Narzędzia informatyczne do zarządzania uczelnią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia informatyczne do zarządzania uczelnią"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Narzędzia informatyczne do zarządzania uczelnią

2 Zintegrowany system informatyczny Uczelnie są pod wieloma względami normalnymi podmiotami życia gospodarczego. Oczywiście, tak jak każda inna branża, szkolnictwo wyższe charakteryzuje się pewnymi specyficznymi wymaganiami i uwarunkowaniami. Doświadczenia krajowe i zagraniczne wskazują, że niezbędnym elementem dobrze działającej uczelni jest system informatyczny, który wspiera działanie instytucji w sposób całościowy zintegrowany. Tego typu systemy informatyczne należą do klasy systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) Zintegrowanych Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwem.

3 Zintegrowany system informatyczny Systemy klasy ERP są oprogramowaniem modułowym,to znaczy składają się z odrębnych aplikacji realizujących funkcje w określonym obszarze zarządzania. Pomimo odrębności aplikacje systemu ERP ściśle ze sobą współpracują, na bieżąco wymieniają dane, często zgromadzone w centralnej bazie danych. Wspomaganie funkcji zarządzania odbywa się głównie poprzez automatyzację procesów, zbieranie informacji i prognozowanie na podstawie dostępnych danych. Systemy klasy ERP wywodzą się z przedsiębiorstw produkcyjnych, w których początkowo wspierały tylko procesy planowania zamawiania materiałów i komponentów (MRP), a w następnej fazie rozwoju (MRP II) również planowanie produkcji i harmonogramowanie operacyjne.

4 Zintegrowany system informatyczny - wymagania System informatyczny do zarządzania uczelnią wyższą musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności: Ustawę o szkolnictwie wyższym, Kodeks pracy, Ustawę o rachunkowości, Ustawę o podatku VAT, Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy związane z ZUS, GUS, MNiSW i innymi instytucjami, Ustawę o ochronie danych osobowych, Ustawę Prawo zamówień publicznych, Ustawę o finansach publicznych, inne przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego, rozporządzenia związane z ww. ustawami, przepisy prawa unijnego obowiązujące w Polsce. Źródło: Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 2011

5 Moduły zintegrowanego systemu informatycznego Modelowy system ERP dla uczelni powinien składać się z następujących modułów: 1. Ustrój uczelni, jej wizja, misja i strategia rozwoju 2. Procesy dydaktyczne 3. Procesy badawcze 4. Zarządzanie kadrami 5. Zarządzanie wiedzą 6. Zarządzanie jakością kształcenia i pracy uczelni 7. Zarządzanie zasobami materialnymi 8. Zarządzanie finansami 9. Zarządzanie ryzykiem Źródło: Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 2011

6 Cele zintegrowanego systemu informatycznego Zintegrowany system informatyczny musi obsługiwać wszystkie istotne procesy działalności uczelni. Każdy z procesów musi być zdefiniowany, zarejestrowany, a tam gdzie to potrzebne, wspomagany przez mechanizmy automatyzacji, parametryzacji, a także symulacji. Celem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w uczelni jest zapewnienie: obsługi wskazanych obszarów działalności uczelni, zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, sprawnych narzędzi do administrowania i zmiany funkcjonalności systemu. Źródło: Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 2011

7 Funkcjonalność ERP Analizując listę funkcji realizowanych przez standardowe systemy ERP należy stwierdzić, że nie zapewniają w standardzie pełnego wsparcia dla obszarów działalności stricte uczelnianej. O ile dostosowanie modułów finansowo- księgowych, kadr-płac itp. do specyficznych potrzeb placówek akademickich jest możliwe, to wsparcie na przykład działalności dydaktycznej zapewniają zazwyczaj dodatkowe, dedykowane moduły lub osobne systemy. Źródło: Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 2011

8 Funkcje nie realizowane przez systemy ERP Rekrutacja elektroniczna Planowanie zajęć Obsługa toku studiów Rozliczenia ze studentami, pomoc socjalna, domy studenckie Badania naukowe Źródło: Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 2011

9 Rozwiązanie wdrożenie kliku systemów Rozwiązaniem przedstawionego problemu jest wdrożenie na uczelni co najmniej dwóch systemów informatycznych: systemu klasy ERP, dedykowanego systemu do obsługi zadań typowych dla uczelni. Należy zwrócić w takim przypadku uwagę na stopień integracji obu systemów, tzn. poziom ich wzajemnej komunikacji i dostępu do danych.

10 Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych Trzy podejścia do wdrażania systemów zintegrowanych: 1. Implementacja i jednoczesna integracja gotowego systemu klasy ERP oraz gotowego systemu dedykowanego do obsługi uczelni. 2. Wdrożenie niezależnych dedykowanych systemów z koniecznością ich późniejszej integracji. 3. Zaprojektowanie i napisanie systemu całkowicie dedykowanego danej uczelni, który uwzględnia wszystkie wymagania funkcjonalnoprawne.

11 Systemy ERP w polskich uczelniach SAP Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Microsoft Dynamics Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie TETA Constellation Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Politechnika Białostocka

12 Systemy ERP w polskich uczelniach Impuls 5 BPSC S.A. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej. SIMPLE.ERP Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu

13 Dedykowane systemy dla uczelni USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) Ponad 40 uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Koszalińska. Uczelnia.XP Partners in Progress Ponad 60 uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Akademia Morska w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecine. HMS Solutions Kalasoft Systemy Informatyczne Ponad 40 uczelni: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Krakowska, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Politechnika Lubelska.

14 Dedykowane systemy dla uczelni Bazus Highcom Kilkanaście uczelni: Akademia Muzyczna w Katowicach, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach. Sokrates Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej Kilkanaście uczelni: Politechnika Poznańska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

15 Problemy przy wdrażaniu systemów informatycznych 1. Przekroczenie zakładanego czasu wdrożenia. 2. Nieodpowiedni dobór aplikacji do potrzeb organizacji. 3. Niedostosowanie organizacyjne do wdrażanego rozwiązania. Jarosław Maślanek, Systemy ERP i problemy z nimi, wnp.pl,

16 Przekroczenie zakładanego czasu wdrożenia Przekroczenie zakontraktowanego czasu wdrożenia wynika przeważnie z powodu zbyt optymistycznie przyjętych harmonogramów. We wdrożenie muszą być zaangażowani pracownicy zarówno uczelni, jak i firmy wdrożeniowej. Pracownicy uczelni oprócz przygotowywania projektu muszą również wykonywać codzienne obowiązki, stąd czasami ich dostępność jest niewystarczająca. Firmy wdrożeniowe z kolei często nie posiadają wystarczającej liczby konsultantów. Rozwiązaniem może być oprócz przyjęcia nowych terminów oraz przekazania części obowiązków na firmę wdrożeniową, podzielenie projektu na kilka etapów.

17 Nieodpowiedni dobór aplikacji do potrzeb organizacji Złe zdefiniowanie potrzeb uczelni może prowadzić do wyboru systemu ERP, który jest przewymiarowany, to znaczy jest zbyt duży jak na potrzeby uczelni. Stąd rozczarowania, kiedy okazuje się, że system, za który zapłacono sporą sumę, wykorzystywany jest w niewielkim zakresie. Równie złym rozwiązaniem jest wybór zbyt prostego systemu ERP, który nie jest w stanie wesprzeć wszystkich wymaganych procesów w uczelni. Często firmy wdrożeniowe deklarują gotowość dopisania wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności, jednak nie zawsze kończy się to pełnym sukcesem.

18 Niedostosowanie organizacyjne do wdrażanego rozwiązania Wdrożenie tak dużego i skomplikowanego systemu informatycznego jak ERP wymaga dostosowania się w pewnym stopniu uczelni do wdrażanego oprogramowania. Uczelnie, szczególnie państwowe, są organizacjami o dość ograniczonej zdolności wprowadzania szybkich zmian organizacyjnych, które często są wymagane w związku z wdrożeniem systemu ERP. Na przykład gdy część procesów przetwarzanych do tej pory ręcznie lub półautomatycznie zostanie całkowicie zautomatyzowana,trzeba przebudować również obieg dokumentów oraz inaczej rozdzielić zadania pracownikom administracyjnym. Powodzenie wdrożenia uzależnione jest bowiem od dwóch podstawowych czynników -doboru rozwiązania oraz przeprowadzenia niezbędnych zmian wewnątrz firmy.

19 Dobre wdrożenie systemu ERP O sukcesie wdrożeniowym zintegrowanego systemu informatycznego decyduje między innymi: Wybór systemu wynikający ze strategii rozwoju uczelni. Funkcjonalność systemu oraz doświadczenia realizatorów wdrożenia (lepszy partner lepiej wdroży słabszy system, niż gorszy partner lepszy system). Modelowo powinno się najpierw wybrać system, a potem partnera wdrożeniowego. Przekonanie pracowników uczelni, że wdrożenie systemu leży także w ich interesie, bo od tego zależy przyszłość uczelni. Adamczewski, A. (2003) Zintegrowane systemy informatyczne, MIKOM, Warszawa.

20 Etapy wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych 1. Szkolenia wprowadzające 2. Formowanie zespołów projektowych 3. Analiza wymagań 4. Określenie wizji i misji 5. Szkolenia dla zespołu projektowego 6. Zapytania informacyjne 7. Analiza zwrotu z inwestycji 8. Zapytania ofertowe 9. Przegląd referencji 10. Wymiarowanie sprzętu 11. Przegląd dostawców ERP 12. Przykładowe scenariusze Źródło: Marek Mika, Cykl życia systemu ERP,

21 Etapy wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych 13. Prezentacje oprogramowania 14. Sesje wczesnego planowania 15. Proces wyboru ostatecznego dostawcy 16. Negocjowanie kontraktu 17. Instalacja oprogramowania 18. Sesja planowania projektu 19. Szczegółowy plan projektu 20. Wyznaczenie sztabu wdrożeniowego 21. Szkolenia ERP 22. Pytania konfiguracyjne 23. Opracowanie polityki wdrożenia 24. Dopasowanie raportów Źródło: Marek Mika, Cykl życia systemu ERP,

22 Etapy wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych 25. Odwzorowanie funkcjonalne 26. Testowanie i opracowanie prototypu 27. Modyfikacje oprogramowania 28. Konwersja bazy danych 29. Planowanie reakcji na nieprzewidziane problemy 30. Dokumentacja 31. Szkolenia dla użytkowników końcowych 32. Audyty 33. Pomiary wydajności 34. Start produktywny 35. Wsparcie powdrożeniowe 36. Bieżące szkolenia i pielęgnacja systemu Źródło: Marek Mika, Cykl życia systemu ERP,

23 Modele zarządzania uczelniami w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleciło przygotowanie raportu nt. Modele zarządzania uczelniami w Polsce". Raport został opracowany przez Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Raport jest dostępny na stronie:

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje

Artykuły analityczne. Inne spojrzenie na innowacje Artykuły analityczne Inne spojrzenie na innowacje Zastosowanie innowacyjnych metod zarządzania inwestycjami to same korzyści: oszczędza się czas i pieniądze oraz unika się ryzyka związanego na przykład

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją

Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją Zarządzanie produkcją Zamówienia klientów Zdolności produkcyjne Aby zaspokoić potrzeby klienta i osiągnąć oczekiwany wynik finansowy, każdy producent

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW

M O D E L. Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 165/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania w obszarze Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Celina M. Olszak Grażyna Billewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Wprowadzenie Implementacja wielu nowoczesnych podejść do zarządzania nie jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo