ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

2 I. Zamawiający: Osoba do kontaktu: Jakub Szczepkowski - tel / II. Okres realizacji zamówienia: Okres realizacji: od Szczegółowy okres realizacji etapów zamówienia: Etap I od do Analiza przedwdrożeniowa w ramach, której zostaną zrealizowane następujące zadania: - analiza procesów w firmie OMIS.S.A. - przygotowanie założeń do konfiguracji systemu - analiza i projekt funkcjonalny. Prace przygotowawcze, które obejmują weryfikację standardów wymiany danych z systemami informatycznymi partnerów biznesowych, w tym zwłaszcza określenie zasad wymiany danych. Etap II od do Zakup nowych środków trwałych: serwer bazodanowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym. Szkolenia z systemu ERP. Zakup bazy danych klasy MS SQL Server Zakup nowych środków trwałych: 10 szt. stacji roboczych dla pracowników zajmujących się współpracą z partnerami biznesowymi i 1 szt. notebooka dla administratora platformy B2B. Zakup licencji oprogramowania systemu ERP, w oparciu, o który wdrożona zostanie platforma B2B. Usługa o charakterze technicznym polegająca na instalacji serwerów oraz podłączeniu peryferiów. Instalacja i konfiguracja bazy danych MS SQL Server, która obejmuje: instalację MS SQL na serwerze, instalację klientów MS SQL, konfigurację MS SQL na serwerze i końcówkach. Instalacja oraz konfiguracja systemu ERP na dedykowanym serwerze oraz stacjach roboczych, która obejmuje m.in.: instalację bazy firmowej, instalację ERP na końcówkach, konfigurację ogólną ERP oraz konfigurację stanowiskową ERP. Migracja danych z wcześniej używanej aplikacji. Wdrożeniowe poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu ERP oraz reinżynieria procesów biznesowych. Etap III od do Zakup oprogramowania serwisowego. Wdrożenie oprogramowania serwisowego. Zakup systemu obiegu dokumentów umożliwiającego przesyłanie danych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Prace o charakterze

3 technicznym polegające na instalacji oraz konfiguracji na dedykowanym serwerze i stacjach roboczych systemu obiegu dokumentów. Zakup usługi polegającej na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów. Etap IV od do Ocena wydajności systemu oraz końcowy audyt bezpieczeństwa. Stworzenie interfejsów programistycznych umożliwiających import/export danych od partnerów biznesowych dostawcy/odbiorcy w ilości pięciu firm. Dedykowane szkolenie wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy w celu przygotowania ich do skutecznej i sprawnej obsługi systemu B2B. III. Termin składania ofert: 17 marca 2014 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 18 marca 2014 o godz w siedzibie, oraz na stronie internetowej zamawiającego. Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja zostanie wysłana na adresy korespondencyjne firm przystępujących do konkursu. IV. Miejsce i sposób składania ofert: Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres:. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: Z dopiskiem: Oferta dotyczy projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych V. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - spełnienie warunków formalnych - spełnienie wymagań funkcjonalnych

4 - wagi oceny ofert a. cena za poszczególne elementy zaoferowanego rozwiązania ( 75%) b. ilość projektów zrealizowanych w ramach działania 8.2 PO IG (25%) ad a. Ilość punktów w kryterium najniższa cena zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego: Pbo = Cn : Cb x 100 x 75% Pbo ilość punktów badanej oferty Cn najniższa z zaoferowanych cen (netto) Cb cena (netto) badanej oferty ad b. Ilość punktów w kryterium doświadczenie w realizacji projektów zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego: Pbop = Ppdp : Nlppp x 100 x 25% Pbop ilość punktów badanej oferty Ppdp ilość projektów zrealizowanych przez oferenta w ramach działania 8.2 PO IG Nlppp najwyższa liczba projektów zrealizowanych przez oferentów według złożonych ofert VI. Krótka charakterystyka prowadzonej/planowanej działalności Zamawiającego: Wiodący profil działalności to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się świadczeniem specjalistycznych usług inżynierskich, budowie obiektów przemysłowych opartych o technologię szkieletu stalowego oraz usługach projektowych. Oferta kierowana jest do Klientów działających w szerokim spektrum branż, w tym w szczególności energetyka, przemysł chemiczny, papierniczy, spożywczy, handel hurtowy i detaliczny, logistyka i magazynowanie, budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej, przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo spożywcze, kopalnictwo kruszyw, produkcja armatury i narzędzi dla przemysłu rolnictwa VII. Przedmiot Zamówienia: Informatyczne rozwiązanie B2B wraz z platformą sprzętową zapewniające automatyzację procesów biznesowych Zamawiającego w ramach projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w szczególności: ETAP 1 - realizowany w okresie od do

5 ETAP 2 - realizowany w okresie od do ETAP 3 - realizowany w okresie od do ETAP 4 - realizowany w okresie od do Okres realizacji zamówienia: do 30 czerwiec 2015 Zamówienie obejmuje wdrożenie rozwiązania B2B wraz z implementacją pocesów w systemie B2B wedle dokumentacji dostarczonej przez partnerów. Wymagane jest, aby dostarczone rozwiązanie B2B spełniało wymogi zgodnie z ideą systemu zorientowanego na usługi SOA. Rozwiązanie powinno być nastawione na rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb biznesu. Paradygmat SOA zakłada: Integrację z dowolnymi systemami opartymi na usługach Szybkie rozszerzenie i modyfikację systemu oraz zmiany w procesach biznesowych Elastyczną konfigurację usług w celu realizacji procesu biznesowego Szybkie tworzenie dedykowanych rozwiązań korzystających z istniejących usług Poza wspieraniem komunikacji między systemami rozwiązanie B2B powinno również zawierać interfejs WWW dający dostęp do informacji o obsługiwanych procesach. VIII. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia wymagany jest wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych IX. Cel Projektu Głównym celem OMIS SA jest świadczenie wysokiej jakości usług oraz sprawna organizacja umożliwiająca realizację kontraktów w umownym terminie i przy założonej efektywności. W dotychczas prowadzonej współpracy z Klientami i dostawcami Wnioskodawca zidentyfikował obszary, które mogą zostać usprawnione. OMIS SA planuje standaryzować swoje procesy z Partnerami i być Spółką elastyczną względem potrzeb swoich Klientów. Potrzeby Wnioskodawcy uzasadniające realizację projektu to:

6 - usprawnienie procesów biznesowych w łańcuchu dostaw - dostawcy OMIS - OMIS - Klienci OMIS; - świadczenie wysokiej jakości usług oraz sprawna organizacja umożliwiająca realizację kontraktów; - likwidacja opóźnień ze względu na dostępność materiałów; - ograniczenie zakupów poza ustalonymi kanałami i procesami zakupowymi; - redukcja złożoności dzięki konsolidacji zawartości zamówień; - optymalizacja strategii ustalania źródła dostaw; - automatyzacja monotonnych procesów związanych z przetargami i zapytaniami ofertowymi; - racjonalizacja i optymalizacja bazy dostaw; - łatwiejszy dostęp do danych dotyczących wydajności dostawców; - poprawa jakości dostaw oraz redukcja ryzyka - wzrost efektywności; - wzrost elastyczności; - wzrost przychodów; - minimalizacja kosztów administracyjnych; redukcja dokumentacji papierowej; - ułatwienie komunikacji oraz obniżenie kosztów komunikacji z Partnerami; - stały dostęp do informacji w czasie rzeczywistym; - zwiększenie rynku odbiorców; - ograniczenie ryzyka Konkurencji. Wdrożenie systemu B2B wyposażonego w standard EDI w ramach niniejszego projektu pozwoli zaspokoić wszystkie ww. potrzeby, co jest uzasadnieniem realizacji projektu. Cel jest zgodny z założeniami działania 8.2 PO IG. Rozwiązanie powinno pozwolić na optymalizację procesów biznesowych Firmy w szczególności na optymalizację czasu, kosztów i organizacji procesów. X. Zakres i charakterystyka poszczególnych etapów przedsięwzięcia: Etap I Analiza przedwdrożeniowa w ramach, której zostaną zrealizowane następujące zadania: - analiza procesów w firmie OMIS.S.A. - przygotowanie założeń do konfiguracji systemu - analiza i projekt funkcjonalny.

7 Prace przygotowawcze, które obejmują weryfikację standardów wymiany danych z systemami informatycznymi partnerów biznesowych, w tym zwłaszcza określenie zasad wymiany danych. Etap II Zakup nowych środków trwałych: serwer bazodanowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym. Szkolenia z systemu ERP. Zakup bazy danych klasy MS SQL Server Zakup nowych środków trwałych: 10 szt. stacji roboczych dla pracowników zajmujących się współpracą z partnerami biznesowymi i 1 szt. notebooka dla administratora platformy B2B. Zakup licencji oprogramowania systemu ERP, w oparciu, o który wdrożona zostanie platforma B2B. Usługa o charakterze technicznym polegająca na instalacji serwerów oraz podłączeniu peryferiów. Instalacja i konfiguracja bazy danych MS SQL Server, która obejmuje: instalację MS SQL na serwerze, instalację klientów MS SQL, konfigurację MS SQL na serwerze i końcówkach. Instalacja oraz konfiguracja systemu ERP na dedykowanym serwerze oraz stacjach roboczych, która obejmuje m.in.: instalację bazy firmowej, instalację ERP na końcówkach, konfigurację ogólną ERP oraz konfigurację stanowiskową ERP. Migracja danych z wcześniej używanej aplikacji. Wdrożeniowe poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu ERP oraz reinżynieria procesów biznesowych. Etap III Zakup oprogramowania serwisowego. Wdrożenie oprogramowania serwisowego. Zakup systemu obiegu dokumentów umożliwiającego przesyłanie danych między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Prace o charakterze technicznym polegające na instalacji oraz konfiguracji na dedykowanym serwerze i stacjach roboczych systemu obiegu dokumentów. Zakup usługi polegającej na wdrożeniu systemu obiegu dokumentów. Etap IV Ocena wydajności systemu oraz końcowy audyt bezpieczeństwa. Stworzenie interfejsów programistycznych umożliwiających import/export danych od partnerów biznesowych dostawcy/odbiorcy w ilości pięciu firm. Dedykowane szkolenie wyłącznie dla pracowników Wnioskodawcy w celu przygotowania ich do skutecznej i sprawnej obsługi systemu B2B. W ramach poszczególnych etapów zaplanowano następujące działania: Etap I W ramach prac związanych z analizą przedwdrożeniową należy skonstruować mapę procesów realizowanych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów realizowanych w relacjach z partnerami biznesowymi, które są objęte projektem, ich umiejscowienie w strukturze działalności, dotychczasowe i docelowe sposoby realizacji, wzajemne powiązania i zależności. Efektem prac na tym etapie analizy przedwdrożeniowej będzie koncepcja funkcjonalna systemu B2B. Dalej przeprowadzić należy prace przygotowawcze, które obejmą weryfikację standardów wymiany danych z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. Należy określić szczegółowo struktury plików, które będą generowane i odczytywane przez systemy partnerów oraz nastąpi

8 ustandaryzowanie ich formatów tak, by później, w sposób zunifikowany można było dokonywać ich wymiany między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Istotne jest zarówno określenie formatu, jak również wielkości oraz częstotliwości przesyłanych plików. Etap II Całościowa implementacja systemu ERP stanowiącego podstawę wymiany danych w przedsiębiorstwie, jak również składnika tworzonego systemu B2B łączącego partnerów biznesowych z Wnioskodawcą. Na tym etapie przewidzieć należy zakup serwera bazodanowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz bazę danych MS SQL Server 2012, w której przechowywane będą dane, stanowiące m.in. przedmiot wymiany z partnerami w ramach realizowanych procesów biznesowych. Przewidziano jedną bazę danych dla wszystkich modułów systemu. Dodatkowo oferent przewidzi zakup 10 szt. stacji roboczych dla pracowników zajmujących się współpracą z partnerami biznesowymi oraz 1 szt. notebooka dla administratora platformy B2B. Oferent dostarczy licencje oprogramowania systemu klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, w oparciu, o który wdrożona zostanie platforma B2B. Przewidziano zakup co najmniej 20 licencji Administracja, 9 licencji x Handel-Sprzedaż, 11 licencji Zamówienia, 1 licencję CRM. Nazwy poszczególnych obszarów mogą różnic się od wskazanych powyżej. Zadanie obejmować będzie instalację serwerów oraz podłączenie peryferiów, instalację i konfiguracja wcześniej zakupionej bazy danych MS SQL Server 2012, która obejmie instalację MS SQL na serwerze, instalację klientów MS SQL, konfigurację MS SQL na serwerze i końcówkach, w dalszej kolejności instalację oraz konfigurację systemu ERP na dedykowanym serwerze oraz stacjach roboczych, która obejmie m.in.: instalację bazy firmowej, instalację ERP na końcówkach, konfigurację ogólną ERP oraz konfigurację stanowiskową ERP. W dalszej kolejności przewidzieć należy migrację danych z wcześniej używanych aplikacji w celu zachowania dotychczasowych danych OMIS w nowym systemie. Umożliwi to zachowanie ciągłości prowadzonej ewidencji, tak by dane za okresy historyczne były dostępne i widoczne w nowym systemie, bez konieczności utrzymywania przez kilka lat obecnie używanych aplikacji (Rewizor GT, Subiekt GT, Gratyfikant GT).. Kolejnym zadaniem w tym etapie projektu będzie Wdrożeniowe poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu ERP oraz reinżynieria procesów biznesowych. Wdrażane oprogramowanie ma być podstawą dla platformy automatycznej wymiany danych (B2B), dlatego też konieczna jest jego odpowiednia konfiguracja, tj. dostosowanie opcji,

9 funkcjonalności i parametrów oprogramowania do platformy, która korzystać będzie z bazy danych SQL, będącej podstawą systemu ERP. Ostatnim zadaniem w tym etapie będzie przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy z systemu ERP tak, aby mogli skutecznie i sprawnie go obsługiwać. Etap III Oferent w ramach etapu zapewnie dostawę oprogramowania serwisowego klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System system komputerowego zarządzania działem utrzymania ruchu) służącego do zarządzania bieżącymi zleceniami pracy, prewencyjnym utrzymaniem ruchu, posiadanymi zasobami, zamówieniami produkcyjnymi. Narzędzie zapewni kompleksowe podejście do procesów zachodzących w obszarze działu technicznego. Oprogramowanie serwisowe będzie służyć do obsługi klientów w zakresie realizacji usług serwisowych. Przy jego wykorzystaniu będzie realizowana automatyczna wymiana danych w zakresie: - przekazywania zleceń serwisowych, - raportowania (diagnostycznego oraz bieżącego utrzymania ruchu), - przesyłania harmonogramów postoi (miesięcznych i rocznych). Oferta zawierać będzie instalację oraz konfiguracja, w celu sprawnej obsługi poszczególnych modułów. obejmującą niezbędne czynności konfiguracji kartotek, parametryzacji pracy modułów, parametryzacji stanowiskowych. W tym etapie oferent zapewni także zakup systemu obiegu dokumentów umożliwiającego przesyłanie danych między OMIS a partnerami biznesowymi. Aplikacja umożliwi automatyczne generowanie danych w formacie EDI jak również ich eksport i import, pomiędzy OMIS a jego partnerami biznesowymi. W ofercie ująć należy instalację oraz konfigurację na dedykowanym serwerze i stacjach roboczych systemu obiegu dokumentów, jego wdrożenie składające się z implementacji systemu na istniejącej infrastrukturze, integracji z istniejącymi systemami oraz testowania. Etap IV Obejmować ma stworzenie interfejsów programistycznych umożliwiających import/export danych od partnerów biznesowych w ilości pięciu firm. W ramach zadania powstanę niezbędne interfejsy programistyczne (API) na platformie dla systemów partnerów biznesowych, które umożliwią integracje z systemem informatycznym OMIS. Interfejsy te pozwolą korzystać z funkcji platformy i realizować operacje za jej pośrednictwem. Na tym etapie stworzyć należy kody źródłowe niezbędnych uzupełnień do rozwiązań implementujących zindywidualizowane funkcjonalności platformy stanowiące odpowiedź na

10 potrzeby OMIS i partnerów biznesowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie docelowa warstwa software owa platformy B2B, która umożliwi automatyzację procesów i elektroniczną wymianę danych w standardzie EDI. Opracowane interfejsy programistyczne, mają umożliwić za swoim pośrednictwem wykonywanie operacji na platformie czasie rzeczywistym. Oprogramowanie serwisowe klasy CMMS umożliwiać będzie automatyzację procesów dotyczących obsługi klientów w zakresie realizacji usług serwisowych oraz wykorzystanie danych wyjściowych do generowania dokumentów/raportów na platformie. Automatyzacja wymiany danych zostanie wprowadzona w obszarze przekazywania zleceń serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej, raportowania (diagnostycznego oraz bieżącego utrzymania ruchu), przesyłania harmonogramów postoi (miesięcznych i rocznych). Po zakończeniu implementacji poszczególnych interfejsów należy przeprowadzić testowe uruchomienie platformy B2B oraz szczegółowe testy działania interfejsów w zintegrowanym środowisku platformy, mające na celu wykrycie potencjalnych problemów i nieścisłości raz ocenę jego wydajności. Po uruchomieniu testowym należy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa polegający na próbnej wymianie informacji i weryfikacji jej poprawności pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Poprawne wykonanie i eliminacja błędów wykrytych podczas próbnego uruchomienia i audytu bezpieczeństwa będzie jedną z podstaw akceptacji dostawy przez OMIS. Ostatnim zadaniem dostawcy będzie przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wnioskodawcy z zakresu funkcjonalności systemu tak, aby mogli skutecznie i sprawnie obsługiwać system B2B. Cały projekt zostanie zakończony do A. INNE KRYTERIA Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. niezawierających pozycji rozpisanych wedle zakresu prac ujętych w tym dokumencie. Oferta powinna także posiadać: - datę sporządzenia, - termin ważności nie krótszy niż 30 dni, - pieczęć firmową oferenta, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i NIP - podpis Oferenta. XI. Oferent powinien złożyć oświadczenie

11 OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; XII. Wymagania funkcjonalne dla systemu B2B W wyniku wdrożenia przedmiotowego systemu poprawie ulegnie efektywność wszystkich objętych projektem procesów biznesowych: zamówienia zakupu realizacja dostaw stała obsługa serwisowa. Obecnie z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na materiał składa zapytanie ofertowe do dostawcy najczęściej drogą elektroniczną (poczta ), następnie dostawcy przysyłają oferty (również w ten sam sposób), wybiera najkorzystniejszą z nich, wysyła zamówienie, które stanowi podstawę realizacji dostawy. Dostawca potwierdza realizację zamówienia lub jeśli towar nie jest dostępny dostawca zgłasza to pocztą lub telefonicznie do Spółki. Po otrzymaniu dostawy weryfikuje jej zgodność z zamówieniem. W przypadku niezgodności następuje reklamacja, zwrot towaru i powtórzenie procesu zaopatrzenia. W przypadku otrzymania zapytania ofertowego od Klienta OMIS przystępuje do procesu Ofertacji, komunikuje się z Klientem drogą bądź fax. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, OMIS zwrotnie go potwierdza i realizuje; wystawia dokumenty sprzedażowe i zamyka zlecenie wewnętrzne. Zaoferowane rozwiązanie będzie prowadzić do osiągnięcia następujących korzyści: skrócenie średniego czasu obiegu dokumentów pomiędzy współpracującymi firmami, łatwiejsze i szybsze udostępnianie kontrahentom pełniejszych informacji, łatwiejsze dokonywanie transakcji handlowych oraz ograniczenie kosztów.

12 XIV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW Preferowani Oferenci to firmy, które: 1.. Uprawnione są do występowania jako podmiot gospodarczy, od co najmniej 5 lat; 2.. Posiadają pozytywne i udokumentowane doświadczenia, jako dostawcy co najmniej 3 prac/projektów o zbliżonej złożoności do przedmiotu zamówienia w okresie 5 lat przed złożeniem oferty: 3.. Oferent powinien przedstawić przynajmniej dwa projekty w firmach produkcyjnych (zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat) obejmujący całość usług związanych z realizacją wdrożenia oferowanego ZSI w obszarach planowanie, sprzedaż, finanse, księgowość, zakupy, platforma B2B o wartości netto powyżej zł każdy; 4.. Organizacyjnie, finansowo i technicznie zdolne są do sprawnej realizacji kontraktu, spełniając łącznie następujące warunki: a. posiadają minimalny roczny przychód firmy zł b. posiadają minimalne zatrudnienie kadry do wdrożeń oferowanego oprogramowania 25 osób, 5.. posługują się sprawdzoną, efektywną i powtarzalną w polskich przedsiębiorstwach produkcyjno - usługowych metodyką wdrożenia oprogramowania, 6.. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż złotych (słownie: milion złotych); 7.. Są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności z tytułu szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Suma gwarancyjna nie mniejsza niż złotych (słownie: milion złotych). 8.. Z ubiegania o realizację kontraktu wyklucza się Oferentów: a) w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub ogłoszono upadłość, b) którzy dokonali poważnych, podważających ich wiarygodność uchybień we wcześniejszych projektach realizowanych w podobnym zakresie,

13 c) którzy nie dopełnili, wynikających z właściwych przepisów, obowiązków opłacenia podatków, opłat oraz składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych nałożonych przez Państwo Polskie zobowiązań, d) którzy w procedurze zlecenia prac umyślnie złożyli nieprawdziwe informacje i wyjaśnienia na swój temat. XV. Zastrzeżenia 1.. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 2.. Złożona oferta musi zawierać oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z postępowaniem ofertowym. 3.. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na wszystkich pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za swoje własne. 4.. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego zakończenia postępowania ofertowego. 5.. Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą Oferenta za wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć dla Zamawiającego z takiego tytułu. Złożenie oferty przez Oferenta, będącej odpowiedzią na niniejsze Zapytanie ofertowe, oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie zastrzeżenia wymienione w punkcie XV.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Tech - Expert Sp. z o.o Sosnowiec ul.gen. Władysława Andersa 15, lok Tel: , kom:

Tech - Expert Sp. z o.o Sosnowiec ul.gen. Władysława Andersa 15, lok Tel: , kom: Oferta na wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania tkaniny o właściwościach fotokatalitycznych i antyodorowych. 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług:

Kraków, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: Kraków, dnia 1.07.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy poniższych usług: 1. Analiza przedwdrożeniowa 2. Opracowanie projektu funkcjonalnego systemu B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Wdrożenie/Uruchomienie systemu B2B

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Wdrożenie/Uruchomienie systemu B2B JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Wdrożenie/Uruchomienie systemu B2B Strona 1 z 6 Spis treści 1. Wskazówki dla oferentów... 3 1.1 Osoby kontaktowe... 3 2.2 Termin składania ofert... 4 2.3 Dodatkowe pytania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: Zabajka, 02.01.2014 r. MEBLOSYSTEM SP. Z O.O. 36-060 Głogów Małopolski, Zabajka 365 Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia dostawy: 1. Licencja na system B2B z modułami 2. System połączeń EDI - 1 licencja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Czeladź, dnia 15.01.2014 r. Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych BUDROPOL Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź Ul. Letnia 3 NIP: 6451006812 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 2/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo