Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w post"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. Czesław Domański Łódź, Katedra Metod Statystycznych Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytet Łódzki Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Piotra Soji w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. A. Dr Piotr Soja w 1991 roku uzyskał tytuł magistra matematyki, a w 1993 roku magistra informatyki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2000 roku otrzymał (z wyróŝnieniem) dyplom Master of Business Administration w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu została mu nadany przez Radę Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2003 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Czynniki sukcesu wdraŝania zintegrowanych systemów zarządzania (klasy MRP II/ERP) przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Grabińskiego. Począwszy od 1994 roku związany jest z Akademią Ekonomiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytetem Ekonomicznym), gdzie aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki. B. Dorobek naukowy dr Piotra Soji po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 64 prace, w tym pięć artykułów znajduje się w bazie Journal Citation Reports, a sumaryczny impact factor zgodnie rokiem opublikowania wynosi 7,005. Liczba publikacji Habilitanta na podstawie Web of Science wynosi 8, a liczba cytatów na podstawie Harzing s Publish or Perish (Google Scholar) 229. Natomiast Indeks Hirscha na podstawie Web of Science: 2, a na podstawie Harzing s Publish or Perish (Google Scholar): 7. Habilitant uzyskał grant habilitacyjny Determinanty wdroŝeń zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem 2010 r. nr 71/KI/3/09/W/089, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ponadto brał aktywny udział w dziewięciu krajowych projektach badawczych:

2 Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych, 2011r. Wołoszyn J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Stal J., Urban W. praca badawcza pod kierownictwem J. Wołoszyna, Starzenie się ludności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej demograficzne uwarunkowania i społeczno-ekonomiczne konsekwencje, , finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, prof. UEK dr hab. J. Kurkiewicz kierownik projektu, Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych etap trzeci, 2010r., praca badawcza pod kierunkiem J. Wołoszyna, nr 28/KI/1/2010/S/541, Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych etap drugi, 2009r., praca badawcza pod kierunkiem J. Wołoszyna, nr 21/KI/1/09/S1485, Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych, 2008r., praca badawcza pod kierunkiem J. Wołoszyna, nr 5/KI/1/08/S/422, Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, 2007r., praca badawcza pod kierunkiem J. Wołoszyna, nr 48/K1/1/07/S/409, Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, 2006r., praca badawcza pod kierunkiem J. Wołoszyna, nr 691KI/ S, Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy, 2005r., praca badawcza pod kierunkiem P. Luli, nr 74/KI /S1246, Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, 2004r., praca badawcza pod kierunkiem J. Wołoszyna. Jego dorobek naukowy zarówno pod względem ilościowym jak i merytorycznym jest wyjątkowo bogaty. Jego osiągnięcia zostały pięciokrotnie nagradzane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W międzynarodowych konferencjach czterokrotnie był organizatorem i kierownikiem sesji. Wygłosił 26 referatów na międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych oraz cztery referaty na krajowych konferencjach naukowych.

3 C. Dr Piotr Soja do oceny dorobku naukowego przestawił cykl publikacji, na który składa się 12 następujących publikacji: 1. Soja, P. (2011a) Examining Determinants of Enterprise System Adoptions in Transition Economies: Insights from Polis/i Adopters. Information Systems Management, 28 (3), (Impact Factor 1.029) 2. Themistocleous, M., Soja, P., Cunha, P.R. (2011) The Same, but Different: Enterprise Systems Adoption Lifecycles in Transition Economies. Information SystemsManagement, 28 (3), (Impact Factor 1.029; 33% autorstwa) 3. Soja, P. (2010) Understanding Determinants of Enterprise System Adoption Success.. Lessons Learned from Full-scope Projects in Manufacturing Companies. Production Planning & Control, 21(8), (Impact Factor 0.603) 4. Soja, P. (2009) Enterprise System Implementation Issues: Learning from Field Study in Poland. Enterprise Information Systems, 3 (2), (Impact Factor 2.809) 5. Soja, P., Paliwoda-Pękosz, G. (2009) What are real problems in enterprise system adoption? Industrial Management & Data Systems, 109 (5), (Impact Factor 1.535; 66% autorstwa) 6. Soja, P. (2011b) Building Project Teams in Enterprise System Adoption: T/w Need for the Incorporation of the Project Type, [w:1 Wrycza, S. (red.) Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 93, Part II, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Soja, P. (2011c) The Role of Implementation Strategy in Enterprise System Adoption, [w:] Pokorny J., Repa V., Richta K., Wojtkowski W., Linger H., Barry C., Lang M. (red.) Information Systems Development, Springer Science+Business Media, LLC, New York, USA, Soja, P. (2008a) Difficulties in Enterprise System Implementation in Emerging Economies: Insights from an Exploratory Field Study in Poland. Information Technology for Development, 14 (1), Soja, P. (2008b) Examining the Conditions of ERP Implementations: Lessons. Learnt from Adopters. Business Process Management Journal, 14 (1), Soja, P. (2007) Success Factors across ERP Implementation Phases: Learning from Practice, [w:] Wojtkowski W., Wojtkowski W. G., Zupancic J., Magyar G.,

4 Knapp G. (red.) Advances in Information Systems Development. New Methods and Practice for the Networked Society, Vol. 2, Springer Science+Business Media LLC, New York, USA, Soja, P., Put, D. (2007) Learning, from Model ERP Projects. International Journal of Enterprise Information Systems, 3 (2), (60% autorstwa) 12. Soja, P. (2006) Success Factors in ERP Systems Implementations: Lessons. from Practice. Journal of Enterprise Information Management, 19(4), Prezentowany cykl publikacji Habilitant zatytułował Zarządzanie projektami wdroŝeniowymi zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ZSZP). Stanowią one zaawansowane pakiety oprogramowania, które mają za zadanie zintegrować wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa, a takŝe dają moŝliwość integracji międzyorganizacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, dostawcami oraz zewnętrznymi partnerami. Głównym celem naukowym prezentowanych przez Habilitanta prac jest rozpoznanie zagadnień warunkujących pomyślne wdroŝenie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem (ZSZP). WdroŜenia ZSZP stanowią złoŝone przedsięwzięcia, z wieloma róŝnorodnymi uwarunkowaniami. Kilka prac badawczych Autor poświęcił rozpoznaniu złoŝoności i wieloaspektowości projektów wdroŝeniowych w zamiarze wypracowania ram badawczych dla dalszych prac. Do prac tych naleŝy artykuł Enterprise System Implementation Issues: Learning from Field Study in Poland. Enterprise Information Systems, 3 (2), ), który analizuje zagadnienia wdroŝeniowe na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczestników projektów wdroŝeniowych ZSZP w Polsce. Celem opracowania jest rozpoznanie kluczowych uwarunkowań projektów wdroŝeniowych ZSZP oraz przeprowadzenie ich analizy, uwzględniającej typ projektu wdroŝeniowego. Skoncentrował się na wykryciu mechanizmów wpływających na sukces wdroŝenia, analizie kluczowych uwarunkowań projektów wdroŝeniowych oraz zbadaniu wpływu wdroŝenia ZSZP na przedsiębiorstwo zarówno pozytywnych jak i negatywnych efektów wdroŝeń. W tym ostatnim aspekcie wyróŝniono cztery wymiary oceny wdroŝeń - techniczny, ekonomiczny, organizacyjny i społeczny. Do kluczowych obszarów uwarunkowań projektów wdroŝeniowych, odkrytych w opracowaniu i przedyskutowanych z uwzględnieniem wspomnianych wyŝej kryteriów,

5 zaliczono: 1 traktowanie wdroŝenia jako przedsięwzięcia organizacyjno-biznesowego, nie zaś jako projektu stricte informatycznego, 2 zagadnienia techniczne związane z niezawodnością systemu i infrastruktury informatycznej, 3 wpływ organizacyjny zarówno pozytywny, jak i negatywny ujawniający się szczególnie wśród wdroŝeń pełnozakresowych oraz długotrwających, 4 zasoby projektu (zaangaŝowani uczestnicy oraz wykorzystywana infrastruktura techniczna) oraz 5 konieczność uwzględnienia stanowisk wielu interesariuszy, wynikająca z róŝnego postrzegania uwarunkowań wdroŝenia przez róŝnych uczestników i moŝliwych konfliktów. Kolejny artykuł poświęcony pogłębionej analizie wdroŝeń ZSZP skupia się na zbadaniu uwarunkowań cechujących projekty wdroŝeniowe z punktu widzenia osiąganego sukcesu oraz z uwzględnieniem rodzaju projektu - Difficulties in Enterprise System Implementation in EmergingEconomies: Insights from anexploratory Field Study in Poland. Information Technology for Development, 14 (1), Przeprowadzona analiza wykorzystuje syntetyczną miarę sukcesu wdroŝenia ZSZP z uwzględnieniem podziału na efekty mierzalne i niemierzalne oraz cele ekonomiczne, techniczne i organizacyjne. W artykule Success Factors in ERP Systems Implementations: Lessons. from Practice. Journal of Enterprise Information Management, 2006, 19(4), , którego celem jest wykrycie mechanizmów determinujących sukces wdraŝania ZSZP, skupiono się na podejściu opartym na krytycznych czynnikach sukcesu. W badaniu wykorzystano szeroki zasób potencjalnych krytycznych czynników sukcesu, zidentyfikowanych na podstawie badań literaturowych oraz praktyki gospodarczej. Zwrócono się do praktyków zajmujących się wdroŝeniami ZSZP przede wszystkim z pozycji odbiorcy systemu, zebrano takŝe opinie ekspertów reprezentujących dostawców systemu i usług wdroŝeniowych. Przedstawieniem dynamiki uwarunkowań w czasie poświęcono kilka prac w ramach omawianego cyklu. NaleŜy do nich opracowanie Success Factorsacross ERP Implementation Phases: Learning from Practice, [w:] Wojtkowski W., Wojtkowski W. G., Zupancic J., Magyar G., KnappG., New York, USA, 2007, , którego celem jest analiza zmienności waŝności krytycznych czynników sukcesu w zaleŝności od etapu wdroŝenia. Wykorzystano w nim model krytycznych czynników sukcesu zdefiniowany w

6 pracy Success Factors in ERP Systems Implementations: Lessons from Practice. Journal of Enterprise Information Management, (4), , oraz oparto się na wywiadach przeprowadzonych wśród ekspertów z bogatym doświadczeniem wdroŝeniowym. Zmienność uwarunkowań wdroŝeń ZSZP w czasie przedstawiona została w pracy Themistocleous, M., Soja, P., Cunha, P.R. (2011) The Same, but Different: Enterprise Systems Adoption Life cycles in Transition Economies. Information Systems Management, 28 (3), W pracy tej Autorzy porównują cykl Ŝycia systemu w gospodarkach będących w okresie transformacji, reprezentowanych przez Polskę, z cyklem Ŝycia systemu w wysokorozwiniętych, dojrzałych gospodarkach, reprezentowanych przez Wielką Brytanię. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród polskich oraz brytyjskich ekspertów zaangaŝowanych w wielu projektach wdroŝeniowych zbadano podobieństwa i róŝnice pomiędzy cyklem Ŝycia systemu w zaleŝności od stopnia rozwoju gospodarki narodowej. Zagadnieniem, które jest związane z cyklem Ŝycia systemu oraz dynamiką uwarunkowań w czasie, jest strategia wdroŝeniowa. Tematyka przedstawiona została w pracy The Role of Implementation Strategy in Enterprise System Adoption, [w:] Pokorny J., Repa V., Richta K., Wojtkowski W., Linger H., Barry C., Lang M. (red.) Information Systems Development, Springer Science+Business Media, LLC, New York, USA, , w której zbadano, jakie cechy projektu wdroŝeniowego mają wpływ na wybór strategii wdroŝeniowej oraz jak wybrana strategia wdroŝeniowa wpływa na powodzenie wdroŝenia, mierzone za pomocą poziomu zadowolenia uŝytkowników systemu oraz trzywymiarowego miernika sukcesu projektu. Wyniki ilustrują, Ŝe wybór strategii wdroŝeniowej jest przede wszystkim determinowany przez planowany czas trwania projektu, zgodnie z sugerowaną regułą, Ŝe wprowadzający najkrótsze projekty wybierają tzw. metodę mocnego uderzenia, w której cały zakres systemu jest wprowadzany w jednym podejściu. Badaniu problemów i barier występujących podczas projektów wdroŝeniowych poświęcono dwa opracowania z prezentowanego cyklu prac. Pierwszy artykuł skupia się na trudnościach doświadczanych przez uczestników wdroŝeń ZSZP na podstawie opinii kilkudziesięciu polskich ekspertów mających doświadczenie uczestnictwa w wielu projektach wdroŝeniowych (Soja, P. Examining the Conditions of ERP Implementations: Lessons. Learnt from Adopters. Business Process Management Journal, 14 (1), ). Celem przeprowadzonej analizy jest wychwycenie uwarunkowań specyficznych dla gospodarek wschodzących, reprezentowanych przez Polskę, i ich skontrastowanie z projektami prowadzonymi w krajach wysoko rozwiniętych.

7 Uzyskane wyniki badań sugerują, Ŝe trudności doświadczane przy wprowadzaniu projektów wdroŝeniowych w gospodarkach wschodzących dotyczą przede wszystkim problemów związanych z ludźmi, ich wiedzą, wykształceniem i umiejętnościami. Drugą w kolejności waŝności grupą utrudnień występujących przy wdroŝeniach w gospodarkach wschodzących są trudności spowodowane wysokimi kosztami projektu wdroŝeniowego. Jednym z kierunków przyszłych badań sygnalizowanych przez Autora niezbędnych w celu głębszego zrozumienia trudności związanych z wdraŝaniem ZSZP jest analiza wzajemnych relacji występujących pomiędzy czynnikami. Ten problem jest stanowi punktem wyjścia dla opracowania nowatorskiej propozycji relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami występującymi podczas wdroŝeń ZSZP (Soja, P., Paliwoda-Pękosz, G. (2009) Whatare real problems in enterprise system adoption? Industrial Management & Data Systems, 109 (5), ). Celem tego artykułu jest identyfikacja relacji występujących pomiędzy trudnościami i w efekcie wykrycie problemów źródłowych, tzn. takich, które powodują wystąpienie dalszych utrudnień. Wyodrębnienie grupy problemów źródłowych umoŝliwia w praktyce skupienie się na rzeczywistych barierach i przyczynach utrudnień, nie zaś na nieefektywnym zwalczaniu ich symptomów. Zaproponowano róŝnorodne metody wykrywania determinant sukcesu wdraŝania ZSZP w artykule - Learning from Model ERP Projects. International Journal of Enterprise Information Systems, 3 (2), 50-67). W artykule tym przedstawiona została metoda odkrywania determinant sukcesu w zastosowaniu ZSZP opartą na analizie skupień. Metoda ta bazuje na załoŝeniu, Ŝe wdroŝenia ZSZP stanowią bardzo zróŝnicowaną zbiorowość, zatem, naleŝy zachować szczególną staranność w porównywaniu projektów między sobą (por. Enterprise System Implementation Issues: Learning from Field Study in Poland, 2009r. Enterprise Information Systems, 3 (2), oraz Success Factors in ERP Systems Implementations: Lessons from Practice 2006r. Journal of Enterprise Information Management, 19(4), ). W prezentowanych artykułach atrybuty opisujące projekty wdroŝeniowe obejmują wskaźniki nakładów, efektów oraz mierniki sukcesu. Badane projekty zostają pogrupowane w jednorodne zbiory z wykorzystaniem statystycznych metod grupowania: hierarchicznej Warda oraz iteracyjno-optymalizacyjnej k-średnich. Kolejnym opracowaniem, które bazuje na załoŝeniu o bardzo zróŝnicowanej zbiorowości przedsiębiorstw poddanych wdroŝeniu ZSZP wynikającej stąd potrzebie skupienia się na jednorodnych projektach jest artykuł Understanding Determinants of Enterprise System Adoption Success. Lessons Learned from Full-scope Projects in Manufacturing Companies, 2010r. Production Planning & Control, 21(8), ). Celem

8 tego opracowania jest znalezienie determinant sukcesu wdraŝania ZSZP w przedsiębiorstwach produkcyjnych wprowadzających system zintegrowany w pełnym zakresie funkcjonalności. Przeprowadzona w tym celu analiza oparta na modelu regresji wielorakiej wykazała, Ŝe największy wpływ na sukces wdroŝenia ma zespół wdroŝeniowy w tym jego współpraca z dostawcą wdraŝanego systemu i niezawodności ZSZP. W odniesieniu do zespołu wdroŝeniowego wyniki wskazują, ze rzeczywisty wpływ na powodzenie wdroŝenia ma nie tyle zagwarantowanie dostępności odpowiednich ludzi, ale ich faktycznie zaangaŝowanie w prace wdroŝeniowe, zdolność i moŝliwość podejmowania decyzji oraz przekazywanie informacji dotyczących projektu pracownikom przedsiębiorstwa niezaangaŝowanym bezpośrednio w prace wdroŝeniowe. Drugim zagadnieniem, które ma wyraźny wpływ na powodzenie pełnozakresowych wdroŝeń ZSZP, jest niezawodność systemu połączona z zagwarantowaniem efektywnego wsparcia ze strony dostawcy systemu i usług wdroŝeniowych. Wyniki sugerują, Ŝe wsparcie to powinno dotyczyć przede wszystkim zapewnienia niezawodności działania systemu, oprócz typowych zadań spoczywających na dostawcy i dotyczących doradztwa w obszarze zarządzania procesem wdroŝeniowym oraz pomocy w zakresie szkoleń uŝytkowników. Zagadnienia związane z organizacją zespołów wdroŝeniowych, zasygnalizowane powyŝej jako determinanty sukcesu wdroŝeń pełnozakresowych, zostały zbadane w opracowaniu Building Project Teams in Enterprise System Adoption: T/w Need for the Incorporation of the Project Type, [w:] Wrycza, S. (red.) Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 93, Part II, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 51-65, Praca ta koncentruje się na zbadaniu wpływu składu zespołów wdroŝeniowych na sukces wdroŝenia i bazuje na dwuetapowym podejściu wykorzystującym róŝne badania empiryczne. Ukoronowaniem badań nad uwarunkowaniami wdroŝeń ZSZP jest artykuł Examining Determinants of Enterprise System Adoptions in Transition Economies: Insights from Polis/i Adopters. Information Systems Management, 28 (3), , 2011, który zawiera holistyczne podejście do zagadnienia badania determinant wdraŝania ZSZP i integruje dwa kluczowe podejścia oparte na krytycznych czynnikach sukcesu oraz na barierach napotykanych w procesie wdroŝeniowym. Zastosowane podejście badawcze wykorzystuje teorię ugruntowaną, zaś przeprowadzona analiza uwzględnia perspektywę wielu interesariuszy oraz skupia się na wychwyceniu relacji pomiędzy róŝnorodnymi uczestnikami projektu wdroŝeniowego. Uzyskane wyniki zostały zestawione z rezultatami badań prowadzonych wśród krajów wysokorozwiniętych w celu określenia uwarunkowań typowych

9 dla gospodarek będących w okresie transformacji, których reprezentantem jest Polska. Omawiane prace ilustrują, Ŝe w zaleŝności od typu wdroŝenia przesuwa się nacisk na pewne konkretne uwarunkowania, jak równieŝ sugerują, Ŝe istnieje pewna grupa czynników, które mogą być traktowane jako determinanty sukcesu wdroŝeń ZSZP niezaleŝnie od poziomu rozwoju gospodarki kraju. NaleŜą do nich: planowanie projektu, zespół wdroŝeniowy, zaangaŝowanie kierownictwa oraz efektywne zarządzanie zmianą. Przedsiębiorstwa, w zaleŝności od dostępnych zasobów oraz preferowania krótko- lub długofalowych efektów, mogą wybierać odpowiednie strategie wdroŝeniowe, które wg badań najbardziej pasują do uwarunkowań firmy. Uzyskane wyniki ilustrują równieŝ proces dopasowywania wdroŝenia do strategii przedsiębiorstwa, który polega najpierw na identyfikacji celów strategicznych firmy, a następnie definicji celów wdroŝeniowych, które mogą z kolei słuŝyć jako podstawa do określenia konkretnych wskaźników przebiegu projektu wdroŝeniowego. Większa świadomość róŝnorodności postaw uczestników wdroŝenia powinna przyczynić się do lepszego nimi zarządzania oraz do polepszenia współpracy pomiędzy dostawcą i odbiorcą wdraŝanego systemu. W zakresie organizacji współpracy z dostawcą systemu osiągnięte rezultaty ilustrują, Ŝe odpowiedzialność za projekt wdroŝeniowy powinna spoczywać przede wszystkim na organizacji wdraŝającej u siebie system zintegrowany. Praktycy mogą wykorzystać wyniki w celu lepszego przewidywania problemów oraz szacowania czynników ryzyka w projekcie. Mogą usprawnić projekty wdroŝeniowe oraz minimalizować ryzyko poraŝki poprzez lepszą koncentrację na odkrytych najistotniejszych problemach występujących podczas wdroŝeń. Do sugerowanych konkretnych działań minimalizujących ryzyko poraŝki naleŝy dobre przygotowanie wdroŝenia, oszacowanie dostępnych zasobów (ludzkich, finansowych, infrastruktury technicznej) oraz monitorowanie postaw ludzi podczas wdroŝenia. Uzyskane rezultaty ilustrują, Ŝe badając uwarunkowania wdroŝeń ZSZP nie naleŝy traktować projektów ZSZP jako jednorodnych przedsięwzięć. NaleŜy natomiast uwzględniać rodzaj badanych przedsięwzięć wdroŝeniowych mając na uwadze wykazane w pracach reguły, Ŝe w zaleŝności od typu projektu moŝemy mieć do czynienia z róŝnorodnymi uwarunkowaniami. Kolejna sugestia dla badaczy zajmujących się zagadnieniami wdroŝeniowymi ZSZP dotyczy zilustrowanej konieczności uwzględnienia podejścia procesowego. Polega ona na świadomości zmieniających się w czasie uwarunkowań w celu lepszego zrozumienia determinant sukcesu wdraŝania ZSZP. Osiągnięte wyniki ilustrują równieŝ, Ŝe w celu lepszego zrozumienia determinant

10 wdraŝania ZSZP naleŝy wziąć pod uwagę poziom rozwoju gospodarki narodowej. Zalecenie to dotyczy szczególnie gospodarek tranzytowych, do których odnoszą się przedstawione wyŝej wytyczne dla prac badawczych D. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski. Dr Piotr Soja w Uniwersytecie Ekonomicznym prowadził zajęcia, wykłady, ćwiczenia, laboratoria z przedmiotów: Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Metodologia programowania, Informatyka w zarządzaniu, Informatyka, Technologie informacyjne, Podstawy informatyki. Prowadził równieŝ zajęcia dydaktyczne na uczelniach zagranicznych w Portugalii, Norwegii, USA, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Brał takŝe udział w pięciu konferencjach i warsztatach o charakterze dydaktycznym w San Francisco i w Krakowie. Trzynastokrotnie odbywał staŝe zagraniczne w ośrodkach naukowych, które połączone były z wykładami dotyczącymi Jego głównego nurtu badawczego. Był równieŝ współwykonawcą ekspertyzy: Latex, kwiecień 2010, wykonanie oceny wdroŝenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, diagnoza najlepszych praktyk wdroŝeniowych; ekspertyza opublikowana jako rozdział w monografii: Wierzba W., Soja P. (2012) WdroŜenie D/git/wid Enterprise w przedsiębiorstwie Latex studium przypadku, [w:] Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.) Zintegrowane systemy informatyczne. Dobre praktyki wdroŝeń systemów klasy ERP. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Recenzował następujące artykuły w czasopismach ze wskaźnikiem Impact Factor: ACM Computing Surveys (2012 recenzja 1 artykułu), European Journal of Information Systems (2011 recenzja 2 artykułów; 2010 recenzja 2 artykułów; 2008 recenzja 1 artykułu; 2007 recenzja 1 artykułu), Information Systems Management (2010 recenzja 1 artykułu), Enterprise Information Systems (2012 recenzja 1 artykułu; 2008 recenzja 1 artykułu; 2007 recenzja 1 artykułu), European Journal of Operational Research (2004 recenzja 2 artykułów).

11 Był takŝe recenzentem w pozostałych czasopismach międzynarodowych: AIS Transactions on Enterprise System (2012 recenzja 1 artykułu), Information Technology for Development (2012 recenzja 1 artykułu, 2011 receznja 2 artykułów, 2010 recenzja 1 artykułu), Information Technology & People (2010 recenzja 1 artykułu), Management Research News (2009 recenzja 1 artykułu), International Journal of Enterprise Information Systems (2007 recenzja 1 artykułu), International Journal of Information Technology & Management (2006 recenzja 1 artykułu). Ponadto recenzował wniosek o grant dla MNiSW, monografię pt. UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane, autorzy: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Jacek Maślankowski; Wydawnictwo HELION, IX 2011r., dorobek w pracach zwartych oraz 11 artykułów, które ukazały się na międzynarodowych konferencjach naukowych w Meksyku, Polsce, USA, Brazylii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech. Dr Piotr Soja brał udział w 13 komitetach organizacyjnych konferencji naukowych w tym ośmiokrotnie, jako mini-track chair i pięciokrotnie, jako członek międzynarodowych komitetów programowych, m.in. Seattle, Detroit, Lima, Natal, San Francisco, Paphos, Galway. Jego udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych równieŝ był wysoce aktywny, czego dowodem jest uczestnictwo w 24 konferencjach. Jest równieŝ członkiem Editioral Board, Information Technology Success Factors and Models in Developing and Emerging Economies, 2010r. E. Udział dr Piotra Soji w konsorcjach i sieciach badawczych charakteryzuje się następującymi przedsięwzięciami: 1 o współpraca nad przygotowaniem projektu naukowo-badawczego Fostering transnational cooperation on cooperation frameworks for cloud-based IT-services (cloud4services)" w ramach FP7 (Regions of Knowledge), wspólnie z: MFG Innovation Agency for ICT and Media (Niemcy), Heilbronn University (Niemcy), University of Vienna (Austria), Austrian Computer Society (Austria), Cyfronet, Torino Wireless Foundation (Włochy), CSP-innovazione nelle ICT s.c.a.r.l. (Włochy); XII 2011 I 2012,

12 2 o współpraca nad przygotowaniem projektu naukowo-badawczego Trust for e- government services in transition economies" wspólnie z: University of Orebro (Szwecja), Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration (Ukraina), Sumy State University (Ukraina), Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina); I II 2011, 3 o współpraca nad przygotowaniem projektu naukowo-badawczego "Enterprise Knowledge Gale" w ramach FP7 (Smali or medium scale focused research project (STREP) Work programme topic addressed FoF-ICT Virtual Factories and Enterprises), wspólnie z: University of Potsdam, Chair of Business Information Systems and Electronic Government (Niemcy), University of Utrecht (Holandia); IX XII 2010, 4 o współpraca nad przygotowaniem projektu naukowo-badawczego "INNOvation TRAINing IT Central Europe (INNOTRAIN IT)" w ramach European Regional Development Fund, Central Europe; wspólnie z: MFG Innovation Agency for ICT and Media (Niemcy), Beatrix Lang GmbH (Niemcy), University of Vienna (Austria), EPMA European Projects & Management (Czechy), Heilbronn University (Niemcy), Innova (Węgry), Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Austrian Computer Society (Austria), University of Debrecen (Węgry), Westmoravian College Trebic (Czechy); I-II 2009, 5 o współpraca nad przygotowaniem projektu naukowo-badawczego,, VALUE ITSM" w ramach CENTRAL EUROPE Programme, EUROPEAN UNION European Regional Development Fund, wspólnie z: Heilbronn University (Niemcy), Austrian Computer Socjety (Austria), University of Vienna (Austria); III IV Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: Association for Information Systems (AIS) AIS Chapter Poland (PLAIS), członek załoŝyciel AIS Special Interest Group on Enterprise Systems (SIG EntSys) AIS Special Interest Group on Information Systems in Developing Countries (SIG ISDC) AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIGGlobDev) Emerald Literati Network Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej

13 W trakcie przygotowywania recenzji nasunęły się następujące uwagi: 1. Prezentując czynniki ryzyka we wdroŝeniach ZSZP Autor nie uwzględnia pojęcia niepewności. Większość decyzji podejmowanych jest w warunkach ryzyka bądź niepewności. W praktyce gospodarczej występują zdarzenia niepowtarzalne o których nie moŝna uzyskać informacji obiektywnej są one więc niewymierne. Takie sytuacje nazywane są niepewnymi. Zdarzenia powtarzalne (wymienialne), których istnienie moŝna mierzyć za pomocą prawdopodobieństw obiektywnych nazwany ryzykiem. Ze względu na szeroki obszar zainteresowań Habilitanta w procesie podejmowania decyzji warto uwzględnić pojęcie ryzyka posiadające specyficzne znaczenie teorii funkcji decyzyjnych. JeŜeli dla pewnej liczby moŝliwych decyzji określamy funkcję straty, to ryzyko jest przeciętnym kosztem doświadczenia plus wartością oczekiwaną funkcją straty. Funkcje ryzyka jest wartością ryzyka dla róŝnych funkcji decyzyjnych. 2. Do uwag praktycznych w projektowaniu logicznego modelu bazy danych, a w szczególności konstrukcji tablic warto sięgnąć do metodologii statystycznej gromadzenia danych, konstrukcji tablic statystycznych, analizie i prezentacji charakterystyk statystycznych w ujęciu tabularnym, jak i graficznym. 3. Przeprowadzone badania przez Autora 82 respondentów z 65 przedsiębiorstw ma charakter nieprobabilistycznego doboru próby, co w konsekwencji nie daje podstaw do wnioskowania statystycznego tzn. tym samym stosowanie testów (t-studenta, Kruskala-Wallisa). To oznacza Ŝe uzyskane wyniki dotyczą tylko badanych przedsiębiorstw. 4. Dobór nieprobalistyczny, choć poprawny nie moŝe dać gwarancji, Ŝe obserwowana przez nas próba jest reprezentatywna dla całej populacji. Fundamentalna idea leŝąca u podstaw losowego doboru próby, jest następująca: aby próba jednostek z danej populacji mogła być podstawą dobrego opisu całej populacji musi ona mieć zasadniczo taką samą zmienność jak populacja. Nie jest jednak takie proste jak mogłoby się wydawać. Uznamy próbę za reprezentatywną dla populacji, jeśli zagregowane cechy tej próby ściśle odzwierciedlają te same zagregowane cechy populacji. ZauwaŜmy, Ŝe próby nie muszą być reprezentatywne pod kaŝdym względem; reprezentatywność ogranicza się tych cech, które są związane z głównymi cechami badań. Jednak nie zawsze z góry wiemy, które cechy są istotne. Dobór losowy ma dwie szczególne zalety: a) Z reguły próby takie są reprezentatywne, poniewaŝ są wolne od obciąŝeń. ObciąŜenie oznacza, Ŝe wybrane jednostki nie są typowe, czy reprezentatywne

14

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

. Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH . Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki społeczne OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH

Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz dorobku habilitacyjnego nauki techniczne OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Publikacje te w dużej części wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Publikacje te w dużej części wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz rtad@agh.edu.pl; www.tadeusiewicz.pl; 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30 Kierownik Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH; Doktor Honoris Causa dwunastu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu

Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych Marcin Krysiński marcin@krysinski.eu O czym będziemy mówić? Zarządzanie ryzykiem Co to jest ryzyko Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikacja czynników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Metody i techniki prowadzenia badań naukowych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EEE-3-101-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia: 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa o jakie cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pn. Data Science Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku

Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Wykład z dnia 8 lub 15 października 2014 roku Istota i przedmiot statystyki oraz demografii. Prezentacja danych statystycznych Znaczenia słowa statystyka Znaczenie I - nazwa zbioru danych liczbowych prezentujących

Bardziej szczegółowo

W KONCEPCJI POMIARU PSYCHOLOGICZNEGO

W KONCEPCJI POMIARU PSYCHOLOGICZNEGO HEURYSTYKI KATEGORII ROZMYTYCH W KONCEPCJI POMIARU PSYCHOLOGICZNEGO Niniejsza książka jest pierwszą w Polsce monografią, która stanowi autorską propozycję oparcia pomiaru psychologicznego na heurystykach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami UE

Zarządzanie projektami UE Zarządzanie projektami UE Produkty Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) moŝe być: liczba

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej

Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Dotacje vs. instrumenty zwrotne w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Wnioski z badania IBnGR Perspektywa finansowa 2007-2013 przyniosła nowe instrumenty finansowania.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego Załącznik nr 22 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP

Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HL949S Kompleksowe Przygotowanie do Egzaminu CISMP Certificate in Information Security Management Principals Dni: 5 Opis: Ten akredytowany cykl kursów zawiera 3 dniowy kurs

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MAJĄCEGO UPRAWNIENIA DYPLOMOWANEGO BIBLIOTEKARZA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Za okres od... do... I. DANE OSOBOWE OCENIANEGO NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Struktura prezentacji:

Struktura prezentacji: PROCES BOLOŃSKI KOLEJNY ETAP Ranking szanghajski czy ranking europejski nowe propozycje oceny uczelni dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami, SGH jakub.brdulak@gmail.com +48 605 067 647 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem.

Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Praktyczne aspekty wdroŝenia systemu zarządzania ryzykiem. Szanse i zagroŝenia na przykładzie wybranej jednostki. Krzysztof Chmurkowski Audytor Wewnętrzny (CGAP) Członek SAW IIA Polska, SGI Audyt, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW NOWYCH, NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

PRAKTYCZNE ASPEKTY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW NOWYCH, NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII PRAKTYCZNE ASPEKTY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW NOWYCH, NOWOCZESNYCH I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII dr inŝ. LESZEK GROCHOLSKI Leszek.Grocholski@ii.uni.wroc.pl INSTYTUT INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Klaster

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Informacyjna kampania społeczna 2015 PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp

Informacyjna kampania społeczna 2015 PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp Informacyjna kampania społeczna 2015 PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy Dobre praktyki - definicje

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach P. D. Kluge Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach (PTE Zielona Góra; 24.09.05) Controlling naleŝy do młodych dziedzin związanych z organizacją i zarządzaniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Załącznik do uchwały nr 167 Senatu SGH z dnia 5 lipca 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 1 1. Specjalny fundusz nagród tworzony jest z

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI OBJĘTY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 21.09.2017 r. KRYTERIA OCENY DOROBKU NAUKOWEGO I TECHNICZNEGO POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW NAUKI (ADIUNKCI, ASYSTENCI I PRACOWNICY BADAWCZO-TECHNICZNI) ZA LATA 2015 2016 A. DOROBEK NAUKOWY POMOCNICZYCH PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma. przedstawi obszary, w których psychologia pozytywna jest w Polsce

Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma. przedstawi obszary, w których psychologia pozytywna jest w Polsce Psychologia pozytywna i jej rozwój w Polsce Psychologia Pozytywna to nurt psychologiczny, który co prawda ma niezbyt długą historię, jednak czerpie z dokonań psychologii na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Sposób tworzenia wskaźnika stypendialnego oraz listy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzania Innowacjami Innovation Management

Zarządzania Innowacjami Innovation Management KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 203/4 Zarządzania Innowacjami Innovation Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1 THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1. Wprowadzenie 2. Przykładowe obszary badań w FRP-ISW 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Spis treści. 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 1 Spis treści O firmie 1. Diagnoza lokalnego rynku pracy 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 3. Ranga Powiatowego Urzędu Pracy we wspomaganiu zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ

2. Analiza strategiczna otoczenia organizacji dla projektowania DSZ Decyzyjne Systemy Zarządzania redakcja naukowa Jerzy Kisielnicki, Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo