UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/ E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

2 KOORDYNATOR WYDZIAŁOWY ECTS Dr Lidia Skuza ul. Wąska Szczecin Tel ; E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do ECTS Co to jest system ECTS? Jak działa system ECTS? Punkty ECTS i zasady ich przyznawania Informacje o Wydziale Biologii US WB informacje ogólne Kierunki studiów realizowane na WB Działalność naukowa Wydziału Biologii US Sylwetka absolwenta Mikrobiologii Wykaz jednostek biologicznych uczestniczących w procesie dydaktycznym na kierunku Mikrobiologia Tematyka badawcza jednostek biologicznych WB US Wykaz innych jednostek uczestniczących w procesie dydaktycznym na kierunku Mikrobiologia Plan studiów na kierunku Mikrobiologia Wymagania ogólne Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Mikrobiologia z kodami przedmiotu Przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 z punktami ECTS Charakterystyka przedmiotów prowadzonych na kierunku Mikrobiologia Praktyki zawodowe E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

4 1.WPROWADZENIE DO ECTS 1.1. Co to jest ECTS? Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków dydaktyczno-badawczych stały się faktem, a budowanie Europy bez granic umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus tzw. Europejski System Transferu (i Akumulacji) Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy. 1.2 Jak działa system ECTS? Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: Pakiet Informacyjny w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej. Porozumienie o planach i programach zajęć obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. 4 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

5 Wykaz zaliczeń jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. w wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio ilościowy i jakościowy opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. 1.3 Punkty ECTS i zasady ich przyznawania. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaka musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaka musi wykonać student, by zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom, praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym, a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część pracy z całości pracy wymaganej danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Punkty ECTS przyporządkowane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy, jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udziałów ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci 5 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

6 uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej. UWAGA PAKIETY INFORMACYJNE ECTS PUBLIKOWANE SĄ CO ROKU. ROK AKADEMICKI UMIESZCZONY NA STRONIE TYTUŁOWEJ PAKIETU INFORMUJE, ŻE PAKIET OBEJMUJE PROGRAM DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA OKREŚLONYM ROKU AKADEMICKIM. 6 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

7 2. INFORMACJE O WYDZIALE BIOLOGII US 2.1 WB informacje ogólne Prodziekan ds. Naukowych WŁADZE WYDZIAŁU BIOLOGII US Strona internetowa: Dziekan dr hab. Andrzej Zawal, prof. US Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Dr Lidia Skuza Dziekanat Wydziału Biologii ul. Wąska Szczecin Tel Strona internetowa: 2.2 Kierunki studiów realizowane na WB Aktualnie na Wydziale Biologii studenci kształcą się na następujących kierunkach: studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) Biologia studia drugiego stopnia, 2-letnie studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) Biotechnologia studia drugiego stopnia, 2-letnie studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) Ochrona środowiska studia drugiego stopnia, 2-letnie Mikrobiologia studia pierwszego stopnia, 3-letnie zawodowe (licencjat) 7 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

8 2.3 Działalność naukowa Wydziału Biologii US Wydział Biologii jest jedyną biologiczną jednostką naukowo-dydaktyczną w Szczecinie posiadającą pełne prawa akademickie. Wydział powstał w 1985 roku, a w 1998 roku uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, w 2002 roku - prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. Obecnie na Wydziale studiuje około 500 studentów na studiach stacjonarnych. W strukturze WB znajduje się 16 katedr biologicznych. Wydział Biologii US prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: biologia (I i II st.), biotechnologia (I i II st.), ochrona środowiska (I i II st.), mikrobiologia (I st.) oraz studia III st. doktoranckie z zakresu nauk biologicznych. Dla kierunków magisterskich prowadzone są też studia podyplomowe. Wszystkie kierunki studiów prowadzone na WB posiadają pozytywna ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wysoka aktywność naukowa pracowników WB wyraża się w publikacji kilkuset prac rocznie. Oryginalne wyniki badań są ogłaszane w renomowanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (około 180 prac w latach ), a także prezentowane na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. WB ponadto organizuje coroczne konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Najważniejsze problemy badawcze stanowiące o tempie i kierunkach rozwoju Wydziału Biologii koncentrują się wokół zagadnień związanych z: analizą cytogenetyczną roślin (Katedra Biologii Komórki); molekularnymi podstawami biosyntezy etylenu (Katedra Fizjologii i Inzynierii genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin); udziałem fitohormonów w regulacji somatycznej embriogenezy i transformacji roślin; znaczeniem regulatorów wzrostu w rozwoju patogenów grzybowych (Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin); przygotowaniem koncepcji leków przeciwnowotworowych w zastosowaniu do nowotworów o oporności wielolekowej (Katedra Biochemii); badaniami nad zjawiskami odpornościowymi u zwierząt w zakresie zakażeń wirusowych i chlamydialnych (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii); badaniami nad zjawiskami odpornościowymi u ryb (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii); immunotypizacją wirusów i wybranych zarazków z rzędu Chlamydiales (Katedra Mikrobiologii i Katedra Immunologii); 8 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

9 badaniami środowiska wodnego z uwzględnieniem markerów immunologicznogenetyczno-biochemicznych (Katedra Mikrobiologii, Katedra Immunologii, Katedra Biochemii); zastosowaniem metodyki molekularnej do identyfikacji patogenów zwierzęcych i roślinnych (Katedra Genetyki, Katedra Fizjologii i Inżynierii Genetycznej Roślin, Katedra Biotechnologii Roślin); zastosowaniem metod molekularnych w taksonomii zwierząt i roślin (Katedra Genetyki); badaniami nad bioróżnorodnością oraz fitosocjologią zespołów roślin wyższych (Katedra Botaniki Ogólnej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Taksonomii i Fitogeografii); badaniami nad występowaniem gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (Katedra BotanikiOgólnej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Taksonomii i Fitogeografii); reintrodukcją ryb jesiotrowatych (Katedra Zoologii Ogólnej); badaniami nad etologią i ekologią ptaków (Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców); badaniami nad związkiem pasożyt żywiciel u ryb i płazów (Katedra Zoologii Ogólnej); analizą stanu obecnego oraz kierunków zmian środowiska przyrodniczego Pomorza Zachodniego w obliczu narastającej antropopresji a także możliwości jego ochrony (wszystkie Katedry Biologiczne); wpływem transformacji społeczno-ekonomicznej zachodzącej w Polsce na środowisko, gospodarkę, poszczególne grupy społeczne oraz zdrowie i kondycję fizyczną dzieci i młodzieży (Katedra Antropologii). Pracownicy i studenci WB biorą czynny udział w organizacji Nocy Naukowca w Szczecinie oraz Szczecińskim Festiwalu Nauki organizowanym przez STN przy współpracy wyższych uczelni szczecińskich. Wydział utrzymuje współpracę naukową z większością uczelni krajowych, m.in. z uniwersytetami Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim, Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, z Akademią Medyczną w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniką Gdańską, z licznymi Instytutami PAN. Do najważniejszych partnerów zagranicznych współpracujących z WB należą: Uniwersytety w Kilonii, Greifswaldzie, Frankfurcie nad Menem, Rostoku, Petersburgu, Paryżu, Uppsali, Odessie, w Koszycach na Słowacji, w Kopenhadze, Cantenbury w Nowej Zelandii oraz w Kalifornii - w San Francisco. Współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach umów dwustronnych, jak i w ramach wspólnych prac badawczych. Jej przejawem są wizyty pracowników WNP we współpracujących instytucjach i na odwrót, pobyty osób z zagranicy na WNP. Szczególnie cenne są 9 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

10 wyjazdy pracowników WNP, a zwłaszcza udział w rejsach na koszt partnerów zagranicznych, możliwość prowadzenia badań przy użyciu aparatury, którą Wydział nie dysponuje, czy wreszcie przekazywanie materiału badawczego. Uznanie dla roli, jaką odgrywają w środowisku nauk przyrodniczych pracownicy WB podkreślane jest faktem wybierania ich do Rad Naukowych (Woliński Park Narodowy), do rad międzynarodowych towarzystw naukowych oraz do Komitetów Polskiej Akademii Nauk (Komitet Narodowy PAN ds. współpracy z Międzynarodową Radą ds. Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych [ICLAS], Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN, Komitet Immunologii PAN, Komitet Ekosfery PAN, Komitet Nauk Medycznych PAN, Komitet Badań Morza PAN, European Union of Coastal Conservation, International Society for Diatom Research). Kilku pracowników WB zostało zaproszonych do pracy w radach redakcyjnych czasopism naukowych ( Acta Phisologia Plantarum, Central European Journal of Immunology, Annals of Agriculture and Environmental Medicine). Pracownicy WB byli stypendystami m.in. Fundacji Aleksandra von Humboldta, DAAD, Fundacji Batorego, Fundacji Fulbrighta. Przyjeżdżają również goście z zagranicznych ośrodków naukowych, co zaowocowało szeregiem publikacji, w tym w czasopismach wyróżnionych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej oraz monografii (w jęz. niemieckim i angielskim). Jednym z czynników decydujących o podejmowaniu badań, ich finansowaniu jest współpraca Wydziału z instytucjami administracji rządowej oraz samorządowej, z których należy wymienić: Urzędy Wojewódzkie w Szczecinie i Zielonej Górze; liczne Urzędy Miejskie i Starostwa; Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku; Zarządy Parków Narodowych i Krajobrazowych. 10 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

11 3. SYLWETKA ABSOLWENTA MIKROBIOLOGII Absolwent studiów pierwszego stopnia (licencjat mikrobiologii) posiada wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów oraz innych organizmów opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Znajomość ich biologii i ekologii umożliwia mu sprawne posługiwanie się różnorodnymi technikami laboratoryjnymi ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów umożliwia absolwentowi podjęcie pracy z materiałem biologicznym i klinicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia i służb weterynaryjnych, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska, a także w szkołach prowadzących kształcenie w zakresie mikrobiologii, po zdobyciu wymaganego przygotowania pedagogicznego (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą, rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Powinien znać język obcy na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem specjalistycznym zakresu mikrobiologii. 11 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

12 4. WYKAZ JEDNOSTEK BIOLOGICZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA Kod Nazwa jednostki kierownik 01 Katedra Anatomii i Zoologii dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US Kręgowców 02 Katedra Antropologii p.o. dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US 03 Katedra Biochemii prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk 04 Katedra Chemii i Ochrony Prof. dr hab. inż. Gorzysław Środowiska Wodnego Poleszczuk 05 Katedra Biologii Komórki prof. dr hab. Stanisława Rogalska 06 Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody dr hab. Agnieszka Popiela, prof. US 07 Katedra Ekologii i Ochrony prof. dr hab. Maciej Rogalski Środowiska 08 Katedra Fizjologii i Inżynierii prof. dr hab. Jan Kępczyński Genetycznej Roślin 09 Katedra Biotechnologii Roślin prof. dr hab. Ewa Kępczyńska 10 Katedra Fizjologii dr hab. Maria Suska, prof. US 11 Zakład Fizjologii Człowieka dr hab. Maria Suska, prof. US 12 Zakład Fizjologii Zwierząt dr hab. Wiesława Orowicz, prof. US 13 Katedra Genetyki prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak 14 Katedra Mikrobiologii prof. dr hab. Wiesław Deptuła 15 Katedra Immunologii dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US 16 Katedra Taksonomii i Fitogeografii p.o. prof. dr hab. Maciej Rogalski Roślin 17 Katedra Zoologii Bezkręgowców i dr hab. Andrzej Zawal, prof. US Limnologii 18 Katedra Zoologii Ogólnej prof. dr hab. Józef Domagała 12 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

13 5. TEMATYKA BADAWCZA JEDNOSTEK BIOLOGICZNYCH WB US KATEDRA ANATOMII I ZOOLOGII KRĘGOWCÓW Neuroanatomia: a) neurotransmitery, neuromodulatory i kontransmitery w centralnym i obwodowym układzie nerwowym zwierząt domowych ich udział w procesach fizjologicznych i patologicznych; b) adrenergetyczne, cholinergiczne i peptydergiczne unerwienie żołądka kury domowej. Etologia i biologia miejskiej populacji kosa w Szczecinie: behawior kopulacyjny kosa Turdus merula, FEPC (force extra pair copulation) występowanie i biologiczne znaczenie. Drobne ssaki w pokarmie sów na Pomorzu Zachodnim. Nornikowate (Arvicolidae) Pliocenu i Plejstocenu Polski. KATEDRA ANTROPOLOGII Genetyczne i środowiskowe czynniki międzyosobniczego zróżnicowania przebiegu ontogenezy we współczesnych i dawnych populacjach ludzkich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego i euroregionu Pomerania: wywiady, ankiety, antropometria, antroposkopia z uwzględnieniem morfologii mięśni i dermatoglifów, impedancja elektryczna ciała, ruchliwość jąder komórek śluzówki jamy ustnej w zmiennym polu elektrycznym (EMN), mierniki starzenia (morfologiczne oraz określone na podstawie analizy sprawności w czynnościach codziennych ADL). Antropologiczne aspekty specjalizacji zawodowej i sportowej. Poszukiwanie prostych metod samooceny stopnia zaawansowania rozwoju i zagrożeń zdrowia. KATEDRA BIOCHEMII Wpływ zanieczyszczeń chemicznych na organizmy zwierzęce z obszaru Morza Bałtyckiego i jego pobrzeży; wpływ treningu na powysiłkowe zmiany bioenergetyki erytrocytów u sportowców różnych dyscyplin; metabolizm energetyczny erytrocytów koni różnych ras, wpływ jonów ołowiu na metabolizm energetyczny erytrocytów i aktywność Na +, K + ATPazy w cukrzycy; sezonowe zmiany stężenia nukleotydów adeninowych u ryb; puryny krwi pełnej w różnych typach białaczek u ludzi; Chemioterapia molekularna, mechanizmy działania związków przeciwnowotworowych z grupy pochodnych i analogów antrachinonu. KATEDRA BIOLOGII KOMÓRKI Cytogenetyka i lokalizacja specyficznych sekwencji nukleotydowych DNA w chromosomach zbóż za pomocą FISH i GISH; badania filogenetyczne genomu mitochondrialnego w rodzaju Secale przy pomocy analizy restrykcyjnej i PCR; badania elektroforetycznego rozkładu izoenzymów u wybranych genotypów zbóż; transpozycja i analiza genetyczna roślin zbożowych. 13 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

14 KATEDRA BIOTECHNOLOGII ROŚLIN Rola giberelin i ABA w indukcji embriogenezy somatycznej u Medicago trunculata. Regulacja ekspresji genów przez gibereliny i ABA podczas embriogenezy somatycznej Medicago trunculata. Znaczenie jasmonianów, salicylanów oraz kwasu beta-aminomasłowego w rozwoju patogenów grzybowych roślin. Indukcja odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym roślin przez jasmoniany, salicylany i kwas beta-aminomasłowy podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne. Promocja wzrostu roślin przez ryzo bakterie podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne. Zwalczanie biologiczne fito patogenów grzybowych. KATEDRA BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY Fitogeograficzne aspekty występowania gatunków lasów liściastych i borów na Pomorzu. Fitogeografia i fitosocjologiczne uwarunkowania występowania gatunków zbiorowisk namułkowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea na półkuli północnej. Zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea występujące w Polsce. Rozmieszczenie na Pomorzu roślin naczyniowych z klasy Oxycocco-Sphagnetea i Scheuchzerio-Caricetea fuscae. Flora jezior ramienicowych Pomorza. Rozmieszczenie gatunków wodnych na Pomorzu. Macromycetes wybranych biocenoz Pomorza: taksonomia, ekologia i rozmieszczenie geograficzne. Analiza stężenia spor grzybów mikroskopowych i ziaren pyłku taksonów alergogennych w powietrzu Szczecina. Wpływ warunków pogodowych na stężenie ziaren pyłku. Ochrona roślin naczyniowych i grzybów. Konserwacja muraw kserotermicznych. KATEDRA CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA WODNEGO Procesy biohydrogfeochemiczne w naturalnych zbiornikach wodnych, a w szczególności w estuarium Odry oraz jeziorach, rzekach, ciekach i mniejszych zbiornikach (oczka wodne) Pomorza Zachodniego (produkcja pierwotna, zmiany trofii, eutrofizacja, mineralizacja). Procesy wymiany masy pomiędzy tonią wodną i osadami (koagulacja i peptyzacja koloidów, fluidyzacja osadów) kształtowanie się równowag kwasowo zasadowych i redukcyjno oksydacyjnych w wodach powierzchniowych, naddennych i interstycjalnych. KATEDRA EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Kształtowanie się zbiorowisk trawiastych w warunkach antropopresji; ocena przydatności wybranych gatunków traw do rekultywacji terenów zdegradowanych; porosty jako wskaźniki degradacji środowiska przyrodniczego; badania stanu populacji raków rodzimych w aspekcie ich restytucji oraz pozycji systematycznej raka błotnego; badania nad biologią i systematyką gatunków Branchiobdella; wpływ zmian sukcesyjnych w biocenozach leśnych na strategię przeżywania owadów leśnych. 14 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

15 KATEDRA FIZJOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ ROŚLIN Hormonalna regulacja ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion. Rola karikinoidów w kontroli spoczynku i w kiełkowaniu nasion. Somatyczna embriogeneza Medicago sativa. Molekularne podstawy biosyntezy i percepcji etylenu. Molekularne mechanizmy regulujące reakcje obronne roslin na stres mechaniczny. KATEDRA FIZJOLOGII (ZAKŁAD FIZJOLOGII CZŁOWIEKA I ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT) Metabolizm mineralny (głównie tzw. biopierwiastków) u zwierząt poligastrycznych oraz u ludzi: ocena stabilności homeostatycznej elektrolitów osoczowych; warunki utrzymania niezbędnej koncentracji pierwiastków tzw. puli komórkowej (wapnia, magnezu, żelaza) w różnych stanach fizjologicznych ciąża, laktacja; warunki utrzymania niezbędnej koncentracji pierwiastków tzw. puli komórkowej (wapnia, magnezu, żelaza) w różnych stanach patologicznych zakażenie wirusem BLV (stężenie wapnia i magnezu w trakcie rozwoju choroby, w jej kolejnych stadiach klinicznych określanych na podstawie badań hematologicznych); przemiany mineralne w wysiłku fizycznym; zależności przebiegu pośrednich przemian lipidowych od udziału w nich określonych pierwiastków; określanie wydolności fizycznej poprzez analizę: wieku, płci, stopnia wytrenowania; określanie możliwości adaptacyjnych organizmu do wysiłku fizycznego ocena mechanizmów adaptacyjnych (układów krążenia i oddechowego); analiza zmian hormonalnych we krwi; analiza metabolicznego zabezpieczenia energetyki wysiłkowej mięśni. KATEDRA GENETYKI Detekcja DNA patogenów chorobotwórczych dla człowieka przenoszonych przez kleszcze i badania ich heterogenności genetycznej; badania metodami genetyki molekularnej zakażenia produktów żywnościowych przez patogenne dla człowieka szczepy Listeria monocytogenes; badania z zakresu genetyki populacyjnej z zastosowaniem metod genetyki molekularnej odnośnie różnych gatunków małży słodkowodnych oraz raków; wpływ jonów fluoru i ołowiu na chromosomy leukocytów człowieka in vitro; badania na poziomie makroi mikrostrukturalnym orzęska Balantidium coli oraz jego biologii inwazyjność u żywicieli specyficznych i niespecyficznych. KATEDRA MIKROBIOLOGII / KATEDRA IMMUNOLOGII Badanie zjawisk odpornościowych u zwierząt w zakażeniach wirusowych i chlamydialnych oraz immmunotypizacja wirusów i zarazków z rodzaju Chlamydia i Chlamydophila; odporność królików w cyklu dobowym wpływ światła na zjawiska 15 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

16 odpornościowe u tych zwierząt; badania zjawisk odpornościowych u ryb w zdrowiu i chorobie; badania środowiska wodnego z uwzględnieniem markerów immunologiczno genetyczno biochemicznych zwierząt (ryb), żyjących w tym środowisku. KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I FITOGEOGRAFII Taksonomia roślin naczyniowych; fitogeografia chorologia; ochrona zasobów przyrody (gatunki roślin naczyniowych zagrożone wyginięciem; flora roślin naczyniowych Polski (Sudety, Śląsk oraz Pomorze Zachodnie). KATEDRA ZOOLOGII BEZKRĘGOWCÓW I LIMNOLOGII Zespoły peryfitonowe wód podgrzanych oraz wód naturalnych; zespoły poroślowe na sztucznych podłożach; próby wpływania na zbiorniki wodne poprzez umieszczanie w nich folii polietylenowej; morfologia i pasożytowanie larw z rodzaju Arrenurus na ważkach; Hydracarina Pomorza Zachodniego. KATEDRA ZOOLOGII OGÓLNEJ Restytucja i ochrona ryb wędrownych, głównie troci, łososia, jesiotra zachodniego oraz certy, minoga rzecznego i wstępującego do rzek młodego węgorza; formowanie się systemu reprodukcyjnego troci i łososi w ontogenezie; dojrzewanie różnych gatunków ryb jesiotrowatych hodowanych w rejonie Morza Kaspijskiego oraz w Polsce; struktura populacji i odżywiania się łososi w morzu w polskiej strefie ekonomicznej; parazytofauna dzikich ryb łososiowatych troci, łososia, pstrąga tęczowego z Bałtyku; morfologia, biologia i rozróżnianie hybrydów łososia i troci; analiza cyklu płciowego racicznicy zmiennej z terenu Polski. 16 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

17 6. WYKAZ INNYCH JEDNOSTEK UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE DYDAKTYCZNYM NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA Kod Nazwa jednostki Prowadzący zajęcia 99 Akademickie Centrum Kształcenia mgr Regina Ptak, mgr Irena Językowego Ligmanowska; mgr L. Smędzik 99 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 99 Instytut Matematyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny US 99 Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczny 99 Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny 99 Instytut Socjologii, Wydział Humanistyczny mgr Janusz Blank dr Andrzej Wiśniewski dr Bożena Pawlak, dr Jadwiga Mrozek-Lejman prof. dr hab. Wiesław Dyk, dr Małgorzata Adamiec Jadwiżak 7. PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU MIKROBIOLOGIA 7.1 Wymagania ogólne Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć na studiach licencjackich powinna być nie mniejsza niż 2200 godzin, a liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) powinna wynosić nie mniej niż Wykaz przedmiotów realizowanych w ramach kierunku Mikrobiologia z kodami przedmiotu Zasady tworzenia kodów przedmiotów: 13.4IV..S kod dziedziny wiedzy IV kod WB wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego 93 kod kierunku studiów wg systemu Uniwersytetu Szczecińskiego S rodzaj przedmiotu: K- podstawowy; S specjalizacyjny; F do wyboru 16 kod jednostki dydaktycznej 17 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

18 01 kod przedmiotu wg wykazu (kolejny numer na liście przedmiotów w programie studiów) Lp. Nazwa przedmiotu kod 01 ANATOMIA CZŁOWIEKA 13.4IV93.K BAKTERIOLOGIA Z WIRUSOLOGIĄ 13.4IV93.S IV93.S BIOCHEMIA 13.4IV93.K BIOCHEMIA KLINICZNA 13.4IV93.S BIOLOGIA KOMÓRKI 13.4IV93.K BIOLOGIA MOLEKULARNA 13.4IV93.K CHEMIA ANALITYCZNA 13.4IV93.K CHEMIA FIZYCZNA 13.4IV93.K CHEMIA NIEORGANICZNA 13.4IV93.K CHEMIA ORGANICZNA 13.4IV93.K CHOROBY ODZWIERZĘCE 13.4IV93S DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ 13.4IV93.S IV93.S DROBNOUSTROJE W OCHRONIE 13.4IV93.S1413 ŚRODOWISKA 13.4IV93.S EKOLOGIA DROBNOUSTROJÓW 13.4IV93.S IV93.S FIZYKA Z BIOFIZYKĄ 13.2IV93.K GENETYKA 13.4IV93.K GENETYKA DROBNOUSTROJÓW 13.4IV93.S IV93.S HISTOLOGIA 13.4IV93K IMMUNOLOGIA 13.4IV.93S IV93.S LEKTORAT Z JĘZYKA OBCEGO 09.1IV93.K MATEMATYKA 11.1IV93K MATEMATYKA WYRÓWNAWCZA 11.1IV93.K MIKOLOGIA KLINICZNA 13.4IV.93S IV93.S MIKOLOGIA OGÓLNA 13.4IV93.S MIKROBIOLOGIA PRZEMYSŁOWA 13.4IV93.S IV93.S MIKROORGANIZMY U BEZKRĘGOWCÓW 13.4IV93.S MODUŁ WYBIERALNY I 13.4IV93.F MODUŁ WYBIERALNY II 13.4IV93.F MODUŁ WYBIERALNY III 13.4IV93.F PARAZYTOLOGIA 13.4IV93.S E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

19 31 PIERWSZA POMOC PRZEDLEKARSKA 13.4IV93.K PRACOWNIA DYPLOMOWA 13.4IV93.F PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY DO WYBORU 08.0IV93.F SEMINARIUM DYPLOMOWE 13.4IV93.F SEROLOGIA Z TRANSFUZJOLOGIĄ 13.4IV93.S STATYSTYKA 13.4IV93.K SZKOLENIE Z ZAKRESU BHP I OCHRONY 13.4IV93.K0437 PRZECIWPOŻAROWEJ, ERGONOMIA 38 TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE 13.4IV93.S IV.93S TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 13.4IV93.K TOKSYKOLOGIA KLINICZNA 13.4IV93.K WYCHOWANIE FIZYCZNE 16.1IV93.K Przedmioty realizowane w roku akademickim 2012/2013 z punktami ECTS Oznaczenia zastosowane w tabelarycznym wykazie: R - godziny razem, W wykład, S seminarium (grupy 6-10 osobowe) w rozliczeniach realizacji dydaktyki jako 10 osobowe Ć K konwersatorium L zajęcia laboratoryjne (grupy osobowe), w rozliczeniach realizacji dydaktyki jako 15 osobowe I rok - Semestr 1 Przedmiot Matematyka wyrównawcza Liczba godzin zajęć R W S Ć K L Forma zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Z IV93.K9922 Matematyka O IV93.K9921 Chemia nieorganiczna E IV93.K0409 Chemia organiczna E IV93.K0410 Techniki mikrobiologiczne O IV93.K IV93.K1438 Technologia informacyjna O IV93.K E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

20 Biologia komórki E IV93.K0505 Statystyka O IV93.K0736 Szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, ergonomia 5 5 Z IV93.K0437 Razem I rok - Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin zajęć Forma R W S Ć K L zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Chemia analityczna E IV93.K0407 Bakteriologia z wirusologią E IV93.K1402 Biochemia E IV93.K0303 Fizyka z biofizyką O IV93.K9915 Biologia molekularna E IV93.K0506 Histologia O IV93.K1818 Razem II rok - Semestr 3 Przedmiot Liczba godzin zajęć R W S Ć K L Forma zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Biochemia kliniczna E IV93.K0304 Chemia fizyczna O IV93.K0408 WF Z IV93.K9941 Lektorat z języka obcego Z IV93.K9920 Mikrobiologia przemysłowa E IV93.K IV93.K1425 Genetyka E IV93.K1316 Anatomia człowieka E IV93.K0101 Moduł wybieralny I O IV93.F..27 Razem II rok - Semestr 4 Przedmiot Liczba godzin zajęć Forma R W S Ć K L zaliczenia Punkty ECTS Kod przedmiotu Mikologia ogólna E IV93.K0624 Lektorat z języka obcego E IV93.K9920 Genetyka drobnoustrojów E IV93.K E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c k i /

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I

M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I M A P A P O L S K I E J B I O C H E M I I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to Tradycja i Nowoczesność http://www.sggw.pl Dr inż. Krzysztof Szwejk Rzecznik prasowy SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo