Wałbrzych, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wałbrzych, dnia 11.01.2013r."

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa oprogramowania, licencji oraz sprzętu, wdrożenie systemu, instruktaż obsługi systemu, wprowadzenie z dokumentacji danych do systemu i asysta techniczna na potrzeby Zamawiającego W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści tj. : PYTANIE 1: Wnosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej uzasadniającej i jednocześnie uprawniającej Zamawiającego, do określenia warunku udziału w postępowaniu, w postaci dysponowania wiedzą i doświadczeniem określonym w pkt. V.1.2. oraz wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej w pkt. V.1.4., na poziomie rażąco ograniczającym uczciwą konkurencję i równe traktowanie Wykonawców. Zgodnie z podstawowymi zasadami udzielania zamówień, bez względu na tryb postępowania, warunek wiedzy i doświadczenia oraz wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej, musi być adekwatny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wszelkie zawyżanie wymagań nieuzasadnione przedmiotem zamówienia jest niedopuszczalne, co potwierdza szerokie w tym zakresie i szczegółowe orzecznictwo. PYTANIE 2: Wnosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej uprawniającej Zamawiającego do żądania od Wykonawców, w ramach trybu udzielenia zamówienia publicznego określonego jako negocjacje, wskazania w ofercie wstępnej ceny. Wszakże istotą przedmiotowej procedury jest wstępna kwalifikacja potencjalnych wykonawców do etapu negocjacji wyłącznie pod względem formalnym. Podstawową cechą trybu negocjacji jest dwuetapowość postępowania, gdzie cenę Wykonawcy podają zawsze dopiero po zakończeniu negocjacji. Tryb negocjacji wyklucza możliwość żądania wskazania przez Wykonawcę ceny, na pierwszym etapie postępowania, mającym na celu spełnienie przez Wykonawcę wyłącznie warunków formalnych. Wskazana przez Państwa Instrukcja udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. nie określa szczegółowych zasad prowadzenia postępowania w tym trybie i nie definiuje sposobu oceny ofert wstępnych. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że wobec braku szczegółowego opisu funkcjonalnego, branżowego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji usługi digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, a także opisu systemu ERP, o którym mowa jest w zał nr 1 do SIWZ (tabela), podanie przez oferentów optymalnej ceny za realizację przedmiotu zamówienia, która będzie podlegać punktacji ofert wstępnych, jest praktycznie niemożliwe. Prosimy o szczegółową odpowiedź w tym zakresie. PYTANIE 3: - Zał nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. W tabeli (pkt.5 niniejszego załącznika) jest wymieniona licencja na oprogramowanie ERP. Czy Zamawiający oczekuje, że w ramach przedmiotowego zamówienia mają być również dostarczone moduły ERP zintegrowanego systemu informatycznego, takie np. jak: system finansowo-księgowy, kadry-płace, środki-trwałe, itp.?

2 Jeżeli tak, to prosimy o odpowiedź na niżej wymienione pytania, która stanowi dla nas niezbędną informację w celu rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia: PYTANIE 3.1.):- jaki jest pożądany przez Zamawiającego zakres modułów systemu ERP i jaka jest ich szczegółowa funkcjonalność? PYTANIE 3.2.): jaka jest docelowa ilość równoczesnych użytkowników, tj. operatorów ERP, z podziałem na poszczególne moduły ERP, tj.np. ilu użytkowników funkcjonalności systemu Finansowo-Księgowego, itp.? PYTANIE 3.3.): czy w zakresie realizowanych prac, Wykonawca będzie musiał przenieść dane z obecnie eksploatowanych modułów ERP do nowo oferowanych? Jak tak, to prosimy o podanie jakie to systemy, w jakiej technologii oraz w jakim zakresie dane mają zostać przeniesione. PYTANIE 3.4.): czy jest również wymagane połączenie / integracja modułów ERP z innymi funkcjonującymi w firmie Zamawiającego systemami lub z systemami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania? Jak, tak to prosimy o szczegółową informację, z jakimi systemami ma być integracja, w jakim zakresie oraz na jakiej zasadzie (np. automatyczna integracja, okresowe wczytywanie informacji/ danych, itp.). Dodatkowo nadmieniamy, że w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia nie ma żadnych informacji na temat modułów systemu ERP, które również miałyby wchodzić w przedmiot zamówienia. PYTANIE 4: Zał nr 1 do SIWZ Formularz Oferty. W tabeli (pkt.5 niniejszego załącznika) jest wymieniona licencja na oprogramowanie dla systemu. Jakie dokładnie oprogramowanie Zamawiający ma na myśli? Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie. PYTANIE 5: W tabeli (pkt.5 niniejszego załącznika) jest wymieniony serwer systemu. Czy w tym wierszu należy wpisać koszt zakupu serwera do obsługi oferowanego systemu informatycznego, czy też Zamawiający miał coś innego na myśli? Jeżeli serwer, to prosimy o doprecyzowanie jakie parametry ma mieć ten sprzęt. PYTANIE 6. interface zewnętrzne: W SIWZ brak jest szczegółowej zasady, z jakimi systemami zewnętrznymi oferowane oprogramowanie ma współpracować (pobierać i wysyłać dane). Prosimy o szczegółową informację, jakie to systemy zewnętrzne, w jakiej technologii, na jakiej zasadzie ma być współpraca (jaki zakres danych, w jaki sposób ma być wymieniana informacja). PYTANIE 7. asysta techniczna: W opublikowanym SIWZ brak jest Załącznika nr 1 i nr 2 do umowy (paragraf 11, ust.1), który ma precyzować warunki i okres świadczenia usług serwisowych oraz asysty technicznej. Prosimy o przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie, które umożliwią rzetelną kalkulację oferty wstępnej. PYTANIE 8 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe : WYM35 Prosimy uszczegółowić zapis System musi zaktualizować bazę danych dla sieci. Czy chodzi o usługę wykonaną przez wykonawcę, w ramach której będzie przeprowadzona digitalizacja sieci i aktualizacja obecnie posiadanej bazy danych. W punkcie nr 5 Wprowadzanie danych do systemu z dokumentacji znajdującym się w załączniku nr 1a brak szczegółowej informacji, jaki jest to typ danych i jaka jest ich ilość. Informacje te są konieczne do właściwej wyceny zamawianej usługi prosimy o szczegółowe dane w tym zakresie. Jeśli to możliwe prosimy również podać przykład dokumentacji, która będzie podlegała digitalizacji. Jeśli dostarczona dokumentacji będzie zawierała braki, niejednoznaczności czy Zamawiający zakłada konsultacje podczas digitalizacji, czy też jakiś inny sposób wyjaśnienia tych braków, niezgodności, itp.? Brak także informacji dotyczącej typów, obiektów jakie będą digitalizowane. Czy w ramach digitalizacji będą wprowadzane dane opisowe dotyczące obiektów?

3 Jaka będzie odpowiedzialność po stronie Wykonawcy, w sytuacji braku PYTANIE 9 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe : WYM36 Czy chodzi o narzędzie do kalibracji podkładu rastrowego i narzędzia do wprowadzania obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych reprezentujących obiekty związane z branżą wod-kan takie jak np. zasuwa, studzienka, rura wodociągowa, przyłącze itp. PYTANIE 10 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe: WYM37 Prosimy uszczegółowić, w zakresie jakich obiektów ma być budowana baza danych. PYTANIE 11 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe: WYM38 Prosimy o uszczegółowienie zapisu System musi zdigitalizować schemat rozwinięty. Aktualnie z zapisu może wynikać, że system bez udziału użytkownika ma digitalizować (wektoryzować) podkład rastrowy. Czy Zamawiający miał na myśli, że dostarczone oprogramowanie będzie realizować taką funkcjonalność? PYTANIE 12 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe: WYM39 Prosimy o uszczegółowienie zapisu System musi zdigitalizować plan trasowy (mapę). Aktualnie z zapisu może wynikać, że system bez udziału użytkownika ma digitalizować (wektoryzować) podkład rastrowy. Czy Zamawiający miał na myśli, że dostarczone oprogramowanie będzie realizować taką funkcjonalność? PYTANIE 13 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM54, 55, 56, 57 Obsługa Procesów. Prosimy o opis, jak te procesy mają w szczegółach wyglądać. PYTANIE 14 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM58 Obsługa Procesów. Co oznacza sformułowanie Proces systemu prosimy o doprecyzowanie. PYTANIE 15 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM64 Obsługa Procesów. W opisie jest sformułowanie: poprzez inicjację z systemu zewnętrznego o jaki system chodzi (w jakiej technologii )i czy tylko w zakresie procesów inwestycyjnych? PYTANIE 16. Ilość operatorów systemu informatycznego Prosimy o czytelną informację, jaka będzie a) ilość licencji systemu ESRI lub równorzędnego. Jeżeli Zamawiający zakłada użytkowanie tego systemu nie tylko na stanowiskach edycyjnych, to prosimy o podanie również ilości potrzebnych licencji podglądowych do systemu b) ilość licencji systemu WORK FLOW ( Zarządzanie dokumentami, obsługa procesów). PYTANIE 17 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM 18 Na końcu tego wymagania jest sformułowanie: Mechanizmy przeszukiwania muszą uwzględniać po. Prosimy o wyjaśnienie tego sformułowania. PYTANIE 18 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM 19 Czy wymienione formaty dokumentów, to są wszystkie wymagane przez Zamawiającego formaty? Jak nie, to prosimy o wymienienie pozostałych formatów. PYTANIE 19 Załącznik nr 1a wymagania szczegółowe WYM 29 Czy Zamawiający formułując ten wymóg, nie miał raczej na myśli funkcjonalności związanej z digitalizacją (pkt.4.4).? Wg nas, biblioteka symboli z reguły wykorzystywana jest przy digitalizacji sieci, a nie jest elementem systemu WORKFLOW (Obiegu dokumentów), tak jak zostało to opisane w SIWZ. Jeżeli Zamawiający jednak uważa, że powiązanie biblioteki symboli z obiegiem dokumentów jest wymagane, proszę o uszczegółowienie tego wymagania.

4 PYTANIE 20: Pytania do Kryterium oceny termin płatności: - prosimy o doprecyzowanie, jak należy rozumieć przedstawione w tym kryterium sposoby płatności. W szczególności prosimy o uszczegółowienie, jak należy rozumieć zapisy o płatnościach ratalnych czy wg Zamawiającego oznaczają one płatności częściowe zgodnie z harmonogramem? Czy też każdą fakturę częściową Zamawiający proponuje regulować w ratach gdzie terminy są liczone od daty wpływu faktury? Interpretację zapisów utrudnia fakt, że w projekcie umowy Zamawiający proponuje płatności zgodnie z harmonogramem płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury. PYTANIE 21: Pytanie do Załącznika nr 1 Formularz Oferty W tabeli cenami poszczególnych usług i dostaw występując pozycje: - licencja oprogramowania dla systemu; - licencja oprogramowania ERP. Prosimy o uszczegółowienie, jakie konkretnie licencje Zamawiający ma na myśli? PYTANIE 22: Pytanie do Załącznika nr 1 Formularz Oferty W tabeli cenami poszczególnych usług i dostaw występuje pozycja: - koszt aktualizacji oprogramowania. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim terminie Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania aktualizacji oprogramowania. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt jednorazowej aktualizacji, czy też roczną zryczałtowaną opłatę z tego tytułu? PYTANIE 23: Czy dopuszczalne jest zeskanowanie dokumentacji w siedzibie Zamawiającego i wprowadzanie danych poza siedzibą Zamawiającego? Jakie są rodzaje obiektów, które mają zostać opisane w Systemie? Jakie są ilości poszczególnych obiektów (w sztukach lub kilometrach)? Ile atrybutów należy wprowadzić do Systemu dla poszczególnych obiektów? PYTANIE 24: Czy wartości dla wszystkich wymaganych atrybutów znajdują się w dokumentacji Zamawiającego? PYTANIE 25: Jaki ma być model wprowadzania danych do Systemu? Czy przewidywane jest przenoszenie danych z istniejących aplikacji? Czy to przenoszenie dotyczy kompletnych danych dla części sieci, a pozostała sieć ma zostać wprowadzona z dokumentacji papierowej? Czy też dane w istniejących aplikacjach nie pokrywają w 100% koniecznych atrybutów i dla każdego obiektu konieczne będzie uzupełnienie braków z dokumentacji papierowej? PYTANIE 26: Czy występują obiekty złożone dla których jest konieczne budowanie w systemie schematów wewnętrznych w postaci wektorowej? PYTANIE 27: W jaki sposób będzie odbierane wprowadzenie danych do systemu z dokumentacji? Na ile jednostek odbiorowych będzie podzielona cała sieć? PYTANIE 28: Jaką ilość dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić do systemu (ilość dokumentów, ilość stron, formaty)? PYTANIE 29: Czy Wykonawca jest zobowiązany wektoryzować sieć wraz z opisem, czy jedynie przenieść sieć z istniejącej bazy? PYTANIE 30: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem Dostęp dla firm zewnętrznych (WYM 83)? PYTANIE 31: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu przygotowania Analizy Przedwdrożeniowej do 8 tygodni od podpisania umowy? Przygotowanie Analizy na wysokim poziomie merytorycznym powinno być poprzedzone rzetelnymi konsultacjami z pracownikami Zamawiającego oraz przeprowadzeniem dogłębnej weryfikacji materiałów źródłowych, co wymaga czasu. PYTANIE 32: Czy Zamawiający przewiduje edycję danych przestrzennych. Jeśli tak to na ilu stanowiskach? PYTANIE 33: Jaką liczbę użytkowników systemu przewiduje Zamawiający? PYTANIE 34: Czy Zamawiający dopuszcza następującą zmianę zapisu 2 ust. 4 Po każdorazowym zakończeniu testów akceptacyjnych, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ich wynikach. W przypadku konieczności dokonania poprawek, Wykonawca dokona ich w terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, nie krótszym niż 5 dni roboczych

5 od uzyskania informacji o wynikach testów, a następnie poinformuje Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia ponownych testów. PYTANIE 35: Zwracamy uwagę na wysokie kary, brak symetrii w zapisach dotyczących kar, dużą ogólność zastosowanych zapisów (przykładowo: Wykonawca zostanie obciążony karami nawet wtedy, gdy opóźnienie wystąpi nie z jego winy): a) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar, tak aby za każdy dzień było naliczane 0,2% kary od wartości opóźnionego etapu lub inne obniżenie jej wysokości? b) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar polegającą na obniżeniu wysokości kary za każdą godzinę opóźnienia czasu reakcji na awarie i czasu naprawy awarii do 100 zł za każdy dzień roboczy opóźnienia lub inne obniżenie jej wysokości? c) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu naliczania kar, tak aby z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania asysty technicznej była naliczana kara w wysokości 1% wartości asysty technicznej wyszczególnionej w ofercie lub inne obniżenie jej wysokości? d) Wnosimy o wprowadzenie zmiany mającej na celu zachowanie symetrii zobowiązań Stron i obniżenie kary za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do 10% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. e) Wnosimy o uszczegółowienie zapisów polegającego na dodaniu zapisu, że kary zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy opóźnienie nastąpi z winy Wykonawcy. PYTANIE 36: Wnosimy o zmianę zapisów 8 Poufność informacji. W naszej opinii brak jest zapisów w odpowiedni sposób chroniących Wykonawcę oraz precyzujących jakie informacje nie są informacjami poufnymi. Obowiązek zachowania poufności powinien być zrównoważony i chronić zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. PYTANIE 37: Wnosimy o zmianę zapisów 11 ust. 8 poprzez dodanie na końcu zdania: W przypadku braku możliwości usunięcia zgłoszonych wad / usterek w terminie 7 dni, Wykonawca zaproponuje obejście umożliwiające dalszą eksploatację. PYTANIE 38: Prosimy o doprecyzowanie zapisów 13 Zmiany umowy. Przedstawione przypadki stanowią zbyt ogólny zakres zmian. PYTANIE 39: Pytanie do Załącznika do Umowy Warunki Licencjonowania: W zakresie punktu i proponujemy ograniczenie możliwości wykonywania kopii Oprogramowania do 3 kopii (jednej dla pkt i dwóch dla punktu ) Jednocześnie zwracamy się z prośbą na wydłużenie terminu składania ofert ze względu na czas konieczny na wyjaśnienie wątpliwości oraz rzetelne przygotowanie dokumentów. PYTANIE 40: Zamawiający w punkcie XIV.2 SIWZ przedstawił sposób oceny kryterium referencje według następującego wzoru : Referencje: R/RR*10 Gdzie: R liczba referencji oferty z największą ilością referencji RR liczba referencji badanej oferty Czy Zamawiający potwierdza, że przedstawiony w SIWZ wzór jest poprawny? PYTANIE 41: W ostatnim punkcie załącznika do SIWZ p.n. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Zamawiający przedstawia następujące wymagania: System powinien zapewnić jednoczesną obsługę min. 50 użytkowników na 1 CPU serwera aplikacji Do sporządzenia kompletnej wyceny dla zamówienia konieczne jest dokładne określenie ilości użytkowników obsługiwanych przez system. Jaką ilość użytkowników system ma obsługiwać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia? PYTANIE 42: W punkcie 5.1 Formularza ofertowego (tabela kalkulacji) Zamawiający wymienia pozycję Licencja narzędziowa ESRI lub równoważna. Prosimy o przekazanie informacji na temat rodzaju oraz ilości licencji ESRI, jakie są wymagane przez Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

6 PYTANIE 43. W specyfikacji jest mowa o tym że wykonawca musi dokonać wprowadzenia danych z dokumentacji. Prosimy o podanie ile tych danych jest do wprowadzenia. Ile teczek należy zeskanować, ile arkuszy mapy należy zeskanować, skalibrować i wektoryzować. PYTANIE 44. W specyfikacji jest mowa o schematach i ich powiązaniu z systemem. Jakiego typu to są schematy, ile tych schematów jest do wektoryzowania? PYTANIE 45 System musi się integrować z innymi systemami. Prosimy o podanie dokładnie z jakimi systemami, jakich producentów i w jakim zakresie jest przewidywana integracja i jakiej technologii (szyna integracyjna, dblink). PYTANIE 46. W SIWZ jest mowa o dostarczeniu sprzętu. Jaki sprzęt trzeba dostarczyć i w jakiej ilości. Czy mowa to o serwerach czy również o stanowiskach roboczych, skanery, czytniki kodów kreskowych? PYTANIE 47. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w punkcie 5 jest tabela z informacją dodatkową za ceny usługi/dostawy. Czy suma w tej tabeli jest tożsama z sumą punktu 2 Wartość zamówienia ogółem? Czy należy może traktować to jako osobna wycenę niezależną od wartości zamówienia ogółem? Jeżeli jest to osobne zestawienie to czy będzie w jakikolwiek sposób oceniane? PYTANIE 48. Czy dokumentacje do skanowania będzie można wynosić poza teren Zamawiającego czy całość prac musi być w siedzibie zamawiającego? Jeżeli u Zamawiającego to czy zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia i sprzęt do wykonania w/w usługi skanowania? PYTANIE 49. Zamawiający oczekuje że w terminie 30 dni od daty podpisania zostanie wykonana analiza przedwdrożeniowa. Termin jest bardzo krótki patrząc na zakres wdrożenia aby analiza była wykonana solidnie i fachowo. Proponujemy wydłużenie tego terminu do 50 dni od daty podpisania umowy. PYTANIE 50. Jaką ilość użytkowników przewiduje Zamawiający do pracy w systemie? Ila ma być użytkowników GIS (Digitalizacja)? Ile ma być użytkowników obsługujących procesy biznesowe? Ile ma być użytkowników wykorzystujących obieg dokumentów? Ilu ma być administratorów? PYTANIE 51. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) w punkcie 5 jest tabela z informacją dodatkową za ceny usługi/dostawy. W punkcie 1 tabelki pozycja Licencja oprogramowania ERP Zamawiający oczekuje że żostanie wdrożony system ERP? Jeżeli tak to jakie moduły i w jakim zakresie funkcjonalnym (środki trwałe, eksploatacja itp..)? PYTANIE 52. W SIWZ jest mowa o przeniesieniu danych w postaci elektronicznej. Jakie dane należy przenieść, w jakich formatach są dane źródłowe i ile jest tych danych? PYTANIE 53. Przedstawiony SIWZ stanowi wytyczne do oferty wstępnej. Czy cena podana w ofercie wstepnej będzie wiążąca w ofercie ostatecznej, czy oferta ostateczna po negocjacjach będzie już podawana na podstawie ostatecznej wersji SIWZ po negocjacjach?

7 PYTANIE 54. Jak interpretować zapis wymagania nr 35. WYM35. Po zakończeniu procesu digitalizacji i uzupełnieniu danych system musi zaktualizować bazę danych dla sieci. Czy oznacza to że operator systemu musi mieć możliwość zaktualizowania bazy danych na podstawie wektoryzacji danych i uzupełnienia danych opisowych? Wektoryzację użytkownik będzie wykonywał bezpośrednio w bazie danych czy oznacza to że na czas wektoryzacji (digitalizacji) użytkownik będzie poza bazą danych wykonywał ta operacje a następnie będzie już wynik ładował do bazy danych i w ten sposób aktualizował bazę danych? PYTANIE 55. W wymaganiu WYM50 jest mowa o tym że obiekty są na mapach w układzie 65. Czy docelowym układem systemu ma być układ 65 czy obowiązujący w Polsce układ 2000? Jeżeli ma być układ 2000 to czy Zamawiający oczekuje transformacji wszystkich danych mapowych do układu 2000? PYTANIE 56. Zgodnie z SIWZ, dostawa skanerów nie wchodzi w zakres zamówienia. Dlatego prosimy o udzielenie informacji, jakie skanery Zamawiający przewiduje wykorzystać do realizacji tego projektu. Przekazujemy następujące odpowiedzi na powyższe pytania: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1: Warunek dotyczący dysponowania wiedzą i doświadczeniem określonym w pkt. V.1.2. oraz wykazania sytuacji ekonomicznej i finansowej w pkt. V.1.4. został określony na zasadzie analogii oraz na podstawie aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wymóg dotyczący wysokości kwot nie jest uzależniony od żadnej podstawy prawnej i każdy Zamawiający ustala go we własnym zakresie, w stosunku zbliżonym do danego postępowania o udzielenie zamówienia, którego zamówienie dotyczy, mając na celu weryfikację czy dany wykonawca posiada np. środki finansowe oraz wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień o podobnych wartościach. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. ZMIANY DO SIWZ: Zamawiający na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) SIWZ wprowadza następujące zmiany do SIWZ: Ust. V pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ: Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże (w wykazie usług), że dostarczył i wdrożył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wstępnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pracujący system zarządzania przedsiębiorstwem oraz nadal utrzymuje system zarządzania przedsiębiorstwem w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość systemu jest nie mniejsza niż ,00 zł z VAT (potwierdzone referencjami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie). Wdrożenie musi mieć funkcjonalność i złożoność porównywalną z zakresem zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca: wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego dla projektu o wartości minimum ,00 zł (z VAT);

8 wprowadził z dokumentacji dane do systemu, w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość projektu była nie mniejsza niż ,00 zł (z VAT) otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający uzna warunek za spełniony: jeżeli wykonawca wykaże (w wykazie usług), że dostarczył i wdrożył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wstępnych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pracujący system zarządzania przedsiębiorstwem oraz nadal utrzymuje system zarządzania przedsiębiorstwem w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość systemu jest nie mniejsza niż ,00 zł z VAT (potwierdzone referencjami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - że zamówienia te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie). Wdrożenie musi mieć funkcjonalność i złożoność porównywalną z zakresem zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca: wykonał co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego dla projektu o wartości minimum ,00 zł (z VAT); wprowadził z dokumentacji dane do systemu, w co najmniej 1 przedsiębiorstwie, przy czym wartość projektu była nie mniejsza niż ,00 zł (z VAT) Ust. V pkt. 1 ppkt. 4) lit. b i c SIWZ: Posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości, co najmniej ,00 zł Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł otrzymuje nowe brzmienie: Posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości, co najmniej ,00 zł Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż ,00 zł ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2: Tryb udzielenia zamówienia (sposób przeprowadzenia postępowania) zastosowany w niniejszym postępowaniu nie jest trybem udzielenia zamówienia stricte ustawowym (odstąpiono od stosowania niektórych przepisów ustawy PZP) i został podzielony na 3 etapy: składanie ofert wstępnych, negocjacje, składanie ofert ostatecznych zgodnie z ust. II SIWZ oraz z zastrzeżeniem ust. XV pkt. 1 SIWZ. Nadmieniamy, że zamawiający nie przewidział publicznego otwarcia ofert wstępnych a ceny zaproponowane w ofertach nie zostaną ujawnione innym wykonawcom bezpośrednio po ich otwarciu oraz w trakcie prowadzonych ewentualnych negocjacji. Powyższy tryb udzielenia zamówienia zastosowano na podstawie 1, ust. 3 Instrukcji udzielenia zamówień przez WPWiK Sp. z o.o.: W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Naczelny w drodze zarządzenia o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia lub poprzez akceptację pisemnej propozycji komisji przetargowej lub kierownika działu wnioskującego o udzielenie zamówienia może ustalić zasady i tryb postępowania w sprawie udzielenia określonego zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane, odmienne od przyjętego w niniejszej instrukcji uregulowania wewnętrznego. Nadmieniamy, że WPWiK Sp. z o.o. jest podmiotem, którego właścicielem jest związek międzygminny: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. W związku z powyższym

9 Zamawiający jest podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy PZP, które zobowiązane jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli udzielają zamówienia w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności wykonywanej w ramach praw szczególnych lub wyłącznych polegającej m.in. na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniu wody pitnej do takich sieci lub kierowaniu takimi sieciami. Z uwagi na powyższe WPWiK Sp. z o.o. do zamówień sektorowych stosuje ustawę PZP, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 (tj euro dla dostaw i usług i euro dla robót budowlanych). Zamówienia o wartości poniżej tych kwot WPWiK Sp. z o.o. może udzielić bez stosowania przepisów ustawy Pzp oraz na podstawie obowiązującej Instrukcji udzielania zamówień w WPWiK Sp. z o.o., która nawiązuje do stosowania na zasadzie analogii przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. PODSTAWA PRAWNA: ust. II SIWZ, 1 ust.3 Instrukcji udzielenia zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. oraz art. 3 ust. 1 pkt 4, art. 132 ust. 1 pkt. 4 i ust. 2, art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3: W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje, że będą dostarczone moduły ERP zintegrowanego systemu informatycznego. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 3.1 do 3.4: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4: Pod pojęciem Licencja oprogramowania na system Zamawiający rozumie licencję na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami w SIWZ od WYM01 do WYM88 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5: Zamawiający wymaga, aby w tym wierszu wpisać koszt serwera. Ze względu na to, iż system ma być przygotowany przez Wykonawcę parametry techniczne muszą być adekwatne do postawionych wymagań. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 6 do 8: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9 : Zamawiającemu ma na myśli o digitalizację dokumentacji: system po skanowaniu np. schematu musi automatycznie rozpoznać typy obiektów oraz połączenia pomiędzy obiektami. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10 : Baza danych ma być budowana z obiektów, z których składa się sieć wodociągowa. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 : System bez udziału użytkownika musi zdigitalizować schemat rozwinięty. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12 : System bez udziału użytkownika musi zdigitalizować plan trasowy (mapę). ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13 : Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14 : Na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) wykreśla się treść: Proces systemu.

10 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 : Zamawiający wymaga, aby w zakresie procesów inwestycyjnych, inicjacja mogła następować z dowolnego zewnętrznego systemu poprzez interfejs w standardzie XML. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 a : Zamawiający wymaga, aby wszystkie licencje powinny być licencjami edycyjnymi. Liczba wymaganych licencji wynosi 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 b : Zamawiający wymaga, aby ilość licencji Work Flow wynosiła 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17 : Na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) wykreśla się treść: Mechanizmy przeszukiwania muszą uwzględniać po. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18 : WYM 19 nie dotyczy formatów dokumentów. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19 : WYM 29 powinno być zamieszczone w obszarze wymagań dla Digitalizacji. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20 : Ocena punktowa danej oferty w kryterium płatności zostanie dokonana według następującego wzoru: Gdzie: TP liczba punktów przyznana badanej ofercie (zgodnie z poniższą tabelą) TPP liczba punktów maksymalna Lp. Kryterium płatności Liczba przyznanych punktów 1 Płatność jednorazowa w terminie do 30 dni 1 2 Płatność jednorazowa z odroczonym terminem do 60 dni 1,2 3 Płatność jednorazowa z odroczonym terminem do 120 dni 1,4 4 Płatność ratalna w dwóch ratach z terminami płatności: 1,5 1 rata: 30 dni ; 2 rata: 180 dni 5 Płatność ratalna w czterech ratach z terminami płatności: 1 rata: 30 dni ; 2 rata: 120 dni ; 3 rata: 240 dni ; 4 rata: 360 1,6 TPP liczba maksymalna punktów według tabeli, którą można uzyskać to 1,6 pkt (liczba ta zostanie podstawiona do wzoru). Pozostała wartość (TP) zostanie podstawiona do wzoru według propozycji wykonawcy, którą należy ująć w ofercie w jednym z określeń z powyższej tabeli. Pod pojęciem płatności ratalnych należy rozumieć podzielenie płatności częściowej na raty. ZMIANY DO SIWZ: Zamawiający na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) SIWZ wprowadza następujące zmiany do SIWZ: Ust. XVII pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ: Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia.

11 otrzymuje nowe brzmienie: Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na wykonawcę niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów umowy na etapie negocjacji. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21 : Pod pojęciem licencja oprogramowania na system Zamawiający rozumie: licencja na oprogramowanie zgodne z wymaganiami od WYM01 do WYM88. Pod pojęciem licencji na oprogramowanie ERP Zamawiający rozumie licencję na oprogramowanie wspomagające następujące obszary: finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, magazyn, komunikacja z klientami. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22 : Zamawiający oczekuje, że aktualizacja oprogramowania będzie realizowana w okresie 3 lat od podpisania umowy. Wykonawca ma uwzględnić w ofercie koszt aktualizacji oprogramowania w okresie 3 lat od daty podpisania umowy. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 23 do 29 : Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ szczegółowa funkcjonalność zostanie doprecyzowana na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30 : Pod tym pojęciem rozumie się przystosowanie systemu do dostępu z sieci zewnętrznej do ograniczonych (przez administratora) zasobów. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31 : Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu na wykonanie analizy przedwdrożeniowej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32 : Zamawiający przewiduje edycję danych przestrzennych na 50 stanowiskach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33 : Zamawiający przewiduje liczbę użytkowników w ILOŚCI 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 34 : Zamawiający nie przewiduje zmiany w zapisie 2 ust 4. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35 : Zamawiający nie przewiduje zmian w Projekcie Umowy dotyczących kar. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 36 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie 8. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 37 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie 11 ust 8. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 38 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie 13. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 39 : Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie w załączniku nr 3 do umowy.

12 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 40 : Na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) wprowadza się poprawny wzór określający sposób oceny w kryterium referencje, który wygląda następująco: ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 41 : System powinien zapewnić obsługę 50 użytkowników. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 42 : Licencja na oprogramowanie musi być bezterminowa i obejmować wykorzystanie jej na serwerze oraz stacjach roboczych. Ilość licencji nie mniejsza niż ilość licencji na system 50. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 43: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 44: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 45: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 46: Zamawiający zakłada dostarczenie sprzętu w postaci serwerów oraz niezbędnej infrastruktury pozwalającej na uruchomienie systemu. Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ pozostałe kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 47: Sumę wyceny tabeli w pkt. 5 należy traktować jako tożsamą z sumą z pkt. 5. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 48: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 49: Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydłuŝenie okresu na przygotowanie analizy przedwdroŝeniowej. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 50: Zamawiający przewiduje, że w systemie będzie pracowało 50 użytkowników z czego wszyscy muszą mieć dostęp do GIS oraz procesów biznesowych (zakładamy, że wszystkie 50 licencji będą kompletne). W zakresie ilości administratorów - do uszczegółowienia na negocjacjach zgodnie z pkt. II 2 SIWZ. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 51: Zamawiający oczekuje, że wdrożony zostanie również system ERP (jako system zintegrowany) wspomagający następujące obszary: finanse, księgowość, kadry, płace, środki trwałe, magazyn, komunikacja z klientem. Szczegółowe funkcjonalności zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 52: Szczegółowe funkcjonalności zostaną doprecyzowane na negocjacjach.

13 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 53: Ceny podane w ofercie wstępnej będą wykorzystywane na etapie oceny ofert wstępnych. Ceny podane w ofercie ostatecznej będą wykorzystane na etapie oceny ofert ostatecznych. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 54: Oznacza to, że po wykonaniu digitalizacji i uzupełnieniu danych przez użytkowników systemu musi automatycznie zaktualizować bazy danych. Zamawiający zakłada, że użytkownik będzie aktualizował bazę danych ręcznie. Nie zakłada się również, że operator będzie wykonywał operację bezpośrednio na bazie danych ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 55: Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE od 56: Zamawiający zakłada dostarczenie sprzętu w postaci serwerów oraz niezbędnej infrastruktury pozwalającej na uruchomienie systemu. Zgodnie z pkt. II 2 SIWZ pozostałe kwestie te zostaną doprecyzowane na negocjacjach. POZOSTAŁE ZMIANY DO SIWZ: Zamawiający na podstawie ust. VIII pkt. 4 ppkt. 6) SIWZ wprowadza (oprócz powyższych) następujące zmiany do SIWZ: Ust. VI pkt. 4 ppkt 1: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 3 i 4 oraz pkt. 2 ppkt. 1 do 6 otrzymuje nowe brzmienie: Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 3 oraz pkt. 2 ppkt. 1 do 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godz. 13:00. Informujemy, że poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot.

Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 2: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 3: Dot. zapisów SIWZ Odpowiedź: Pytanie 4: Dot. Pytanie 1: Dot. zapisów SIWZ Prosimy o przedstawienie pełnych danych finansowych za rok 2014 oraz najbardziej aktualnych danych za 2015 r.: bilans, rachunek wyników, wprowadzenie oraz informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo