Wałbrzych, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wałbrzych, dnia 11.01.2013r."

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa oprogramowania, licencji oraz sprzętu, wdrożenie systemu, instruktaż obsługi systemu, wprowadzenie z dokumentacji danych do systemu i asysta techniczna na potrzeby Zamawiającego W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści tj. : PYTANIE 1: Wnosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej uzasadniającej i jednocześnie uprawniającej Zamawiającego, do określenia warunku udziału w postępowaniu, w postaci dysponowania wiedzą i doświadczeniem określonym w pkt. V.1.2. oraz wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej w pkt. V.1.4., na poziomie rażąco ograniczającym uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców. Zgodnie z podstawowymi zasadami udzielania zamówień, bez względu na tryb postępowania, warunek wiedzy i doświadczenia oraz wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej, musi być adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wszelkie zawyżanie wymagań nieuzasadnione przedmiotem zamówienia jest niedopuszczalne, co potwierdza szerokie w tym zakresie i szczegółowe orzecznictwo. PYTANIE 2: Wnosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej uprawniającej Zamawiającego do żądania od Wykonawców, w ramach trybu udzielenia zamówienia publicznego określonego jako negocjacje, wskazania w ofercie wstępnej ceny. Wszakże istotą przedmiotowej procedury jest wstępna kwalifikacja potencjalnych wykonawców do etapu negocjacji wyłącznie pod względem formalnym. Podstawową cechą trybu negocjacji jest dwuetapowość postępowania, gdzie cenę Wykonawcy podają zawsze dopiero po zakończeniu negocjacji. Tryb negocjacji wyklucza możliwość żądania wskazania przez Wykonawcę ceny, na pierwszym etapie postępowania, mającym na celu spełnienie przez Wykonawcę wyłącznie warunków formalnych. Wskazana przez Państwa Instrukcja udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. nie określa szczegółowych zasad prowadzenia postępowania w tym trybie i nie definiuje sposobu oceny ofert wstępnych. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że wobec braku szczegółowego opisu funkcjonalnego, branżowego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji usługi digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, a także opisu systemu ERP, o którym mowa jest w zał nr 1 do SIWZ (tabela), podanie przez oferentów optymalnej ceny za realizację przedmiotu zamówienia, która będzie podlegać punktacji ofert wstępnych, jest praktycznie niemożliwe. Prosimy o szczegółową odpowiedź w tym zakresie. PYTANIE 3: - Zał nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. W tabeli (pkt.5 niniejszego załącznika) jest wymieniona licencja na oprogramowanie ERP. Czy Zamawiający oczekuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia mają być również dostarczone moduły ERP zintegrowanego systemu informatycznego, takie np. jak: system finansowo-księgowy, kadry-płace, środki-trwałe, itp.?

2 Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na niżej wymienione pytania, która stanowi dla nas niezbędną informację w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia: PYTANIE 3.1.):- jaki jest pożądany przez Zamawiającego zakres modułów systemu ERP i jaka jest ich szczegółowa funkcjonalność? PYTANIE 3.2.): jaka jest docelowa ilość równoczesnych użytkowników, tj. operatorów ERP, z podziałem na poszczególne moduły ERP, tj.np. ilu użytkowników funkcjonalności systemu Finansowo-Księgowego, itp.? PYTANIE 3.3.): czy w zakresie realizowanych prac, Wykonawca będzie musiał przenieść dane z obecnie eksploatowanych modułów ERP do nowo oferowanych? Jak tak, to prosimy o podanie jakie to systemy, w jakiej technologii oraz w jakim zakresie dane mają zostać przeniesione. PYTANIE 3.4.): czy jest również wymagane połączenie / integracja modułów ERP z innymi funkcjonującymi w firmie Zamawiającego systemami lub z systemami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania? Jak, tak to prosimy o szczegółową informację, z jakimi systemami ma być integracja, w jakim zakresie oraz na jakiej zasadzie (np. automatyczna integracja, okresowe wczytywanie informacji/ danych, itp.). Dodatkowo nadmieniamy, że w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia nie ma żadnych informacji na temat modułów systemu ERP, które również miałyby wchodzić w przedmiot zamówienia. PYTANIE 4: Zał nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. W tabeli (pkt.5 niniejszego załącznika) jest wymieniona licencja na oprogramowanie dla systemu. Jakie dokładnie oprogramowanie Zamawiający ma na myśli? Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie. PYTANIE 5: W tabeli (pkt.5 niniejszego załącznika) jest wymieniony serwer systemu. Czy w tym wierszu należy wpisać koszt zakupu serwera do obsługi oferowanego systemu informatycznego, czy też Zamawiający miał coś innego na myśli? Jeżeli serwer, to prosimy o doprecyzowanie jakie parametry ma mieć ten sprzęt. PYTANIE 6. interface zewnętrzne: W SIWZ brak jest szczegółowej zasady, z jakimi systemami zewnętrznymi oferowane oprogramowanie ma współpracować (pobierać i wysyłać dane). Prosimy o szczegółową informację, jakie to systemy zewnętrzne, w jakiej technologii, na jakiej zasadzie ma być współpraca (jaki zakres danych, w jaki sposób ma być wymieniana informacja). PYTANIE 7. asysta techniczna: W opublikowanym SIWZ brak jest Załącznika nr 1 i nr 2 do umowy (paragraf 11, ust.1), który ma precyzować warunki i okres świadczenia usług serwisowych oraz asysty technicznej. Prosimy o przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie, które umożliwią rzetelną kalkulację oferty wstępnej. PYTANIE 8 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe : WYM35 Prosimy uszczegółowić zapis System musi zaktualizować bazę danych dla sieci. Czy chodzi o usługę wykonaną przez wykonawcę, w ramach której będzie przeprowadzona digitalizacja sieci i aktualizacja obecnie posiadanej bazy danych. W punkcie nr 5 Wprowadzanie danych do systemu z dokumentacji znajdującym się w załączniku nr 1a brak szczegółowej informacji, jaki jest to typ danych i jaka jest ich ilość. Informacje te są konieczne do właściwej wyceny zamawianej usługi prosimy o szczegółowe dane w tym zakresie. Jeśli to możliwe prosimy również podać przykład dokumentacji, która będzie podlegała digitalizacji. Jeśli dostarczona dokumentacji będzie zawierała braki, niejednoznaczności czy Zamawiający zakłada konsultacje podczas digitalizacji, czy też jakiś inny sposób wyjaśnienia tych braków, niezgodności, itp.? Brak także informacji dotyczącej typów, obiektów jakie będą digitalizowane. Czy w ramach digitalizacji będą wprowadzane dane opisowe dotyczące obiektów?

3 Jaka będzie odpowiedzialność po stronie Wykonawcy, w sytuacji braku PYTANIE 9 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe : WYM36 Czy chodzi o narzędzie do kalibracji podkładu rastrowego i narzędzia do wprowadzania obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych reprezentujących obiekty związane z branżą wod-kan takie jak np. zasuwa, studzienka, rura wodociągowa, przyłącze itp. PYTANIE 10 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe: WYM37 Prosimy uszczegółowić, w zakresie jakich obiektów ma być budowana baza danych. PYTANIE 11 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe: WYM38 Prosimy o uszczegółowienie zapisu System musi zdigitalizować schemat rozwinięty. Aktualnie z zapisu może wynikać, że system bez udziału użytkownika ma digitalizować (wektoryzować) podkład rastrowy. Czy Zamawiający miał na myśli, że dostarczone oprogramowanie będzie realizować taką funkcjonalność? PYTANIE 12 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe: WYM39 Prosimy o uszczegółowienie zapisu System musi zdigitalizować plan trasowy (mapę). Aktualnie z zapisu może wynikać, że system bez udziału użytkownika ma digitalizować (wektoryzować) podkład rastrowy. Czy Zamawiający miał na myśli, że dostarczone oprogramowanie będzie realizować taką funkcjonalność? PYTANIE 13 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM54, 55, 56, 57 Obsługa Procesów. Prosimy o opis, jak te procesy mają w szczegółach wyglądać. PYTANIE 14 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM58 Obsługa Procesów. Co oznacza sformułowanie Proces systemu prosimy o doprecyzowanie. PYTANIE 15 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM64 Obsługa Procesów. W opisie jest sformułowanie: poprzez inicjację z systemu zewnętrznego o jaki system chodzi (w jakiej technologii )i czy tylko w zakresie procesów inwestycyjnych? PYTANIE 16. Ilość operatorów systemu informatycznego Prosimy o czytelną informację, jaka będzie a) ilość licencji systemu ESRI lub równorzędnego. Jeżeli Zamawiający zakłada użytkowanie tego systemu nie tylko na stanowiskach edycyjnych, to prosimy o podanie również ilości potrzebnych licencji podglądowych do systemu b) ilość licencji systemu WORK FLOW ( Zarządzanie dokumentami, obsługa procesów). PYTANIE 17 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM 18 Na końcu tego wymagania jest sformułowanie: Mechanizmy przeszukiwania muszą uwzględniać po. Prosimy o wyjaśnienie tego sformułowania. PYTANIE 18 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM 19 Czy wymienione formaty dokumentów, to są wszystkie wymagane przez Zamawiającego formaty? Jak nie, to prosimy o wymienienie pozostałych formatów. PYTANIE 19 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM 29 Czy Zamawiający formułując ten wymóg, nie miał raczej na myśli funkcjonalności związanej z digitalizacją (pkt.4.4).? Wg nas, biblioteka symboli z reguły wykorzystywana jest przy digitalizacji sieci, a nie jest elementem systemu WORKFLOW (Obiegu dokumentów), tak jak zostało to opisane w SIWZ. Jeżeli Zamawiający jednak uważa, że powiązanie biblioteki symboli z obiegiem dokumentów jest wymagane, proszę o uszczegółowienie tego wymagania.

4 PYTANIE 20: Pytania do Kryterium oceny termin płatności: - prosimy o doprecyzowanie, jak należy rozumieć przedstawione w tym kryterium sposoby płatności. W szczególności prosimy o uszczegółowienie, jak należy rozumieć zapisy o płatnościach ratalnych czy wg Zamawiającego oznaczają one płatności częściowe zgodnie z harmonogramem? Czy też każdą fakturę częściową Zamawiający proponuje regulować w ratach gdzie terminy są liczone od daty wpływu faktury? Interpretację zapisów utrudnia fakt, że w projekcie umowy Zamawiający proponuje płatności zgodnie z harmonogramem płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury. PYTANIE 21: Pytanie do Załącznika nr 1 Formularz Oferty W tabeli cenami poszczególnych usług i dostaw występując pozycje: - licencja oprogramowania dla systemu; - licencja oprogramowania ERP. Prosimy o uszczegółowienie, jakie konkretnie licencje Zamawiający ma na myśli? PYTANIE 22: Pytanie do Załącznika nr 1 Formularz Oferty W tabeli cenami poszczególnych usług i dostaw występuje pozycja: - koszt aktualizacji oprogramowania. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji oprogramowania. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt jednorazowej aktualizacji, czy też roczną zryczałtowaną opłatę z tego tytułu? PYTANIE 23: Czy dopuszczalne jest zeskanowanie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego i wprowadzanie danych poza siedzibą Zamawiającego? Jakie są rodzaje obiektów, które mają zostać opisane w Systemie? Jakie są ilości poszczególnych obiektów (w sztukach lub kilometrach)? Ile atrybutów należy wprowadzić do Systemu dla poszczególnych obiektów? PYTANIE 24: Czy wartości dla wszystkich wymaganych atrybutów znajdują się w dokumentacji Zamawiającego? PYTANIE 25: Jaki ma być model wprowadzania danych do Systemu? Czy przewidywane jest przenoszenie danych z istniejących aplikacji? Czy to przenoszenie dotyczy kompletnych danych dla części sieci, a pozostała sieć ma zostać wprowadzona z dokumentacji papierowej? Czy też dane w istniejących aplikacjach nie pokrywają w 100% koniecznych atrybutów i dla każdego obiektu konieczne będzie uzupełnienie braków z dokumentacji papierowej? PYTANIE 26: Czy występują obiekty złożone dla których jest konieczne budowanie w systemie schematów wewnętrznych w postaci wektorowej? PYTANIE 27: W jaki sposób będzie odbierane wprowadzenie danych do systemu z dokumentacji? Na ile jednostek odbiorowych będzie podzielona cała sieć? PYTANIE 28: Jaką ilość dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do systemu (ilość dokumentów, ilość stron, formaty)? PYTANIE 29: Czy Wykonawca jest zobowiązany wektoryzować sieć wraz z opisem, czy jedynie przenieść sieć z istniejącej bazy? PYTANIE 30: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem Dostęp dla firm zewnętrznych (WYM 83)? PYTANIE 31: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przygotowania Analizy Przedwdrożeniowej do 8 tygodni od podpisania umowy? Przygotowanie Analizy na wysokim poziomie merytorycznym powinno być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami z pracownikami Zamawiającego oraz przeprowadzeniem dogłębnej weryfikacji materiałów źródłowych, co wymaga czasu. PYTANIE 32: Czy Zamawiający przewiduje edycję danych przestrzennych. Jeśli tak to na ilu stanowiskach? PYTANIE 33: Jaką liczbę użytkowników systemu przewiduje Zamawiający? PYTANIE 34: Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę zapisu 2 ust. 4 Po każdorazowym zakończeniu testów akceptacyjnych, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ich wynikach. W przypadku konieczności dokonania poprawek, Wykonawca dokona ich w terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, nie krótszym niż 5 dni roboczych

5 od uzyskania informacji o wynikach testów, a następnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia ponownych testów. PYTANIE 35: Zwracamy uwagę na wysokie kary, brak symetrii w zapisach dotyczących kar, dużą ogólność zastosowanych zapisów (przykładowo: Wykonawca zostanie obciążony karami nawet wtedy, gdy opóźnienie wystąpi nie z jego winy): a) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar, tak aby za każdy dzień było naliczane 0,2% kary od wartości opóźnionego etapu lub inne obniżenie jej wysokości? b) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar polegającą na obniżeniu wysokości kary za każdą godzinę opóźnienia czasu reakcji na awarie i czasu naprawy awarii do 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia lub inne obniżenie jej wysokości? c) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar, tak aby z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania asysty technicznej była naliczana kara w wysokości 1% wartości asysty technicznej wyszczególnionej w ofercie lub inne obniżenie jej wysokości? d) Wnosimy o wprowadzenie zmiany mającej na celu zachowanie symetrii zobowiązań Stron i obniżenie kary za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. e) Wnosimy o uszczegółowienie zapisów polegającego na dodaniu zapisu, że kary zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy opóźnienie nastąpi z winy Wykonawcy. PYTANIE 36: Wnosimy o zmianę zapisów 8 Poufność informacji. W naszej opinii brak jest zapisów w odpowiedni sposób chroniących Wykonawcę oraz precyzujących jakie informacje nie są informacjami poufnymi. Obowiązek zachowania poufności powinien być zrównoważony i chronić zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. PYTANIE 37: Wnosimy o zmianę zapisów 11 ust. 8 poprzez dodanie na końcu zdania: W przypadku braku możliwości usunięcia zgłoszonych wad / usterek w terminie 7 dni, Wykonawca zaproponuje obejście umożliwiające dalszą eksploatację. PYTANIE 38: Prosimy o doprecyzowanie zapisów 13 Zmiany umowy. Przedstawione przypadki stanowią zbyt ogólny zakres zmian. PYTANIE 39: Pytanie do Załącznika do Umowy Warunki Licencjonowania: W zakresie punktu i proponujemy ograniczenie możliwości wykonywania kopii Oprogramowania do 3 kopii (jednej dla pkt i dwóch dla punktu ) Jednocześnie zwracamy się z prośbą na wydłużenie terminu składania ofert ze względu na czas konieczny na wyjaśnienie wątpliwości oraz rzetelne przygotowanie dokumentów. PYTANIE 40: Zamawiający w punkcie XIV.2 SIWZ przedstawił sposób oceny kryterium referencje według następującego wzoru : Referencje: R/RR*10 Gdzie: R liczba referencji oferty z największą ilością referencji RR liczba referencji badanej oferty Czy Zamawiający potwierdza, że przedstawiony w SIWZ wzór jest poprawny? PYTANIE 41: W ostatnim punkcie załącznika do SIWZ p.n. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Zamawiający przedstawia następujące wymagania: System powinien zapewnić jednoczesną obsługę min. 50 użytkowników na 1 CPU serwera aplikacji Do sporządzenia kompletnej wyceny dla zamówienia konieczne jest dokładne określenie ilości użytkowników obsługiwanych przez system. Jaką ilość użytkowników system ma obsługiwać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia? PYTANIE 42: W punkcie 5.1 Formularza ofertowego (tabela kalkulacji) Zamawiający wymienia pozycję Licencja narzędziowa ESRI lub równoważna. Prosimy o przekazanie informacji na temat rodzaju oraz ilości licencji ESRI, jakie są wymagane przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

6 PYTANIE 43. W specyfikacji jest mowa o tym że wykonawca musi dokonać wprowadzenia danych z dokumentacji. Prosimy o podanie ile tych danych jest do wprowadzenia. Ile teczek należy zeskanować, ile arkuszy mapy należy zeskanować, skalibrować i wektoryzować. PYTANIE 44. W specyfikacji jest mowa o schematach i ich powiązaniu z systemem. Jakiego typu to są schematy, ile tych schematów jest do wektoryzowania? PYTANIE 45 System musi się integrować z innymi systemami. Prosimy o podanie dokładnie z jakimi systemami, jakich producentów i w jakim zakresie jest przewidywana integracja i jakiej technologii (szyna integracyjna, dblink). PYTANIE 46. W SIWZ jest mowa o dostarczeniu sprzętu. Jaki sprzęt trzeba dostarczyć i w jakiej ilości. Czy mowa to o serwerach czy również o stanowiskach roboczych, skanery, czytniki kodów kreskowych? PYTANIE 47. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w punkcie 5 jest tabela z informacją dodatkową za ceny usługi/dostawy. Czy suma w tej tabeli jest tożsama z sumą punktu 2 Wartość zamówienia ogółem? Czy należy może traktować to jako osobna wycenę niezależną od wartości zamówienia ogółem? Jeżeli jest to osobne zestawienie to czy będzie w jakikolwiek sposób oceniane? PYTANIE 48. Czy dokumentacje do skanowania będzie można wynosić poza teren Zamawiającego czy całość prac musi być w siedzibie zamawiającego? Jeżeli u Zamawiającego to czy zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do wykonania w/w usługi skanowania? PYTANIE 49. Zamawiający oczekuje że w terminie 30 dni od daty podpisania zostanie wykonana analiza przedwdrożeniowa. Termin jest bardzo krótki patrząc na zakres wdrożenia aby analiza była wykonana solidnie i fachowo. Proponujemy wydłużenie tego terminu do 50 dni od daty podpisania umowy. PYTANIE 50. Jaką ilość użytkowników przewiduje Zamawiający do pracy w systemie? Ila ma być użytkowników GIS (Digitalizacja)? Ile ma być użytkowników obsługujących procesy biznesowe? Ile ma być użytkowników wykorzystujących obieg dokumentów? Ilu ma być administratorów? PYTANIE 51. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w punkcie 5 jest tabela z informacją dodatkową za ceny usługi/dostawy. W punkcie 1 tabelki pozycja Licencja oprogramowania ERP Zamawiający oczekuje że żostanie wdrożony system ERP? Jeżeli tak to jakie moduły i w jakim zakresie funkcjonalnym (środki trwałe, eksploatacja itp..)? PYTANIE 52. W SIWZ jest mowa o przeniesieniu danych w postaci elektronicznej. Jakie dane należy przenieść, w jakich formatach są dane źródłowe i ile jest tych danych? PYTANIE 53. Przedstawiony SIWZ stanowi wytyczne do oferty wstępnej. Czy cena podana w ofercie wstepnej będzie wiążąca w ofercie ostatecznej, czy oferta ostateczna po negocjacjach będzie już podawana na podstawie ostatecznej wersji SIWZ po negocjacjach?

7 PYTANIE 54. Jak interpretować zapis wymagania nr 35. WYM35. Po zakończeniu procesu digitalizacji i uzupełnieniu danych system musi zaktualizować bazę danych dla sieci. Czy oznacza to że operator systemu musi mieć możliwość zaktualizowania bazy danych na podstawie wektoryzacji danych i uzupełnienia danych opisowych? Wektoryzację użytkownik będzie wykonywał bezpośrednio w bazie danych czy oznacza to że na czas wektoryzacji (digitalizacji) użytkownik będzie poza bazą danych wykonywał ta operacje a następnie będzie już wynik ładował do bazy danych i w ten sposób aktualizował bazę danych? PYTANIE 55. W wymaganiu WYM50 jest mowa o tym że obiekty są na mapach w układzie 65. Czy docelowym układem systemu ma być układ 65 czy obowiązujący w Polsce układ 2000? Jeżeli ma być układ 2000 to czy Zamawiający oczekuje transformacji wszystkich danych mapowych do układu 2000? PYTANIE 56. Zgodnie z SIWZ, dostawa skanerów nie wchodzi w zakres zamówienia. Dlatego prosimy o udzielenie informacji, jakie skanery Zamawiający przewiduje wykorzystać do realizacji tego projektu. Przekazujemy następujące odpowiedzi na powyższe pytania: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: Warunek dotyczący dysponowania wiedzą i doświadczeniem określonym w pkt. V.1.2. oraz wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej w pkt. V.1.4. został określony na zasadzie analogii oraz na podstawie aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wymóg dotyczący wysokości kwot nie jest uzależniony od żadnej podstawy prawnej i każdy Zamawiający ustala go we własnym zakresie, w stosunku zbliżonym do danego postępowania o udzielenie zamówienia, którego zamówienie dotyczy, mając na celu weryfikację czy dany wykonawca posiada np. środki finansowe oraz wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień o podobnych wartościach. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. ZMIANY DO SIWZ: Zamawiający na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) SIWZ wprowadza następujące zmiany do SIWZ: Ust. V pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ: Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże (w wykazie usług), że dostarczył i wdrożył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wstępnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pracujący system zarządzania przedsiębiorstwem oraz nadal utrzymuje system zarządzania przedsiębiorstwem w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość systemu jest nie mniejsza niż ,00 zł z VAT (potwierdzone referencjami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie). Wdrożenie musi mieć funkcjonalność i złożoność porównywalną z zakresem zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca: wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego dla projektu o wartości minimum ,00 zł (z VAT);

8 wprowadził z dokumentacji dane do systemu, w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość projektu była nie mniejsza niż ,00 zł (z VAT) otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże (w wykazie usług), że dostarczył i wdrożył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wstępnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pracujący system zarządzania przedsiębiorstwem oraz nadal utrzymuje system zarządzania przedsiębiorstwem w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość systemu jest nie mniejsza niż ,00 zł z VAT (potwierdzone referencjami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie). Wdrożenie musi mieć funkcjonalność i złożoność porównywalną z zakresem zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca: wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego dla projektu o wartości minimum ,00 zł (z VAT); wprowadził z dokumentacji dane do systemu, w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość projektu była nie mniejsza niż ,00 zł (z VAT) Ust. V pkt. 1 ppkt. 4) lit. b i c SIWZ: Posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości, co najmniej ,00 zł Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł otrzymuje nowe brzmienie: Posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości, co najmniej ,00 zł Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: Tryb udzielenia zamówienia (sposób przeprowadzenia postępowania) zastosowany w niniejszym postępowaniu nie jest trybem udzielenia zamówienia stricte ustawowym (odstąpiono od stosowania niektórych przepisów ustawy PZP) i został podzielony na 3 etapy: składanie ofert wstępnych, negocjacje, składanie ofert ostatecznych zgodnie z ust. II SIWZ oraz z zastrzeżeniem ust. XV pkt. 1 SIWZ. Nadmieniamy, że zamawiający nie przewidział publicznego otwarcia ofert wstępnych a ceny zaproponowane w ofertach nie zostaną ujawnione innym wykonawcom bezpośrednio po ich otwarciu oraz w trakcie prowadzonych ewentualnych negocjacji. Powyższy tryb udzielenia zamówienia zastosowano na podstawie 1, ust. 3 Instrukcji udzielenia zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.: W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Naczelny w drodze zarządzenia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia lub poprzez akceptację pisemnej propozycji komisji przetargowej lub kierownika działu wnioskującego o udzielenie zamówienia może ustalić zasady i tryb postępowania w sprawie udzielenia określonego zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane, odmienne od przyjętego w niniejszej instrukcji uregulowania wewnętrznego. Nadmieniamy, że WPWiK Sp. z o.o. jest podmiotem, którego właścicielem jest związek międzygminny: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. W związku z powyższym

9 Zamawiający jest podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy PZP, które zobowiązane jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli udzielają zamówienia w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności wykonywanej w ramach praw szczególnych lub wyłącznych polegającej m.in. na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniu wody pitnej do takich sieci lub kierowaniu takimi sieciami. Z uwagi na powyższe WPWiK Sp. z o.o. do zamówień sektorowych stosuje ustawę PZP, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 (tj euro dla dostaw i usług i euro dla robót budowlanych). Zamówienia o wartości poniżej tych kwot WPWiK Sp. z o.o. może udzielić bez stosowania przepisów ustawy Pzp oraz na podstawie obowiązującej Instrukcji udzielania zamówień w WPWiK Sp. z o.o., która nawiązuje do stosowania na zasadzie analogii przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. PODSTAWA PRAWNA: ust. II SIWZ, 1 ust.3 Instrukcji udzielenia zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. oraz art. 3 ust. 1 pkt 4, art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2, art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje, że będą dostarczone moduły ERP zintegrowanego systemu informatycznego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 3.1 do 3.4: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4: Pod pojęciem Licencja oprogramowania na system Zamawiający rozumie licencję na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami w SIWZ od WYM01 do WYM88 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5: Zamawiający wymaga, aby w tym wierszu wpisać koszt serwera. Ze względu na to, iż system ma być przygotowany przez Wykonawcę parametry techniczne muszą być adekwatne do postawionych wymagań. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 6 do 8: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9 : Zamawiającemu ma na myśli o digitalizację dokumentacji: system po skanowaniu np. schematu musi automatycznie rozpoznać typy obiektów oraz połączenia pomiędzy obiektami. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10 : Baza danych ma być budowana z obiektów, z których składa się sieć wodociągowa. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 : System bez udziału użytkownika musi zdigitalizować schemat rozwinięty. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12 : System bez udziału użytkownika musi zdigitalizować plan trasowy (mapę). ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13 : Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14 : Na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) wykreśla się treść: Proces systemu.

10 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 : Zamawiający wymaga, aby w zakresie procesów inwestycyjnych, inicjacja mogła następować z dowolnego zewnętrznego systemu poprzez interfejs w standardzie XML. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 a : Zamawiający wymaga, aby wszystkie licencje powinny być licencjami edycyjnymi. Liczba wymaganych licencji wynosi 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 b : Zamawiający wymaga, aby ilość licencji Work Flow wynosiła 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17 : Na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) wykreśla się treść: Mechanizmy przeszukiwania muszą uwzględniać po. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18 : WYM 19 nie dotyczy formatów dokumentów. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19 : WYM 29 powinno być zamieszczone w obszarze wymagań dla Digitalizacji. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20 : Ocena punktowa danej oferty w kryterium płatności zostanie dokonana według następującego wzoru: Gdzie: TP liczba punktów przyznana badanej ofercie (zgodnie z poniższą tabelą) TPP liczba punktów maksymalna Lp. Kryterium płatności Liczba przyznanych punktów 1 Płatność jednorazowa w terminie do 30 dni 1 2 Płatność jednorazowa z odroczonym terminem do 60 dni 1,2 3 Płatność jednorazowa z odroczonym terminem do 120 dni 1,4 4 Płatność ratalna w dwóch ratach z terminami płatności: 1,5 1 rata: 30 dni ; 2 rata: 180 dni 5 Płatność ratalna w czterech ratach z terminami płatności: 1 rata: 30 dni ; 2 rata: 120 dni ; 3 rata: 240 dni ; 4 rata: 360 1,6 TPP liczba maksymalna punktów według tabeli, którą można uzyskać to 1,6 pkt (liczba ta zostanie podstawiona do wzoru). Pozostała wartość (TP) zostanie podstawiona do wzoru według propozycji wykonawcy, którą należy ująć w ofercie w jednym z określeń z powyższej tabeli. Pod pojęciem płatności ratalnych należy rozumieć podzielenie płatności częściowej na raty. ZMIANY DO SIWZ: Zamawiający na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) SIWZ wprowadza następujące zmiany do SIWZ: Ust. XVII pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ: Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia.

11 otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów umowy na etapie negocjacji. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21 : Pod pojęciem licencja oprogramowania na system Zamawiający rozumie: licencja na oprogramowanie zgodne z wymaganiami od WYM01 do WYM88. Pod pojęciem licencji na oprogramowanie ERP Zamawiający rozumie licencję na oprogramowanie wspomagające następujące obszary: finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, magazyn, komunikacja z klientami. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22 : Zamawiający oczekuje, że aktualizacja oprogramowania będzie realizowana w okresie 3 lat od podpisania umowy. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt aktualizacji oprogramowania w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 23 do 29 : Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30 : Pod tym pojęciem rozumie się przystosowanie systemu do dostępu z sieci zewnętrznej do ograniczonych (przez administratora) zasobów. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31 : Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu na wykonanie analizy przedwdrożeniowej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32 : Zamawiający przewiduje edycję danych przestrzennych na 50 stanowiskach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33 : Zamawiający przewiduje liczbę użytkowników w ILOŚCI 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 34 : Zamawiający nie przewiduje zmiany w zapisie 2 ust 4. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35 : Zamawiający nie przewiduje zmian w Projekcie Umowy dotyczących kar. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 36 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie 8. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 37 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie 11 ust 8. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 38 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie 13. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 39 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie w załączniku nr 3 do umowy.

12 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 40 : Na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) wprowadza się poprawny wzór określający sposób oceny w kryterium referencje, który wygląda następująco: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 41 : System powinien zapewnić obsługę 50 użytkowników. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 42 : Licencja na oprogramowanie musi być bezterminowa i obejmować wykorzystanie jej na serwerze oraz stacjach roboczych. Ilość licencji nie mniejsza niż ilość licencji na system 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 43: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 44: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 45: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 46: Zamawiający zakłada dostarczenie sprzętu w postaci serwerów oraz niezbędnej infrastruktury pozwalającej na uruchomienie systemu. Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ pozostałe kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 47: Sumę wyceny tabeli w pkt. 5 należy traktować jako tożsamą z sumą z pkt. 5. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 48: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 49: Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie okresu na przygotowanie analizy przedwdroŝeniowej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 50: Zamawiający przewiduje, że w systemie będzie pracowało 50 użytkowników z czego wszyscy muszą mieć dostęp do GIS oraz procesów biznesowych (zakładamy, że wszystkie 50 licencji będą kompletne). W zakresie ilości administratorów - do uszczegółowienia na negocjacjach zgodnie z pkt. II 2 SIWZ. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 51: Zamawiający oczekuje, że wdrożony zostanie również system ERP (jako system zintegrowany) wspomagający następujące obszary: finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, magazyn, komunikacja z klientem. Szczegółowe funkcjonalności zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 52: Szczegółowe funkcjonalności zostaną doprecyzowane na negocjacjach.

13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 53: Ceny podane w ofercie wstępnej będą wykorzystywane na etapie oceny ofert wstępnych. Ceny podane w ofercie ostatecznej będą wykorzystane na etapie oceny ofert ostatecznych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 54: Oznacza to, że po wykonaniu digitalizacji i uzupełnieniu danych przez użytkowników systemu musi automatycznie zaktualizować bazy danych. Zamawiający zakłada, że użytkownik będzie aktualizował bazę danych ręcznie. Nie zakłada się również, że operator będzie wykonywał operację bezpośrednio na bazie danych ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 55: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 56: Zamawiający zakłada dostarczenie sprzętu w postaci serwerów oraz niezbędnej infrastruktury pozwalającej na uruchomienie systemu. Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ pozostałe kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. POZOSTAŁE ZMIANY DO SIWZ: Zamawiający na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) SIWZ wprowadza (oprócz powyższych) następujące zmiany do SIWZ: Ust. VI pkt. 4 ppkt 1: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 3 i 4 oraz pkt. 2 ppkt. 1 do 6 otrzymuje nowe brzmienie: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 3 oraz pkt. 2 ppkt. 1 do 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godz. 13:00. Informujemy, że poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. :

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. : Wałbrzych, dnia 10.03.2011r. Wyjaśnienie dot. zapytań od Wykonawców oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzoru umowy i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I Łódź, dnia 06.06.014r. DOA-ZP-I.71..014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania na wdrożenie e-usług i systemu GIS w MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.

Dotyczy: postępowania na wdrożenie e-usług i systemu GIS w MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Kostrzyn nad Odrą, 20.10.2017r. Dotyczy: postępowania na wdrożenie e-usług i systemu GIS w MZK Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Pytanie 5: Pkt II.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał link WWW do

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 24 stycznia 2017 r. AG.271.01.2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

I WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. W związku z prośbami o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wyjaśniam co następuje:

I WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. W związku z prośbami o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wyjaśniam co następuje: I WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Warszawa, 2016 09-07 Dotyczy: Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy i propozycji kryterium oceny ofert w zakresie opracowania wymagań technicznych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Poznań, 5 stycznia 2012r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie - strona UMWW Znak postępowania : BZP.II.274.6.2011

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

ZASADY OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1 Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych Sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K U T N I E ZASADY OGÓLNE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM ISO 9001:2008 Nowe Miasto Lubawskie dnia, 29.09.2011 r. AB.I.272.3.5.2011 Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON: Boguszów-Gorce, dnia 26.08.2016 WIM.062.02.2016.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / /2017. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: a, reprezentowaną przez: 1...

UMOWA NR / /2017. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: a, reprezentowaną przez: 1... UMOWA NR / /2017 zawarta dnia roku pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ul. Kaszubska 9, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora lek. Krzysztofa Korzeniowskiego zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2015r. CUI-DOAZ.332.10.2015 CUI/ZP/C/10/2015/19/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr pn.: Zakup energii elektrycznej )

Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr pn.: Zakup energii elektrycznej ) Sprawa nr 271.6.2012 Kampinos, dnia 9 listopada 2012 r. Informacja- Wyjaśnienie Przedsiębiorstwo WOD- INŻ. Sp. z o. o. ul. Modlińska 270 03 152 Warszawa Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

W związku z wpłynięciem pytań do treści Ogłoszenia Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Warszawa, dnia 22.03.2017 r. AE-10/ZP/ 11 /17 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na postawie art. 138o ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu i modyfikacja SIWZ z dnia r.

Sprawa: udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu i modyfikacja SIWZ z dnia r. Strona1 Nr sprawy: AZP-712/PN-p14/042/2011 Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 193 000 EURO pn.: Dostawa czasopism

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr...

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr... ZAŁĄCZNIK Nr 5 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Omówienie zakresu błędów odnotowanych w odniesieniu do Zamówień Publicznych w ramach działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZD.272.21.2015.MW Gryfino, dnia 01 października 2015r.

ZD.272.21.2015.MW Gryfino, dnia 01 października 2015r. ZD.272.21.2015.MW Gryfino, dnia 01 października 2015r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przesłanego dnia 04.09.2015r. do Dziennika

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA NR../GK

wzór UMOWA NR../GK wzór UMOWA NR../GK.272.2017 zawarta w dniu.. czerwca 2017 r. w Mietkowie pomiędzy Gminą Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Adama Kozarowicza Wójta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 14.09.2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 14.09.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, obieg informacji, system komunikacji, doradztwo i szkolenia w OPZZ oraz budowę prototypu systemu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: r. DZ-271/137/ 2014

DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: r. DZ-271/137/ 2014 DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: 24.10.2014 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ-271/137/ 2014 Dotyczy: Postępowania nr DZ-271/137/2014 Modernizacja przyściennych rozprężalni tlenu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl Ruda Śląska: Zakup, dostawa i instalacja aparatu USG dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy ZKM/ZC/30/17 MATERIAŁY PRZETARGOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo