Okres ubezpieczenia od składka dwuletnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okres ubezpieczenia od. 01.10.2014 30.09.2016 składka dwuletnia"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA I. WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA - ZASADY OGÓLNE Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin: 1. Zamawiający/Ubezpieczający - należy przez to rozumieć Stadion Miejsl(i Sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd. 2. Ubezpieczony/ Ubezpieczeni - należy przez to rozumieć 2.1. Stadion Miejski Sp. z o.o., ul. Lipowa 32 lok., Białystok 2.2. Pozostałe podmioty, na rzecz których Zamawiający zawiera umowę ubezpieczenia. 3. Opis przedmiotu zamówienia - program ubezpieczenia realizowany w ramach niniejszego postępowania, który Wykonawca akceptuje, jako obligatoryjny za wyjątkiem zapisów określonych, jako zakres fakultatywny. 4. Wykonawca(y) /Ubezpieczyciel - należy przez to rozumieć - Ubezpieczyciela ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, który złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. 5. Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość kwotową, 0 jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania. 6. Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość kwotową, do wysokości, której Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. 7. Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego odszkodowania, którą Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 8. Limit (limit odpowiedzialności) - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość ograniczającą odpowiedzialność za szkody na jedno i na wszystkie zdarzenia z konsumpcją limitu odpowiedzialności. Limity mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia w ramach umowy 1 ulegają odnowieniu do pełnej wysokości w kolejnym roku umowy ubezpieczenia. 9. Limit sumy gwarancyjnej w odpowiedzialności cywilnej - wypłata odszkodowania w ubezpieczeniu OC będzie powodować każdorazowo zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wysokość wypłaconego odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Wypłaty odszkodowania dotyczące szkód ograniczonych podlimitami powodują zmniejszenie sumy gwarancyjnej i podlimitu. Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania z zakresu ogólnego (nieograniczonego podlimitami) suma gwarancyjna zostanie obniżona do wysokości podlimitu, wówczas kolejna wypłata obniży zarówno sumę gwarancyjną, jak i dany podlimit. 10. Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia zostaje określony w następujących ramach czasowych: Rodzaj ubezpieczenia Okres ubezpieczenia od Okres ubezpieczę nia Zasada naliczania składki I II m IV V Al A2 A3 BI ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - stadion miejski - Etap I + mienie poza inwestycja stadion miejski ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - stadion miejski - Etap II ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - stadion miejski - Etap II część biurowa ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk - stadion miejski - Etap I + mienie poza inwestycją stadion miejski składka dwuletnia od daty przejścia na Zamawiającego własności/ uzyskania pozwolenia na użytkowanie * od daty przejścia na Zamawiającego własności/ uzyskania pozwolenia na użytkowanie ** składka dwuletnia lub składka naliczona proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej według zasady pro rata temporis składka dwuletnia lub składka naliczona proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej według zasady pro rata temporis składka dwuletnia

2 B2 B3 C ubezpieczenie eleictroniki od wszystkich ryzyk - stadion miejski - Etap II ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk - stadion miejski - Etap II część biurowa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od daty przejścia na Zamawiającego własności/ uzyskania pozwolenia na użytkowanie * od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie ** składka dwuletnia lub składka naliczona proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej według zasady pro rata temporis składka dwuletnia lub składka naliczona proporcjonalnie za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej według zasady pro rata temporis składka dwuletnia D ubezpieczenia komunikacyjne zgodnie z Tabelą D.l. Wykaz pojazdów za każdy składka dwuletnia * - szacunkowa data przejścia na Zamawiającego własności/ uzyskania pozwolenia na użytkowanie na potrzeby niniejszego postępowania zostaje określona na r. ** - szacunkowa data przejścia na Zamawiającego własności/ uzyskania pozwolenia na użytkowanie na potrzeby niniejszego postępowania zostaje określona na r. 11. Zasady naliczania składki ubezpieczeniowej. Zamawiający określna następujące zasady wyznaczania ostatecznej składki za ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach/ składnikach majątku: Dla mienia, które posiada wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie oraz stosowne odbiory ustanawia się pełny 24 miesięczny okres ubezpieczenia (od r. do r.) - dotyczy Al, BI, C oraz D (według okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów). Dla wskazanych przedmiotów ubezpieczenia/ ryzyk stosuje się pełną dwuletnią składkę ubezpieczeniową wskazaną w formularzu ofertowym Dla pozostałego mienia ustanawia się faktyczny okres ubezpieczenia liczony od momentu przejścia na Zamawiającego własności bądź innego prawa związanego z ryzykiem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia lub też od momentu uzyskania wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie oraz stosownych odbiorów, w zależności która z powyższych okoliczności zaistnieje wcześniej, do dnia r. - dotyczy A2, A3, B2 i B3. Dla wskazanych powyższych przedmiotów ubezpieczenia/ ryzyk stosuje się składkę ubezpieczeniową za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis). Zamawiający (w przypadku uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed r.) dopuszcza możliwość zawarcia 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia dla całego zamówienia. 12. Dokumenty ubezpieczenia Ubezpieczyciel, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w toku postępowania o udzielenie zamówienia podpisze z Zamawiającym umowę ubezpieczenia na okres dwóch lat (24 miesięcy). Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający ofertę Wykonawcy stanowiący program ubezpieczenia będzie załącznikiem do umowy ubezpieczenia Dla każdego rodzaju ryzyk zawartych w opisie przedmiotu zamówienia (punkty A, B i C) Wykonawca wystawi polisy/certyfikaty ubezpieczeniowe Dla każdego pojazdu wskazanego w pkt D Wykonawca wystawi polisę ubezpieczeniową oraz potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej W przypadku konieczności ubezpieczenia poszczególnych etapów inwestycji stadionu miejskiego w różnych okresach ubezpieczenia (według zasad określonych w pkt. 10) Wykonawca wystawi na wniosek Zamawiającego aneksy do polis ubezpieczeniowych według zasad określonych w pkt Wykonawca na wniosek Zamawiającego potwierdzi ustanowienie cesji praw z polisy ubezpieczenia. 13. Wypłata odszkodowania Wypłaty wszelkich odszkodowań płatne są przelewem w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia szkody lub 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wynosi 7 dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu, chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. Ubezpieczyciel odmawiając w całości lub w części wypłaty odszkodowania, nie będzie mógł się powołać na fakt przekroczenia terminu zgłoszenia szkody wynikającego z ogólnych 2

3 4 warunków ubezpieczenia, jeżeli nie ma to wpływu na ustalenie okoliczności oraz rozmiaru szkody Wszystkie decyzje o wypłacie odszkodowania lub odmowie odszkodowania a także informacje o przebiegu likwidacji szkód przekazywane będą również do Brokera - Nord Partner Sp. z o.o. na adres bialystok0)np.com.pl 14. Pfatność składki Zamawiający określna następujące terminy płatności składki ubezpieczeniowej: 14.1 Dla ryzyk i mienia dotyczącego Al, BI oraz C - cztery równe raty w terminach: I rata do r. II rata do r. III rata do r. IV rata do r Dla ryzyk i mienia dotyczącego A2, A3, B2 i B3 - cztery raty w terminach jak w ppkt. 14.1, z tym, że poszczególna wskazana rata może zostać pomniejszona o okres braku ochrony ubezpieczeniowej wynikający z odroczonego rozpoczęcia okresu ubezpieczenia W ciągu 30 dni od daty wystawienia polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych Dla wszystkich nowych umów ubezpieczenia płatność składki w ciągu 30 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar. Ubezpieczający nie ma obowiązku wcześniejszej zapłaty pozostałych rat Za datę zapłaty składki uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem, co do dnia. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych nieobjętych Programem ubezpieczenia i nie dotyczy art. 816 kodeksu cywilnego. 15. Warunki umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel akceptuje podane definicje opisane w przedmiocie zamówienia, przy czym dopuszcza się odmienną treść klauzul załączonych do oferty pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z podanej treści w ramach niniejszego postępowania Zapisy opisu przedmiotu zamówienia mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy. Opis przedmiotu zamówienia oraz postanowienia zaproponowanych przez Wykonawcę warunków ubezpieczenia, mają pierwszeństwo przed postanowieniami SIWZ oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy W sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść Ubezpieczonych - zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy W sprawach nieuregulowanych postanowieniami opisu przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały inne akty prawne (kodeksy, ustawy, rozporządzenia) odnoszące się do określonych sytuacji wynikających z realizacji Programu ubezpieczenia oraz OWU Wykonawcy wraz z włączeniami i klauzulami dodatkowymi do poszczególnych ryzyk Ubezpieczyciel ustali z Ubezpieczającym oraz obsługującym Brokerem tryb i sposób technicznej obsługi ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk będących przedmiotem niniejszego postępowania Dla przyjętych przez Wykonawcę warunków fakultatywnych, obowiązują ustalenia i zapisy wymaganych warunków ubezpieczenia i definicji klauzul i ryzyk ubezpieczeniowych. 16. W ciągu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia następować będą niżej wymienione korekty dotyczące sum ubezpieczenia: zmniejszenia majątku - rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady pro rata temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych, zwiększenia majątku - mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia będą stanowiły podstawę do proporcjonalnego naliczenia składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu po wykorzystaniu limitów bezskładkowych, klauzula automatycznego pokrycia 17. Wszystkie limity podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są dotyczą 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. 18.Integralną część niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią następujące załączniki: 3

4 Numer załącznika do SIWZ Nazwa załącznika A - ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Cliarakterystyka stadionu i otoczenia Warunki ocinrony przeciwpożarowej na stadionie Projekt wykonawczy architektura Wykaz pozostałego mienia poza inwestycją- ubezpieczenie AR Załącznik nr 7 Wykaz pozostałego mienia poza inwestycją - ubezpieczenie EEI 19. Po zawarciu umowy poniższe załączniki stają się załącznikami do umowy: Załącznik nr 2 - Wymagane warunki ubezpieczenia - staje się załącznikiem nr 1 do umowy, Załącznik nr 6 - Wykaz pozostałego mienia - ubezpieczenie AR - staje się załącznii<iem nr 2 do umowy, Załącznik nr 7 - Wykaz pozostałego mienia - ubezpieczenia EEI - staje się załącznii<iem nr 3 do umowy. 20.Załącznik do SIWZ nr 5 - Projekt wykonawczy architektura występuje wyłącznie wersji elektronicznej. II. WYI^IAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA Wymagane warunki ubezpieczenia obejmują: A. UBEZPIECZENIE IMIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, na które składają się: Dl. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz z późn. zm.), D.2 Ubezpieczenie autocasco, D.3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, D.4 Ubezpieczenie assistance. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia; Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego, także mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia oraz inne wyszczególnione w SIWZ. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) stadion miejski w Białymstoku wraz infrastrukturą wewnętrzną, zewnętrzną oraz mieniem zlokalizowanym na stadionie - pełen opis w dalszej części niniejszego załącznika oraz w poniższych: Załącznik nr 3 - Charakterystyka stadionu i otoczenia. Załącznik nr 4 - Warunki ochrony przeciwpożarowej na stadionie Załącznik nr 5 - Projekt wykonawczy architektura. 2) pozostałe mienie będące w posiadaniu Zamawiającego (nie związane z inwestycją budowy stadionu), zgodnie z załącznikiem nr 6 - Wykaz pozostałego mienia - ubezpieczenie AR. 1.1 Maiatek trwały, w szczególności: budynki i budowle - obiekt Stadionu Miejskiego w Białymstoku, a także obiekty zlokalizowane przy ul. Elewatorskiej wraz infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną obejmującą między innymi: place, drogi dojazdowe, bramy, ogrodzenia, chodniki, infrastrukturę mediów, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, system oświetlenia oraz inne elementy stanowiące całość funkcjonalno- użytkową obiektu. 4

5 «1.1.2 maszyny, urządzenia, wyposażenie - w tym również sprzęt elei<troniczny nie ubezpieczony w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, sportowy, meble i pozostałe wyposażenie, mienie nisl<ocenne 1.2Maiątel< obrotowy - w tym, materiały i przyrządy do bieżącej działalności Ubezpieczonego, środki czystości, materiały promocyjne, wyroby gotowe, zapasy, opakowania oraz zmagazynowane, nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części zapasowe i narzędzia oraz archiwa, materiały pomocnicze, 1.3l^ienie osób trzecich - mienie pozostawione w szatniach schowkach, 1.4l^ienie pracownicze. 1.2 Postanowienia dodatl<owe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing, mienie osobiste pracowników), Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z elcsploatacji/ użytl<owania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej). 2. Zai<res ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1) 2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu, powstania), zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt ,00 zł obligatoryjnie ,00 zł fakultatywnie konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej, aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu (7.20) ,00 zł obligatoryjnie ,00 zł fakultatywnie spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem radioaktywnym, zanieczyszczenia biologicznego, wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli reprezentantów (7.1), wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń za wyjątkiem rozszerzenia fakultatywnego (część A, pkt. E) zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu lub infrastruktury z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt ,00 zł obligatoryjnie, ,00 zł fakultatywnie zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą - za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia, które składowanie ze względu na właściwości nie mogło być inaczej (wyłącznie w odniesieniu do pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu), systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego 5

6 zużycia, l<atastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego Klauzuli katastrofy budowlanej (7.16) ,00 zł zakres obligatoryjny, ,00 zł zakres fakultatywny powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt kradzież zwykła ,00 zł obligatoryjnie kradzież zwykła ,00 zł fakultatywnie działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, przerwy w dostawie mediów, wadami konstrukcyjnymi lub projektowymi, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji, 2.2. Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: koszty określone w klauzuli kosztów dodatkowych, koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia, koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) - limit ,00 zł, Koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych itp. w ramach limitu odpowiedzialności na ryzyko stłuczenia szyb, Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego (3.4) oraz dewastacji (3.5) do wysokości limitów odpowiedzialności, koszty obejmują w szczególności naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz systemów zabezpieczających w tym systemów monitoringu itp., 3. Sumy ubezpieczenia: 3.1 Podatek VAT - sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT, 3.2 System ubezpieczenia budynki i budowle - sumy stałe maszyny, urządzenia, wyposażenie - sumy stałe mienie niskocenne, środki obrotowe, mienie prywatne pracowników - pierwsze ryzyko 3.3 Sumy ubezpieczenia Stadion Miejski - wszystkie sumy ubezpieczenia ustalone w wartości odtworzeńiowej Suma ubezpieczenia Przedmiot I Etap II Etap II Etap (część biurowa) Stadion - wartość całkowita budowli, w wartość zakończonej inwestycji tym: ,66 zł ,41 zł ,00 zł ,07 zł Dach - zadaszenie stadionu bez konstrukcji stalowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6

7 < - zadaszenie stadionu z l<onstrul<cją stalową Krzesełka, wykończenie trybun - siedziska, balustrady, środki zabezpieczające ,93 zł ,52 zł ,45 zł Pozostałe budowle (place, drogi, chodniki, ogrodzenia, itp..) ,42 zł ,58 zł Maszyny, urządzenia, wyposażenie (w tym windy) ,00 zł 0,00 zł Wyposażenie ,00 zł 3 800,00 zł , ,41 RAZEM zł zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,07 zł Pozostałe mienie (nie związane z budową stadionu) Przedmiot System ubezpieczeni a Ubezpieczenie wg wartości Suma ubezpieczenia Budynki i budowle- zgodnie z załącznikiem nr 6 SS KB ,18 zł Maszyny, urządzenia, wyposażenie - zgodnie z załącznikiem nr 6 SS KB ,38 zł Niskocenne składniki mienia PR ,00 zł Środki obrotowe PR CN/KW ,00 zł Mienie prywatne pracowników PR ,00 zł Mienie osób trzecich PR ,00 zł ,56 zł RAZEM Legenda SS PR - system sum stałych - system za pierwsze ryzyko (dotyczy jednego wspólnego limitu dla wszystkich jednostek 0 - wartość odtworzeniowa KB CZ/KW - wartość księgowa brutto - cena zakupu/ koszt wytworzenia 3.4 Postanowienie dodatkowe dotyczące ryzyk kradzieży Na ryzyka kradzieżowe składają się: kradzież z włamaniem (KR/W), rabunek (R), rabunek w transporcie (R/T) oraz kradzież zwykła (KZ) Minimalne limity odpowiedzialności - ryzyka kradzieży Przedmiot ubezpieczenia / ryzyko Maszyny i urządzenia, wyposażenie Niskocenne składniki majątku Środki obrotowe Mienie prywatne pracowników Kradzież zwykła Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł - obligatoryjnie ,00 zł - fakultatywnie 7

8 3.5 Postanowienie dodatkowe dotyczące ryzyk dewastacji Minimalne limity odpowiedzialności - ryzyka dewastacji Przedmiot ubezpieczenia / ryzyko Dewastacja Dewastacja (graffiti) Dewastacja (szkody w zieleni) Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja w związku z jakimkolwiek ryzykiem kradzieżowym do wysokości limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych, 3.4 Pozostałe limity odpowiedzialności na ledno i wszystkie zdarzenia Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty - limit: ,00 zł obligatoryjnie, ,00 zł fakultatywnie, Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu (w tym nieszczelności), rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku - limit: ,00 zł obligatoryjnie, ,00 zł fakultatywnie Nagłe działanie cieczy (w szczególności wody) wskutek wylewu wód podziemnych a także występującej w innych stanach skupienia pod postacią pary wodnej, śniegu, lodu, wilgoci a także szkody spowodowane mrozem - limit ,00 zł, Szyby od stłuczenia - limit ,00 zł Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego (samoistnym lub zależnym) Dewastacja - limit , 00 zł (graffiti ,00 zł, szkody w zieleni ,00 zł) obligatoryjnie, ,00 zł (graffiti ,00 zł) fakultatywnie. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1 Wypłata odszkodowania Odszkodowania wypłacane będą: - w przypadku budynków i budowli - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami które uwzględniają m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp., - w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia. W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość odtworzeniowa/ księgowa brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej) Mienie osób trzecich, mienie powierzone oraz środki niskocenne - za odszkodowanie przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia, Ryzyko stłuczenia szyb - wypłata wg wartości odtworzeniowej, Wyłączenie zasady proporcji - wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do ubezpieczenia według wartości ewidencyjnej (początkowej brutto); dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej redukcji wypłaty odszkodowania do wysokości 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; nie stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą; nie stosuje się redukcyjnej wypłaty odszkodowania dla budynków i budowli, dla 8

9 których Ubezpieczyciel akceptuje sposób wyliczenie wartości odtworzeniowej Wypłata odszkodowania bez podatku VAT (netto). 4.2 Zabezpieczenia Akceptacja posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp, Pełne informacje o zabezpieczeniach przedstawiono w załączniku nr 4 - warunki ochrony przeciwpożarowej na stadionie. 5. Mielsce ubezpieczenia 5.1 Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego w tym lokalizacje określone w załącznikach do SIWZ. 6. Franszyzy i udziały wfasne Ryzylco/ przedmiot Mienie od wszystkich ryzyk Ryzyka kradzieżowe Dewastacja Szyby Rodzaj franszyzy redukcyjna integralna integralna integralna Wielicość brak brak brak brak 7. Klauzule obiiaatorylne: 7.1 Klauzula reprezentantów ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa Zarządu oraz jego Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony). 7.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 7.3 Klauzula rezygnacji z regresu ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do pracowników. 7.4 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu będącym: przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności. 9

10 7.4.2 przedmiotem robót budowlano-montażowycli oraz adaptacyjno-modernizacyjnych (wartość wyl<onanych prac oraz materiałów) w zal<resie ol<reślonym w umowie ubezpieczenia pod warunl<iem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji. Limit: ,00 zł obligatoryjnie ,00 fakultatywnie 7.5 Klauzula kosztów dodatkowych ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności w wysokości ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia: koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia; koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku; koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia; koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody; zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem; konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody; koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu. 7.6 Klauzula zmiany własności ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo lub organizacyjne, bankiem lub inną instytucją finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub przekształcenia Ubezpieczonego w inną jednostkę organizacyjną lub podmiot prawa handlowego, ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowo powstałym podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminie 60 dni od daty wydzielenia podmiotu, przy czym jest zobowiązany do zapłaty składki wg zasady pro rata temporis za każdy dzień wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 7.7 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit: ,00 zł obligatoryjnie ,00 zł fakultatywnie 7.8 Klauzula płatności składki lub rat składki ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 10

11 7.9 Klauzula lokalizacji ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności Klauzula odbudowy w innej lokalizacji ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie Miasta Białystok, według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego) oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. k 7.11 Klauzula warunków i taryf W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej Klauzula okolicznościowa Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody Klauzula mienia ruchomego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie kraju. Limit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia 7.14 Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczonych podczas tnwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od r. do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty ,00 zł bez składki dodatkowej i konieczności jej rozliczania. W przypadku mienia zgłoszonego przez Zamawiającego o wartości powyżej ,00 zł na podstawie niniejszej klauzuli. Ubezpieczyciel potwierdzi fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową stosownym aneksem do polisy. Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Pomimo trwania szkody. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona Katastrofa budowlana Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi: ,00 zł - obligatoryjnie; 11

12 ,00 zł - fakultatywnie Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia Klauzula nakazów administracyjnych Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, że wskutek decyzji władz administracyjnycłi lub z obowiązującymi przepisami Prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na odtworzenie mienia ubezpieczyciel pokryje takie szkody i wydatki, które wynikają z konieczności dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Klauzula terroryzmu Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji 1 zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Limit odpowiedzialności: ,00 zł - obligatoryjnie; ,00 zł - fakultatywnie Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie Ustala się, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. B. UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny, (stacjonarny i przenośny), elektroakustyczny oraz systemy monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne) będący w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (także mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 1) sprzęt oraz instalacje zainstalowane i użytkowane na stadionie miejskim w Białymstoku, 2) pozostałe mienie będące w posiadaniu Zamawiającego (nie związane z inwestycją budowy stadionu), zgodnie z załącznikiem nr 7 - Wykaz pozostałego mienia - ubezpieczenie EEI. Wśród ubezpieczonego sprzętu można wyróżnić: 1.1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny - w szczególności: system nagłośnienia stadionu, instalacje bezpieczeństwa obiektowego, instalacje teleinformatyczne, sprzęt audiowizualny, a także: serwery, zestawy komputerowe (jednostka centralna + monitor), drukarki, skanery, faksmodemy zewnętrzne, inny osprzęt komputerowy, kserokopiarki, centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne i telefax, sprzęt specjalistyczny sterowany komputerowo, sieci, serwery, komputery przenośne, kamery video, aparaty fotograficzne cyfrowe, rzutniki i projektory itp.; sprzęt nie starszy niż 5 letni. 12

13 1.2 Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - w tym kamery telewizji przemysłowej, rejestratory, przekaźniki, systemy zasilania oraz przechowywania danych, 1.3 Zewnętrzne nośnil<i danycti i oprogramowanie 1.4 Postanowienia dodatl<owe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia i jego zabezpieczenia ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie niestanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane), uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, uznanie za ubezpieczone mienie podczas tymczasowego składowania, w tym nowo zakupiony sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji), Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, Dopuszcza się możliwość stosowania Klauzuli konserwacji" tylko w przypadku wymogu dot. obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, - przy czym jednocześnie uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę, Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp. 2. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1) 2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu, powstania), zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt , ,00 zł obligatoryjnie ,00 zł fakultatywnie konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej, aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu (5.19), ,00 zł obligatoryjnie ,00 zł fakultatywnie spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem radioaktywnym, wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli reprezentantów (5.1), braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji z uwzględnieniem zapisów pkt , wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie gwarancji, zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt ( ,00 zł) ciągłej eksploatacji - naturalnego zużycia, systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt (kradzież zwykła ,00 zł), działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej. 13

14 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, przerwy w dostawie mediów Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zal<res ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia, koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania ,00 zł w systemie na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia. 3. Sumy ubezpieczenia 3.1 Podatek VAT - sumy ubezpieczenia nie zawierają VAT, 3.2 System ubezpieczenia: Sumy stałe: stacjonarny sprzęt elektroniczny, przenośny sprzęt elektroniczny, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, Pierwsze ryzyko: zewnętrzne nośniki danych i oprogramowanie 3.3 Sumy ubezpieczenia - wielkości Stadion Miejski Przedmiot I Etap II Etap II Etap (część biurowa) Suma ubezpieczenia - Wartość zakończonej inwestycji Sprzęt elektroniczny, w tym: system sygnalizacji pożarowej SAP ,00 zł ,56 zł ,44 zł ,00 zł dźwiękowy system ostrzegawczy DSO ,25 zł ,45 zł ,30 zł ,00 zł system nagłośnienia stadionu ,00 zł ,00 zł instalacja bezpieczeństwa ,00 zł obiektowego ,29 zł ,26 zł ,45 zł ,00 zł instalacje teleinformatyczne ,95 zł ,69 zł ,36 zł U ,00 zł instalacje automatyki BMS ,00 zł ,30 zł ,70 zł ,00 zł RAZEM ,49 zł ,26 zł ,25 zł ,00 zł Pozostałe mienie (nie związane z budową stadionu) Przedmiot System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia sprzęt elektroniczny stacjonarny - zgodnie z załącznikiem nr 7 SS ,68 zł sprzęt elektroniczny przenośny - zgodnie z załącznikiem nr 7 SS ,60 zł RAZEM ,28 zł koszty odtworzenia danych, nośniki danych i oprogramowanie PR ,00 zł Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne PR ,00 zł 3.4 Limity odpowiedzialności Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty. 14

15 limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia obligatoryjnie limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia fakultatywnie, Zalania w wyniku stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku - limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Kradzież zwykła w systemie za pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia - limit ,00 zł obligatoryjnie, limit ,00 zł fakultatywnie. 4. Postanowienia dodatkowe: 4.1 Wypłata odszkodowania Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i całkowitej), Wypłata odszkodowania bez podatku VAT (netto) 4.2 Miejsce ubezpieczenia Sprzęt stacjonarny, systemy monitoringu - miejsca prowadzenia działalności (teren RP) Sprzęt przenośny - w miejscu prowadzenia działalności (również poza granicami RP) Sprzęt elektroniczny (w tym elektroakustyczny) miejscu organizacji imprez na terenie RP. 4.3 Franszyzy i udziały własne Ryzyko/ przedmiot Rodzaj franszyzy Wielkość Sprzęt stacjonarny redukcyjna 500,00 zł Sprzęt przenośny redukcyjna 500,00 zł Monitoring redukcyjna 500,00 zł Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz oprogramowanie, koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne redukcyjna 2% wartości odszkodowanie min. 500 zł 5. Klauzule obligatoryjne 5.1 Klauzula reprezentantów ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentanta Ubezpieczonego, przy czym przez reprezentanta Ubezpieczonego rozumie się Prezesa Zarządu oraz jego Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony). 5.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie przez Ubezpieczonego miejsca prowadzenia działalności będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkardzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 5.3 Klauzula rezygnacji z regresu ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku pracowników 5.4 Klauzula zmiany własności ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 15

16 5.4.1 w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo lub organizacyjne, bankiem lub inną instytucją finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych lub przekształcenia Ubezpieczonego w inną jednostkę organizacyjną lub podmiot prawa handlowego, ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowo powstałym podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo powstały podmiot może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w terminie 60 dni od daty wydzielenia podmiotu, przy czym jest zobowiązany do zapłaty składki wg zasady pro rata temporis za każdy dzień wykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 5.5 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia 5.6 Klauzula płatności składki lub rat składki ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia, Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 5.7 Klauzula lokalizacji zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą. Standard zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 5.8 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych. 5.9 Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej, jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 16

17 5.11 Klauzula warunków I taryf W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej Klauzula okolicznościowa Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody Klauzula mienia ruchomego octirona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie kraju. Limit w wysokości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od r. do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy, których powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty ,00 zł bez składki dodatkowej i konieczności jej rozliczania. W przypadku mienia zgłoszonego przez Zamawiającego o wartości powyżej ,00 zł na podstawie niniejszej klauzuli. Ubezpieczyciel potwierdzi fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową stosownym aneksem do polisy. Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis za taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że pomimo trwania szkody. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia Klauzula przepięć Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferyanym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które niebudzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia Klauzula terroryzmu Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Limit odpowiedzialności: 17

18 ,00 obligatoryjnie, ,00 fakultatywnie 5.20 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji Nie stosuje się zasady proporcji, jeżeli: - niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), - wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. - wysokość szkody nie przekracza zł 5.21 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie Ustala się, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. C. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo - kontraktową) w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem. Podstawowym celem Spółki jest realizowanie zadań własnych Gminy Białystok z zakresu tworzenia organizacyjnych warunków sprzyjających rozwojowi sportu polegających na budowie, utrzymaniu i obsłudze obiektu sportowego pod nazwą Stadion Miejski". 2. Zakres ubezpieczenia obeimuie m.in.: 2.1 szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz wskutek czynu niedozwolonego (OC deliktowa); 2.2 odpowiedzialność za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w związku z prowadzeniem punktów gastronomicznych), 2.3 odpowiedzialność za podwykonawców oraz za osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym osoby te podlegały kierownictwu ubezpieczonego i posiadały odpowiednie kompetencje (w tym wolontariuszy); 2.4 odpowiedzialność z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, zasilających oraz innych instalacji technologicznych (dotyczy również wszystkich instalacji podziemnych); 2.5 odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności w związku z prowadzeniem szatni oraz parkingów strzeżonych); zakres ubezpieczenia obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, paimtopy, tablety, itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje (np. kradzież pojazdu). 2.6 odpowiedzialność za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub innym podobnym czynnościom; 2.7 odpowiedzialność z tytułu posiadania lub administrowania terenami zielonymi, placami, chodnikami, wszelkim innym mieniem będącym w posiadaniu, administrowaniu lub podległym pod prawny lub faktyczny zarząd, 2.8 odpowiedzialność z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne obiektu oraz nieszczelną stolarkę okienną oraz przepięcia w odniesieniu do lokali użytkowych i części wspólnych zarządzanych przez Ubezpieczonych oraz szkody związane ze stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych - elewacje, klapy zewnętrzne, drzwi, okna jak i wewnętrznych - korytarze, schody, zsypy, windy, itp.); 18

19 2.9 odpowiedzialności za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową 2.10odpowiedzialność za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); 2.11odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie; 2.12odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych - z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni); planowana liczba imprez w ciągu roku ok odpowiedzialność za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników Ubezpieczonych, przy czym przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczeni zobowiązani są opłacić składkę ZUS; 2.14odpowiedzialność cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (w tym wolontariuszom, stażystom, praktykantom, asystentom, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych wyrokiem sądu, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie użytecznych przez zakład karny oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy); 2.15odpowiedzialność cywilnej za szkody w mieniu pracowników, w tym w ich pojazdach 2.16odpowiedzialność cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (liczba pojazdów - ok 12 szt.). 2.17odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej, prowadzonych prac budowlanych, remontowych 2.18odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations liability); 2.19 OC za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Pozostałe warunki ubezpieczenia 3.1 Trigger Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa, rzeczowa lub ewentualnie czysta strata finansowa pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zgodnie z reżimem odpowiedzialności zawartym w Kodeksie Cywilnym). 3.2 Szkody obiete odpowiedzialnością 19

20 3.2.1 Szkoda osobowa rozumiana będzie, jai<o strata powstała wskutel< śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia {lucrum cessans) Szkoda rzeczowa - to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego {damnum emergenś), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone {lucrum cessans) Czysta strata finansowa - szkoda niemająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi powyżej zdarzeniami: w następstwie działań nieobjętych umową, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. 3.3 Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, gdzie zakres obejmuje cały świat, z wyłączeniem terytorium USA i Kanady. 3.4 Franszyzy i udziały własne: Franszyza integralna - Szkody osobowe: brak Szkody rzeczowe: 500,00 zł Franszyza redukcyjna i udział własny - brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną w wysokości nie większej niż wskazane poniżej w następujących rozszerzeniach: > szkody w środowisku - 10 % wartości odszkodowania nie mniej niż zł, > czyste straty finansowe ,00 zł Dla OC pracodawcy - zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 4. Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń 4.1 Suma gwarancyjna: ,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 4.2 Dopuszczalne limity odpowiedzialności Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul - stosuje się limit wyższy). Numer ryzyka (odniesienie do pełnej treści) Nazwa Podlimit (minimalny na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) 2.1 OC delikt + kontrakt , OC za produkt , OC za podwykonawców , OC mienie przechowywane, kontrolowane, chronione , ,00 (mienie w szatniach) 2.6 OC mienie poddane obróbce, naprawie , OC z tytułu zalań dachowych, nieszczelne złącza , Czyste starty finansowe , OC najemcy (ruchomości i nieruchomości) , OC z tytułu nagłego zanieczyszczenia środowiska , OC z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportoworekreacyjnych , ,00 (sztuczne ognie) 2.14 OC pracodawcy , OC w mieniu pracowników , OC pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczenia , OC za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonywanej pracy ,00 20

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, dnia 07.10.2014r. GPI.271.2.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Nowy Targ, dnia 07.10.2014r. GPI.271.2.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 07.10.2014r. GPI.271.2.25.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na Ubezpieczenie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sędziszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Załącznik Nr 2 do SIWZ / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/ data/ / miejscowość NIP: REGON: Tel: Fax: e- mail : O F E R T A Zamawiający: Gmina Sędziszów ul Dworcowa 20 28-340 Sędziszów Odpowiadając na

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANY ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

5) oferujemy wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę i warunki

5) oferujemy wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę i warunki ZŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ ORMULRZ OERTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZŁĄZNIK NR do SIWZ FORMULRZ OFRTOWY Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Stadion Miejski Sp. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100 Toruń Miejsce prowadzenia działalności ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z WYKAZEM BUDYNKÓW ORAZ SZKODOWOŚCIĄ Nazwa Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dokładny adres, siedziba ul. Czarlińskiego 16 87-100

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r.

Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Siedlce, dnia 21 lutego 2011r. Dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia SP ZOZ RM-MEDITRANS Siedlce, nr sprawy ZP2/Ubezpieczenia/2/2011 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo