Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG"

Transkrypt

1 Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi skuteczne sterowanie procesem, natomiast pozosta e parametry procesu wp ywajà znacznie rzadziej. 2. Wyniki badaƒ dowodzà, e wykorzystanie metody Placketta-Burmana do oceny wa noêci wp ywu ró nych parametrów procesu ci cia na czynnik wyjêciowy jest szybkà i skutecznà metodà statystycznà pozwalajàcà wytypowaç parametry sterujàce procesem, które zasadniczo na ten proces wp ywajà. LITERATURA 1. OczoÊ K. E.: Ubytkowa obróbka laserowa stan obecny, zastosowania i perspektywy. Mechanik nr 05/06/2005, s Ion J.: Laser Processing of Engineering Materials. Principles, procedure and industrial application. Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann Ready J. F.: Industrial Applications of Lasers. Second Edition. Academic Press, San Diego Korzyƒski M.: Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa, WNT PN-EN ISO 9013:2008. Ci cie termiczne. Klasyfikacja ci cia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakoêci. 6. Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG EDWARD LISOWSKI KATARZYNA AZARCZYK Od czasu kiedy Wróblewski i Olszewski skroplili tlen i azot, min o ju wiele lat. Uczeni ci nie dysponowali takimi technikami i mo liwoêciami, jakimi dysponujemy obecnie. Wspó czeênie gazy skroplone sà wykorzystywane coraz cz Êciej w procesach przemys owych lub jako paliwa, a nowe opracowania, szczególnie w zakresie technologii sch adzania i izolacji termicznej, poszerzajà zakres zastosowaƒ. Dotyczy to takich gazów jak azot czy argon, a ostatnio wzros o zainteresowanie korzystaniem z gazu ziemnego w postaci skroplonej. Dzi ki skropleniu gazu ziemnego uzyskuje si wysokà jego czystoêç, co zwykle jest trudne do uzyskania innymi technologiami. Skroplony gaz ziemny oznacza si symbolem LNG (Liquefied Natural Gas). Pozyskanie LNG jest mo liwe z ró nych êróde. Jego szczególnà cechà jest to, e w postaci ciek ej gaz jest mocno skompresowany i z 1 m 3 mo na uzyskaç ok. 660 m 3 zwyk ego gazu sieciowego. Skroplony gaz ziemny mo e byç alternatywnym paliwem dla samochodów i maszyn mobilnych, a tak e mo e byç wykorzystywany w instalacjach przemys owych. Koncepcje zastosowaƒ LNG jako paliwa do pojazdów sà zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, które wskazujà, by do 2020 roku po naszych drogach jeêdzi o co najmniej 10% pojazdów zasilanych ze êróde alternatywnych. Z analizy parametrów LNG wynika, e wykorzystanie go jako Prof. dr hab. in. Edward Lisowski jest kierownikiem Zak adu Grafiki i Modelowania Komputerowego w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a mgr in. Katarzyna azarczyk jest doktorantkà w tym zak adzie. paliwa do pojazdów w postaci ciek ej jest uzasadnione. LNG odpowiada energetycznie przy tej samej obj toêci 0,7 obj toêci oleju nap dowego. Silniki spalinowe wykorzystujàce gaz konstruowano ju dawno. Pierwszy znany zasilany gazem silnik zosta skonstruowany przez Etienne a Lenoira w 1860 r., a nast pnym by, zbudowany w 1878 r., czterosuwowy silnik Augusta Otto i Langena. Obecnie mo na podaç przyk ady wielu pojazdów wykorzystujàcych LNG, np. ma e samochody, autobusy miejskie i inne, chocia ich liczba jest jeszcze ciàgle niewielka. Mimo pewnych trudnoêci w jego transporcie i przechowywaniu istnieje kilka powodów, dla których ten gaz jest preferowany. Sà to czynniki ekologiczne, ekonomiczne, bezpieczeƒstwa oraz fakt, e zapasy gazu ziemnego wystarczà na d u ej ni innych kopalnianych surowców energetycznych. Jednym z trudniejszych problemów zwiàzanych z jego u ytkowaniem jest transport i przechowywanie w d u szym czasie. Przy ciênieniu atmosferycznym ciek y LNG ma temperatur wrzenia oko o -160 C. W tab. I podano podstawowe dane dla LNG i innych, wybranych gazów kriogenicznych. Jak wynika z tab. I, wraz ze wzrostem ciênienia zmniejsza si g stoêç cieczy i wzrasta temperatura wrzenia i ju przy 0,4 MPa wynosi -143 C (rys. 1). W Europie, w takich krajach jak np. Hiszpania, W ochy, jest ju zbudowana sieç terminali, które mogà odbieraç LNG dostarczany za pomocà odpowiednio wyspecjalizowanych do tego celu statków. Niektóre pola gazowe majà techniczne mo liwoêci dostarczania gazu w postaci skroplonej bezpoêrednio transportem samochodowym. Dostarczanie gazu za pomocà transportu samochodowego jest op acalne ra- 18 ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

2 czej na ma e odleg oêci. Na dalsze odleg oêci korzystne by oby wykorzystanie transportu kolejowego. W transporcie kolejowym mo na stosowaç cysterny kolejowe lub standardowe systemy transportu kontenerowego. W tym zakresie w Polsce brak jest odpowiednich opracowaƒ zarówno logistycznych, jak i technicznych. Politechnika Krakowska wspólnie z zak adami armatury chemicznej CHEMET oraz NOT podj y dzia ania w celu uruchomienia produkcji kontenera samochodowo-kolejowego do przewozu tego typu adunków. Podj to zarówno prace o charakterze naukowo-badawczym, w celu wyznaczenia podstawowych parametrów zbudowanych urzàdzeƒ, jak i projektowe, majàce na celu stworzenie nowych rozwiàzaƒ. Zbiorniki do przewozu p ynów kriogenicznych przed ich dopuszczeniem do eksploatacji muszà spe niç wymagania wielu norm, przepisów RID i ADR, w tym dotyczàcych transportu adunków niebezpiecznych. Zagadnienia teoretyczne Temperatura wrzenia skroplonego LNG w warunkach normalnych wynosi ok C, zatem temperatura w zbiorniku powinna byç znacznie ni sza, by uniknàç intensywnego parowania cieczy. Zwykle zbiorniki do tego celu projektuje si na temperatur -196 C. Niska temperatura cieczy w zbiorniku wywo uje wiele problemów zwiàzanych z doborem materia ów konstrukcyjnych i stwarza problemy w dzia aniu systemów za- i wy adunkowych oraz zaworów regulacyjnych i bezpieczeƒstwa. Przy du ej ró nicy temperatury przechodzenie ciep a z otoczenia do medium przebiega w ró ny sposób: Wymiana ciep a przez przewodzenie Zjawisko przewodzenia ciep a w projektowanym zbiorniku wyst puje przez Êcianki zbiorników, elementy podpór, armatur i inne elementy, które do- àczane sà do zbiornika. Dla LNG ró nica pomi dzy temperaturà p ynu a temperaturà otoczenia zbiornika mo e wynosiç 200 C, a w szczególnych warunkach nawet wi cej. W tym przypadku przewodzenie ciep a mo na sprowadziç do zagadnienia jednowymiarowego przewodzenia ciep a w warunkach ustalonych [1], opisanego równaniem Fouriera: q = λ grad(t) (1) gdzie: q jednostkowy strumieƒ ciep a, W/m 2, λ przewodnoêç cieplna, W/(m K), grad(t) = T/ n (pochodna temperatury w kierunku n prostopad ym do powierzchni izotermicznej). Wspó czynniki przewodzenia ciep a materia ów u ywanych do budowy zbiornika w analizowanym zakresie temperatury zale à od temperatury, stàd te musi to byç uwzgl dnione w obliczeniach [2]. Wymiana ciep a przez konwekcj W przypadku zbiornika nape nionego LNG konwekcja w temperaturach kriogenicznych nie odbiega pod wzgl dem fizycznym od konwekcji obserwowanej w temperaturach wy szych. Proces przeka- Rys. 1. Wykres pr noêci par w funkcji temperatury dla mieszaniny LNG1 zywania ciep a od Êcianki do ciek ego gazu mo na obliczyç z równania Newtona [1]: Q = α F (T s T f ) (3) gdzie: α wspó czynnik przejmowania ciep a, F powierzchnia cia a sta ego, T s temperatura powierzchni cia a, T f temperatura p ynu. Zastosowanie równania (3) wymaga znajomoêci wartoêci wspó czynnika przejmowania ciep a, który zwykle trzeba wyznaczyç w badaniach. Liczby podobieƒstwa Nu, Re, Pr oraz inne stosowane w opisie konwekcyjnej wymiany ciep a zale à od cieplnych i transportowych w asnoêci p ynu, w szczególnoêci przewodnoêci cieplnej λ, lepkoêci µ, pojemnoêci cieplnej c, g stoêci ρ oraz innych. W warunkach kriogenicznych w aêciwoêci te silnie zale à od temperatury, stàd równie wspó czynnik przejmowania ciep a α jest tak e funkcjà temperatury [1, 2]. Wymiana ciep a przez promieniowanie Promieniowanie ciep a jest procesem charakterystycznym dla ka dego cia a o temperaturze wy szej od zera bezwzgl dnego. Strumieƒ ciep a przenoszony na drodze promieniowania ciep a pomi dzy dwoma cia ami o temperaturach T 1 i T 2 (T 1 > T 2 ) mo na okreêliç z nast pujàcej zale noêci [1]: q r = σ ε (T 1 4 T 24 ) (4) gdzie: σ jest sta à promieniowania cia a doskonale czarnego (σ = 5, W/m 2 K 4 ), a ε jest emisyjnoêcià zast pczà analizowanego uk adu. Jednym ze sposobów ograniczania promieniowania ciep a pomi dzy dwiema powierzchniami jest umieszczanie pomi dzy nimi ekranów. Ekrany przyjmà temperatury poêrednie pomi dzy T 1 i T 2. Je eli ekran oraz powierzchnie wymieniajàce ciep o charakteryzujà si tà samà emisyjnoêcià, to iloêç ciep a wymienianego na drodze promieniowania pomi dzy powierzchniami przy obecnoêci jednego ekranu jest dwa razy mniejsza ni przy jego braku. Zatem im wi cej ekranów, tym wi ksza b dzie skutecznoêç izolacji promieniowania cieplnego. Ekran zajmuje równie pewnà przestrzeƒ, stàd ich liczba musi byç ograniczona. Omówione zagadnienia przechodzenia ciep a mo na badaç symulacyjnie przy u yciu programów wykorzystujàcych metod elementów skoƒczonych [2], jednak niezb dna jest weryfikacja wyników na stanowiskach badawczych. ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

3 Stanowisko badawcze Badania zjawisk cieplnych zbiorników kriogenicznych jako kompletnych urzàdzeƒ sprawia wiele problemów technicznych. Z jednej strony istnieje potrzeba zadawania ustalonych warunków klimatycznych, z drugiej zaê instalowania przetworników pomiarowych wewnàtrz zbiorników kriogenicznych. OczywiÊcie do przetworników pomiarowych trzeba doprowadziç przewody, co powoduje powstawanie dodatkowych mostków cieplnych i zak ócenie badaƒ. Majàc to na uwadze, zbudowano stanowisko badawcze jak na rys. 2, w którego sk ad wchodzi a komora termoklimatyczna o obj toêci 150 m 3 z regulacjà Rys. 2. Widok zbiorników wraz z systemem zaworów w komorze termoklimatycznej Badania przeprowadzono przy temperaturze otoczenia -20 C, 15 C oraz 40 C. Ze wzgl du na bezpieczeƒstwo oraz trudnoêci z dost pem do LNG zdecydowano si badania przeprowadziç z ciek ym azotemperatury otoczenia od -40 C do +50 C. Do celów badawczych wykonano dwa zbiorniki o identycznych obj toêciach, ró niàce si jedynie sposobem izolacji. Obj toêç tych zbiorników by a zmniejszona w porównaniu z rzeczywistymi zbiornikami kontenerowymi i wynosi a. ok. 1 m 3, przy zachowaniu gruboêci i innych parametrów jego izolacji. Badania prowadzono na dwóch zbiornikach jednoczeênie, wi c stanowisko wyposa ono w dwa komplety aparatury pomiarowej. Rozk ad temperatury na zewn trznych Êciankach zbiornika rejestrowano równie za pomocà kamery termowizyjnej. Instalacja przetworników temperatury w zbiorniku W celu wyprowadzenia przewodów od przetworników wewnàtrz zbiorników wykonano dodatkowe króçce (rys. 3). Temperatur czynnika wewnàtrz zbiornika mierzono za pomocà opracowanego w asnego przetwornika odpornego na oddzia ywanie niskiej temperatury skroplonego gazu. Wszystkie przetworniki przed rozpocz ciem badaƒ by y wzorcowane z uwzgl dnieniem zmian temperatury otoczenia do -196 C. Schemat zbiornika przygotowanego do badaƒ pokazano na rys. 3, natomiast szczegó y rozmieszczenia przetworników temperatury pokazano na rys. 4 d 6. Szczegó owym zakresem badaƒ temperatury obj to takie miejsca konstrukcji, jak: dennice, rejon pierêcieni usztywniajàcych, Êcianki walczaków oraz podpory. W ka dym z wybranych miejsc pomiarowych instalowano kilka czujników, dzi ki którym mo na by o zbieraç dane o temperaturze z wybranych punktów wewnàtrz izolacji. Badania przeprowadzono dla czterech wariantów izolacji zbiorników, oznaczajàc je odpowiednio: A1 i A2 izolacje z wykorzystaniem materia u cryogel [4], B1, B2 z wykorzystaniem materia u cryo-lite [5]. Dane dotyczàce gruboêci izolacji i liczby ekranów podano w tab. II. Wyniki badaƒ Rys. 3. Schemat ideowy zbiornika z króçcami do przetworników pomiarowych: 1 Êcianka p aszcza zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka p aszcza zbiornika zewn trznego, 3 podpory zbiornika wewn trznego, 4, 6 wyprowadzenie rur instalacji za- i wy adunku, 5 króçce wyprowadzenia przewodów przetworników, 7 wziernik TABELA I. Charakterystyka przewo onych gazów Medium CiÊnienie Temperatura G stoêç CiÊnienie Temperatura G stoêç p 1, bar T 1, C ρ 1, kg/m 3 p 2, bar T 2, C ρ 2, kg/m 3 N2 nitrogen , ,84 Ar argon , ,75 LNG1 liquefied natural gas , ,50 LNG2 liquefied natural gas , ,81 LNG3 liquefied natural gas , ,82 LNG4 liquefied natural gas , ,04 LNG5 liquefied natural gas , ,58 LNG6 liquefied natural gas , ,52 O 2 oxygen , ,40 CO 2 carbon dioxide , ,00 Indeks 1 oznacza warunki poczàtkowe (w czasie nape niania), 2 warunki koƒcowe (spust zaworów bezpieczeƒstwa). Sk ady chemiczne poszczególnych mieszanek LNG zosta y przyj te na bazie EN ISO ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

4 Rys. 4. Schemat izolacji i instalacji przetworników temperatury w cz Êci walcowej zbiorników A1 i A2: 1 Êcianka zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka zbiornika zewn trznego, 3 króciec wyprowadzenia, 4 materia cryogel, 5 ekran, 6 pró nia, 7 przetworniki temperatury Rys. 5. Schemat izolacji i instalacji przetworników temperatury w dennicy zbiorników A1 i A2: 1 Êcianka zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka zbiornika zewn trznego, 3 króciec wyprowadzenia, 4 materia cryogel, 5 ekran, 6 pró nia, 7 przetworniki temperatury TABELA II. Charakterystyka izolacji zbiorników do badaƒ Oznaczenie Ekran Materia warstwy Pró nia zbiornika aluminium A1 cryogel 6x12=72 mm Êrednia 6 A2 cryogel 6x12=72 mm - 6 B1 cryo-lite 3x25=75 mm Êrednia 3 B2 cryo-lite 3x25=75 mm - 3 tem, który ma temperatur wrzenia znacznie ni szà ni LNG, mianowicie -195,8 C, jest nieaktywny, a wi c korzystny przy prowadzeniu tego typu badaƒ. Przebieg badaƒ Przed rozpocz ciem w aêciwej próby przeprowadzono stabilizacj temperaturowà przez nagrzanie lub wych odzenie zewn trznych elementów zbiornika oraz wych odzenie wewn trznego zbiornika, a nast pnie rozpocz to nape nianie zbiornika. Temperatura dostarczonego ciek ego azotu wynosi a -196 C, a wi c by a w pobli u temperatury wrzenia, stàd niezb dne by o utrzymanie odpowiedniego ciênienia, aby ograniczyç zjawisko wrzenia cieczy. Temperatura otoczenia zbiornika by a utrzymywana na zadanym poziomie przez system automatycznego sterowania. Podczas prób rejestrowano przebiegi temperatury i ciênienia w zbiornikach. Próby polegajàce na utrzymywaniu sta ej zewn trznej temperatury otoczenia przy nape nionych zbiornikach i rejestracji jego parametrów prowadzono w cyklach 74-godzinnych. Przebieg ciênienia w zbiorniku Na rys. 7 przedstawiono przyk adowy proces zmiany ciênienia w zbiorniku w czasie 74 godzin. Jak z niego wynika, ciênienie w zbiorniku przez oko o 20 godzin jest poni ej wartoêci otwarcia zaworów upustowych, a nast pnie wyst puje cykliczne upuszczanie par ze zbiornika. Dzia anie zaworów upustowych skutkuje chwilowym spadkiem ciênienia. Temperatura ciek ego azotu w zbiorniku na skutek przenikania ciep a zmienia a si, co przedstawiono na rys. 8. Wynika z niego, e po nape nieniu zbiornika temperatura cieczy wynosi a -192,4 C, a po 74 godzinach -173,4 C. Âredni przyrost temperatury w ciàgu pierwszych 24 godzin wyniós 0,69 C, a w ciàgu nast pnych 50 godzin Êrednio 0,03 C na godzin. Rys. 6. Schemat izolacji i instalacji przetworników temperatury w cz Êci walcowej B1 i B2: 1 Êcianka zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka zbiornika zewn trznego, 3 króciec wyprowadzenia, 4 materia cryo-lite, 5 ekran, 6 pró nia, 7 przetworniki temperatury Rys. 7. Przebieg ciênienia w zbiorniku A1, temperatura otoczenia 15 C Wp yw pró ni W celu oceny wp ywu pró ni na przenikalnoêç cieplnà izolacji zbiornika porównano wyniki po 12 godzinach od chwili nape nienia zbiorników. Na rys. 9 zestawiono porównanie uzyskanych wyników otrzymanych w niezale nych próbach. Zastosowanie kombinowanej izolacji wielowarstwowej z pró nià jest bardzo efektywnym sposobem izolacji. Przyrost temperatury w zbiorniku w izolacji bez pró ni w niektórych przypadkach by nawet o 300% wi kszy ni dla tej samej izolacji, ale w pró ni. Zatem przy zastosowaniu materia ów izolacyjnych, takich jak ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

5 Rys. 8. Przebieg temperatury w zbiorniku A1 po jego nape nieniu, temperatura otoczenia 15 C Rozk ad temperatury w p aszczu izolacji zbiornika Posiadanie informacji o rozk adzie temperatury w poszczególnych warstwach przestrzeni mi dzyp aszczowej ma istotne znaczenie przy ocenie jej skutecznoêci. Równie ta informacja jest potrzebna, by okreêliç temperatur stykania si elementów armatury zbiornika lub innych urzàdzeƒ, które montowane sà w przestrzeni mi dzyp aszczowej. Cz owiek zwykle mo e si stykaç z zewn trznymi elementami zbiornika, a wi c powinny mieç one temperatur zbli- onà do temperatury otoczenia, aby uniknàç odmro eƒ czy te zjawiska skraplania si pary wodnej lub oszronienia. Na rys. 10 przedstawiono zmiany temperatury od zewn trznej Êcianki p aszcza zewn trznego zbiornika krzywa 1, wewn trznej Êcianki tego p aszcza krzywa 2 oraz na zewn trznej Êciance zbiornika wewn trznego krzywa 3. Po drugiej stro- Rys. 9. Przyrost temperatury p ynu w zbiornikach 1 A1, 2 A2, 3 B1, 4 B2 w ciàgu 12 godzin przy temperaturze otoczenia 15 C cryogel oraz cryo-lite, stosowanie pró ni istotnie wp ywa na skutecznoêç izolacji cieplnej. Wp yw temperatury otoczenia na wzrost temperatury w zbiorniku Zwykle zmiana temperatury otoczenia istotnie wp ywa na zachodzàce zjawiska cieplne w zbiornikach. W celu oceny tego wp ywu badania przeprowadzono w temperaturze 40 C, 15 C oraz -20 C dla wersji izolacji zbiornika A1, A2, B1, B2, a wi c z materia ami izolacyjnymi cryogel oraz cryo-lite z udzia em pró ni i bez. W tych testach badano, o ile zwi kszy si temperatura w zbiorniku w ciàgu 12 godzin. Wyniki testów zestawiono w tab. III. Jak TABELA III. Porównanie wzrostu temperatury cieczy w ró nej temperaturze otoczenia i dla badanych typów izolacji Temperatura Typ izolacji Izolacja Izolacja otoczenia, C cryogel, C cryo-lite, C 40 z pró nià 11, bez pró ni 30, z pró nià 8,1 9,5 15 bez pró ni 19,3 18,2-20 z pró nià 9,9 10,8-20 bez pró ni 20 22,2 wynika z uzyskanych danych, w przypadku zastosowania materia ów izolacyjnych cryogel oraz cryo-lite z udzia em pró ni, wp yw temperatury otoczenia na zmian temperatury w zbiorniku by wyraênie mniejszy ni bez udzia u pró ni, w którym to przypadku zanotowano wyraênie szybszy wzrost temperatury w zbiorniku. Potwierdza to tez, e zastosowanie pró ni w kombinacji z materia ami izolacyjnymi podnosi zdecydowanie efektywnoêç izolacji. Rys. 10. Przebieg temperatury w izolacji zbiornika A1: 1 na p aszczu zewn trznym, 2 od wewnàtrz na p aszczu zewn trznym, 3 w pobli u p aszcza wewn trznego przy temperaturze otoczenia 15 C nie Êcianki zbiornika wewn trznego znajduje si p ynny azot o temperaturze ok C. Temperatura w komorze termoklimatycznej w tym czasie wynosi a 15 C. Âcianka p aszcza wewn trznego tego zbiornika wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wi c z materia u o stosunkowo dobrej przewodnoêci cieplnej, stàd temperatura w tym miejscu utrzymywa a si na niskim poziomie, natomiast na p aszczu zewn trznym utrzymywa a si temperatura zbli ona do temperatury otoczenia. Zmiany temperatury na gruboêci izolacji dla chwili czasowej t = 12 h pokazano dla zbiornika A1 na rys. 11, a na rys. 12 dla A2. Jak wynika z porównania tych wykresów, dla zbiornika A1 niska temperatura wyst puje na warstwach wewn trznych, nato- Rys. 11. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika A1: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C 22 ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

6 Rys. 12. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika A2: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C Rys. 14. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika B2: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C Rys. 13. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika B1: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C miast warstwy zewn trzne majà temperatur bliskà temperaturze otoczenia. W przypadku zbiornika A2 niskie temperatury wyst powa y niemal w ca ej przestrzeni mi dzyp aszczowej, co potwierdza du e znaczenie pró ni w stosowaniu izolacji. Podobne zjawisko zarejestrowano dla zbiorników B1 i B2, dla których wyniki przedstawiono na rys. 13 i 14. W tym przypadku dla zbiornika B1, podobnie jak dla A1, zanotowano najwi kszà ró nic temperatur pomi dzy dwiema warstwami izolacji a Êciankà zbiornika, natomiast przy braku pró ni dla zbiornika B2 wyst powa y niskie temperatury prawie w ca ej przestrzeni mi dzyp aszczowej. Rozk ad temperatury na zewn trznych powierzchniach zbiornika Zewn trzne elementy zbiornika, jak: p aszcz, dennice, podpory i króçce wyjêciowe, powinny mieç temperatur zbli onà do temperatury otoczenia. Na skutek ró nych mostków cieplnych temperatura zewn trzna b dzie niejednorodna na powierzchniach zewn trznych tych elementów. W celu oceny rozk adu temperatury zewn trznej prowadzono jej rejestracj za pomocà kamery termowizyjnej. Na rys. 15 pokazano zbiornik A1 (izolacja croygel + pró nia Êrednia) przy temperaturze otoczenia 40 C i temperaturze p ynu w zbiorniku -190 C, a na rys. 16 szczegó wyprowadzenia przewodów ze zbiornika kriogenicznego. Jak wynika z badaƒ temperatura zewn trzna zbiornika zbli ona jest do temperatury otoczenia, z wyjàtkiem miejsca wyprowadzenia króçców, przy których wyst powa lokalny spadek temperatury nie ni szy jednak ni do -10 C. Podsumowanie W Politechnice Krakowskiej wspólnie z zak adami CHEMET Tarnowskie Góry podj to zadanie zaprojektowania i zbadania zbiornika kontenera samochodowo-kolejowego do przewozu skroplonych gazów, w tym LNG. W celu realizacji tego zadania przeprowadzono wiele badaƒ symulacyjnych cieplnych Rys. 15. Rozk ad temperatury na zewn trznych powierzchniach zbiornika A1 przy temperaturze otoczenia 40 C ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

7 Rys. 16. Rozk ad temperatury na króçcach i zaworach zbiornika A1 przy temperaturze otoczenia 40 C [2, 3] i wytrzyma oêciowych w programach Solid- Works, CosmosWorks, Pro/Engineer i Pro/Mechanica, dzi ki którym stworzono postaç konstrukcyjnà. Na podstawie analiz teoretycznych zdecydowano si na wykonanie czterech wariantów izolacji zbiornika z materia ów cryogel i cryo-lite w kombinacji z pró nià i bez. Do przeprowadzenia badaƒ zbudowano wyspecjalizowanà komor termoklimatycznà z regulacjà temperatury wn trza komory oraz wykonano specjalnie zaprojektowane do celów badawczych zbiorniki wyposa one w aparatur pomiarowà i rejestracyjnà. Uzyskane wyniki wskazujà, e przy konstrukcji zbiornika kontenera-cysterny rozwiàzanie z Êrednià pró nià wraz z pokryciem zbiornika kriogenicznego wielowarstwowà izolacjà z materia u typu cryo-lite lub cryogel z ekranami promieniowania jest efektywnym sposobem izolacji. Istotne w izolacji jest unikanie mostków cieplnych, szczególnie przy podporach zbiornika oraz przy króçcach przy àczeniowych. Bioràc pod uwag wyniki przeprowadzonych badaƒ, zaprojektowano i wykonano prototyp 20-stopowego kontenera ze zbiornikiem o obj toêci 18 m 3 przystosowanego do przewozu skroplonych gazów, Rys. 17. Widok opracowanego kontenera 20-stopowego do przewozu p ynów kriogenicznych ze zbiornikiem o obj toêci 18 m 3 takich jak: ciek y azot, argon, LNG i innych skroplonych gazów o zbli onych cechach. Na rys. 17 pokazano widok tego kontenera na stanowisku produkcyjnym, a na rys. 18 charakterystyki ciênienia i spadku jego masy po nape nieniu ciek ym azotem. Rys. 18. Przebieg zmian masy adunku w kontenerze i ciênienia w funkcji czasu od momentu jego za adunku Jak wynika z przedstawionych przebiegów zmiany masy i ciênienia, przez 144 godziny, czyli 6 dni, wzrost ciênienia w zbiorniku na skutek parowania azotu by na tyle niski, e nie wystàpi o upuszczanie par przez system regulacji ciênienia w zbiorniku, natomiast po 10 dniach ubytek masy by niewielki i wyniós ok. 3,2%. Zatem sà to parametry, które pozwolà na przetransportowanie kontenera na znaczne odleg oêci transportem drogowym lub kolejowym bez znaczàcej utraty masy adunku. Obecnie prototyp ten po badaniach otrzyma certyfikat Lloyda i zosta wprowadzony do produkcji jako kontener do przewozu p ynów kriogenicznych, takich jak: LNG, ciek y azot, argon i innych o podobnych w aêciwoêciach. Obecnie prowadzone sà dalsze prace w zakresie rozwoju zbiorników kriogenicznych, które obejmujà opracowanie kontenera 40-stopowego oraz zbiorników stacjonarnych o ró nych obj toêciach, dostosowane do ró nych potrzeb przemys owych. Badania tego typu obiektów na stanowiskach badawczych nale à do z o onych i kosztownych, 24 ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

8 Dokoƒczenie z 24 str. jednak ich prowadzenie jest nieuniknione w celu weryfikacji analiz teoretycznych. LITERATURA 1. Flynn T. M.: Cryogenic Engineering. Second edition, Dekker Lisowski E., Czy ycki W.: Transport ciek ego LNG w zbiornikach kontenerowych. Transport przemys owy i maszyny robocze nr 1/ Lisowski E., Czy ycki W., Filo G.: Transport of liquid natural gas by mobile tank container. Computer Aided Design in Mechanical Engineering, Bergen University College, Cryogel Z flexible industrial insulation with vapor barrier for sub-ambient and cryogenic applications. Aspen Aerogels, Inc., Cryo-Lite Cryogenic Insulation. Johns Manville, ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE

18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE Włodzimierz Wolczyński 18 TERMODYNAMIKA. PODSUMOWANIE Zadanie 1 Oto cykl pracy pewnego silnika termodynamicznego w układzie p(v). p [ 10 5 Pa] 5 A 4 3 2 1 0 C B 5 10 15 20 25 30 35 40 V [ dm 3 ] Sprawność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne 1989 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Termowizyjnego

Raport Badania Termowizyjnego I n f r a - R e d T h e r m o g r a p h i c I n s p e c t i o n s Stawna 6 71-494 Szczecin / Poland Tel +48 91 885 60 02 Mobile +48 504 265 355 www.gamma-tech.pl e-mail: office@gamma-tech.pl Raport Badania

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Centralne instalacje wyciàgowe

Centralne instalacje wyciàgowe Centralne instalacje wyciàgowe Instalacje wyciàgowe firmy Ruwac pod wielom Instalacje wyciàgowe firmy Ruwac sà projektowane pod kàtem konkretnych potrzeb. Dok adne projektowan punktów wyciàgowych i oczywiêcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16

R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Arkusz informacyjny R czne, równowa àce zawory MSV-C PN 16 Zastosowanie Zawory MSV-C przeznaczone sà do równowa enia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych o sta ym przep ywie oraz instalacji ciep ej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762

Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 1 z 5 Dobór nastaw PID regulatorów LB-760A i LB-762 Strojenie regulatorów LB-760A i LB-762 Nastawy regulatora PID Regulatory PID (rolnicze np.: LB-760A - poczynając od wersji 7.1 programu ładowalnego,

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL

4.1. Transport ISK SKIERNIEWICE, PL TRANSPORT 18 4.1. Transport Transport, w szczególności towarów niebezpiecznych, do których należą środki ochrony roślin, jest zagadnieniem o charakterze przygotowawczym nie związanym ściśle z produkcją

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium Skralanie gazów metodą Joule-omsona. Wyznaczenie odstawowyc arametrów rocesu. Podstawy Kriotecniki Laboratorium Instytut ecniki Cielnej i Mecaniki Płynów Zakład Cłodnictwa i Kriotecniki 1. Skralarki (cłodziarki)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec.

Automatyka. Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. Automatyka Etymologicznie automatyka pochodzi od grec. : samoczynny. Automatyka to: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi, dział techniki zajmujący się praktyczną realizacją urządzeń

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo