Projekt U S T AWA. z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt U S T AWA. z dnia"

Transkrypt

1

2 U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z 2010 r. Nr 57, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 951) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Inwestycje w zakresie terminalu realizuj: Urzd Morski w Szczecinie, Zarzd Morskich Portów Szczecin i winoujcie spółka akcyjna z siedzib w Szczecinie, Operator Gazocigów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzib w Warszawie oraz Polskie LNG spółka akcyjna z siedzib w winoujciu., b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) Polskie LNG spółka akcyjna z siedzib w winoujciu: budowa, w tym rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa terminalu. ; 2) w art. 6: a) w ust. 1: pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach wydan zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz i 1238), z uwzgldnieniem art. 19 jeeli jest ona wymagana;, uchyla si pkt 7, pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) mapy z projektami podziału nieruchomoci, w przypadku koniecznoci dokonania podziału nieruchomoci, sporzdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;,

3 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciajcych nieruchomoci wskazane zgodnie z pkt 9;, w pkt 13 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 14 w brzmieniu: 14) wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objtego wnioskiem., b) w ust. 3: pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) organu właciwego w sprawach terenów zagroonych osuwaniem si mas ziemnych w odniesieniu do terenów zagroonych osuwaniem si mas ziemnych;, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) dyrektora właciwej regionalnej dyrekcji Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe w odniesieniu do gruntów lenych stanowicych własno Skarbu Pastwa;, po pkt 7 dodaje si pkt 7a w brzmieniu: 7a) właciwego organu nadzoru nad gospodark len w odniesieniu do gruntów lenych innych ni okrelone w pkt 7;, w pkt 14 kropk zastpuje sirednikiem i dodaje si pkt 15 w brzmieniu: 15) ministra obrony narodowej w odniesieniu do inwestycji mogcych oddziaływa na tereny zamknite niezbdne dla obronnoci pastwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z pón. zm. 1) ). ; 3) w art. 8: a) w ust. 1: pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wnioskodawc, wysyłajc zawiadomienie na adres wskazany we wniosku;, 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446.

4 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzdzie wojewódzkim i urzdach gmin właciwych ze wzgldu na lokalizacj inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych urzdu wojewódzkiego, a take w prasie o zasigu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza si oznaczenia nieruchomoci objtych wnioskiem według katastru nieruchomoci oraz numery ksig wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym s prowadzone dla tych nieruchomoci, a take informacj o miejscu, w którym strony mog zapozna si z aktami sprawy;, b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomoci objtych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomoci danych pozwalajcych na ustalenie danych osobowych, w szczególnoci adresu zamieszkania, właciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci, do zawiadomienia właciciela lub uytkownika wieczystego o wszczciu postpowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, ust. 1 pkt 3 stosuje si odpowiednio., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku gdy po dorczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nastpi: 1) zbycie własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci objtej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 2) przeniesienie własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci objtej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, s zobowizani do zgłoszenia właciwemu wojewodzie danych nowego właciciela lub uytkownika wieczystego.,

5 4 d) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3 i prowadzenie postpowania bez udziału nowego właciciela lub uytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postpowania. ; 4) art. 11 otrzymuje brzmienie: Art Nieuregulowany stan prawny nieruchomoci objtych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub brak danych w katastrze nieruchomoci pozwalajcych na ustalenie danych osobowych, w szczególnoci adresu zamieszkania, właciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci, nie stanowi przeszkody do wszczcia i prowadzenia postpowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz wydania i dorczenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz zawiadomienia o jej wydaniu. 2. Przez nieuregulowany stan prawny naley rozumie take sytuacj, kiedy dotychczasowy właciciel lub uytkownik wieczysty nieruchomoci nie yje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. ; 5) w art. 12: a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Włacicielom i uytkownikom wieczystym nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła si na adres okrelony w katastrze nieruchomoci ze skutkiem dorczenia., b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub braku w katastrze nieruchomoci danych pozwalajcych na ustalenie danych osobowych, w szczególnoci adresu zamieszkania, właciciela lub uytkownika wieczystego nieruchomoci, do zawiadomienia właciciela lub uytkownika wieczystego o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, ust. 1 zdanie pierwsze stosuje si odpowiednio.,

6 5 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje si odpowiednio do dorczenia i zawiadamiania stron o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydanej przez organ wyszego stopnia. ; 6) w art. 14: a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Wpisy, o których mowa w ust. 1, dokonywane s na wniosek złoony przez właciwego wojewod., b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wie zarzdc drogi wydajcego zezwolenie na zajcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym uzbrojenia terenu, wchodzcego w skład inwestycji w zakresie terminalu. Zarzdca drogi wydaje zezwolenie w terminie 21 dni od dnia złoenia wniosku. ; 7) w art. 15: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do postpowania w sprawie pozwolenia na budow inwestycji w zakresie terminalu przepisy art. 5 ust. 3, art. 7, art. 8 ust. 1 i 1a, art. 9 oraz art. 12 stosuje si odpowiednio., b) dodaje si ust. 6 i 7 w brzmieniu: 6. Do inwestycji w zakresie terminalu nie stosuje si art. 32 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. 7. Zmiany oznacze w katastrze nieruchomoci, dotyczce nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dokonane po wydaniu tej decyzji, wynikajce w szczególnoci z podziału nieruchomoci, scalenia i podziału nieruchomoci, scalenia i wymiany gruntów lub aktualizacji operatu ewidencyjnego, nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budow. ; 8) art. 16 i art. 17 otrzymuj brzmienie: Art W pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu wojewoda zezwala, w zakresie niezbdnym do realizacji inwestycji, na usunicie drzew lub krzewów znajdujcych si na nieruchomociach objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Zezwolenie nie jest wymagane na usunicie drzew lub

7 6 krzewów, o których mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Do inwestycji w zakresie terminalu nie stosuje si przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z wyjtkiem art tej ustawy. 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na budow inwestycji w zakresie terminalu w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powinien dodatkowo zawiera: 1) inwentaryzacj znajdujcych si na terenie objtym wnioskiem drzew i krzewów, na usunicie których wymagane jest zezwolenie, z wyszczególnieniem gatunku, obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokoci 130 cm oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosn drzewa i krzewy; 2) plan gospodarki zieleni, jako cz projektu zagospodarowania działki lub terenu, w którym okrela si przyczyn i termin zamierzonego usunicia drzew lub krzewów, wielko powierzchni, z której zostan usunite krzewy, oraz informacje dotyczce planowanego zastpienia ich innymi drzewami lub krzewami. 3. Wojewoda moe w pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu nałoy obowizek przesadzenia we wskazane miejsce drzew lub krzewów objtych zezwoleniem na usunicie lub zastpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej ni liczba usuwanych drzew lub krzewów. Art Pozwolenie na uytkowanie inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie uregulowanym w Prawie budowlanym, z uwzgldnieniem przepisów niniejszej ustawy. Przepis art. 5 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 2. Wojewoda zobowizany jest przeprowadzi obowizkow kontrol przed upływem 14 dni od dnia dorczenia wniosku o wydanie pozwolenia na uytkowanie. O terminie obowizkowej kontroli wojewoda zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia dorczenia wniosku. ; 9) w art. 18: a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeeli realizacja inwestycji w zakresie terminalu wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie to wydaje marszałek województwa w terminie nie dłuszym ni 30 dni od dnia złoenia wniosku o jego wydanie.,

8 7 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Stan prawny nieruchomoci, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustala si na podstawie ksig wieczystych, a siedziby i adresy włacicieli i uytkowników wieczystych okrela si według katastru nieruchomoci. Przepisy art. 8 ust. 1 i 1a, art. 11 i art. 12 stosuje si odpowiednio., c) po ust. 2 dodaje si ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. Przepis art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ma zastosowanie równie w tych postpowaniach, w których liczba stron nie przekracza 20. Do stron, o których mowa w art. 127 ust. 7a pkt 3 i 4 tej ustawy, stosuje si przepis art. 49 Kodeksu postpowania administracyjnego. 2b. W sprawach okrelonych w ust. 1, w stosunku do: 1) wnioskodawcy, stosuje si odpowiednio art. 8 ust. 1 pkt 1; 2) strony, o której mowa w art. 127 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, stosuje si odpowiednio art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz art. 12., d) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: W przypadku niewydania decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 1, organ wyszego stopnia wymierza marszałkowi województwa, w drodze postanowienia, na które przysługuje zaalenie, kar w wysokoci zł za kady dzie zwłoki. ; 10) w art. 20: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Linie rozgraniczajce teren ustalone decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi linie podziału nieruchomoci w zakresie, w jakim inwestor wystpił o zatwierdzenie podziału nieruchomoci, przedstawiajc mapy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8., b) dodaje si ust. 14 w brzmieniu: 14. Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu inwestor uzyskuje prawo do dysponowania nieruchomociami, o których mowa w ust. 3, 6 i 12 oraz w art. 24 ust. 1, na cele budowlane niezbdne do realizacji i eksploatacji inwestycji w zakresie terminalu. ;

9 8 11) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi podstaw do wydania przez wojewod decyzji o wyganiciu trwałego zarzdu ustanowionego na nieruchomociach wskazanych w treci decyzji zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, przeznaczonych na inwestycj w zakresie terminalu, stanowicych własno Skarbu Pastwa lub zarzdu w odniesieniu do gruntów w zarzdzie Pastwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pastwowe, z wyłczeniem nieruchomoci połoonych na terenie parków narodowych. ; 12) w art. 23: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Jeeli w terminie 2 miesicy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała si ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysoko odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczcia postpowania., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Odszkodowania z tytułu wyganicia ograniczonych praw rzeczowych w wysokoci ustalonej zgodnie z ust. 3, wypłaca si osobom, którym te prawa przysługiwały., c) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 12. Organem właciwym do wypłaty odszkodowa jest wojewoda. Inwestor, na podstawie odrbnego porozumienia zawartego z wojewod, moe pokry koszty ustalenia wysokoci odszkodowa. ; 13) art. 24 otrzymuje brzmienie: Art W odniesieniu do nieruchomoci objtych decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, wskazanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8, w celu zapewnienia prawa do wejcia na teren nieruchomoci dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a take prac zwizanych z konserwacj lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ograniczy, za odszkodowaniem, sposób korzystania z nieruchomoci przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomoci cigów drenaowych, przewodów i urzdze słucych do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzdze łcznoci publicznej i sygnalizacji, a take innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urzdze niezbdnych do

10 9 korzystania z tych przewodów i urzdze. Przepisy art. 124 ust. 2 i 4 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami stosuje si odpowiednio, z uwzgldnieniem przepisów niniejszej ustawy. 2. Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda. Obowizek zapłaty odszkodowania obcia inwestora. Inwestor, na podstawie odrbnego porozumienia zawartego z wojewod, pokrywa koszty ustalenia wysokoci odszkodowa. 3. Przepis ust. 1 stosuje si z uwzgldnieniem warunków wejcia na teren okrelonych w wydanej decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w zakresie terminalu, o ile jest ona wymagana. ; 14) w art. 27: a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeeli w terminie 30 dni od dnia, w którym wydano decyzj o pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu, nie dojdzie do zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, termin oraz warunki wycinki drzew lub krzewów oraz ich uprztnicia ustala wojewoda w drodze decyzji., b) dodaje si ust. 5 w brzmieniu: 5. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do nieruchomoci objtych pozwoleniem na budow inwestycji w zakresie terminalu, innych ni nieruchomoci, o których mowa w ust. 1. ; 15) po art. 37 dodaje si art. 37a w brzmieniu: Art. 37a. Wojewoda jest organem egzekucyjnym prowadzcym egzekucj obowizków o charakterze niepieninym wynikajcych z decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 27 ust. 2. ; 16) w art. 38 w pkt 2: a) lit. d otrzymuje brzmienie: d) budowa gazocigu Lwówek Odolanów wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw wielkopolskiego i dolnolskiego,, b) lit. f otrzymuje brzmienie: f) budowa gazocigu Gustorzyn Włocławek Gdynia wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i kujawsko- -pomorskiego,,

11 10 c) w lit. j kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. k z w brzmieniu: k) budowa gazocigu Hermanowice Strachocina Pogórska Wola Tworze Tworóg Odolanów wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, witokrzyskiego, małopolskiego, lskiego, opolskiego i wielkopolskiego, l) budowa gazocigu Hermanowice Jarosław Głuchów Pogórska Wola wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego, m) budowa gazocigu Tworóg Kdzierzyn Zdzieszowice Wrocław wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw lskiego, opolskiego i dolnolskiego, n) budowa gazocigu Skoczów Komorowice Owicim Tworze wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i lskiego, o) budowa gazocigu Legnica Polkowice ary wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw dolnolskiego i lubuskiego, p) budowa gazocigu Kotowo Zielona Góra wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego, q) budowa gazocigu Rembelszczyzna Wronów Rozwadów Strachocina wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego, r) budowa gazocigu Rembelszczyzna Mory Wola Karczewska wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, s) budowa gazocigu Gustorzyn Łód Piotrków Trybunalski Tworóg wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw kujawsko- -pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i lskiego, t) budowa gazocigu Wronów Kozienice Radom Piotrków Trybunalski Odolanów wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego, u) budowa gazocigu Płosk Olsztyn wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego i warmisko-mazurskiego,

12 11 v) budowa midzysystemowego gazocigu stanowicego połczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw opolskiego i lskiego, w) budowa midzysystemowego gazocigu stanowicego połczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego, x) budowa midzysystemowego gazocigu stanowicego połczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastruktur niezbdn do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmisko-mazurskiego, y) budowa gazocigów o rednicy nie mniejszej ni 200 mm i maksymalnym cinieniu roboczym (MOP) nie mniejszym ni 5,5 MPa łczcych sie przesyłow z jednostkami wytwórczymi lub jednostkami kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o mocy przyłczeniowej nie mniejszej ni 5000 m³/h wraz z infrastruktur niezbdn do ich obsługi, z) budowa tłoczni gazu niezbdnych do funkcjonowania gazocigów, o których mowa w lit. a y, o przepustowoci nie mniejszej ni m³/h wraz z infrastruktur niezbdn do ich obsługi. ; 17) art. 41 otrzymuje brzmienie: Art. 41. W przypadku inwestycji towarzyszcych właciwy organ rozpatruje wniosek o wydanie koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji w terminie 21 dni od dnia złoenia wniosku. Przepis art. 7 ust. 3 stosuje si odpowiednio.. Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pón. zm. 2) ) w art. 37 w ust. 2 w pkt 14 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 15 w brzmieniu: 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40.

13 12 15) jest zbywana na rzecz inwestora realizujcego inwestycj w zakresie terminalu lub inwestycj towarzyszc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z 2010 r. Nr 57, poz. 358, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. ).. Art Do postpowa dotyczcych inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszcych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i art. 38 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe, z wyłczeniem art. 8 ust. 3 i 3a oraz art. 16 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, które do postpowa takich stosuje si w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw. 2. Niewymagalne w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy opłaty za usunicie drzew i krzewów, o których mowa w art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), znajdujcych si na nieruchomociach objtych decyzj, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, umarza si z dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy. Art. 4. Przepis art. 8 ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, stosuje si do nabywcy prawa własnoci lub prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci objtej wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który po dorczeniu poprzedniemu włacicielowi lub uytkownikowi wieczystemu tej nieruchomoci zawiadomienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, a przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, uzyskał, wskutek innego zdarzenia prawnego ni okrelone w art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, prawo własnoci lub prawo uytkowania wieczystego tej nieruchomoci. Art. 5. Termin na zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku decyzji o pozwoleniu na budow inwestycji w zakresie terminalu, która: 1) stała si ostateczna przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, wynosi miesic od dnia, w którym decyzja ta stała si ostateczna; 2) nie jest ostateczna w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy, wynosi miesic od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.

14 13 Art Maksymalny limit wydatków z budetu pastwa przeznaczonych na wykonywanie zada przejtych przez wojewodów wynosi: 1) w 2014 r. 0 zł; 2) w 2015 r zł; 3) w 2016 r zł; 4) w 2017 r zł; 5) w 2018 r zł; 6) w 2019 r zł; 7) w 2020 r zł; 8) w 2021 r zł; 9) w 2022 r zł; 10) w 2023 r. 0 zł. 2. Minister właciwy do spraw Skarbu Pastwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraa mechanizmy korygujce, o których mowa w ust W przypadku gdy wielko wydatków po pierwszym półroczu danego roku budetowego wyniesie wicej ni 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent rodków obnia wielkorodków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwot stanowic rónic pomidzy wielkoci tego limitu a kwot przekroczenia wydatków. 4. W przypadku gdy wielko wydatków w poszczególnych miesicach zgodna jest z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje si. Art. 7. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 02/06rch

15 UZASADNIENIE Cel obowizujcej ustawy oraz ustawy j nowelizujcej Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, zwana dalej ustaw, okrela zasady przygotowania i realizacji inwestycji polegajcej na budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz inwestycji zwizanych z jego funkcjonowaniem. Opracowanie ustawy stanowiło realizacj wytyczonych przez Rad Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. Kierunków działa Rzdu na rzecz bezpieczestwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jdrowej. Jej głównym celem jest zwikszenie bezpieczestwa energetycznego kraju poprzez przyspieszenie i usprawnienie procesów planowania, przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, zwanego dalej terminalem LNG, oraz okrelonych inwestycji towarzyszcych. Objcie ustaw niezbdnej do funkcjonowania terminalu strategicznej infrastruktury przesyłowej, której brak uniemoliwia realne zabezpieczenie dostaw gazu na terenie kraju, jest realizacj i dopełnieniem pierwotnego i nadrzdnego celu ustawy, tj. ochrony istotnego interesu bezpieczestwa pastwa. Podstawowym dokumentem dotyczcym bezpieczestwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej jest Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (stanowica załcznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., uaktualniona uchwał Rady Ministrów nr 157/2010 z dnia 29 wrzenia 2010 r.), która okrela podstawowe wyzwania stojce przed krajowym sektorem energetycznym. W tym kontekcie dokument ten wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na energi, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw i energii, znaczne uzalenienie od zewntrznych dostaw gazu ziemnego ( ). Jednoczenie jako główne kierunki polskiej polityki energetycznej wskazane zostały: wzrost bezpieczestwa dostaw paliw i energii oraz rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, które powinny zosta osignite poprzez zapewnienie alternatywnych ródeł i kierunków dostaw gazu do Polski oraz rozbudow systemu przesyłowego. W tym obszarze podkrelona została potrzeba wsparcia inwestycji w gazow infrastruktur liniow, co nastpowa powinno m.in. poprzez działania legislacyjne,

16 majce na celu likwidacj barier inwestycyjnych, w szczególnoci w zakresie duych inwestycji infrastrukturalnych (magazyny, infrastruktura LNG, tłocznie gazu, etc.) oraz inwestycji liniowych. W zakresie działa wykonawczych do Polityki energetycznej Polski do roku 2030 umieszczono: budow terminalu LNG wraz z sieci przesyłow, budow systemu przesyłowego umoliwiajcego dostawy gazu ziemnego z kierunków północnego, zachodniego i południowego, budow połcze midzysystemowych. W ramach realizacji tego istotnego dla kraju priorytetu od 2009 r. prowadzone s intensywne działania inwestycyjne zwizane z budow terminalu skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz inwestycji towarzyszcych obejmujcych modernizacj i rozbudow systemu przesyłowego w rejonie północno-zachodniej i rodkowej Polski. W wyniku realizacji tych zada ju od 2014 r. zwikszone zostan moliwoci importowe o dodatkowe 5 mld m 3 gazu. Przygotowanie i realizacja tych istotnych dla krajowej gospodarki przedsiwzi inwestycyjnych w tak krótkim terminie jest moliwa w głównej mierze dziki podjtej w 2009 r. przez rzd inicjatywie ustawodawczej zakoczonej uchwaleniem przez parlament ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu. Zaznaczy jednak naley, i realizowany obecnie na podstawie obowizujcej ustawy program jest pocztkowym, ale bardzo istotnym elementem strategii inwestycyjnej w systemie przesyłowym. Docelowo jednak bezpieczestwo energetyczne w zakresie dostaw gazu do Polski moe by wzmocnione poprzez dalsz budow systemu przesyłowego o duej przepustowoci, który bdzie w pełni zintegrowany z systemami gazowniczymi krajów ociennych. Osigniecie ww. celu moliwe bdzie w wyniku budowy gazocigów midzysystemowych o znacznej przepustowoci. Ich realizacja wraz z intensywn modernizacj i rozbudow sieci krajowej zapewni uzyskanie dostpu do nowych kierunków i ródeł dostaw gazu ziemnego, dziki czemu moliwe bdzie dostarczanie gazu do odbiorców po moliwych do zaakceptowania przez gospodark cenach. 2

17 Ustawa realizuje ponadto Strategi Rozwoju kraju 2020 (przyjt uchwał Rady Ministrów nr 157 z dnia 25 wrzenia 2013 r.), która zakłada podjcie działa legislacyjnych, likwidujcych bariery inwestycyjne, w szczególnoci w zakresie duych inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji liniowych. Jako główne działania na lata przedmiotowy dokument przewiduje wspieranie i rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych, istotnych z punktu widzenia wzmocnienia bezpieczestwa dostaw surowców energetycznych, w tym m.in. rozbudow infrastruktury przesyłowej oraz zwikszenie przepustowoci terminalu LNG. W Informacji o wynikach kontroli z dnia 31 lipca 2013 r. Najwysza Izba Kontroli stwierdziła, e przy załoeniu wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny niezbdne jest wybudowanie odpowiedniej do tego infrastruktury przesyłowej, magazynowej oraz dystrybucyjnej, a ponadto musz istnie odpowiednie iloci i o odpowiedniej przepustowoci punkty wejcia do przesyłowego systemu gazowniczego. Rozbudowa krajowej sieci przesyłowej jest te konieczna dla realizacji zada w zakresie dywersyfikacji kierunków importu gazu do Polski, w tym dla rozprowadzenia gazu dostarczanego do budowanego terminalu LNG w winoujciu 1). Zuycie gazu w Polsce i jego prognozy W 2012 r. całkowite zuycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło według danych Ministerstwa Gospodarki 15,8 mld m 3. Dostawy gazu z zagranicy uzupełniane były gazem pochodzcym ze ródeł krajowych w iloci 4,4 mld m 3, co stanowiło blisko 30% całkowitego zaopatrzenia kraju w gaz ziemny. Całkowite dostawy gazu z zagranicy obejmowały import z kierunku wschodniego (ok. 9 mld m 3 ) oraz dostawy wewntrzwspólnotowe z Niemiec (1,83 mld m 3 ) i Czech (ok. 550 mln m 3 ), przy czym istotn ich cz stanowił import z kierunku wschodniego, realizowany w ramach długoterminowego kontraktu zawartego w 1996 r. pomidzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG S.A.) a OOO Gazprom Eksport. Na podstawie tego kontraktu zakupiono mln m 3 gazu ziemnego, co stanowiło ok. 80% całkowitych dostaw z zagranicy na terytorium Polski. Wielko sumaryczna tych dostaw z Niemiec i Czech, realizowanych w ramach umów wyniosła 2,4 mld m 3, 1) Informacja o wynikach kontroli Najwyszej Izby Kontroli z dnia 31 lipca 2013 r. Rozwój gazowej sieci przesyłowej (str. 10). 3

18 co stanowiło ok. 20% całkowitego przywozu gazu na terytorium Polski. Powysze pozwala na stwierdzenie, e polska gospodarka jest zalena od gazu z kierunku wschodniego. Przewiduje si, e w najbliszych latach nastpi dalszy wzrost zuycia gazu w Polsce. Zgodnie z Prognoz zapotrzebowania na paliwa i energi do 2030 roku, bdc załcznikiem do Polityki energetycznej Polski do roku 2030, zapotrzebowanie na paliwo gazowe w 2020 r. wyniesie 17,1 mld m 3, natomiast w 2030 r. 20,2 mld m 3. Istotny wpływ na wzrost zuycia gazu bd miały potrzeby generowane w ostatnim czasie przez inwestorów z szeroko rozumianego sektora elektroenergetyki zawodowej, w których gaz ma by zuywany do celów wytwarzania energii elektrycznej niezbdnej do zapewnienia stabilnego rozwoju krajowej gospodarki. Dotychczasowe problemy zwizane z dostawami gazu W zwizku z rosncym znaczeniem gazu ziemnego w krajowej gospodarce nie naley dopuci do powtórzenia si wystpujcych w przeszłoci problemów z dostawami gazu z kierunku wschodniego, wynikajcych midzy innymi z technicznych ogranicze systemu przesyłowego Ukrainy, jak równie trudniejszych do przewidzenia i przeciwdziałania sytuacji mogcych wynikn z relacji pomidzy Ukrain a Federacj Rosyjsk (głównym dostawc gazu). Wraliwo polskiego rynku na relacje polityczne i biznesowe w krajach wschodnich ukazała si najwyraniej na przełomie roku 2008 i 2009, w którym nastpiło całkowite przerwanie dostaw gazu przesyłanego przez Ukrain, nie tylko do Polski, ale take do pozostałych pastw Unii Europejskiej. Brak odpowiednich alternatywnych ródeł dostaw (z terminalu LNG, połcze midzysystemowych) oraz odpowiednio przygotowanej na sytuacje kryzysowe krajowej sieci przesyłowej spowodował ograniczenie w istotnym stopniu moliwoci reagowania pastwa na zaistniał sytuacj kryzysow. Ówczesna sytuacja została do powszechnie wówczas odebrana jako realne zagroenie bezpieczestwa energetycznego w Unii Europejskiej i udowodniła (w krajach Europy Zachodniej) korzyci płynce z posiadania wielokierunkowych połcze midzysystemowych, a zwłaszcza tych, które zapewniaj dostawy gazu ziemnego bezporednio ze ródeł jego wydobycia. Polska próbuje podejmowa działania, wzorem innych krajów Unii Europejskiej, uzupełniajc krajowe bilanse gazowe poprzez zwikszenie dostaw gazu wydobywanego ze złó na Morzu Północnym oraz skroplonego gazu ziemnego otrzymywanego ze ródeł pozaeuropejskich. 4

19 Analizujc kwesti moliwoci odbioru gazu z terminalu LNG w maksymalnym przewidywanym dla tego terminalu wolumenie, tj. 7,5 mld m 3, uwzgldni naley uwarunkowania jego odbioru w kontekcie krajowej sytuacji bilansowej oraz istniejcych ogranicze sieci przesyłowej. Cech charakterystyczn zuycia gazu jest jego nierównomierno. Letnie zapotrzebowanie na gaz wynosi ok. 28 mln m 3 /d, natomiast zuycie zimowe kształtuje si na poziomie ponaddwukrotnie wyszym, osigajc nawet poziom ok. 70 mln m 3 /d (w zimie 2011/2012 r. 72 mln m 3 /d). Naley ponadto odnotowa, e na obszarze Polski istniej tzw. wyspy energetyczne, tj. regiony o słabo rozwinitej sieci przesyłowej, które w sytuacji zwikszonego zapotrzebowania uniemoliwiaj doprowadzenie gazu w odpowiedniej iloci odbiorcom potrzebujcym go. Ewentualne wstrzymanie dostaw gazu z jakiegokolwiek kierunku dodatkowo pogarszałoby t sytuacj. Jednym z tego rodzaju obszarów jest region południowo-wschodniej Polski. Przy obecnym zapotrzebowaniu ww. obszaru sigajcego ok. 4,2 mld m 3, roczny deficyt dostaw gazu do odbiorców kształtowa si moe na poziomie ok. 1,5 mld m 3. Zgodnie z prognozami ok r. (a wic w terminie zakoczenia dostaw w ramach kontraktu jamalskiego) zapotrzebowanie na gaz ziemny odbiorców w tym regionie wzronie o ok. 2,6 mld m 3. Spodziewany deficyt dostaw gazu do tego regionu wzronie do około 3,8 mld m 3. W celu umoliwienia przesyłania gazu ze ródeł zlokalizowanych w innych czciach Polski konieczne jest usunicie wskich gardeł w systemie przesyłowym, wystpujcych m.in. na magistralach przesyłowych: Odolanów Tworóg Pogórska Wola, Rembelszczyzna Wronów Hermanowice, a take rozbudowanie innych elementów systemu przesyłowego wskazanych w projekcie nowelizacji ustawy terminalowej. Naley ponadto zauway, e w przypadku braku dostaw z kierunku wschodniego ograniczenia obecnego systemu przesyłowego pozwalaj na dostarczenie zlokalizowanym tam odbiorcom (w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim i witokrzyskim) surowiec wyłcznie na poziomie ok. 2,7 mld m 3. Jest to moliwe przy załoeniu, i maksymalnie 2 mld m 3 gazu pochodzi bdzie ze złó zlokalizowanych na południu, a pozostała cz pozyskiwana byłaby z podziemnych 5

20 magazynów gazu istniejcych w tym regionie, tj. w Swarzowie (90 mln m 3 pojemnoci czynnej), Strachocinie (330 mln m 3 pojemnoci czynnej) i Husowie (350 mln m 3 pojemnoci czynnej). Dostarczenie gazu do tego regionu z kierunku północnego i zachodniego jest realne w sezonie letnim, przy czym jedynie na minimalnym poziomie, w celu napełnienia podziemnych magazynów gazu (z których surowiec jest wykorzystywany w okresach zwikszonego zapotrzebowania, w szczególnoci w okresie zimowym). Dokonana powyej analiza sytuacji na rynku gazu ziemnego w Polsce determinuje potrzeb podjcia prac legislacyjnych zmierzajcych do wprowadzenia ułatwie inwestycyjnych obejmujcych przede wszystkim inwestycj w sieci przesyłowe. Zasadnicza rozbudowa infrastruktury gazowej nie moe zosta przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie przy zachowaniu obecnego kształtu przepisów regulujcych postpowania administracyjne w toku procesu inwestycyjnego. Pozytywne dowiadczenia z okresu ponad 3 lat stosowania ustawy terminalowej przekonuj o trafnoci przyjtych w niej regulacji. Nowelizacja ustawy terminalowej oznacza jednoczenie moliwo skorygowania rozwiza, które w toku ich stosowania okazały si nieoperatywne lub nadmiernie utrudniajce przebieg procesu inwestycyjnego. Regionalny rynek gazu Kontynuacja intensywnego programu inwestycyjnego w latach zmierzajca do wybudowania kolejnych wanych dla kraju gazocigów i połcze midzysystemowych jest elementem wpisujcym si w cele przyjtej do realizacji Polityki energetycznej Polski do roku Do kluczowych priorytetów inwestycyjnych naley budowa i rozbudowa połcze midzysystemowych na linii północ południe oraz integracja systemów gazowych przesyłowych w regionie basenu Morza Bałtyckiego. Połczenia te, wraz z rozbudow terminalu skroplonego gazu ziemnego w winoujciu i wewntrznej sieci przesyłowej, stanowi bd niezwykle istotne elementy procesu budowy wspólnego regionalnego rynku gazu. Główn rol w tym procesie odgrywa bdzie terminal LNG, który poprzez połczenie systemów przesyłowych bdzie mógł równie oddziaływa na rynki krajów ssiednich, wzmacniajc stopie integracji rynku i funkcjonujce mechanizmy konkurencyjne. Nowelizacja ustawy w zakresie realizacji inwestycji towarzyszcych terminalowi poprzez mechanizmy ułatwiajce pozyskanie wymaganych zgód pozytywnie wpłynie 6

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 906 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 906 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 906 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa tel. 22 220 18 00 faks: 22 220 16 06 e-mail: pr@gaz-system.pl www.gaz-system.pl PROJEKTY O STATUSIE PCI REALIZOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik

Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku. mgr inż. Andrzej Kiełbik Rozwój infrastruktury gazowniczej wyzwaniem XXI wieku mgr inż. Andrzej Kiełbik 1. Warunki dla tworzenia zliberalizowanego rynku gazowego w Polsce: 2. Aktualny stan systemu gazowniczego w Polsce, 3. Plany

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A.

PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROJEKTY O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM REALIZOWANE PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. Co oznaczają dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu? S Y S T E M, K T Ó R Y Ł Ą C Z Y Kim jesteśmy? GAZ-SYSTEM S.A. jest jednoosobową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej

Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Wpływ rozbudowy krajowej infrastruktury gazowej na bezpieczeństwo energetyczne Polski Marcin Łoś Rafał Biały Piotr Janusz Adam Szurlej Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce

GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce GAZ-SYSTEM S.A. Kluczowe informacje o Spółce Październik, 2013 r. Jak powstał GAZ-SYSTEM S.A.? Ważne fakty GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 października 2014 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 listopada 2014 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian

Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian Perspektywy rozwoju energetyki warszawskiej w świetle zachodzących zmian IX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Warszawa, 6 listopada 2012 r. GAZ-SYSTEM GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. FOLDER INFORMACYJNY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. KIM JESTEŚMY OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.: 1. przedsiębiorstwo odpowiedzialne za transport gazu ziemnego i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego

Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego Terminal LNG a rozbudowa krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz Zakład Inżynierii Gazownictwa Politechnika Warszawska Warszawa, kwiecień 2006 roku 1 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE

Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Znaczenie polskiej infrastruktury gazowej na wspólnym rynku energii UE Autor: dr Mariusz Ruszel, adiunkt w Katedrze Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ("Nowa

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. 2016-2027 Ireneusz Krupa Pion Rozwoju Warszawa, 16.03.2016r. Realizacja planów inwestycyjnych przyjętych w 2009 roku 1 Zakończone inwestycje w systemie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa

Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal. LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa Inwestycje w sieć gazowniczą oraz terminal LNG w Świnoujściu a poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku energetyka

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania WOJEWODA MAŁOPOLSKI Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały.

1.Przyjmuje si Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica w brzmieniu stanowicym załcznik do Uchwały. UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjcia Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy Lenica Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

SĄSIEDZKIE POŁĄCZENIA GAZOWE Z SYSTEMAMI GAZOWNICZYMI KRAJÓW OTACZAJĄCYCH - INTERKONEKTORY

SĄSIEDZKIE POŁĄCZENIA GAZOWE Z SYSTEMAMI GAZOWNICZYMI KRAJÓW OTACZAJĄCYCH - INTERKONEKTORY Grzegorz Łapa SĄSIEDZKIE POŁĄCZENIA GAZOWE Z SYSTEMAMI GAZOWNICZYMI KRAJÓW OTACZAJĄCYCH - INTERKONEKTORY Autorzy: Adam Matkowski Andrzej Kiełbik WARSZAWA, LUTY 2011 PLAN PREZENTACJI 1. Istniejące połączenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu

Podstawowe informacje o projekcie. Cel budowy gazociągu i Tłoczni gazu Tłocznia gazu w Goleniowie. Fot. Bartosz Lewandowski, GAZ-SYSTEM S.A. Podstawowe informacje o projekcie Gazociąg Świnoujście Szczecin połączy terminal LNG w Świnoujściu z krajową siecią gazociągów poprzez

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 maja 2014 r.

z dnia 22 maja 2014 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu

Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu Liberalizacja rynku gazu w Polsce oraz strategia dywersyfikacji dostaw gazu Jan Chadam Prezes Zarządu Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 29 Październik 2014 GAZ-SYSTEM S.A. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

DZIEŃ DOSTAWCY. Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM DZIEŃ DOSTAWCY Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM 2017-2022 Konieczność dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, w szczególności zakładająca realizację projektów Bramy Północnej Scenariusze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa

Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Ropy i Gazu Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa Maciej Kaliski Warszawa, 27 stycznia 2010 r. Wprowadzenie Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt 22. 04. 2009 r.

Projekt 22. 04. 2009 r. Projekt 22. 04. 2009 r. U S T A W A z dnia.. 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu

Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Rozbudowa systemu przesyłowego w ramach jednolitego rynku energii i rozwoju rynku gazu Piotr Bujalski Zastępca Dyrektora Krajowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 7 marca 2013 GAZ-SYSTEM S.A.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet

Agenda. Rynek gazu w Polsce. 2 Prognozy rynkowe. Oferta gazowa Grupy TAURON - Multipakiet Agenda 1 Rynek gazu w Polsce 2 Prognozy rynkowe 3 Dane rynkowe Źródło: Urząd Regulacji Energetyki Dane rynkowe Udział gazu ziemnego w strukturze zużycia energii pierwotnej w krajach europejskich Źródło:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy

Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Warszawa, 14 grudnia 2011 system, który łączy Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu Warszawa, 14 grudnia 2011 GAZ-SYSTEM S.A. GAZ-SYSTEM S.A.: Spółka Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku

GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku Rekordowy przesył gazu ziemnego Profesjonalna praca służb eksploatacyjnych w całej spółce umożliwiła przesył rekordowej ilości 9,1 mld m 3 gazu ziemnego w sezonie grzewczym

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. Os. Parkowe 2 11-700 Mrgowo Taryfa dla ciepła NINIEJSZ TARYFA STANOWI ZAŁCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 25 wrzenia 2007 r. Nr OGD-4210-38(14)/2007/329/VII/CW

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U.272. 73. 2011.JR I. Zamawiajcy: Województwo Mazowieckie II. Przedmiot zamówienia dotyczy: Wykonania: Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 6 kwietnia 2004 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 6 kwietnia 2004 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłczenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy:

UMOWA DZIERAWY. zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: UMOWA DZIERAWY zawarta w w dniu.. 2012 roku pomidzy: BUD-BANK LEASING Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Twarda 44, wpisan do Rejestru Przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Stan prawny na dzie 11 stycznia 2005 r. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw gazu

Bezpieczeństwo dostaw gazu HES II Bezpieczeństwo dostaw gazu Marek Foltynowicz Listopad 2006 1 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce

Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej Polsce Szczecin, 5 czerwca 2008 GAZ SYSTEM S.A. Spółka powstała w wyniku wydzielania z PGNiG S.A. działalności związanej z przesyłaniem gazu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym PROJEKT Radziejów 2008-05- Stosownie do przepisów art. 50 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU

MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU Grzegorz Łapa MAGAZYNOWANIE GAZU JAKICH ZMIAN MOGĄ SPODZIEWAĆ SIĘ UCZESTNICY RYNKU Autorzy: Grzegorz Łapa, Andrzej Kiełbik WARSZAWA, październik 2011r. PLAN PREZENTACJI 1. Zmiany w przepisach dotyczących

Bardziej szczegółowo

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz.

-1MX. Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak. DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. -1MX WICEPREZES RADY MINISTRÓW MINISTER GOSPODARKI Waldemar Pawlak DRO-III- 5311-1-5/10 L.dz. 78/10 Warszawa, dnia 2 marca 2010 r. SIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPfc. 2010-03- 0 3 Pan Janusz Kochanowski

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG

Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Kierunki rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej PSG Grzegorz Wielgus WARSZAWA 20.11.2017 Planowanie rozwoju systemu dystrybucyjnego PSG dane o sieci i odbiorcach Długość sieci gazowej 179,6 tys. km Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W2 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska W2. Zasoby i zużycie gazu ziemnego w świecie i Polsce

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 kwietnia 2015 r. REGULAMIN okrelajcy zasady udzielania dotacji celowej z budetu Gminy Miasto Zakopane na zadania słuce ochronie powietrza

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W celu realizacji Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013, jest niezbdne dokoczenie procesu wyposaania spółek, które PKP SA utworzyła na podstawie ustawy z dnia 8 wrzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 1812 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM PRZESYŁOWY ZARZĄDZANY PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROPONOWANE KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM PRZESYŁOWY ZARZĄDZANY PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROPONOWANE KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU OPEN SEASON SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INFORMACJE O SPÓŁCE GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM PRZESYŁOWY ZARZĄDZANY PRZEZ GAZ-SYSTEM S.A. PROPONOWANE KIERUNKI ROZBUDOWY SYSTEMU ASPEKTY REGULACYJNE RAMOWY HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1265 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. Zarzdzenie Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów gminnych stanowicych własno Gminy Piła. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja

1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja MIĘDZYZDROJE, maj 2012 1. Liberalizacja europejskiej polityki energetycznej (wg. Prof. Alana Rileya) a) Trzeci pakiet energetyczny b) Postępowanie antymonopolowe Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji c) Połączenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku

Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku Uchwała Nr 180/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 wrzenia 2008 roku w sprawie skargi RED Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. na Rozporzdzenie Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo