Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski"

Transkrypt

1 Iouri N. Semenov Wojciech Ignalewski Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski Wstęp W związku ze wzrostem zapotrzebowania państw Unii Europejskiej w gaz ziemny z uwzględnieniem dywersyfikacji jego dostaw oraz zaostrzeniu norm emisji szkodliwych substancji do atmosfery (rys.1), w ostatnich latach można zaobserwować wyraźną tendencję w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii i technik transportu rozmaitych nośników energii, w tym gazu ziemnego [2]. Rysunek 1. Emisja substancji toksycznych wydzielanych przy spalaniu różnych rodzajów paliw Źródło: ( ) Wśród perspektywicznych technologii przewozów paliw na szczególną uwagę zasługuje transport gazu ziemnego skompresowanego (ang. Compressed Natural Gas CNG or Pressure Natural Gas PNG), gdyż przy pewnych uwarunkowaniach ekonomicznych jest on najtańszą alternatywą na dostawy nośników energii tego rodzaju [7].

2 Iouri N. Semenov, Wojciech Ignalewski Rysunek 2. Jednostki ładunkowe gazu ziemnego skompresowanego przewożone przez samochody ciężarowe w relacjach door-to-door. Źródło: ( ) Ważnym argumentem przemawiającym za inwestycjami w rozwój przewozów gazu skompresowanego jest to, że dla ich realizacji może być wykorzystana tak zwana intermodalna jednostka ładunkowa ILU (ang. Intermodal Load Unit), która jako kontener zapewnia przewóz CNG na całej trasie w relacji door-to-door (rys. 2). Jednak, aby intermodalny transport tych jednostek ładunkowych był opłacalny muszą być spełnione odpowiednie warunki rynkowe, w tym wyraźne zapotrzebowanie na ładunek. Jeżeli inwestorem jest państwo aspekt ekonomiczny staje się tylko jednym z wielu przesłanek do wsparcia inwestycji w sektor paliwowy, ponieważ pojawiają się nadrzędne cele, jak np. bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz dywersyfikacja dostaw gazu lub ropy, co w praktyce oznacza uniezależnienie się od jednego źródła zaopatrzenia w surowce strategiczne. W Polsce, która uzależniona jest od dostaw gazu głównie z Rosji istnieje uzasadniona potrzeba rozwoju technologii i technik transportu paliw, a w szczególności gazu, uwzględniając różnorodność kierunków oraz technologii odbioru ładunku. Największy polski inwestor będący jednocześnie współwłasnością Skarbu Państwa w sektorze paliwowym, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje do 2009 roku podpisać umowę z Norwegią na dostawy skompresowanego gazu drogą morską. Początkowo, w ramach dywersyfikacji dostaw gazu, do Polski dostarczane byłoby około 1 mld m 3 paliwa rocznie. W kolejnych latach wielkość ta mogłaby oscylować w granicach 2-3 mld m 3 gazu. Szacuje się, że inwestycja ta wraz z projektem i budową terminalu gazowego kosztować będzie Inwestora 1,2 mld PLN [3]. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, iż istnieją uzasadnione przesłanki na postawienie tezy, że nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego są szansą na dynamiczny rozwój sektora paliwowego w Polsce.

3 Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski 1. Scenariusze wdrożenia Projektu transportu CNG w Polsce Nowa technologia transportu gazu ziemnego, czyli technologia CNG nie wymaga skraplania gazu ziemnego ani też budowy drogich zbiorników kriogenicznych. Taka technologia wymaga tylko instalacji do skompresowania tego gazu powyżej 200 bar przy załadunku oraz instalacji do jego rozprężania przy rozładunku w terminalu gazowym [7]. Gaz skompresowany służy między innymi do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i z samoczynnym [2]. Według statystyk w 2005 roku ogólnie na świecie znajdowało się w eksploatacji ponad 4 miliony samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Zostało uruchomionych ponad 8000 stacji zasilanych tym paliwem. Wartość energetyczna 1 m 3 skompresowanego gazu ziemnego w przybliżeniu równa jest wartości energetycznej 1 litra benzyny. Światowym liderem w liczbie samochodów napędzanych CNG jest Argentyna. Według danych The Gas Vehicle Report w Argentynie eksploatowano tego typu pojazdów. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia z 921 tysiącami samochodów na CNG, a na trzecim miejscu Pakistan z 475 tysiącami samochodów [3]. Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu światowym z 771 pojazdami napędzanymi gazem skompresowanym. Technologia przewozów CNG staje się konkurencyjna w pewnych przedziałach odległości z przewozami LNG statkami (tabela 1) oraz z transportem gazu ziemnego gazociągami podmorskimi. Badania pokazują, iż wykorzystanie ILU dla transportu CNG statkami w relacjach intermodalnych (wariant I) zapewnia nie tylko elastyczność dostaw tego surowca ale również pozwala na skrócenie czasu transportu tych nośników energii od nadawcy do odbiorcy (rys. 3). Rysunek 3. Statek PNG do przewozu gazu ziemnego skompresowanego Źródło: ( ) Biorąc pod uwagę powyższe ocenia się, że nowa technologia przewozów CNG umożliwi zmniejszenie kosztów ogólnych transportu o 30%, stąd staje się on najtańszą alternatywą dostaw nośników energii do Unii Europejskiej, a w szczególności do Polski [7]. Projekt dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski opracowany przez PGNiG przewiduje również transport 5 mld m 3 tego gazu rocznie ze złóż norweskich przy pomocy gazociągu podmorskiego (wariant II). Ilość ta, może być na granicy opłacalno-

4 Iouri N. Semenov, Wojciech Ignalewski ści inwestycji w budowę infrastruktury szacowanej na ponad 1 mld euro (blisko 4 mld PLN), czyli 3,3 razy droższe niż według pierwszego scenariusza. Stąd przyszły Inwestor powinien rozważyć problem zastosowania racjonalnej technologii dostarczenia CNG. Może to być technologia przewozów gazu ziemnego statkami morskimi z Norwegii do Polski lub transport tego surowca gazociągami podmorskimi. W związku z tym, iż przedsięwzięcie to ma dla państwa charakter strategiczny, przed jego rozpoczęciem niezbędne jest studium wykonalności, podczas której powinno dojść do przeanalizowania obydwóch scenariuszy wg kryterium minimalizacji wystąpienia ryzyka realizacji Projektu. Koszty przewozu gazu naturalnego drogą morską wg dystansu Tabela 1. Dystans LNG CNG Mile Koszty [$ / MMBTU - Milion Brytyjskich Jednostek Cieplnych] Koszty [$ / MMBTU - Milion Brytyjskich Jednostek Cieplnych] Źródło: A. Deshpande, M. J. Economides.: CNG: Technologie LNG w Transporcie Gazu Naturalnego spegcs.org ( ) Oszacowanie ryzyka potencjalnych strat przy realizacji Projektów innowacyjnych pozwala decydentom w przypadku niepowodzenia tych Projektów skierować inwestycje do innych bardziej rentownych stref biznesu, jak również wypracować narzędzia motywujące działalność odpowiednich służb. W szczególności taka sytuacja ma miejsce w transporcie morskim. Aby rozwiązać te bardzo skomplikowane zadania, specjaliści od inżynierii innowacyjnej musieli opracować specjalną metodologię oceny i modelowania ryzyka inwestycyjnego oraz zarządzania nim tzw. risk-management [6]. Zarządzanie ryzykiem jest metodologią, która polega na wykorzystaniu procedur identyfikacji i oceny ryzyka realizacji Projektów innowacyjnych, a także procedur zarządzania nimi. Jeżeliby kolejność tych procedur rozpatrywać jako proces powtarzający się, to można wyszczególnić następujące etapy zarządzania takim Projektem [4, 5, 6]: 1. Wykrycie i identyfikacja podstawowych czynników ewentualnego ryzyka; 2. Klasyfikacja ryzyka i wyznaczenie akceptowalnego przez decydenta poziomu ewentualnego ryzyka; 3. Kształtowanie ilościowych miar czynników ryzyka (adekwatnych i dających się łatwo zinterpretować);

5 Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski 4. Podjęcie decyzji, co do instrumentów minimalizacji wykrytego ryzyka do akceptowalnego poziomu; 5. Opracowanie i realizacja monitoringu ryzyka utraty inwestycji w Projekt; 6. Korekty wybranych instrumentów zarządzania ryzykiem. Celowość działań innowacyjnych w transporcie morskim podejmowanych do tej pory sprowadzała się przede wszystkim do skrócenia czasu przewozu ładunku z portu załadunku do portu przeznaczenia, jak również do zapewnienia bezpieczeństwa tych przewozów. W naszych czasach założeniem wejściowym jest wdrożenie takich innowacyjnych zmian, szczególnie w technologiach przewozowych, które w jak najkrótszym terminie od momentu zaakceptowania projektu końcowego dadzą właściwy skutek, jak również podwyższą poziom bezpieczeństwa całego kraju [8]. Jak pokazuje zgromadzone doświadczenie, podczas zmian innowacyjnych w transporcie morskim stopień występowania ryzyka finansowego zależy w głównej mierze od przyjętego scenariusza zdarzeń oraz skuteczności wykorzystywanych technik zarządzania ryzykiem. Można wyodrębnić trzy zasadnicze rodzaje scenariuszy ewentualnych zdarzeń przy realizacji jednego z dwóch wariantów dostaw CNG: 1) Scenariusz zielony aktywna strategia inwestycyjna, która przewiduje dodatkowe inwestowanie w Projekty ekspansjonistyczne lub dodatkowe inwestowanie w Projekty pionierskie; 2) Scenariusz czarny pasywna strategia inwestycyjna, wyrażająca się w praktyce maksymalną ostrożnością. Zakłada transformację aktywnych inwestorów w grupę pasywnych inwestorów z odpowiednią redukcją funduszy inwestowanych w Projekty innowacyjne; 3) Scenariusz żółty typowa strategia inwestycyjna, wyrażająca się w praktyce maksymalną elastycznością. Preferowana przez większość inwestorów, a polegająca na tzw. zachowaniu naśladującym [6]. W zależności od przyjętego scenariusza mamy doczynienia z różnym ukształtowaniem dynamiki zmian konkurencyjności wdrażanej innowacji technologicznej, jak obrazuje rys. 4. Jak wynika z ewentualnej dynamiki konkurencyjności wdrażanej innowacji najbardziej niekorzystne zmiany mogę nastąpić w przypadku pasywnego scenariusza, czyli scenariusza czarnego. Dużo lepiej przedstawia się sytuacja wedle typowego scenariusza żółtego. Najlepszy efekt wdrożenia innowacyjnych technologii przewozowych osiągnąć można jedynie stosując aktywną strategię inwestycyjną, czyli wykorzystując scenariusz zielony. W odniesieniu do konkurencyjności innowacyjnych technologii przewozowych CNG należy uznać priorytet scenariusza zielonego nad pozostałymi, gdyż jedynie w jego przypadku możemy mieć pewność, że osiągniemy najwyższy poziom konkurencyjności w dostawach gazu ziemnego do Polski. W odniesieniu do sytuacji gospodarczej Polski, scenariusz ten oznaczałby stabilność cen na rynku energetycznym, ogólnie panujący dobrobyt sprzyjający wdrażaniu innowacyjnych technologii transportu paliw. Scenariusz żółty oznacza, iż możemy liczyć tylko i wyłącznie na konkurencyjność Projektów innowacyjnych na poziomie średnim, że nakłady finansowe zainwestowane w rozwój technologii CNG zwrócą się tylko z niewielkim zyskiem odbiegającym od założeń początkowych. Sytuacja taka miałaby miejsce ze względu na takie uwarunkowania jak wzrost cen na paliwa, wzrost cen na materiały budow-

6 Iouri N. Semenov, Wojciech Ignalewski lane, itp. Zatem koszty budowy terminalu do odbioru gazu przewyższałaby fundusze, które były planowane na ten cel według wstępnego biznesplanu. Argumentem przemawiającym za żółtym scenariuszem są bez wątpienia względy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Najbardziej niekorzystnym scenariuszem biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne oraz planowane zyski jest scenariusz czarny, a więc pesymistyczny, w którym z powodu braku łańcucha połączeń transportowych rezygnuje się z budowy terminalu CNG lub LNG a Polska pozostaje uzależniona od jednego dostawcy strategicznego, jakim jest Rosja. Rysunek 4. Dynamika zmian konkurencyjności wdrażanej innowacji według ewentualnych scenariuszy zdarzeń Źródło: Semenov I.N.: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, tom II: Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim, PS, Szczecin 2004 Reasumując, można stwierdzić, że podstawą każdego scenariusza występowania ryzyka finansowego związanego z wdrażaniem nowych technologii transportu gazu ziemnego jest predyspozycja inwestorów do realizacji Projektów innowacyjnych. Poziom gotowości do inwestowania w bardzo ryzykowne projekty zależy od obiektywnych warunków ekonomicznych panujących na rynku usług transportowych, prognozowanych trendów tych warunków oraz subiektywnego stosunku inwestorów do ryzyka.

7 Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski 2. Intermodalne przewozy gazu skompresowanego do Polski Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za inwestycjami w rozwój przewozów gazu skompresowanego jest fakt, że jednostka ładunkowa CNG może być wykorzystana w relacjach intermodalnych na całej trasie przewozów więcej niż jedną gałęzią transportu. Jednak, aby intermodalny transport gazu ziemnego był opłacalny muszą być spełnione odpowiednie warunki gospodarcze i wyraźne zapotrzebowanie rynku na ładunek. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli inwestorem strategicznym jest Państwo. Wtedy aspekt ekonomiczny staje się tylko jedną z wielu przesłanek do wsparcia inwestycji w sektor paliwowy. Pojawiają się nadrzędne cele jak wzrost dobrobytu kraju oraz zabezpieczenie dywersyfikacji dostaw gazu, co w praktyce oznacza uniezależnienie się od dostawcy strategicznego, uwzględniając uruchomienie transportu intermodalnego tego surowca. Rysunek 5. Przekrój konstrukcyjny statku do przewozu gazu ziemnego skompresowanego Źródło: ( ) Rysunek 6. Przewóz jednostki ładunkowej CNG transportem lądowym w relacjach intermodalnych Źródło: ( )

8 Iouri N. Semenov, Wojciech Ignalewski Można wyróżnić następujące zalety zastosowania transportu intermodalnego do transportu jednostek ładunkowych CNG [9]: a. Możliwość użycia dwóch lub więcej gałęzi transportu w relacjach: przewozy szynowo drogowe, przewozy drogowo morskie, przewozy drogowo lotnicze, przewozy szynowo drogowo morskie, przewozy szynowo drogowo rzeczne itp. co zwiększa elastyczność oraz dostępność dostaw tego surowca. b. W procesie przewozowym występuje tylko jedna umowa o przewóz ładunku, co skraca czas na jej zawarcie. c. W procesie przewozowym występuje tylko jeden operator odpowiedzialny za przebieg dostawy towaru, co obniża ryzyko transportowe dla zleceniodawcy. d. Zasięg przewozu ładunku może obejmować przewozy: krajowe, międzynarodowe w tym kontynentalne oraz międzykontynentalne. Wszystkie przewozy CNG odbywające się w ramach transportu intermodalnego powinny odbywać się w aspekcie następujących płaszczyzn: I. Techniczno technologicznej przystosowanie środków transportu różnych gałęzi transportu oraz urządzeń przeładunkowych do obsługi tej samej jednostki ładunkowej; II. Organizacyjna - jeden operator sprawuje nadzór nad całym procesem transportu gazu ziemnego; III. Dokumentacyjna - jedna umowa przewozowa przygotowana jest na całą trasę dostawy CNG; IV. Cenowa - podobne lub takie same zasady taryfikacji stawek za przewóz jednostki ładunkowej CNG jednostkami różnych gałęzi transportu, V. Prawna stosuje się jeden kontrakt obejmujący cały proces transportu CNG wraz z jednolitym systemem regulacji i odpowiedzialności. Transport gazu skompresowanego CNG do Polski początkowo mógłby być obsługiwany w Porcie Handlowym w Świnoujściu ze względu na już istniejącą infrastrukturę techniczną Nabrzeża Hutników oraz Terminalu kontenerowego VGN. Docelowo jednak należałoby wybudować specjalistyczny terminal do odbioru gazu skompresowanego ponieważ to przyczyniłoby się do podwyższenia wydajności obsługi terminalu, a to jest warunkiem niezbędnym przy poziomie dostaw rzędu 2-3 mld m 3 gazu rocznie. Zastosowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej pozwoli na kompleksową obsługę odbiorcy końcowego przez zastosowanie przy przewozach tego surowca zasady door-to-door (dostarczenie ILU do konsumenta końcowego) oraz szybkie zorganizowanie i dostarczenie ładunku wg zasady just-in-time. Zastosowanie powyższych zasad w przewozach intermodalnych przyczyni się przede wszystkim do: obniżki kosztu transportu CNG; zwiększenia liczby możliwych wariantów przewozowych tego surowca; podniesienia jakości usług, w tym szybkości i terminowości dostawy, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia ILU; zwiększenia dostępności usług transportowych czy też możliwości przewiezienia większych partii ILU, wskutek z elastyczności łańcuchów dostaw;

9 Nowoczesne technologie w intermodalnych przewozach gazu skompresowanego do Polski dostosowanie wielkości dostaw gazu do rzeczywistego zapotrzebowania rynku; pokrywania szczytowych zapotrzebowań firm wykorzystujących gaz ziemny; wykorzystania statków CNG jako pływających zbiorników. Biorąc pod uwagę powyższe należy określić właściwą kolejność czynności obsługi zachodzące w procesach transportu CNG w relacjach intermodalnych. Czynności obsługi przewozów ILU w transporcie CNG A. Odprawa handlowa w punkcie załadowania Przygotowanie dokumentacji, w tym: konosamentu, specyfikacji towarowej, faktury, świadectwa pochodzenia, atestów kontrolnych, atestów jakościowych, protokołu zdawczego (w przypadku przewozów szynowo-drogowych). A. Odprawa handlowa w punkcie docelowym wydanie ILU odbiorcy, podpisanie i wydanie wszystkich dokumentów, rozwiązanie umowy o przewóz. Tabela 2. B. Odprawa techniczna w punkcie załadowania Przygotowanie transportu oraz partii ILU: podstawienie środka transportu w punkcie ładunkowym, sprawdzenie środka transportu pod względem zgodności z zapotrzebowaniem tzn. wielkości, rodzaju, wewnętrznego wyposażenia, sprawdzenie stanu technicznego ILU, dodatkowa konserwacja i czynności kontrolne, sprawdzenie daty ważności atestu technicznego ILU, kontrola ilościowa, załadunek ILU na środek transportu i jego zabezpieczenie, zgłoszenie ILU do odprawy celnej, powiadomienie odbiorcy celem przygotowania się do odbioru ILU, nałożenie plomb, wyjazd z punktu ładownego, zmiana gałęzi transportu przeładunek. B. Odprawa techniczna w punkcie docelowym wyładunek ILU, sprawdzenie stanu technicznego ILU, sprawdzenie zabezpieczeń ILU. Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Piorun M., Centar J.: Transport Intermodalny celsped.pl ( )

10 10 Iouri N. Semenov, Wojciech Ignalewski Wnioski 1. Można wyróżnić dwa warianty dostaw gazu ziemnego do Polski mianowicie poprzez transport morski oraz rurociąg podmorski. Wybór odpowiedniego wariantu musi polegać na podejściu systemowym w oparciu o scenariusze konkurencyjności alternatywnych technologii przewozowych. 2. Dostawy gazu ziemnego skompresowanego CNG do Polski przy wykorzystaniu transportu morskiego mogą być opłacalne przy poziomie zaopatrzenia rzędu 2 3 mld m 3 gazu w skali rocznej. Przy wyborze wariantu II, a więc skoncentrowaniu się na dostawach gazu rurociągiem opłacalność przedsięwzięcia kształtowałaby się na poziomie 5 6 mld m 3 gazu w skali roku. Przy porównaniu obu wariantów zdecydowanie korzystniejszym pod względem opłacalności jest wariant I. 3. W związku z dynamicznym rozwojem technik i technologii przewozów CNG, do Polski można byłoby dostarczać gaz ziemny skompresowany wykorzystując jednostkę ładunkową ILU jako bazowego elementu transportu intermodalnego. Literatura 1. CNG sprężony gaz ziemny infogaz.pl. 2. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. gazownia.pl. 3. Dworzecki J.: Statki z Norwegii pl.wikipedia.org/wiki/cng. 4. Rao V. R.: Risk Management: Time for Innovative Approaches, Environmental Management, 1995, Vol. 19, No Semenov J. N.: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, tom I, Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych, WTM PS, Szczecin Semenov I. N.: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, tom II, Zarządzanie ryzykiem innowacji w transporcie morskim, PS, Szczecin Sposób na gaz - LNG, GTL, CNG gigawat.net.pl. 8. Tornatzky L.G., Fleisher M.: The Processes of Technological Innovation, Lexington, Lexington Books Transport intermodalny pl.wikipedia.org.

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia

Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia Ministerstwo Gospodarki Rozwój krajowego rynku CNG na tle państw UE: szanse i zagrożenia Maciej Kaliski Piotr Janusz Adam Szurlej Departament Ropy i Gazu Paliwo gazowe CNG: ekologia, ekonomia, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009

CP Energia. Prezentacja Grupy CP Energia niezależnego dystrybutora gazu ziemnego. Warszawa, grudzień 2009 Prezentacja Grupy niezależnego dystrybutora gazu ziemnego Warszawa, grudzień 2009 Agenda Profil i strategia Grupy Realizacja celów emisji akcji serii G i I Rynek gazu ziemnego w Polsce 2 Profil i strategia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211

Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211 Wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej Grzegorz Rudnik, KrZZGi2211 Gaz ziemny- najważniejsze Gaz ziemny jest to rodzaj paliwa kopalnianego zwany potocznie błękitnym paliwem, jest

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy

Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Terminal LNG w Świnoujściu - szansa dla regionu Polskie LNG IX konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec doświadczenia i perspektywy Sulechów, 16 listopada 2012 1 Terminal LNG w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze

LNG. Nowoczesne źródło energii. Liquid Natural Gas - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro. Systemy. grzewcze LG owoczesne źródło energii Liquid atural - Ekologiczne paliwo na dziś i jutro Systemy B Szanowni Państwo, W obecnych czasach obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne oraz wzrost ich cen

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG

II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego. Terminal LNG II Międzynarodowa Konferencja POWER RING Bezpieczeństwo Europejskiego Rynku Energetycznego Terminal LNG Tadeusz Zwierzyński - Wiceprezes Zarządu PGNiG Warszawa, 1 grudnia 2006 roku Agenda 1. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

NVG w Świecie i w Polsce

NVG w Świecie i w Polsce Sprzężony Gaz Ziemny do Napędu pojazdów komunikacji masowej NVG w Świecie i w Polsce Dr inż.. Jan Sas Wydział Zarządzania AGH Kraków 12 października 2000 r. 1 CNG LNG LPG NGV (Compressed Natural Gas) gaz

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY

TRANSPORT INTERMODALNY TRANSPORT INTERMODALNY PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO Jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach

Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach Adam Szurlej Ministerstwo Gospodarki Kraków, 22 września 2011r. Tezy prezentacji Historia CNG, Rynek CNG; świat

Bardziej szczegółowo

METAN JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W ZASILANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH

METAN JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W ZASILANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii Instytut Eksploatacji Złóż METAN JAKO PALIWO ALTERNATYWNE W ZASILANIU POJAZDÓW MECHANICZNYCH Zbigniew Słota, Krzysztof Słota RYS HISTORYCZNY Idea zasilania

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 28.6.2013 2013/0012(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11.

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11. Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa Pojęcie transportu intermodalnego Transport intermodalny stanowi

Bardziej szczegółowo

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku

Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Hub gazowy w Polsce dywersyfikacja źródeł i autonomia w kreowaniu ceny na rynku Dr Marcin Sienkiewicz Dyrektor TGE Hub Polska. IX FORUM OBROTU Janów Podlaski, 20-22 czerwca 2016 Strona Agenda Co to jest

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący zespołu ds. Efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący zespołu ds. Efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Energetyka przemysłowa, a bezpieczeństwo energetyczne dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący zespołu ds. Efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Liberalizacja rynku gazu w Polsce stan obecny i perspektywy Warsztaty dla uczestników rynku gazu 16 października 2014 r. Warszawa, 2014 Stan obecny Rynek gazu w Polsce struktura rynku Odbiorcy końcowi:

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1

05. PALIWA GAZOWE. Spis treści: 5.1. Stan istniejący Przewidywane zmiany... 1 05. PALIWA GAZOWE Spis treści: 5.1. Stan istniejący... 1 5.2. Przewidywane zmiany... 1 5.1. Stan istniejący Gmina Chrząstowice nie jest zgazyfikowana. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego, dostarczanego

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Ryszard Michałowski PGNiG SA, Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem Harmonogram napędu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA 18 listopada 2010 r. Warszawa Rynek gazu w Europie wnioski dla Polski Prognozy

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku

Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Konsumpcja paliw ciekłych po 3 kwartałach 2016 roku Po 3 kwartałach 2016 roku wyniki rynkowe sektora paliwowego w Polsce były jeszcze lepsze, niż po I półroczu br. Przyczyniła się do tego znaczna poprawa

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM DZIEŃ DOSTAWCY Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022 Konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, w szczególności zakładająca realizację projektów Bramy Północnej Scenariusze

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Schemat ideowy Bazy LNG

Rysunek 1. Schemat ideowy Bazy LNG 1. WSTĘP Grupa LOTOS S.A. (Zamawiający) jest pionowo zintegrowanym koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów naftowych. Spółka jest liderem w branży

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

pakiet na rzecz czystego transportu

pakiet na rzecz czystego transportu MINISTERSTWO ENERGII pakiet na rzecz czystego transportu Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 20.09.2016 Pakiet na Rzecz Czystego Transportu to: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r.

Terminal LNG. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Terminal LNG Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu LNG 15.07.2014 r. Minister Włodzimierz Karpiński z wizytą na terminalu

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż paliw. Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Dostawy paliwa do zbiorników na doskonałych warunkach: gwarancja jakości.

Sprzedaż paliw. Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Dostawy paliwa do zbiorników na doskonałych warunkach: gwarancja jakości. Sprzedaż paliw Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Dostawy paliwa do zbiorników na doskonałych warunkach: gwarancja jakości próbka rozjemcza najniższa cena terminowe dostawy dostawa do 24 h dostawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów

Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego

Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego 2 PSG Polska Spółka Gazownictwa (PSG) to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa.

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r.

Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego. Łódź r. Współpraca z gminami w kontekście planowania energetycznego Łódź 28 03 2008 r. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, obowiązująca od 4 grudnia 1997 r. (wraz ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych

Wyciąg z raportu. Problematyka formuł cenowych Wyciąg z raportu Uwarunkowania gospodarcze i geopolityczne Polski sprawiają, że konieczne jest zaproponowanie modelu rynku gazu, który odpowiadał będzie na wyzwania stojące przed tym rynkiem w aspekcie

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski

Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska. Wojciech Ignalewski Rozwój nowoczesnych technologii w żegludze śródlądowejw aspekcie europejskich standardów ochrony środowiska Wojciech Ignalewski Spodziewamy się, że do 2050 roku przewozy towarowe śródlądowymi drogami wodnymi

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA.... 3 2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA.... 3 3. RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI.... 4 4. RODZAJ I PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw PROGRAM PROGRAM OPERACYJNY OPERACYJNY INFRASTRUKTURA POLSKA I ŚRODOWISKO CYFROWA 2014-2020 2014-2020 Dofinansowanie dla przedsiębiorstw ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH I TRANSPORTU MORSKIEGO, PORTÓW, POŁĄCZEŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16

STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 STRATEGIA ROZWOJU 2014-16 Spis treści 3 Informacje o Spółce 4 Działalność 5 2013 - rok rozwoju 6 Przychody 8 Wybrane dane finansowe 9 Struktura akcjonariatu 10 Cele strategiczne 11 Nasz potencjał 12 Udział

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu. dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu dr inŝ. Olaf Kopczyński Z-ca Dyrektora Departament Ochrony Powietrza Główne dokumenty strategiczne w zakresie redukcji emisji z sektora transportu

Bardziej szczegółowo

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r.

podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. podtytuł slajdu / podrozdziału Konferencja prasowa 9 listopada 2016 r. Kontrybucja segmentów wg skorygowanej EBITDA* Wytwarzanie 11% 8% Q1-3 2016 Poszukiwanie i Wydobycie 34% 33% Q1-3 2015 45% Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA LATA

STRATEGIA NA LATA STRATEGIA NA LATA 2016-2022 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA MISJA Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 2 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA WIZJA Narodowy Operator

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

Czy w stosunkach polsko-niemieckich w obszarze polityki energetycznej jest miejsce na zaufanie?

Czy w stosunkach polsko-niemieckich w obszarze polityki energetycznej jest miejsce na zaufanie? KOMENTARZ IPE nr 1/2016 8.07.2016 r. Czy w stosunkach polsko-niemieckich w obszarze polityki energetycznej jest miejsce na zaufanie? dr Mariusz Ruszel 1 Dyskusja o współpracy w sektorze energetycznym pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu

Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Konferencja Rozwój multimodalnych transportów w regionie Łaby/Odry - Odrzańska Droga Wodna - Jerzy Materna Sekretarz Stanu Bruksela, 16 marca 2017 r. Cel i priorytety Założeń do planów rozwoju śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Grzegorz Wielgus WARSZAWA 20.11.2017 Planowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego PSG dane o sieci i odbiorcach Długość sieci gazowej 179,6 tys. km Liczba

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce. Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce. Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz Małopolska Agencja Energii i Środowiska Jesteśmy pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji

Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Biogazownie rolnicze w Polsce doświadczenia z wdrażania i eksploatacji instalacji Lech Ciurzyński Wiceprezes Zarządu DGA Energia Sp. z o.o. Kielce, 12 marca 2010 r. Program prezentacji I. Co to jest biogazownia?

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

ZIELONA ENERGIA W POLSCE ZIELONA ENERGIA W POLSCE Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak

Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS

PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS PROGRAM WDROŻENIA PALIW ALETERNATYWNYCH w MZK SŁUPSKS WYKORZYSTYWANE PALIWA Olej Napędowy 39 pojazdów CNG 10 pojazdów ETANOL ED-95 7 pojazdów Motoryzacja a środowisko naturalne Negatywny wpływ na środowisko

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni zostało utworzone 15 lipca 1994r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. W latach 1999 2000 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

METAN CZY PRĄD? AUTOBUSY GAZOWE ALTERNATYWĄ DLA ELEKTRYCZNYCH

METAN CZY PRĄD? AUTOBUSY GAZOWE ALTERNATYWĄ DLA ELEKTRYCZNYCH METAN CZY PRĄD? AUTOBUSY GAZOWE ALTERNATYWĄ DLA ELEKTRYCZNYCH HISTORIA CNG W TARNOWIE 2001 DECYZJA O WPROWADZANIU CNG DO MPK TARNÓW 2004 ODDANIE DO UŻYTKU STACJI CNG NALEŻĄCEJ DO PGNIG NA TERENIE MPK 2004

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo