UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/ E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

2 KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY ECTS Dr Lidia Skuza ul. Wąska Szczecin Tel ; E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do ECTS Co to jest system ECTS? Jak działa system ECTS? Punkty ECTS i zasady ich przyznawania Informacje o Wydziale Biologii US WB informacje ogólne Kierunki studiów realizowane na WB Działalność naukowa Wydziału Biologii US Sylwetka absolwenta Mikrobiologii Wykaz jednostek biologicznych uczestniczących w procesie dydaktycznym na kierunku Mikrobiologia Tematyka badawcza jednostek biologicznych WB US Wykaz innych jednostek uczestniczących w procesie dydaktycznym na kierunku Mikrobiologia Plan studiów na kierunku Mikrobiologia Wymagania ogólne Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Mikrobiologia z kodami przedmiotu Przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 z punktami ECTS Charakterystyka przedmiotów prowadzonych na kierunku Mikrobiologia Praktyki zawodowe E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

4 1.WPROWADZENIE DO ECTS 1.1. Co to jest ECTS? Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych stały się faktem, a budowanie Europy bez granic umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy. 1.2 Jak działa system ECTS? Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: Pakiet Informacyjny w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej. Porozumienie o planach i programach zajęć obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. 4 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

5 Wykaz zaliczeń jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio ilościowy i jakościowy opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. 1.3 Punkty ECTS i zasady ich przyznawania. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaka musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaka musi wykonać student, by zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom, praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część pracy z całości pracy wymaganej danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy, jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udziałów ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci 5 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

6 uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej. UWAGA PAKIETY INFORMACYJNE ECTS PUBLIKOWANE SĄ CO ROKU. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PAKIETU INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA OKREŚLONYM ROKU AKADEMICKIM. 6 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

7 2. INFORMACJE O WYDZIALE BIOLOGII US 2.1 WB informacje ogólne Prodziekan ds. Naukowych WŁADZE WYDZIAŁU BIOLOGII US Strona internetowa: Dziekan dr hab. Andrzej Zawal, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Dr Lidia Skuza Dziekanat Wydziału Biologii ul. Wąska Szczecin Tel Strona internetowa: 2.2 Kierunki studiów realizowane na WB Aktualnie na Wydziale Biologii studenci kształcą się na następujących kierunkach: studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) Biologia studia drugiego stopnia, 2-letnie studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) Biotechnologia studia drugiego stopnia, 2-letnie studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) Ochrona środowiska studia drugiego stopnia, 2-letnie Mikrobiologia studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) 7 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

8 2.3 Działalność naukowa Wydziału Biologii US Wydział Biologii jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie. Wydział powstał w 1985 roku, a w 1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, w 2002 roku - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. Obecnie na Wydziale studiuje około 500 studentów na studiach stacjonarnych. W strukturze WB znajduje się 16 katedr biologicznych. Wydział Biologii US prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: biologia (I i II st.), biotechnologia (I i II st.), ochrona środowiska (I i II st.), mikrobiologia (I st.) oraz studia III st. doktoranckie z zakresu nauk biologicznych. Dla kierunków magisterskich prowadzone są też studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na WB posiadają pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (około 180 prac w latach ), a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WB ponadto organizuje coroczne konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Najważniejsze problemy badawcze stanowiące o tempie i kierunkach rozwoju Wydziału Biologii koncentrują się wokół zagadnień związanych z: analizą cytogenetyczną roślin (Katedra Biologii Komórki); molekularnymi podstawami biosyntezy etylenu (Katedra Fizjologii i Inzynierii genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin); udziałem fitohormonów w regulacji somatycznej embriogenezy i transformacji roślin; znaczeniem regulatorów wzrostu w rozwoju patogenów grzybowych (Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin); przygotowaniem koncepcji leków przeciwnowotworowych w zastosowaniu do nowotworów o oporności wielolekowej (Katedra Biochemii); badaniami nad zjawiskami odpornościowymi u zwierząt w zakresie zakażeń wirusowych i chlamydialnych (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii); badaniami nad zjawiskami odpornościowymi u ryb (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii); immunotypizacją wirusów i wybranych zarazków z rzędu Chlamydiales (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii); 8 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

9 badaniami środowiska wodnego z uwzględnieniem markerów immunologicznogenetyczno-biochemicznych (Katedra Mikrobiologii, Katedra Immunologii, Katedra Biochemii); zastosowaniem metodyki molekularnej do identyfikacji patogenów zwierzęcych i roślinnych (Katedra Genetyki, Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin); zastosowaniem metod molekularnych w taksonomii zwierząt i roślin (Katedra Genetyki); badaniami nad bioróżnorodnością oraz fitosocjologią zespołów roślin wyższych (Katedra Botaniki Ogólnej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Taksonomii i Fitogeografii); badaniami nad występowaniem gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (Katedra BotanikiOgólnej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Taksonomii i Fitogeografii); reintrodukcją ryb jesiotrowatych (Katedra Zoologii Ogólnej); badaniami nad etologią i ekologią ptaków (Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców); badaniami nad związkiem pasożyt żywiciel u ryb i płazów (Katedra Zoologii Ogólnej); analizą stanu obecnego oraz kierunków zmian środowiska przyrodniczego Pomorza Zachodniego w obliczu narastającej antropopresji a także możliwości jego ochrony (wszystkie Katedry Biologiczne); wpływem transformacji społeczno-ekonomicznej zachodzącej w Polsce na środowisko, gospodarkę, poszczególne grupy społeczne oraz zdrowie i kondycję fizyczną dzieci i młodzieży (Katedra Antropologii). Pracownicy i studenci WB biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie oraz Szczecińskim Festiwalu Nauki organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich. Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniką Gdańską, z licznymi Instytutami PAN. Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z WB należą: Uniwersytety w Kilonii, Greifswaldzie, Frankfurcie nad Menem, Rostoku, Petersburgu, Paryżu, Uppsali, Odessie, w Koszycach na Słowacji, w Kopenhadze, Cantenbury w Nowej Zelandii oraz w Kalifornii - w San Francisco. Współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach umów dwustronnych, jak i w ramach wspólnych prac badawczych. Jej przejawem są wizyty pracowników WNP we współpracujących instytucjach i na odwrót, pobyty osób z zagranicy na WNP. Szczególnie cenne są 9 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

10 wyjazdy pracowników WNP, a zwłaszcza udział w rejsach na koszt partnerów zagranicznych, możliwość prowadzenia badań przy użyciu aparatury, którą Wydział nie dysponuje, czy wreszcie przekazywanie materiału badawczego. Uznanie dla roli, jaką odgrywają w środowisku nauk przyrodniczych pracownicy WB podkreślane jest faktem wybierania ich do Rad Naukowych (Woliński Park Narodowy), do rad międzynarodowych towarzystw naukowych oraz do Komitetów Polskiej Akademii Nauk (Komitet Narodowy PAN ds. współpracy z Międzynarodową Radą ds. Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych [ICLAS], Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN, Komitet Immunologii PAN, Komitet Ekosfery PAN, Komitet Nauk Medycznych PAN, Komitet Badań Morza PAN, European Union of Coastal Conservation, International Society for Diatom Research). Kilku pracowników WB zostało zaproszonych do pracy w radach redakcyjnych czasopism naukowych ( Acta Phisologia Plantarum, Central European Journal of Immunology, Annals of Agriculture and Environmental Medicine). Pracownicy WB byli stypendystami m.in. Fundacji Aleksandra von Humboldta, DAAD, Fundacji Batorego, Fundacji Fulbrighta. Przyjeżdżają również goście z zagranicznych ośrodków naukowych, co zaowocowało szeregiem publikacji, w tym w czasopismach wyróżnionych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej oraz monografii (w jęz. niemieckim i angielskim). Jednym z czynników decydujących o podejmowaniu badań, ich finansowaniu jest współpraca Wydziału z instytucjami administracji rządowej oraz samorządowej, z których należy wymienić: Urzędy Wojewódzkie w Szczecinie i Zielonej Górze; liczne Urzędy Miejskie i Starostwa; Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku; Zarządy Parków Narodowych i Krajobrazowych. 10 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

11 3. SYLWETKA ABSOLWENTA MIKROBIOLOGII Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjat mikrobiologii) posiada wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów oraz innych organizmów opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Znajomość ich biologii i ekologii umożliwia mu sprawne posługiwanie się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia absolwentowi podjęcie pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą, rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Powinien znać język obcy na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem specjalistycznym zakresu mikrobiologii. 11 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

12 4. WYKAZ JEDNOSTEK BIOLOGICZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA Kod Nazwa jednostki kierownik 01 Katedra Anatomii i Zoologii dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Kręgowców 02 Katedra Antropologii p.o. dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US 03 Katedra Biochemii prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk 04 Katedra Chemii i Ochrony Prof. dr hab. inż. Gorzysław Środowiska Wodnego Poleszczuk 05 Katedra Biologii Komórki prof. dr hab. Stanisława Rogalska 06 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US 07 Katedra Ekologii i Ochrony prof. dr hab. Maciej Rogalski Środowiska 08 Katedra Fizjologii i Inżynierii prof. dr hab. Jan Kępczyński Genetycznej Roślin 09 Katedra Biotechnologii Roślin prof. dr hab. Ewa Kępczyńska 10 Katedra Fizjologii dr hab. Maria Suska, prof. US 11 Zakład Fizjologii Człowieka dr hab. Maria Suska, prof. US 12 Zakład Fizjologii Zwierząt dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US 13 Katedra Genetyki prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak 14 Katedra Mikrobiologii prof. dr hab. Wiesław Deptuła 15 Katedra Immunologii dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US 16 Katedra Taksonomii i Fitogeografii p.o. prof. dr hab. Maciej Rogalski Roślin 17 Katedra Zoologii Bezkręgowców i dr hab. Andrzej Zawal, prof. US Limnologii 18 Katedra Zoologii Ogólnej prof. dr hab. Józef Domagała 12 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

13 5. TEMATYKA BADAWCZA JEDNOSTEK BIOLOGICZNYCH WB US KATEDRA ANATOMII I ZOOLOGII KRĘGOWCÓW Neuroanatomia: a) neurotransmitery, neuromodulatory i kontransmitery w centralnym i obwodowym układzie nerwowym zwierząt domowych ich udział w procesach fizjologicznych i patologicznych; b) adrenergetyczne, cholinergiczne i peptydergiczne unerwienie żołądka kury domowej. Etologia i biologia miejskiej populacji kosa w Szczecinie: behawior kopulacyjny kosa Turdus merula, FEPC (force extra pair copulation) występowanie i biologiczne znaczenie. Drobne ssaki w pokarmie sów na Pomorzu Zachodnim. Nornikowate (Arvicolidae) Pliocenu i Plejstocenu Polski. KATEDRA ANTROPOLOGII Genetyczne i środowiskowe czynniki międzyosobniczego zróżnicowania przebiegu ontogenezy we współczesnych i dawnych populacjach ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego i euroregionu Pomerania: wywiady, ankiety, antropometria, antroposkopia z uwzględnieniem morfologii mięśni i dermatoglifów, impedancja elektryczna ciała, ruchliwość jąder komórek śluzówki jamy ustnej w zmiennym polu elektrycznym (EMN), mierniki starzenia (morfologiczne oraz określone na podstawie analizy sprawności w czynnościach codziennych ADL). Antropologiczne aspekty specjalizacji zawodowej i sportowej. Poszukiwanie prostych metod samooceny stopnia zaawansowania rozwoju i zagrożeń zdrowia. KATEDRA BIOCHEMII Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na organizmy zwierzęce z obszaru Morza Bałtyckiego i jego pobrzeży; wpływ treningu na powysiłkowe zmiany bioenergetyki erytrocytów u sportowców różnych dyscyplin; metabolizm energetyczny erytrocytów koni różnych ras, wpływ jonów ołowiu na metabolizm energetyczny erytrocytów i aktywność Na +, K + ATPazy w cukrzycy; sezonowe zmiany stężenia nukleotydów adeninowych u ryb; puryny krwi pełnej w różnych typach białaczek u ludzi; Chemioterapia molekularna, mechanizmy działania związków przeciwnowotworowych z grupy pochodnych i analogów antrachinonu. KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI Cytogenetyka i lokalizacja specyficznych sekwencji nukleotydowych DNA w chromosomach zbóż za pomocą FISH i GISH; badania filogenetyczne genomu mitochondrialnego w rodzaju Secale przy pomocy analizy restrykcyjnej i PCR; badania elektroforetycznego rozkładu izoenzymów u wybranych genotypów zbóż; transpozycja i analiza genetyczna roślin zbożowych. 13 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

14 KATEDRA BIOTECHNOLOGII ROŚLIN Rola giberelin i ABA w indukcji embriogenezy somatycznej u Medicago trunculata. Regulacja ekspresji genów przez gibereliny i ABA podczas embriogenezy somatycznej Medicago trunculata. Znaczenie jasmonianów, salicylanów oraz kwasu beta-aminomasłowego w rozwoju patogenów grzybowych roślin. Indukcja odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym roślin przez jasmoniany, salicylany i kwas beta-aminomasłowy podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne. Promocja wzrostu roślin przez ryzo bakterie podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne. Zwalczanie biologiczne fito patogenów grzybowych. KATEDRA BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY Fitogeograficzne aspekty występowania gatunków lasów liściastych i borów na Pomorzu. Fitogeografia i fitosocjologiczne uwarunkowania występowania gatunków zbiorowisk namułkowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea na półkuli północnej. Zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea występujące w Polsce. Rozmieszczenie na Pomorzu roślin naczyniowych z klasy Oxycocco-Sphagnetea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Flora jezior ramienicowych Pomorza. Rozmieszczenie gatunków wodnych na Pomorzu. Macromycetes wybranych biocenoz Pomorza: taksonomia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne. Analiza stężenia spor grzybów mikroskopowych i ziaren pyłku taksonów alergogennych w powietrzu Szczecina. Wpływ warunków pogodowych na stężenie ziaren pyłku. Ochrona roślin naczyniowych i grzybów. Konserwacja muraw kserotermicznych. KATEDRA CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA WODNEGO Procesy biohydrogfeochemiczne w naturalnych zbiornikach wodnych, a w szczególności w estuarium Odry oraz jeziorach, rzekach, ciekach i mniejszych zbiornikach (oczka wodne) Pomorza Zachodniego (produkcja pierwotna, zmiany trofii, eutrofizacja, mineralizacja). Procesy wymiany masy pomiędzy tonią wodną i osadami (koagulacja i peptyzacja koloidów, fluidyzacja osadów) kształtowanie się równowag kwasowo zasadowych i redukcyjno oksydacyjnych w wodach powierzchniowych, naddennych i interstycjalnych. KATEDRA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kształtowanie się zbiorowisk trawiastych w warunkach antropopresji; ocena przydatności wybranych gatunków traw do rekultywacji terenów zdegradowanych; porosty jako wskaźniki degradacji środowiska przyrodniczego; badania stanu populacji raków rodzimych w aspekcie ich restytucji oraz pozycji systematycznej raka błotnego; badania nad biologią i systematyką gatunków Branchiobdella; wpływ zmian sukcesyjnych w biocenozach leśnych na strategię przeżywania owadów leśnych. 14 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

15 KATEDRA FIZJOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ ROŚLIN Hormonalna regulacja ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion. Rola karikinoidów w kontroli spoczynku i w kiełkowaniu nasion. Somatyczna embriogeneza Medicago sativa. Molekularne podstawy biosyntezy i percepcji etylenu. Molekularne mechanizmy regulujące reakcje obronne roslin na stres mechaniczny. KATEDRA FIZJOLOGII (ZAKŁAD FIZJOLOGII CZŁOWIEKA I ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT) Metabolizm mineralny (głównie tzw. biopierwiastków) u zwierząt poligastrycznych oraz u ludzi: ocena stabilności homeostatycznej elektrolitów osoczowych; warunki utrzymania niezbędnej koncentracji pierwiastków tzw. puli komórkowej (wapnia, magnezu, żelaza) w różnych stanach fizjologicznych ciąża, laktacja; warunki utrzymania niezbędnej koncentracji pierwiastków tzw. puli komórkowej (wapnia, magnezu, żelaza) w różnych stanach patologicznych zakażenie wirusem BLV (stężenie wapnia i magnezu w trakcie rozwoju choroby, w jej kolejnych stadiach klinicznych określanych na podstawie badań hematologicznych); przemiany mineralne w wysiłku fizycznym; zależności przebiegu pośrednich przemian lipidowych od udziału w nich określonych pierwiastków; określanie wydolności fizycznej poprzez analizę: wieku, płci, stopnia wytrenowania; określanie możliwości adaptacyjnych organizmu do wysiłku fizycznego ocena mechanizmów adaptacyjnych (układów krążenia i oddechowego); analiza zmian hormonalnych we krwi; analiza metabolicznego zabezpieczenia energetyki wysiłkowej mięśni. KATEDRA GENETYKI Detekcja DNA patogenów chorobotwórczych dla człowieka przenoszonych przez kleszcze i badania ich heterogenności genetycznej; badania metodami genetyki molekularnej zakażenia produktów żywnościowych przez patogenne dla człowieka szczepy Listeria monocytogenes; badania z zakresu genetyki populacyjnej z zastosowaniem metod genetyki molekularnej odnośnie różnych gatunków małży słodkowodnych oraz raków; wpływ jonów fluoru i ołowiu na chromosomy leukocytów człowieka in vitro; badania na poziomie makroi mikrostrukturalnym orzęska Balantidium coli oraz jego biologii inwazyjność u żywicieli specyficznych i niespecyficznych. KATEDRA MIKROBIOLOGII / KATEDRA IMMUNOLOGII Badanie zjawisk odpornościowych u zwierząt w zakażeniach wirusowych i chlamydialnych oraz immmunotypizacja wirusów i zarazków z rodzaju Chlamydia i Chlamydophila; odporność królików w cyklu dobowym wpływ światła na zjawiska 15 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

16 odpornościowe u tych zwierząt; badania zjawisk odpornościowych u ryb w zdrowiu i chorobie; badania środowiska wodnego z uwzględnieniem markerów immunologiczno genetyczno biochemicznych zwierząt (ryb), żyjących w tym środowisku. KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I FITOGEOGRAFII Taksonomia roślin naczyniowych; fitogeografia chorologia; ochrona zasobów przyrody (gatunki roślin naczyniowych zagrożone wyginięciem; flora roślin naczyniowych Polski (Sudety, Śląsk oraz Pomorze Zachodnie). KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I LIMNOLOGII Zespoły peryfitonowe wód podgrzanych oraz wód naturalnych; zespoły poroślowe na sztucznych podłożach; próby wpływania na zbiorniki wodne poprzez umieszczanie w nich folii polietylenowej; morfologia i pasożytowanie larw z rodzaju Arrenurus na ważkach; Hydracarina Pomorza Zachodniego. KATEDRA ZOOLOGII OGÓLNEJ Restytucja i ochrona ryb wędrownych, głównie troci, łososia, jesiotra zachodniego oraz certy, minoga rzecznego i wstępującego do rzek młodego węgorza; formowanie się systemu reprodukcyjnego troci i łososi w ontogenezie; dojrzewanie różnych gatunków ryb jesiotrowatych hodowanych w rejonie Morza Kaspijskiego oraz w Polsce; struktura populacji i odżywiania się łososi w morzu w polskiej strefie ekonomicznej; parazytofauna dzikich ryb łososiowatych troci, łososia, pstrąga tęczowego z Bałtyku; morfologia, biologia i rozróżnianie hybrydów łososia i troci; analiza cyklu płciowego racicznicy zmiennej z terenu Polski. 16 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

17 6. WYKAZ INNYCH JEDNOSTEK UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA Kod Nazwa jednostki Prowadzący zajęcia 99 Akademickie Centrum Kształcenia mgr Regina Ptak, mgr Irena Językowego Ligmanowska; mgr L. Smędzik 99 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 99 Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny US 99 Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny 99 Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny 99 Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny mgr Janusz Blank dr Andrzej Wiśniewski dr Bożena Pawlak, dr Jadwiga Mrozek-Lejman prof. dr hab. Wiesław Dyk, dr Małgorzata Adamiec Jadwiżak 7. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA 7.1 Wymagania ogólne Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć na studiach licencjackich powinna być nie mniejsza niż 2200 godzin, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) powinna wynosić nie mniej niż Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Mikrobiologia z kodami przedmiotu Zasady tworzenia kodów przedmiotów: 13.4IV..S kod dziedziny wiedzy IV kod WB wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego 93 kod kierunku studiów wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego S rodzaj przedmiotu: K- podstawowy; S specjalizacyjny; F do wyboru 16 kod jednostki dydaktycznej 17 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

18 01 kod przedmiotu wg wykazu (kolejny numer na liście przedmiotów w programie studiów) Lp. Nazwa przedmiotu kod 01 ANATOMIA CZŁOWIEKA 13.4IV93.K BAKTERIOLOGIA Z WIRUSOLOGIĄ 13.4IV93.S IV93.S BIOCHEMIA 13.4IV93.K BIOCHEMIA KLINICZNA 13.4IV93.S BIOLOGIA KOMÓRKI 13.4IV93.K BIOLOGIA MOLEKULARNA 13.4IV93.K CHEMIA ANALITYCZNA 13.4IV93.K CHEMIA FIZYCZNA 13.4IV93.K CHEMIA NIEORGANICZNA 13.4IV93.K CHEMIA ORGANICZNA 13.4IV93.K CHOROBY ODZWIERZĘCE 13.4IV93S DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ 13.4IV93.S IV93.S DROBNOUSTROJE W OCHRONIE 13.4IV93.S1413 ŚRODOWISKA 13.4IV93.S EKOLOGIA DROBNOUSTROJÓW 13.4IV93.S IV93.S FIZYKA Z BIOFIZYKĄ 13.2IV93.K GENETYKA 13.4IV93.K GENETYKA DROBNOUSTROJÓW 13.4IV93.S IV93.S HISTOLOGIA 13.4IV93K IMMUNOLOGIA 13.4IV.93S IV93.S LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO 09.1IV93.K MATEMATYKA 11.1IV93K MATEMATYKA WYRÓWNAWCZA 11.1IV93.K MIKOLOGIA KLINICZNA 13.4IV.93S IV93.S MIKOLOGIA OGÓLNA 13.4IV93.S MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA 13.4IV93.S IV93.S MIKROORGANIZMY U BEZKRĘGOWCÓW 13.4IV93.S MODUŁ WYBIERALNY I 13.4IV93.F MODUŁ WYBIERALNY II 13.4IV93.F MODUŁ WYBIERALNY III 13.4IV93.F PARAZYTOLOGIA 13.4IV93.S E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

19 31 PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA 13.4IV93.K PRACOWNIA DYPLOMOWA 13.4IV93.F PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY DO WYBORU 08.0IV93.F SEMINARIUM DYPLOMOWE 13.4IV93.F SEROLOGIA Z TRANSFUZJOLOGIĄ 13.4IV93.S STATYSTYKA 13.4IV93.K SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I OCHRONY 13.4IV93.K0437 PRZECIWPOŻAROWEJ, ERGONOMIA 38 TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE 13.4IV93.S IV.93S TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 13.4IV93.K TOKSYKOLOGIA KLINICZNA 13.4IV93.K WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1IV93.K Przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 z punktami ECTS Oznaczenia zastosowane w tabelarycznym wykazie: R - godziny razem, W wykład, S seminarium (grupy 6-10 osobowe) w rozliczeniach realizacji dydaktyki jako 10 osobowe Ć K konwersatorium L zajęcia laboratoryjne (grupy osobowe), w rozliczeniach realizacji dydaktyki jako 15 osobowe I rok - Semestr 1 Przedmiot Matematyka wyrównawcza Liczba godzin zajęć R W S Ć K L Forma zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Z IV93.K9922 Matematyka O IV93.K9921 Chemia nieorganiczna E IV93.K0409 Chemia organiczna E IV93.K0410 Techniki mikrobiologiczne O IV93.K IV93.K1438 Technologia informacyjna O IV93.K E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

20 Biologia komórki E IV93.K0505 Statystyka O IV93.K0736 Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, ergonomia 5 5 Z IV93.K0437 Razem I rok - Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin zajęć Forma R W S Ć K L zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Chemia analityczna E IV93.K0407 Bakteriologia z wirusologią E IV93.K1402 Biochemia E IV93.K0303 Fizyka z biofizyką O IV93.K9915 Biologia molekularna E IV93.K0506 Histologia O IV93.K1818 Razem II rok - Semestr 3 Przedmiot Liczba godzin zajęć R W S Ć K L Forma zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Biochemia kliniczna E IV93.K0304 Chemia fizyczna O IV93.K0408 WF Z IV93.K9941 Lektorat z języka obcego Z IV93.K9920 Mikrobiologia przemysłowa E IV93.K IV93.K1425 Genetyka E IV93.K1316 Anatomia człowieka E IV93.K0101 Moduł wybieralny I O IV93.F..27 Razem II rok - Semestr 4 Przedmiot Liczba godzin zajęć Forma R W S Ć K L zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Mikologia ogólna E IV93.K0624 Lektorat z języka obcego E IV93.K9920 Genetyka drobnoustrojów E IV93.K E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia

Efekty kształcenia dla kierunku Biologia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 672 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień

PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień PLAN STUDIÓW - BIOLOGIA I stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna

biologia rozwoju/bezkręgowce: taksonomia, bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i filogeneza i biologia rozwoju mikologia systematyczna matematyka chemia ogólna i nieorganiczna chemia organiczna biologia roślin podstawy statystyki botanika systematyczna botanika zajęcia terenowe bezkręgowce: morfologia funkcjonalna i biologia rozwoju/bezkręgowce:

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe

kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe kierunek: Biologia studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2014/2015 (I rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 16.06.2014 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem 2 sem

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Biologia studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I rok II rok III rok 1 sem

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biochemia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna. 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE Specjalność: Biofizyka molekularna 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Biofizyka to uznana dziedzina nauk przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień

PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień PLAN STUDIÓW BIOLOGIA II stopień Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Iwona Stawoska Zespół dydaktyczny dr Agnieszka Kania dr Iwona Stawoska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH

INFORMATOR O STUDIACH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII INFORMATOR O STUDIACH BIOLOGICZNYCH I BIOTECHNOLOGICZNYCH Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów () Lublin 0 [Fragment plan

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mikrobiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok

III Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III Specjalności realizowane od III roku studiów. I rok III... Harmonogramy przebiegu studiów biologicznych I stopnia III.... Specjalności realizowane od III roku studiów Ćwiczenia: K konwersatoria, L lektoraty, T ćwicz. terenowe; pozostałe laboratoria. KP

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Immunobiologia wybranych grup organizmów SYLABUS A. Informacje ogólne

Immunobiologia wybranych grup organizmów SYLABUS A. Informacje ogólne Immunobiologia wybranych grup organizmów A. Informacje ogólne Elementy sylabusa Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Chemia organiczna - opis przedmiotu

Chemia organiczna - opis przedmiotu Chemia organiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chemia organiczna Kod przedmiotu 13.3-WB-OSP-ChOrg-W-S14_pNadGen6S4HZ Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Biologia. studia stacjonarne licencjackie I stopnia

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM Biologia. studia stacjonarne licencjackie I stopnia -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Biologia 205/206 studia stacjonarne licencjackie I stopnia Semestr I Matematyka I 0 5 25 2 Fizyka 0 5 25 2 Fizyczne aspekty biologicznych układów modelowych 0 5

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Podstawy modelowania matematycznego Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Matematyka - opis przedmiotu

Matematyka - opis przedmiotu Matematyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M-W-S14_pNadGenAT6Y9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka

KARTA KURSU. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka Bioinformatyka, 1 stopień, stacjonarne, rok akademicki 2017/18, semestr I KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Modelowanie komputerowe w anatomii i fizjologii człowieka Computational models in human anatomy

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

E f e k t y k s z t a ł c e n i a

E f e k t y k s z t a ł c e n i a E f e k t y k s z t a ł c e n i a Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2014/2015 Kod: CCB-1-104-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne

ANALIZA SYLABUS. A. Informacje ogólne ANALIZA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy mikrobiologii z immunologią Basics of microbiology and immunology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr hab. Magdalena Greczek-

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Matematyka I Mathematics I Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich I stopnia specjalności Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy Biotechnologii Środowiskowej Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Inżynieria biomedyczna Linear algebra and analytical geometry forma studiów: studia stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mp_ Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017

Kierunek: Biotechnologia, rok I Rok akademicki 2016/2017 Kierunek: Biotechnologia, rok I Metody uczenia się i studiowania Bt I 0 1 15 1 Biologia ogólna Bt I 0 1 30 45 6 x Chemia ogólna i nieorganiczna Bt I 0 1 30 30 30 6 x Chemia organiczna Bt I 0 2 30 15 30

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia laboratoryjne w dydaktycznym pracowni informatycznej KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Technologia informacyjna Nazwa przedmiotu w języku angielskim Information Technology USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne

WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno-

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Analiza matematyczna Nazwa modułu w języku angielskim Calculus Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Chemia Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I

Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I. Przedmiot podstawowy Obowiązkowy polski Semestr I KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOG-476I Analiza matematyczna I Calculus I A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Biologia I Biology I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: II podstawowy, moduł 3 I stopnia Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010

Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: chemia poziom pierwszy Sylabus modułu: Podstawy Chemii B 0310-CH-S1-010 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Teresa Kowalska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału)

KARTA PRZEDMIOTU. (pieczęć wydziału) (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Eksploracja danych w bioinformatyce 2. Kod przedmiotu: EksDaBio 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2017/2018 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-0 Algebra liniowa Linear Algebra Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. HODOWLE KOMÓREK I TKANEK CELL AND TISSUE CULTURE Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Anna Barbasz Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Mikrobiologia Microbiology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr Tomasz Bator dr Magdalena Greczek-Stachura Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Chemii i Toksykologii Żywności

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Chemii i Toksykologii Żywności SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Chemia ogólna i analityczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Przyrody Protection of Nature Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Chemia ogólna i nieorganiczna Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna.

OPIS PRZEDMIOTU. Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP. Pedagogiki i Psychologii. Pedagogiki. Pedagogika wczesnoszkolna. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Technologie informacyjne w edukacji 1100-PW11TI-SP Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Załącznik nr 11 do Uchwały nr 236 Rady WMiI z dnia 31 marca 2015 roku Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo