Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG"

Transkrypt

1 Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi skuteczne sterowanie procesem, natomiast pozosta e parametry procesu wp ywajà znacznie rzadziej. 2. Wyniki badaƒ dowodzà, e wykorzystanie metody Placketta-Burmana do oceny wa noêci wp ywu ró nych parametrów procesu ci cia na czynnik wyjêciowy jest szybkà i skutecznà metodà statystycznà pozwalajàcà wytypowaç parametry sterujàce procesem, które zasadniczo na ten proces wp ywajà. LITERATURA 1. OczoÊ K. E.: Ubytkowa obróbka laserowa stan obecny, zastosowania i perspektywy. Mechanik nr 05/06/2005, s Ion J.: Laser Processing of Engineering Materials. Principles, procedure and industrial application. Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann Ready J. F.: Industrial Applications of Lasers. Second Edition. Academic Press, San Diego Korzyƒski M.: Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Warszawa, WNT PN-EN ISO 9013:2008. Ci cie termiczne. Klasyfikacja ci cia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakoêci. 6. Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG EDWARD LISOWSKI KATARZYNA AZARCZYK Od czasu kiedy Wróblewski i Olszewski skroplili tlen i azot, min o ju wiele lat. Uczeni ci nie dysponowali takimi technikami i mo liwoêciami, jakimi dysponujemy obecnie. Wspó czeênie gazy skroplone sà wykorzystywane coraz cz Êciej w procesach przemys owych lub jako paliwa, a nowe opracowania, szczególnie w zakresie technologii sch adzania i izolacji termicznej, poszerzajà zakres zastosowaƒ. Dotyczy to takich gazów jak azot czy argon, a ostatnio wzros o zainteresowanie korzystaniem z gazu ziemnego w postaci skroplonej. Dzi ki skropleniu gazu ziemnego uzyskuje si wysokà jego czystoêç, co zwykle jest trudne do uzyskania innymi technologiami. Skroplony gaz ziemny oznacza si symbolem LNG (Liquefied Natural Gas). Pozyskanie LNG jest mo liwe z ró nych êróde. Jego szczególnà cechà jest to, e w postaci ciek ej gaz jest mocno skompresowany i z 1 m 3 mo na uzyskaç ok. 660 m 3 zwyk ego gazu sieciowego. Skroplony gaz ziemny mo e byç alternatywnym paliwem dla samochodów i maszyn mobilnych, a tak e mo e byç wykorzystywany w instalacjach przemys owych. Koncepcje zastosowaƒ LNG jako paliwa do pojazdów sà zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, które wskazujà, by do 2020 roku po naszych drogach jeêdzi o co najmniej 10% pojazdów zasilanych ze êróde alternatywnych. Z analizy parametrów LNG wynika, e wykorzystanie go jako Prof. dr hab. in. Edward Lisowski jest kierownikiem Zak adu Grafiki i Modelowania Komputerowego w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, a mgr in. Katarzyna azarczyk jest doktorantkà w tym zak adzie. paliwa do pojazdów w postaci ciek ej jest uzasadnione. LNG odpowiada energetycznie przy tej samej obj toêci 0,7 obj toêci oleju nap dowego. Silniki spalinowe wykorzystujàce gaz konstruowano ju dawno. Pierwszy znany zasilany gazem silnik zosta skonstruowany przez Etienne a Lenoira w 1860 r., a nast pnym by, zbudowany w 1878 r., czterosuwowy silnik Augusta Otto i Langena. Obecnie mo na podaç przyk ady wielu pojazdów wykorzystujàcych LNG, np. ma e samochody, autobusy miejskie i inne, chocia ich liczba jest jeszcze ciàgle niewielka. Mimo pewnych trudnoêci w jego transporcie i przechowywaniu istnieje kilka powodów, dla których ten gaz jest preferowany. Sà to czynniki ekologiczne, ekonomiczne, bezpieczeƒstwa oraz fakt, e zapasy gazu ziemnego wystarczà na d u ej ni innych kopalnianych surowców energetycznych. Jednym z trudniejszych problemów zwiàzanych z jego u ytkowaniem jest transport i przechowywanie w d u szym czasie. Przy ciênieniu atmosferycznym ciek y LNG ma temperatur wrzenia oko o -160 C. W tab. I podano podstawowe dane dla LNG i innych, wybranych gazów kriogenicznych. Jak wynika z tab. I, wraz ze wzrostem ciênienia zmniejsza si g stoêç cieczy i wzrasta temperatura wrzenia i ju przy 0,4 MPa wynosi -143 C (rys. 1). W Europie, w takich krajach jak np. Hiszpania, W ochy, jest ju zbudowana sieç terminali, które mogà odbieraç LNG dostarczany za pomocà odpowiednio wyspecjalizowanych do tego celu statków. Niektóre pola gazowe majà techniczne mo liwoêci dostarczania gazu w postaci skroplonej bezpoêrednio transportem samochodowym. Dostarczanie gazu za pomocà transportu samochodowego jest op acalne ra- 18 ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

2 czej na ma e odleg oêci. Na dalsze odleg oêci korzystne by oby wykorzystanie transportu kolejowego. W transporcie kolejowym mo na stosowaç cysterny kolejowe lub standardowe systemy transportu kontenerowego. W tym zakresie w Polsce brak jest odpowiednich opracowaƒ zarówno logistycznych, jak i technicznych. Politechnika Krakowska wspólnie z zak adami armatury chemicznej CHEMET oraz NOT podj y dzia ania w celu uruchomienia produkcji kontenera samochodowo-kolejowego do przewozu tego typu adunków. Podj to zarówno prace o charakterze naukowo-badawczym, w celu wyznaczenia podstawowych parametrów zbudowanych urzàdzeƒ, jak i projektowe, majàce na celu stworzenie nowych rozwiàzaƒ. Zbiorniki do przewozu p ynów kriogenicznych przed ich dopuszczeniem do eksploatacji muszà spe niç wymagania wielu norm, przepisów RID i ADR, w tym dotyczàcych transportu adunków niebezpiecznych. Zagadnienia teoretyczne Temperatura wrzenia skroplonego LNG w warunkach normalnych wynosi ok C, zatem temperatura w zbiorniku powinna byç znacznie ni sza, by uniknàç intensywnego parowania cieczy. Zwykle zbiorniki do tego celu projektuje si na temperatur -196 C. Niska temperatura cieczy w zbiorniku wywo uje wiele problemów zwiàzanych z doborem materia ów konstrukcyjnych i stwarza problemy w dzia aniu systemów za- i wy adunkowych oraz zaworów regulacyjnych i bezpieczeƒstwa. Przy du ej ró nicy temperatury przechodzenie ciep a z otoczenia do medium przebiega w ró ny sposób: Wymiana ciep a przez przewodzenie Zjawisko przewodzenia ciep a w projektowanym zbiorniku wyst puje przez Êcianki zbiorników, elementy podpór, armatur i inne elementy, które do- àczane sà do zbiornika. Dla LNG ró nica pomi dzy temperaturà p ynu a temperaturà otoczenia zbiornika mo e wynosiç 200 C, a w szczególnych warunkach nawet wi cej. W tym przypadku przewodzenie ciep a mo na sprowadziç do zagadnienia jednowymiarowego przewodzenia ciep a w warunkach ustalonych [1], opisanego równaniem Fouriera: q = λ grad(t) (1) gdzie: q jednostkowy strumieƒ ciep a, W/m 2, λ przewodnoêç cieplna, W/(m K), grad(t) = T/ n (pochodna temperatury w kierunku n prostopad ym do powierzchni izotermicznej). Wspó czynniki przewodzenia ciep a materia ów u ywanych do budowy zbiornika w analizowanym zakresie temperatury zale à od temperatury, stàd te musi to byç uwzgl dnione w obliczeniach [2]. Wymiana ciep a przez konwekcj W przypadku zbiornika nape nionego LNG konwekcja w temperaturach kriogenicznych nie odbiega pod wzgl dem fizycznym od konwekcji obserwowanej w temperaturach wy szych. Proces przeka- Rys. 1. Wykres pr noêci par w funkcji temperatury dla mieszaniny LNG1 zywania ciep a od Êcianki do ciek ego gazu mo na obliczyç z równania Newtona [1]: Q = α F (T s T f ) (3) gdzie: α wspó czynnik przejmowania ciep a, F powierzchnia cia a sta ego, T s temperatura powierzchni cia a, T f temperatura p ynu. Zastosowanie równania (3) wymaga znajomoêci wartoêci wspó czynnika przejmowania ciep a, który zwykle trzeba wyznaczyç w badaniach. Liczby podobieƒstwa Nu, Re, Pr oraz inne stosowane w opisie konwekcyjnej wymiany ciep a zale à od cieplnych i transportowych w asnoêci p ynu, w szczególnoêci przewodnoêci cieplnej λ, lepkoêci µ, pojemnoêci cieplnej c, g stoêci ρ oraz innych. W warunkach kriogenicznych w aêciwoêci te silnie zale à od temperatury, stàd równie wspó czynnik przejmowania ciep a α jest tak e funkcjà temperatury [1, 2]. Wymiana ciep a przez promieniowanie Promieniowanie ciep a jest procesem charakterystycznym dla ka dego cia a o temperaturze wy szej od zera bezwzgl dnego. Strumieƒ ciep a przenoszony na drodze promieniowania ciep a pomi dzy dwoma cia ami o temperaturach T 1 i T 2 (T 1 > T 2 ) mo na okreêliç z nast pujàcej zale noêci [1]: q r = σ ε (T 1 4 T 24 ) (4) gdzie: σ jest sta à promieniowania cia a doskonale czarnego (σ = 5, W/m 2 K 4 ), a ε jest emisyjnoêcià zast pczà analizowanego uk adu. Jednym ze sposobów ograniczania promieniowania ciep a pomi dzy dwiema powierzchniami jest umieszczanie pomi dzy nimi ekranów. Ekrany przyjmà temperatury poêrednie pomi dzy T 1 i T 2. Je eli ekran oraz powierzchnie wymieniajàce ciep o charakteryzujà si tà samà emisyjnoêcià, to iloêç ciep a wymienianego na drodze promieniowania pomi dzy powierzchniami przy obecnoêci jednego ekranu jest dwa razy mniejsza ni przy jego braku. Zatem im wi cej ekranów, tym wi ksza b dzie skutecznoêç izolacji promieniowania cieplnego. Ekran zajmuje równie pewnà przestrzeƒ, stàd ich liczba musi byç ograniczona. Omówione zagadnienia przechodzenia ciep a mo na badaç symulacyjnie przy u yciu programów wykorzystujàcych metod elementów skoƒczonych [2], jednak niezb dna jest weryfikacja wyników na stanowiskach badawczych. ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

3 Stanowisko badawcze Badania zjawisk cieplnych zbiorników kriogenicznych jako kompletnych urzàdzeƒ sprawia wiele problemów technicznych. Z jednej strony istnieje potrzeba zadawania ustalonych warunków klimatycznych, z drugiej zaê instalowania przetworników pomiarowych wewnàtrz zbiorników kriogenicznych. OczywiÊcie do przetworników pomiarowych trzeba doprowadziç przewody, co powoduje powstawanie dodatkowych mostków cieplnych i zak ócenie badaƒ. Majàc to na uwadze, zbudowano stanowisko badawcze jak na rys. 2, w którego sk ad wchodzi a komora termoklimatyczna o obj toêci 150 m 3 z regulacjà Rys. 2. Widok zbiorników wraz z systemem zaworów w komorze termoklimatycznej Badania przeprowadzono przy temperaturze otoczenia -20 C, 15 C oraz 40 C. Ze wzgl du na bezpieczeƒstwo oraz trudnoêci z dost pem do LNG zdecydowano si badania przeprowadziç z ciek ym azotemperatury otoczenia od -40 C do +50 C. Do celów badawczych wykonano dwa zbiorniki o identycznych obj toêciach, ró niàce si jedynie sposobem izolacji. Obj toêç tych zbiorników by a zmniejszona w porównaniu z rzeczywistymi zbiornikami kontenerowymi i wynosi a. ok. 1 m 3, przy zachowaniu gruboêci i innych parametrów jego izolacji. Badania prowadzono na dwóch zbiornikach jednoczeênie, wi c stanowisko wyposa ono w dwa komplety aparatury pomiarowej. Rozk ad temperatury na zewn trznych Êciankach zbiornika rejestrowano równie za pomocà kamery termowizyjnej. Instalacja przetworników temperatury w zbiorniku W celu wyprowadzenia przewodów od przetworników wewnàtrz zbiorników wykonano dodatkowe króçce (rys. 3). Temperatur czynnika wewnàtrz zbiornika mierzono za pomocà opracowanego w asnego przetwornika odpornego na oddzia ywanie niskiej temperatury skroplonego gazu. Wszystkie przetworniki przed rozpocz ciem badaƒ by y wzorcowane z uwzgl dnieniem zmian temperatury otoczenia do -196 C. Schemat zbiornika przygotowanego do badaƒ pokazano na rys. 3, natomiast szczegó y rozmieszczenia przetworników temperatury pokazano na rys. 4 d 6. Szczegó owym zakresem badaƒ temperatury obj to takie miejsca konstrukcji, jak: dennice, rejon pierêcieni usztywniajàcych, Êcianki walczaków oraz podpory. W ka dym z wybranych miejsc pomiarowych instalowano kilka czujników, dzi ki którym mo na by o zbieraç dane o temperaturze z wybranych punktów wewnàtrz izolacji. Badania przeprowadzono dla czterech wariantów izolacji zbiorników, oznaczajàc je odpowiednio: A1 i A2 izolacje z wykorzystaniem materia u cryogel [4], B1, B2 z wykorzystaniem materia u cryo-lite [5]. Dane dotyczàce gruboêci izolacji i liczby ekranów podano w tab. II. Wyniki badaƒ Rys. 3. Schemat ideowy zbiornika z króçcami do przetworników pomiarowych: 1 Êcianka p aszcza zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka p aszcza zbiornika zewn trznego, 3 podpory zbiornika wewn trznego, 4, 6 wyprowadzenie rur instalacji za- i wy adunku, 5 króçce wyprowadzenia przewodów przetworników, 7 wziernik TABELA I. Charakterystyka przewo onych gazów Medium CiÊnienie Temperatura G stoêç CiÊnienie Temperatura G stoêç p 1, bar T 1, C ρ 1, kg/m 3 p 2, bar T 2, C ρ 2, kg/m 3 N2 nitrogen , ,84 Ar argon , ,75 LNG1 liquefied natural gas , ,50 LNG2 liquefied natural gas , ,81 LNG3 liquefied natural gas , ,82 LNG4 liquefied natural gas , ,04 LNG5 liquefied natural gas , ,58 LNG6 liquefied natural gas , ,52 O 2 oxygen , ,40 CO 2 carbon dioxide , ,00 Indeks 1 oznacza warunki poczàtkowe (w czasie nape niania), 2 warunki koƒcowe (spust zaworów bezpieczeƒstwa). Sk ady chemiczne poszczególnych mieszanek LNG zosta y przyj te na bazie EN ISO ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

4 Rys. 4. Schemat izolacji i instalacji przetworników temperatury w cz Êci walcowej zbiorników A1 i A2: 1 Êcianka zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka zbiornika zewn trznego, 3 króciec wyprowadzenia, 4 materia cryogel, 5 ekran, 6 pró nia, 7 przetworniki temperatury Rys. 5. Schemat izolacji i instalacji przetworników temperatury w dennicy zbiorników A1 i A2: 1 Êcianka zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka zbiornika zewn trznego, 3 króciec wyprowadzenia, 4 materia cryogel, 5 ekran, 6 pró nia, 7 przetworniki temperatury TABELA II. Charakterystyka izolacji zbiorników do badaƒ Oznaczenie Ekran Materia warstwy Pró nia zbiornika aluminium A1 cryogel 6x12=72 mm Êrednia 6 A2 cryogel 6x12=72 mm - 6 B1 cryo-lite 3x25=75 mm Êrednia 3 B2 cryo-lite 3x25=75 mm - 3 tem, który ma temperatur wrzenia znacznie ni szà ni LNG, mianowicie -195,8 C, jest nieaktywny, a wi c korzystny przy prowadzeniu tego typu badaƒ. Przebieg badaƒ Przed rozpocz ciem w aêciwej próby przeprowadzono stabilizacj temperaturowà przez nagrzanie lub wych odzenie zewn trznych elementów zbiornika oraz wych odzenie wewn trznego zbiornika, a nast pnie rozpocz to nape nianie zbiornika. Temperatura dostarczonego ciek ego azotu wynosi a -196 C, a wi c by a w pobli u temperatury wrzenia, stàd niezb dne by o utrzymanie odpowiedniego ciênienia, aby ograniczyç zjawisko wrzenia cieczy. Temperatura otoczenia zbiornika by a utrzymywana na zadanym poziomie przez system automatycznego sterowania. Podczas prób rejestrowano przebiegi temperatury i ciênienia w zbiornikach. Próby polegajàce na utrzymywaniu sta ej zewn trznej temperatury otoczenia przy nape nionych zbiornikach i rejestracji jego parametrów prowadzono w cyklach 74-godzinnych. Przebieg ciênienia w zbiorniku Na rys. 7 przedstawiono przyk adowy proces zmiany ciênienia w zbiorniku w czasie 74 godzin. Jak z niego wynika, ciênienie w zbiorniku przez oko o 20 godzin jest poni ej wartoêci otwarcia zaworów upustowych, a nast pnie wyst puje cykliczne upuszczanie par ze zbiornika. Dzia anie zaworów upustowych skutkuje chwilowym spadkiem ciênienia. Temperatura ciek ego azotu w zbiorniku na skutek przenikania ciep a zmienia a si, co przedstawiono na rys. 8. Wynika z niego, e po nape nieniu zbiornika temperatura cieczy wynosi a -192,4 C, a po 74 godzinach -173,4 C. Âredni przyrost temperatury w ciàgu pierwszych 24 godzin wyniós 0,69 C, a w ciàgu nast pnych 50 godzin Êrednio 0,03 C na godzin. Rys. 6. Schemat izolacji i instalacji przetworników temperatury w cz Êci walcowej B1 i B2: 1 Êcianka zbiornika wewn trznego, 2 Êcianka zbiornika zewn trznego, 3 króciec wyprowadzenia, 4 materia cryo-lite, 5 ekran, 6 pró nia, 7 przetworniki temperatury Rys. 7. Przebieg ciênienia w zbiorniku A1, temperatura otoczenia 15 C Wp yw pró ni W celu oceny wp ywu pró ni na przenikalnoêç cieplnà izolacji zbiornika porównano wyniki po 12 godzinach od chwili nape nienia zbiorników. Na rys. 9 zestawiono porównanie uzyskanych wyników otrzymanych w niezale nych próbach. Zastosowanie kombinowanej izolacji wielowarstwowej z pró nià jest bardzo efektywnym sposobem izolacji. Przyrost temperatury w zbiorniku w izolacji bez pró ni w niektórych przypadkach by nawet o 300% wi kszy ni dla tej samej izolacji, ale w pró ni. Zatem przy zastosowaniu materia ów izolacyjnych, takich jak ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

5 Rys. 8. Przebieg temperatury w zbiorniku A1 po jego nape nieniu, temperatura otoczenia 15 C Rozk ad temperatury w p aszczu izolacji zbiornika Posiadanie informacji o rozk adzie temperatury w poszczególnych warstwach przestrzeni mi dzyp aszczowej ma istotne znaczenie przy ocenie jej skutecznoêci. Równie ta informacja jest potrzebna, by okreêliç temperatur stykania si elementów armatury zbiornika lub innych urzàdzeƒ, które montowane sà w przestrzeni mi dzyp aszczowej. Cz owiek zwykle mo e si stykaç z zewn trznymi elementami zbiornika, a wi c powinny mieç one temperatur zbli- onà do temperatury otoczenia, aby uniknàç odmro eƒ czy te zjawiska skraplania si pary wodnej lub oszronienia. Na rys. 10 przedstawiono zmiany temperatury od zewn trznej Êcianki p aszcza zewn trznego zbiornika krzywa 1, wewn trznej Êcianki tego p aszcza krzywa 2 oraz na zewn trznej Êciance zbiornika wewn trznego krzywa 3. Po drugiej stro- Rys. 9. Przyrost temperatury p ynu w zbiornikach 1 A1, 2 A2, 3 B1, 4 B2 w ciàgu 12 godzin przy temperaturze otoczenia 15 C cryogel oraz cryo-lite, stosowanie pró ni istotnie wp ywa na skutecznoêç izolacji cieplnej. Wp yw temperatury otoczenia na wzrost temperatury w zbiorniku Zwykle zmiana temperatury otoczenia istotnie wp ywa na zachodzàce zjawiska cieplne w zbiornikach. W celu oceny tego wp ywu badania przeprowadzono w temperaturze 40 C, 15 C oraz -20 C dla wersji izolacji zbiornika A1, A2, B1, B2, a wi c z materia ami izolacyjnymi cryogel oraz cryo-lite z udzia em pró ni i bez. W tych testach badano, o ile zwi kszy si temperatura w zbiorniku w ciàgu 12 godzin. Wyniki testów zestawiono w tab. III. Jak TABELA III. Porównanie wzrostu temperatury cieczy w ró nej temperaturze otoczenia i dla badanych typów izolacji Temperatura Typ izolacji Izolacja Izolacja otoczenia, C cryogel, C cryo-lite, C 40 z pró nià 11, bez pró ni 30, z pró nià 8,1 9,5 15 bez pró ni 19,3 18,2-20 z pró nià 9,9 10,8-20 bez pró ni 20 22,2 wynika z uzyskanych danych, w przypadku zastosowania materia ów izolacyjnych cryogel oraz cryo-lite z udzia em pró ni, wp yw temperatury otoczenia na zmian temperatury w zbiorniku by wyraênie mniejszy ni bez udzia u pró ni, w którym to przypadku zanotowano wyraênie szybszy wzrost temperatury w zbiorniku. Potwierdza to tez, e zastosowanie pró ni w kombinacji z materia ami izolacyjnymi podnosi zdecydowanie efektywnoêç izolacji. Rys. 10. Przebieg temperatury w izolacji zbiornika A1: 1 na p aszczu zewn trznym, 2 od wewnàtrz na p aszczu zewn trznym, 3 w pobli u p aszcza wewn trznego przy temperaturze otoczenia 15 C nie Êcianki zbiornika wewn trznego znajduje si p ynny azot o temperaturze ok C. Temperatura w komorze termoklimatycznej w tym czasie wynosi a 15 C. Âcianka p aszcza wewn trznego tego zbiornika wykonana jest ze stali nierdzewnej, a wi c z materia u o stosunkowo dobrej przewodnoêci cieplnej, stàd temperatura w tym miejscu utrzymywa a si na niskim poziomie, natomiast na p aszczu zewn trznym utrzymywa a si temperatura zbli ona do temperatury otoczenia. Zmiany temperatury na gruboêci izolacji dla chwili czasowej t = 12 h pokazano dla zbiornika A1 na rys. 11, a na rys. 12 dla A2. Jak wynika z porównania tych wykresów, dla zbiornika A1 niska temperatura wyst puje na warstwach wewn trznych, nato- Rys. 11. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika A1: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C 22 ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

6 Rys. 12. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika A2: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C Rys. 14. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika B2: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C Rys. 13. Rozk ad temperatury w izolacji zbiornika B1: 1 przy temperaturze otoczenia 40 C, 2 15 C, 3-20 C przy temperaturze p ynu kriogenicznego -190 C miast warstwy zewn trzne majà temperatur bliskà temperaturze otoczenia. W przypadku zbiornika A2 niskie temperatury wyst powa y niemal w ca ej przestrzeni mi dzyp aszczowej, co potwierdza du e znaczenie pró ni w stosowaniu izolacji. Podobne zjawisko zarejestrowano dla zbiorników B1 i B2, dla których wyniki przedstawiono na rys. 13 i 14. W tym przypadku dla zbiornika B1, podobnie jak dla A1, zanotowano najwi kszà ró nic temperatur pomi dzy dwiema warstwami izolacji a Êciankà zbiornika, natomiast przy braku pró ni dla zbiornika B2 wyst powa y niskie temperatury prawie w ca ej przestrzeni mi dzyp aszczowej. Rozk ad temperatury na zewn trznych powierzchniach zbiornika Zewn trzne elementy zbiornika, jak: p aszcz, dennice, podpory i króçce wyjêciowe, powinny mieç temperatur zbli onà do temperatury otoczenia. Na skutek ró nych mostków cieplnych temperatura zewn trzna b dzie niejednorodna na powierzchniach zewn trznych tych elementów. W celu oceny rozk adu temperatury zewn trznej prowadzono jej rejestracj za pomocà kamery termowizyjnej. Na rys. 15 pokazano zbiornik A1 (izolacja croygel + pró nia Êrednia) przy temperaturze otoczenia 40 C i temperaturze p ynu w zbiorniku -190 C, a na rys. 16 szczegó wyprowadzenia przewodów ze zbiornika kriogenicznego. Jak wynika z badaƒ temperatura zewn trzna zbiornika zbli ona jest do temperatury otoczenia, z wyjàtkiem miejsca wyprowadzenia króçców, przy których wyst powa lokalny spadek temperatury nie ni szy jednak ni do -10 C. Podsumowanie W Politechnice Krakowskiej wspólnie z zak adami CHEMET Tarnowskie Góry podj to zadanie zaprojektowania i zbadania zbiornika kontenera samochodowo-kolejowego do przewozu skroplonych gazów, w tym LNG. W celu realizacji tego zadania przeprowadzono wiele badaƒ symulacyjnych cieplnych Rys. 15. Rozk ad temperatury na zewn trznych powierzchniach zbiornika A1 przy temperaturze otoczenia 40 C ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

7 Rys. 16. Rozk ad temperatury na króçcach i zaworach zbiornika A1 przy temperaturze otoczenia 40 C [2, 3] i wytrzyma oêciowych w programach Solid- Works, CosmosWorks, Pro/Engineer i Pro/Mechanica, dzi ki którym stworzono postaç konstrukcyjnà. Na podstawie analiz teoretycznych zdecydowano si na wykonanie czterech wariantów izolacji zbiornika z materia ów cryogel i cryo-lite w kombinacji z pró nià i bez. Do przeprowadzenia badaƒ zbudowano wyspecjalizowanà komor termoklimatycznà z regulacjà temperatury wn trza komory oraz wykonano specjalnie zaprojektowane do celów badawczych zbiorniki wyposa one w aparatur pomiarowà i rejestracyjnà. Uzyskane wyniki wskazujà, e przy konstrukcji zbiornika kontenera-cysterny rozwiàzanie z Êrednià pró nià wraz z pokryciem zbiornika kriogenicznego wielowarstwowà izolacjà z materia u typu cryo-lite lub cryogel z ekranami promieniowania jest efektywnym sposobem izolacji. Istotne w izolacji jest unikanie mostków cieplnych, szczególnie przy podporach zbiornika oraz przy króçcach przy àczeniowych. Bioràc pod uwag wyniki przeprowadzonych badaƒ, zaprojektowano i wykonano prototyp 20-stopowego kontenera ze zbiornikiem o obj toêci 18 m 3 przystosowanego do przewozu skroplonych gazów, Rys. 17. Widok opracowanego kontenera 20-stopowego do przewozu p ynów kriogenicznych ze zbiornikiem o obj toêci 18 m 3 takich jak: ciek y azot, argon, LNG i innych skroplonych gazów o zbli onych cechach. Na rys. 17 pokazano widok tego kontenera na stanowisku produkcyjnym, a na rys. 18 charakterystyki ciênienia i spadku jego masy po nape nieniu ciek ym azotem. Rys. 18. Przebieg zmian masy adunku w kontenerze i ciênienia w funkcji czasu od momentu jego za adunku Jak wynika z przedstawionych przebiegów zmiany masy i ciênienia, przez 144 godziny, czyli 6 dni, wzrost ciênienia w zbiorniku na skutek parowania azotu by na tyle niski, e nie wystàpi o upuszczanie par przez system regulacji ciênienia w zbiorniku, natomiast po 10 dniach ubytek masy by niewielki i wyniós ok. 3,2%. Zatem sà to parametry, które pozwolà na przetransportowanie kontenera na znaczne odleg oêci transportem drogowym lub kolejowym bez znaczàcej utraty masy adunku. Obecnie prototyp ten po badaniach otrzyma certyfikat Lloyda i zosta wprowadzony do produkcji jako kontener do przewozu p ynów kriogenicznych, takich jak: LNG, ciek y azot, argon i innych o podobnych w aêciwoêciach. Obecnie prowadzone sà dalsze prace w zakresie rozwoju zbiorników kriogenicznych, które obejmujà opracowanie kontenera 40-stopowego oraz zbiorników stacjonarnych o ró nych obj toêciach, dostosowane do ró nych potrzeb przemys owych. Badania tego typu obiektów na stanowiskach badawczych nale à do z o onych i kosztownych, 24 ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/2010

8 Dokoƒczenie z 24 str. jednak ich prowadzenie jest nieuniknione w celu weryfikacji analiz teoretycznych. LITERATURA 1. Flynn T. M.: Cryogenic Engineering. Second edition, Dekker Lisowski E., Czy ycki W.: Transport ciek ego LNG w zbiornikach kontenerowych. Transport przemys owy i maszyny robocze nr 1/ Lisowski E., Czy ycki W., Filo G.: Transport of liquid natural gas by mobile tank container. Computer Aided Design in Mechanical Engineering, Bergen University College, Cryogel Z flexible industrial insulation with vapor barrier for sub-ambient and cryogenic applications. Aspen Aerogels, Inc., Cryo-Lite Cryogenic Insulation. Johns Manville, ROK WYD. LXIX ZESZYT 4/

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1275 Poz. 208 208 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów i iloêci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo