AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k."

Transkrypt

1

2 I Strona tytułowa... 1 II Opis techniczny... 3 III Warunki techniczne i uzgodnienia IV Rysunki... 29

3 II OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Opracowanie niniejsze jest branżowym projektem wykonawczym usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowanym układem drogowym wykonywanym dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy. 2. Inwestor. Gmina Miasta Wejherowa, Pl. Jakuba Wejhera 8, Wejherowo 3. Jednostka projektowa. AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Daliowa 18, Skowarcz 4. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest szczegółowe określenie rodzajów, zakresów i technologii robót oraz uszczegółowienie rozwiązań technicznych dla zabezpieczenia i przebudowy sieci teletechnicznych kolidujących z projektowanym układem drogowym dla zadania: Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Lelewela i Ofiar Piaśnicy w taki sposób, aby zachować ciągłość i zakres usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto celem opracowania jest budowa kanału technologicznego składającego się z rur HDPE i studni kablowych. Zakres projektu obejmuje: Sieć Orange Polska S.A. - zabezpieczenie istniejącej sieci - przebudowa istniejącej sieci Sieć Netia S.A. - zabezpieczenie istniejącej sieci - przebudowa istniejącej sieci 3

4 Sieć Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. - przebudowa istniejącej sieci Limes sp. o.o. - przebudowa istniejącej sieci Sieć UM Wejherowo - budowa kanału technologicznego 5. Lokalizacja inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Wejherowa, ul. Ofiar Piaśnicy, Lelewela, Granicznej, Karnowskiego i Przemysłowej. 6. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie; 2. Projekt branży drogowej; 3. Inwentaryzacja sieci w terenie; 4. Uzgodnienia branżowe; 5. Normy Zakładowe; 6. Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego. 7. Stan istniejący zagospodarowania terenu. Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmujący przedmiotowy projekt dotyczy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A., Netia S.A., Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. i Limes sp. z o.o. kolidujących z projektowanym układem drogowym. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne to uzbrojenie podziemne (kanalizacja kablowa pierwotna i wtórna, kable kanałowe miedziane i światłowodowe, kable doziemne, szafka kablowa). 8. Stan projektowany. Realizacja robót związanych z przebudową drogi wiąże się z koniecznością przebudowy i zabezpieczenia kolidujących elementów infrastruktury teletechnicznej doziemnej Orange Polska S.A., Netia S.A., Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. i Limes sp. z o.o. Ponadto projektuje się kanał technologiczny UM Wejherowo. Schemat przebudowy sieci Orange Polska S.A. przedstawiono na rys. 1. Schemat przebudowy sieci Netia S.A. przedstawiono na rys. 2. Schemat przebudowy sieci Orange Polska S.A. przedstawiono na 4

5 rys. 3. Schemat przebudowy sieci Limes sp. z o.o. przedstawiono na rys. 4. Schemat budowy kanału technologicznego UM Wejherowo przedstawiono na rys. 5. W obszarze kolizji należy: PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A. kolizja nr 1: Kolizja nr 1. 1) Wybudować nowy odcinek kanalizacji kablowej z rury DVR110 i studnię SKR-1 z bloczków. 2) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 3) W istniejącej i projektowanej studni kablowej zrównoleglić istniejące i projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 4) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczonymi w niej kablami rozdzielczymi. 5) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu. 6) Wybudować nowy odcinek doziemnego kabla rozdzielczego 7) Zrównoleglić istniejący i projektowany odcinek doziemnego kabla rozdzielczego. 8) Zdemontować kolidujący odcinek doziemnego kabla rozdzielczego. kolizja nr 2: 1) Przełożyć bez cięcia istniejący niezinwentaryzowany kabel doziemny poza obszar kolizji. kolizja nr 3: W rejonie kolizji występuje nie w pełni zinwentaryzowana geodezyjnie kanalizacja kablowa. W kanalizacji kablowej stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi paszportazycyjnymi a stanem faktycznym. Na etapie wykonawstwa należy ustalić stan faktyczny infrastruktury telekomunikacyjnej. 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej z rur DVR110 i studnie kablowe. 2) W projektowanej kanalizacji kablowej i ziemi wybudować projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 3) Zrównoleglić istniejące i projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 4) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczonymi w niej kablami rozdzielczymi. kolizja nr 4: 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej z rury DVR110 i studnie kablowe. 2) Od projektowanej studni C35/14 w kierunku północnym ul. Ofiar Piasnicy wybudować odcinek kanalizacji kablowej z rur DVR110 i połączyć z istniejacą kanalizacja kablową bez studni, na którą brak jest miejsca. 3) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 4) Zrównoleglić istniejące i projektowane odcinki kabli rozdzielczych (z wyjątkiem kabli: 10x4x0.5/25-26, 15x2x1.2/27-28a). 5) Kable 10x4x0.5/25-26, 15x2x1.2/27-28a wypiąć z szafy i poprowadzić nową trasą kanalizacji kablowej i połączyć z projektiowanymi odcinkami tych kabli w studni C35/14. 5

6 6) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczonymi w niej kablami rozdzielczymi. 7) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu. PRZEBUDOWA SIECI NETIA S.A. kolizja nr 1: 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej złożonej z rur DVR110 i studni SKO-2g. 2) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować kanalizację wtórną 2xHDPE32/2.9 z wyróżnikami: czerwonym i zielonym. 3) Zlikwidować istniejące złącze przelotowe na istniejącym światłowodowym Z-XOTKtsd 48J. 4) Kabel światłowodowy wycofać do studni przy słupku kablowym a następnie zaciągnąć do projektowanej kanalizacji wtórnej i odtworzyć zlikwidować złącze. 5) Wybudować pomiędzy istniejącym złączem rozgałęźnym a słupkiem kablowym nowy kabel XzTKMXpw 5x4x0.5/01.1A 12b w projektowanej kanalizacji pierwotnej. 6) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczoną w niej kanalizacją wtórną i kablami. 7) Wykonać pomiary powykonawcze kabli. kolizja nr 2: 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej złożonej z rur DVR110 i studni SKO-2g. 2) Wyburzyć i wybudować na nowo z bloczków studnię na zbiegu ulic Granicznej i Ofiar Piaśnicy. 3) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować kanalizację wtórną 2xHDPE32/2.9 z wyróżnikami: czerwonym i zielonym. 4) W projektowanej kanalizacji wtórnej wybudować kable: WEJHR0001K-01 (Z-XOTtsd 24J) i WEJHR0004K-01 (Z-XOTKtsd 48J) 5) W studni u zbiegu ulic Ofiar Piaśnicy i Lelewela przeciąć istniejące kable: WEJHR0001K- 01 (Z-XOTtsd 24J) i WEJHR0004K-01 (Z-XOTKtsd 48J) i zwinąć do sąsiednich studni. 6) Zespawać istniejące i projektowane odcinki kabli światłowodowych pozostawiając po obu stronach złącz zapasy. 7) Wybudować w projektowanej i istniejącej kanalizacji pierwotnej, pomiędzy projektowaną studnią w ul. Ofiar Piaśnicy a szafa kablową nowe kable XzTKMXpw: 15x4x0.5/R.1A/38-40, 150x4x0.5/M.R001/1-3. 7) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczoną w niej kanalizacją wtórną i kablami. 8) Wykonać pomiary powykonawcze kabli. PRZEBUDOWA SIECI CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP Z O.O. kolizja nr 1: 1) Wybudować nowe odcinki rurociągów / kanalizacji kablowych z rur HDPE32 / DVK110 i studni typu SKR-1. 2) Przepięcia i przełożenia do projektowanych rurociągów / kanalizacji kablowych dokona swoimi siłami, środkami i nakładami gestor sieci. 3) Po przepięciu przez gestora sieci zlikwidować kolidujące rurociągi. 6

7 4) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu. kolizja nr 2: 1) Na kolidującym odcinku przełożyć bezprzerwowo rurociąg kablowy HDPEC32 i studnię SKR-1 zawierające kabel Z-XOTKtsdD poza obszar kolizji. 2) W studni SKR-1 do przełożenia zwinięto zapas kabla światłowodowego. 3) "Wydłużyć" rurociąg kablowy wstawiając odcinek dwudzielnej rury HDPE32. Kolizja nr 3. 1) Wybudować nowy odciek kanalizacji kablowej z rur DVK110 i studnię typu SKR-1. 2) Przepiąć i przełożyć do projektowanej kanalizacji kablowej istniejące przyłącze abonenckie RG 11. 4) Dostosować rzędne istniejącej szafki do projektowanych rzędnych terenu. Kolizja nr 4. 1) Wybudować nowy odciek kanalizacji kablowej z rur DVK110 i studnię typu SKR-1 2) Wybudować nową szafkę typu SKs ) Przepiąć do projektowanej szafki istniejące kable magistralne QR 625 oraz przyłącza abonenckie RG 11 biegnące wzdłuż ul. Lelewela. 4) Od projektowanej szafki do projektowanej studni wybudować w projektowanej kanalizacji nowy odcinek kabla magistralnego QR 625 i przyłączy abonenckich RG 11 i połączyć z istniejącymi odcinkami tych kabli. 5) Zlikwidować kolidujące odcinki kabli. PRZEBUDOWA SIECI LIMES SP. Z O.O. 1) Wybudować od studni C35 do studni C49 kabel Z-XOTKtsdD 12J po nowej trasie kanalizacji kablowej. 2) W studniach C35 i C49, w istniejących złączach rozgałęźnych wyspawać projektowany kabel zastępując istniejący kabel. 3) Na końcach projektowanego kabla pozostawić po 25m zapasu kabla. 4) Usunąć z kanalizacji kablowej likwidowany kabel. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO UM WEJHEROWO W przedmiotowym rejonie należy wybudować kanał technologiczny 4xHDPE 40 i studnie kablowe SKR-1. Zastosować rury z wyróżnikami: czerwonym, niebieskim, zielonym i białym. W miejscach gdzie odbywać się będzie ruch kołowy kanał technologiczny zabezpieczyć grubościennymi rurami RHDPEp 125/7.1. Odcinki kabli i kanalizacji, które znajdują się w miejscach gdzie odbywać się będzie ruch kołowy zabezpieczyć grubościennymi rurami dwudzielnymi typu A110PS lub A160PS W rejonie objętym inwestycją mogą występować niezinwentaryzowane geodezyjnie kable telekomunikacyjne. Jeśli w trakcie budowy okaże się, że przyłącza te kolidują z projektowanym układem drogowym, wówczas należy zabezpieczyć je grubościennymi rurami dwudzielnymi typu A110PS. W obszarze przebudowy układu drogowego wykonać regulację wysokościową 7

8 wszystkich słupków, szafek i studni dostosowując ich rzędne do projektowanych rzędnych terenu. Wymienione wyżej prace wykonywać mechanicznie, za wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego, gdzie prace należy wykonywać ręcznie. Budowę należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do stanu pierwotnego trawników itp.) oraz z obowiązującymi przepisami BHP. 9. Zestawienia. Tab Zestawienie materiałów podstawowych (sieć Orange Polska S.A.) Lp. Materiał Ilość Jm 1 Rura RHDPE140/8,0 80 m 2 Rura RHDPE110/6,3 40 m 3 Rura Arot A160PS 70 m 4 Rura Arot A110PS 150 m 5 Rura DVR m 6 Studia kablowa SKR-2 z bloczków kompletna 1 szt. 7 Studia kablowa SKR-1 prefabrykat kompletna 1 szt. 8 Studia kablowa SKR-1 z bloczków kompletna 5 szt. 9 Kabel XzTKMXpw 10x4x m 9 Kabel XzTKMXpw 50x4x m 10 Kabel XzTKMXpw 25x4x m 11 Kabel XzTKMXpw 15x4x m 12 Kabel XzTKMXpw 10x4x m 13 Kabel XzTKMXpw 5x4x m 14 Osłona złącza XAGA500 75/ szt. 15 Osłona złącza XAGA500 55/ szt. 16 Osłona złącza XAGA500 55/ szt. 17 Osłona złącza XAGA500 43/ szt. 18 Taśma ostrzegawcza 360 m Tab Zestawienie materiałów podstawowych (sieć Netia S.A.) Lp. Materiał Ilość Jm 1 Rura RHDPE140/8,0 170 m 2 Rura Arot A160PS 190 m 3 Rura DVR m 4 Rura RHDPE32 z wyróżnikiem koloru czerwonego 120 m 5 Rura RHDPE32 z wyróżnikiem koloru zielonego 120 m 6 Rura KKHR110 3 m 7 Studia kablowa SKO-2g prefabrykat kompletna 4 szt. 8 Studia kablowa SKO-2g z bloczków kompletna 4 szt. 9 Pokrywa zabezpieczająca przed ingerencją osób nieuprawnionych 2 szt. 10 Kabel Z-XOTKtsd 48J 110 m 8

9 11 Kabel Z-XOTKtsd 24J 110 m 12 Mufa światłowodowa na złącze 48J 2 szt. 13 Mufa światłowodowa na złącze 24J 2 szt. 14 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy światłowodowej 1 szt. 15 Stelaż zapasu 4 szt. 16 Kabel XzTKMXpw 150x4x m 17 Kabel XzTKMXpw 15x4x m 18 Kabel XzTKMXpw 5x4x m 19 Osłona złącza XAGA / szt. 20 Osłona złącza XAGA500 43/ szt. 21 Taśma ostrzegawcza 100 m Tab Zestawienie materiałów podstawowych (sieć Chopin Telewizja Kablowa Sp z o.o.) Lp. Materiał Ilość Jm 1 Rura RHDPE140/8,0 80 m 2 Rura RHDPE110/6,3 50 m 3 Rura DVR m 4 Rura RHDPE m 5 Rura KKHR32 20 m 6 Studia kablowa SKR-1 z bloczków kompletna 5 szt. 7 Szafka kablowa uliczna SKs szt. 8 Złączka przelotowa kabla koncentrycznego 10 szt. 9 Taśma ostrzegawcza 450 m Tab Zestawienie materiałów podstawowych (sieć Limes sp. z o.o.) Lp. Materiał Ilość Jm 1 Kabel Z-XOTKtsdD 12J (8mm) 1210 m 2 Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy złączowej 2 szt. Tab Zestawienie materiałów podstawowych (sieć UM Wejherowo) Lp. Materiał Ilość Jm 1 Studnia SKR-1 kompletna 14 szt. 2 Rura RHDPEp 125/7,1 305 m 3 Rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem koloru czerwonego 1510 m 4 Rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem koloru niebieskiego 1510 m 5 Rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem koloru zielonego 1510 m 6 Rura RHDPEwp 40/3,7 z wyróżnikiem koloru białego 1510 m 7 Taśma ostrzegawcza 1510 m 10. Uwagi końcowe. Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających. Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz zasad BHP. W terenie zabudowanym prace wykonywać ręcznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy kontrolne. 9

10 Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację przez służby geodezyjne. W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach dokumentacji dla celów paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych przekazać do gestora sieci. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatorów telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć je rurami dzielonymi oraz powiadomić właściciela infrastruktury. 10

11 III WARUNKI TECHICZNE 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 IV RYSUNKI 29

30 Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Przebudowa sieci Orange Polska S.A. Skala: 1:500 Nr rys. 1/1 Przemysłowa Przemysłowa Kolizja nr 1. 1) Wybudować nowy odcinek kanalizacji kablowej z rury DVRØ110 i studnię kablową SKR-1 z bloczków. 2) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 3) W istniejącej i projektowanej studni kablowej zrównoleglić istniejące i projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 4) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczonymi w niej kablami rozdzielczymi. 5) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu. 6) Wybudować nowy odcinek doziemnego kabla rozdzielczego 7) Zrównoleglić istniejący i projektowany odcinek doziemnego kabla rozdzielczego. 8) Zdemontować kolidujący odcinek doziemnego kabla rozdzielczego. 9) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu

31 0+100 Kolizja nr 2. 1) Przełożyć bez cięcia istniejący niezinwentaryzowany kabel doziemny poza obszar kolizji. Kolizja nr 3. W rejonie kolizji występuje nie w pełni zinwentaryzowana geodezyjnie kanalizacja kablowa. W kanalizacji kablowej stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi paszportazycyjnymi a stanem faktycznym. Na etapie wykonawstwa należy ustalić stan faktyczny infrastruktury telekomunikacyjnej. 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej z rury DVRØ110 i studnie kablowe. 2) W projektowanej kanalizacji kablowej i ziemi wybudować projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 3) Zrównoleglić istniejące i projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 4) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczonymi w niej kablami rozdzielczymi. Kolizja nr 4. 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej z rury DVRØ110 i studnie kablowe. 2) Od projektowanej studni C35/14 w kierunku północnym ul. Ofiar Piasnicy wybudować odcinek kanalizacji kablowej z rur DVRØ110 i połączyć z istniejacą kanalizacja kablową bez studni, na którą brak jest miejsca. 3) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować projektowane odcinki kabli rozdzielczych. 4) Zrównoleglić istniejące i projektowane odcinki kabli rozdzielczych (z wyjątkiem kabli: 10x4x0.5/25-26, 15x2x1.2/27-28a). 5) Kable 10x4x0.5/25-26, 15x2x1.2/27-28a wypiąć z szafy i poprowadzić nową trasą kanalizacji kablowej i połączyć z projektiowanymi odcinkami tych kabli w studni C35/14. 6) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczonymi w niej kablami rozdzielczymi. 7) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu

32 Przemysłowa Kolizja nr 1. 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej złożonej z rur DVRØ110 i studni SKO-2g. 2) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować kanalizację wtórną 2xHDPEØ32/2.9 z wyróżnikiami: czerwonym i zielonym. 3) Zlikwidować istniejące złącze przelotowe na istniejącym światłowodowym Z-XOTKtsd 48J. 4) Kabel światłowodowy wycofać do studni przy słupku kablowym a następnie zaciągnąć do projektowanej kanalizacji wtórnej i odtworzyć zlikwidować złącze. 5) Wybudować pomiędzy istniejącym złączem rozgałęźnym a słupkiem kablowym nowy kabel XzTKMXpw 5x4x0.5/01.1A 12b w projektowanej kanalizacji pierwotnej. 6) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczoną w niej kanalizacją wtórną i kablami. 7) Wykonać pomiary powykonawcze kabli. 8) Dostosować rzędne istniejących studni, szfek słupków do projektowanych rzędnych terenu. Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Skala: 1:500 Nr rys. 2/1 Przemysłowa Przebudowa sieci Netia S.A..

33 Kolizja nr 2. 1) Wybudować nowe odcinki kanalizacji kablowej złożonej z rur DVRØ110 i studni SKO-2g. 2) Wyburzyć i wybudować na nowo z bloczków studnię na zbiegu ulic Granicznej i Ofiar Piaśnicy. 3) W projektowanej kanalizacji kablowej wybudować kanalizację wtórną 2xHDPEØ32/2.9 z wyróżnikami: czerwonym i zielonym. 4) W projektowanej kanalizacji wtórnej wybudować kable: WEJHR0001K-01 (Z-XOTtsd 24J) i WEJHR0004K-01 (Z-XOTKtsd 48J) 5) W studni u zbiegu ulic Ofiar Piaśnicy i Lelewela przeciąć istniejące kable: WEJHR0001K-01 (Z-XOTtsd 24J) i WEJHR0004K-01 (Z-XOTKtsd 48J) i zwinąć do sąsiednich studni. 6) Zespawać istniejące i projektowane odcinki kabli światłowodowych pozostawiając po obu stronach złącz zapasy. 7) Wybudować w projektowanej i istniejącej kanalizacji pierwotnej, pomiędzy projektowaną studnią w ul. Ofiar Piaśnicy a szafa kablową nowe kable XzTKMXpw: 15x4x0.5/R.1A/38-40, 150x4x0.5/M.R001/1-3. 7) Zdemontować kolidującą kanalizację kablową wraz z umieszczoną w niej kanalizacją wtórną i kablami. 8) Wykonać pomiary powykonawcze kabli. Inwestor: Data: Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Skala: 1:500 Nr rys. 2/ MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa sieci Netia S.A..

34 0+076 Kolizja nr 1. 1) Wybudować nowe odcinki rurociągów / kanalizacji kablowych z rur HDPEØ32 / DVKØ110 i studni typu SKR-1. 2) Przepięcia i przełożenia do projektowanych rurociągów / kanalizacji kablowych dokona swoimi siłami, środkami i nakładami gestor sieci. 3) Po przepięciu przez gestora sieci zlikwidować kolidujące rurociągi. 4) Dostosować rzędne istniejących studni, szafek, słupków do projektowanych rzędnych terenu. Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Przebudowa sieci Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. Skala: 1:500 Nr rys. 3/1 Przemysłowa Przemysłowa

35 0+100 Kolizja nr 2. 1) Na kolidującym odcinku przełożyć bezprzerwowo rurociąg kablowy HDPEØ32 i studnię SKR-1 zawierąjace kabel Z-XOTKtsdD poza obszar kolizji. 2) W studni SKR-1 do przełożenia zwinięto zapas kabla światłowodowego. 3) "Wydłużyć" rurociąg kablowy wstawiając odcinek dwudzielnej rury HDPEØ32. Kolizja nr 4. 1) Wybudować nowy odciek kanalizacji kablowej z rur DVKØ110 i studnię typu SKR-1 2) Wybudować nową szafkę typu SKs ) Przepiąć do projektowanej szafki istniejące kable magistralne QR 625 oraz przyłącza abonenckie RG 11 biegnące wzdłuż ul. Lelewela. 4) Od projektowanej szafki do projektowanej studni wybudować w projektowanej kanalizacji nowy odcinek kabla magistralnego QR 625 i przyłączy abonenckich RG 11 i połączyć z istniejącymi odcinkami tych kabli. 5) Zlikwidować kolidujące odcinki kabli. Kolizja nr 3. 1) Wybudować nowy odciek kanalizacji kablowej z rur DVKØ110 i studnię typu SKR-1. 2) Przepiąć i przełożyć do projektowanej kanalizacji kablowej istniejące przyłącze abonenckie RG 11. 4) Dostosować rzędne istniejącej szafki do projektowanych rzędnych terenu. Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Przebudowa sieci Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o. Skala: 1:500 Nr rys. 3/

36 Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc UWAGA: Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Przebudowa sieci Limes sp. z o.o. Skala: 1:500 Przebudowę sieci Limes Sp z o.o. realizować równolegle z przebudową kanalizacji kablowej sieci Orange Polska S.A. 1) Wybudować od studni C35 do studni C49 kabel Z-XOTKtsdD 12J po nowej trasie kanalizacji kablowej. 2) W studniach C35 i C49, w istniejących złączach rozgałęźnych wyspawać projektowany kabel zastêpując istniejący kabel. 3) Na końcach projektowanego kabla pozostawić po 25m zapasu kabla. 4) Usunąć z kanalizacji kablowej likwidowany kabel. Nr rys. 4/1

37 UWAGA: Przebudowę sieci Limes Sp z o.o. realizować równolegle z przebudową kanalizacji kablowej sieci Orange Polska S.A. 1) Wybudować od studni C35 do studni C49 kabel Z-XOTKtsdD 12J po nowej trasie kanalizacji kablowej. 2) W studniach C35 i C49, w istniejących złączach rozgałęźnych wyspawać projektowany kabel zastêpując istniejący kabel. 3) Na końcach projektowanego kabla pozostawić po 25m zapasu kabla. 4) Usunąć z kanalizacji kablowej likwidowany kabel. Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo Projektant: inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Przebudowa sieci Limes sp. z o.o. Skala: 1:500 Nr rys. 4/2

38 Przemysłowa Przemysłowa Inwestor: MPIS P R O J E K T AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Daliowa 18, Skowarcz tel.: ; tel.: NIP: ; REGON: Data: Projektant: Prezydent Miasta Wejherowa Pl. Jakuba Wejhera Wejherowo inż. Krzysztof Hirsch Opracowanie: inż. Marek Kozłowski Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Hinc Przebudowa i rozbudowa ul. Karnowskiego w Wejherowie, na odcinku od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Przemysłowej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic Karnowskiego i Ofiar Piaśnicy oraz budową ronda. Budowa kanału technolgicznego UM Wejherowo Skala: 1:500 Nr rys. 5

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach.

TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 211 i Nr 214 w Sierakowicach. ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdańsk tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl KRS 0000306545 NIP: 583-302-65-69 Regon: 220617954 TOM 6 Egz. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Opracowanie branżowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05

PROJEKT WYKONAWCZY. Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka Dłutów. Nr uprawnień LOD/0511/ZH1T/05 Ilość egz. Egz. nr Stadium PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Adres: Przebudowa sieci telefonicznej w rejonie ulic Łąkowej, Osiedlowej, Granicznej, Krzywej, Spokojnej, Spacerowej, Rzemieślniczej w Dłutowie Dłutów,

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

BRANŻA TELETECHNICZNA

BRANŻA TELETECHNICZNA MAXPROJEKT MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.architektów 21/3, 81-528 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel. (0 58) 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA TELETECHNICZNA Temat projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 504-373-688 tel. 501-243-736 e-mail: ampis.projekt@gmail.com KRS 0000545566 NIP: 604-016-49-69 Regon: 360873137 TOM 8 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII RAJMUND LIBERSKI PROJEKTOWANIE - KONSULTING 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a tel/fax (0-68) 3271483, e-mail RALPL@poczta.onet.pl NIP: 929-009-70-23 Konto: Raiffeisen Polska SA 68 1750 1149 5555 5555

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża telekomunikacyjna PROJEKT WYKONAWCZY Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej związanej z rozbudową drogi gminnej pomiędzy ul. Kaliską a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp. na odcinku od ul. Kaliskiej do Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: STARE KUPISKI gm. ŁomŜa Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................. str.5 3. Uzgodnienie projektu przebudowy dróg gminnych wydane przez

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 z kanalizacją deszczową - ulica Słowackiego w Ostrołęce Spis treści 1. Charakterystyka ogólna...............................

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y DROGI DOJAZDOWEJ DO BAZY WIOŚLARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych numer 172/7; 172/13; 220; z obrębu 2 Zeszyt 3 SIECI TELETECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-ITO Spółka z o.o. ul. Warszawska 70 lok. 19, 15 078 Białystok tel. (85) 740 44 68 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH MNI DOTYCZĄCEJ: 1. Przebudowy ul. Ludowej

Bardziej szczegółowo

Droga: W i nr W SPIS TREŚCI

Droga: W i nr W SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna. 1.1 Inwestor. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Przedmiot opracowania. 1.4 Zakres opracowania. 1.5 Przedmiar robót 2. Opis techniczny. 2.1 Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 3 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1

Spis treści. Rysunki: Projekt wykonawczy rys. 1 Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.2 INWESTOR...3 1.3 ZLECENIODAWCA...3 1.4 WYKONAWCA...3 1.5 ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...3 1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.7 UŻYTKOWNIKIEM...3 1.8

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY: REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETL., MAŁA ARCH. PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ T PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ OBIEKT RYNEK W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: (REWITALIZACJA STARÓWKI OLKUSKIEJ NAWIERZCHNIE, OŚWIETLENIE, MAŁA ARCHITEKTURA) ADRES

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 4 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELEFONICZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELEFONICZNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-ITO Spółka z o.o. ul. Warszawska 70 lok. 19, 15 078 Białystok tel. (85) 740 44 68 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELEFONICZNYCH DOTYCZĄCEJ: 1. Przebudowy ul. Ludowej w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Spis treści

PROJEKT WYKONAWCZY. Spis treści Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY 1.CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1.PODSTAWY OPRACOWANIA...3 1.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3.PROJEKTY ZWIĄZANE...3 1.4.CEL INWESTYCJI...3 1.5.ZAKRES RZECZOWY...4 1.6.NORMY I PRZEPISY...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Część ogólna... 2

Spis treści. 1. Część ogólna... 2 Spis treści 1. Część ogólna... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor... 2 1.3. Jednostka projektowa... 2 1.4. Wykonawca... 2 1.5. Zakres robót... 2 1.6. Kompleksowość dokumentacji... 2 1.7. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY Stadium Projekt wykonawczy Lokalizacja obiektu: Stary Las, Gmina Starogard Gdański Szafa dostępowa ONU-R1A Temat: Budowa przyłącza teletechnicznego od szafy dostępowej ROKOCIN/J01 do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I Część opisowa

SPIS TREŚCI I Część opisowa - 1 - SPIS TREŚCI I Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania...2 1.2. Podstawa opracowania...2 1.3. Inwestor...2 1.4. Nazwa inwestycji...2 1.5. Adres Inwestycji...2 1.6. Cel inwestycji...3 1.7. Termin

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny SK5: BUDOWA RONDA W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2260K" - branża teletechniczna TPSA

Opis techniczny SK5: BUDOWA RONDA W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 2260K - branża teletechniczna TPSA OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. Przedmiot opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...3 2.1. Uzbrojenie terenu...3 3. BADANIA TERENU BUDOWY...4

Bardziej szczegółowo

AMTEL Andrzej Muszyński Łapy, ul. Siedleckiego 26

AMTEL Andrzej Muszyński Łapy, ul. Siedleckiego 26 EGZ. Nr 1 Inwestor: Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku 15-522 Białystok, ul. Szosa Baranowicka 37 Jednostka projektowa: Adres obiektu: AMTEL Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny

Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny PROJEKT WYKONAWCZY 1 Spis zawartości: I. Oświadczenie II. Opis techniczny 1.Wstęp...2 Przedmiot opracowania...2 Podstawa opracowania...2 Materiały wyjściowe...2 Podstawowe przepisy i normatywy...2 Działki,

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych 33 Pułku Piechoty 14 18-421 Piątnica mail: biuro@e-serwis.info NIP: 7181454558, REGON: 450714573 Egz. Nr 1 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY TEMAT: Przebudowa i rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH Mikołów, kwiecień 2009 r. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY UL. MORCINKA W KATOWICACH -SIEĆ TELETECHNICZNA- INWESTOR: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach 40-381 Katowice Ul. Kantorówny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z

Bardziej szczegółowo

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci

1.3 Uzgodnienie przebiegu sieci teletechnicznej wraz z warunkami zabezpieczenia sieci 1. Zawartość opracowania: 1.1 Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia rurociągu telekomunikacyjnego Netii S.A. dotyczące ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Wykaz współrzędnych Tabela 2 Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA

Tabela 1 Wykaz współrzędnych Tabela 2 Zestawienie materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA Strona 2 Spis treści : 1. Część ogólna. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Przedmiot projektu. 1.3 Zakres rzeczowy. 1.4 Normy i przepisy 2. Część techniczna. 2.1 Stan istniejący. 2.2 Stan projektowany. 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY EGZ.: 1 STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: ADRES OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 BRANŻA TELETECHNICZNA INWESTOR ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 BRANŻA TELETECHNICZNA INWESTOR ZAMAWIAJĄCY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA PROJEKT WYKONAWCZY Budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Kamiennej do ul. Wrocławskiej) wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wrocławską (w formie ronda) i z ul. Kamienną wraz z projektem przejazdu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: EGZ. 1 mgr inż. Wojciech Zając ul. Jabłoniowa 2 07-400 Ostrołęka PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego(robót): DROGA WEWNĘTRZNA W MSC. KORPELE I LIPOWA GÓRA ZACHODNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Narutowicza w Iławie dz.156 obręb 11 Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej

Projekt Wykonawczy. Projekt przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT KATOWICE 40-874 Katowice, ul.tysiąclecia 1 ( skr.poczt.1766 ) Tel: (32) 254 05 39, fax (32) 254 14 41, (32) 254 05 29, NIP 634-013-42-57 Wpisana do rejestru Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy Projekt budowlany/wykonawczy Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z budową drogi gminnej w miejscowości Wójtowo Spis treści 1 Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot opracowania... 3 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

ciągów komunikacyjnych

ciągów komunikacyjnych RK PROJECT Karol Roziewski 16 400 Suwałki ul. Pułaskiego 58/20 tel. 697 032 385 email: projektdrogowiec@gmail.com NIP: 844 201 69 82 Egz. 1 OBIEKT: Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary przystanek kolejowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy (aktualizacja)

Projekt Wykonawczy (aktualizacja) RK Projekt ul.lekcyjna 95, 51-169 Wrocław Tel. 693 158 969 Faza : PW Nr opracowania PT-2/2007a Nr egz...... Projekt Wykonawczy (aktualizacja) Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. w związku z przebudową

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie..

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest przebudowa kanalizacji teletechnicznej związanej z modernizacją ul. Portowej we Władysławowie.. 1.2. Podstawa opracowania. Zlecenie z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645.

PROJEKT WYKONAWCZY. Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645. Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Tom: SIECI TELETECHNICZNE TOM II/TT PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH Tytuł opracowania: Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Narew w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. A. Projekt zagospodarowania terenu. 1.Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres projektu 1.3 Inwestor 1.

Zawartość opracowania. A. Projekt zagospodarowania terenu. 1.Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres projektu 1.3 Inwestor 1. Zawartość opracowania A. Projekt zagospodarowania terenu B. Projekt budowlany 1.Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres projektu 1.3 Inwestor 1.4 Wykonawca 2. Opis techniczny 2.1 Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja

PROJEKT BUDOWLANY. Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Miejscowość : Kalisz. Branża : Telekomunikacja PROJEKT BUDOWLANY Temat : Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do budynków KPT w Kaliszu. Branża : Telekomunikacja Miejscowość : Kalisz. Inwestor : Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp.z.o.o Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ul. Wyścigowej i Turniejowej we Wrocławiu Data: 2008-12-08 Inwestor: Gmina Wrocław Obiekt: Projekt PT-1/2007 i PT-2/2007

Bardziej szczegółowo

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby projektowanego Centrum Targowego pn.: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby projektowanego Centrum Targowego pn.: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby projektowanego Centrum Targowego pn.: ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR w Ostródzie ul.

Bardziej szczegółowo

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6

MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany/Wykonawczy

Projekt Budowlany/Wykonawczy ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 607 330 718 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BRANŻA Telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany/Wykonawczy

Projekt Budowlany/Wykonawczy Projekt Budowlany/Wykonawczy Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z budową kanalizacji sanitarnej i rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Śródka, gm. Gietrzwałd Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

PROJEKT WYKONAWCZY Projektant: Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Inwestor: Jednostka projektowa: Miasto Łomża 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 EGZ NR... Adres obiektu: woj. podlaskie, m. Łomża Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACYJNA. LUBLIN; październik 2013 r.

TELEKOMUNIKACYJNA. LUBLIN; październik 2013 r. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH DROROB 24-100 Puławy; ul. Baczyńskiego 28 NIP: 712-132-43-43 Pracownia Projektowa 20-553 Lublin; ul. Szaserów 11/3 kom: 603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl EGZ. ZAMAWIAJĄCY: GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Zaścianki ul. Szosa Baranowicka Białystok

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku Zaścianki ul. Szosa Baranowicka Białystok PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z modernizacją ul. Wiejskiej w Jurowcach oraz budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 138/4, 174 i 248 w Jurowcach,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich

Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej i szlaku rowerowego turystyczno-krajobrazowego wzdłuż Pagórów Chełmskich Nazwa i adres obiektu: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 od km 675+555

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Spis treści 1. Charakterystyka ogólna............................... str.3 2. Charakterystyka techniczna............................ str.4 3. Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m.

PROJEKT. Usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z projektem przebudowy skrzyŝowania drogi krajowej nr 11 z 12 na rondo w m. Opracowanie PRZEBUDOWA (ROZBUDOWA) SKRZYśOWANIA DRÓG KRAJOWYCH NR 11 Z 12 W M. PLESZEW NA RONDO Część PROJEKT USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Saperów 14a, Elbląg

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Saperów 14a, Elbląg KONSORCJUM: 10 692 Olsztyn ul. Stanisława Flisa 7/24 tel. 601-154-110 e-mail: drogi.olsztyn@wp.pl BIURO INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ PROFIL mgr inż. Jacek Polinkiewicz 13 100 Nidzica, ul. Miła 10 kom. 516

Bardziej szczegółowo

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY

Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 PROJEKT WYKONAWCZY PROJ-TEL-BUD Zbigniew Rybicki 24-220 Niedrzwica Duża ul. Bazowa 10 Nr arch. 007/2008 Ilość egz. 5 Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Temat : Budowa kabla światłowodowego w relacji: Szafa Optyczna Politechniki

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Przebudowa ul. Rzecznej w m. Pobiedziska usunięcie kolizji telekomunikacyjnych Przebudowa sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Zamawiający 1.3. Adres budowy 1.4. Wykonawca dokumentacji 1.5. Wykonawca robót 1.6. Uzgodnienia i projekty związane 2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 51-616 WROCŁAW

PROJEKT WYKONAWCZY. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 51-616 WROCŁAW BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Parkowa 10, 51-616 WROCŁAW NIP 101-00-00-893 REGON 020106533 Telefony: (071) 344 50 83-85; fax 344 43 41 Umowa nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań Poland www.tebodin.com www.sapprojekt.pl NIP: 781-16-02-699 REGON: 631158132 R-k bieŝ.: 69 1090 1362 0000 0001 0356 4579 BZ WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNE... 2

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNE... 2 Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku. STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY RODZAJ OPRACOWANIA: Telekomunikacja ADRES: Brańsk, ul. Kopernika ADRES SZAFY: Szafa kablowa 1B / R 10-14 DZIAŁKI OBJĘTE INWESTYCJĄ: 1312,

Bardziej szczegółowo

Suwałki, ul Ełcka 23, NIP , tele/fax (087) , PROJEKT Wykonawczy

Suwałki, ul Ełcka 23, NIP , tele/fax (087) ,  PROJEKT Wykonawczy 16400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 8441012309, tele/fax (087)563 05 87,email: reniast@o2.pl PROJEKT Wykonawczy OBIEKT: Przebudowa ul. Konarskiego, Wojska Polskiego i Łąkowej w Sejnach DZIAŁKI R: STADIUM:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy

SPIS TREŚCI: 3. Uwagi końcowe. 5. Załączniki: Formularz 1K Załącznik nr 3. Projekt Wykonawczy SPIS TREŚCI: 1. Część ogólna 1.1 Inwestor i zleceniodawca. 1.2 Wykonawca. 1.3 Opracowujący projekt. 1.4 Przedmiot projektu. 1.5 Podstawa opracowania projektu. 1.6 Zakres rzeczowy opracowania. 2. Część

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E.

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. mgr inŝ. EWALD MRUGAŁA 45-057 OPOLE ul. Ozimska 8 I p. tel.kom. 602608736, e-mail: mrugalahme1@o2.pl NIP 754-124-32-55 Opole, listopad 2015 r. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Chopina w Bydgoszczy. Branża elektryczna

Przebudowa fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Chopina w Bydgoszczy. Branża elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta 2. Zaświadczenie o przynależności do IIB projektanta 3. Oświadczenie projektanta 4. Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr W-10 (OD/ZM/3423/2014)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin.

PROJEKT WYKONAWCZY 02214/TM- TP-PW-1. Przebudowa infrastruktury teletechnicznej. przy ul. Wyzwolenia w Imielinie. Imielin. KATOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KATOWICACH 40-857 KATOWICE, ul. ZAMUŁKOWA 8 e-mail: kprt@prt.com.pl tel. (032) 253 00 50, 253 00 51, Fax (032) 254 66 08 Stadium: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E.

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. Z A K Ł A D U S Ł U G O W O - H A N D L O W Y H.M.E. mgr inż. EWALD MRUGAŁA 45-057 OPOLE ul. Ozimska 8 I p. tel.kom. 602608736, e-mail: mrugalahme1@o2.pl NIP 754-124-32-55 Opole, czerwiec 2013 r. METRYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEŁOśENIA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO

PROJEKT PRZEŁOśENIA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO 33300 Nowy Sącz ul. Gucwy 9tel. 018 4427647 emailokowinskaarch@rtk.net.pl OBIEKT ADRES NR EWID. DZIAŁKI BUDOWA śłobka WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ ( W TYM DROGĄ DOJAZDOWĄ, PARKINGAMI, PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa zamierzenia budowlanego. województwo lubuskie powiat Międzyrzecz gminy: Bledzew, Międzyrzecz miasto Międzyrzecz.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa zamierzenia budowlanego. województwo lubuskie powiat Międzyrzecz gminy: Bledzew, Międzyrzecz miasto Międzyrzecz. PROJEKT WYKONAWCZY TOM 9 MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH TOM 9/10.3 BUDOWA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO DO OBWODU UTRZYMANIA DROGI OUD MIĘDZYRZECZ - ODCINK 3 Nazwa zamierzenia budowlanego Adres DROGA EKSPRESOWA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA TELETECHNIKA PW FPU/IP/53/48/08 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEJ TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. INWESTOR Zarząd Dróg i Komunikacji 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35 tel. 074/ 641-44-00, 641-44-04 e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o.

S P I S T R E Ś C I. Połączenie ulicy Autostrada Poznańska z Autostradą A-6 w Szczecinie etap I Przebudowa sieci teletechnicznej PTC Sp. z o.o. S P I S T R E Ś C I 1.Charakterystyka ogólna 1.1.Przedmiot projektu 1.2.Inwestor 1.3.Podstawa opracowania 1.4.Zakres rzeczowy 1.5.Uzgodnienia 2.Charakterystyka techniczna 2.1.Stan istniejący 2.2.Stan projektowany

Bardziej szczegółowo

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/ Kraków

Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/ Kraków 1 WYKONAWCA: Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 31-234 Kraków INWESTOR: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTYCJI: RODZAJ OPRACOWANIA: Gmina Trzebinia ul. Piłsudskiego 14 32-540

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY UL. GRABSKIEGO i UL. ENERGETYKÓW

BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY UL. GRABSKIEGO i UL. ENERGETYKÓW OBIEKT: INWESTOR: TYTUŁ PROJEKTU: KOD CPV: STADIUM PROJEKTU: TYTUŁ CZĘŚCI PROJEKTU: ŁĄCZNIK DROGOWY W STALOWEJ WOLI GMINA STALOWA WOLA PREZYDENT MIASTA PL. WOLNOŚCI 7, 37-450 STALOWA WOLA BUDOWA ŁĄCZNIKA

Bardziej szczegółowo

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie

NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie ZADANIE BD 4449 PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: Modernizacja końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie RODZAJ OPRACOWANIA: ZAMAWIAJĄCY: Przebudowa kabla światłowodowego ATM S.A. przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna CPV: 45232300-5 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową ulicy M. Reja i T. Kościuszki w Suwałkach Sporządził: 1.Część ogólna 1.1.Nazwa zadania: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/027/2015 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY.

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna PROJEKT WYKONAWCZY. Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 Zakres do realizacji NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE,

UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI Urząd Miasta w Głogowie 67-200 Głogów, Rynek 10 tel./fax ( 76 ) 7265-437 Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 15

Bardziej szczegółowo

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie).

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie). OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ BUDOWĄ WJAZDU Z ul. ĆWIKLIŃSKIEJ W RZESZOWIE DO PROJEKTOWANEGO LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE Janusz Malinowski 18-400 ŁOMśA ul. KAZAŃSKA 16/31 NIP: 718-123-96-64 R-451207329 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Miejscowość: Temat: SIEMIEŃ - ROWY Przebudowa kabli telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. I. Projekt zagospodarowania terenu. 1. Część opisowa.

SPIS ZAWARTOŚCI. I. Projekt zagospodarowania terenu. 1. Część opisowa. I Projekt zagospodarowania terenu 1 Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI 11Przedmiot inwestycji 12 Inwestor, Zleceniodawca, Użytkownik 13 Podstawa opracowania projektu budowlanego 14 Wykonawca 15 Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przebudowa Urządzeń telekomunikacyjnych przy budowie ulicy ORLEJ w Olsztynie 1. Część ogólna 1.1 Przedmiot opracowania... 3 1.2 Zakres opracowania... 3 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LOTNICZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 94 WE WROCŁAWIU ETAP II PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH TP S.A.

PRZEBUDOWA UL. LOTNICZEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 94 WE WROCŁAWIU ETAP II PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNYCH TP S.A. INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA LIDER KONSORCJUM PARTNER KONSORCJUM NAZWA ZADANIA BPK MOSTY Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8 tel. (071) 777-70-00 www.wroclaw.pl Wrocławskie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA. DZ. NR EW w GDOWIE ,5 ODCINEK 080 OD MOSTU NA RABIE W KIERUNKU CENTRUM

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA. DZ. NR EW w GDOWIE ,5 ODCINEK 080 OD MOSTU NA RABIE W KIERUNKU CENTRUM BUDOWA CHODNIKA LEWOSTRONNEGO SZER.2,0m I PRAWOSTRONNEGO SZER. 2,0m W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 966 WIELICZKA - TYMOWA ODCINEK 080 OD MOSTU NA RABIE W KIERUNKU CENTRUM NA DZIAŁCE 1386 W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo