Polski terminal gazu skroplonego (LNG) geneza i ewolucja projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski terminal gazu skroplonego (LNG) geneza i ewolucja projektu"

Transkrypt

1 Polski terminal gazu skroplonego (LNG) geneza i ewolucja projektu Adam Matkowski, Marcin Sienkiewicz* ) Budowa terminalu odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce. Obiekt ten będzie miał dla naszego kraju znaczenie strategiczne, wzmocni bowiem znacząco bezpieczeństwo energetyczne i poprawi ekonomiczne warunki importu gazu. Uruchomienie w połowie 2014 r. gazo-portu pozwoli na realną dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski. Korzystanie z transportu morskiego umożliwi kontraktowanie gazu z dostawcami pochodzącymi z różnych rejonów świata i przy uwzględnieniu aktualnych tendencji na rynku Liquefied Natural Gas (LNG), pozwoli na uzyskanie niższych cen. 1. Rozwój rynku LNG na świecie a polskie gazownictwo w okresie PRL Pionierami komercyjnego wykorzystania gazu skroplonego byli Amerykanie. W 1959 r. zrealizowano pierwszą dostawę gazu skroplonego z Luizjany w USA do Canvey Island w Wielkiej Brytanii. W latach sześćdziesiątych nastąpił dynamiczny rozwój rynku LNG wraz z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego w Afryce Północnej i uruchomieniem terminali skraplających gaz w Algierii. Naturalnym rynkiem zbytu dla północno-afrykańskiego gazu skroplonego stała się Europa Zachodnia, a w tym przede wszystkim Francja, Włochy i Hiszpania. W kolejnych dwu dekadach wzrastało natomiast zapotrzebowanie na gaz w dynamicznie rozwijających się krajach wschodniej Azji, a szczególnie Japonii i Korei Południowej. Polska w owym czasie pozostawała poza rozwijającym się na świecie rynkiem LNG. W okresie drugiej fazy industrializacji lat siedemdziesiątych, podstawowym surowcem energetycznym pozostawał węgiel kamienny i brunatny, a sektor górniczy stał się głównym beneficjatem ówczesnej polityki inwestycyjnej. Środki finansowe skierowane zostały także do branży naftowej, która wzbogaciła się o nową rafinerię w Gdańsku oraz Naftoport i rurociąg Pomorski, które umożliwiały wykorzystanie surowca importowanego z rejonu Zatoki Perskiej. Funkcjonowanie sektora gazowego oparte było przede wszystkim o zasoby krajowe oraz nadal powszechnie wykorzystywany gaz koksowniczy. Odkrycie w 1964 r. złoża gazowego Bogdaj Uciechów, a w następnych latach złóż: Wierzchowice, Załęcze, Żuchlów dało podstawy do rozwoju sieci gazociągowej w zachodniej Polsce. W oparciu o eksploatację nowych złóż, wydobycie krajowe stale rosło, osiągając w 1978 r. wielkość 6,6 mld m 3, po czym zaczęło się obniżać. Wzrastająca konsumpcja gazu ziemnego generowała jednocześnie stały wzrost zapotrzebowania na import surowca. W połowie lat osiemdziesiątych gaz pochodzący z zewnętrznych dostaw stał się głównym źródłem zaopatrzenia dla Polski. * ) Mgr inż. Adam Matkowski GAZOPROJEKT Wrocław; dr Marcin Sienkiewicz Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski Tabela 1 Wielkość, struktura zużycia oraz źródła zaopatrzenia w gaz w Polsce w latach , w mld m 3 Zmienna Źródła zaopatrzenia w gaz a. Wydobycie krajowe 5,0 5,4 5,0 4,8 4,0 2,7 3,6 3,7 b. Import 0,9 2,3 4,9 5,6 7,0 7,8 5,8 7,6 c. Koksownie, gazownie 2. Wielkość i struktura zużycia gazu a. Gospodarstwa domowe 1,7 1,6 1,7 1,3 1,1 0,9 0,1 7,7 9,3 11,5 11,7 12,1 11,2 10,5 11,3 1,4 1,7 2,9 3,8 4,5 4,8 5,3 5,7 b. Przemysł 6,3 7,6 8,6 7,9 7,6 6,4 5,2 5,6 Źródło: Raporty CASE, Warszawa 1999, nr 27, s. 39. Zewnętrznym dostawcą gazu został, posiadający ogromne zasoby tego surowca, Związek Sowiecki. W tym celu zbudowano węzeł sieciowy w rej. Jarosławia (Hermanowice Drozdowicze), umożliwiający połączenie z sowiecką siecią gazociągową. Poprzez Rozwadów, Wronów, Rembelszczyznę, gaz ziemny doprowadzony został do Włocławka. W 1975 r. długość sieci przesyłowej gazu ziemnego osiągnęła 9 tys. km. W 1987 r. przesłano nią największą ilość gazu (12,5 mld m 3 ) w historii PRL 1). 2. Prognozy rozwoju polskiego rynku gazu po 1989 r. Przełomowe wydarzenia z okresu lat zmieniły zasadniczo wewnętrzną i zewnętrzną sytuację polityczno-gospodarczą Polski. W nowych okolicznościach zagadnienie zaopatrzenia w surowce energetyczne, nabrało znaczenia komercyjnego, gdzie pierwszorzędną rolę zaczął odgrywać rachunek ekonomiczny i ostateczny wynik finansowy. Nastąpiło przejście w rozliczeniach za importowany gaz z rubli transferowych do płatności w dolarach amerykańskich. Ujawnił się także problem energochłonności polskiej gospodarki opartej na węglu. W uchwale sejmowej z 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 roku kładziono szczególny nacisk na działania ( ) skierowane na zmniejszenie energochłonności naszej gospodarki. Cel ten zamierzano osiągnąć m.in. zmniejszając udział paliw stałych a zwiększając udział paliw węglowodorowych, w tym gazu 1) PGNiG, Historia polskiego gazownictwa, 306 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA WRZESIEŃ 2011

2 ziemnego 2). Na początku lat dziewięćdziesiątych przewidywano zatem uformowanie się korzystnych warunków dla rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce. Zakładano, że przejście z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej, przemiany własnościowe, otwarcie na inwestycje zagraniczne wywołają procesy modernizacyjne w polskiej gospodarce, które w konsekwencji zmienią zdominowaną przez węgiel strukturę zużycia surowców energetycznych. W analizach poświęconych przyszłości polskiego rynku gazu, prognozowano stałe zwiększanie się konsumpcji surowca. W sporządzonym w 1990 r. przez SOFREGAZ-BEICIP na potrzeby Banku Światowego Programie rozwoju gazownictwa, przewidziano wzrost zapotrzebowania na gaz z 10,55 mld m 3 w 1988 r. do 13,34 mld m 3 w 2000 r. i do 24,80 mld m 3 w 2010 r. 3). Równie optymistyczne oceny perspektyw dla polskiego sektora gazowego znalazły się także w przyjętym przez rząd w 1992 r. Programie rozwoju gazownictwa w Polsce do 2010 r.. W dokumencie tym założono, że do 2010 r. wzrost konsumpcji gazu ziemnego osiągnie poziom między 22 a 27 mld m 3 rocznie. Do roku 2020 zużycie gazu miało natomiast urosnąć do poziomu 39 mld m 3 i osiągnąć ok. 20% udziału w zużyciu energii pierwotnej w Polsce. Przewidywano jednocześnie, że wraz ze zwiększeniem zużycia gazu maleć będzie na rynku udział surowca z krajowego wydobycia. Prognozowano, że udział ten z poziomu 33% w połowie lat dziewięćdziesiątych obniży się do 20 23% w 2010 r., a w 2020 r. nie przekroczy 15% 4). W prognozach na 2010 r. zakładano, że krajowe wydobycie osiągnie ok. 5,2 mld m 3 gazu. Przewidywano także w składzie bilansu gazu ziemnego znajdzie się także ok. 1 mld m 3 gazu z pokładów węgla 5). 3. Potrzeba dywersyfikacji dostaw gazu Spodziewany wzrost konsumpcji gazu ziemnego przy jednoczesnym wzroście jego znaczenia dla gospodarki, wymagał odpowiedniego zabezpieczenia źródeł jego dostaw. Wspomniana wyżej uchwała sejmowa zalecała zarówno zwiększenie wydobycia krajowego jak i dostaw zewnętrznych, z zastrzeżeniem dotyczącym konieczności zróżnicowania ich kierunków. Według przyjętego w 1992 r. przez rząd Programu zapotrzebowania Polski na gaz do 2010 r. organem odpowiedzialnym za realizację tego postulatu zostało Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MPiH). Jednocześnie w tym samym dokumencie zobowiązywano MPiH do ( ) zawarcia wieloletniego kontraktu na dostawy gazu z Rosji oraz dodatkowo pozyskanie surowca z ( ) przewidywanego do realizacji gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej przez Polskę 6). Przewidywano więc, że w latach większość importowanego gazu będzie pochodziła z Federacji Rosyjskiej. Wschodni sąsiad Polski postrzegany był w tym czasie przede wszystkim jako wiodący producent gazu na świecie, stale zwiększający ilość udokumentowanych złóż tego surowca. Podkreślano także dogodne położenie Polski na trasie między Rosją a dużymi 2) Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do 2010 r., Monitor Polski, 1990 r., nr 43, poz ) SOFREGAZ-BEICIP, Program rozwoju gazownictwa. Raport końcowy wersja wstępna. Tom 1. Rynek, december 1990 r., s ) Studium organizacyjno-techniczne i nakładowo-kosztowe budowy i eksploatacji terminala LNG i związanych urządzeń gazowniczych, Wrocław, kwiecień 1997 r., s. 7. 5) Koncepcja wielkości i scenariusza importu LNG do Polski, Wrocław, luty 1997 r., s ) Raporty CASE, Warszawa 1999, nr 27, s. 39. odbiorcami gazu w Zachodniej Europie. To tranzytowe położenie uznawane zostało za wystarczającą gwarancję dla bezpieczeństwa dostaw gazu na rynek krajowy 7). Utrzymaniu i rozwojowi dostaw z tego kierunku sprzyjała także istniejąca infrastruktura gazociągowa, która pozwalała na przesył (poprzez punkty w Drozdowiczach i Wysokoje) 5 mld m 3 gazu rocznie. Pozytywnie oceniono także polsko-rosyjskie porozumienie rządowe z 1993 r. dotyczące budowy gazociągu tranzytowego i dostaw gazu oraz umowę z 1996 r. zawartą między PGNiG i GAZPROMEM na dostawy do Polski 250 mld m 3 gazu w ciągu 25 lat, budowanym tranzytowym gazociągiem Jamalskim. Uzupełniające dostawy gazu do Polski mogły także pochodzić z brytyjskiego i norweskiego szelfu Morza Północnego 8). Jednym z potencjalnych sposobów na pozyskanie dodatkowych ilości surowca mógł być także zakup gazu skroplonego transportowanego drogą morską. Przyjęcie takiego rozwiązania musiałoby się z kolei wiązać z budową terminala do odbioru tegoż gazu na polskim wybrzeżu. Przystąpienie do takiej inwestycji zalecane było jeszcze w wymienionym wyżej Planie rozwoju gazownictwa, w którym stwierdzono konieczność geograficznego zróżnicowania źródeł dostaw gazu do Polski. W ramach przyjmowanych scenariuszy rozwoju infrastruktury w okresie rekomendowano uruchomienie dostaw ( ) w postaci ciekłego gazu ziemnego dostarczonego gazowcami do terminala ciekłego gazu ziemnego usytuowanego w rejonie Gdańska/najodpowiedniejsze usytuowanie/ 9). Natomiast w rządowym programie z 1992 r. dopuszczano możliwość pozyskania gazu skroplonego z pozaeuropejskich źródeł. Tylko budowa terminala LNG mogła umożliwić realizacje tego celu. 4. Geneza i ewolucja projektu polskiego terminala LNG PGNiG zainteresowało się gazem w stanie płynnym jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych. W 1978 r. powstało Studium przedprojektowe dotyczące magazynowania skroplonego metanu. Celem opracowania było m.in. sprawdzenie agresywności skroplonego metanu w stosunku do materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, ustalenie właściwych rodzajów materiałów potrzebnych do budowy magazynu oraz obliczenie wstępne pojemności zbiornika 10). Problematyka ta nie wyszła jednak w tym czasie poza fazę rozważań teoretycznych i opracowań studyjnych. W latach Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wykonał wstępne prace badawcze, które wykazały nieopłacalność importu gazu skroplonego do Polski 11). Pomimo negatywnej oceny PGNiG sprowadzało zagraniczne opracowania i analizy poświęcone aspektom technicznym i ekonomicznym budowy i funkcjonowania terminala LNG. Gromadzono także informacje dotyczące sytuacji i perspektywom rynku LNG na świecie 12). Do prac studyjnych nad projektem dostaw LNG drogą morską do Polski powrócono ponownie w połowie lat dziewięćdziesiątych. W 1995 r. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa 7) Ibidem, s ) Koncepcja, op. cit., s ) SOFREGAZ-BEICIP, Plan rozwoju gazownictwa. Projekt raportu końcowego. Tom 31., Warszawa, grudzień 1990 r. s ) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Dane uzupełniające do studium przedprojektowego dot. magazynowania skroplonego metanu, Kraków 1978 r. 11) Historia gazownictwa polskiego od połowy XIX w. po rok 2000, praca zbiorowa pod red. A. Wójtowicza, B. Nawrockiej-Fuchs, Warszawa 2002, s ) P. Jollivet (Gaz de France), Liquefied natural gas storage tanks, June 1990; J. Rousset (SOFREGAZ), Course on liquefied natural gas, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA WRZESIEŃ

3 opracował Koncepcję dostaw skroplonego gazu ziemnego LNG do Portu Północnego w Gdańsku. W roku następnym na zlecenie PGNiG przystąpiono do opracowania warunków technicznych, logistycznych i ekonomicznych budowy terminala LNG na polskim wybrzeżu. Główny ciężar tych prac poniosło Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT (dalej BSiPG GAZO- PROJEKT) z Wrocławia. Ich efektem było wydanie w pierwszych miesiącach 1997 r. opracowań, przedstawiających warunki dostaw skroplonego gazu do Polski. Zwracano w nich uwagę na rosnące znaczenie LNG w światowym handlu gazem oraz na uzyskanie w tej dziedzinie znacznego postępu technicznego i redukcji kosztów. Atutem takiego rozwiązania miały być także dogodne warunki magazynowania ( ) w celu zabezpieczenia potrzeb odbiorców szczytowych 13). Pozyskiwanie gazu skroplonego drogą morską nie wymagało skomplikowanej budowy infrastruktury liniowej, a zatem konieczności pozyskania przychylności i zgody do tego przedsięwzięcia partnerów zagranicznych. W ocenie specjalistów wrocławskiego GAZOPROJEKTU powrót do koncepcji dostaw gazu z Morza Północnego wiązał się z koniecznością pokonania wielu barier w postaci: braku wolnych ilości gazu, potrzebnych do zawarcia długoterminowego kontraktu, braku zaufania zachodnich dostawców wobec polskiego rynku gazu, na którym ceny regulowane były nadal przez państwo, wygórowanych warunków odnośnie zabezpieczeń płatności za gaz w formie m.in. gwarancji rządowych. 13) Koncepcja, s. 27. Transport LNG dzięki swojej mobilności nie nastręczał takich trudności, pozwalając na pozyskanie dowolnego dostawcy. Prace studyjne objęły także rozstrzygnięcie kwestii podstawowej, czyli lokalizacji przyszłego gazo-portu (rys. 1). Pierwotnie przyjęto osiem wariantów lokalizacyjnych: Mechelinki, Port Północy, Wisła Śmiała, Wisła Przekop w rejonie Gdańska, następnie rejon jeziora Jamno w środkowej części wybrzeża oraz Świnoujście i Dziwnówek na Pomorzu Zachodnim 14). Ostatecznie uznano, że cztery lokalizacje w rejonie Gdańska mają najlepsze warunki techniczne dla umiejscowienia terminala LNG (rys. 2). Na podstawie porównania symulacji nakładów finansowych i dalszej analizy technicznej sytemu gazowniczego, uwzględniającej m.in. analizy hydrauliczne uznano, że najkorzystniej przedstawia się lokalizacja terminala LNG według: wariantu III tj. w Mechelinkach 15). Ze względu na korzystne parametry techniczne lokalizacja w Mechelinkach wymagała także najmniejszych nakładów inwestycyjnych. Za tą lokalizacją przemawiała także bliskość PMG w Mechelinkach (Kosakowo), co umożliwiało ewentualną redukcję ilości zbiorników V= m 3 LNG z trzech do dwóch. Istotnym atutem tego miejsca była także najkrótsza odległość terminala od potencjalnych odbiorców gazu takich jak Żarnowiecka Elektrownia Gazowa oraz ciepłownie w Gdyni i Gdańsku. 14) BSiPG GAZOPROJEKT, Warunki dostaw skroplonego gazu ziemnego do Polski. Koncepcja wielkości dostaw i scenariusza importu LNG do Polski. Część syntetyczna, luty 1997 r., s ) Koncepcja wielkości i scenariusza importu LNG do Polski, Wrocław, luty 1997 r., s. 14. Rys. 1. Wstępne warianty lokalizacji terminala LNG 308 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA WRZESIEŃ 2011

4 Rys. 2. Wpięcie terminala LNG w wariantach lokalizacyjnych I, II, III do systemu Również podjęta wcześniej rozbudowa układu przesyłowego od Włocławka do Gdańska i dalej do PMG Kosakowo (Mechelinki) była po stronie zalet tej lokalizacji. Roczne zdolności przeładunkowe gazo-portu miały osiągnąć poziom 2,5 mln ton LNG, co odpowiadało 3 mld m 3 gazu rozprzężonego. Zakładano, że importowany gaz będzie pochodził od jednego dostawcy. Rozważano i porównywano warunki dostaw z Norwegii, Algierii, Trynidadu, Wenezueli, Nigerii, Jemenu, Omanu i Kataru. Następnie skonstruowano koncepcję technologiczną terminalu, zawierającą m.in. wykaz podstawowego wyposażenia, przy założeniu realizacji dostaw z Norwegii i Abu Dhabi w Katarze. Oszacowano także koszty i nakłady inwestycyjne na budowę gazo-portu. Wstępnie oceniono, że inwestycja może zamknąć się kwotą mln złotych. Najwięcej środków pochłonąć miała budowa zbiorników 590 mln (35%), następnie urządzeń rozładowczych i regazyfikacyjnych 150 mln (9%) oraz instalacji rurociągowej 110 mln (6,5%) 16). Sporządzone opracowania stały się merytoryczną podstawą złożonego w marcu 1998 r. wniosku o umieszczenie projektu budowy terminala odbiorczego LNG w Mechelnikach (Kosakowo) do rządowego programu zadań służących realizacji ogólnokrajowych celów publicznych. W uzasadnieniu wniosku wskazywano, że przyszły terminal LNG należy traktować jako: element dywersyfikacji kierunków pozyskania gazu dla Polski, a tym samym ważny czynnik bezpieczeństwa energetycznego kraju, źródło gazu o znaczeniu systemowym, którego podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie pokrycia części lokalnego zapotrzebowania na gaz, uzupełniający dla krajowych PMG środek regulacji lokalnych nierównomierności poborów gazu 17). Ukończenie, mającej trwać ok. 7 lat inwestycji, planowano przed 2010 r., a uruchomienie importu nastąpić miało w 2010 r. Sprowadzony drogą morską gaz w ilości 3 mld m 3 rocznie miał pokrywać ok % prognozowanego krajowego zapotrzebowania na surowiec 18). Powstanie terminala LNG zależało jednak od decyzji podjętej na szczeblu politycznym. Prace analityczno-studyjne z lat prowadzone były najpierw w okresie rządów koalicyjnego gabinetu SLD-PSL Józefa Oleksego a następnie Włodzimierza Cimoszewicza. Zakończenie prac i złożenie wniosku nastąpiło natomiast pod rządami koalicyjnymi AWS-UW gabinetu Jerzego Buzka. Rząd premiera Jerzego Buzka w swej polityce uwypuklał potrzebę zdywersyfikowania dostaw surowców energetycznych do Polski. W przypadku gazu wysiłki zostały jednak skoncentrowane na projekcie dostaw surowca z Norwegii, przy wykorzystaniu transportu rurociągowego. Podpisany kontrakt na dostawy ponad 5 mld m 3 norweskiego gazu rocznie nie wszedł jednak w życie. Następny rząd Leszka Milera odmiennie oceniając sytuację gazową Polski, zrezygnował z wykonania tego projektu. W ocenie ówczesnego ministra gospodarki Jacka Piechoty spadające tempo wzrostu gospodarczego zmuszało do weryfikacji dotychczasowych optymistycznych prognoz zużycia gazu w Polsce. Jednocześnie podpisany wcześniej kontrakt jamalski ( ) stawiał do dyspozycji Polski ogromne ilości gazu, które stawiały pod znakiem zapytania sensowność pozyskiwania kolejnych źródeł zaopatrzenia 19). Projekt polskiego LNG, pomimo jego zgodności z umieszczonymi w dokumentach rządowych zapisach o potrzebie zróżnicowania dostaw gazu, nie miał w tym okresie szans na wykonanie. 17) BSiPG GAZOPROJEKT, Wniosek o wprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n: Budowa terminala odbiorczego skroplonego gazu ziemnego LNG w Mechelnikach wraz z gazociągiem wyprowadzającym gaz do systemu do programu zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, Wrocław, marzec 1998 r., s ) Ibidem. 16) Ibidem, s ) Sprawa kontraktu norweskiego, , Money.pl, GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA WRZESIEŃ

5 5. Realizacja projektu Dogodna koniunktura dla realizacji planów związanych z budową polskiego terminala LNG pojawiła się dopiero w połowie pierwszej dekady XXI w. Decyzje o przystąpieniu do nowej inwestycji podjął rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza w styczniu 2006 r., w ramach prowadzonej polityki bezpieczeństwa energetycznego. Uruchomienie terminala zaplanowano na rok 2011, a jego zdolności przeładunkowe określono na 2,5 mld m 3 gazu rocznie w pierwszym etapie funkcjonowania i docelowo 5 mld m 3 w drugim etapie. Następnie podjęto decyzję dotyczącą lokalizacji gazo-portu i pozostałej infrastruktury. Pomimo przeprowadzonych w poprzednich latach opracowań wskazujących na rejon Gdańska jako najodpowiedniejszy na umiejscowienie gazo-portu, podjęto inną decyzję. W grudniu 2006 r. zarząd PGNiG w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki dokonał wyboru Świnoujścia jako miejsca na lokalizację przyszłego terminala LNG. Argumentowano, że podstawowym atutem tej lokalizacji jest bliskość cieśnin duńskich, mniejsze ryzyko nawigacyjne oraz struktura systemu przesyłowego w rejonie Szczecina Świnoujścia, która umożliwia rozprowadzenie gazu z przyszłego terminala w trzech kierunkach oraz uregulowana sytuacja prawna gruntów przeznaczonych pod budowę 20). Za taką decyzją mogły stać także względy strategiczne uwzględniające konieczność rozproszenia obiektów strategicznych na polskim wybrzeżu. W roku następnym PGNiG powołało do życia spółkę celową Polskie LNG jako wykonawcę i operatora obiektu. Jednocześnie wraz z rządem prowadzono działania zmierzające do pozyskania dostawcy gazu skroplonego dla polskiego terminala. W kręgu potencjalnych partnerów znalazła się m.in. Algieria, największy producent LNG w Afryce Północnej. Rząd Jarosława Kaczyńskiego doprowadził do podpisania z władzami Algierii memorandum o współpracy gospodarczej w zakresie energetyki, petrochemii i górnictwa. Rozmowy na temat ewentualnej współpracy prowadzono także z algierskim państwowym koncernem paliwowym SONATRACH 21). Zmiana rządu w listopadzie 2007 r. tym razem nie spowodowała zmiany decyzji i przerwania prac nad projektem polskiego LNG. Gabinet Donalda Tuska deklarował wolę dokończenia przedsięwzięcia podjętego przez poprzedników. W 2008 r., na mocy Uchwały Rady Ministrów, właścicielem Polskiego LNG został Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. Wyraźne przyspieszenie działań na rzecz realizacji inwestycji w Świnoujściu nastąpiło jednak dopiero po styczniowym rosyjsko-ukraińskim konflikcie gazowym. W kwietniu 2009 r. Sejm RP przyjmuje specustawę o inwestycji w zakresie budowy terminalu LNG, która m.in. upraszczała i skracała procedury administracyjne i tryb przeprowadzania zamówień publicznych. Doprowadzono także do rzeczy zasadniczej dla powadzenia całego przedsięwzięcia pozyskano dostawcę gazu skroplonego. W czerwcu 2009 r. PGNiG podpisało kontrakt z katarskim koncernem QATARGAS. Między 2014 r. a 2024 r. z Zatoki Perskiej do Świnoujścia dostarczanych będzie 1 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie. Kolejnym ważnym krokiem w procesie realizacji inwestycji było uzyskanie od Wojewody Zachodniopomorskiego, w lipcu 2009 r., pozwolenia na budowę terminalu LNG. Ta decyzja umożliwiła rozpoczęcie prac przygotowaw- 20) A. Wypych-Namiotko, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury z upoważnienia ministra na interpelację nr 1083 w sprawie lokalizacji budowy terminalu gazowego, Warszawa, dnia 1 kwietnia 2008 r., 21) P.B. Sterańczak, Rośnie flota gazowców, Energia & Przemysł, nr 56, maj 2007 r., s. 30. czych w postaci wycinki drzew w części lądowej, oraz pogłębienia przyszłego basenu portowego w części morskiej. W 2010 r. wyłoniono wykonawcę międzynarodowemu konsorcjum SAIPEM-TECHINT-PBG, któremu przekazano plac budowy. Zabezpieczono także finansowanie inwestycji, pozyskując środki m.in. z Unii Europejskiej, która zakwalifikowała polski terminal LNG do Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej. Inicjatywą towarzyszącą realizacji polskiego gazo-portu, jest powołane do życia w marcu 2011 r. Europejskiego Centrum Szkolenia LNG. To niewątpliwie ważna placówka, która będzie jednocześnie skupiać i pogłębiać w jednym miejscu wiedzę oraz kształcić polskich specjalistów w zakresie LNG. W aktualnej, realizowanej już wersji, terminal w pierwszym etapie eksploatacji będzie mógł przyjąć 5 mld m 3 gazu ziemnego rocznie, a docelowo 7,5 mld m 3 gazu. Zakończenie budowy zaplanowano na czerwiec a uruchomienie dostaw na lipiec 2014 r. 22). Należy również podkreślić, że OGP Gaz-System SA podjął równolegle dostosowanie systemu przesyłowego do przyjęcia w.w. ilości gazu. Podjęta rozbudowa skutkować będzie oddaniem do eksploatacji do 2014 rok km gazociągów DN i rozbudową kilku tłoczni. Jednocześnie w PGNiG nie zaniechano pomysłu budowy drugiego terminala gazowego w rej. Zatoki Gdańskiej, bowiem w okresie ostatnich dwóch lat rozwija się koncepcyjnie i przedprojektowo pomysł uruchomienia dostawy sprężonego gazu ziemnego (CNG) w oparciu o najnowsze technologie gazownicze. 6. Podsumowanie Budowę terminala LNG w Świnoujściu uznać należy za najważniejszą, obok rurociągu Jamalskiego, inwestycję infrastrukturalną w polskim gazownictwie po roku Zarówno w jednym jak i drugim przypadku los tych przedsięwzięć zależał od decyzji podejmowanych przez czynniki polityczne. Okazuje się jednak, że początek historii formowania się koncepcji pozyskiwania dla polskich odbiorców gazu skroplonego sięga znacznie dalej poza przełomowy dla naszego kraju rok Zainteresowanie tą problematyką w polskim gazownictwie nastąpiło jeszcze w schyłkowym okresie rządów Edwarda Gierka. Do końca istnienia PRL, jak i w przeciągu kilkunastu lat istnienia III Rzeczpospolitej, nie zaistniała (z różnych względów, których wyjaśnienie wymagałoby osobnej publikacji) odpowiednia koniunktura polityczna sprzyjająca inwestycji w LNG. W przeciwieństwie bowiem do rurociągu Jamalskiego, który utrwalił narastającą od lat osiemdziesiątych tendencję wzrastającego importu gazu z kierunku wschodniego, terminal LNG wnosi jakościową zmianę w polski sektor gazowy. Przede wszystkim umożliwi Polsce uczestnictwo w dynamicznie rozwijającym się światowym rynku gazu skroplonego, poprawiając jednocześnie jej pozycję negocjacyjną wobec dotychczasowego rosyjskiego dostawcy. Podjęcie takiej decyzji było możliwie przede wszystkim dzięki zmianie w podejściu do kwestii bezpieczeństwa energetycznego kraju. W nowym świetle zaczęto bowiem postrzegać polityczny aspekt zaopatrzenia Polski w ropę i gaz ziemny, wskazując na związek tego problemu z bezpieczeństwem narodowym i stopniem suwerenności państwa w relacjach międzynarodowych. 22) Więcej na temat aktualnego projektu terminala LNG w: M. Sienkiewicz, Polskie LNG, Nowa Energia, nr 1, 2010 r., s GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA WRZESIEŃ 2011

mgr inż. Andrzej Wandzik

mgr inż. Andrzej Wandzik mgr inż. Andrzej Wandzik GAZ JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU Przesłanki stanu bezpieczeństwa energetycznego Bezpieczeństwo energetyczne jest zdefiniowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej s. 111 131 ISSN 1896-4923 Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Bezpieczeństwo dostaw gazu dla Grupy Wyszehradzkiej i pozostałych państw Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec

Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec Przegląd wiadomości z czasopisma Nafta-Gaz, marzec PGNiG rozpoczęło wydobycie gazu konwencjonalnego w Wielkopolsce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło wydobycie gazu ziemnego ze złoża

Bardziej szczegółowo

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje

Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Gaz niekonwencjonalny szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje Izabela Albrycht, Keith Boyfield, Jarosław M. Jankowski, Maciej Kaliski, Maciej Kołaczkowski, Marcin Krupa, Guy Lewis, Ziwase Ndhlovu,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego

Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego NAFTA-GAZ maj 2010 ROK LXVI Maciej Kaliski Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH Piotr Janusz Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki Adam

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI

POLITYKA SUROWCOWA POLSKI POLITYKA SUROWCOWA POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE POLITYKA SUROWCOWA 1 POLSKI RZECZ O TYM, CZEGO NIE MA, A JEST BARDZO POTRZEBNE Jan Bromowicz Maciej Bukowski Jerzy Hausner (red.)

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo