Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation"

Transkrypt

1 Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation

2 MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot w listopadzie 1974 roku. Od początku jej istnienia podstawowe zadania MAE skupiają się na dwóch obszarach, a mianowicie na wspieraniu bezpieczeństwa energetycznego wśród państw członkowskich poprzez wspólną odpowiedź na faktyczne zakłócenia w dostawach ropy naftowej oraz na dostarczaniu wysokiej wartości analiz dotyczących sposobów zapewnienia nieprzerwanych dostaw czystej energii na przystępnych warunkach dla 29 państw członkowskich oraz innych krajów. MAE prowadzi kompleksowy program współpracy energetycznej między państwami członkowskimi, z których każdy jest zobowiązany do utrzymywania zapasów ropy naftowej odpowiadających 90 dniom importu netto danego kraju. Cele MAE obejmują między innymi: n zabezpieczenie dostępu państw członkowskich do nieprzerwanych i dostatecznych dostaw energii w każdej postaci, w szczególności poprzez zachowanie zdolności do skutecznej reakcji w razie przerw w dostawach ropy naftowej; n promowanie zrównoważonych strategii energetycznych, które będą wspierać wzrost gospodarczy i ochronę środowiska w kontekście globalnym, szczególnie poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatu; n poprawę przejrzystości rynków międzynarodowych poprzez zbieranie i analizę danych dotyczących sektora energetycznego; n wspieranie globalnej współpracy w zakresie technologii energetycznych w celu zabezpieczenia dostaw energii w przyszłości oraz ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne, w tym poprzez zwiększoną efektywność energetyczną oraz rozwój i upowszechnienie technologii niskoemisyjnych; OCDE/IEA, 2014 International Energy Agency (IEA) 9 rue de la Fédération Paris Cedex 15, France Niniejsza publikacja jest zastrzeżona prawami autorskimi i podlega szczególnym rygorom wykorzystywania i rozpowszechniania. Szczegółowe warunki są dostępne pod adresem internetowym: n znajdowanie rozwiązań globalnych wyzwań energetycznych poprzez dialog z państwami nie będącymi członkami MAE, Państwa członkowskie MAE: Australia Austria Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia przemysłem, organizacjami międzynarodowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Irlandia Japonia Kanada Korea Luksemburg Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Słowacja Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Turcja Węgry Wielka Brytania Włochy Komisja Europejska również uczestniczy w pracach MAE. Secure Sustainable Together

3 Streszczenie OECD/IEA, 2014 Ponad miliardów USD zostało zainwestowane w 2013 r. w celu zapewnienia energii konsumentom na całym świecie (to kwota ponad dwukrotnie wyższa w wartościach realnych niż w roku 2000), a dodatkowe 130 miliardów USD wydano na podniesienie efektywności energetycznej. Pełny obraz globalnych trendów inwestycyjnych w sektorze energii, po raz pierwszy zestawionych w tym raporcie specjalnym, uwypukla rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii, gdzie roczna wartość inwestycji wzrosła z 60 miliardów USD w 2000 r. do szczytowego poziomu zbliżającego się do 300 miliardów USD w 2011 r. zanim spadła ponownie do 250 miliardów USD obecnie. Największa część bieżących inwestycji, ponad miliardów USD rocznie, związana jest z wydobyciem i transportem paliw kopalnych, przerobem ropy naftowej i budową elektrowni konwencjonalnych. W okresie do 2035 r. inwestycje niezbędne każdego roku dla zapewnienia światowych potrzeb energetycznych rosną miarowo do poziomu miliardów USD, podczas gdy wydatki na efektywność energetyczną wzrastają do 550 miliardów USD. Daje to łączny rachunek inwestycyjny świata na poziomie przekraczającym 48 bilionów USD, z czego 40 bilionów pochłonie dostarczanie energii a reszta zostanie wydana na efektywność energetyczną. Głównym komponentem inwestycyjnym procesu dostarczania energii, 23 biliony USD, będzie wydobycie paliw kopalnych, transport i rafinacja ropy naftowej; prawie 10 bilionów USD pochłonie wytwarzanie energii elektrycznej, z czego technologie niskoemisyjne stanowią prawie 75% inwestycji (OZE 6 bilionów USD i energetyka jądrowa 1 1 bilion USD), a dalsze 7 bilionów USD to inwestycje w przesył i dystrybucję. Niemal 2/3 tych inwestycji przypada na państwa rozwijające się a główny nurt inwestycji przesuwa się z Chin do innych części Azji oraz do Afryki i Ameryki Łacińskiej, chociaż starzejąca się infrastruktura i cele klimatyczne powodują znaczące potrzeby także w państwach OECD. Mniej niż połowa z 40 bilionów USD inwestycji w dostarczanie energii pochłonie zaspokojenie wzrostu popytu, większa część jest potrzebna aby zrównoważyć spadającą produkcję z istniejących pól naftowych i gazowych oraz zastąpienie elektrowni i innych instalacji osiągających koniec cyklu życia produkcyjnego. Zrównoważenie spadków pochłonie przeszło 80% wydatków w sektorze wydobycia ropy i gazu. Zastąpienie wyłączanych elektrowni w państwach OECD odpowiada za prawie 60% inwestycji w sektorze 1 Energetyka jądrowa będzie szczegółowo przeanalizowana w tegorocznej edycji raportu World Energy Outlook, który zostanie opublikowany w listopadzie 2014 r. Streszczenie 1

4 OECD/IEA, 2014 wytwarzania energii elektrycznej, kształtując się jednak znacznie poniżej tego poziomu w państwach rozwijających się. Te spadki produkcji i wyłączenia stanowią główne wyzwanie reinwestycyjne dla rządzących i przemysłu, ale dają także realną możliwość zmiany jakościowej systemu energetycznego poprzez substytucję paliw i wprowadzenie bardziej efektywnych technologii. 90% z 8 bilionów USD inwestycji w efektywność energetyczną do 2035 r. pochłoną sektory transportu i budownictwa, odzwierciedlając ambicje polityków oraz potencjał efektywnościowy tych sektorów. Unia Europejska, Ameryka Północna i Chiny razem odpowiadają za 2/3 całości inwestycji w efektywność energetyczną co odzwierciedla rozmiary ich rynków samochodowych i wprowadzone lub planowane standardy efektywności dla pojazdów, wysiłki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w celu podniesienia efektywności urządzeń elektrycznych i budynków oraz priorytet Chin aby podnieść efektywność swojego przemysłu. W innych państwach rozwijających się brak ukierunkowanych polityk i dostępu do finansowania oraz utrzymywanie subsydiów do paliw kopalnych stanowi poważną przeszkodę dla inwestycji w efektywność energetyczną. Decyzje co do zaangażowania kapitału w sektor energetyczny są w coraz większym stopniu stymulowane przez rządy (poprzez system zachęt i narzędzi) niż przez sygnały płynące z konkurencyjnych rynków. W wielu państwach rządy mają bezpośredni wpływ na inwestycje w sektorze energii, na przykład poprzez zachowanie własności ponad 70% światowych zasobów ropy i gazu oraz kontrolowanie niemal połowy globalnej produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem spółek skarbu państwa. Część państw, zwłaszcza w OECD, odstąpiło od wywierania bezpośredniego wpływu na rynki energetyczne wraz z ich otwarciem na konkurencję, ale wiele krajów obecnie ponownie wraca do tego schematu, zazwyczaj w obszarze promocji rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii. W sektorze naftowym zależność od państw z bardziej restrykcyjnymi warunkami dostępu do ich zasobów będzie rosnąć wobec stabilizacji wydobycia w Ameryce Północnej i jego spadku po roku W sektorze elektroenergetycznym sygnały administracyjne czy regulowane stopy zwrotu stają się najważniejszymi motywatorami inwestycji: udział inwestycji w nieregulowanych, konkurencyjnych częściach rynku energii elektrycznej spadł z około 1/3 całości 10 lat temu do około 10% obecnie. Przy obecnej architekturze rynku, tylko 1 bilion USD z 16 bilionów USD niezbędnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym do 2035 r. przypadnie na konkurencyjną część sektora. Udział sektora prywatnego jest kluczowy dla sprostania inwestycjom energetycznym, ale jego mobilizacja będzie wymagać zdecydowanych wysiłków w celu ograniczenia wątpliwości politycznych i regulacyjnych. 2 World Energy Investment Outlook Raport Specjalny

5 OECD/IEA, 2014 Nawet tam gdzie państwa i należące do państw przedsiębiorstwa ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za inwestycje energetyczne, presja na wydatkowanie środków publicznych oraz poszukiwanie nowych technologii i wiedzy stwarzają miejsce na większe zaangażowanie sektora prywatnego. Jednak warunki są często niezachęcające: potrzeba inwestycji w obszarze dostarczania energii rośnie najszybciej poza krajami OECD i poza Chinami, w niektórych przypadkach w państwach mających wyższą częstotliwość politycznych niestabilności, słabsze instytucje i mniej solidne systemy prawne. Na całym świecie politycy, chociaż uznają potrzebę inwestorów aby spójność polityk sektorowych miała wymiar długofalowy, poddawani są różnym i niekiedy sprzecznym naciskom: potrzeba mocniejszych działań klimatycznych jest przeciwstawiona zdecydowanemu sprzeciwowi dla subsydiowania OZE, a oczekiwanie niższych cen energii zmiennemu społecznemu nastawieniu do nowych projektów zaopatrzenia w energię. Na tym tle, istnieje ryzyko, że decydenci polityczni nie zdołają zapewnić jasnych i spójnych sygnałów dla inwestorów, szczególnie wobec technologii niskoemisyjnych, które zależą na chwilę obecną od wsparcia rządowego. Pojawiają się nowe typy inwestorów w sektorze energetycznym, niemniej zapewnienie długofalowego finansowania na odpowiednich warunkach jest wciąż odległe. Wiele dynamizmu na rynkach energetycznych pochodzi od mniejszych uczestników rynku czy firm zupełnie nowych: ekspansja w dziedzinie produkcji gazu z łupków i ropy zaciśniętej w Ameryce Północnej jest wynikiem zaangażowania wielu przedsiębiorczych firm; rozwijające się firmy państwowe i prywatne mają coraz większy udział w inwestycjach w wielu państwach spoza OECD; a ekspansja rozproszonych mocy wytwórczych w OZE i inicjatyw efektywnościowych w energetyce wprowadza więcej małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do świata inwestorów energetycznych. Ci gracze często polegają na zewnętrznych źródłach finansowania. Nawet w projektach efektywnościowych, które według nas są samofinansowane dzisiaj w 60%, niezbędne zwiększenie wysiłków najprawdopodobniej zależeć będzie w większym stopniu od zewnętrznego finansowania. Poza Stanami Zjednoczonymi (gdzie zewnętrzne finansowanie jest stosunkowo bardziej dostępne), istnieje potrzeba odblokowania nowych źródeł finansowania poprzez zwiększenie udziału obligacji, sekurytyzacji oraz rynków kapitałowych i potencjalnie poprzez wykorzystanie dużych środków posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze emerytalne lub ubezpieczycieli. Pomogłoby to zmniejszyć nadmierną zależność od stosunkowo krótkookresowych pożyczek dostępnych w bankach, które mogą być coraz bardziej ograniczane przez nowe wymogi w zakresie współczynnika wypłacalności banków, które są wprowadzane po kryzysie finansowym. Streszczenie 3

6 OECD/IEA, 2014 Inwestycje w dostawy gazu ziemnego rosną niemal wszędzie, ale sprostanie długookresowemu wzrostowi popytu na ropę naftową staje się powoli coraz bardziej zależne od inwestycji na Bliskim Wschodzie. Wydatki na wydobycie ropy i gazu wzrosną o 25% do poziomu ponad 850 miliardów USD rocznie do 2035 roku, a sektor gazowy będzie odpowiedzialny za przeważającą część tego wzrostu. Ameryka Północna znajduje się od kilku lat w centrum wzrostu światowych inwestycji i region ten będzie dalej potrzebował największych całkowitych inwestycji w sektorze ropy i gazu do 2035 roku. Ale w przypadku ropy naftowej, zaspokojenie wzrostu popytu dla tego surowca przesunie się w kierunku głównych producentów ropy na Bliskim Wschodzie wraz ze spowolnieniem wzrostu wydobycia w krajach spoza OPEC w drugiej dekadzie. Perspektywy na następujące w odpowiednim czasie inwestycje na Bliskim Wschodzie pozostaną niepewne ze względu na rywalizujące o wydatki priorytety rządowe oraz przeszkody natury politycznej i związane z bezpieczeństwem i logistyką, które mogą ograniczyć produkcję. Jeżeli inwestycje nie zostaną przeprowadzone na czas, przypadek brany pod uwagę w tym raporcie, wynikły niedobór wydobycia wpłynąłby na zwiększoną niestabilność rynku naftowego i średni wzrost cen o 15 USD za baryłkę w 2025 roku. W celu zapewnienia bezpiecznych dostaw importerzy paliw kopalnych polegają na wystarczającej ilości inwestycji w państwach posiadających bogate złoża. Wielkość inwestycji niezbędnych dla zaspokojenia popytu na import ropy i gazu w okresie do 2035 r. w Indiach i Chinach to ponad 2 biliony USD; poziom który pomaga wyjaśnić działania państwowych przedsiębiorstw naftowych tych krajów mających na celu zabezpieczenia możliwości inwestycyjnych poza granicami. Inwestycje w instalacje skroplonego gazu ziemnego (LNG) tworzą nowe powiązania pomiędzy rynkami i wzmacniają bezpieczeństwo dostaw gazu. Jednak wysokie koszty jego transportu mogą zdławić nadzieje odbiorców LNG w Europie i Azji na dużo tańsze dostawy. Ponad 700 miliardów USD, które zostaną zainwestowane w LNG w okresie do 2035 roku, przyspieszy integrację regionalnych rynków gazu, a eksport ze Stanów Zjednoczonych będzie odgrywał kluczową rolę w stymulowaniu konwergencji pomiędzy cenami gazu różniącymi się obecnie znacząco. Oczekiwanie, że wzrost podaży LNG całkowicie zmieni rynek gazu powinno być moderowane świadomością wysokich kosztów infrastruktury LNG, gdzie koszt transportu stanowi zwykle co najmniej połowę ceny gazu dostarczanego na duże odległości. Krótkookresowe perspektywy dla Europy na zwiększenie zakupów LNG są ograniczone koniecznością przelicytowania azjatyckich klientów. Przy obecnym kształcie europejskiego rynku elektroenergetycznego zapewnienie inwestycji na poziomie pozwalającym utrzymać stabilność tego 4 World Energy Investment Outlook Raport Specjalny

7 OECD/IEA, 2014 rynku jest mało prawdopodobne. Do 2035 r. Europa będzie potrzebowała ponad 2 biliony USD inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Równolegle z silnym rozwojem niskoemisyjnej elektroenergetyki, konieczne będzie wprowadzenie 100 GW nowych konwencjonalnych mocy cieplnych do 2025 roku. Pomimo obaw ze strony opinii publicznej i polityków wokół kwestii wysokich cen energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców końcowych, ceny hurtowe są obecnie o około 20% za niskie aby inwestycje w nowe elektrownie cieplne były opłacalne. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, pewność dostaw energii elektrycznej w Europie będzie zagrożona. Częścią rozwiązania byłoby wyższe przychody dla elektrowni cieplnych, choć opcja ta groziłaby wzrostem cen dla konsumentów. Taka sytuacja podkreśla trudności stojące przed europejskimi decydentami, którym zależy na osiągnięciu jednoczesnie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienia stabilności środowiska naturalnego oraz konkurencyjności gospodarczej. Niemniej istnieją jeszcze szanse na wprowadzenie polityki energetycznej, która uwzględniłaby dalsze starania mające na celu dekarbonizację, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów importu oraz powstrzymaniu negatywnego wpływu na ceny dla odbiorców końcowych. Dla wielu wschodzących gospodarek, dotrzymanie tempa dynamicznie rozwijającemu się popytowi na energię elektryczną jest ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, a obecne trendy dostarczają pewnych alarmujących sygnałów w kwestii wystarczającej podaży energii. W raporcie skupiono się na Indiach, gdzie pomimo dwukrotnego zwiększenia możliwości produkcyjnych energii elektrycznej od 2000 roku, podaż wciąż nie zaspokaja popytu. Zachęty skierowane do inwestorów w celu wypełnienia tej luki są osłabione wysokimi stratami ponoszonymi podczas przesyłu i dystrybucji oraz niskimi taryfami dla odbiorcy końcowego, co oznacza, że wiele przedsiębiorstw boryka się z pokryciem swoich kosztów. Jeżeli straty ponoszone przy dystrybucji kształtowałyby się na poziomie 15% zamiast 27% jak jest obecnie, wzrost o tylko 5% w przeciętnej taryfie odbiorcy końcowego pozwoliłby na pełen zwrot kosztów. Sektor wytwarzania energii elektrycznej będzie wymagał ponad 1,5 biliona USD inwestycji do 2035 roku. Zgodnie z przewidywaniami przyszłe inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Indiach jak równiez w wielu innych częściach Azji zostaną zdominowane przez nowe elektrownie węglowe, co będzie główną przyczyną zainwestowania 1 biliona USD w okresie do 2035 r. w globalne zasoby węgla. Projekcje inwestycji, które analizujemy w niniejszym raporcie, nie umożliwiają osiągnięcia celu zapobiegnięcia dalszym zmianom klimatu ponieważ obecne strategie oraz sygnały rynkowe nie są na tyle silne aby przezanaczyć odpowiednie środki inwestycyjne na niskoemisyjne źródła Streszczenie 5

8 energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Osiągnięcie przełomu na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu w 2015 r. będzie kluczowe dla powstania nowego krajobrazu inwestycyjnego. Szacujemy, że wprowadzenie świata na drogę prowadzącą do ograniczenia wzrostu temperatury o maksymalnie 2 C, będzie wymagało 53 bilionów USD łącznych inwestycji w dostawy energii i poprawę efektywności energetycznej do 2035 roku. Zainwestowanie w efektywność energetyczną 14 bilionów USD, pomogłoby ograniczyć zużycie energii o blisko 15% w 2035 r. w porównaniu do naszego głównego scenariusza przedstawionego w tym raporcie. Inwestycje w dostawy energii na poziomie 39,4 bilionów USD pozostaną na zbliżonym poziomie do naszego głównego scenariusza, jednak koszty jednostkowe inwestycji będą wyższe, gdyż inwestycje przesuną się z sektora paliw kopalnych (gdzie poziom inwestycji spadnie przeciętnie o blisko 20%, przy czym najbardziej dotknięty zostanie sektor węglowy), na rzecz elektroenergetyki. Bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna spowoduje niemożność realizacji około 300 miliardów USD inwestycji związanych z sektorem paliw kopalnych. Nieprzejrzystość strategii może zwiększyć ryzyko porzucania dokonanych inwestycji, chociaż technologia wychwytywania i magazynowania CO 2 może stać się coraz ważniejsza dla zabezpieczenia inwestycji w paliwa kopalne wobec ryzyka ich zmniejszonego wykorzystania lub wczesnego odejścia od ich użycia. Spójne i wiarygodne strategie jak również innowacyjne narzędzia finansowania mogą ułatwić przyjęcie niskoemisyjnego systemu energetycznego. Do 2035 r. inwestycje w produkcję energii niskoemisyjnej wzrosną do blisko 900 miliardów USD, a wydatki związane z efektywnością energetyczną przekroczą 1 bilion USD, podwajając swe odpowiednie wartości w stosunku do głównego scenariusza w 2035 roku. Sygnały płynące ze stabilnej polityki energetycznej są niezbędne dla zapewnienia, aby te inwestycje oferowały wystarczająco atrakcyjny i dostosowany do poziomu ryzyka zysk. Właściwe ustalenie poziomu cen jest kluczowe zarówno poprzez stopniowe zniwelowanie istniejących obecnie zniekształceń objawiających się w formie dotacji do paliw kopalnych, jak i przez ustalenie odpowiedniego poziomu cen CO 2. Po stronie finansowania nadal pozostaje do wykonania wiele pracy związanej z dopasowaniem dostępnych instrumentów ze specyfiką projektów niskoemisyjnych, zwłaszcza ze względu na ich rozproszenie, zróżnicowanie i niewielką skalę. Czas, realizm i determinacja będą niezbędne aby wykorzystać kompetencje pochodące ze świata finansów do osiągnięcia celów polityki klimatycznej. OECD/IEA, World Energy Investment Outlook Raport Specjalny

9 Obecny dokument był oryginalnie opublikowany przez MAE w języku angielskim. Pomimo iż ten tekst został przetłumaczony możliwie najdokładniej dzięki współpracy z Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, mogą istnieć drobne różnice w przekładzie. This publication reflects the views of the IEA Secretariat but does not necessarily reflect those of individual IEA member countries. The IEA makes no representation or warranty, express or implied, in respect of the publication s contents (including its completeness or accuracy) and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the publication. IEA PUBLICATIONS, 9 rue de la Fédération, Paris Cedex 15 Printed in France by IEA, June 2014 Cover design: IEA, photo credits: BrandX

10 Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK Pytania dotyczące niezawodności i dostępności energii w przyszłości oraz możliwości osiąganięcia celów klimatycznych często sprowadzić można do kwestii realizowanych inwestycji. Jednak czy inwestorzy są gotowi zainwestować w sektor energetyczny, podczas gdy świat energetyczny podlega tak dynamicznym zmianom? Niniejszy raport specjalny, należący do serii World Energy Outlook, odpowiada na to pytanie, przedstawiając pełen obraz inwestycji energetycznych do 2035 roku, będąc pierwszą kompleksową aktualizacją raportu World Energy Investment Outlook z 2003 roku. Opierając się na danych porównawczych, dotyczących minionych trendów inwestycyjnych, oraz na zaktualizowanych prognozach przyszłych inwestycji energetycznych na poziomie regionalnym i światowym, raport pozwala przyjrzeć się: strukturze własności i modelom finansowania inwestycji w różnych częściach sektora energetycznego; rosnącemu znaczeniu inwestycji w sektorze naftowym na Bliskim Wschodzie, pozwalającym zaspokoić światowy popyt, a także konsekwencjom ich ewentualnych opóźnień; dynamice i kosztom inwestycji w skroplony gaz ziemny (LNG) oraz temu, w jaki sposób wpłyną one na przyszłość globalnych dostaw gazu; potencjalnym niedoborom inwestycji w sektorze elektroenergetycznym oraz jaką istotną rolę taki stan rzeczy może mieć dla niezawodności dostaw energii elektrycznej w Europie i w Indiach; prognozie inwestycji w efektywność energetyczną i technologie niskoemisyjne, w tym odnawialne źródła energii, oraz ewentualnym przeszkodom w ich realizacji; zmianom w globalnych potrzebach inwestycyjnych i finansowych, w zależności od decyzji rządów o podjęciu bardziej zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie skutków zmian klimatu. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pobrania darmowej kopii raportu odwiedź stronę

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

REDRAWING MAP. World Energy Outlook Special Report. SYNTEZA Polish translation TWORZĄC NOWĄ MAPĘ ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNĄ

REDRAWING MAP. World Energy Outlook Special Report. SYNTEZA Polish translation TWORZĄC NOWĄ MAPĘ ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNĄ REDRAWING THE ENERGY-CLIMATE MAP World Energy Outlook Special Report SYNTEZA Polish translation TWORZĄC NOWĄ MAPĘ ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNĄ Raport Specjalny w ramach serii World Energy Outlook MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie światowej energetyki

Wymiarowanie światowej energetyki Wymiarowanie światowej energetyki Już w tym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energetyczna 1 przedstawi swój najnowszy raport dotyczący światowej energetyki. 9 listopada ukaże się World Energy Outlook 2011

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

World Energy Outlook 2014. STRESZCZENIE Polish translation

World Energy Outlook 2014. STRESZCZENIE Polish translation World Energy Outlook 2014 STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot w listopadzie 1974 roku.

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Climate Change. World Energy Outlook Special Report STRESZCZENIE. Polish translation

Climate Change. World Energy Outlook Special Report STRESZCZENIE. Polish translation Energyand Climate Change World Energy Outlook Special Report STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Polish Translation WORLD ENERGY OUTLOOK

STRESZCZENIE. Polish Translation WORLD ENERGY OUTLOOK STRESZCZENIE Polish Translation WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 WORLD ENERGY OUTLOOK 2013 W świecie dużych różnic w regionalnych cenach energii wpływających na konkurencyjność, kim będą potencjalni zwycięzcy

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Africa Energy Outlook

Africa Energy Outlook Africa Energy Outlook STRESZCZENIE Polish translation PERSPEKTYWY ENERGETYCZNE AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ World Energy Outlook Special Report MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011 wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELAEKTROENERGETYKA UE W POLSCE sytuację elektroenergetyki w Polsce wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Secure Sustainable Together. World Outlook Energy. STRESZCZENIE Polish translation

Secure Sustainable Together. World Outlook Energy. STRESZCZENIE Polish translation Secure Sustainable Together World Outlook Energy 2015 STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Raport opracowany przez ECOFYS dla Eurima EFEKTYWNA EKONOMICZNIE OCHRONA KLIMATU 06 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski 1 Warszawa, 6 sierpnia 2013 Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski SPIS TREŚCI I. Zasady tworzenia Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

WORLD ENERGY OUTLOOK SYNTEZA

WORLD ENERGY OUTLOOK SYNTEZA WORLD ENERGY 2 0 11 OUTLOOK SYNTEZA WORLD ENERGY 2 0 11 OUTLOOK SYNTEZA Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) jest niezależnym ciałem powołanym

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek energetyki wiatrowej

Europejski rynek energetyki wiatrowej Europejski rynek energetyki wiatrowej W 2014 roku globalny rynek energii wiatrowej powrócił na ścieżkę wzrostu po wcześniejszym okresie spowolnienia w 2013 roku. Ponad 52 GW mocy zostało zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY

KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych;

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat

Siedziba: Wiedeń Organ naczelny: Konferencja OPEC Organ wykonawczy: Rada Gubernatorów i Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat Kartel umowa państw posiadających decydujący wpływ w tej samej lub podobnej branży, mająca na celu kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży, popytu). Nie jest to oddzielna instytucja. OPEC (Organization

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min.

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min. CIRCE Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby projektu SWIP (Nowe innowacyjne, rozwiązania, elementy i narzędzia dla upowszechnienia energetyki wiatrowej na obszarach miejskich i podmiejskich).

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 SYNTEZA. Polish translation

WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 SYNTEZA. Polish translation WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 SYNTEZA Polish translation SYNTEZA WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 World Energy Outlook 2012 (WEO-2012) jest adresowany do decydentów z kręgów rządowych, przemysłowych i wszystkich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO 2030 ROKU

UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO 2030 ROKU by WARSZAWA, 4 UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO ROKU MACIEJ BUKOWSKI ALEKSANDER ŚNIEGOCKI WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

World Energy Outlook SYNTEZA

World Energy Outlook SYNTEZA World Energy Outlook SYNTEZA 2 0 0 9 World Energy Outlook 2009 Od zeszłorocznego wydania World Energy Outlook (WEO-2008) kryzys gospodarczy doprowadził zarówno do spadku zużycia energii, jak i emisji CO

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski?

Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? Czy rewolucja energetyczna nadejdzie także do Polski? W najbliższych dniach sejm zadecyduje o przyszłości energetyki odnawialnej w Polsce. Poparcie dla rozwoju tych technologii wyraża aż trzy czwarte społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej

Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Rola gazu w gospodarce niskoemisyjnej Andrzej Modzelewski RWE Polska SA 18 listopada 2010 r. RWE Polska 2010-11-17 STRONA 1 W odniesieniu do innych krajów UE w Polsce opłaca się najbardziej inwestować

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

NVG w Świecie i w Polsce

NVG w Świecie i w Polsce Sprzężony Gaz Ziemny do Napędu pojazdów komunikacji masowej NVG w Świecie i w Polsce Dr inż.. Jan Sas Wydział Zarządzania AGH Kraków 12 października 2000 r. 1 CNG LNG LPG NGV (Compressed Natural Gas) gaz

Bardziej szczegółowo

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Michał Surowski BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH Warszawa, marzec 2010 Czy finansować sektor energetyczny? Sektor strategiczny Rynek wzrostowy Konwergencja rynków paliw i energii Aktywa kredytowe

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014

ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE. Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 ELEKTROMOBILNOŚĆ WPROWADZENIE Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia Zakopane, 26.06.2014 DLACZEGO POTRZEBNA JEST DYSKUSJA? wyczerpywanie się stosowanych dotychczas źródeł energii problem ekologiczny (efekt cieplarniany)

Bardziej szczegółowo

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW K a t o w i c e 2 6. 0 3. 2 0 1 3 r. Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii MIX ENERGETYCZNY W produkcji energii elektrycznej dominują

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo