Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE. Polish translation"

Transkrypt

1 Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK STRESZCZENIE Polish translation

2 MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot w listopadzie 1974 roku. Od początku jej istnienia podstawowe zadania MAE skupiają się na dwóch obszarach, a mianowicie na wspieraniu bezpieczeństwa energetycznego wśród państw członkowskich poprzez wspólną odpowiedź na faktyczne zakłócenia w dostawach ropy naftowej oraz na dostarczaniu wysokiej wartości analiz dotyczących sposobów zapewnienia nieprzerwanych dostaw czystej energii na przystępnych warunkach dla 29 państw członkowskich oraz innych krajów. MAE prowadzi kompleksowy program współpracy energetycznej między państwami członkowskimi, z których każdy jest zobowiązany do utrzymywania zapasów ropy naftowej odpowiadających 90 dniom importu netto danego kraju. Cele MAE obejmują między innymi: n zabezpieczenie dostępu państw członkowskich do nieprzerwanych i dostatecznych dostaw energii w każdej postaci, w szczególności poprzez zachowanie zdolności do skutecznej reakcji w razie przerw w dostawach ropy naftowej; n promowanie zrównoważonych strategii energetycznych, które będą wspierać wzrost gospodarczy i ochronę środowiska w kontekście globalnym, szczególnie poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych przyczyniających się do zmian klimatu; n poprawę przejrzystości rynków międzynarodowych poprzez zbieranie i analizę danych dotyczących sektora energetycznego; n wspieranie globalnej współpracy w zakresie technologii energetycznych w celu zabezpieczenia dostaw energii w przyszłości oraz ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne, w tym poprzez zwiększoną efektywność energetyczną oraz rozwój i upowszechnienie technologii niskoemisyjnych; OCDE/IEA, 2014 International Energy Agency (IEA) 9 rue de la Fédération Paris Cedex 15, France Niniejsza publikacja jest zastrzeżona prawami autorskimi i podlega szczególnym rygorom wykorzystywania i rozpowszechniania. Szczegółowe warunki są dostępne pod adresem internetowym: n znajdowanie rozwiązań globalnych wyzwań energetycznych poprzez dialog z państwami nie będącymi członkami MAE, Państwa członkowskie MAE: Australia Austria Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia przemysłem, organizacjami międzynarodowymi i innymi zainteresowanymi stronami. Irlandia Japonia Kanada Korea Luksemburg Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Polska Portugalia Słowacja Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Turcja Węgry Wielka Brytania Włochy Komisja Europejska również uczestniczy w pracach MAE. Secure Sustainable Together

3 Streszczenie OECD/IEA, 2014 Ponad miliardów USD zostało zainwestowane w 2013 r. w celu zapewnienia energii konsumentom na całym świecie (to kwota ponad dwukrotnie wyższa w wartościach realnych niż w roku 2000), a dodatkowe 130 miliardów USD wydano na podniesienie efektywności energetycznej. Pełny obraz globalnych trendów inwestycyjnych w sektorze energii, po raz pierwszy zestawionych w tym raporcie specjalnym, uwypukla rosnącą rolę odnawialnych źródeł energii, gdzie roczna wartość inwestycji wzrosła z 60 miliardów USD w 2000 r. do szczytowego poziomu zbliżającego się do 300 miliardów USD w 2011 r. zanim spadła ponownie do 250 miliardów USD obecnie. Największa część bieżących inwestycji, ponad miliardów USD rocznie, związana jest z wydobyciem i transportem paliw kopalnych, przerobem ropy naftowej i budową elektrowni konwencjonalnych. W okresie do 2035 r. inwestycje niezbędne każdego roku dla zapewnienia światowych potrzeb energetycznych rosną miarowo do poziomu miliardów USD, podczas gdy wydatki na efektywność energetyczną wzrastają do 550 miliardów USD. Daje to łączny rachunek inwestycyjny świata na poziomie przekraczającym 48 bilionów USD, z czego 40 bilionów pochłonie dostarczanie energii a reszta zostanie wydana na efektywność energetyczną. Głównym komponentem inwestycyjnym procesu dostarczania energii, 23 biliony USD, będzie wydobycie paliw kopalnych, transport i rafinacja ropy naftowej; prawie 10 bilionów USD pochłonie wytwarzanie energii elektrycznej, z czego technologie niskoemisyjne stanowią prawie 75% inwestycji (OZE 6 bilionów USD i energetyka jądrowa 1 1 bilion USD), a dalsze 7 bilionów USD to inwestycje w przesył i dystrybucję. Niemal 2/3 tych inwestycji przypada na państwa rozwijające się a główny nurt inwestycji przesuwa się z Chin do innych części Azji oraz do Afryki i Ameryki Łacińskiej, chociaż starzejąca się infrastruktura i cele klimatyczne powodują znaczące potrzeby także w państwach OECD. Mniej niż połowa z 40 bilionów USD inwestycji w dostarczanie energii pochłonie zaspokojenie wzrostu popytu, większa część jest potrzebna aby zrównoważyć spadającą produkcję z istniejących pól naftowych i gazowych oraz zastąpienie elektrowni i innych instalacji osiągających koniec cyklu życia produkcyjnego. Zrównoważenie spadków pochłonie przeszło 80% wydatków w sektorze wydobycia ropy i gazu. Zastąpienie wyłączanych elektrowni w państwach OECD odpowiada za prawie 60% inwestycji w sektorze 1 Energetyka jądrowa będzie szczegółowo przeanalizowana w tegorocznej edycji raportu World Energy Outlook, który zostanie opublikowany w listopadzie 2014 r. Streszczenie 1

4 OECD/IEA, 2014 wytwarzania energii elektrycznej, kształtując się jednak znacznie poniżej tego poziomu w państwach rozwijających się. Te spadki produkcji i wyłączenia stanowią główne wyzwanie reinwestycyjne dla rządzących i przemysłu, ale dają także realną możliwość zmiany jakościowej systemu energetycznego poprzez substytucję paliw i wprowadzenie bardziej efektywnych technologii. 90% z 8 bilionów USD inwestycji w efektywność energetyczną do 2035 r. pochłoną sektory transportu i budownictwa, odzwierciedlając ambicje polityków oraz potencjał efektywnościowy tych sektorów. Unia Europejska, Ameryka Północna i Chiny razem odpowiadają za 2/3 całości inwestycji w efektywność energetyczną co odzwierciedla rozmiary ich rynków samochodowych i wprowadzone lub planowane standardy efektywności dla pojazdów, wysiłki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w celu podniesienia efektywności urządzeń elektrycznych i budynków oraz priorytet Chin aby podnieść efektywność swojego przemysłu. W innych państwach rozwijających się brak ukierunkowanych polityk i dostępu do finansowania oraz utrzymywanie subsydiów do paliw kopalnych stanowi poważną przeszkodę dla inwestycji w efektywność energetyczną. Decyzje co do zaangażowania kapitału w sektor energetyczny są w coraz większym stopniu stymulowane przez rządy (poprzez system zachęt i narzędzi) niż przez sygnały płynące z konkurencyjnych rynków. W wielu państwach rządy mają bezpośredni wpływ na inwestycje w sektorze energii, na przykład poprzez zachowanie własności ponad 70% światowych zasobów ropy i gazu oraz kontrolowanie niemal połowy globalnej produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem spółek skarbu państwa. Część państw, zwłaszcza w OECD, odstąpiło od wywierania bezpośredniego wpływu na rynki energetyczne wraz z ich otwarciem na konkurencję, ale wiele krajów obecnie ponownie wraca do tego schematu, zazwyczaj w obszarze promocji rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii. W sektorze naftowym zależność od państw z bardziej restrykcyjnymi warunkami dostępu do ich zasobów będzie rosnąć wobec stabilizacji wydobycia w Ameryce Północnej i jego spadku po roku W sektorze elektroenergetycznym sygnały administracyjne czy regulowane stopy zwrotu stają się najważniejszymi motywatorami inwestycji: udział inwestycji w nieregulowanych, konkurencyjnych częściach rynku energii elektrycznej spadł z około 1/3 całości 10 lat temu do około 10% obecnie. Przy obecnej architekturze rynku, tylko 1 bilion USD z 16 bilionów USD niezbędnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym do 2035 r. przypadnie na konkurencyjną część sektora. Udział sektora prywatnego jest kluczowy dla sprostania inwestycjom energetycznym, ale jego mobilizacja będzie wymagać zdecydowanych wysiłków w celu ograniczenia wątpliwości politycznych i regulacyjnych. 2 World Energy Investment Outlook Raport Specjalny

5 OECD/IEA, 2014 Nawet tam gdzie państwa i należące do państw przedsiębiorstwa ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za inwestycje energetyczne, presja na wydatkowanie środków publicznych oraz poszukiwanie nowych technologii i wiedzy stwarzają miejsce na większe zaangażowanie sektora prywatnego. Jednak warunki są często niezachęcające: potrzeba inwestycji w obszarze dostarczania energii rośnie najszybciej poza krajami OECD i poza Chinami, w niektórych przypadkach w państwach mających wyższą częstotliwość politycznych niestabilności, słabsze instytucje i mniej solidne systemy prawne. Na całym świecie politycy, chociaż uznają potrzebę inwestorów aby spójność polityk sektorowych miała wymiar długofalowy, poddawani są różnym i niekiedy sprzecznym naciskom: potrzeba mocniejszych działań klimatycznych jest przeciwstawiona zdecydowanemu sprzeciwowi dla subsydiowania OZE, a oczekiwanie niższych cen energii zmiennemu społecznemu nastawieniu do nowych projektów zaopatrzenia w energię. Na tym tle, istnieje ryzyko, że decydenci polityczni nie zdołają zapewnić jasnych i spójnych sygnałów dla inwestorów, szczególnie wobec technologii niskoemisyjnych, które zależą na chwilę obecną od wsparcia rządowego. Pojawiają się nowe typy inwestorów w sektorze energetycznym, niemniej zapewnienie długofalowego finansowania na odpowiednich warunkach jest wciąż odległe. Wiele dynamizmu na rynkach energetycznych pochodzi od mniejszych uczestników rynku czy firm zupełnie nowych: ekspansja w dziedzinie produkcji gazu z łupków i ropy zaciśniętej w Ameryce Północnej jest wynikiem zaangażowania wielu przedsiębiorczych firm; rozwijające się firmy państwowe i prywatne mają coraz większy udział w inwestycjach w wielu państwach spoza OECD; a ekspansja rozproszonych mocy wytwórczych w OZE i inicjatyw efektywnościowych w energetyce wprowadza więcej małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do świata inwestorów energetycznych. Ci gracze często polegają na zewnętrznych źródłach finansowania. Nawet w projektach efektywnościowych, które według nas są samofinansowane dzisiaj w 60%, niezbędne zwiększenie wysiłków najprawdopodobniej zależeć będzie w większym stopniu od zewnętrznego finansowania. Poza Stanami Zjednoczonymi (gdzie zewnętrzne finansowanie jest stosunkowo bardziej dostępne), istnieje potrzeba odblokowania nowych źródeł finansowania poprzez zwiększenie udziału obligacji, sekurytyzacji oraz rynków kapitałowych i potencjalnie poprzez wykorzystanie dużych środków posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych takich jak fundusze emerytalne lub ubezpieczycieli. Pomogłoby to zmniejszyć nadmierną zależność od stosunkowo krótkookresowych pożyczek dostępnych w bankach, które mogą być coraz bardziej ograniczane przez nowe wymogi w zakresie współczynnika wypłacalności banków, które są wprowadzane po kryzysie finansowym. Streszczenie 3

6 OECD/IEA, 2014 Inwestycje w dostawy gazu ziemnego rosną niemal wszędzie, ale sprostanie długookresowemu wzrostowi popytu na ropę naftową staje się powoli coraz bardziej zależne od inwestycji na Bliskim Wschodzie. Wydatki na wydobycie ropy i gazu wzrosną o 25% do poziomu ponad 850 miliardów USD rocznie do 2035 roku, a sektor gazowy będzie odpowiedzialny za przeważającą część tego wzrostu. Ameryka Północna znajduje się od kilku lat w centrum wzrostu światowych inwestycji i region ten będzie dalej potrzebował największych całkowitych inwestycji w sektorze ropy i gazu do 2035 roku. Ale w przypadku ropy naftowej, zaspokojenie wzrostu popytu dla tego surowca przesunie się w kierunku głównych producentów ropy na Bliskim Wschodzie wraz ze spowolnieniem wzrostu wydobycia w krajach spoza OPEC w drugiej dekadzie. Perspektywy na następujące w odpowiednim czasie inwestycje na Bliskim Wschodzie pozostaną niepewne ze względu na rywalizujące o wydatki priorytety rządowe oraz przeszkody natury politycznej i związane z bezpieczeństwem i logistyką, które mogą ograniczyć produkcję. Jeżeli inwestycje nie zostaną przeprowadzone na czas, przypadek brany pod uwagę w tym raporcie, wynikły niedobór wydobycia wpłynąłby na zwiększoną niestabilność rynku naftowego i średni wzrost cen o 15 USD za baryłkę w 2025 roku. W celu zapewnienia bezpiecznych dostaw importerzy paliw kopalnych polegają na wystarczającej ilości inwestycji w państwach posiadających bogate złoża. Wielkość inwestycji niezbędnych dla zaspokojenia popytu na import ropy i gazu w okresie do 2035 r. w Indiach i Chinach to ponad 2 biliony USD; poziom który pomaga wyjaśnić działania państwowych przedsiębiorstw naftowych tych krajów mających na celu zabezpieczenia możliwości inwestycyjnych poza granicami. Inwestycje w instalacje skroplonego gazu ziemnego (LNG) tworzą nowe powiązania pomiędzy rynkami i wzmacniają bezpieczeństwo dostaw gazu. Jednak wysokie koszty jego transportu mogą zdławić nadzieje odbiorców LNG w Europie i Azji na dużo tańsze dostawy. Ponad 700 miliardów USD, które zostaną zainwestowane w LNG w okresie do 2035 roku, przyspieszy integrację regionalnych rynków gazu, a eksport ze Stanów Zjednoczonych będzie odgrywał kluczową rolę w stymulowaniu konwergencji pomiędzy cenami gazu różniącymi się obecnie znacząco. Oczekiwanie, że wzrost podaży LNG całkowicie zmieni rynek gazu powinno być moderowane świadomością wysokich kosztów infrastruktury LNG, gdzie koszt transportu stanowi zwykle co najmniej połowę ceny gazu dostarczanego na duże odległości. Krótkookresowe perspektywy dla Europy na zwiększenie zakupów LNG są ograniczone koniecznością przelicytowania azjatyckich klientów. Przy obecnym kształcie europejskiego rynku elektroenergetycznego zapewnienie inwestycji na poziomie pozwalającym utrzymać stabilność tego 4 World Energy Investment Outlook Raport Specjalny

7 OECD/IEA, 2014 rynku jest mało prawdopodobne. Do 2035 r. Europa będzie potrzebowała ponad 2 biliony USD inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Równolegle z silnym rozwojem niskoemisyjnej elektroenergetyki, konieczne będzie wprowadzenie 100 GW nowych konwencjonalnych mocy cieplnych do 2025 roku. Pomimo obaw ze strony opinii publicznej i polityków wokół kwestii wysokich cen energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców końcowych, ceny hurtowe są obecnie o około 20% za niskie aby inwestycje w nowe elektrownie cieplne były opłacalne. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, pewność dostaw energii elektrycznej w Europie będzie zagrożona. Częścią rozwiązania byłoby wyższe przychody dla elektrowni cieplnych, choć opcja ta groziłaby wzrostem cen dla konsumentów. Taka sytuacja podkreśla trudności stojące przed europejskimi decydentami, którym zależy na osiągnięciu jednoczesnie poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienia stabilności środowiska naturalnego oraz konkurencyjności gospodarczej. Niemniej istnieją jeszcze szanse na wprowadzenie polityki energetycznej, która uwzględniłaby dalsze starania mające na celu dekarbonizację, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów importu oraz powstrzymaniu negatywnego wpływu na ceny dla odbiorców końcowych. Dla wielu wschodzących gospodarek, dotrzymanie tempa dynamicznie rozwijającemu się popytowi na energię elektryczną jest ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym, a obecne trendy dostarczają pewnych alarmujących sygnałów w kwestii wystarczającej podaży energii. W raporcie skupiono się na Indiach, gdzie pomimo dwukrotnego zwiększenia możliwości produkcyjnych energii elektrycznej od 2000 roku, podaż wciąż nie zaspokaja popytu. Zachęty skierowane do inwestorów w celu wypełnienia tej luki są osłabione wysokimi stratami ponoszonymi podczas przesyłu i dystrybucji oraz niskimi taryfami dla odbiorcy końcowego, co oznacza, że wiele przedsiębiorstw boryka się z pokryciem swoich kosztów. Jeżeli straty ponoszone przy dystrybucji kształtowałyby się na poziomie 15% zamiast 27% jak jest obecnie, wzrost o tylko 5% w przeciętnej taryfie odbiorcy końcowego pozwoliłby na pełen zwrot kosztów. Sektor wytwarzania energii elektrycznej będzie wymagał ponad 1,5 biliona USD inwestycji do 2035 roku. Zgodnie z przewidywaniami przyszłe inwestycje w sektorze wytwarzania energii elektrycznej w Indiach jak równiez w wielu innych częściach Azji zostaną zdominowane przez nowe elektrownie węglowe, co będzie główną przyczyną zainwestowania 1 biliona USD w okresie do 2035 r. w globalne zasoby węgla. Projekcje inwestycji, które analizujemy w niniejszym raporcie, nie umożliwiają osiągnięcia celu zapobiegnięcia dalszym zmianom klimatu ponieważ obecne strategie oraz sygnały rynkowe nie są na tyle silne aby przezanaczyć odpowiednie środki inwestycyjne na niskoemisyjne źródła Streszczenie 5

8 energii oraz poprawę efektywności energetycznej. Osiągnięcie przełomu na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu w 2015 r. będzie kluczowe dla powstania nowego krajobrazu inwestycyjnego. Szacujemy, że wprowadzenie świata na drogę prowadzącą do ograniczenia wzrostu temperatury o maksymalnie 2 C, będzie wymagało 53 bilionów USD łącznych inwestycji w dostawy energii i poprawę efektywności energetycznej do 2035 roku. Zainwestowanie w efektywność energetyczną 14 bilionów USD, pomogłoby ograniczyć zużycie energii o blisko 15% w 2035 r. w porównaniu do naszego głównego scenariusza przedstawionego w tym raporcie. Inwestycje w dostawy energii na poziomie 39,4 bilionów USD pozostaną na zbliżonym poziomie do naszego głównego scenariusza, jednak koszty jednostkowe inwestycji będą wyższe, gdyż inwestycje przesuną się z sektora paliw kopalnych (gdzie poziom inwestycji spadnie przeciętnie o blisko 20%, przy czym najbardziej dotknięty zostanie sektor węglowy), na rzecz elektroenergetyki. Bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna spowoduje niemożność realizacji około 300 miliardów USD inwestycji związanych z sektorem paliw kopalnych. Nieprzejrzystość strategii może zwiększyć ryzyko porzucania dokonanych inwestycji, chociaż technologia wychwytywania i magazynowania CO 2 może stać się coraz ważniejsza dla zabezpieczenia inwestycji w paliwa kopalne wobec ryzyka ich zmniejszonego wykorzystania lub wczesnego odejścia od ich użycia. Spójne i wiarygodne strategie jak również innowacyjne narzędzia finansowania mogą ułatwić przyjęcie niskoemisyjnego systemu energetycznego. Do 2035 r. inwestycje w produkcję energii niskoemisyjnej wzrosną do blisko 900 miliardów USD, a wydatki związane z efektywnością energetyczną przekroczą 1 bilion USD, podwajając swe odpowiednie wartości w stosunku do głównego scenariusza w 2035 roku. Sygnały płynące ze stabilnej polityki energetycznej są niezbędne dla zapewnienia, aby te inwestycje oferowały wystarczająco atrakcyjny i dostosowany do poziomu ryzyka zysk. Właściwe ustalenie poziomu cen jest kluczowe zarówno poprzez stopniowe zniwelowanie istniejących obecnie zniekształceń objawiających się w formie dotacji do paliw kopalnych, jak i przez ustalenie odpowiedniego poziomu cen CO 2. Po stronie finansowania nadal pozostaje do wykonania wiele pracy związanej z dopasowaniem dostępnych instrumentów ze specyfiką projektów niskoemisyjnych, zwłaszcza ze względu na ich rozproszenie, zróżnicowanie i niewielką skalę. Czas, realizm i determinacja będą niezbędne aby wykorzystać kompetencje pochodące ze świata finansów do osiągnięcia celów polityki klimatycznej. OECD/IEA, World Energy Investment Outlook Raport Specjalny

9 Obecny dokument był oryginalnie opublikowany przez MAE w języku angielskim. Pomimo iż ten tekst został przetłumaczony możliwie najdokładniej dzięki współpracy z Ministerstwem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, mogą istnieć drobne różnice w przekładzie. This publication reflects the views of the IEA Secretariat but does not necessarily reflect those of individual IEA member countries. The IEA makes no representation or warranty, express or implied, in respect of the publication s contents (including its completeness or accuracy) and shall not be responsible for any use of, or reliance on, the publication. IEA PUBLICATIONS, 9 rue de la Fédération, Paris Cedex 15 Printed in France by IEA, June 2014 Cover design: IEA, photo credits: BrandX

10 Raport Specjalny WORLD ENERGY INVESTMENT OUTLOOK Pytania dotyczące niezawodności i dostępności energii w przyszłości oraz możliwości osiąganięcia celów klimatycznych często sprowadzić można do kwestii realizowanych inwestycji. Jednak czy inwestorzy są gotowi zainwestować w sektor energetyczny, podczas gdy świat energetyczny podlega tak dynamicznym zmianom? Niniejszy raport specjalny, należący do serii World Energy Outlook, odpowiada na to pytanie, przedstawiając pełen obraz inwestycji energetycznych do 2035 roku, będąc pierwszą kompleksową aktualizacją raportu World Energy Investment Outlook z 2003 roku. Opierając się na danych porównawczych, dotyczących minionych trendów inwestycyjnych, oraz na zaktualizowanych prognozach przyszłych inwestycji energetycznych na poziomie regionalnym i światowym, raport pozwala przyjrzeć się: strukturze własności i modelom finansowania inwestycji w różnych częściach sektora energetycznego; rosnącemu znaczeniu inwestycji w sektorze naftowym na Bliskim Wschodzie, pozwalającym zaspokoić światowy popyt, a także konsekwencjom ich ewentualnych opóźnień; dynamice i kosztom inwestycji w skroplony gaz ziemny (LNG) oraz temu, w jaki sposób wpłyną one na przyszłość globalnych dostaw gazu; potencjalnym niedoborom inwestycji w sektorze elektroenergetycznym oraz jaką istotną rolę taki stan rzeczy może mieć dla niezawodności dostaw energii elektrycznej w Europie i w Indiach; prognozie inwestycji w efektywność energetyczną i technologie niskoemisyjne, w tym odnawialne źródła energii, oraz ewentualnym przeszkodom w ich realizacji; zmianom w globalnych potrzebach inwestycyjnych i finansowych, w zależności od decyzji rządów o podjęciu bardziej zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie skutków zmian klimatu. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pobrania darmowej kopii raportu odwiedź stronę

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył)

Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) Regulacje dla rozwoju gospodarczego opartego na nowych źródłach energii (gaz, OZE, inteligentne sieci, przesył) dr Robert Zajdler Warszawa, 3.10.2013 r. Kierunki zmian regulacyjnych 1. Przemysł energochłonny

Bardziej szczegółowo

REDRAWING MAP. World Energy Outlook Special Report. SYNTEZA Polish translation TWORZĄC NOWĄ MAPĘ ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNĄ

REDRAWING MAP. World Energy Outlook Special Report. SYNTEZA Polish translation TWORZĄC NOWĄ MAPĘ ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNĄ REDRAWING THE ENERGY-CLIMATE MAP World Energy Outlook Special Report SYNTEZA Polish translation TWORZĄC NOWĄ MAPĘ ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNĄ Raport Specjalny w ramach serii World Energy Outlook MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie światowej energetyki

Wymiarowanie światowej energetyki Wymiarowanie światowej energetyki Już w tym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energetyczna 1 przedstawi swój najnowszy raport dotyczący światowej energetyki. 9 listopada ukaże się World Energy Outlook 2011

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii

Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Efektywna ekonomicznie ochrona klimatu w zasobach mieszkaniowych Unii Europejskiej - analiza wpływu kosztów energii Raport opracowany przez ECOFYS dla Eurima EFEKTYWNA EKONOMICZNIE OCHRONA KLIMATU 06 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Climate Change. World Energy Outlook Special Report STRESZCZENIE. Polish translation

Climate Change. World Energy Outlook Special Report STRESZCZENIE. Polish translation Energyand Climate Change World Energy Outlook Special Report STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

World Energy Outlook 2014. STRESZCZENIE Polish translation

World Energy Outlook 2014. STRESZCZENIE Polish translation World Energy Outlook 2014 STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot w listopadzie 1974 roku.

Bardziej szczegółowo

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Porównanie strategii i doświadczeń Polski, Czech i Niemiec mgr Łukasz Nadolny Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ

DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Joanna Stadnicka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej

Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej Gliwice, 25 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Maciej KALISKI dr hab. inż. Stanisław NAGY, prof. AGH prof. zw. dr hab. inż. Jakub SIEMEK dr inż. Andrzej SIKORA

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011 wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELAEKTROENERGETYKA UE W POLSCE sytuację elektroenergetyki w Polsce wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Polish Translation WORLD ENERGY OUTLOOK

STRESZCZENIE. Polish Translation WORLD ENERGY OUTLOOK STRESZCZENIE Polish Translation WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 WORLD ENERGY OUTLOOK 2013 W świecie dużych różnic w regionalnych cenach energii wpływających na konkurencyjność, kim będą potencjalni zwycięzcy

Bardziej szczegółowo

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Definiowanie polityki Polityka (z gr. poly mnogość, różnorodność; gr. polis państwo-miasto;

Bardziej szczegółowo

Secure Sustainable Together. World Outlook Energy. STRESZCZENIE Polish translation

Secure Sustainable Together. World Outlook Energy. STRESZCZENIE Polish translation Secure Sustainable Together World Outlook Energy 2015 STRESZCZENIE Polish translation MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) została utworzona jako niezależny podmiot

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Africa Energy Outlook

Africa Energy Outlook Africa Energy Outlook STRESZCZENIE Polish translation PERSPEKTYWY ENERGETYCZNE AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ World Energy Outlook Special Report MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA Międzynarodowa Agencja Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Analizy i opinie. Zmiany klimatu: wyzwania dla gospodarki. Redefinicja roli węgla w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego

Analizy i opinie. Zmiany klimatu: wyzwania dla gospodarki. Redefinicja roli węgla w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Program: Klimat i Energia Analizy i opinie w cyklu: Zmiany klimatu: wyzwania dla gospodarki Nr 1(październik)/2009 Redefinicja roli węgla w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Honorata Nyga - Łukaszewska

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego.

Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. Rynek surowców strategicznych w Unii Europejskiej na przykładzie węgla kamiennego. dr Tomasz Heryszek Uniwersytet Śląski w Katowicach Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS S.A. Unia Europejska (EU-28)

Bardziej szczegółowo

Projekt CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts) Warszawa, 6-7 grudnia 2011

Projekt CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts) Warszawa, 6-7 grudnia 2011 Projekt CEP-REC (Introduction of Regional Energy Concepts) Warszawa, 6-7 grudnia 2011 Planowanie energetyczne na Mazowszu Dokumenty strategiczne: Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej Autor: dr inż. Tomasz Surma, Vestas Poland, Szczecin ( Czysta Energia nr 5/212) Polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz Polski nadaje odnawialnym źródłom

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r. Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r. Mariusz Wójcik Fundacja na rzecz Zrównoważonej Energetyki Debata ekspercka 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek energetyki wiatrowej

Europejski rynek energetyki wiatrowej Europejski rynek energetyki wiatrowej W 2014 roku globalny rynek energii wiatrowej powrócił na ścieżkę wzrostu po wcześniejszym okresie spowolnienia w 2013 roku. Ponad 52 GW mocy zostało zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.:

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 11 czerwca 2012 r. otwarta debata pt.: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Wpływ polityki Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski 1 Warszawa, 6 sierpnia 2013 Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski SPIS TREŚCI I. Zasady tworzenia Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w strategii przedsiębiorstw energetycznych - wprowadzenie do panelu dyskusyjnego

Innowacyjność w strategii przedsiębiorstw energetycznych - wprowadzenie do panelu dyskusyjnego Innowacyjność w strategii przedsiębiorstw energetycznych - wprowadzenie do panelu dyskusyjnego Kongres Energa Operator S.A. OSSA 27.06.2011 r. dr Mariusz Swora (WPIA UAM Poznań) Strategia przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015)

Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Komentarz FOR do raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) Aleksander Łaszek, Rafał Trzeciakowski, Tomasz Dróżdż Kontakt: E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU Polska kraj na rozdrożu Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Sytuacja w ochrony klimatu w Polsce emisja gazów cieplarnianych spadła o 32 % w stosunku do roku 1988 (rok bazowy dla Polski) jednak

Bardziej szczegółowo

W POLSCE. Miejsce odnawialnych źródeł energii w długofalowym planowaniu polityki. Wdrożenie dyrektywy UE dot. odnawialnych źródeł energii w Polsce

W POLSCE. Miejsce odnawialnych źródeł energii w długofalowym planowaniu polityki. Wdrożenie dyrektywy UE dot. odnawialnych źródeł energii w Polsce Miejsce odnawialnych źródeł energii w długofalowym planowaniu polityki ODNAWIALNE energetycznej ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE Prof. dr hab. Andrzej Radecki Przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010 1 Wymiary optymalizacji w układzie trójkąta energetycznego perspektywa makro Minimalizacja kosztów dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Najważniejsze czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Aleksander Gabryś, Manager, Ernst & Young Słupsk, 21 stycznia 2013 roku Agenda 1 2 Skala inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r. Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa Lublin, 23 maja 2013 r. O czym będzie mowa Projekt nowej polityki energetycznej Polski (NPE) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW

POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU SZANSE ROZWOJOWE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I SAMORZĄDÓW Konferencja współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych Sejm, 28 listopada, 2016 POROZUMIENIE PARYSKIE WS. KLIMATU

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce

Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce Krajowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce 2 Regulacje Prawne 3 Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego

Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego Instytucje finansowe wobec potrzeb sektora energetycznego 0 Potrzeby inwestycyjne w sektorze Po okresie głębokich zmian regulacyjnych, organizacyjnych i własnościowych, branża stoi w obliczu nowego wyzwania,

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych

Załącznik 1: Wybrane założenia liczbowe do obliczeń modelowych RAPORT 2030 Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo