SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG K R I O WYST POWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG K R I O WYST POWANIE"

Transkrypt

1 ODOLANÓW K R I O PGNiG SA w Warszawie Oddzia Zak ad Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie ul. Krotoszyƒska, Odolanów, POLAND tel. (+48 62) , fax (+48 62) SKROPLONY GAZ ZIEMNY Masa czàsteczkowa / Molecular weight 16,04 Barwa / Colour Zapach / Odour Temperatura wrzenia (1013 hpa) / Boiling point (1013 hpa) WYST POWANIE Gaz ziemny, którego dominujàcym sk adnikiem jest metan, poddawany jest skropleniu ze wzgl du na podstawowà swojà w asnoêç krotnie mniejszà obj toêç w stanie ciek ym ni w stanie gazowym. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomiki transportu i magazynowania. PRODUKCJA Skroplony gaz ziemny uzyskiwany jest w kriogenicznych instalacjach wykorzystujàcych termodynamiczne obiegi ekspansyjne. LNG produkowany jest w miejscach wyst powania z ó gazu ziemnego, z których trudno jest rozes aç go rurociàgami do finalnych odbiorców. W KRIO jest on produktem w procesie odazotowania polegajàcym na przetworzeniu gazu zaazotowanego w wysokometanowy. LNG bezbarwny / colourless bezzapachowy / odourless -161,5 0 C G stoêç cieczy ( C) / Liquid density ( C) 430 kg/m 3 Ciep o spalania / Combustion heat 39,21 MJ/m 3 WartoÊç opa owa / Calorific value 35,36 MJ/m 3 DANE PRZELICZENIOWE / EKWIWALENTY ENERGETYCZNE 1 kilogram LNG = 1,35 Nm 3 gazu 1 m 3 LNG = 600 Nm 3 gazu 1 tona LNG = 1,23 tony ropy naftowej 1 tona LNG = 1,86 tony w gla kamiennego CONVERSION DATA / ENERGETIC EQUIVALENTS 1 kilogram of LNG = 1.35 Nm 3 of gas 1 m 3 of LNG = 600 Nm 3 of gas 1 ton of LNG = 1.23 of crude oil SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG 1 ton of LNG = 1.86 ton of hard coal LIQUID NATURAL GAS RESOURCES Natural gas, which contains methane as a dominant component, can be liquified because of its unique feature - it has a 600 times lower volume than in its gas form. It is very useful when cost of transportation and storage is considered. MANUFACTURING Liquid natural gas is extracted at cryogenic plants using thermodynamic expansion cycles. LNG is produced in places from where it is very difficult to pipe natural gas to end consumers. At KRIO plant LNG is a product of nitrogen rejection process, which replaces low methane gas with methane gas. LIQUID NATURAL GAS LNG

2 ZASTOSOWANIE LNG oferowany przez KRIO mo e zostaç u yty: * do zaopatrywania w gaz odbiorców dotychczas nie pod àczonych do sieci gazu przewodowego, * do zaopatrywania w gaz odbiorców zgazyfikowanych (pod àczonych do sieci dystrybucyjnej), ale z uwagi na prowadzone prace remontowo-konserwacyjne lub awari okresowo odci tych od dostaw gazu przewodowego, * do pokrywania nierównomiernoêci zapotrzebowaƒ (szczytowych) przez wykorzystanie zbiorników niskotemperaturowych, z których odbiór gazu nast puje po regazyfikacji (zbiorniki niskotemeperaturowe pe nià tu takà samà rol jak podziemne magazyny gazu). Obok wy ej podanych mo liwoêci zwraca uwag wzrost zainteresowania na Êwiecie LNG jako paliwem silnikowym w takich pojazdach, jak: autobusy, lokomotywy, helikoptery czy nawet samoloty ponaddêwi kowe lub te energetycznym - w elektrowniach. APPLICATIONS LNG offered by KRIO can be used: * to supply gas to consumers who are not connected to piped gas, * to supply gas to consumers connected to the gas network, but because of repair work or failure, are periodically shut off from the piped gas, * to meet irregular demand for gas (so called peak demand ), using low-temperature containers from which gas is drawn after regasification (low-temperature containers are used for underground gas storage). Apart from the above-mentioned uses one should pay attention to the worldwide growth in interest in LNG as an engine fuel in: buses, locomotives, helicopters and even supersonic aircraft, or energy fuel at electric power stations. BEZPIECZE STWO Identyfikacja zagro eƒ - gaz skrajnie atwopalny. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Jest l ejszy od powietrza i gromadzi si w górnych partiach pomieszczeƒ. SAFETY Hazard identification - being an extremely fusible substance, LNG creates an explosive mixture with air. It is lighter than air and accumulates in the upper parts of rooms. Ochrona osobista - osoby pracujàce w bliskim z nim kontakcie powinny nak adaç odzie ochronnà gazoszczelnà z aparatem izolujàcym drogi oddechowe. Personal protection - people working in close contact should wear gas-tight protective clothing with a breathing apparatus. Klasa zagro enia Nr materia u (wg ADR) 1972 (wg ADR) Hazard class (acc. to ADR) Identification no (acc. to ADR) DOSTAWA / TRANSPORT LNG oferowany przez KRIO adowany jest do cystern / kontenerów Klienta i rozwo ony w transporcie drogowym. SUPPLY / TRANSPORTATION LNG offered by KRIO is pumped into customers containers and delivered by road transportation. SKROPLONY GAZ ZIEMNY LNG LIQUID NATURAL GAS LNG

3 ODOLANÓW K R I O PGNiG SA w Warszawie Oddzia Zak ad Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie ul. Krotoszyƒska, Odolanów, POLAND tel. (+48 62) , fax (+48 62) AZOT LIQUID NITROGEN Masa czàsteczkowa / Molecular weight 28,0 Barwa / Colour Zapach / Odour Temperatura wrzenia / Boiling point Temperatura topnienia / Freezing point Temperatura krytyczna / Critical point AZOT CIEK Y LN 2 NITROGEN LIQUID LN 2 bezbarwny / colourless bazzapachowy / odourless -195,8 0 C -209,9 0 C C G stoêç cieczy azotowej / Liquid nitrogen density 810 kg/m 3 PRODUKCJA Ciek y azot produkowany jest zazwyczaj w kriogenicznych instalacjach rozdzia u powietrza i jest, obok ciek ego tlenu i argonu, jednym z finalnych produktów tego procesu. W nielicznych wypadkach - jak w KRIO - powstaje w wyniku niskotemperaturowego procesu odazotowania gazu ziemnego. ZASTOSOWANIA Wykorzystanie ciek ego azotu wià e si g ównie z jego niskà temperaturà wrzenia, co zapewnia mu dobre w asnoêci ch odzàce. Tradycyjnie stosuje si go wi c w przemyêle spo ywczym do szybkiego mro enia produktów, a tak e w celu wytworzenia atmosfery beztlenowej przy szybko psujàcych si artyku ach spo ywczych. Ponadto, jako medium oboj tne, znajduje zastosowanie m. in. w przemyêle elektronicznym, przy pracach w Êrodowisku zagro enia wybuchem dla zneutralizowania niebezpieczeƒstwa. Wykorzystywany jest tak e w medycynie - np. w krioterapii przy leczeniu schorzeƒ reumatycznych czy dermatologicznych. CIEK Y LN 2 MANUFACTURING Liquid nitrogen is usually produced at cryogenic air separation plants and is one of the final products together with liquid oxygen and argon. In some cases - like at KRIO - liquid nitrogen is a result of the low-temperature nitrogen rejection process. APPLICATIONS Liquid nitrogen uses are connected mainly with its low-temperature qualities that ensure good cooling conditions. Traditionally it has been used in the food industry for quick product freezing and also for oxygen-free atmosphere creation within perishable goods. Besides as an inert medium it is used in the electronic industry, at environments with a high risk of explosion, for danger neutralisation. It is also used in medicine - for instance in cryotherapy for rheumatism and for dermatological conditions. DANE PRZELICZENIOWE DLA AZOTU CIEK EGO NITROGEN OPERATING DATA WAGA / WEIGHT GAZ / GAS CIECZ / LIQUID funty kilogramy stopy szeêç. metry szeêç. galony litry pounds kilograms cubic feet cubic meter gallons litres Lb Kg SCF Nm 3 Gal L 1 funt/pound kilogram/kilogram stopa szeêç./scf gas metr szeêç./nm 3 gas galon/gal liquid litr/litre liquid

4 PARAMETRY ZBIORNIKÓW, W KTÓRYCH OFEROWANE SÑ DOSTAWY AZOTU W KRIO PARAMETERS OF DEWAR CONTAINERS IN WHICH WE OFFER NITROGEN SUPPLIES AT KRIO : PojemnoÊç (l)/capacity (l) 180 l 230 l 800 l WysokoÊç (cm)/height (cm) 162,2 cm 138,9 cm 193 cm Waga zbiornika pustego (kg)/weight - empty (kg) 135 kg 189 kg 1015 kg Waga zbiornika pe nego (kg)/weight - full (kg) 263 kg 345 kg 1659 kg Maksymalny pobór gazu/max. transfer line O. D. 9,2 Nm 3 /h 10,5 Nm 3 /h 35 Nm 3 /h Wymiary podstawy (cm)/caster size (cm) 50 x 50 cm 75 x 75 cm 113 x 113 cm Zbiorniki, w których oferowane sà dostawy azotu w KRIO, wyposa one sà w automatyczny system budowy i kontroli ciênienia, który umo liwia sczerpywanie cieczy albo gazu, a jednoczeênie kontroluje zadany poziom ciênienia. Mogà s u yç do transportu lub magazynowania. Containers in which we offer nitrogen supplies at KRIO are equipped with a system of automatic pressure and control features that enable gas and liquid withdrawal, and at the same time controls the pressure level. Containers can be used for transport or storage. SCHEMAT ZBIORNIKA DO PRZEWO ENIA CIEK EGO AZOTU (poj. 180 l, 230 l) DEWAR S DRAWING (capacity 180 l and 230 l) 1. Zawór gazowy - do poboru azotu gazowego Gas use valve - used for gaseous nitrogen withdrawal 2. Zawór cieczowy - do zalewania i sczerpywania azotu ciek ego Liquid valve - used for filling or liquid nitrogen withdrawal 3. Zawór odcinajàcy regulatora ciênienia Pressure control valve 4. Wylot par / Vent valve 5. Regulator ciênienia / Pressure control regulator 6. Manometr / Pressure gauge 7,8. Zawory bezpieczeƒstwa / Safety valves 9. Wskaênik poziomu / Liquid level gauge BEZPIECZE STWO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA Zbiorniki muszà byç transportowane w pozycji pionowej, dobrze umocowane. Nale y zapewniç odpowiednià wentylacj. TRANSPORTATION AND STORAGE Dewars should be kept upright and well fastened. Good ventilation should be ensured. Klasa zagro enia Nr materia u 2.2 (wg ADR) 1977 (wg ADR) Hazard class 2.2 (acc. to ADR) Identification no 1977 (acc. to ADR) StycznoÊç z produktem mo e spowodowaç odmro enia cia a. W du ych st eniach mo e spowodowaç uduszenie. Osoby pracujàce w bezpoêrednim kontakcie z azotem powinny stosowaç odpowiednie zabezpieczenie oczu, twarzy i skóry. Contact with product may cause frostbite. In high concentrations it can cause suffocation. People working in close contact should use suitable eye, face and skin protection. AZOT CIEK Y LN 2 LIQUID NITROGEN LN 2

5 ODOLANÓW K R I O HEL GAZOWY GHe PGNiG SA w Warszawie Oddzia Zak ad Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie ul. Krotoszyƒska, Odolanów, POLAND tel. (+48 62) , fax (+48 62) HEL GAZOWY GASEOUS HELIUM Masa czàsteczkowa / Molecular weight 4,0 Temperatura wrzenia / Boiling point GASEOUS HELIUM GHe C G stoêç wzgl dna / Specific density 0,14 (powietrze / air = 1) Barwa / Colour Zapach / Odour WYST POWANIE Hel wyst pujàcy w przyrodzie to g ównie HEL-4; jedynie Êladowe iloêci HELU-3 pojawiajà si w po àczeniu z HELEM-4 lub jako wynik reakcji jàdrowych. Obecnie jedynym ekonomicznie op acalnym êród em helu sà z o a gazu ziemnego o przeci tnej zawartoêci ok. 0,1%. HelonoÊne z o a, w zdecydowanej wi kszoêci znajdujà si w USA - g ównie w Êrodkowych stanach i regionie Gór Skalistych. Ponadto op acalne zasoby helu wyst pujà w Algierii, Rosji i Polsce. PRODUKCJA Hel jest odzyskiwany z helonoênych z ó gazu ziemnego w typowym procesie niskotemperaturowego skraplania, w wyniku którego nast puje wydzielenie z cieczy sk adajàcej si g ównie z w glowodorów strumienia gazowego helu surowego. Hel surowy jest póêniej oczyszczany przy u yciu metody PSA (pressure swing adsorption), która polega na wykorzystaniu zasady ró nych szybkoêci adsorpcji dla ró nych mediów gazowych. Tradycyjna metoda to oczyszczanie w instalacjach kriogenicznych, gdzie hel jest spr any i sch adzany do momentu kondensacji wi kszoêci zanieczyszczeƒ, a nast pnie przepuszczany przez z o a w gla aktywowanego. RESOURCES bezbarwny / colourless bezzapachowy / odourless Most helium occurs as helium-4. Some traces of helium-3 occur in nature with helium-4 and as a result of nuclear reactions. At present, helium-bearing natural gases are the only source from which helium can be extracted economically. It contains about 0,1% helium. Most helium resources are in the central and Rocky Mountain regions of the United States. Apart from the United States, profitable gas fields that contain helium are located in Algeria, Russia and Poland. MANUFACTURING PROCESSES Helium is typically separated from heliumbearing natural gas by a low-temperature liquefaction process that removes the crude helium as a gas from the liquefied portion, which are mainly hydrocarbons. The crude helium is typically purified using pressure swing adsorption rates (PSA) of different gases. Traditionally, helium has been purified at cryogenic plants, which compressed and cooled down helium until most of the nitrogen content condensed to a liquid, which was then removed. The nearly pure helium gas stream was then passed through activated charcoal for final purification. GHe

6 ZASTOSOWANIE SPAWALNICTWO - najpowszechniejsze zastosowanie helu. Zapewnia on oboj tnà os on przy spawaniu metali, które bez takiego zabezpieczenia nara one sà na utlenianie czy dzia anie redukujàcych zwiàzków azotowych. NADZOROWANA ATMOSFERA - g ównie w programach satelitarnych / rakietowych, a tak e do takich celów, jak: czyszczenie i tworzenie oboj tnej atmosfery w tzw. cold-boxach (skrzyniach zimna na instalacjach kriogenicznych) czy lutowanie uk adów elektronicznych. WYKRYWANIE NIESZCZELNOÂCI - u ywany do wykrywania nieszczelnoêci w miejscach, gdzie - z uwagi na bezpieczeƒstwo lub okres u ywalnoêci - wymagana jest wyjàtkowa szczelnoêç (najcz Êciej rurociàgi w reaktorach jàdrowych, przewody telewizyjne czy hermetycznie szczelne uk ady elektroniczne). MIESZANKI ODDECHOWE - stosowany wraz z tlenem i wodorem w syntetycznych mieszankach oddechowych dla nurków pracujàcych przez d u szy czas na du ych g bokoêciach. CHROMATOGRAFIA GAZOWA - z uwagi na swà niskà rozpuszczalnoêç, w asnoêci oboj tne i wysokà przewodnoêç cieplnà stosowany jako gaz noêny. BALONIARSTWO - pierwotne zastosowanie helu jako substytutu wodoru w balonach i sterowcach. Do II wojny Êwiatowej stosowany g ównie w specjalistycznym transporcie powietrznym. Obecnie u ywany do unoszenia balonów meteorologicznych, balonów do badania i próbkowania atmosfery (np. na Antarktydzie przy badaniu dziury ozonowej), balonów radarowych (np. w USA dla Êledzenia przemytu narkotykowego wzd u po udniowej granicy), sterowców oraz baloników dekoracyjno-reklamowych. APPLICATIONS WELDING: the most common application, it provides an inert gas shield for metal welding. Without such a protective shield metals are subjected to oxidation or reduction by nitrogen. PURGING AND ATMOSPHERE CONTROL: mainly in satellite/ rocket programs and also in non-aerospace applications such as purging, and providing an inert atmosphere in so-called coldboxes, or soldering of electronic systems. LEAK DETECTION: used to verify the absence of leaks in products that require leakproof systems for safety or long service life (mostly in piping systems for nuclear reactors, television tubes and hermetically sealed electronic equipment). BREATHING MIXTURES: helium and oxygen are used as a synthetic breathing mixture for deep-sea divers working underwater for extended periods of time. GAS CHROMATOGRAPHY: helium is used as a carrier gas owing to its properties of low solubility, inertness and high thermal conductivity. BALLOONING: helium s first use in lifting applications was as a substitute for hydrogen in balloons and blimps. Until World War II, its major application was for inflating lighter-than-air crafts. Current uses as a lifting gas include balloons for weather forecasting and atmospheric testing (like ozone hole investigation at the Antarctic), radar-balloons (like tracing of drug-smuggling on the southern border of the USA), blimps, party toys and balloon gifts. BEZPIECZE STWO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA Identyfikacja zagro eƒ - gaz spr ony, w du ych st eniach mo e spowodowaç uduszenie, w kontakcie z ogniem pojemniki mogà wybuchnàç. Ochrona osobista - nale y zapewniç odpowiednià wentylacj pomieszczeƒ. TRANSPORT INFORMATION AND STORAGE Hazard identification - compressed gas, in high concentrations, may cause suffocation, exposure to fire may cause containers to explode. Personal protection - ensure adequate air ventilation. Klasa zagro enia Nr materia u 2.2 (wg ADR) 1046 (wg ADR) Hazard class 2.2 (acc. to ADR) Identification number 1046 ( acc. to ADR) HEL GAZOWY GHe GASEOUS HELIUM GHe

7 ODOLANÓW K R I O PGNiG SA w Warszawie Oddzia Zak ad Odazotowania Gazu KRIO w Odolanowie ul. Krotoszyƒska, Odolanów, POLAND tel. (+48 62) , fax (+48 62) HEL CIEK Y LIQUID HELIUM Masa czàsteczkowa / Molecular weight 4,0038 Barwa / Colour Zapach / Odour Temperatura wrzenia / Boiling point Temperatura topnienia / Freezing point HEL CIEK Y LHe LIQUID HELIUM LHe bezbarwny / colourless bezzapachowy / odourless - 268,9 0 C - 271,3 0 C G stoêç cieczy helowej (przy ciên. atm. 0,101 MPa) 124,9 kg/m 3 Liquid helium density (at atm. pressure 0,101 MPa) WYST POWANIE Hel wyst pujàcy w przyrodzie to g ównie HEL-4; jedynie Êladowe iloêci HELU-3 pojawiajà si w po àczeniu z HELEM-4 lub jako wynik reakcji jàdrowych. Obecnie jedynym ekonomicznie op acalnym êród em helu sà z o a gazu ziemnego o przeci tnej zawartoêci ok. 0,1%. HelonoÊne z o a, w zdecydowanej wi kszoêci znajdujà si w USA - g ównie w Êrodkowych stanach i regionie Gór Skalistych. Ponadto op acalne zasoby helu wyst pujà w Algierii, Rosji i Polsce. PRODUKCJA Hel jest odzyskiwany z helonoênych z ó gazu ziemnego w typowym procesie niskotemperaturowego skraplania, w wyniku którego nast puje wydzielenie z cieczy sk adajàcej si g ównie z w glowodorów strumienia gazowego helu surowego. Hel surowy jest póêniej oczyszczany przy u yciu metody PSA (pressure swing adsorption), która polega na wykorzystaniu zasady ró nych szybkoêci adsorpcji dla ró nych mediów gazowych. Tradycyjna metoda to oczyszczanie w instalacjach kriogenicznych, gdzie hel jest spr any i sch adzany do momentu kondensacji wi kszoêci zanieczyszczeƒ, a nast pnie przepuszczany przez z o a w gla aktywowanego. RESOURCES Most helium occurs as helium-4. Some traces of helium-3 occur in nature with helium-4 as a result of nuclear reactions. At present, heliumbearing natural gases are the only source from which helium can be extracted economically. It contains about 0,1% helium. Most helium resources are in the central and Rocky Mountain regions of the United States. Apart from the United States, profitable gas fields that contain helium are located in Algeria, Russia and Poland. MANUFACTURING PROCESSES Helium is typically separated from heliumbearing natural gas by a low-temperature liquefaction process that removes the crude helium as a gas from the liquefied portion, which are mainly hydrocarbons. The crude helium is typically purified using pressure swing adsorption rates (PSA) of different gases. Traditionally as at KRIO, helium has been purified at cryogenic plants, which compressed and cooled down helium until most of the nitrogen content condensed to a liquid, which was then removed. The nearly pure helium gas stream was then passed through activated charcoal for final purification. LHe

8 HEL CIEK Y LHe LIQUID HELIUM LHe DANE PRZELICZENIOWE DLA HELU HELIUM OPERATING DATA WAGA / WEIGHT GAZ / GAS CIECZ / LIQUID funty kilogramy stopy szeêç. metry szeêç. galony litry pounds kilograms cubic feet cubic meter gallons litres Lb Kg SCF Nm 3 Gal L 1 funt/pound kilogram/kilogram stopa szeêç. gazu/scf gas Nm 3 gazu/nm 3 gas galon cieczy/gal liquid litr cieczy/litre liquid ZASTOSOWANIE APPLICATIONS MEDYCZNY REZONANS MRI (MAGNETIC RESONANCE IMA- GING) - u ywany do sch adzania cewek magnesu nadprzewodzàcego w tomografach MRI, które zapewniajà bardzo precyzyjnà diagnoz (tomograf MRI wykorzystuje pole magnetyczne do wytwarzania szczegó owego obrazu w przekroju poprzecznym ludzkiego cia a). W przysz oêci mo liwe jest wykorzystanie tomografów MRI do analizy krwi pacjenta dla oznaczenia, czy np. nie cierpi on na nowotwór. CH ODZENIE NADPRZEWODZÑCYCH MAGNESÓW - dla prowadzenia badaƒ zwiàzanych z nadprzewodnictwem - np. w Laboratorium Czàstek Fermiego, miejscu, gdzie mieêci si pierwszy na Êwiecie nadprzewodnikowy akcelerator czàstek TEVATRON/ TEVATRON 1. Dzia anie tego akceleratora wykorzystuje silne pole magnetyczne generowane przez magnesy nadprzewodnikowe, ch odzone ciek ym helem, który zapewnia bardzo niskà temperatur, wysoce stabilne pola magnetyczne. Technologia ta pozwala na zu ycie znacznie mniejszej iloêci energii, ni wymagajà tego elektromagnesy konwencjonalne. NADPRZEWODZÑCE MIKROWY ÑCZNIKI - z àcza Josephsona ch odzone ciek ym helem sà du o szybsze ni konwencjonalne pó przewodniki, a przy tym zu ywajà mniej energii. MAGNETIC RESONANCE IMAGING: liquid helium is used to cool the superconducting magnet coils in a MRI tomograph that provides accurate diagnoses (MRI uses a magnetic field to create a detailed picture of the human body). A medical application being developed uses MRI to determine, through blood analysis, if a patient has any form of cancer. LIQUID-HELIUM-COOLED SUPERCONDUCTING MAGNETS: for research connected with superconducting - for example at the Fermi National Accelerator Laboratory, where the world s first superconducting particle accelerator, TEVATRON/TEVATRON 1, is (this accelerator is based on liquid helium-cooled superconducting magnets, which can provide an ultra-low temperature, a highly steady magnetic field, using considerably less energy than required by conventional electromagnets). SUPERCONDUCTING MICRO-SWITCHES: liquid-helium-cooled Josephson s junctions, which are much faster than conventional semiconductors and use less energy. LIGHT PIPE PRODUCTION: for quick cooling of light pipe beams and to provide them with suitable characteristics.

9 PRODUKCJA ÂWIAT OWODÓW - dla szybkiego sch odzenia wiàzki Êwiat owodowej oraz nadania jej odpowiednich w asnoêci. MAGNETOHYDRODYNAMICZNY SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO MHD - system wykorzystujàcy pola magnetyczne i elektrycznoêç do przepompowywania wody w rurociàgu. Badania nad nim prowadzone sà w Argonne National Laboratory / USA przy u yciu najwi kszego na Êwiecie magnesu nadprzewodzàcego, ch odzonego ciek ym helem; rozwój tej technologii mo e doprowadziç do opracowania dla celów militarnych i cywilnych nowej generacji jednostek p ywajàcych, poruszajàcych si szybciej, ciszej i efektywniej ni obecne. BADANIA NAD UNIESZKODLIWIANIEM REAKTORÓW PLUTO- NOWYCH I WYKORZYSTANIEM ICH ENERGII DLA PRODUK- CJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - wspólne amerykaƒsko-rosyjskie badania zmierzajà do wykorzystania cieczy helowej (ch odziwa) jako medium. Ciek y hel odbiera z rdzenia paliwa jàdrowego reaktora energi cieplnà i oddaje jà bezpoêrednio turbogeneratorowi do produkcji energii elektrycznej. NADPRZEWODZÑCY MAGNETYCZNY SYSTEM MAGAZYNO- WANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SMES (SUPERCONDUC- TING MAGNETIC ENERGY STORAGE) - SMES pozwala na magazynowanie i akumulacj energii elektrycznej w d u szych okresach (godzinowych), kiedy wyst puje jej nadwy ka, oraz na jej sczerpanie w ciàgu kilku minut, kiedy jest niezb dna dla zaspokojenia szczytowych poborów. MAGNETOHYDRODYNAMIC (MHD) PROPULSION SYSTEM FOR WATER TRANSPORTATION: this system uses magnetic fields and electricity to pump water through a tube (research is conducted by the Argonne National Laboratory using the world s largest liquid-helium cooled superconducting magnets). The development of MHD technology could lead to a new generation of water transportation vessels for military and commercial use that would travel more quickly, quietly and efficiently than is presently done by ship. RESEARCH EFFORTS TO DESTROY THE PLUTONIUM STOCK- PILES AND USE THEIR ENERGY TO PRODUCE ELECTRICITY: joint research by the USA and Russia trying to use helium - coolant as a medium sent through the reactor core (liquid helium picks up heat energy from the reactor core and sends that energy directly to a turbo-generator to generate electricity). SUPERCONDUCTING MAGNETIC ENERGY STORAGE (SMES): SMES allows the accumulation and storage of electrical energy over the long term (hours) when excess capacity is available and discharges it in minutes as needed to supply during peak demand.

10 PARAMETRY DEWARÓW, W KTÓRYCH OFERUJE SI DOSTAWY HELU W KRIO DEWARS PARAMETERS, IN WHICH HELIUM IS SUPPLIED BY KRIO PojemnoÊç (l)/capacity (l) 100 l 250 l 500 l Waga zbiornika pustego (kg)/weight - empty (kg) Waga zbiornika pe nego (kg)/weight - full (kg) WysokoÊç (cm)/height (cm) G bokoêç (cm)/depth (cm) Max. Êrednica lewara przelewowego (cm)/maximum transfer line O. D. (cm) Min. Êrednica lewara przelewowego (cm)/minimum transfer line O. D. (cm) Wymiary podstawy (cm)/caster size (cm) 70x70 86x80 111x106 Dewary wyposa one sà w automatyczny uk ad budowy ciênienia, który umo liwia wymuszanie przep ywu helu przy przelewaniu. Zbiorniki helowe wykonane sà z materia ów niemagnetycznych, przeznaczonych do u ywania w Êrodowisku pól magnetycznych. Dewars are equipped with an automatic pressure building system that forces flow during transfer. Dewars are made of nonmagnetic materials that ensure safe working within magnetic field environments. SCHEMAT ZBIORNIKA DO PRZEWO ENIA CIEK EGO HELU DEWAR S DRAWING 1 Zawór nalewowy / Liquid withdrawal valve 2. Zespó z àczek / Quick couplings 3. Zawór bezpieczeƒstwa Relief valve 10 PSI 4. Zawór bezpieczeƒstwa Relief valve 5. Manometr / Gauge 6. Zawór odprowadzania par Ventilation valve 7. Zawór transportowy Vent connection 8. Dysk bezpieczeƒstwa Rupture disc 9. Zawór odcinajàcy Isolation valve 10. Zawór pró niowy Vacuum valve BEZPIECZE STWO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA Zbiorniki muszà byç transportowane w pozycji pionowej, dobrze umocowane. Nale y zapewniç odpowiednià wentylacj. TRANSPORTATION AND STORAGE Dewars have to be transported in a vertical position, and well fastened. Good ventilation should be ensured. Klasa zagro enia 2.2 (wg ADR) Nr materia u 1963 (wg ADR) Hazard class 2.2 (acc. to ADR) Identification number 1963 (acc. to ADR) StycznoÊç z produktem mo e spowodowaç odmro enia cia a. W s abo wentylowanych pomieszczeniach du e st enie mo e doprowadziç do uduszenia. Osoby pracujàce w bezpoêrednim kontakcie z ciek ym helem powinny stosowaç odpowiednie Êrodki ochronne oczu, twarzy i skóry chroniàce przed rozpryskami cieczy. Contact with the product can cause frostbite. In high concentrations with bad ventilation, it can cause suffocation. People who work in direct contact should apply preventative measures to protect eyes, face and skin from liquid splashes. HEL CIEK Y LHe LIQUID HELIUM LHe

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy

Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy On 6 th day of September we went to sewage treatment plant Kapuściska located in Łęgnowo in Bydgoszcz.

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Na wykorzystywaną w oddziale technologię składa się kilka zaawansowanych

TECHNOLOGIA. Na wykorzystywaną w oddziale technologię składa się kilka zaawansowanych KRIO ODOLANÓW FIRMA Jesteśmy Oddziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., które jest największym podmiotem działającym na polskim rynku poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej oraz

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY D AWI CE I D AWI CO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory d³awi¹ce i d³awi¹cozwrotne s¹ stosowane w uk³adach pneumatyki do regulacji natê enia przep³ywu sprê onego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M.

TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII. Wojciech Grządzielski, Tomasz M. TECHNOLOGIE KRIOGENICZNE W SYSTEMACH UZDATNIANIA GAZÓW RACJONALNE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Konkluzje 3. Technologia kriogeniczna

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce

Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Bogdan FILAR*, Tadeusz KWILOSZ** Mo liwoœci rozwoju podziemnych magazynów gazu w Polsce STRESZCZENIE. Artyku³ przedstawia przyczyny wzrostu

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku Jerzy Cetnar AGH Rodzaje odziaływań rekatorów jądrowych na środowisko człowieka Bezpośrednie Zagrożenia w czasie eksploatacji Zagrożeniezwiązane

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych

Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Jerzy DUDEK*, Piotr KLIMEK* Doœwiadczenia zwi¹zane z energetycznym wykorzystaniem biogazu ze sk³adowisk odpadów komunalnych STRESZCZENIE. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 2 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 2 ISSN 1899-3230 Rok I Warszawa Opole 2008

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA

AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z dnia 19 lipca 1999 r. 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 69-3759- Poz. 768 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w międzynarodowym obrocie odpadami. Na podstawie art. 45 ustawy

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

SZYBKOZ CZKI I KRÓÆCE AUTOMATIC QUICK COUPLINGS

SZYBKOZ CZKI I KRÓÆCE AUTOMATIC QUICK COUPLINGS SZYBKOZ CZKI I KRÓÆCE AUTOMATIC QUICK COUPLINGS 5 Szybkoz³¹czki i króæce s³u ¹ do szybkiego ³¹czenia i roz³¹czania przewodów w instalacjach pneumatycznych. Po roz³¹czeniu przewodu nastêpuje odciêcie przep³ywu

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 9 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION

099 Łóżko półpiętrowe 2080x1010(1109)x Bunk bed 2080x1010(1109)x1600 W15 INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUKCJA MONTAŻU ASSEMBLY INSTRUCTION 2 WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAŻNIE PRZECZYTAĆ IMPORTANT, SAVE FOR FURTHER USAGE- READ CAREFULLY INSTRUKCJA UZYTKOWANIA USER S MANUAL. Aby uniknąć

Bardziej szczegółowo

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems

Typ VFR. Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Typ VFR FOR THE RELIABLE BALANCING OF VOLUME FLOW RATES Circular flow adjustment dampers for the adjustment of volume flow rates and pressures in supply air and extract air systems Each flow adjustment

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE

Katalog produktów. Cukierki. Krówki Owoce. Wafle. czekoladowe. w czekoladzie PRODUCTS CATALOGUE Katalog produktów PRODUCTS CATALOGUE Cukierki czekoladowe Krówki Owoce w czekoladzie Wafle Historia zakładu sięga roku, kiedy to Świebodzicach założona została Fabryka Czekolady Śnieżka. Śnieżka-Invest

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Biogasplant in Poldanor

Biogasplant in Poldanor 1 Biogasplant in Poldanor 2 Biogas plant in Poldanor Lp. Biogas plant Location Start Installation capacity [kwe/kwt] 1. Pawłówko Powiat człuchowski, gmina Przechlewo 2005-06-09 946/1004 2. Płaszczyca Powiat

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Gliwice, on Dear Clients. Since December 1 st, 2010, POCH S.A. has introduced:

Gliwice, on Dear Clients. Since December 1 st, 2010, POCH S.A. has introduced: Gliwice, on 16.12.2010 Dear Clients Since December 1 st, 2010, POCH S.A. has introduced: 1. New rules for classification and labelling of chemical substances and mixtures according to the requirements

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz.

Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz. Właściwości LPG Mizielińska K., Olszak J., Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe www.greengaz.eu, www.lpg-consulting.pl Parametr fizyczny Jednostka Propan Butan

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03. Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03.  Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck Scorpion www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... General information 2. Informacje elektryczne... Electrical information 3. Informacje chłodnicze... Cooling information

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA Nowe i odnawialne źródła energii Co wykładamy?? Prowadzimy również wykłady w języku angielskim! Konwersja energii, Nowoczesne źródła energetyki odnawialnej, Energetyka

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE TYPU AO WALLMOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT TYPE AO PRZEZNACZENIE INTENDED USE Aparaty grzewczowentylacyjne z wentylatorem osiowym typu AO Heating and ventilation

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09

W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 W6636 East Avenue North, Onalaska, WI USA (608) 781-8500 Fax: (608) 783-6115 F150-80789-D-09 2 3 Model SPECIFICATIONS 4 Informacja o paliwie dla panstwa docelowego Gaz Plynny Panstwa docelowe Kategoria

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

NEW WELTED 6" BLACK S3 REF

NEW WELTED 6 BLACK S3 REF NEW WELTED 6" BLACK S3 REF. 6201058 Użytkowanie produktu : Safety Shoes for Professional Use. New & Improved rugged lightweight design Take the weight off, keep the best in protection ZALETY PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo