ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

2 I. Zamawiający: Osoba do kontaktu: Jakub Szczepkowski - tel / II. Okres realizacji zamówienia: Okres realizacji: od Szczegółowy okres realizacji etapów zamówienia: Etap I od do Analiza przedwdrożeniowa w ramach, której zostaną zrealizowane następujące zadania: - analiza procesów w firmie OMIS.S.A. - przygotowanie założeń do konfiguracji systemu - analiza i projekt funkcjonalny. Prace przygotowawcze, które obejmują weryfikację standardów wymiany danych z systemami informatycznymi partnerów biznesowych, w tym zwłaszcza określenie zasad wymiany danych. Etap II od do Zakup nowych środków trwałych: serwer bazodanowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym. Szkolenia z systemu ERP. Zakup bazy danych klasy MS SQL Server Zakup nowych środków trwałych: 10 szt. stacji roboczych dla pracowników zajmujących się współpracą z partnerami biznesowymi i 1 szt. notebooka dla administratora platformy B2B. Zakup licencji oprogramowania systemu ERP, w oparciu, o który wdrożona zostanie platforma B2B. Usługa o charakterze technicznym polegająca na instalacji serwerów oraz podłączeniu peryferiów. Instalacja i konfiguracja bazy danych MS SQL Server, która obejmuje: instalację MS SQL na serwerze, instalację klientów MS SQL, konfigurację MS SQL na serwerze i końcówkach. Instalacja oraz konfiguracja systemu ERP na dedykowanym serwerze oraz stacjach roboczych, która obejmuje m.in.: instalację bazy firmowej, instalację ERP na końcówkach, konfigurację ogólną ERP oraz konfigurację stanowiskową ERP. Migracja danych z wcześniej używanej aplikacji. Wdrożeniowe poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu ERP oraz reinżynieria procesów biznesowych. Etap III od do Zakup oprogramowania serwisowego. Wdrożenie oprogramowania serwisowego. Zakup systemu obiegu dokumentów umożliwiającego przesyłanie danych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Prace o charakterze

3 technicznym polegające na instalacji oraz konfiguracji na dedykowanym serwerze i stacjach roboczych systemu obiegu dokumentów. Zakup usługi polegającej na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów. Etap IV od do Ocena wydajności systemu oraz końcowy audyt bezpieczeństwa. Stworzenie interfejsów programistycznych umożliwiających import/export danych od partnerów biznesowych dostawcy/odbiorcy w ilości pięciu firm. Dedykowane szkolenie wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy w celu przygotowania ich do skutecznej i sprawnej obsługi systemu B2B. III. Termin składania ofert: 17 marca 2014 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 18 marca 2014 o godz w siedzibie, oraz na stronie internetowej zamawiającego. Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja zostanie wysłana na adresy korespondencyjne firm przystępujących do konkursu. IV. Miejsce i sposób składania ofert: Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres:. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: Z dopiskiem: Oferta dotyczy projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych V. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - spełnienie warunków formalnych - spełnienie wymagań funkcjonalnych

4 - wagi oceny ofert a. cena za poszczególne elementy zaoferowanego rozwiązania ( 75%) b. ilość projektów zrealizowanych w ramach działania 8.2 PO IG (25%) ad a. Ilość punktów w kryterium najniższa cena zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego: Pbo = Cn : Cb x 100 x 75% Pbo ilość punktów badanej oferty Cn najniższa z zaoferowanych cen (netto) Cb cena (netto) badanej oferty ad b. Ilość punktów w kryterium doświadczenie w realizacji projektów zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego: Pbop = Ppdp : Nlppp x 100 x 25% Pbop ilość punktów badanej oferty Ppdp ilość projektów zrealizowanych przez oferenta w ramach działania 8.2 PO IG Nlppp najwyższa liczba projektów zrealizowanych przez oferentów według złożonych ofert VI. Krótka charakterystyka prowadzonej/planowanej działalności Zamawiającego: Wiodący profil działalności to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług inżynierskich, budowie obiektów przemysłowych opartych o technologię szkieletu stalowego oraz usługach projektowych. Oferta kierowana jest do Klientów działających w szerokim spektrum branż, w tym w szczególności energetyka, przemysł chemiczny, papierniczy, spożywczy, handel hurtowy i detaliczny, logistyka i magazynowanie, budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, kopalnictwo kruszyw, produkcja armatury i narzędzi dla przemysłu rolnictwa VII. Przedmiot Zamówienia: Informatyczne rozwiązanie B2B wraz z platformą sprzętową zapewniające automatyzację procesów biznesowych Zamawiającego w ramach projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w szczególności: ETAP 1 - realizowany w okresie od do

5 ETAP 2 - realizowany w okresie od do ETAP 3 - realizowany w okresie od do ETAP 4 - realizowany w okresie od do Okres realizacji zamówienia: do 30 czerwiec 2015 Zamówienie obejmuje wdrożenie rozwiązania B2B wraz z implementacją pocesów w systemie B2B wedle dokumentacji dostarczonej przez partnerów. Wymagane jest, aby dostarczone rozwiązanie B2B spełniało wymogi zgodnie z ideą systemu zorientowanego na usługi SOA. Rozwiązanie powinno być nastawione na rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb biznesu. Paradygmat SOA zakłada: Integrację z dowolnymi systemami opartymi na usługach Szybkie rozszerzenie i modyfikację systemu oraz zmiany w procesach biznesowych Elastyczną konfigurację usług w celu realizacji procesu biznesowego Szybkie tworzenie dedykowanych rozwiązań korzystających z istniejących usług Poza wspieraniem komunikacji między systemami rozwiązanie B2B powinno również zawierać interfejs WWW dający dostęp do informacji o obsługiwanych procesach. VIII. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia wymagany jest wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych IX. Cel Projektu Głównym celem OMIS SA jest świadczenie wysokiej jakości usług oraz sprawna organizacja umożliwiająca realizację kontraktów w umownym terminie i przy założonej efektywności. W dotychczas prowadzonej współpracy z Klientami i dostawcami Wnioskodawca zidentyfikował obszary, które mogą zostać usprawnione. OMIS SA planuje standaryzować swoje procesy z Partnerami i być Spółką elastyczną względem potrzeb swoich Klientów. Potrzeby Wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu to:

6 - usprawnienie procesów biznesowych w łańcuchu dostaw - dostawcy OMIS - OMIS - Klienci OMIS; - świadczenie wysokiej jakości usług oraz sprawna organizacja umożliwiająca realizację kontraktów; - likwidacja opóźnień ze względu na dostępność materiałów; - ograniczenie zakupów poza ustalonymi kanałami i procesami zakupowymi; - redukcja złożoności dzięki konsolidacji zawartości zamówień; - optymalizacja strategii ustalania źródła dostaw; - automatyzacja monotonnych procesów związanych z przetargami i zapytaniami ofertowymi; - racjonalizacja i optymalizacja bazy dostaw; - łatwiejszy dostęp do danych dotyczących wydajności dostawców; - poprawa jakości dostaw oraz redukcja ryzyka - wzrost efektywności; - wzrost elastyczności; - wzrost przychodów; - minimalizacja kosztów administracyjnych; redukcja dokumentacji papierowej; - ułatwienie komunikacji oraz obniżenie kosztów komunikacji z Partnerami; - stały dostęp do informacji w czasie rzeczywistym; - zwiększenie rynku odbiorców; - ograniczenie ryzyka Konkurencji. Wdrożenie systemu B2B wyposażonego w standard EDI w ramach niniejszego projektu pozwoli zaspokoić wszystkie ww. potrzeby, co jest uzasadnieniem realizacji projektu. Cel jest zgodny z założeniami działania 8.2 PO IG. Rozwiązanie powinno pozwolić na optymalizację procesów biznesowych Firmy w szczególności na optymalizację czasu, kosztów i organizacji procesów. X. Zakres i charakterystyka poszczególnych etapów przedsięwzięcia: Etap I Analiza przedwdrożeniowa w ramach, której zostaną zrealizowane następujące zadania: - analiza procesów w firmie OMIS.S.A. - przygotowanie założeń do konfiguracji systemu - analiza i projekt funkcjonalny.

7 Prace przygotowawcze, które obejmują weryfikację standardów wymiany danych z systemami informatycznymi partnerów biznesowych, w tym zwłaszcza określenie zasad wymiany danych. Etap II Zakup nowych środków trwałych: serwer bazodanowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym. Szkolenia z systemu ERP. Zakup bazy danych klasy MS SQL Server Zakup nowych środków trwałych: 10 szt. stacji roboczych dla pracowników zajmujących się współpracą z partnerami biznesowymi i 1 szt. notebooka dla administratora platformy B2B. Zakup licencji oprogramowania systemu ERP, w oparciu, o który wdrożona zostanie platforma B2B. Usługa o charakterze technicznym polegająca na instalacji serwerów oraz podłączeniu peryferiów. Instalacja i konfiguracja bazy danych MS SQL Server, która obejmuje: instalację MS SQL na serwerze, instalację klientów MS SQL, konfigurację MS SQL na serwerze i końcówkach. Instalacja oraz konfiguracja systemu ERP na dedykowanym serwerze oraz stacjach roboczych, która obejmuje m.in.: instalację bazy firmowej, instalację ERP na końcówkach, konfigurację ogólną ERP oraz konfigurację stanowiskową ERP. Migracja danych z wcześniej używanej aplikacji. Wdrożeniowe poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu ERP oraz reinżynieria procesów biznesowych. Etap III Zakup oprogramowania serwisowego. Wdrożenie oprogramowania serwisowego. Zakup systemu obiegu dokumentów umożliwiającego przesyłanie danych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Prace o charakterze technicznym polegające na instalacji oraz konfiguracji na dedykowanym serwerze i stacjach roboczych systemu obiegu dokumentów. Zakup usługi polegającej na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów. Etap IV Ocena wydajności systemu oraz końcowy audyt bezpieczeństwa. Stworzenie interfejsów programistycznych umożliwiających import/export danych od partnerów biznesowych dostawcy/odbiorcy w ilości pięciu firm. Dedykowane szkolenie wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy w celu przygotowania ich do skutecznej i sprawnej obsługi systemu B2B. W ramach poszczególnych etapów zaplanowano następujące działania: Etap I W ramach prac związanych z analizą przedwdrożeniową należy skonstruować mapę procesów realizowanych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów realizowanych w relacjach z partnerami biznesowymi, które są objęte projektem, ich umiejscowienie w strukturze działalności, dotychczasowe i docelowe sposoby realizacji, wzajemne powiązania i zależności. Efektem prac na tym etapie analizy przedwdrożeniowej będzie koncepcja funkcjonalna systemu B2B. Dalej przeprowadzić należy prace przygotowawcze, które obejmą weryfikację standardów wymiany danych z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Należy określić szczegółowo struktury plików, które będą generowane i odczytywane przez systemy partnerów oraz nastąpi

8 ustandaryzowanie ich formatów tak, by później, w sposób zunifikowany można było dokonywać ich wymiany między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Istotne jest zarówno określenie formatu, jak również wielkości oraz częstotliwości przesyłanych plików. Etap II Całościowa implementacja systemu ERP stanowiącego podstawę wymiany danych w przedsiębiorstwie, jak również składnika tworzonego systemu B2B łączącego partnerów biznesowych z Wnioskodawcą. Na tym etapie przewidzieć należy zakup serwera bazodanowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz bazę danych MS SQL Server 2012, w której przechowywane będą dane, stanowiące m.in. przedmiot wymiany z partnerami w ramach realizowanych procesów biznesowych. Przewidziano jedną bazę danych dla wszystkich modułów systemu. Dodatkowo oferent przewidzi zakup 10 szt. stacji roboczych dla pracowników zajmujących się współpracą z partnerami biznesowymi oraz 1 szt. notebooka dla administratora platformy B2B. Oferent dostarczy licencje oprogramowania systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, w oparciu, o który wdrożona zostanie platforma B2B. Przewidziano zakup co najmniej 20 licencji Administracja, 9 licencji x Handel-Sprzedaż, 11 licencji Zamówienia, 1 licencję CRM. Nazwy poszczególnych obszarów mogą różnic się od wskazanych powyżej. Zadanie obejmować będzie instalację serwerów oraz podłączenie peryferiów, instalację i konfiguracja wcześniej zakupionej bazy danych MS SQL Server 2012, która obejmie instalację MS SQL na serwerze, instalację klientów MS SQL, konfigurację MS SQL na serwerze i końcówkach, w dalszej kolejności instalację oraz konfigurację systemu ERP na dedykowanym serwerze oraz stacjach roboczych, która obejmie m.in.: instalację bazy firmowej, instalację ERP na końcówkach, konfigurację ogólną ERP oraz konfigurację stanowiskową ERP. W dalszej kolejności przewidzieć należy migrację danych z wcześniej używanych aplikacji w celu zachowania dotychczasowych danych OMIS w nowym systemie. Umożliwi to zachowanie ciągłości prowadzonej ewidencji, tak by dane za okresy historyczne były dostępne i widoczne w nowym systemie, bez konieczności utrzymywania przez kilka lat obecnie używanych aplikacji (Rewizor GT, Subiekt GT, Gratyfikant GT).. Kolejnym zadaniem w tym etapie projektu będzie Wdrożeniowe poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu ERP oraz reinżynieria procesów biznesowych. Wdrażane oprogramowanie ma być podstawą dla platformy automatycznej wymiany danych (B2B), dlatego też konieczna jest jego odpowiednia konfiguracja, tj. dostosowanie opcji,

9 funkcjonalności i parametrów oprogramowania do platformy, która korzystać będzie z bazy danych SQL, będącej podstawą systemu ERP. Ostatnim zadaniem w tym etapie będzie przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy z systemu ERP tak, aby mogli skutecznie i sprawnie go obsługiwać. Etap III Oferent w ramach etapu zapewnie dostawę oprogramowania serwisowego klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System system komputerowego zarządzania działem utrzymania ruchu) służącego do zarządzania bieżącymi zleceniami pracy, prewencyjnym utrzymaniem ruchu, posiadanymi zasobami, zamówieniami produkcyjnymi. Narzędzie zapewni kompleksowe podejście do procesów zachodzących w obszarze działu technicznego. Oprogramowanie serwisowe będzie służyć do obsługi klientów w zakresie realizacji usług serwisowych. Przy jego wykorzystaniu będzie realizowana automatyczna wymiana danych w zakresie: - przekazywania zleceń serwisowych, - raportowania (diagnostycznego oraz bieżącego utrzymania ruchu), - przesyłania harmonogramów postoi (miesięcznych i rocznych). Oferta zawierać będzie instalację oraz konfiguracja, w celu sprawnej obsługi poszczególnych modułów. obejmującą niezbędne czynności konfiguracji kartotek, parametryzacji pracy modułów, parametryzacji stanowiskowych. W tym etapie oferent zapewni także zakup systemu obiegu dokumentów umożliwiającego przesyłanie danych między OMIS a partnerami biznesowymi. Aplikacja umożliwi automatyczne generowanie danych w formacie EDI jak również ich eksport i import, pomiędzy OMIS a jego partnerami biznesowymi. W ofercie ująć należy instalację oraz konfigurację na dedykowanym serwerze i stacjach roboczych systemu obiegu dokumentów, jego wdrożenie składające się z implementacji systemu na istniejącej infrastrukturze, integracji z istniejącymi systemami oraz testowania. Etap IV Obejmować ma stworzenie interfejsów programistycznych umożliwiających import/export danych od partnerów biznesowych w ilości pięciu firm. W ramach zadania powstanę niezbędne interfejsy programistyczne (API) na platformie dla systemów partnerów biznesowych, które umożliwią integracje z systemem informatycznym OMIS. Interfejsy te pozwolą korzystać z funkcji platformy i realizować operacje za jej pośrednictwem. Na tym etapie stworzyć należy kody źródłowe niezbędnych uzupełnień do rozwiązań implementujących zindywidualizowane funkcjonalności platformy stanowiące odpowiedź na

10 potrzeby OMIS i partnerów biznesowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie docelowa warstwa software owa platformy B2B, która umożliwi automatyzację procesów i elektroniczną wymianę danych w standardzie EDI. Opracowane interfejsy programistyczne, mają umożliwić za swoim pośrednictwem wykonywanie operacji na platformie czasie rzeczywistym. Oprogramowanie serwisowe klasy CMMS umożliwiać będzie automatyzację procesów dotyczących obsługi klientów w zakresie realizacji usług serwisowych oraz wykorzystanie danych wyjściowych do generowania dokumentów/raportów na platformie. Automatyzacja wymiany danych zostanie wprowadzona w obszarze przekazywania zleceń serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej, raportowania (diagnostycznego oraz bieżącego utrzymania ruchu), przesyłania harmonogramów postoi (miesięcznych i rocznych). Po zakończeniu implementacji poszczególnych interfejsów należy przeprowadzić testowe uruchomienie platformy B2B oraz szczegółowe testy działania interfejsów w zintegrowanym środowisku platformy, mające na celu wykrycie potencjalnych problemów i nieścisłości raz ocenę jego wydajności. Po uruchomieniu testowym należy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa polegający na próbnej wymianie informacji i weryfikacji jej poprawności pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Poprawne wykonanie i eliminacja błędów wykrytych podczas próbnego uruchomienia i audytu bezpieczeństwa będzie jedną z podstaw akceptacji dostawy przez OMIS. Ostatnim zadaniem dostawcy będzie przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy z zakresu funkcjonalności systemu tak, aby mogli skutecznie i sprawnie obsługiwać system B2B. Cały projekt zostanie zakończony do A. INNE KRYTERIA Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. niezawierających pozycji rozpisanych wedle zakresu prac ujętych w tym dokumencie. Oferta powinna także posiadać: - datę sporządzenia, - termin ważności nie krótszy niż 30 dni, - pieczęć firmową oferenta, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i NIP - podpis Oferenta. XI. Oferent powinien złożyć oświadczenie

11 OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; XII. Wymagania funkcjonalne dla systemu B2B W wyniku wdrożenia przedmiotowego systemu poprawie ulegnie efektywność wszystkich objętych projektem procesów biznesowych: zamówienia zakupu realizacja dostaw stała obsługa serwisowa. Obecnie z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na materiał składa zapytanie ofertowe do dostawcy najczęściej drogą elektroniczną (poczta ), następnie dostawcy przysyłają oferty (również w ten sam sposób), wybiera najkorzystniejszą z nich, wysyła zamówienie, które stanowi podstawę realizacji dostawy. Dostawca potwierdza realizację zamówienia lub jeśli towar nie jest dostępny dostawca zgłasza to pocztą lub telefonicznie do Spółki. Po otrzymaniu dostawy weryfikuje jej zgodność z zamówieniem. W przypadku niezgodności następuje reklamacja, zwrot towaru i powtórzenie procesu zaopatrzenia. W przypadku otrzymania zapytania ofertowego od Klienta OMIS przystępuje do procesu Ofertacji, komunikuje się z Klientem drogą bądź fax. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, OMIS zwrotnie go potwierdza i realizuje; wystawia dokumenty sprzedażowe i zamyka zlecenie wewnętrzne. Zaoferowane rozwiązanie będzie prowadzić do osiągnięcia następujących korzyści: skrócenie średniego czasu obiegu dokumentów pomiędzy współpracującymi firmami, łatwiejsze i szybsze udostępnianie kontrahentom pełniejszych informacji, łatwiejsze dokonywanie transakcji handlowych oraz ograniczenie kosztów.

12 XIV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW Preferowani Oferenci to firmy, które: 1.. Uprawnione są do występowania jako podmiot gospodarczy, od co najmniej 5 lat; 2.. Posiadają pozytywne i udokumentowane doświadczenia, jako dostawcy co najmniej 3 prac/projektów o zbliżonej złożoności do przedmiotu zamówienia w okresie 5 lat przed złożeniem oferty: 3.. Oferent powinien przedstawić przynajmniej dwa projekty w firmach produkcyjnych (zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat) obejmujący całość usług związanych z realizacją wdrożenia oferowanego ZSI w obszarach planowanie, sprzedaż, finanse, księgowość, zakupy, platforma B2B o wartości netto powyżej zł każdy; 4.. Organizacyjnie, finansowo i technicznie zdolne są do sprawnej realizacji kontraktu, spełniając łącznie następujące warunki: a. posiadają minimalny roczny przychód firmy zł b. posiadają minimalne zatrudnienie kadry do wdrożeń oferowanego oprogramowania 25 osób, 5.. posługują się sprawdzoną, efektywną i powtarzalną w polskich przedsiębiorstwach produkcyjno - usługowych metodyką wdrożenia oprogramowania, 6.. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż złotych (słownie: milion złotych); 7.. Są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Suma gwarancyjna nie mniejsza niż złotych (słownie: milion złotych). 8.. Z ubiegania o realizację kontraktu wyklucza się Oferentów: a) w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub ogłoszono upadłość, b) którzy dokonali poważnych, podważających ich wiarygodność uchybień we wcześniejszych projektach realizowanych w podobnym zakresie,

13 c) którzy nie dopełnili, wynikających z właściwych przepisów, obowiązków opłacenia podatków, opłat oraz składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych nałożonych przez Państwo Polskie zobowiązań, d) którzy w procedurze zlecenia prac umyślnie złożyli nieprawdziwe informacje i wyjaśnienia na swój temat. XV. Zastrzeżenia 1.. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 2.. Złożona oferta musi zawierać oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z postępowaniem ofertowym. 3.. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na wszystkich pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za swoje własne. 4.. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego zakończenia postępowania ofertowego. 5.. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą Oferenta za wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć dla Zamawiającego z takiego tytułu. Złożenie oferty przez Oferenta, będącej odpowiedzią na niniejsze Zapytanie ofertowe, oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie zastrzeżenia wymienione w punkcie XV.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul.

Gostynin, dnia: 05.11.2013r. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. FIRMA HANDLOWA TYTAN HURTOWNIA NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP ELŻBIETA BALCERZAK 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 74a Gostynin, dnia: 05.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo