Nr sprawy 24/SK/PO/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy 24/SK/PO/2014"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawa 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. Adres: Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 województwo łódzkie Adres Strona internetowa: tel , , , fax TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem Podstawa prawna udzielenia zamówienia - 5 ust. 1 Regulaminu Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia- 14 Regulaminu. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa regałów przesuwnych wraz z rozładunkiem i montażem, o parametrach i w ilościach podanych poniżej. Regały przesuwne Przeznaczenie Dokumentacja archiwalna liczba półek zamykając a Wysokoś ć w mm Wymiary regału Szerokoś ć w mm. Głębokoś ć w mm. Wewnętrzne wymiary półek Wysokość w mm. Szerokoś Głębokość ćw mm. w mm x 2 min.350 min. 500 min.500 Nośność półek min. 75 kg 1).Wszystkie szafy przesuwne zamykane centralnie jednym zamkiem patentowym. 2).Szafy przesuwne zamontowane na szynach jezdnych. Szyny na długości 9 m dostosowane do powiększenia w przyszłości o dodatkowe regały przesuwne. 3).Regały posiadać muszą atest klasyfikacji ogniowej. 4).Napęd regałów przesuwnych ręczny korbowy z blokadą. 5).Ściany boczne regałów przesuwnych pełne, nakładki stykowe w górnej i dolnej części. 6). Regału przesuwne wyposażone w stężenia krzyżowe. 7).Regału przesuwne wyposażone w antywyważniki oraz barierki przeciwwywrotne. 8).Wypoziomowanie i przygotowanie podłoża należy do Wykonawcy 9). Szafy i regały posiadać muszą atest higieniczny 10). Producent wypełnić musi oświadczenie co do zgodności produktu z Polskimi Normami - Certyfikat zgodności z PN-M_78320:1978, PN-M-78321: ). Do szaf i regałów dołączone instrukcje obsługi oraz instrukcje BHP Przykładowe rozmieszczenie regałów zostało zamieszczone na szkicu, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis pomieszczenia: Pomieszczenie przeznaczone dla archiwum zakładowego znajduje się w jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku. Najdłuższa ściana, na której znajdować ma 1

2 się rząd regałów przesuwnych, ma długość 9 metrów. Wysokość pomieszczenia to 3,5 metra. Szerokość pomieszczenia to 3,05 metra. Na podłogach znajduje się glazura. Pomieszczenie ogrzewane, media nie znajdują się w obrębie powierzchni przeznaczonej na system regałów. Nośność podłogi odpowiada pow. 200 kg/cm 2. Konstrukcja i technologia wykonania podstaw jezdnych Podwozie regału powinno być wykonane ze specjalnego wytrzymałego profilu zimnogiętego. Elementy poprzeczne podstaw regałów muszą być wykonane z wytrzymałych blach stalowych i stanowić jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów z żeliwa, ocynkowane. Wymagane są dwa rodzaje kół koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z jednostronnym kołnierzem. Koła jezdne prowadzące mają zapewnić równoległy przesuw regałów. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki muszą być osadzone w zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samosmarowych, nie wymagających konserwacji. Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Szyny wykonane z wytrzymałej stali, cynkowanej ogniowo Bieżnia toru wykonana z płaskownika ciągnionego. Szyny jezdne przytwierdzone do podłoża, wypoziomowane za pomocą podkładek dystansowych, Konstrukcja i technologia wykonania napędu regałów przesuwnych (przejezdnych). Regały przejezdne wyposażone w napęd łańcuchowo korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą przemieszczanie regału przez osobę, przy użyciu niewielkiej siły. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej winny być wykonane ze stali. Przemieszczanie regału odbywać się powinno za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Układ napędowy ma być wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Nie dopuszcza się blokady w postaci zamka oraz zastosowanie tzw. sprzęgła, działającego w momencie napotkania oporu. Nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań, w których napęd przekazywany jest na koło zębate zazębiające się z łańcuchem umieszczonym w torze. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej. Na panelu frontowym opisana numeracja regałów i przyklejone/zamocowane dwie kieszonki/etykiety do pisywania zawartości regału. Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów przesuwnych Ściana boczna regału, zakończona dwoma prostokątnymi półzamkniętymi profilami zimno giętymi. Dwa boki profili stanowią wspólny element profili i wypełnienia ściany, wykonane są z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej. W profilach wykonane wycięcia na zaczepy półek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubości min. 2 mm. Ze względu na rodzaj przechowywanych materiałów winien zostać zachowany warunek dowolnej zmiany rozstawu półek co 20 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne muszą być w sposób trwały połączone z podstawą jezdną regału, tj. za pomocą połączeń śrubowych, nie dopuszcza się łączenia zatrzaskowego. Dodatkowo, dla zapewnienia sztywności całej konstrukcji ściany boczne regału winny być połączone poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału, która musi być przykręcana na stałe. Konstrukcja i technologia wykonania półek, regałów przesuwnych Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonane specjalne wycięcia otwory do mocowania zaczepów. Elementem zabezpieczającym przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę powinna być ruchoma, łatwo demontowalna metalowa listwa, mocowana do półki za pomocą specjalnych zaczepów. Półka kryjąca na trwale skręcona ze ścianą boczną, natomiast pozostałe zawieszane na specjalnych zaczepach. Odstęp między półkami powinien być jednolity. Kolorystyka i malowanie regałów przesuwnych i stacjonarnych Całe regały muszą być pomalowane poliestrową farbą proszkową, kolor do uzgodnienia z zamawiającym Wymagania bezpieczeństwa regałów przesuwnych Mechanizm przesuwu każdego regału wyposażony w blokadę, która zabezpiecza osobę znajdującą się w przejściu między regałami przed przypadkowym zgnieceniem. Między regałami muszą znajdować się odboje gumowe. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian osłon pozbawione ostrych 2

3 krawędzi. Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegające przesuwaniu regałów poza obszar ich pracy. Regały powinny posiadać: a) aktualny atest higieniczny na wyrób tj. regały przejezdne, b) aktualną klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, c) aktualny certyfikat zgodności na wyrób o spełnieniu wymagań PN M-78320:1978, PN-M- 7832:1988 d) Instrukcje BHP i obsługi Zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej obiektu. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy Pozostałe informacje zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Do 31 grudnia 2014 roku. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże wykonanie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jednego zadania, odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (dostawa i montaż regałów do archiwum), o wartości nie mniejszej niż ,00 PLN brutto. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w 10 Regulaminu Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z Regulaminem, b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 3

4 h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Wykaz zrealizowanych zamówień sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ Do oferty należy dołączyć aranżację wykonaną na podstawie dołączonego do SIWZ szkicu pomieszczenia (załącznika nr 4). Przy wykonywaniu aranżacji należy uwzględnić przygotowanie i zamontowanie szyn jezdnych w taki sposób, by w późniejszym czasie było możliwe dostawienie regałów Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt i 6.7. Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 7.1.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Numer faksu Zamawiającego: , Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt Zamawiający udostępni dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy składać w Kancelarii 4

5 Zamawiającego p.100. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego. 7.4.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych p. Małgorzata Mieszkowska, tel , - w sprawach formalnych - p. Agnieszka Sarnecka, tel i TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej (2 egzemplarze: oryginał i kopia), w języku polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 9.5.Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt. 6 SIWZ Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania, 9.8. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on obowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zakres upoważnienia, Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę, Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oferty, Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Sp. z o.o. ul. Św. Faustyny Kowalskiej Bełchatów Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: Dostawa i montaż regałów do archiwum zakładowego Nr sprawy 24/SK/PO/2014 Nie otwierać przed godz dnia W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa w dniu r. godz Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego w Bełchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby Zamawiającego i Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego p

6 10.5.Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu informację zawierającą powyższe dane Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Koperty oznaczone Zmiana będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą ofertę, której zmiany dotyczą Koperty z opisem WYCOFANIE zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cenę wykonania zamówienia należy podać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr Cena podana w ofercie, wyrażona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT W trakcie oceny ofert, ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących kryteriów: - cena % 12.2.Liczba punktów P oferty dla danej części zostanie wyliczona wg wzoru: najniższa oferowana cena P = x 100 pkt. cena badanej oferty Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 13. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, c. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. d. bez podania przyczyn O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia po upływie terminu składania ofert zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Informację o unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert zamawiający umieszcza na swej stronie internetowej Wykonawcy, którzy uczestniczyli w postępowaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przesłanki uzasadniające jej wybór. 14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 6

7 Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może wnieść protest do Zamawiającego Protest nie przysługuje dla postępowań prowadzonych w trybie zapytania ofertowego, zamówienia z wolnej ręki oraz prowadzonych na podstawie 6 ust Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności prawnych i faktycznych uzasadniających jego wniesienie W przypadku wniesienia protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu O zawieszeniu terminu związania ofertą zamawiający informuje wykonawców, którzy złożyli oferty. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr Projekt umowy - załącznik nr Szkic pomieszczenia - załącznik nr 4; 5. Wykaz zrealizowanych zamówień załącznik nr 5. Podpisał: Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny mgr Edward Olszewski Bełchatów, r. 7

8 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) Nazwa Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY Adres:... Tel/Fax REGON:... NIP:... Nawiązując do ogłoszenia z dnia deklaruję udział w przetargu nieograniczonym na i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. 1. Cena mojej oferty wynosi:. zł netto (słownie: ); % VAT, (słownie:..); 2. Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2014 roku. 3. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielam 36 miesięcy gwarancji. 5. Oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 6. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od. do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (Nie należy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis z KRS.) 7. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią SIWZ i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag oraz stwierdziliśmy, że otrzymaliśmy konieczne informacje i dokumenty potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia. 9.Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty 1 : 8

9 Oferta składa się z. kolejno ponumerowanych stron... (miejscowość, data). (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 1 wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ 9

10 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika) FORMULARZ OŚWIADCZENIA ( zgodnie z 8 i 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na 1 :.. oświadczamy, że zgodnie z 8 i 11ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie: 1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia... (miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 1 opisać przedmiot oferty odpowiednio do wymogów SIWZ 10

11 UMOWA nr /PO/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu... r. w Bełchatowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł, reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym a : reprezentowany przez.. zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Sp. z o.o. w Bełchatowie, zwanego dalej Regulaminem, w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, rozładunek i montaż regałów do archiwum zakładowego, zlokalizowanego w budynku siedziby Zamawiającego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie. W zakres przedmiotu umowy wchodzi dostawa, rozładunek i montaż: 1.1. trzech sztuk torów jezdnych po około dziewięć metrów każdy; 1.2. pięciu sztuk regałów przesuwnych podwójnych, z siedmioma półkami i jedną nakrywającą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym parametry techniczno-użytkowe, zawarty jest w załączniku nr 2 do umowy. 3. Rozmieszczenie regałów i torów jezdnych (aranżacja) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 4. Do montażu torów jezdnych i regałów Zamawiający udostępni pomieszczenie archiwum zakładowego w terminie uzgodnionym przez Strony. 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu umowy wszystkich atestów, certyfikatów, zgodności z PN i dopuszczeń poszczególnych elementów. 11

12 6. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i przetestowania przedmiotu umowy w obecności wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania regałów przesuwnych. 2 Termin wykonania zamówienia 1. Terminem rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania umowy przez Strony. 2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. Dzień ten jest również ostateczną datą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy ze szczególną starannością wymaganą od profesjonalisty i w sposób zapewniający pełną sprawność techniczną wszystkich rozwiązań dostarczonych w ramach Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami, a także dysponuje wykwalifikowanym, doświadczonym i odpowiednio przeszkolonym personelem oraz środkami gwarantującymi profesjonalną i terminową realizację Umowy. 3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją umowy. 4. W razie wad i usterek w przypadku ich wystąpienia w trakcie realizacji umowy Wykonawca na swój koszt usunie nieprawidłowość, bądź na własny koszt wymieni sprzęt na nowy. 5. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość realizacji przedmiotu umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z parametrami techniczno użytkowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 7. Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy. 8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy. 9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykonuje jak za własne działanie lub zaniechanie. 4 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: netto:... zł (słownie:...) podatek VAT:... %... zł (słownie:...) brutto:... zł (słownie:...., Zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 12

13 W przypadku ustawowej zmiany podatku, Wykonawca zmieni kwotę brutto wynagrodzenia, określonego w niniejszym paragrafie o różnicę wynikającą z tej zmiany, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez konieczności sporządzenia aneksów. 2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, ewentualnych opłat celnych oraz ryzyko Wykonawcy, związane z oszacowaniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. W przypadku konieczności podjęcia w trakcie realizacji przedmiotu umowy jakichkolwiek dodatkowych czynności poza określonymi w przedmiocie umowy dla prawidłowej i pełnej realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te czynności w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po prawidłowym zrealizowaniu całości zamówienia i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru. 6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie, płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty prawidłowo wstawionej faktury przez Wykonawcę i nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W sytuacji, gdy płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu. 7. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z przepisami aktów prawnych, regulujących wystawianie faktur, nastąpi opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy do czasu nadesłania faktury korygującej, bez prawa do odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie. 8. Strony wyrażają zgodę na kompensatę wzajemnych należności. 5 Odbiór 1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu dostawy z umową w trakcie odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, na swój koszt w terminie ustalonym przez Strony. 3. Do protokołu odbioru powinny być dołączone wszystkie wymagane dokumenty takie jak: instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dokumenty dotyczące badań i sprawdzeń, certyfikaty, atesty. 6 Kary umowne Za niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych z tytułu: 1.1 opóźnienia w wykonaniu przedmioty umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów określonych w 2 ust. 2; 13

14 1.2 opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 1.3 odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 4 ust Wszystkie kwoty należne Zamawiającemu od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącone z wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7 Umowne prawo odstąpienia od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1.1. otrzymania produktu niezgodnego (jakościowo lub ilościowo) ze złożonym wcześniej zamówieniem; 1.2. innego, rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem formy pisemnej oraz tygodniowego okresu wypowiedzenia. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 8 Rękojmia za wady i gwarancja 1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego i zapewni bezpłatny serwis w tym okresie. 2. Jeśli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad i spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie lub do udzielenia Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji w formie pisemnej lub faxem. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faxem jest dowodem na dokonanie reklamacji. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa powyżej reklamacja będzie uznana w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu zamówienia i dostarczenia wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 2, na swój koszt i ryzyko. 4. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia umowy. 5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z art Kodeksu Cywilnego. 14

15 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy) w formie wydruku komputerowego. Niedopuszczalne jest wprowadzenie w treści umowy odręcznych dopisków, skreśleń i poprawek. 5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 5.1. po stronie Zamawiającego po stronie Wykonawcy Integralną częścią umowy są załączniki: 6.1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty; 6.2. Załącznik nr 2 - Parametry techniczno użytkowe regałów; 6.3. Załącznik nr 3 - Rozmieszczenie regałów i torów jezdnych (aranżacja). ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 15

16 Załącznik nr 5 do SIWZ Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ. Lp. Nazwa i zakres zadania Wartość zamówienia Czas realizacji (początek koniec) Zamawiający (nazwa, adres, telefon) Numer kolejny referencji UWAGA: - do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień...., dnia (miejscowość, data ) (pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 16

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout. Nr sprawy: 17/SK/IT/WW/2015 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki bijakowej do trawy Votem RML typ 176 lub równoważnej, zawieszanej na ciągniku.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki bijakowej do trawy Votem RML typ 176 lub równoważnej, zawieszanej na ciągniku. Nr sprawy 26/SK/TUW/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawa kosiarki bijakowej. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ UMOWA. /ST/2015 zawarta w dniu.. w Bełchatowie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD. - KAN. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych

Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Parametry techniczno-użytkowe regałów przejezdnych i stacjonarnych Załącznik nr 4 do SIWZ Część II - Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szyn oraz regałów jezdnych i stacjonarnych do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi

ZESTAWIENIE REGAŁÓW. Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107. regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. Uwagi Projekt rozmieszczenia regałów w archiwum Magazyn nr 107 regał nr 2 NA gł. 36 cm i 75 cm dł. ZESTAWIENIE REGAŁÓW Poz Typ Szt Półki(szt) Półki(mb) Półki(mb) Uwagi wszystkie użytkowe 1 jezdne 6 480 480 420

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 8/SK/TI/2013

Nr sprawy: 8/SK/TI/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawy piasku i pospółki. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawy podchlorynu. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawy podchlorynu. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawy 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania

Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych wykaz materiałów załącznik nr 2 do zapytania Warszawa 21.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 57/SU/2017 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Część I - Dostawa hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500 mm

Część I - Dostawa hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500 mm Nr sprawy 17/SK/TI/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dostawa: 1. Hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax

Hajnowski Dom Kultury ul. T. Sołoniewicz 4, Hajnówka, tel./fax UMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu... w Hajnówce, pomiędzy Hajnowskim Domem Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW Wysokość 250 cm dla wszystkich regałów Długości regałów /patrz projekty aranżacyjne/ Rozstaw półek w świetle 300 mm. KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY -

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY - I. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 122. Tel. (0-32) 388-73-00

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 ZSBC/03/2013 /Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ (propozycja umowy - Zadanie I) UMOWA nr WPR/ZP/.../2017 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie: Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH Załącznik 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOSTAWY SZYN I REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH WYMIARY REGAŁÓW 1. Parter 1.1. Magazyn główny (nr 12) moduł mniejszy 1.1.1. regały jezdne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr...

Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy. Umowa nr... Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa nr... Zawarta w dniu... roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, reprezentowaną przez: 1)..., (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Nowa Ruda),

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest:

1. Przedmiotem umowy jest: Załącznik nr 6do specyfikacji Umowa nr zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Puławy, dnia 26.06.2017 r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał.

Do podstaw jezdnych winny być zamontowane odboje dystansowe o długości min. 40 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Załącznik Nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA PO DOKONANYCH ZMIANACH PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE REGAŁÓW PRZEJEZDNYCH I STACJONARNYCH (z szynami nawierzchniowymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

RPLD /16-00

RPLD /16-00 UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą..., reprezentowanym przez...., działającego z upoważnienia..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą..., prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo