Projekt U S T AWA. z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt U S T AWA. z dnia"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z 2010 r. Nr 57, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 951) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Inwestycje w zakresie terminalu realizuj: Urzd Morski w Szczecinie, Zarzd Morskich Portów Szczecin i winoujcie spółka akcyjna z siedzib w Szczecinie, Operator Gazocigów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzib w Warszawie oraz Polskie LNG spółka akcyjna z siedzib w winoujciu., b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) Polskie LNG spółka akcyjna z siedzib w winoujciu: budowa, w tym rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa terminalu. ; 2) w art. 6: a) w ust. 1: pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach wydan zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz i 1238), z uwzgldnieniem art. 19 jeeli jest ona wymagana;, uchyla si pkt 7, pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) mapy z projektami podziału nieruchomoci, w przypadku koniecznoci dokonania podziału nieruchomoci, sporzdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;,

3 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciajcych nieruchomoci wskazane zgodnie z pkt 9;, w pkt 13 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 14 w brzmieniu: 14) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objtego wnioskiem., b) w ust. 3: pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) organu właciwego w sprawach terenów zagroonych osuwaniem si mas ziemnych w odniesieniu do terenów zagroonych osuwaniem si mas ziemnych;, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) dyrektora właciwej regionalnej dyrekcji Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe w odniesieniu do gruntów lenych stanowicych własno Skarbu Pastwa;, po pkt 7 dodaje si pkt 7a w brzmieniu: 7a) właciwego organu nadzoru nad gospodark len w odniesieniu do gruntów lenych innych ni okrelone w pkt 7;, w pkt 14 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 15 w brzmieniu: 15) ministra obrony narodowej w odniesieniu do inwestycji mogcych oddziaływa na tereny zamknite niezbdne dla obronnoci pastwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z pón. zm. 1) ). ; 3) w art. 8: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wnioskodawc, wysyłajc zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;, 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446.

4 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzdzie wojewódzkim i urzdach gmin właciwych ze wzgldu na lokalizacj inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzdu wojewódzkiego, a take w prasie o zasigu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza si oznaczenia nieruchomoci objtych wnioskiem według katastru nieruchomoci oraz numery ksig wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym s prowadzone dla tych nieruchomoci, a take informacj o miejscu, w którym strony mog zapozna si z aktami sprawy;, b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomoci objtych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomoci danych pozwalajcych na ustalenie danych osobowych, w szczególnoci adresu zamieszkania, właciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci, do zawiadomienia właciciela lub uytkownika wieczystego o wszczciu postpowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, ust. 1 pkt 3 stosuje si odpowiednio., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku gdy po dorczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastpi: 1) zbycie własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci objtej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 2) przeniesienie własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci objtej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, s zobowizani do zgłoszenia właciwemu wojewodzie danych nowego właciciela lub uytkownika wieczystego.,

5 4 d) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3 i prowadzenie postpowania bez udziału nowego właciciela lub uytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postpowania. ; 4) art. 11 otrzymuje brzmienie: Art Nieuregulowany stan prawny nieruchomoci objtych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomoci pozwalajcych na ustalenie danych osobowych, w szczególnoci adresu zamieszkania, właciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci, nie stanowi przeszkody do wszczcia i prowadzenia postpowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz wydania i dorczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu. 2. Przez nieuregulowany stan prawny naley rozumie take sytuacj, kiedy dotychczasowy właciciel lub uytkownik wieczysty nieruchomoci nie yje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. ; 5) w art. 12: a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Włacicielom i uytkownikom wieczystym nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła si na adres okrelony w katastrze nieruchomoci ze skutkiem dorczenia., b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomoci danych pozwalajcych na ustalenie danych osobowych, w szczególnoci adresu zamieszkania, właciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci, do zawiadomienia właciciela lub uytkownika wieczystego o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, ust. 1 zdanie pierwsze stosuje si odpowiednio.,

6 5 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje si odpowiednio do dorczenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydanej przez organ wyszego stopnia. ; 6) w art. 14: a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Wpisy, o których mowa w ust. 1, dokonywane s na wniosek złoony przez właciwego wojewod., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wie zarzdc drogi wydajcego zezwolenie na zajcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu, wchodzcego w skład inwestycji w zakresie terminalu. Zarzdca drogi wydaje zezwolenie w terminie 21 dni od dnia złoenia wniosku. ; 7) w art. 15: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do postpowania w sprawie pozwolenia na budow inwestycji w zakresie terminalu przepisy art. 5 ust. 3, art. 7, art. 8 ust. 1 i 1a, art. 9 oraz art. 12 stosuje si odpowiednio., b) dodaje si ust. 6 i 7 w brzmieniu: 6. Do inwestycji w zakresie terminalu nie stosuje si art. 32 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. 7. Zmiany oznacze w katastrze nieruchomoci, dotyczce nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dokonane po wydaniu tej decyzji, wynikajce w szczególnoci z podziału nieruchomoci, scalenia i podziału nieruchomoci, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budow. ; 8) art. 16 i art. 17 otrzymuj brzmienie: Art W pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu wojewoda zezwala, w zakresie niezbdnym do realizacji inwestycji, na usunicie drzew lub krzewów znajdujcych si na nieruchomociach objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Zezwolenie nie jest wymagane na usunicie drzew lub

7 6 krzewów, o których mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie terminalu nie stosuje si przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjtkiem art tej ustawy. 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budow inwestycji w zakresie terminalu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawiera: 1) inwentaryzacj znajdujcych si na terenie objtym wnioskiem drzew i krzewów, na usunicie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokoci 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosn drzewa i krzewy; 2) plan gospodarki zieleni, jako cz projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym okrela si przyczyn i termin zamierzonego usunicia drzew lub krzewów, wielko powierzchni, z której zostan usunite krzewy, oraz informacje dotyczce planowanego zastpienia ich innymi drzewami lub krzewami. 3. Wojewoda moe w pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu nałoy obowizek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objtych zezwoleniem na usunicie lub zastpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej ni liczba usuwanych drzew lub krzewów. Art Pozwolenie na uytkowanie inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie uregulowanym w Prawie budowlanym, z uwzgldnieniem przepisów niniejszej ustawy. Przepis art. 5 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 2. Wojewoda zobowizany jest przeprowadzi obowizkow kontrol przed upływem 14 dni od dnia dorczenia wniosku o wydanie pozwolenia na uytkowanie. O terminie obowizkowej kontroli wojewoda zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia dorczenia wniosku. ; 9) w art. 18: a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to wydaje marszałek województwa w terminie nie dłuszym ni 30 dni od dnia złoenia wniosku o jego wydanie.,

8 7 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Stan prawny nieruchomoci, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustala si na podstawie ksig wieczystych, a siedziby i adresy włacicieli i uytkowników wieczystych okrela si według katastru nieruchomoci. Przepisy art. 8 ust. 1 i 1a, art. 11 i art. 12 stosuje si odpowiednio., c) po ust. 2 dodaje si ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. Przepis art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ma zastosowanie równie w tych postpowaniach, w których liczba stron nie przekracza 20. Do stron, o których mowa w art. 127 ust. 7a pkt 3 i 4 tej ustawy, stosuje si przepis art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego. 2b. W sprawach okrelonych w ust. 1, w stosunku do: 1) wnioskodawcy, stosuje si odpowiednio art. 8 ust. 1 pkt 1; 2) strony, o której mowa w art. 127 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, stosuje si odpowiednio art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 12., d) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyszego stopnia wymierza marszałkowi województwa, w drodze postanowienia, na które przysługuje zaalenie, kar w wysokoci zł za kady dzie zwłoki. ; 10) w art. 20: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Linie rozgraniczajce teren ustalone decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi linie podziału nieruchomoci w zakresie, w jakim inwestor wystpił o zatwierdzenie podziału nieruchomoci, przedstawiajc mapy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8., b) dodaje si ust. 14 w brzmieniu: 14. Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomociami, o których mowa w ust. 3, 6 i 12 oraz w art. 24 ust. 1, na cele budowlane niezbdne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu. ;

9 8 11) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstaw do wydania przez wojewod decyzji o wyganiciu trwałego zarzdu ustanowionego na nieruchomociach wskazanych w treci decyzji zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, przeznaczonych na inwestycj w zakresie terminalu, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub zarzdu w odniesieniu do gruntów w zarzdzie Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe, z wyłczeniem nieruchomoci połoonych na terenie parków narodowych. ; 12) w art. 23: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Jeeli w terminie 2 miesicy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała si ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysoko odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczcia postpowania., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Odszkodowania z tytułu wyganicia ograniczonych praw rzeczowych w wysokoci ustalonej zgodnie z ust. 3, wypłaca si osobom, którym te prawa przysługiwały., c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 12. Organem właciwym do wypłaty odszkodowa jest wojewoda. Inwestor, na podstawie odrbnego porozumienia zawartego z wojewod, moe pokry koszty ustalenia wysokoci odszkodowa. ; 13) art. 24 otrzymuje brzmienie: Art W odniesieniu do nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejcia na teren nieruchomoci dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a take prac zwizanych z konserwacj lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomoci przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomoci cigów drenaowych, przewodów i urzdze słucych do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzdze łcznoci publicznej i sygnalizacji, a take innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzdze niezbdnych do

10 9 korzystania z tych przewodów i urzdze. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami stosuje si odpowiednio, z uwzgldnieniem przepisów niniejszej ustawy. 2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowizek zapłaty odszkodowania obcia inwestora. Inwestor, na podstawie odrbnego porozumienia zawartego z wojewod, pokrywa koszty ustalenia wysokoci odszkodowa. 3. Przepis ust. 1 stosuje si z uwzgldnieniem warunków wejcia na teren okrelonych w wydanej decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie terminalu, o ile jest ona wymagana. ; 14) w art. 27: a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzj o pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich uprztnicia ustala wojewoda w drodze decyzji., b) dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do nieruchomoci objtych pozwoleniem na budow inwestycji w zakresie terminalu, innych ni nieruchomoci, o których mowa w ust. 1. ; 15) po art. 37 dodaje si art. 37a w brzmieniu: Art. 37a. Wojewoda jest organem egzekucyjnym prowadzcym egzekucj obowizków o charakterze niepieninym wynikajcych z decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 27 ust. 2. ; 16) w art. 38 w pkt 2: a) lit. d otrzymuje brzmienie: d) budowa gazocigu Lwówek Odolanów wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw wielkopolskiego i dolnolskiego,, b) lit. f otrzymuje brzmienie: f) budowa gazocigu Gustorzyn Włocławek Gdynia wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i kujawsko- -pomorskiego,,

11 10 c) w lit. j kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. k z w brzmieniu: k) budowa gazocigu Hermanowice Strachocina Pogórska Wola Tworze Tworóg Odolanów wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, witokrzyskiego, małopolskiego, lskiego, opolskiego i wielkopolskiego, l) budowa gazocigu Hermanowice Jarosław Głuchów Pogórska Wola wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego, m) budowa gazocigu Tworóg Kdzierzyn Zdzieszowice Wrocław wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw lskiego, opolskiego i dolnolskiego, n) budowa gazocigu Skoczów Komorowice Owicim Tworze wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i lskiego, o) budowa gazocigu Legnica Polkowice ary wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw dolnolskiego i lubuskiego, p) budowa gazocigu Kotowo Zielona Góra wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego, q) budowa gazocigu Rembelszczyzna Wronów Rozwadów Strachocina wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, r) budowa gazocigu Rembelszczyzna Mory Wola Karczewska wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, s) budowa gazocigu Gustorzyn Łód Piotrków Trybunalski Tworóg wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw kujawsko- -pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lskiego, t) budowa gazocigu Wronów Kozienice Radom Piotrków Trybunalski Odolanów wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego, u) budowa gazocigu Płosk Olsztyn wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i warmisko-mazurskiego,

12 11 v) budowa midzysystemowego gazocigu stanowicego połczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw opolskiego i lskiego, w) budowa midzysystemowego gazocigu stanowicego połczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego, x) budowa midzysystemowego gazocigu stanowicego połczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmisko-mazurskiego, y) budowa gazocigów o rednicy nie mniejszej ni 200 mm i maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) nie mniejszym ni 5,5 MPa łczcych sie przesyłow z jednostkami wytwórczymi lub jednostkami kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o mocy przyłczeniowej nie mniejszej ni 5000 m³/h wraz z infrastruktur niezbdn do ich obsługi, z) budowa tłoczni gazu niezbdnych do funkcjonowania gazocigów, o których mowa w lit. a y, o przepustowoci nie mniejszej ni m³/h wraz z infrastruktur niezbdn do ich obsługi. ; 17) art. 41 otrzymuje brzmienie: Art. 41. W przypadku inwestycji towarzyszcych właciwy organ rozpatruje wniosek o wydanie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji w terminie 21 dni od dnia złoenia wniosku. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje si odpowiednio.. Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pón. zm. 2) ) w art. 37 w ust. 2 w pkt 14 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 15 w brzmieniu: 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40.

13 12 15) jest zbywana na rzecz inwestora realizujcego inwestycj w zakresie terminalu lub inwestycj towarzyszc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z 2010 r. Nr 57, poz. 358, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. ).. Art Do postpowa dotyczcych inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszcych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 38 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe, z wyłczeniem art. 8 ust. 3 i 3a oraz art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, które do postpowa takich stosuje si w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 2. Niewymagalne w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy opłaty za usunicie drzew i krzewów, o których mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), znajdujcych si na nieruchomociach objtych decyzj, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, umarza si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 4. Przepis art. 8 ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, stosuje si do nabywcy prawa własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci objtej wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który po dorczeniu poprzedniemu włacicielowi lub uytkownikowi wieczystemu tej nieruchomoci zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, a przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, uzyskał, wskutek innego zdarzenia prawnego ni okrelone w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, prawo własnoci lub prawo uytkowania wieczystego tej nieruchomoci. Art. 5. Termin na zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku decyzji o pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu, która: 1) stała si ostateczna przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, wynosi miesic od dnia, w którym decyzja ta stała si ostateczna; 2) nie jest ostateczna w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy, wynosi miesic od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.

14 13 Art Maksymalny limit wydatków z budetu pastwa przeznaczonych na wykonywanie zada przejtych przez wojewodów wynosi: 1) w 2014 r. 0 zł; 2) w 2015 r zł; 3) w 2016 r zł; 4) w 2017 r zł; 5) w 2018 r zł; 6) w 2019 r zł; 7) w 2020 r zł; 8) w 2021 r zł; 9) w 2022 r zł; 10) w 2023 r. 0 zł. 2. Minister właciwy do spraw Skarbu Pastwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraa mechanizmy korygujce, o których mowa w ust W przypadku gdy wielko wydatków po pierwszym półroczu danego roku budetowego wyniesie wicej ni 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent rodków obnia wielkorodków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwot stanowic rónic pomidzy wielkoci tego limitu a kwot przekroczenia wydatków. 4. W przypadku gdy wielko wydatków w poszczególnych miesicach zgodna jest z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje si. Art. 7. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 02/06rch

15 UZASADNIENIE Cel obowizujcej ustawy oraz ustawy j nowelizujcej Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, zwana dalej ustaw, okrela zasady przygotowania i realizacji inwestycji polegajcej na budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz inwestycji zwizanych z jego funkcjonowaniem. Opracowanie ustawy stanowiło realizacj wytyczonych przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. Kierunków działa Rzdu na rzecz bezpieczestwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jdrowej. Jej głównym celem jest zwikszenie bezpieczestwa energetycznego kraju poprzez przyspieszenie i usprawnienie procesów planowania, przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, zwanego dalej terminalem LNG, oraz okrelonych inwestycji towarzyszcych. Objcie ustaw niezbdnej do funkcjonowania terminalu strategicznej infrastruktury przesyłowej, której brak uniemoliwia realne zabezpieczenie dostaw gazu na terenie kraju, jest realizacj i dopełnieniem pierwotnego i nadrzdnego celu ustawy, tj. ochrony istotnego interesu bezpieczestwa pastwa. Podstawowym dokumentem dotyczcym bezpieczestwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej jest Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (stanowica załcznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., uaktualniona uchwał Rady Ministrów nr 157/2010 z dnia 29 wrzenia 2010 r.), która okrela podstawowe wyzwania stojce przed krajowym sektorem energetycznym. W tym kontekcie dokument ten wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na energi, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, znaczne uzalenienie od zewntrznych dostaw gazu ziemnego ( ). Jednoczenie jako główne kierunki polskiej polityki energetycznej wskazane zostały: wzrost bezpieczestwa dostaw paliw i energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, które powinny zosta osignite poprzez zapewnienie alternatywnych ródeł i kierunków dostaw gazu do Polski oraz rozbudow systemu przesyłowego. W tym obszarze podkrelona została potrzeba wsparcia inwestycji w gazow infrastruktur liniow, co nastpowa powinno m.in. poprzez działania legislacyjne,

16 majce na celu likwidacj barier inwestycyjnych, w szczególnoci w zakresie duych inwestycji infrastrukturalnych (magazyny, infrastruktura LNG, tłocznie gazu, etc.) oraz inwestycji liniowych. W zakresie działa wykonawczych do Polityki energetycznej Polski do roku 2030 umieszczono: budow terminalu LNG wraz z sieci przesyłow, budow systemu przesyłowego umoliwiajcego dostawy gazu ziemnego z kierunków północnego, zachodniego i południowego, budow połcze midzysystemowych. W ramach realizacji tego istotnego dla kraju priorytetu od 2009 r. prowadzone s intensywne działania inwestycyjne zwizane z budow terminalu skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz inwestycji towarzyszcych obejmujcych modernizacj i rozbudow systemu przesyłowego w rejonie północno-zachodniej i rodkowej Polski. W wyniku realizacji tych zada ju od 2014 r. zwikszone zostan moliwoci importowe o dodatkowe 5 mld m 3 gazu. Przygotowanie i realizacja tych istotnych dla krajowej gospodarki przedsiwzi inwestycyjnych w tak krótkim terminie jest moliwa w głównej mierze dziki podjtej w 2009 r. przez rzd inicjatywie ustawodawczej zakoczonej uchwaleniem przez parlament ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu. Zaznaczy jednak naley, i realizowany obecnie na podstawie obowizujcej ustawy program jest pocztkowym, ale bardzo istotnym elementem strategii inwestycyjnej w systemie przesyłowym. Docelowo jednak bezpieczestwo energetyczne w zakresie dostaw gazu do Polski moe by wzmocnione poprzez dalsz budow systemu przesyłowego o duej przepustowoci, który bdzie w pełni zintegrowany z systemami gazowniczymi krajów ociennych. Osigniecie ww. celu moliwe bdzie w wyniku budowy gazocigów midzysystemowych o znacznej przepustowoci. Ich realizacja wraz z intensywn modernizacj i rozbudow sieci krajowej zapewni uzyskanie dostpu do nowych kierunków i ródeł dostaw gazu ziemnego, dziki czemu moliwe bdzie dostarczanie gazu do odbiorców po moliwych do zaakceptowania przez gospodark cenach. 2

17 Ustawa realizuje ponadto Strategi Rozwoju kraju 2020 (przyjt uchwał Rady Ministrów nr 157 z dnia 25 wrzenia 2013 r.), która zakłada podjcie działa legislacyjnych, likwidujcych bariery inwestycyjne, w szczególnoci w zakresie duych inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji liniowych. Jako główne działania na lata przedmiotowy dokument przewiduje wspieranie i rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych, istotnych z punktu widzenia wzmocnienia bezpieczestwa dostaw surowców energetycznych, w tym m.in. rozbudow infrastruktury przesyłowej oraz zwikszenie przepustowoci terminalu LNG. W Informacji o wynikach kontroli z dnia 31 lipca 2013 r. Najwysza Izba Kontroli stwierdziła, e przy załoeniu wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny niezbdne jest wybudowanie odpowiedniej do tego infrastruktury przesyłowej, magazynowej oraz dystrybucyjnej, a ponadto musz istnie odpowiednie iloci i o odpowiedniej przepustowoci punkty wejcia do przesyłowego systemu gazowniczego. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej jest te konieczna dla realizacji zada w zakresie dywersyfikacji kierunków importu gazu do Polski, w tym dla rozprowadzenia gazu dostarczanego do budowanego terminalu LNG w winoujciu 1). Zuycie gazu w Polsce i jego prognozy W 2012 r. całkowite zuycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło według danych Ministerstwa Gospodarki 15,8 mld m 3. Dostawy gazu z zagranicy uzupełniane były gazem pochodzcym ze ródeł krajowych w iloci 4,4 mld m 3, co stanowiło blisko 30% całkowitego zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Całkowite dostawy gazu z zagranicy obejmowały import z kierunku wschodniego (ok. 9 mld m 3 ) oraz dostawy wewntrzwspólnotowe z Niemiec (1,83 mld m 3 ) i Czech (ok. 550 mln m 3 ), przy czym istotn ich cz stanowił import z kierunku wschodniego, realizowany w ramach długoterminowego kontraktu zawartego w 1996 r. pomidzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG S.A.) a OOO Gazprom Eksport. Na podstawie tego kontraktu zakupiono mln m 3 gazu ziemnego, co stanowiło ok. 80% całkowitych dostaw z zagranicy na terytorium Polski. Wielko sumaryczna tych dostaw z Niemiec i Czech, realizowanych w ramach umów wyniosła 2,4 mld m 3, 1) Informacja o wynikach kontroli Najwyszej Izby Kontroli z dnia 31 lipca 2013 r. Rozwój gazowej sieci przesyłowej (str. 10). 3

18 co stanowiło ok. 20% całkowitego przywozu gazu na terytorium Polski. Powysze pozwala na stwierdzenie, e polska gospodarka jest zalena od gazu z kierunku wschodniego. Przewiduje si, e w najbliszych latach nastpi dalszy wzrost zuycia gazu w Polsce. Zgodnie z Prognoz zapotrzebowania na paliwa i energi do 2030 roku, bdc załcznikiem do Polityki energetycznej Polski do roku 2030, zapotrzebowanie na paliwo gazowe w 2020 r. wyniesie 17,1 mld m 3, natomiast w 2030 r. 20,2 mld m 3. Istotny wpływ na wzrost zuycia gazu bd miały potrzeby generowane w ostatnim czasie przez inwestorów z szeroko rozumianego sektora elektroenergetyki zawodowej, w których gaz ma by zuywany do celów wytwarzania energii elektrycznej niezbdnej do zapewnienia stabilnego rozwoju krajowej gospodarki. Dotychczasowe problemy zwizane z dostawami gazu W zwizku z rosncym znaczeniem gazu ziemnego w krajowej gospodarce nie naley dopuci do powtórzenia si wystpujcych w przeszłoci problemów z dostawami gazu z kierunku wschodniego, wynikajcych midzy innymi z technicznych ogranicze systemu przesyłowego Ukrainy, jak równie trudniejszych do przewidzenia i przeciwdziałania sytuacji mogcych wynikn z relacji pomidzy Ukrain a Federacj Rosyjsk (głównym dostawc gazu). Wraliwo polskiego rynku na relacje polityczne i biznesowe w krajach wschodnich ukazała si najwyraniej na przełomie roku 2008 i 2009, w którym nastpiło całkowite przerwanie dostaw gazu przesyłanego przez Ukrain, nie tylko do Polski, ale take do pozostałych pastw Unii Europejskiej. Brak odpowiednich alternatywnych ródeł dostaw (z terminalu LNG, połcze midzysystemowych) oraz odpowiednio przygotowanej na sytuacje kryzysowe krajowej sieci przesyłowej spowodował ograniczenie w istotnym stopniu moliwoci reagowania pastwa na zaistniał sytuacj kryzysow. Ówczesna sytuacja została do powszechnie wówczas odebrana jako realne zagroenie bezpieczestwa energetycznego w Unii Europejskiej i udowodniła (w krajach Europy Zachodniej) korzyci płynce z posiadania wielokierunkowych połcze midzysystemowych, a zwłaszcza tych, które zapewniaj dostawy gazu ziemnego bezporednio ze ródeł jego wydobycia. Polska próbuje podejmowa działania, wzorem innych krajów Unii Europejskiej, uzupełniajc krajowe bilanse gazowe poprzez zwikszenie dostaw gazu wydobywanego ze złó na Morzu Północnym oraz skroplonego gazu ziemnego otrzymywanego ze ródeł pozaeuropejskich. 4

19 Analizujc kwesti moliwoci odbioru gazu z terminalu LNG w maksymalnym przewidywanym dla tego terminalu wolumenie, tj. 7,5 mld m 3, uwzgldni naley uwarunkowania jego odbioru w kontekcie krajowej sytuacji bilansowej oraz istniejcych ogranicze sieci przesyłowej. Cech charakterystyczn zuycia gazu jest jego nierównomierno. Letnie zapotrzebowanie na gaz wynosi ok. 28 mln m 3 /d, natomiast zuycie zimowe kształtuje si na poziomie ponaddwukrotnie wyszym, osigajc nawet poziom ok. 70 mln m 3 /d (w zimie 2011/2012 r. 72 mln m 3 /d). Naley ponadto odnotowa, e na obszarze Polski istniej tzw. wyspy energetyczne, tj. regiony o słabo rozwinitej sieci przesyłowej, które w sytuacji zwikszonego zapotrzebowania uniemoliwiaj doprowadzenie gazu w odpowiedniej iloci odbiorcom potrzebujcym go. Ewentualne wstrzymanie dostaw gazu z jakiegokolwiek kierunku dodatkowo pogarszałoby t sytuacj. Jednym z tego rodzaju obszarów jest region południowo-wschodniej Polski. Przy obecnym zapotrzebowaniu ww. obszaru sigajcego ok. 4,2 mld m 3, roczny deficyt dostaw gazu do odbiorców kształtowa si moe na poziomie ok. 1,5 mld m 3. Zgodnie z prognozami ok r. (a wic w terminie zakoczenia dostaw w ramach kontraktu jamalskiego) zapotrzebowanie na gaz ziemny odbiorców w tym regionie wzronie o ok. 2,6 mld m 3. Spodziewany deficyt dostaw gazu do tego regionu wzronie do około 3,8 mld m 3. W celu umoliwienia przesyłania gazu ze ródeł zlokalizowanych w innych czciach Polski konieczne jest usunicie wskich gardeł w systemie przesyłowym, wystpujcych m.in. na magistralach przesyłowych: Odolanów Tworóg Pogórska Wola, Rembelszczyzna Wronów Hermanowice, a take rozbudowanie innych elementów systemu przesyłowego wskazanych w projekcie nowelizacji ustawy terminalowej. Naley ponadto zauway, e w przypadku braku dostaw z kierunku wschodniego ograniczenia obecnego systemu przesyłowego pozwalaj na dostarczenie zlokalizowanym tam odbiorcom (w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim i witokrzyskim) surowiec wyłcznie na poziomie ok. 2,7 mld m 3. Jest to moliwe przy załoeniu, i maksymalnie 2 mld m 3 gazu pochodzi bdzie ze złó zlokalizowanych na południu, a pozostała cz pozyskiwana byłaby z podziemnych 5

20 magazynów gazu istniejcych w tym regionie, tj. w Swarzowie (90 mln m 3 pojemnoci czynnej), Strachocinie (330 mln m 3 pojemnoci czynnej) i Husowie (350 mln m 3 pojemnoci czynnej). Dostarczenie gazu do tego regionu z kierunku północnego i zachodniego jest realne w sezonie letnim, przy czym jedynie na minimalnym poziomie, w celu napełnienia podziemnych magazynów gazu (z których surowiec jest wykorzystywany w okresach zwikszonego zapotrzebowania, w szczególnoci w okresie zimowym). Dokonana powyej analiza sytuacji na rynku gazu ziemnego w Polsce determinuje potrzeb podjcia prac legislacyjnych zmierzajcych do wprowadzenia ułatwie inwestycyjnych obejmujcych przede wszystkim inwestycj w sieci przesyłowe. Zasadnicza rozbudowa infrastruktury gazowej nie moe zosta przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie przy zachowaniu obecnego kształtu przepisów regulujcych postpowania administracyjne w toku procesu inwestycyjnego. Pozytywne dowiadczenia z okresu ponad 3 lat stosowania ustawy terminalowej przekonuj o trafnoci przyjtych w niej regulacji. Nowelizacja ustawy terminalowej oznacza jednoczenie moliwo skorygowania rozwiza, które w toku ich stosowania okazały si nieoperatywne lub nadmiernie utrudniajce przebieg procesu inwestycyjnego. Regionalny rynek gazu Kontynuacja intensywnego programu inwestycyjnego w latach zmierzajca do wybudowania kolejnych wanych dla kraju gazocigów i połcze midzysystemowych jest elementem wpisujcym si w cele przyjtej do realizacji Polityki energetycznej Polski do roku Do kluczowych priorytetów inwestycyjnych naley budowa i rozbudowa połcze midzysystemowych na linii północ południe oraz integracja systemów gazowych przesyłowych w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Połczenia te, wraz z rozbudow terminalu skroplonego gazu ziemnego w winoujciu i wewntrznej sieci przesyłowej, stanowi bd niezwykle istotne elementy procesu budowy wspólnego regionalnego rynku gazu. Główn rol w tym procesie odgrywa bdzie terminal LNG, który poprzez połczenie systemów przesyłowych bdzie mógł równie oddziaływa na rynki krajów ssiednich, wzmacniajc stopie integracji rynku i funkcjonujce mechanizmy konkurencyjne. Nowelizacja ustawy w zakresie realizacji inwestycji towarzyszcych terminalowi poprzez mechanizmy ułatwiajce pozyskanie wymaganych zgód pozytywnie wpłynie 6

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG ZA 2014 ROK Warszawa, 19 lutego 2015 Spis rozdziałów: Spis rozdziałów:... 2 Rozdział I: Grupa Kapitałowa PGNiG... 5 1. Organizacja Grupy Kapitałowej...

Bardziej szczegółowo