SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ"

Transkrypt

1 SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoϾ

2 Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich procesów biznesowych mo e zapewniæ bezpieczeñstwo funkcjonowania i rozwój. Zastosowanie systemu SIMPLE.ERP do wsparcia procesów zarz¹dzania przynosi wymierne korzyœci, przyczyniaj¹c siê do osi¹gniêcia sukcesu rynkowego. Ponad 20-letnie doœwiadczenie we wdra aniu systemów informatycznych w zró nicowanych organizacjach zaowocowa³o opracowaniem unikalnych, autorskich rozszerzeñ do systemu SIMPLE.ERP Wdro enia SIMPLE.ERP realizowane przez SIMPLE Sp. z o.o. s¹ zgodne z opracowan¹ wewnêtrznie metodyk¹, potwierdzon¹ przez ponad 350 zrealizowanych wdro eñ zintegrowanych systemów informatycznych. Wszelkie aspekty zwi¹zane z prowadzonymi pracami wdro eniowymi, programistycznymi i serwisem realizowane s¹ zgodnie z certyfikowanym systemem jakoœci ISO 9001:2000. SIMPLE Sp. z o.o. nale y do najbardziej innowacyjnych przedsiêbiorstw w Polsce, zajmuj¹c wysok¹ pozycjê w pierwszej setce najbardziej innowacyjnych przedsiêbiorstw wg Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju wyró ni³o nasz¹ firmê dotacj¹ na rozwój oprogramowania autorskiego w ramach projektu IniTECH. SIMPLE Sp. z o.o. uczestniczy z sukcesami w projekcie Enterprise Europe Network, skupiaj¹cym najbardziej innowacyjne przedsiêbiorstwa Unii Europejskiej. Badanie satysfakcji klientów zrealizowane przez Microsoft Polska w 2010 roku wykaza³o 100% poziom satysfakcji klientów SIMPLE Sp. z o.o. Nasza firma jest laureatem wyró nieñ przyznawanych najlepszym dostawcom zintegrowanych systemów informatycznych, w tym Master-CRM czy Z³oty Horyzont HR. Wdra any przez nas system SIMPLE.ERP znalaz³ uznanie potwierdzone referencjami w bran ach: produkcyjnej, budowlanej, dystrybucyjnej, ochrony zdrowia oraz w podmiotach œwiadcz¹cych profesjonalne us³ugi ochrony mienia, utrzymania czystoœci, utrzymania ruchu i serwisu, logistyki, outsourcingu i finansów. Wraz z rozwojem potrzeb u ytkowników, system SIMPLE.ERP uzupe³niony zosta³ przez nas autorskim, b¹dÿ partnerskim oprogramowaniem umo liwiaj¹cym: wsparcie zarz¹dzania relacjami z klientem - CRM (Customer Relationship Management), serwisem - PLM (Product Lifecycle Management) czy procesami biznesowymi - BPM (Business Process Management); wieloprzekrojow¹ analizê danych OLAP, z dr¹ eniem od ogó³u do szczegó³u, analiz¹ trendów, mo liwoœci¹ prezentacji danych z wielu Ÿróde³, dziêki zaawansowanym narzêdziom analitycznym BI (Business Intelligence); optymalizacjê planowania i harmonogramowania produkcji z wykorzystaniem APS (Advanced Planning & Scheduling), w oparciu o zaawansowane metody numeryczne; zarz¹dzanie i œledzenie produkcji w toku z wykorzystaniem oprogramowania MES (Manufacturing Executing System), w³¹czaj¹c w to integracjê z urz¹dzeniami automatyki przemys³owej, terminalami na produkcji, wagami, kodami kreskowymi, etykietami radiowymi RFID etc.; zarz¹dzanie magazynami wysokiego sk³adu WMS (Warehouse Management System) z identyfikacj¹ lokalizacji, optymalizacj¹ œcie ki magazyniera, wsparciem szybkiej kompletacji (picking) oraz obs³ug¹ kolektorów danych, kodów kreskowych czy RFID; optymalizacjê zatrudnienia poprzez wdro enie mechanizmów równowa nego czasu pracy, rozliczanie czasu pracy w integracji z czytnikami RCP, symulacjê wp³ywu na poziom zatrudnienia zmian organizacyjnych, wsparcie rekrutacji, analizê dopasowania kompetencji do stanowiska, ocenê okresow¹ itp. dziêki oprogramowaniu wspomagaj¹cemu zarz¹dzanie kapita³em ludzkim HRM/HCM (Human Resources Management, Human Capital Management); usprawnienie wymiany informacji pomiêdzy podmiotami, w tym elektroniczn¹ wymianê zamówieñ i faktur, dziêki oprogramowaniu wspieraj¹cemu kooperacjê (Business to Business, Supply Chain Management, Electronic Data Interchange) s³u ¹cym usprawnieniu wymiany informacji pomiêdzy podmiotami, w tym elektroniczn¹ wymian¹ zamówieñ i faktur. Dedykowane, bran owe oprogramowanie jest tworzone przez nasz w³asny dzia³ programistyczny. Wœród zrealizowanych projektów wymieniæ mo na m.in.: integracjê z urz¹dzeniami automatyki przemys³owej, wagami, dozownikami, drukarkami przemys³owymi, zarz¹dzanie narzêdziowni¹, wydawanie œwiadectw kwalifikacyjnych, obs³ugê zapotrzebowañ w trybie z a m ó w i e ñ p u b l i c z n y c h, z a r z ¹ d z a n i e dziekanatami etc. Spoœród naszych klientów wymieniæ mo emy miêdzy innymi: spó³ki nale ¹ce do Grup Kapita³owych: Bumar, Impexmetal, Apator, Introl; przedsiêbiorstwa przemys³u wydobywczego jak Zak³ady Górniczo Hutnicze Boles³aw oraz zaplecza górnictwa, jak Becker-Warkop, EMAG, ZEG; firmy automotive: ASK Poland, SEWS Cabind, Zas³aw, Ceva; przedsiêbiorstwa budowlane, monta owe, konstrukcji stalowych, zak³ady mechaniczne, producenci maszyn: Mostostal-Energomonta, ENAP, Rapid, Pile-Elbud, Groetz, ZNLE, Elhand, Fablok, Oknoplast, OknoPlus, Eko-Okna; producentów ywnoœci, leków, wyrobów chemicznych i z tworzyw sztucznych: Biomed, Barwa, Segafredo, Groetz, Sanwil, Foodcare, Wosana; liczne przedsiêbiorstwa dystrybucyjne oraz firmy œwiadcz¹ce profesjonalne us³ugi w zakresie finansów, outsourcingu, logistyki, ochrony mienia i utrzymania czystoœci, edukacji a nawet ochrony zdrowia.

3 SIMPLE.ERP to w pe³ni zintegrowany system, stanowi¹cy udane po³¹czenie teorii zarz¹dzania z praktyk¹ biznesu. SIMPLE.ERP jest zgodny z najlepszymi miêdzynarodowymi standardami, a jednoczeœnie w pe³ni dedykowany polskiemu porz¹dkowi prawnemu i realiom gospodarczym. SIMPLE.ERP wyró nia udany kompromis pomiêdzy dostarczaniem dedykowanych rozwi¹zañ dla wymagaj¹cych Klientów a rozs¹dnymi kosztami bie ¹cej eksploatacji wynikaj¹cymi ze standaryzacji, która gwarantuje najwy szy poziom bezpieczeñstwa i stabilnoœæ. Istotne cechy SIMPLE.ERP to otwartoœæ, elastycznoœæ i skalowalnoœæ, które s¹ wynikiem wykorzystania do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. SIMPLE.ERP jest systemem stwarzaj¹cym mo liwoœci do³¹czania w³asnych rozszerzeñ funkcjonalnych oraz integracjê z rozwi¹zaniami œciœle bran owymi, w tym oprogramowaniem zewnêtrznych dostawców czy automatyk¹ przemys³ow¹. Rozszerzenia mo na budowaæ przy wykorzystaniu tak popularnych narzêdzi programistycznych, jak Visual Basic czy JAVA. Wykorzystanie platformy Microsoft gwarantuje wysokie bezpieczeñstwo danych, stabilnoœæ, niskie koszty utrzymania i pe³n¹ integracjê z pakietem Microsoft Office. System wyposa ono w wewnêtrzne i zewnêtrzne mechanizmy raportowania. System doskonale sprawdza siê zarówno w podmiotach o scentralizowanej lokalizacji, jak i w strukturach rozproszonych i wielofirmowych. SIMPLE.ERP to wiêcej ni ZSI (Zintegrowany System Informatyczny). ERP (Enterprise Resource Planning) to standard bêd¹cy ukoronowaniem ponad 50-letniego rozwoju teorii zarz¹dzania. System zosta³ opracowany przez SIMPLE S.A. z Warszawy, naszego wieloletniego partnera biznesowego. Pierwszy standard MRP (Material Resource Planning) powsta³ w 1957 roku i obejmowa³ zarz¹dzanie g³ównie gospodark¹ materia³ow¹, w tym planowaniem zapotrzebowañ BOM (Bill of Material). Standard MRP II (Manufacturing Resource Planning), rozszerzony o zarz¹dzanie zasobami kadrowymi i technicznymi, rozwija³ siê w okresie, gdy coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywa³a rewolucjonizuj¹ca zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem idea Just-in-Time. ERP to standard, który wzbogaci³ mechanizmy dostêpne w MRP II o miêdzy innymi zarz¹dzanie œrodkami finansowymi, które w systemie ERP traktowane s¹ jako równorzêdny z surowcami, personelem i wyposa eniem zasób przedsiêbiorstwa. To, co wyró nia ERP na tle poprzedników, to nakierowanie na scalanie procesów gospodarczych, próba objêcia dzia³alnoœci organizacji w jednym szerokim spektrum, wraz z mo liwoœci¹ dog³êbnej analizy. Cechy te powoduj¹, e systemy ERP wdra aj¹ nie tylko przedsiêbiorstwa produkcyjne, ale i dystrybucyjne, budowlane i us³ugowe, a nawet placówki ochrony zdrowia, uczelnie czy banki.

4 SIMPLE.ERP Zarz¹dzanie Finansami pe³na sprawozdawczoœæ podatkowa, rachunek Cechy wyró niaj¹ce SIMPLE.ERP: zysków i strat, F-01, zarówno w uk³adzie mo liwoœæ zdefiniowania wielu równoleg³ych statycznym jak i dynamicznym przy wykorzystaniu zintegrowanego oprogramowania MS Excel, planów kont w ramach wielu ksi¹g g³ównych; pe³na elastycznoœæ w budowie planu kont, mo liwych do samodzielnej reedycji bez w tym tak e dynamicznego planu kont; zaawansowanej wiedzy informatycznej; równoleg³e i niezale ne dekrety ksiêgowe mechanizmy do budowy rachunkowoœci na wiele planów kont; zarz¹dczej. Raporty dostêpne s¹ tak e przy mechanizm ksiêgowañ próbnych umo liwiaj¹cy uwzglêdnienie ich skutków, powstaj¹cych Microsoft Exel, z wykorzystaniem tabel zastosowaniu zewnêtrznych narzêdzi, w tym tak e w wyniku automatycznej dekretacji, we przestawnych i narzêdzi OLAP Microsoft SQL, wszystkich obszarach rachunku kosztów, u³atwiaj¹c raportowanie dla potrzeb zarz¹dczych; z mo liwoœci¹ ich poprawy, odrzucenia, wsparcie bud etowania m.in. poprzez wybiórczej b¹dÿ zbiorowej akceptacji; mo liwoœæ zapisania bud etów w bud etowym dynamiczne klucze podzia³owe wyliczane planie kont, z uwzglêdnieniem wersjonowania wed³ug algorytmów, czy te importowane bud etów i obs³ug¹ raportów bud etowych, z zewnêtrznych dokumentów np. plików Excel kontrol¹ odchyleñ; z rozdzielnikami kosztów energii, paliwa etc.; zgodnoœæ z Miêdzynarodowymi Standardami œledzenie nastêpstwa dokumentów nastêpniki, poprzedniki, automatyczne rozliczenie Rachunkowoœci i Miêdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoœci Finansowej; odchyleñ, automatyczne generowanie korekt, pe³na wielowalutowoœæ, obs³uga ró nic drzewo nastêpstw; kursowych, obs³uga wyceny œrodków na kontach uniezale nienie rozrachunków od zapisów na kontach ksiêgi, co umo liwia kontrolê rozrachunków zaraz po wprowadzeniu wyci¹gów, a przed walutowych FIFO; wielokrotna rekomendacja Stowarzyszenia zaksiêgowaniem; Ksiêgowych Polskich na zgodnoœæ z Ustaw¹ pe³na obs³uga przelewów wychodz¹cych i przychodz¹cych, z zastosowaniem wielu formatów raporty generowane przez system dostêpne s¹ o Rachunkowoœci; elektronicznych, prostot¹ modyfikacji, wsparciem z opcjami wydruku na ekranie, na drukarkê, w zakresie identyfikacji wp³at oraz realizacj¹ do pliku, w tym w formacie *.html umo liwiaj¹cym publikacjê raportów w sieci. p³atnoœci czêœciowych; usprawnienie zarz¹dzania operacyjnego system wyposa ono w gotow¹ do wydrukowania, automatycznie uaktualnian¹ dokumentacjê œrodkami pieniê nymi poprzez raporty nale noœci, zobowi¹zañ, obci¹ eñ sta³ych umo liwiaj¹ce wymagan¹ Ustaw¹ o Rachunkowoœci, zawieraj¹c¹ informacje o zak³adowym planie kont, przewidywanie zapotrzebowania na œrodki pieniê ne. Dziêki integracji z Microsoft Excel zasadach rozliczania kosztów, algorytmach mo liwe jest wykorzystanie zestawieñ cash-flow, przetwarzania, zawartoœci plików bazy danych, powi¹zanych on-line z obszarem finansowym, rejestrach, dziennikach etc. w celu œcis³ego prognozowania dostêpnoœci œrodków finansowych i planowania p³ynnoœci; pe³na obs³uga lokat, pozwalaj¹ca zagospodarowaæ nawet krótkoterminow¹ nadp³ynnoœæ przedsiêbiorstwa; mo liwoœæ odzwierciedlenia w systemie fizycznej organizacji archiwów, tak aby uzyskaæ zgodnoœæ organizacyjn¹ pomiêdzy zapisami systemu a papierowymi segregatorami, pó³kami, szafami; u³atwienia rozpoczêcia nowego roku obrachunkowego bez koniecznoœci realizacji BZ-BO - gdy znane jest saldo rozrachunków z kontrahentami ; obs³uga eksportu i importu wewn¹trz i zewn¹trzunijnego; obs³uga wymiany dokumentów w formacie XML, umo liwiaj¹ce obs³ugê zamówieñ internetowych, wspó³pracê z EDI i platformami SCM; Dyrektor Zak³adu ERA Sp. z o.o. o wdro eniu SIMPLE.ERP: ( ) Wdro enie oprogramowania mia³o charakter kompleksowy. Objê³o tak e obszary charakterystyczne dla zintegrowanego systemu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie, jak finanse i ksiêgowoœæ, ze szczególnym uwzglêdnieniem prowadzonego przez nas rozbudowanego planu kont, zarz¹dzanie œrodkami trwa³ymi i powierzonym pracownikom wyposa eniem, obrót towarowy, czyli szeroko rozumiana sprzeda, zakupy i gospodarka magazynowa. Gdybym mia³ wymieniæ g³ówn¹ korzyœæ, jak¹ odnieœliœmy w wyniku wdro enia, to wskaza³bym na uzyskany efekt synergii. Gromadzone przez nas dane znajduj¹ siê w jednej bazie danych, nie tracimy czasu na importy i eksporty i uzgadnianie powstaj¹cych wczeœniej niezgodnoœci. Informacja jest zawsze jednoznaczna, co pozwoli³o z jednej strony ograniczyæ nak³ad pracy, a wiêc i koszty zwi¹zane z utrzymaniem systemu nerwowego firmy, jakim jest przecie system informatyczny ( ) Elastycznoœæ wdro onego oprogramowania pozwoli³a nam na przeniesienie wszystkich dedykowanych funkcjonalnoœci, wczeœniej pracuj¹cych jako niezale ne aplikacje, do jednego spójnego œrodowiska, w dodatku œciœle zintegrowanego.( ) Charakterystyka ERA Sp. z o.o. Organizacja o wieloletniej historii, która jednoczeœnie rozwija siê, zdobywaj¹c co roku nowych klientów oraz realizuje misjê aktywizacji osób niepe³nosprawnych (zak³ad pracy chronionej). Bran a: ochrona mienia, profesjonalne us³ugi utrzymania czystoœci. Zatrudnienie: przekraczaj¹ce 4000 osób Dyrektor Finansowy GEMI: ( ) Trafne decyzje mo na podejmowaæ opieraj¹c siê jedynie na jednoznacznych i aktualnych danych, w szczególnoœci pochodz¹cych z obszaru finansowo-ksiêgowego. Dostêp do jednoznacznych i aktualnych danych zapewnia nam oprogramowanie SIMPLE.ERP, z jakiego korzystamy w naszej Grupie od 6 ju lat. Dziœ w oprogramowaniu SIMPLE.ERP-Finanse rejestrujemy zdarzenia gospodarcze 8 spó³ek Grupy, co stanowi dobre œwiadectwo dla pracy oprogramowania w strukturze wielofirmowej.( ) Charakterystyka GEMI Sp z o.o.: Spó³ka nadzoruj¹ca dzia³alnoœæ 8 spó³ek zale nych w obszarze przemys³u ciê kiego, hotelarstwa i nieruchomoœci oraz zaawansowanych technologii. Roczne przychody: ponad 100 mln PLN Zatrudnienie: 40 osób

5 Controlling i bud etowanie, Business Intelligence Wraz z oprogramowaniem SIMPLE.ERP-Finanse proponujemy wdro enie rozwi¹zañ wspieraj¹cych controlling i bud etowanie. SIMPLE.ERP jest zintegrowany z najpopularniejszym oprogramowaniem wykorzystywanym w controllingu Microsoft Excel. W wyniku tej integracji, Excel sta³ siê dodatkowym i bezpoœrednim interfejsem do danych finansowych. Zosta³ on wyposa ony w specjalne menu z bibliotek¹ funkcji, pozwalaj¹c¹ prosto i efektywnie adresowaæ zawartoœci poszczególnych komórek arkusza danymi wprost z systemu finansowoksiêgowego. Powstaj¹ce formu³y, umo liwiaj¹ce pobieranie danych on-line z systemu finansowoksiêgowego maj¹ przejrzysty, logiczny charakter, n i e w y m a g a j ¹ c y d l a i c h d e f i n i o w a n i a specjalistycznej, informatycznej wiedzy. Formu³y pobieraj¹ce dane z oprogramowania SIMPLE.ERP podlegaj¹ wszystkim najpopularniejszym wœród kontrole-rów finansowych funkcjom Microsoft Excel, jak kopiowanie z zachowaniem relacji, zaokr¹glanie, sumowanie, wyró nianie poziomów ró nic kolorem czcionek, prezentacjê w uk³adzie tabel przestawnych i na wykresach itp. Wraz z systemem dostarczamy zestaw raportów zdefiniowanych zarówno w SIMPLE.ERP, jak i w Excel, z raportami w Excel powsta³ymi specjalnie dla potrzeb wsparcia controllingu i bud etowania. W oparciu o mechanizmy bazy danych oraz dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. narzêdzia, mo na w prosty sposób zbudowaæ wielowymiarowe struktury OLAP, z mo liwoœci¹ ich obs³ugi w oprogramowaniu Excel. Oprogramowanie SIMPLE.ERP jest zintegrowane z portalem raportuj¹cym esimple.bi, u³atwiaj¹cym pracê grupow¹ kontrolerów oraz oprogramowaniem spe³niaj¹cym najwy sze, korporacyjne wymagania odnoœnie controllingu i bud etowania Prophix.

6 SIMPLE.ERP Maj¹tek Trwa³y SIMPLE.ERP - Maj¹tek Trwa³y obejmuje rejestracjê kompletnych informacji o sk³adnikach maj¹tku trwa³ego i dokonywanych na nich operacjach. Oprogramowanie umo liwia: obs³ugê wszystkich dopuszczonych prawem rodzajów amortyzacji (liniowa, degresywna, progresywna, jednorazowa, a tak e sezonowa); naliczanie amortyzacji i wycenê wartoœci œrodków trwa³ych wed³ug ró nych standardów równoczeœnie (bilansowo, podatkowo, rynkowo, zgodnie z wymaganiami Miêdzynarodowych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej itp.); generowanie wielu planów amortyzacj,i u³atwiaj¹cych analizy co jeœli ; obs³ugê wieloletnich planów amortyzacji; prognozowanie przysz³ych odpisów, naliczanie amortyzacji za wybrany okres czasowy, odtwarzanie stanu maj¹tku na dowolnie okreœlony dzieñ z przesz³oœci. Cechy wyró niaj¹ce SIMPLE.ERP: inwentaryzacja i rozliczanie ró nic inwentaryzacyjnych, w tym z wykorzystaniem systemów kodów kreskowych; definiowanie dowolnych raportów czy wielowymiarowych analiz przekrojowych, pozwalaj¹cych na racjonalizacjê gospodarowania maj¹tkiem trwa³ym; za³o enie dowolnej iloœci systemów œrodków trwa³ych i grupowanie œrodków wed³ug wielu systemów klasyfikacji (SWW, PKWiU, KOB, norm UE itp.), a tak e stworzenie w³asnego systemu, np. wed³ug miejsca u ytkowania; obs³uga z³o onych œrodków trwa³ych wraz z obs³ug¹ sk³adowych i historii ich przemieszczeñ; rejestracja wszystkich wprowadzanych zmian, wraz z mo liwoœci¹ prezentacji stanu œrodka trwa³ego w zadanym czasie, dowolnych parametrów technicznych, ewidencjonowanie obs³ugi, przegl¹dów, remontów, ubezpieczeñ, czy zmian w³aœciwoœci œrodków trwa³ych, wraz z mo liwoœci¹ monitorowania istotnych parametrów eksploatacji, krytycznych terminów i generowaniem alarmów. Obs³uga inwentaryzacji z zastosowaniem kodów kreskowych i kolektorów danych. W organizacjach dysponuj¹cych rozbudowanym maj¹tkiem trwa³ym, gdy jest on rozproszony, proces inwentaryzacji wymaga du ych nak³adów pracy. Pracoch³onnoœæ inwentaryzacji istotnie zmniejsza opracowane rozwi¹zanie automatyzuj¹ce spis z natury i w rezultacie sam¹ inwentaryzacjê. Rozwi¹zanie opiera siê na przenoœnych kolektorach danych, wyposa onych w czytniki kodów kreskowych, wspó³pracuj¹cych z SIMPLE.ERP-Maj¹tek Trwa³y. Ka dy sk³adnik wyposa enia wymagaj¹cy inwentaryzacji oznakowywany jest kodem kreskowym. Proces inwentaryzacji polega na odczytaniu tego kodu, po którym system identyfikuje sk³adnik maj¹tku, a obs³uga mo e stwierdziæ, czy stan sk³adnika i miejsce u ytkowania jest zgodne z opisem z systemu. W przypadku stwierdzenia ró nic automatycznie generowane s¹ dokumenty rozliczeniowe. Realizowana w ten sposób inwentaryzacja przebiega wielokrotnie wydajniej ni z wykorzystaniem spisów w oparciu o papierowe protoko³y. Cz³onek Zarz¹du Zak³ady Górniczo-Hutnicze BOLES AW S.A.: ( ) W naszym przedsiêbiorstwie funkcjonuje system SIMPLE.ERP, w sumie na 75 stanowiskach, wspieraj¹c kompleksowo zarz¹dzanie finansami i ksiêgowoœci¹, maj¹tkiem trwa³ym, obrotem towarowym i personelem.( ) Bior¹c pod uwagê ci¹g³¹ zmiennoœæ trendów i cen, zwi¹zan¹ zarówno ze zmianami cen na œwiatowych gie³dach rudy cynku i samego cynku, ci¹g³e zmiany kursów walutowych, zmiany cen noœników energii, zmiany przepisów obowi¹zuj¹cego nas prawa, zaostrzaj¹ce siê ci¹gle wymagania zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska oraz bardzo siln¹ konkurencjê, mo na stwierdziæ, e prowadzenie dzia³alnoœci biznesowej w naszym sektorze wymaga ci¹g³ego podejmowania trudnych decyzji, w których nie ma marginesu b³êdu.( ) Fakt, e zajêliœmy i utrzymujemy pozycjê lidera jest dobr¹ rekomendacj¹ wykorzystywanego przez nas oprogramowania autorstwa SIMPLE, które wykaza³o siê pe³n¹ elastycznoœci¹ i skalowalnoœci¹. Wykorzystywane przez nas oprogramowanie jest zgodne z Ustaw¹ o Rachunkowoœci, przepisami prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych oraz przepisami prawa podatkowego. Polecamy, wysoko oceniamy nasz¹ wieloletni¹ wspó³pracê, firmê SIMPLE Sp. z o.o. jako wiarygodnego partnera w biznesie ( ) Kwestor, G³ówny Ksiêgowy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: ( ) Oprogramowanie jest rozwijane i modyfikowane zarówno do potrzeb u ytkownika, jak te obowi¹zuj¹cych przepisów ( ) System jest poza tym przejrzysty, czytelny, a zawarte w nim rozwi¹zania pozwalaj¹ nie tylko na prowadzenie bie ¹cej dzia³alnoœci, ale równie na uzyskiwanie informacji dla potrzeb zarz¹dzania( ) Niniejszym wyra amy zadowolenie z systemu, poziomu œwiadczonych us³ug i wspó³pracy z firm¹ SIMPLE Sp. z o.o.( ) Charakterystyka Uniwersytetu Rolniczego: Liczba studentów: ponad osób Rozbudowana struktura œrodków trwa³ych: ponad pozycji Prezes Zarz¹du, Dyrektor NZOZ: ( ) Posiadany przez nas system SIMPLE.ERP spe³nia obowi¹zuj¹ce nas wymagania prawne. Rekomendujemy SIMPLE Sp. z o.o. jako godnego zaufania dostawcê nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych, zatrudniaj¹cego kompetentnych konsultantów, doœwiadczonych we wdro eniach w placówkach ochrony zdrowia.( ) Charakterystyka NZOZ: Zak³ad zrealizowa³ udany projekt restrukturyzacji, którego kluczowym elementem by³a reorganizacja i usprawnienie dzia³añ, w tym na polu zarz¹dzania. Kierownictwo placówki zrezygnowa³o z wczeœniej eksploatowanego oprogramowania w czêœci szarej na rzecz SIMPLE.ERP. Prezes Zarz¹du Elektrociep³ownia Szopienice: ( ) SIMPLE.ERP u³atwia zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem w obszarach finansów i ksiêgowoœci, analizy kosztów, kadr i p³ac, sprzeda y, maj¹tku trwa³ego oraz bud etowania i controllingu. Firma SIMPLE Sp. z o.o. jest godna polecenia ( ) Charakterystyka EC: Produkcja ciep³a skojarzonego, rozbudowana struktura maj¹tku i wyposa enia Charakterystyka ZGH Boles³aw: Zak³ad Górniczo-Hutniczy, produkcja cynku i o³owiu. Roczne przychody: ponad 200 mln PLN Zatrudnienie: ponad osób Rozbudowana struktura œrodków trwa³ych: ponad pozycji

7 SIMPLE.ERP Bud etowanie projektów Ten obszar funkcjonalny dedykowany jest organizacjom realizuj¹cym projekty inwestycyjne, w szczególnoœci budowlane, konstrukcyjne czy in ynierskie. G³ównymi Ÿród³ami korzyœci z wdro enia SIMPLE.ERP-Bud etowanie projektów jest wsparcie decyzyjne w zarz¹dzaniu zmianami na podstawie zawsze aktualnej informacji i redukcja czynnoœci administracyjnych. Funkcjonalnoœæ oprogramowania umo liwia: tworzenie bud etów poszczególnych projektów w oparciu o transmisjê danych z programu kosztorysowego, jak równie z arkusza Excel, wraz z obs³ug¹ bud etu kosztów ogólnych; rozpisanie iloœciowo-wartoœciowe zasobów w funkcji czasu: sprzeda y przypisanej do danej grupy robót, kosztów bezpoœrednich (robocizna, materia³y podstawowe, sprzêt, podwykonawcy), kosztów ogólnych projektu zgodnych z przyjêtym planem kont, w tym materia³ów pomocniczych; tworzenie planów zakupów na podstawie bud etów; przypisanie do poszczególnych pozycji bud etu pozycji kosztowych w zakresie: robocizny, podwykonawców, materia³ów bezpoœrednich i sprzêtu; obs³ugê harmonogramów rzeczowo-finansowych zawieraj¹cych pozycje sprzeda y, z obs³ug¹ protoko³ów przerobowych oraz faktur dla inwestora wraz z kaucj¹; integracjê harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz bud etów z MS Project; obs³ugê dostaw materia³ów bezpoœrednio na budowê (realizacjê zamówieñ); obs³ugê kart pracy sprzêtu, kart pracy podwykonawcy oraz kart BZ; przypisanie zu ycia materia³ów na stan budowy, a w przypadku materia³ów pomocniczych przypisanie ich do kosztów ogólnych; bie ¹c¹ kontrolê realizowanych kosztów w powi¹zaniu z kosztami planowanymi. Oprogramowanie umo liwia realizacjê analiz planu finansowego w zakresie planowanej i wykonanej sprzeda y, kosztów bezpoœrednich w zakresie odchyleñ w zu yciu materia³ów, sprzêtu, podwykonawców, robocizny w³asnej w zakresie poszczególnych bud etów, jak i ca³ej firmy oraz kosztów ogólnych, zgodnie z przyjêtym planem kont. Przy wdro eniu SIMPLE.ERP-Bud etowanie projektów rekomendujemy wdro enie oprogramowania Microsoft Project, u³atwiaj¹cego harmonogramowanie zadañ projektowych. Stawiamy do dyspozycji klientów specjalistów naszego dzia³u IT, których kwalifikacje potwierdza tytu³ najwy szego uprzywilejowania w relacjach partnerskich Microsoft Gold Certified Partner. Karta pracy podwykonawców Karta pracy sprzêtu Karta wydañ materia³ów Karta BZ Bud et kosztów bezpoœrednich

8 SIMPLE.ERP Obrót Towarowy praca na zró nicowanych cennikach, zale nych Obrót towarowy obejmuje funkcjonalnie gospodarkê magazynow¹, zakupy, sprzeda i logistykê. ¹czne traktowanie tych obszarów dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa umo liwia uzyskanie wiêkszej synergii dzia³ania, pozwala uproœciæ procedury przy zachowaniu pe³nego bezpieczeñstwa obrotu i eliminuje b³êdy, dziêki czemu mo na zdefiniowaæ jasne œcie ki przep³ywu procesów i dokumentów, wraz z podzia³em zadañ i kompetencji (np. sprzedawca bran ysta kasjer-magazynier), œledzeniem ró nych stanów dokumentów obrotu towarowego, w tym towarów w drodze ( i l e z a m ó w i o n o i l e p o t w i e rd z o n o i l e zrealizowano w jakiej cenie). Takie podejœcie u³atwia planowanie ³añcucha dostaw, wykrywanie pozycji s³aborotuj¹cych czy zdublowanych. Pojêcie towaru obejmuje wszystkie indeksy podlegaj¹ce zakupowi b¹dÿ sprzeda y zarówno materialne jak niematerialne co pozwala stworzyæ przejrzysty system reprezentuj¹cy surowce, pó³produkty, wyroby gotowe, us³ugi w³asne i obce, kooperacjê, zakup i sprzeda œrodków trwa³ych, kompletacjê, sk³adowanie materia³ów obcych, lokalizacjê w magazynie, w tym w systemie rega³owym, etc. Mechanizmy zintegrowanego systemu umo liwiaj¹ planowanie zaopatrzenia w oparciu o tzw. zapotrzebowania, z³o one przez odbiorców zamówienia czy te uruchomione zlecenia produkcyjne, z uwzglêdnieniem technologicznych stanów minimalnych. Raporty umo liwiaj¹ce identyfikacjê towarów s³aborotuj¹cych, historiê transakcji i rotacji, celem optymalizacji wielkoœci stanów magazynowych. SIMPLE.ERP - Obrót Towarowy charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce cechy: obs³uga planów i realizacji zakupów, w tym zamówieñ do dostawców, zamówieñ od odbiorców, zapotrzebowania, obrotów i stanów magazynowych, struktury materia³ów, produktów i us³ug, rezerwacji, sprzeda y i dystrybucji; umiejêtnoœæ podjêcia reakcji nie tylko na próbê zamkniêcia dokumentu, ale tak e na dodanie wiersza w otwartym, niezatwierdzonym dokumencie, co umo liwia np. naliczanie upustu od wartoœci faktury, czy te realizacjê rezerwacji ju w trakcie wype³niania dokumentu sprzeda y; prowadzenie rezerwacji, definicjê zamienników, wi¹zanie indeksów dostawców i odbiorców z w³asnym systemem indeksowym; obs³uga partii, zarówno pod wzglêdem logistycznym, jakoœciowym, jak i kosztowym, z pe³nym œledzeniem rozchodów, zgodnie z tzw. dobrymi praktykami produkcyjnymi GMP czy wymaganiami HACCP; mo liwoœæ zdefiniowania zró nicowanych systemów opakowañ z ich obs³ug¹ w zakresie logistyki, ale tak e w zakresie obs³ugi op³at ekologicznych, zwi¹zanych z obrotem opakowaniami zastêpczymi i surowcami wtórnymi; od iloœci towaru (cenniki rastrowe, czy krocz¹ce) opakowania, a tak e cennikach indywidualnych ustalanych dla poszczególnych grup kontrahentów czy indywidualnych klientów; blokowanie lub dopuszczanie wspó³pracy z kontrahentami, zale nie od polityki jakoœciowej lub dyscypliny p³atniczej; obs³uga wszystkich dopuszczonych prawnie metod wyceny, podczas gdy poszczególne magazyny mog¹ byæ prowadzone w ró nych metodach wyceny; mechanizm automatycznego rozliczania odchyleñ pomiêdzy dokumentami przyjêcia wycenianymi zgodnie z zamówieniami a fakturami zakupu, co pozwala z jednej strony na natychmiastowe wydawanie materia³u na produkcjê, zaraz po przyjêciu tego materia³u i po ewentualnych badaniach jakoœciowych, a z drugiej strony umo liwia œledzenie rzeczywistych kosztów materia³owych; mechanizm lokalizacji w magazynie (u³atwienie kompletacji dostaw na rampach prze³adunkowych, identyfikacja materia³ów na polach prze³adowczych, uproszczenie obs³ugi magazynu rega³owego). Klientom, dla których obs³uga magazynu wysokiego sk³adu jest kluczowym procesem logistycznym, rekomendujemy wdro enie zintegrowanego oprogramowania WMS (Warehouse Management System) z obs³ug¹ kodów kreskowych i RFiD, optymalizacj¹ œcie ek magazynierów i miejsca sk³adowania, obs³ug¹ zautomatyzowanych systemów rega³owych. We wspó³pracy z naszym partnerem biznesowym proponujemy realizacjê audytu logistycznego, którego celem jest dobór optymalnego systemu magazynowania, pomiar propagacji fal radiowych, projekt i wykonawstwo bezpiecznej i redundantnej sieci bezprzewodowej. Oprogramowanie SIMPLE.ERP jest wyposa one w wewnêtrzny komunikator, za pomoc¹ którego u ytkownicy systemu mog¹ siê ze sob¹ komunikowaæ i przesy³aæ dokumenty. W przypadku wiêkszych wymagañ, proponujemy zastosowanie autorskiego, zintegrowanego oprogramowania BPM. Rekomendujemy wdro enie SIMPLE.ERP, które jest zintegrowane z oprogramowaniem wspomagaj¹cym zarz¹dzanie relacjami z klientami - CRM lub PLM wspieraj¹cym zarz¹dzanie serwisem. System SIMPLE.ERP wspó³pracuje z obecnymi na polskim rynku konektorami EDI (Electronic Data Interchange) i dedykowanymi platformami handlu elektronicznego B2B. G³ówna Ksiêgowa, Prokurent MAS Sp. z o.o. o wyborze dostawcy i przebiegu wdro enia: ( ) Rozpatrywaliœmy wiele rozwi¹zañ informatycznych, szukaj¹c modyfikowalnego, elastycznego oprogramowania, dostêpnego dla bud etu naszej firmy. Nasze wczeœniejsze doœwiadczenia podpowiada³y nam, e nale y przywi¹zywaæ równie du ¹ wagê do ceny i funkcjonalnoœci, jak i do wiarygodnoœci dostawcy i kompetencji jego pracowników. ( ) Pierwszy okres wdro enia by³ du ym wyzwaniem zarówno dla konsultantów SIMPLE, jak i dla naszych pracowników, gdy uruchomienie systemu i start produktywny mia³ nast¹piæ na prze³omie roku obrachunkowego, a wiêc w zaledwie 3,5 miesi¹ca od podpisania umowy wdro eniowej. Termin zosta³ dotrzymany. Dalsze prace wdro eniowe objê³y precyzowanie funkcjonalnoœci systemu w poszczególnych obszarach dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. By³o to trudne zadanie, z którego wywi¹za³ siê dostawca SIMPLE Sp. z o.o. gdy zmiany wprowadzane by³y na pracuj¹cym ju produktywnie systemie.( ) Charakterystyka MAS Sp. z o.o.: Firma handlowa specjalizuj¹ca siê w licznych asortymentach, pocz¹wszy od mro onej ywnoœci, a skoñczywszy na maszynach dla przemys³u. Roczne przychody: ponad 250 mln PLN Zatrudnienie: 140 osób

9 SIMPLE.ERP Zamówienia Internetowe Zamówienia Internetowe to aplikacja WWW stanowi¹ca uzupe³nienie funkcjonalnoœci systemu SIMPLE.ERP Obrót Towarowy, pozwalaj¹ca wykorzystaæ Internet w procesie sprzeda y i zaopatrzenia. Aplikacja WWW, obs³uguj¹c przegl¹darkê internetow¹, komunikuje siê z baz¹ danych systemu SIMPLE.ERP. Autoryzacja w systemie jest oparta o indywidualne internetowe konta u ytkowników. Dla jednego kontrahenta mo na utworzyæ wiele internetowych kont o rozró nionych prawach dostêpu, pozwalaj¹cych na sk³adanie i podgl¹d zamówieñ oraz danych finansowych. Proces dodawania nowych u ytkowników to prosta procedura, która mo e byæ realizowana drog¹ elektroniczn¹ z wykorzystaniem lub, jeœli sk³adane zamówienia bêd¹ istotnie skutkowaæ finansowo, czy te bêd¹ ³¹czyæ siê z ryzykiem ujawnienia poufnych danych handlowych z zastosowaniem podpisu elektronicznego czy wymiany papierowych, prawnie zobowi¹zuj¹cych dokumentów. Efektem pracy osób upowa nionych do sk³adania zamówieñ internetowych s¹ dokumenty powstaj¹ce i zapisywane w bazie danych systemu SIMPLE.ERP oraz prezentacja stanu realizacji wprowadzonego zamówienia w Internecie. W przegl¹darce widoczne s¹ jedynie te indeksy, które przewidziano do sprzeda y z wykorzystaniem Internetu dla danego kontrahenta. Prezentowana w Internecie przy wybranym z drzewa produkcie cena sprzeda y pochodzi z kartoteki SIMPLE.ERP powi¹zanej z obowi¹zuj¹cym dla kontrahenta cennikiem. W oknie przegl¹dania oferty mo liwe jest podgl¹danie aktualnego stanu koszyka, do którego mo na dodawaæ lub usuwaæ wybrane pozycje, z mo liwoœci¹ zapamiêtania zawartoœci trzech koszyków. Warunki p³atnoœci i inne parametry transakcji, jak adres dostawy, typ dokumentu itp., pobierane s¹ z SIMPLE.ERP. Zamówienia Internetowe s¹ zapisywane w SIMPLE.ERP w stanie roboczym. W przegl¹darce widoczne s¹ zmiany statusów zamówieñ, zgodnie z postêpem realizacji. Oprócz zamówieñ aktywnych widoczne s¹ zamówienia archiwalne, zrealizowane, b¹dÿ odrzucone, w oparciu o które mo na wygenerowaæ kolejne zamówienie. Lista zamówieñ mo e byæ sortowana wed³ug dat utworzenia, kwot czy terminów p³atnoœci.

10 SIMPLE.ERP Produkcja Do optymalizacji harmonogramu produkcji System SIMPLE.ERP umo liwia efektywne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami produkcyjnymi, g³ównie poprzez œcis³e planowanie, rejestracjê i kontrolê kosztów zleceñ produkcyjnych. System SIMPLE.ERP efektywnie obs³uguje produkcjê dyskretn¹, ci¹g³¹, recepturow¹ i projektow¹, czego potwierdzeniem s¹ liczne referencje w zró nicowanych przedsiêbiorstwach produkcyjnych, miêdzy innymi w bran ach: elektronicznej, elektrotechnicznej, mechanicznej, konstrukcyjnej, metalowej i metalurgicznej, poligraficznej, chemicznej i tworzyw sztucznych, farmaceutycznej, spo ywczej, samochodowej, materia³ów budowlanych i stolarki, a tak e produkcji energii, w przemyœle wydobywczym, w recyclingu i budownictwie. rekomendujemy wdro enie systemu SIMPLE.ERP rozszerzonego o zintegrowane z nim oprogramowanie APS (Advanced Planning & Scheduling), wyposa one w specjalistyczne numeryczne silniki optymalizacyjne, umo liwiaj¹ce u³o enie optymalnego harmonogramu, a nastêpnie w sytuacji wyst¹pienia zak³óceñ w procesie produkcji, jego natychmiastow¹ modyfikacjê w wariancie skutkuj¹cym najmniejszym odchyleniem. Do œledzenia procesu produkcji rekomendujemy wdro enie wraz z SIMPLE.ERP zintegrowanego autorskiego oprogramowania MES (Manufacturing Execution System), z obs³ug¹ terminali znajduj¹cych siê w hali produkcyjnej, lub któregoœ z rozwi¹zañ naszych partnerów biznesowych. Oprogramowanie umo liwia: zdefiniowanie technologii produkcji wyrobu, z definicj¹ listy operacji obejmuj¹c¹ numer operacji, komórkê produkcyjn¹, czas wykonywania jednostkowy i przygotowawczo-zakoñczeniowy, listê zasobów wejœciowych operacji z okreœleniem wymagañ materia³owych BOM (Bill of Material), a tak e wymaganych zasobów ludzkich i technicznych listê produktów wyjœciowych (mo e byæ ich wiele). Opis technologii przewiduje pó³fabrykaty przejœciowe, stosowanie zamienników pozycji wejœciowych, technologiê bazow¹ i wariantowe. System zapewnia obs³ugê procesów równoleg³ych, sekwencyjnych i o charakterze sieciowym, a tak e obs³ugê technologii dekompletacyjnej; zdefiniowanie zlecenia produkcyjnego, z kalkulacj¹ technicznych kosztów normatywnych z uwzglêdnieniem najwy szych, œrednich, b¹dÿ ostatnich kosztów zakupu materia³u i kosztów normatywnych pracy maszyn i ludzi, z narzutami; generowanie dokumentacji produkcyjnej; wieloetapow¹ obs³ugê zlecenia, pocz¹wszy od zatwierdzenia, wygenerowania przewodnika warsztatowego, zbilansowania zasobów, wygenerowania dokumentów rozchodu i przychodu wewnêtrznego, kontroli jakoœci, zliczania, rejestracji odchyleñ; zbilansowanie potrzeb materia³owych z uwzglêdnieniem zleceñ produkcyjnych w toku, rezerwacji, stanów magazynowych (minimalnych, optymalnych i maksymalnych), planowanych dat dostaw, obs³ugi dostaw czêœciowych, wyboru kwalifikowanych i preferowanych dostawców, etc; kalkulacjê technicznych kosztów wytworzenia w oparciu o iloœciow¹ i kosztow¹ rejestracjê pobrañ materia³owych wraz z odniesieniem do kalkulacji normatywnej, rejestracjê kosztów pracy maszyn i ludzi w oparciu o karty pracy; wygenerowanie planu realizacji zleceñ produkcyjnych. Zale nie od indywidualnych wymagañ klienta zespó³ programistów SIMPLE Sp. z o.o. Opracowuje indywidualne, dedykowane oprogramowanie. W ramach wspó³pracy z klientami powsta³y miêdzy innymi takie aplikacje jak: obs³uga narzêdziowni; wytopów; obs³uga œwiadectw kwalifikacyjnych dla oprogramowanie dla producentów stolarki budowlanej. Wykres Gantt a realizacji zleceñ produkcyjnych w czasie Wykres Gantt a ob³o enia zadañ produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych

11 SIMPLE.ERP Personel System SIMPLE.ERP umo liwia pe³n¹ obs³ugê obszarów kadr i p³ac, zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem pracy. SIMPLE.ERP - Personel jest zintegrowany z oprogramowaniem P³atnik ZUS. W systemie mo na odzwierciedliæ wielopoziomow¹ strukturê organizacyjn¹. Zarz¹dzanie kadrami zapewnia tak e pe³n¹ obs³ugê ewidencji czasu pracy. Funkcjonalnoœæ kart pracy pozwala na rejestracjê pracoch³onnoœci poszczególnych zleceñ produkcyjnych. W integracji z systemami RCP mo e odbywaæ siê automatyczna rejestracja czasu pracy. Oprogramowanie pozwala na rejestracjê uprawnieñ wraz z monitorowaniem czasu ich obowi¹zywania, przebytych szkoleñ, wykszta³cenia. Œrodowisko raportowe umo liwia zarówno generowanie wszystkich wymaganych prawem deklaracji ZUS, formularzy, w tym rozliczeñ podatkowych PIT, jak i raportów zarz¹dczych, w tym w oparciu o Microsoft Word czy Excel. Oprogramowanie zapewnia obs³ugê zró nicowanych wymiarów zatrudnienia i motorów p³acowych (w tym systemów akordowych czy specjalnych wymiarów czasu pracy), z pe³n¹ wydajnoœci¹ tak e w przedsiêbiorstwach z wielotysiêcznym zatrudnieniem. HR Specjalista CEVA Logistics: (...) Du ¹ wagê w naszej Organizacji przywi¹zujemy do wprowadzania ci¹g³ych usprawnieñ. Bliska nam jest filozofia KAIZEN. Zale a³o nam na tym, aby przy okazji zmiany oprogramowania wprowadziæ usprawnienia organizacyjne w naszym biznesie. (...) Mo liwoœæ wykorzystania Internetu jako medium wymiany informacji w rozproszonej strukturze naszego przedsiêbiorstwa (30 magazynów w Polsce) otworzy³a przed nami nowe mo liwoœci organizacyjne. ( ) Dziœ, wykorzystuj¹c Internet, kierownicy planuj¹ i rozliczaj¹ czas pracy pracowników, rezygnuj¹c z wype³nianych wczeœniej plików Excel. System informuje kierowników o ewentualnej niezgodnoœci planu pracy z przepisami kodeksu pracy lub regulaminami wewnêtrznymi. Kierownicy z wykorzystaniem Internetu zg³aszaj¹ plany urlopowe. Tam, gdzie funkcjonuj¹ czytniki RCP, odczyty czasu pracy automatycznie trafiaj¹ do oprogramowania. W rezultacie czynnoœci administracyjne zwi¹zane z zarz¹dzaniem personelem s¹ realizowane przy ni szych kosztach i sprawniej ni poprzednio, i to jest w³aœnie KAIZEN. Charakterystyka CEVA Logistics: miêdzynarodowa organizacja logistyczna, 30 magazynów w Polsce Zatrudnienie: ponad 850 osób Oprogramowanie nalicza listy p³ac, tworzy zestawienia p³acowe, dekretuje zatwierdzone listy do finansów-ksiêgowoœci. Przedsiêbiorstwom bêd¹cym zak³adami pracy chronionej proponujemy wdro enie autorskiego rozszerzenia oprogramowania SIMPLE.ERP Personel usprawniaj¹cego obs³ugê dotacji z PFRON. Organizacjom o rozproszonej strukturze rekomendujemy wdro enie internetowego systemu kadrowego naszego autorstwa, umo liwiaj¹cego uruchomienie portalu pracowniczego, elektroniczny obieg dokumentów kadrowych, wniosków urlopowych, efektywne wdro enie równowa nego czasu pracy, z kontrol¹ zgodnoœci planów z kodeksem pracy i regulaminami wewnêtrznymi, kontrol¹ obsad i dy urów, precyzyjn¹ rejestracj¹ i rozliczeniem czasu pracy. Tam, gdzie wykwalifikowany personel stanowi kluczowy zasób przedsiêbiorstwa, proponujemy wdro enie wraz z systemem SIMPLE.ERP autorskiego systemu HRM/HCM (Human Resource/Capital Management) wspieraj¹cego wszystkie procesy miêkkiego zarz¹dzania personelem, pocz¹wszy od rekrutacji, poprzez ocenê dopasowania kompetencji, ocenê pracownicz¹, politykê szkoleniow¹, œcie ki kariery, a skoñczywszy na symulacjach wp³ywu zmian organizacyjnych na poziom zatrudnienia.

12 ul. Cieplaka D¹browa Górnicza Tel/fax.: Al. Krasiñskiego Kraków Tel/fax.: Tel/fax.: ul. Kombatantów 34/ Gorzów Wielkopolski Tel/fax.: Ponad 350 zrealizowanych projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych Niemal dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania ERP, APS, MES, HRM&HCM, BPM/CRM, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Us³ugi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2009 Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Gepard Biznesu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, D¹browa Górnicza, KRS: , S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne

systemy informatyczne Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania œcie k¹ krytyczn¹.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a

Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a zale noœæ od potrzeb i wymagañ Klientów. Producenci musz¹ produkowaæ wyroby wysokiej jakoœci, ca³kowicie zgodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość przedsiębiorstw ZAKRES TREŚCI PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI STRUKTURA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2 3 4 5 Istota i przedmiot rachunkowości Struktura rachunkowości Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1154 Cena netto 1 299,00

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU

EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU EXCEL W BIZNESIE I ZARZĄDZANIU Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7118/7673 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach:

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, o

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne

systemy informatyczne systemy informatyczne Domen¹ dzia³ania systemów finansowo ksiêgowych jest sporz¹dzanie analiz i raportów w oparciu o zgromadzone dane. Dane te opisuj¹ zrealizowane ju transakcje, dziêki czemu mo na oceniæ

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo