OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie"

Transkrypt

1 OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

2 Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring i zarz¹dzanie produkcj¹ z poziomu hali produkcyjnej. OPERA jest produktem o budowie modu³owej, zapewniaj¹cym wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach obejmowanych przez systemy zgodne ze standardem MES: od produkcji, poprzez kontrolê jakoœci, zarz¹dzanie magazynami, utrzymanie ruchu i serwis, na zarz¹dzaniu prac¹ personelu koñcz¹c. OPERA MES doskonale spe³nia wymagania klientów chc¹cych obni yæ koszty produkcji. OPERA MES sprawdza siê wszêdzie tam, gdzie wymagana jest œcis³a koordynacja pracy maszyn, ludzi i przep³ywu materia³u. OPERA MES dostarcza w czasie rzeczywistym wszelkich informacji o postêpie produkcji, poziomie wydajnoœci, wynikach kontroli jakoœci, genealogii produktów, stanach magazynowych, utrzymaniu ruchu i wielu innych. Oprogramowanie OPERA MES mo na œciœle zintegrowaæ z systemami ERP, autorstwa zarówno œwiatowych dostawców, jak i lokalnych producentów. Integracja odbywa siê poprzez specjalnie w tym celu dostarczany modu³, dziêki czemu proces przebiega bez koniecznoœci ponoszenia wysokich nak³adów na programistów, konsultantów i póÿniejsze utrzymanie. System oparto na technologii Microsoft, kompatybilnej z 64-bitow¹ architektur¹, co zapewnia d³ugi okres ochrony inwestycji (pe³na kompatybilnoœæ z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft). Szerokie spektrum gotowych do u ycia wykresów i raportów umo liwia analizê wielu aspektów produkcji, a w szczególnoœci: postêpu zleceñ produkcyjnych, poziomu obci¹ enia ludzi i maszyn, stosunku godzin efektywnie przepracowanych do godzin p³atnych, przestojów, poziomu zapasów, œledzenie partii produkcyjnych. Korzyœci Zmienna sytuacja rynkowa zmusza firmy produkcyjne do ci¹g³ego podejmowania dzia³añ w kierunku wzrostu konkurencyjnoœci. OPERA MES to oprogramowanie umo liwiaj¹ce istotne jej podniesienie. Wdro enie dzia³añ bliskich idei Lean Manufacturing powoduje wzrost produktywnoœci i jakoœci, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji. Dziêki temu, systemy MES uzyskuj¹ najszybszy zwrot z inwestycji spoœród wszystkich narzêdzi informatycznych stosowanych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Korzyœci z zastosowania OPERA MES: wszystkie informacje znajduj¹ siê w jednym systemie, w jednym miejscu; u ytkownik nie musi poszukiwaæ ich w ró nych Ÿród³ach, gromadzenie danych zorganizowane jest sprawnie i zawsze w sposób dopasowany do potrzeb, oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostêp do kluczowych informacji produkcyjnych poprzez przejrzysty, intuicyjny i ³atwy w obs³udze interfejs, oprogramowanie zawiera zestaw gotowych do u ycia analiz dobranych dla procesów produkcyjnych, które mo na dodatkowo rozbudowywaæ lub modyfikowaæ, mo liwoœæ efektywnego zarz¹dzania niespodziewanymi zdarzeniami i ³atwiejszego podejmowania decyzji w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê incydentami, wzrost produktywnoœci i optymalizacja zasobów, architektura systemu pozwala wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom klientów o ograniczonych bud etach, chc¹cych monitorowaæ jedynie najwa niejsze, kluczowe zasoby, równoczeœnie niewykluczaj¹c mo liwoœci rozbudowy do kompleksowego i spójnego œrodowiska manufacturing intelligence. Przewagi Kluczow¹ przewag¹ systemu OPERA MES nad innymi rozwi¹zaniami jest pe³na konfigurowalnoœæ i przyjazny, intuicyjny interfejs, co potwierdzaj¹ liczne wdro enia w zak³adach produkcyjnych o ró - nym charakterze produkcji i ró nej wielkoœci, pocz¹wszy od ma³ych firm a skoñczywszy na korporacjach. Wszystkie raporty, tabele i wykresy mog¹ byæ modyfikowane przez klienta zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Struktura OPERA MES oparta jest na dwóch kluczowych dla systemu aplikacjach. Pierwsza z nich, tzw. OPERA Monitor, komunikuj¹ca siê z punktami, w których rejestrowane s¹ informacje pochodz¹ce z hali produkcyjnej, gromadzi dane daj¹c pewnoœæ, e bêd¹ one w³aœciwe i spójne. OPERA Monitor jest zintegrowany z wszystkimi typami sprzêtu wystêpuj¹cego w u yciu na hali produkcyjnej: terminalami radiowymi, komputerami PC i sterownikami PLC, kartami wejœæ-wyjœæ, urz¹dzeniami pomiarowymi i licznikami, drukarkami etykiet etc. Druga aplikacja - OPERA Interfejs u ytkownika - umo liwia prowadzenie analiz i budowanie raportów w oparciu o zgromadzone przez OPERA Monitor dane, daj¹c pewnoœæ kierownictwu, e przy podejmowaniu decyzji wziêto pod uwagê rzeczywist¹ sytuacjê we wszystkich obszarach produkcyjnych oraz to, e dane u yte do analiz s¹ w³aœciwe. Oprogramowanie OPERA MES jest oprogramowaniem dostosowanym do pracy wielojêzycznej, tak e w jêzyku polskim. PRODUKCJA JAKOŒÆ MAGAZYN UTRZYMANIE RUCHU ZASOBY LUDZKIE Gromadzenie danych z poziomu hali produkcyjnej Monitoring produkcji Bezpoœrednie pod³¹czenie do maszyn WskaŸniki KPI wraz z analiz¹ Gromadzenie informacji o wynikach testów i zarz¹dzanie testami Narzêdzia statystycznej kontroli procesu Identyfikacja i œledzenie partii Zarz¹dzanie magazynem z wykorzystaniem kodów kreskowych Przegl¹dy i dzia³ania prewencyjne (TPM) Zarz¹dzanie narzêdziami i wyposa eniem Harmonogramowanie, rejestracja i rozliczanie czasu pracy Kontrola dostêpu Posi³ki regeneracyjne Integracja z ERP Zarz¹dzanie prac¹ i zleceniami

3 Opis funkcjonalnoœci Logika dzia³ania OPERA MES wspiera optymalizacjê zasobów poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym danych o produkcji, odchyleniach od planu, efektywnoœci pracy ludzi i maszyn, obci¹ eniu centrów kosztowych wraz z informacj¹ o opóÿnieniach, efektach kontroli jakoœci, partiach, numerach seryjnych, przep³ywie materia³ów, czasach przezbrojeñ. Rozliczenie produkcji Dokumenty Raport z logistyki Plan produkcji Plan remontów Przesuniêcia towarów Bie ¹cy stan magazynowy Zamówienia Zlecenia produkcyjne Analiza procesów Transfer danych Instrukcje transportowe Postêp w planie Zatrzymania i awarie Rzeczywista produkcja Uzupe³nienie stanów Terminy realizacji zamówieñ Planowana realizacja Najczêœciej wdra anym modu³em funkcjonalnym OPERA MES jest modu³ Produkcja, który umo liwia wgl¹d w czasie rzeczywistym w tocz¹ce siê zdarzenia produkcyjne, wraz ze wszystkimi ich szczegó³ami. Modu³ Produkcja zosta³ wzbogacony o liczne funkcje, umo liwiaj¹ce zdefiniowanie kompletnego œrodowiska manufacturing intelligence, rozwi¹zania spe³niaj¹cego wszystkie kluczowe potrzeby opisane standardem MOM (Manufacturing Operations Management). OPERA Produkcja jest ³¹cznikiem pomiêdzy systemami informatycznymi dzia³aj¹cymi na maszynach w hali produkcyjnej a systemami ERP u ywanymi przez kierownictwo firmy. OPERA Monitor to aplikacja, która mo e byæ ³¹czona z urz¹dzeniami wielu ró nych typów w zale noœci od wymagañ klientów. Dziêki otwartemu standardowi wymiany danych, OPERA Monitor ma szerokie mo liwoœci fizycznej wspó³pracy z wiêkszoœci¹ urz¹dzeñ z rynku automatyki przemys³owej, w tym: zbieraj¹cymi dane terminalami, przemys³owymi komputerami PC, czytnikami kodów kreskowych, kartami wejœæ/wyjœæ w celu cyfrowego przetwarzania sygna³ów, adapterami sieciowymi, przemys³owymi drukarkami etykiet, terminalami przenoœnymi poprzez Wi-Fi/GPRS, graficznymi interfejsami prezentuj¹cymi rysunki wykonawcze na stanowisku pracy bez koniecznoœci zu ywania papieru. Przep³yw informacji w systemie OPERA.MES Produkcja Zlecenie produkcyjne importowane jest z systemu ERP/MRP do OPERA MES. Zlecenie jest harmonogramowane w oparciu o dostêpnoœæ zasobów i postêp pracy. Powstaje plan produkcyjny. Nastêpuje realizacja planu produkcyjnego. Postêp produkcji jest stale monitorowany, a zwi¹zane z nim dane s¹ automatycznie zapisywane w bazie danych. 5. Dane o postêpie produkcji s¹ zwracane do systemu ERP/MRP.

4 Produkcja KLUCZOWE FUNKCJONALNOŒCI MODU U œledzenie czynnoœci produkcyjnych, zliczanie czêœci dobrych i braków, monitorowanie czynnoœci przygotowawczych, zarz¹dzanie grupami operacji, automatyczne zawieszenie czynnoœci po uruchomieniu kolejnej na tej samej maszynie, zamykanie operacji, raportowanie w uk³adzie czynnoœæ/zlecenie/ operacja, raportowanie w uk³adzie fabryka/wydzia³/ pracownik, raportowanie w uk³adzie fabryka/wydzia³/ centrum kosztowe/maszyna, œledzenie kosztów pracy wg. operacji, monitorowanie statusu maszyny/zadania/ pracownika, wykres postêpu realizacji zleceñ, wykres obci¹ enia, wykres realizacji zleceñ wed³ug zasobów ludzkich/maszyn/operacji, wizualizacja statusów maszyn, nadzorowanie czynnoœci nieprodukcyjnych, rejestracja przyczyn powstawania odpadów, zu ycie materia³ów, rejestracja czynnoœci wykonywanych powtórnie, œledzenie wy³¹czeñ maszyn, zarz¹dzanie zespo³ami, rejestracja czasu pracy, zaokr¹glenia czasu pracy, zestawienie godzin pracy w stosunku do godzin przepracowanych efektywnie i godzin p³atnych, automatyczne zawieszanie zleceñ przy zakoñczeniu zmiany, automatyczne ponowne uruchamianie zleceñ po rozpoczêciu zmiany, automatyczne zamykanie zleceñ, zarz¹dzanie ustawieniami i alarmami dla maszyn, automatyczne uwzglêdnianie czynnoœci nieprzewidzianych w planie produkcji, drukowanie i etykietowanie, analizy i raportowanie czasu pracy oraz przestojów, raportowanie wydajnoœci. BEZPOŒREDNIE PO CZENIE Z MASZYNAMI automatyczne zliczanie czêœci, automatyczne wykrywanie wy³¹czeñ wraz z okreœleniem przyczyny, automatyczne wy³¹czenie, gdy osi¹gniêto za³o ony poziom produkcji, automatyczny restart maszyny po okresie wy³¹czenia, po³¹czenia Ethernet, po³¹czenia do maszyn wielofunkcyjnych, automatyczne wysy³anie i odbieranie informacji z centrów obróbczych, zarz¹dzanie urz¹dzeniami sygnalizacyjnymi w celu wizualizacji zdarzeñ lub statusów, interfejsy do maszyn wyposa onych w komputery/plc. WSKA NIKI KPI Oprogramowanie OPERA MES zosta³o wyposa one w zestaw wskaÿników KPI (Key Performance Indicators), umo liwiaj¹cych analizê efektywnoœci, m.in. OEE, OLE i OPE. W szczególnoœci OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy parametr monitoruj¹cy dostêpnoœæ i efektywnoœæ wykorzystania maszyn oraz jakoœæ produkowanych wyrobów. WskaŸnik OEE bazuje na trzech sk³adowych, z których ka da odwzorowuje inny aspekt procesów produkcyjnych. Wdro enie wskaÿników KPI przynosi korzyœci: kierownikom: terminow¹ aktualizacjê i rozsy³anie danych, monitoring stanu produkcji w czasie rzeczywistym, redukcjê kosztów bezpoœrednich i poœrednich, dzienne i miesiêczne raporty produkcyjne dotycz¹ce stopnia wykorzystania zasobów, mened erom: analizy produktywnoœci, monitorowanie zmniejszenia zdolnoœci produkcyjnych, analiza kosztów pracy, monitoring trendów, ca³ej firmie: monitoring godzin przepracowanych, wyznaczenie osobistych poziomów wydajnoœci, kalkulacje poziomu wydajnoœci wydzia³ów i centrów kosztowych, bodziec do wzrostu produktywnoœci. INTEGRACJA Z ERP ZARZ DZANIE ZLECENIAMI OPERA MES jest oprogramowaniem ³atwym w integracji z dowolnym systemem ERP. Zlecenia produkcyjne w momencie ich uruchomienia mog¹ byæ automatycznie transferowane z ERP do OPERA MES. Zwrotnie OPERA MES przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o stanie realizacji zleceñ i postêpie produkcji. Klientom, których system ERP nie obs³uguje zleceñ produkcyjnych lub chc¹cym przenieœæ obs³ugê ca³ego procesu produkcji do jednego systemu, OPERA oferuje modu³ umo liwiaj¹cy generowanie zleceñ na podstawie zamówieñ od odbiorców, w oparciu o zdefiniowane marszruty produkcyjne i zestawienia materia³owe (BOM).

5 Jakoœæ Œledzenie kontroli jakoœci obejmuje: rejestracjê danych produktu (rodzinê, testy, narzêdzia, uszkodzenia), definicjê specyfikacji jakoœciowej (testów, wad, kontroli czasu, walidacji, tolerancji etc.), generowanie i zarz¹dzanie zadaniami testowymi, interfejsy do narzêdzi pomiarowych, monitoring wyników testów, przechowywanie i œledzenie danych gromadzonych wg partii, numeru ID produktu, interfejs do narzêdzi QA. Statystyczna kontrola procesu: zarz¹dzanie danymi produktu, rodzin¹, testami, wadami, narzêdziami, interfejs do narzêdzi pomiarowych, gromadzenie i przechowywanie danych procesów, analiza i prezentacja w czasie rzeczywistym wskaÿników wp³ywaj¹cych na jakoœæ produktów, analizy i raportowanie zgromadzonych danych wg zlecenia produkcji/partii. Œledzenie partii: tworzenie numerów seryjnych/id produktów/drukowanie etykiet, œledzenie partii lub produktów u ytych do produkcji, œledzenie produktów, do wytworzenia których wykorzystano okreœlone partie lub pó³produkty. Utrzymanie ruchu Total Productive Maintenance (TPM) to idea zak³adaj¹ca podejmowanie dzia³añ prewencyjnych we wszystkich obszarach œrodowiska produkcyjnego tak, aby obni yæ lub ca³kowicie wyeliminowaæ nieplanowane przestoje. OPERA MES zapewnia monitoring wszystkich obszarów œrodowiska produkcyjnego, u³atwiaj¹c podejmowanie dzia³añ zapobiegawczych, a tak e projektowanie dzia³añ maj¹cych na celu maksymalizacjê efektywnoœci, w tym: planowanie przerw serwisowych, monitoring kosztów serwisu, œledzenie stanu maszyn oraz lokalizacji magazynowych. Zarz¹dzanie utrzymaniem ruchu ze wsparciem systemu OPERA MES oznacza: wdro enie strategii s³u ¹cych podnoszeniu efektywnoœci produkcyjnej zak³adu i maszyn, wdro enie niezale nego systemu zarz¹dzania i szkolenia za³ogi, s³u ¹cego uzyskaniu wyznaczonych celów biznesowych, wdro enie systemu planowania dzia³añ serwisowych bazuj¹cego na rzeczywistych danych o niezawodnoœci, mo liwoœæ budowy w³asnych procedur, identyfikuj¹cych maszyny lub ich czêœci, które w najbli szym czasie bêd¹ wymagaæ serwisu, skupienie uwagi na ci¹g³ym doskonaleniu i poprawie rezultatów. TPM umo liwia eliminacjê przyczyn zmniejszonej wydajnoœci, takich jak: straty wynikaj¹ce z awarii, straty wynikaj¹ce z przezbrojeñ, straty wynikaj¹ce z zatrzymañ, straty wynikaj¹ce ze zmniejszenia prêdkoœci produkcji straty wynikaj¹ce z wad, ponawiania procesów, zawracania produktów, straty wynikaj¹ce z ustawienia nieoptymalnych parametrów produkcyjnych przy uruchamianiu zlecenia.

6 Magazyn ZARZ DZANIE MAGAZYNEM Z WYKO- RZYSTANIEM KODÓW KRESKOWYCH OPERA MES umo liwia monitorowanie przep³ywu materia³ów w czasie rzeczywistym, zarówno na wejœciu jak i wyjœciu z magazynu, zapewniaj¹c dostêp do jednoznacznych, najnowszych informacji o dostêpnoœci zasobów materia³owych. Operatorzy na hali produkcyjnej, z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenoœnych terminali, s¹ w stanie zidentyfikowaæ w magazynie, zinwentaryzowaæ oraz pobraæ i zwróciæ dowolny materia³ niezbêdny w procesie produkcji. Kluczowymi funkcjonalnoœciami modu³u s¹: gromadzenie informacji o surowcach, pó³produktach, wyrobach, wraz z lokalizacj¹, dodawanie i usuwanie danych przez przenoœne terminale, inwentaryzacja, interfejsy do systemów zarz¹dzania magazynami wysokiego sk³adu oraz oprogramowania magazynowego ERP, generowanie kodów kreskowych i drukowanie etykiet, zarz¹dzanie lokalizacj¹ poszczególnych elementów w magazynie, wraz z monitorowaniem poziomu stanów magazynowych i kontrol¹ zawartoœci pó³ek. Zasoby ludzkie CZAS I OBECNOŒÆ Coraz czêœciej zasoby ludzkie decyduj¹ wprost o krytycznych aspektach profesjonalizmu i poziomu kosztów. Modu³ umo liwia: monitorowanie czasów przyst¹pienia do pracy i zakoñczenia pracy, identyfikacjê osób odpowiedzialnych za incydenty czy nadu ycia, gromadzenie danych dla potrzeb procesów p³acowych (obecnoœci i nieobecnoœci, przyczyny, codziennie lub comiesiêczne, automatyczne tworzenie dodatków czy premii w zale noœci od uk³adu zmian, nadgodzin, etc). KONTROLA DOSTÊPU Gromadzenie informacji o pracownikach, czasach pracy brygad, prawach dostêpu, rejestracji przemieszczania siê po zak³adzie, w szczególnoœci w przypadkach naruszenia uprawnieñ. POSI KI REGENERACYJNE zamawianie posi³ków, doliczanie posi³ku do wynagrodzenia, œledzenie informacji o posi³kach data, czas, miejsce, liczba posi³ków, drukowanie dziennego menu wraz z obs³ug¹ wydañ z wykorzystaniem kodów kreskowych. Pe³na integracja z systemami ERP i APS Wykres Gantt a realizacji zleceñ produkcyjnych w czasie Wykres Gantt a ob³o enia zadañ produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych

7 Oprogramowanie narzêdziowe INTERFEJS GROMADZENIA DANYCH tenet tenet to interaktywne, graficzne œrodowisko, s³u ¹ce gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym. Terminale tenet s³u ¹ tak e udostêpnianiu informacji pracownikom w halach produkcyjnych. Sam interfejs jest przejrzysty i intuicyjny w obs³udze. Zakres prezentowanych informacji obejmuje tabele, wykresy, schematy, instrukcje, procedury, daty wa noœci, liczbê produkowanych czêœci, wielkoœæ odpadu i dalsze informacje, stanowi¹ce logicznie uporz¹dkowany system informowania pracowników na hali produkcyjnej. Punkty dostêpowe, wyposa one w terminale z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych, umo liwiaj¹ ³atwe i szybkie wprowadzanie danych. WEB PORTAL OPERA Web Portal umo liwia publikacjê widoków czy raportów w intra- lub Internecie z wykorzystaniem narzêdzi portalu www. Rozwi¹zanie to spe³nia wszystkie oczekiwania u ytkowników o najwy szych wymaganiach, chc¹cych wykorzystaæ zaawansowane, skalowalne i elastyczne œrodowisko pracy. Informacje publikowane na portalu mog¹ byæ dostêpne dla dowolnej liczby u ytkowników przy nieograniczonym czasie dostêpu. Centralna administracja prawami dostêpu do zakresu danych, pozwala zarz¹dzaæ nimi indywidualnie dla ka dego u ytkownika. Obs³uga portalu odbywa siê poprzez standardowe funkcje przegl¹darki internetowej. ZAAWANSOWANE NARZÊDZIA INTEGRACYJNE OPERA MES jest oprogramowaniem wyposa- onym w wydajne narzêdzia, umo liwiaj¹ce integracjê z innym oprogramowaniem, w tym tak e internetowym. Dziêki mechanizmowi tzw. wtyczek, administrator lub przeszkoleni u ytkownicy s¹ w stanie wykonaæ tak¹ integracjê szybko i bez trudnoœci. Z wykorzystaniem wtyczek oraz œrodowiska programistycznego Microsoft.NET, mo liwe jest tak e rozbudowywanie funkcjonalnoœci OPERA MES zgodnie z indywidualnymi potrzebami. ROZSZERZENIE O OPROGRAMOWANIE APS OPERA MES mo e pracowaæ w integracji z oprogramowaniem APS z oferty naszej firmy, optymalizuj¹cym harmonogram produkcyjny. Kim jesteœmy OPERA MES jest oprogramowaniem autorstwa OPEN DATA, wiod¹cego dostawcy systemów MES we W³oszech. Oprogramowanie to zosta³o wdro one w 250 przedsiêbiorstwach produkcyjnych na ca³ym œwiecie, zarówno w miêdzynarodowych koncernach, jak i w lokalnych przedsiêbiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Nasza firma SIMPLE Sp. z o.o. specjalizuje siê w dostarczaniu i wdra aniu nowoczesnych narzêdzi informatycznych podnosz¹cych produktywnoœæ firm produkcyjnych. SIMPLE Sp. z o.o., oprócz kompetencji zwi¹zanych z oprogramowaniem MES, posiada unikalne doœwiadczenia z wdro eñ systemów: APS (Advanced Planning & Scheduling) - oprogramowania wspieraj¹cego zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji, z silnikiem optymalizacyjnym, ERP (Enterprise Resource Planning) - zintegrowanych systemów informatycznych, obejmuj¹cych sw¹ funkcjonalnoœci¹ zarz¹dzanie finansami, maj¹tkiem trwa³ym, obrotem towarowym, produkcj¹, personelem, w tym wyró nionego tytu³em MSI Zmieniaj¹ Polski Przemys³ i Medalem Europejskim systemem SIMPLE.ERP, HRM (Human Resources Management) - rozwi¹zañ wspieraj¹cych zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, obejmuj¹cych precyzyjne planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzglêdnieniem stosowanych systemów czasu pracy, obsad, dy urów, ograniczeñ kodeksowych i regulaminowych, a tak e zarz¹dzanie struktur¹ organizacyjn¹, wsparcie rekrutacji, zarz¹dzanie kompetencjami, ocen¹ pracownicz¹, polityk¹ szkoleniow¹ itp.; XPRIMER.HRM zosta³ wyró niony nominacj¹ do God³a Teraz Polska i tytu³em Z³oty Horyzont HR, CRM/BPM (Customer Relationship Management/Business Process Management) - oprogramowania wyró nionego tytu³em MASTER-CRM CEIB, wspieraj¹cego sprzeda dóbr przemys³owych, serwis, procesy jakoœciowe, obieg zadañ, dokumentów i informacji, WMS (Warehouse Management System) - wspieraj¹cych zarz¹dzanie magazynami wysokiego sk³adu, infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Iloœæ projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych przeprowadzonych w ponad 20-letniej historii firmy, przekroczy³a 350. SIMPLE Sp. z o.o. w 2011 roku zosta³a zaliczona przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk do grona stu najbardziej innowacyjnych przedsiêbiorstw w Polsce. Firma pozyska³a dofinansowanie na rozwój autorskiego oprogramowania z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju w ramach projektu IniTECH. W ramach unijnego projektu Enterprise Europe Network SIMPLE Sp. z o.o. stawia do dyspozycji polskich przedsiêbiorstw rozwi¹zania dotychczas dostêpne jedynie zagranicznym firmom, w cenach dostosowanych do bud etów rodzimych przedsiêbiorstw. SIMPLE Sp. z o.o. przyk³ada najwy sz¹ wagê do satysfakcji i najwy szej jakoœci obs³ugi klientów. W badaniu przeprowadzonym przez Microsoft Polska, 100% klientów SIMPLE Sp. z o.o. deklarowa³o satysfakcjê ze wspó³pracy. Firma wdro y³a i wykorzystuje we wszystkich obszarach zintegrowany system zarz¹dzania jakoœci¹ certyfikowany na zgodnoœæ z ISO 9001:2009. Wysoki poziom techniczny firmy potwierdzaj¹ tytu³y najwy szego uprzywilejowania w relacjach partnerskich ze œwiatowymi liderami IT: Microsoft Gold Certified Partner oraz DELL Direct Partner. Do klientów Simple Sp. z o.o. nale ¹ miêdzy innymi: Limatherm, Grupa Kapita³owa INTROL, Zak³ady Mechaniczne Bumar- abêdy Oddzia³ w Zawierciu (Zafama) Grupa Kapita³owa BUMAR, Apator Mining Grupa APATOR, Zak³ady Metalurgiczne Silesia Grupa IMPEXMETAL, Zak³ady Górniczo-Hutnicze BOLES AW, Zak³ady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych, Pierwsza w Polsce Fabryka Lokomotyw FABLOK, ZAS AW, BECKER WARKOP, ARMAK, WATT, WITOPLAST, GLOBAL COLORS POLSKA, ASK POLAND, S E W S C A B I N D, C A B I N D P O L S K A, PLAS.CO.TECH, ROLLFIX, SANWIL, BIOMED, WOSANA, SEGAFREDO, FOODCARE, ECOBIONICA, BARWA, MOSTOSTAL- ENERGOMONTA, OKNOPLAST, OKNO-PLUS, EKO-OKNA, PROFARB, ORZE BIA Y, BATERPOL, EKO-GRYS i wiele innych, wspó³praca z którymi jest du ym Ÿród³em satysfakcji.

8 ul. Cieplaka D¹browa Górnicza Tel/fax.: Al. Krasiñskiego Kraków Tel/fax.: Tel/fax.: ul. Kombatantów 34/ Gorzów Wielkopolski Tel/fax.: Ponad 350 zrealizowanych projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych Niemal dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania ERP, APS, MES, HRM&HCM, BPM/CRM, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Us³ugi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2009 Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Gepard Biznesu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, D¹browa Górnicza, KRS: , S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne

systemy informatyczne Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania œcie k¹ krytyczn¹.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania przedsiębiorstwem, które posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. TPM promuje tworzenie kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a

Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a zale noœæ od potrzeb i wymagañ Klientów. Producenci musz¹ produkowaæ wyroby wysokiej jakoœci, ca³kowicie zgodne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto Jesteœmy Partnerem Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto ul. Fredry 10a 89-600 Chojnice tel. +48 52 5529850 fax. +48 52 5529888 http://touchsys.com.pl Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo