OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie"

Transkrypt

1 OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

2 Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring i zarz¹dzanie produkcj¹ z poziomu hali produkcyjnej. OPERA jest produktem o budowie modu³owej, zapewniaj¹cym wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach obejmowanych przez systemy zgodne ze standardem MES: od produkcji, poprzez kontrolê jakoœci, zarz¹dzanie magazynami, utrzymanie ruchu i serwis, na zarz¹dzaniu prac¹ personelu koñcz¹c. OPERA MES doskonale spe³nia wymagania klientów chc¹cych obni yæ koszty produkcji. OPERA MES sprawdza siê wszêdzie tam, gdzie wymagana jest œcis³a koordynacja pracy maszyn, ludzi i przep³ywu materia³u. OPERA MES dostarcza w czasie rzeczywistym wszelkich informacji o postêpie produkcji, poziomie wydajnoœci, wynikach kontroli jakoœci, genealogii produktów, stanach magazynowych, utrzymaniu ruchu i wielu innych. Oprogramowanie OPERA MES mo na œciœle zintegrowaæ z systemami ERP, autorstwa zarówno œwiatowych dostawców, jak i lokalnych producentów. Integracja odbywa siê poprzez specjalnie w tym celu dostarczany modu³, dziêki czemu proces przebiega bez koniecznoœci ponoszenia wysokich nak³adów na programistów, konsultantów i póÿniejsze utrzymanie. System oparto na technologii Microsoft, kompatybilnej z 64-bitow¹ architektur¹, co zapewnia d³ugi okres ochrony inwestycji (pe³na kompatybilnoœæ z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft). Szerokie spektrum gotowych do u ycia wykresów i raportów umo liwia analizê wielu aspektów produkcji, a w szczególnoœci: postêpu zleceñ produkcyjnych, poziomu obci¹ enia ludzi i maszyn, stosunku godzin efektywnie przepracowanych do godzin p³atnych, przestojów, poziomu zapasów, œledzenie partii produkcyjnych. Korzyœci Zmienna sytuacja rynkowa zmusza firmy produkcyjne do ci¹g³ego podejmowania dzia³añ w kierunku wzrostu konkurencyjnoœci. OPERA MES to oprogramowanie umo liwiaj¹ce istotne jej podniesienie. Wdro enie dzia³añ bliskich idei Lean Manufacturing powoduje wzrost produktywnoœci i jakoœci, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji. Dziêki temu, systemy MES uzyskuj¹ najszybszy zwrot z inwestycji spoœród wszystkich narzêdzi informatycznych stosowanych w przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Korzyœci z zastosowania OPERA MES: wszystkie informacje znajduj¹ siê w jednym systemie, w jednym miejscu; u ytkownik nie musi poszukiwaæ ich w ró nych Ÿród³ach, gromadzenie danych zorganizowane jest sprawnie i zawsze w sposób dopasowany do potrzeb, oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostêp do kluczowych informacji produkcyjnych poprzez przejrzysty, intuicyjny i ³atwy w obs³udze interfejs, oprogramowanie zawiera zestaw gotowych do u ycia analiz dobranych dla procesów produkcyjnych, które mo na dodatkowo rozbudowywaæ lub modyfikowaæ, mo liwoœæ efektywnego zarz¹dzania niespodziewanymi zdarzeniami i ³atwiejszego podejmowania decyzji w zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê incydentami, wzrost produktywnoœci i optymalizacja zasobów, architektura systemu pozwala wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom klientów o ograniczonych bud etach, chc¹cych monitorowaæ jedynie najwa niejsze, kluczowe zasoby, równoczeœnie niewykluczaj¹c mo liwoœci rozbudowy do kompleksowego i spójnego œrodowiska manufacturing intelligence. Przewagi Kluczow¹ przewag¹ systemu OPERA MES nad innymi rozwi¹zaniami jest pe³na konfigurowalnoœæ i przyjazny, intuicyjny interfejs, co potwierdzaj¹ liczne wdro enia w zak³adach produkcyjnych o ró - nym charakterze produkcji i ró nej wielkoœci, pocz¹wszy od ma³ych firm a skoñczywszy na korporacjach. Wszystkie raporty, tabele i wykresy mog¹ byæ modyfikowane przez klienta zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Struktura OPERA MES oparta jest na dwóch kluczowych dla systemu aplikacjach. Pierwsza z nich, tzw. OPERA Monitor, komunikuj¹ca siê z punktami, w których rejestrowane s¹ informacje pochodz¹ce z hali produkcyjnej, gromadzi dane daj¹c pewnoœæ, e bêd¹ one w³aœciwe i spójne. OPERA Monitor jest zintegrowany z wszystkimi typami sprzêtu wystêpuj¹cego w u yciu na hali produkcyjnej: terminalami radiowymi, komputerami PC i sterownikami PLC, kartami wejœæ-wyjœæ, urz¹dzeniami pomiarowymi i licznikami, drukarkami etykiet etc. Druga aplikacja - OPERA Interfejs u ytkownika - umo liwia prowadzenie analiz i budowanie raportów w oparciu o zgromadzone przez OPERA Monitor dane, daj¹c pewnoœæ kierownictwu, e przy podejmowaniu decyzji wziêto pod uwagê rzeczywist¹ sytuacjê we wszystkich obszarach produkcyjnych oraz to, e dane u yte do analiz s¹ w³aœciwe. Oprogramowanie OPERA MES jest oprogramowaniem dostosowanym do pracy wielojêzycznej, tak e w jêzyku polskim. PRODUKCJA JAKOŒÆ MAGAZYN UTRZYMANIE RUCHU ZASOBY LUDZKIE Gromadzenie danych z poziomu hali produkcyjnej Monitoring produkcji Bezpoœrednie pod³¹czenie do maszyn WskaŸniki KPI wraz z analiz¹ Gromadzenie informacji o wynikach testów i zarz¹dzanie testami Narzêdzia statystycznej kontroli procesu Identyfikacja i œledzenie partii Zarz¹dzanie magazynem z wykorzystaniem kodów kreskowych Przegl¹dy i dzia³ania prewencyjne (TPM) Zarz¹dzanie narzêdziami i wyposa eniem Harmonogramowanie, rejestracja i rozliczanie czasu pracy Kontrola dostêpu Posi³ki regeneracyjne Integracja z ERP Zarz¹dzanie prac¹ i zleceniami

3 Opis funkcjonalnoœci Logika dzia³ania OPERA MES wspiera optymalizacjê zasobów poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym danych o produkcji, odchyleniach od planu, efektywnoœci pracy ludzi i maszyn, obci¹ eniu centrów kosztowych wraz z informacj¹ o opóÿnieniach, efektach kontroli jakoœci, partiach, numerach seryjnych, przep³ywie materia³ów, czasach przezbrojeñ. Rozliczenie produkcji Dokumenty Raport z logistyki Plan produkcji Plan remontów Przesuniêcia towarów Bie ¹cy stan magazynowy Zamówienia Zlecenia produkcyjne Analiza procesów Transfer danych Instrukcje transportowe Postêp w planie Zatrzymania i awarie Rzeczywista produkcja Uzupe³nienie stanów Terminy realizacji zamówieñ Planowana realizacja Najczêœciej wdra anym modu³em funkcjonalnym OPERA MES jest modu³ Produkcja, który umo liwia wgl¹d w czasie rzeczywistym w tocz¹ce siê zdarzenia produkcyjne, wraz ze wszystkimi ich szczegó³ami. Modu³ Produkcja zosta³ wzbogacony o liczne funkcje, umo liwiaj¹ce zdefiniowanie kompletnego œrodowiska manufacturing intelligence, rozwi¹zania spe³niaj¹cego wszystkie kluczowe potrzeby opisane standardem MOM (Manufacturing Operations Management). OPERA Produkcja jest ³¹cznikiem pomiêdzy systemami informatycznymi dzia³aj¹cymi na maszynach w hali produkcyjnej a systemami ERP u ywanymi przez kierownictwo firmy. OPERA Monitor to aplikacja, która mo e byæ ³¹czona z urz¹dzeniami wielu ró nych typów w zale noœci od wymagañ klientów. Dziêki otwartemu standardowi wymiany danych, OPERA Monitor ma szerokie mo liwoœci fizycznej wspó³pracy z wiêkszoœci¹ urz¹dzeñ z rynku automatyki przemys³owej, w tym: zbieraj¹cymi dane terminalami, przemys³owymi komputerami PC, czytnikami kodów kreskowych, kartami wejœæ/wyjœæ w celu cyfrowego przetwarzania sygna³ów, adapterami sieciowymi, przemys³owymi drukarkami etykiet, terminalami przenoœnymi poprzez Wi-Fi/GPRS, graficznymi interfejsami prezentuj¹cymi rysunki wykonawcze na stanowisku pracy bez koniecznoœci zu ywania papieru. Przep³yw informacji w systemie OPERA.MES Produkcja Zlecenie produkcyjne importowane jest z systemu ERP/MRP do OPERA MES. Zlecenie jest harmonogramowane w oparciu o dostêpnoœæ zasobów i postêp pracy. Powstaje plan produkcyjny. Nastêpuje realizacja planu produkcyjnego. Postêp produkcji jest stale monitorowany, a zwi¹zane z nim dane s¹ automatycznie zapisywane w bazie danych. 5. Dane o postêpie produkcji s¹ zwracane do systemu ERP/MRP.

4 Produkcja KLUCZOWE FUNKCJONALNOŒCI MODU U œledzenie czynnoœci produkcyjnych, zliczanie czêœci dobrych i braków, monitorowanie czynnoœci przygotowawczych, zarz¹dzanie grupami operacji, automatyczne zawieszenie czynnoœci po uruchomieniu kolejnej na tej samej maszynie, zamykanie operacji, raportowanie w uk³adzie czynnoœæ/zlecenie/ operacja, raportowanie w uk³adzie fabryka/wydzia³/ pracownik, raportowanie w uk³adzie fabryka/wydzia³/ centrum kosztowe/maszyna, œledzenie kosztów pracy wg. operacji, monitorowanie statusu maszyny/zadania/ pracownika, wykres postêpu realizacji zleceñ, wykres obci¹ enia, wykres realizacji zleceñ wed³ug zasobów ludzkich/maszyn/operacji, wizualizacja statusów maszyn, nadzorowanie czynnoœci nieprodukcyjnych, rejestracja przyczyn powstawania odpadów, zu ycie materia³ów, rejestracja czynnoœci wykonywanych powtórnie, œledzenie wy³¹czeñ maszyn, zarz¹dzanie zespo³ami, rejestracja czasu pracy, zaokr¹glenia czasu pracy, zestawienie godzin pracy w stosunku do godzin przepracowanych efektywnie i godzin p³atnych, automatyczne zawieszanie zleceñ przy zakoñczeniu zmiany, automatyczne ponowne uruchamianie zleceñ po rozpoczêciu zmiany, automatyczne zamykanie zleceñ, zarz¹dzanie ustawieniami i alarmami dla maszyn, automatyczne uwzglêdnianie czynnoœci nieprzewidzianych w planie produkcji, drukowanie i etykietowanie, analizy i raportowanie czasu pracy oraz przestojów, raportowanie wydajnoœci. BEZPOŒREDNIE PO CZENIE Z MASZYNAMI automatyczne zliczanie czêœci, automatyczne wykrywanie wy³¹czeñ wraz z okreœleniem przyczyny, automatyczne wy³¹czenie, gdy osi¹gniêto za³o ony poziom produkcji, automatyczny restart maszyny po okresie wy³¹czenia, po³¹czenia Ethernet, po³¹czenia do maszyn wielofunkcyjnych, automatyczne wysy³anie i odbieranie informacji z centrów obróbczych, zarz¹dzanie urz¹dzeniami sygnalizacyjnymi w celu wizualizacji zdarzeñ lub statusów, interfejsy do maszyn wyposa onych w komputery/plc. WSKA NIKI KPI Oprogramowanie OPERA MES zosta³o wyposa one w zestaw wskaÿników KPI (Key Performance Indicators), umo liwiaj¹cych analizê efektywnoœci, m.in. OEE, OLE i OPE. W szczególnoœci OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy parametr monitoruj¹cy dostêpnoœæ i efektywnoœæ wykorzystania maszyn oraz jakoœæ produkowanych wyrobów. WskaŸnik OEE bazuje na trzech sk³adowych, z których ka da odwzorowuje inny aspekt procesów produkcyjnych. Wdro enie wskaÿników KPI przynosi korzyœci: kierownikom: terminow¹ aktualizacjê i rozsy³anie danych, monitoring stanu produkcji w czasie rzeczywistym, redukcjê kosztów bezpoœrednich i poœrednich, dzienne i miesiêczne raporty produkcyjne dotycz¹ce stopnia wykorzystania zasobów, mened erom: analizy produktywnoœci, monitorowanie zmniejszenia zdolnoœci produkcyjnych, analiza kosztów pracy, monitoring trendów, ca³ej firmie: monitoring godzin przepracowanych, wyznaczenie osobistych poziomów wydajnoœci, kalkulacje poziomu wydajnoœci wydzia³ów i centrów kosztowych, bodziec do wzrostu produktywnoœci. INTEGRACJA Z ERP ZARZ DZANIE ZLECENIAMI OPERA MES jest oprogramowaniem ³atwym w integracji z dowolnym systemem ERP. Zlecenia produkcyjne w momencie ich uruchomienia mog¹ byæ automatycznie transferowane z ERP do OPERA MES. Zwrotnie OPERA MES przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o stanie realizacji zleceñ i postêpie produkcji. Klientom, których system ERP nie obs³uguje zleceñ produkcyjnych lub chc¹cym przenieœæ obs³ugê ca³ego procesu produkcji do jednego systemu, OPERA oferuje modu³ umo liwiaj¹cy generowanie zleceñ na podstawie zamówieñ od odbiorców, w oparciu o zdefiniowane marszruty produkcyjne i zestawienia materia³owe (BOM).

5 Jakoœæ Œledzenie kontroli jakoœci obejmuje: rejestracjê danych produktu (rodzinê, testy, narzêdzia, uszkodzenia), definicjê specyfikacji jakoœciowej (testów, wad, kontroli czasu, walidacji, tolerancji etc.), generowanie i zarz¹dzanie zadaniami testowymi, interfejsy do narzêdzi pomiarowych, monitoring wyników testów, przechowywanie i œledzenie danych gromadzonych wg partii, numeru ID produktu, interfejs do narzêdzi QA. Statystyczna kontrola procesu: zarz¹dzanie danymi produktu, rodzin¹, testami, wadami, narzêdziami, interfejs do narzêdzi pomiarowych, gromadzenie i przechowywanie danych procesów, analiza i prezentacja w czasie rzeczywistym wskaÿników wp³ywaj¹cych na jakoœæ produktów, analizy i raportowanie zgromadzonych danych wg zlecenia produkcji/partii. Œledzenie partii: tworzenie numerów seryjnych/id produktów/drukowanie etykiet, œledzenie partii lub produktów u ytych do produkcji, œledzenie produktów, do wytworzenia których wykorzystano okreœlone partie lub pó³produkty. Utrzymanie ruchu Total Productive Maintenance (TPM) to idea zak³adaj¹ca podejmowanie dzia³añ prewencyjnych we wszystkich obszarach œrodowiska produkcyjnego tak, aby obni yæ lub ca³kowicie wyeliminowaæ nieplanowane przestoje. OPERA MES zapewnia monitoring wszystkich obszarów œrodowiska produkcyjnego, u³atwiaj¹c podejmowanie dzia³añ zapobiegawczych, a tak e projektowanie dzia³añ maj¹cych na celu maksymalizacjê efektywnoœci, w tym: planowanie przerw serwisowych, monitoring kosztów serwisu, œledzenie stanu maszyn oraz lokalizacji magazynowych. Zarz¹dzanie utrzymaniem ruchu ze wsparciem systemu OPERA MES oznacza: wdro enie strategii s³u ¹cych podnoszeniu efektywnoœci produkcyjnej zak³adu i maszyn, wdro enie niezale nego systemu zarz¹dzania i szkolenia za³ogi, s³u ¹cego uzyskaniu wyznaczonych celów biznesowych, wdro enie systemu planowania dzia³añ serwisowych bazuj¹cego na rzeczywistych danych o niezawodnoœci, mo liwoœæ budowy w³asnych procedur, identyfikuj¹cych maszyny lub ich czêœci, które w najbli szym czasie bêd¹ wymagaæ serwisu, skupienie uwagi na ci¹g³ym doskonaleniu i poprawie rezultatów. TPM umo liwia eliminacjê przyczyn zmniejszonej wydajnoœci, takich jak: straty wynikaj¹ce z awarii, straty wynikaj¹ce z przezbrojeñ, straty wynikaj¹ce z zatrzymañ, straty wynikaj¹ce ze zmniejszenia prêdkoœci produkcji straty wynikaj¹ce z wad, ponawiania procesów, zawracania produktów, straty wynikaj¹ce z ustawienia nieoptymalnych parametrów produkcyjnych przy uruchamianiu zlecenia.

6 Magazyn ZARZ DZANIE MAGAZYNEM Z WYKO- RZYSTANIEM KODÓW KRESKOWYCH OPERA MES umo liwia monitorowanie przep³ywu materia³ów w czasie rzeczywistym, zarówno na wejœciu jak i wyjœciu z magazynu, zapewniaj¹c dostêp do jednoznacznych, najnowszych informacji o dostêpnoœci zasobów materia³owych. Operatorzy na hali produkcyjnej, z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenoœnych terminali, s¹ w stanie zidentyfikowaæ w magazynie, zinwentaryzowaæ oraz pobraæ i zwróciæ dowolny materia³ niezbêdny w procesie produkcji. Kluczowymi funkcjonalnoœciami modu³u s¹: gromadzenie informacji o surowcach, pó³produktach, wyrobach, wraz z lokalizacj¹, dodawanie i usuwanie danych przez przenoœne terminale, inwentaryzacja, interfejsy do systemów zarz¹dzania magazynami wysokiego sk³adu oraz oprogramowania magazynowego ERP, generowanie kodów kreskowych i drukowanie etykiet, zarz¹dzanie lokalizacj¹ poszczególnych elementów w magazynie, wraz z monitorowaniem poziomu stanów magazynowych i kontrol¹ zawartoœci pó³ek. Zasoby ludzkie CZAS I OBECNOŒÆ Coraz czêœciej zasoby ludzkie decyduj¹ wprost o krytycznych aspektach profesjonalizmu i poziomu kosztów. Modu³ umo liwia: monitorowanie czasów przyst¹pienia do pracy i zakoñczenia pracy, identyfikacjê osób odpowiedzialnych za incydenty czy nadu ycia, gromadzenie danych dla potrzeb procesów p³acowych (obecnoœci i nieobecnoœci, przyczyny, codziennie lub comiesiêczne, automatyczne tworzenie dodatków czy premii w zale noœci od uk³adu zmian, nadgodzin, etc). KONTROLA DOSTÊPU Gromadzenie informacji o pracownikach, czasach pracy brygad, prawach dostêpu, rejestracji przemieszczania siê po zak³adzie, w szczególnoœci w przypadkach naruszenia uprawnieñ. POSI KI REGENERACYJNE zamawianie posi³ków, doliczanie posi³ku do wynagrodzenia, œledzenie informacji o posi³kach data, czas, miejsce, liczba posi³ków, drukowanie dziennego menu wraz z obs³ug¹ wydañ z wykorzystaniem kodów kreskowych. Pe³na integracja z systemami ERP i APS Wykres Gantt a realizacji zleceñ produkcyjnych w czasie Wykres Gantt a ob³o enia zadañ produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych

7 Oprogramowanie narzêdziowe INTERFEJS GROMADZENIA DANYCH tenet tenet to interaktywne, graficzne œrodowisko, s³u ¹ce gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym. Terminale tenet s³u ¹ tak e udostêpnianiu informacji pracownikom w halach produkcyjnych. Sam interfejs jest przejrzysty i intuicyjny w obs³udze. Zakres prezentowanych informacji obejmuje tabele, wykresy, schematy, instrukcje, procedury, daty wa noœci, liczbê produkowanych czêœci, wielkoœæ odpadu i dalsze informacje, stanowi¹ce logicznie uporz¹dkowany system informowania pracowników na hali produkcyjnej. Punkty dostêpowe, wyposa one w terminale z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych, umo liwiaj¹ ³atwe i szybkie wprowadzanie danych. WEB PORTAL OPERA Web Portal umo liwia publikacjê widoków czy raportów w intra- lub Internecie z wykorzystaniem narzêdzi portalu www. Rozwi¹zanie to spe³nia wszystkie oczekiwania u ytkowników o najwy szych wymaganiach, chc¹cych wykorzystaæ zaawansowane, skalowalne i elastyczne œrodowisko pracy. Informacje publikowane na portalu mog¹ byæ dostêpne dla dowolnej liczby u ytkowników przy nieograniczonym czasie dostêpu. Centralna administracja prawami dostêpu do zakresu danych, pozwala zarz¹dzaæ nimi indywidualnie dla ka dego u ytkownika. Obs³uga portalu odbywa siê poprzez standardowe funkcje przegl¹darki internetowej. ZAAWANSOWANE NARZÊDZIA INTEGRACYJNE OPERA MES jest oprogramowaniem wyposa- onym w wydajne narzêdzia, umo liwiaj¹ce integracjê z innym oprogramowaniem, w tym tak e internetowym. Dziêki mechanizmowi tzw. wtyczek, administrator lub przeszkoleni u ytkownicy s¹ w stanie wykonaæ tak¹ integracjê szybko i bez trudnoœci. Z wykorzystaniem wtyczek oraz œrodowiska programistycznego Microsoft.NET, mo liwe jest tak e rozbudowywanie funkcjonalnoœci OPERA MES zgodnie z indywidualnymi potrzebami. ROZSZERZENIE O OPROGRAMOWANIE APS OPERA MES mo e pracowaæ w integracji z oprogramowaniem APS z oferty naszej firmy, optymalizuj¹cym harmonogram produkcyjny. Kim jesteœmy OPERA MES jest oprogramowaniem autorstwa OPEN DATA, wiod¹cego dostawcy systemów MES we W³oszech. Oprogramowanie to zosta³o wdro one w 250 przedsiêbiorstwach produkcyjnych na ca³ym œwiecie, zarówno w miêdzynarodowych koncernach, jak i w lokalnych przedsiêbiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Nasza firma SIMPLE Sp. z o.o. specjalizuje siê w dostarczaniu i wdra aniu nowoczesnych narzêdzi informatycznych podnosz¹cych produktywnoœæ firm produkcyjnych. SIMPLE Sp. z o.o., oprócz kompetencji zwi¹zanych z oprogramowaniem MES, posiada unikalne doœwiadczenia z wdro eñ systemów: APS (Advanced Planning & Scheduling) - oprogramowania wspieraj¹cego zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji, z silnikiem optymalizacyjnym, ERP (Enterprise Resource Planning) - zintegrowanych systemów informatycznych, obejmuj¹cych sw¹ funkcjonalnoœci¹ zarz¹dzanie finansami, maj¹tkiem trwa³ym, obrotem towarowym, produkcj¹, personelem, w tym wyró nionego tytu³em MSI Zmieniaj¹ Polski Przemys³ i Medalem Europejskim systemem SIMPLE.ERP, HRM (Human Resources Management) - rozwi¹zañ wspieraj¹cych zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, obejmuj¹cych precyzyjne planowanie i rozliczanie czasu pracy z uwzglêdnieniem stosowanych systemów czasu pracy, obsad, dy urów, ograniczeñ kodeksowych i regulaminowych, a tak e zarz¹dzanie struktur¹ organizacyjn¹, wsparcie rekrutacji, zarz¹dzanie kompetencjami, ocen¹ pracownicz¹, polityk¹ szkoleniow¹ itp.; XPRIMER.HRM zosta³ wyró niony nominacj¹ do God³a Teraz Polska i tytu³em Z³oty Horyzont HR, CRM/BPM (Customer Relationship Management/Business Process Management) - oprogramowania wyró nionego tytu³em MASTER-CRM CEIB, wspieraj¹cego sprzeda dóbr przemys³owych, serwis, procesy jakoœciowe, obieg zadañ, dokumentów i informacji, WMS (Warehouse Management System) - wspieraj¹cych zarz¹dzanie magazynami wysokiego sk³adu, infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w przedsiêbiorstwach produkcyjnych. Iloœæ projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych przeprowadzonych w ponad 20-letniej historii firmy, przekroczy³a 350. SIMPLE Sp. z o.o. w 2011 roku zosta³a zaliczona przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk do grona stu najbardziej innowacyjnych przedsiêbiorstw w Polsce. Firma pozyska³a dofinansowanie na rozwój autorskiego oprogramowania z Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju w ramach projektu IniTECH. W ramach unijnego projektu Enterprise Europe Network SIMPLE Sp. z o.o. stawia do dyspozycji polskich przedsiêbiorstw rozwi¹zania dotychczas dostêpne jedynie zagranicznym firmom, w cenach dostosowanych do bud etów rodzimych przedsiêbiorstw. SIMPLE Sp. z o.o. przyk³ada najwy sz¹ wagê do satysfakcji i najwy szej jakoœci obs³ugi klientów. W badaniu przeprowadzonym przez Microsoft Polska, 100% klientów SIMPLE Sp. z o.o. deklarowa³o satysfakcjê ze wspó³pracy. Firma wdro y³a i wykorzystuje we wszystkich obszarach zintegrowany system zarz¹dzania jakoœci¹ certyfikowany na zgodnoœæ z ISO 9001:2009. Wysoki poziom techniczny firmy potwierdzaj¹ tytu³y najwy szego uprzywilejowania w relacjach partnerskich ze œwiatowymi liderami IT: Microsoft Gold Certified Partner oraz DELL Direct Partner. Do klientów Simple Sp. z o.o. nale ¹ miêdzy innymi: Limatherm, Grupa Kapita³owa INTROL, Zak³ady Mechaniczne Bumar- abêdy Oddzia³ w Zawierciu (Zafama) Grupa Kapita³owa BUMAR, Apator Mining Grupa APATOR, Zak³ady Metalurgiczne Silesia Grupa IMPEXMETAL, Zak³ady Górniczo-Hutnicze BOLES AW, Zak³ady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych, Pierwsza w Polsce Fabryka Lokomotyw FABLOK, ZAS AW, BECKER WARKOP, ARMAK, WATT, WITOPLAST, GLOBAL COLORS POLSKA, ASK POLAND, S E W S C A B I N D, C A B I N D P O L S K A, PLAS.CO.TECH, ROLLFIX, SANWIL, BIOMED, WOSANA, SEGAFREDO, FOODCARE, ECOBIONICA, BARWA, MOSTOSTAL- ENERGOMONTA, OKNOPLAST, OKNO-PLUS, EKO-OKNA, PROFARB, ORZE BIA Y, BATERPOL, EKO-GRYS i wiele innych, wspó³praca z którymi jest du ym Ÿród³em satysfakcji.

8 ul. Cieplaka D¹browa Górnicza Tel/fax.: Al. Krasiñskiego Kraków Tel/fax.: Tel/fax.: ul. Kombatantów 34/ Gorzów Wielkopolski Tel/fax.: Ponad 350 zrealizowanych projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych Niemal dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania ERP, APS, MES, HRM&HCM, BPM/CRM, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Us³ugi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2009 Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Gepard Biznesu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, D¹browa Górnicza, KRS: , S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo