ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian programistycznych dokonanych w standardowym systemie klasy ERP w trakcie procesu dostosowywania zakupionego pakietu do organizacji oraz analiza mo liwo ci minimalizacji ryzyka z tym zwi zanym. W pierwszej cz ci artykułu zdefiniowano poj cie projektu wdro eniowego, a tak e opisano mechanizm przeprowadzania modyfikacji standardowego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie w przedsi biorstwie. Druga cz skoncentrowana jest na identyfikacji ryzyka powi zanego z modyfikacjami, jego ocenie oraz proponowanych metodach zapobiegawczych. Tabela zbiorcza zidentyfikowanych zagro e została przygotowana na podstawie opracowa fachowych zajmuj cych si tematyk implementacji systemów klasy ERP w przedsi biorstwach oraz obserwacji własnych autorki zgromadzonych podczas wieloletniej pracy na projektach wdro eniowych. Słowa kluczowe: projekt wdro eniowy, modyfikacje standardowych systemów klasy ERP, zarz dzanie ryzykiem 1. Wprowadzenie We współczesnym przedsi biorstwie efektywne zarz dzanie prowadz ce do wzrostu zysku i udziału w rynku mo liwe jest wył cznie wtedy, kiedy wykorzystana zostanie posiadana wiedza o organizacji i jej otoczeniu. Dzisiaj to przede wszystkim dzi ki nowoczesnym rozwi zaniom informatycznym, do których nale systemy klasy ERP, mo na t wiedz zarz dza, a tym samym sprosta stale rosn cej konkurencji, usprawni dostawy oraz pozyska wi cej klientów. Oczekiwane korzy ci z tytułu wdro enia standardowego pakietu ERP powoduj, e z roku na rok coraz wi cej przedsi biorstw decyduje si na implementacj tego rodzaju oprogramowania. Gartner Group szacuje, patrz Forecast [3], e rednioroczne tempo wzrostu sprzeda y licencji na wiecie dla aplikacji ERP w latach oscyluje w granicach 6%. Organizacja decyduj ca si na wdro enie standardowego pakietu musi dopasowa zakupion aplikacj do swoich wymaga, tak by ta wspomagała prac w przedsi biorstwie oraz przepływ informacji w ramach procesów gospodarczych. Dostosowuj c system nale y podj decyzj odno nie zakresu zmian programistycznych w zakupionym oprogramowaniu. Modyfikacje w strategicznych obszarach działalno ci s uzasadnione i brak dopasowania aplikacji do organizacji mo e wpłyn na jej rynkow pozycj, np. współprac z dostawcami czy relacje z klientami. Z kolei akceptacja wszystkich zgłoszonych przez u ytkownika wymaga dotycz cych zmiany kodu w gotowym pakiecie wpłynie na bud et, harmonogram oraz jako implementacji. Modyfikacje standardowego oprogramowania wspomagaj cego zarz dzanie klasy ERP s ze swej natury ryzykowne, gdy zmieniaj logik działania systemu oraz jego funkcjonalno. Za

2 Magdalena Kotarba Zarz dzanie ryzykiem zwi zanym z dopasowaniem systemu ERP do organizacji 81 ryzyko w tym wypadku nale y uzna mo liwo wyst pienia niepo danych zdarze, które mog mie wpływ na jako oprogramowania i przebieg projektu wdro eniowego. W zale no ci od rodzaju oraz wielko ci dokonanej zmiany ryzyko jest mniejsze lub wi ksze, ale zawsze wyst puje, st d kluczowe podczas procesu dopasowania zakupionego pakietu do organizacji staje si wprowadzenie programów zarz dzania ryzykiem. Badania i praktyka wyra nie pokazuj, i zarz dzanie ryzykiem prowadzone podczas dokonywania zmian programistycznych w standardowej aplikacji umo liwia odpowiednie przygotowanie działa zapobiegawczych w przypadku, kiedy wyst pi zdarzenie okre lone jako ryzykowne. Zarz dzanie ryzykiem w tej sytuacji polega jak wskazuje w swojej pracy W. Bielecki [1] na poszukiwaniu i podejmowaniu działa, które powinny stanowi zabezpieczenie przed poniesieniem strat wi kszych ni przyj ty poziom bezpiecze stwa. 2. Projekt wdro eniowy i modyfikacje systemu Wdro enie gotowego systemu klasy ERP to nowy rodzaj przedsi wzi informatycznych polegaj cy na przystosowaniu zakupionego oprogramowania do konkretnych warunków biznesowych w przedsi biorstwie. Projekt wdro eniowy według M. Pa kowskiej [7] charakteryzuje si oznaczonym czasem rozpocz cia i zako czenia, zdefiniowanymi celami oraz wyznaczonymi zasobami przeznaczonymi na jego realizacj. Z. Szyjewski [10] w swojej pracy zwraca uwag, i ka de przedsi wzi cie polegaj ce na wdro eniu standardowego oprogramowania definiowane jest przez nast puj ce kryteria: efekt ko cowy (zakres) precyzyjnie zdefiniowane korzy ci, zwykle wyra one w kategoriach liczbowych, np. wdro enie planowania maj ce na celu redukcj stanu zapasów o 30%, czas realizacji (terminy) czas rozpocz cia i zako czenia prac wyznacza ramy czasowe realizacji, jest podstaw do wyceny pracochłonno ci, koszty realizacji (bud et) monitorowanie bud etu polegaj ce na zestawieniu stopnia jego wykorzystania z planem wykonanych zada. W celu osi gni cia po danego stanu aplikacji podczas projektu wdro eniowego obok parametryzacji standardowych funkcjonalno ci dokonuje si modyfikacji programistycznych w kodzie oprogramowania. Zgodnie z okre leniami powszechnie przyj tymi w literaturze cybernetycznej A. Nowicki [5] definiuje po dany stan systemu jako uporz dkowany zbiór warto ci parametrów, który zapewnia osi gni cie celów przedsi biorstwa. W tym uj ciu parametrami mog by funkcje i zadania, szybko przeprowadzania operacji, niezawodno oraz koszt działania systemu. Według zało e metodyk wdro eniowych na ogół w pierwszej lub drugiej fazie implementacji systemu wspomagaj cego zarz dzanie nast puje porównanie wymaga zdefiniowanych przez przedsi biorstwo do funkcjonalno ci zawartej w standardowym oprogramowaniu. W swoich badaniach C. Soh, K. Sia Siew, J. Tay-Yap [9] pokazuj, e rozbie no ci pomi dzy zakupion aplikacj klasy ERP a zdefiniowanymi wymaganiami mo na pogrupowa według trzech kategorii: Rozbie no ci dotycz ce formatu danych powstaj, kiedy u ytkownik nie mo e wpisa w standardowe pole informacji w dowolny sposób. Wynika to z faktu, i ka de pole w bazie danych ma okre lony format oraz liczb znaków. Zmiany dokonywane w formacie pól, np. rozszerzenia polegaj ce na dodaniu kolejnych znaków nale do powa nych modyfikacji, które wymagaj ingerencji w struktur bazy danych.

3 82 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Rozbie no ci dotycz ce prezentacji wyników programy interaktywne oraz standardowe raporty nie przedstawiaj wszystkich wymaganych przez pracowników przedsi biorstwa danych lub sekwencja prezentacji jest niesatysfakcjonuj ca dla u ytkowników. Rozbie no ci funkcjonalne system nie posiada wbudowanych rozwi za umo liwiaj cych obsług procesów biznesowych specyficznych dla danej firmy, bran y lub kraju. W przypadku zdefiniowania obszarów, których aplikacja nie jest w stanie obsłu y, nale y podj decyzj dotycz c zakresu modyfikacji. Eliminacja rozbie no ci w formacie danych oraz prezentacji wyników polega na dokonaniu zmian na standardowych wersjach interaktywnych oraz wsadowych, tak by programy funkcjonowały zgodnie z oczekiwaniami u ytkowników. Z kolei rozbie no ci funkcjonalne wymagaj podj cia odpowiednich działa rozwojowych, które spowoduj dodanie nowych elementów do oprogramowania. Kiedy pojawi si sytuacja problemowa dotycz ca zgłoszenia zapotrzebowania na przeprowadzenie modyfikacji nale y: dokona wspólnie z u ytkownikami przegl du procesu i zaproponowa alternatywny sposób działania według tzw. najlepszych praktyk biznesowych, opracowa rozwi zanie w systemie bazuj c na standardowej funkcjonalno ci oraz zaprezentowa je osobom decyduj cym, np. komitetowi steruj cemu, przeanalizowa zalety i wady modyfikacji oprogramowania. Analiza zalet i wad zmian programistycznych oraz uchwycenie dokładnych relacji mi dzy czynno ciami dotycz cymi wykonania modyfikacji a zasobami ekonomicznymi tj. czasem, kosztem i pracochłonno ci umo liwiaj podj cie optymalnej decyzji, czyli najlepszej w danych warunkach działania, odno nie zmian w standardowym oprogramowaniu. Wszystkie decyzje dotycz ce zmian w zakupionym pakiecie klasy ERP wi si z mo liwo ci konsekwencji niepomy lnych dla podmiotu dokonuj cego modyfikacji oraz dla przedsi biorstwa. Wykonane działania mog nie przynie oczekiwanych zmian strukturalnych i funkcjonalnych w systemie, a ponadto mog charakteryzowa si przekroczeniem przeznaczonego na nie bud etu oraz innym harmonogramem ni planowano. W celu zwi kszenia szansy na zako czenie projektu sukcesem, istotne staje si zarz dzanie ryzykiem pozwalaj ce na odpowiednio wczesne zdefiniowanie przeszkód i zagro e mog cych wyst pi podczas procesu modyfikacji standardowego oprogramowania, a nast pnie ich monitorowanie. 3. Ryzyko zwi zane z dopasowaniem standardowego systemu do organizacji Najcz ciej ryzyko w literaturze definiuje si jak jako funkcj np. patrz D. D ega [2], w której do najwa niejszych składników nale y prawdopodobie stwo zaj cia danego zdarzenia oraz jego wpływ na pozostałe zmienne: Ryzyko = f (Prawdopodobie stwo, Wpływ na pozostałe zdarzenia) lub Ryzyko = f (Przypadek, Zabezpieczenie) do: W swojej pracy C. Pritchard [8] zaleca, by zarz dzanie ryzykiem podczas projektu zmierzało zmniejszania ryzyka, eliminowania ryzyka, je li to mo liwe i praktycznie uzasadnione, przygotowania alternatywnych sposobów działania,

4 Magdalena Kotarba Zarz dzanie ryzykiem zwi zanym z dopasowaniem systemu ERP do organizacji 83 okre lenia rezerw czasowych oraz finansowych stanowi cych zabezpieczanie w przypadku wyst pienia sytuacji zdefiniowanej jako zagro enie. Niestety jak wskazuje M. Pa kowska [7] zasadnicza trudno w przypadku zarz dzania ryzykiem w projektach wdro eniowych polega na tym, e ró ne strony, tj. dostawca systemu, u ytkownicy, kierownik przedsi wzi cia, zarz d przedsi biorstwa mog posiada odmienne punkty widzenia odno nie sytuacji zdefiniowanych jako zagro enia. Wynika to z braku zbie no ci celów i priorytetów, a tak e własnych odr bnych spostrze e odno nie mo liwo ci ich realizacji. W takim wypadku ustalenie jednej strategii zarz dzania ryzykiem mo e okaza si bardzo trudne. Nale y jednak podj wysiłek zmierzaj cy do wspólnego zaplanowania działa minimalizuj cych czynniki ryzka. Racjonalne podej cie stosowane podczas trwania projektu informatycznego według B. Nowarskiej [4] wymaga systematycznego wykonywania nast puj cych czynno ci: gromadzenia wiedzy zdobytej na podstawie wcze niejszych do wiadcze odno nie sytuacji okre lanych jako ryzykowne, klasyfikacji zdefiniowanych problemów (strukturyzacji posiadanej wiedzy), zrozumienia przyczyn pojawiania si czynników ryzyka, co ma na celu wczesne ich diagnozowanie oraz usuwanie przyczyn, a nie skutków, okre lenie zespołu rodków i metod zapobiegawczych. Aktywno prewencyjna dotycz ca minimalizacji prawdopodobie stwa wyst pienia ryzyka, obejmuje cztery cyklicznie powtarzane zadania, tj. identyfikacj, ocen, zapobieganie oraz monitorowanie ryzyka. RYZYKO Zarz dzanie ryzykiem Identyfikacja Ocena Zapobieganie Monitorowanie Rysunek 1: Model zarz dzania ryzykiem ródło: na podstawie Z. Szyjewski Zarz dzanie Projektami Informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001 Identyfikacja ryzyka polega na okre leniu zdarze, które mog negatywnie wpłyn na realizacj modyfikacji. Przed podj ciem jakichkolwiek działa powinna zosta sporz dzona lista zagro e, a nast pnie nale y tzw. rejestr ryzyka systematycznie uzupełnia o nowe czynniki mog ce mie negatywne oddziaływanie na przebieg prac projektowych. Jak wskazuje D. D ega [2] informacje wykorzystywane w czasie analizy ryzyka pochodz z porówna z podobnymi projektami, z do wiadcze, wyników testów, modelowania i symulacji. Ocena zidentyfikowanego w pierwszym etapie zagro enia polega na oszacowaniu prawdopodobie stwa wyst pienia negatywnej sytuacji oraz jej skutków. Podstaw analizy stanowi plany

5 84 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 projektu, harmonogram czasowo zasobowy oraz inne dokumenty sporz dzone na potrzeby wdro enia oraz przeprowadzenia zmian w oprogramowaniu. W swojej pracy Z. Szyjewski [10] zwraca uwag, i w zale no ci od wagi danego zagro enia stosuje si ró ne miary ryzyka, od bardzo prostych ocen, czy ryzyko jest wysokie, rednie, niskie, do wyliczenia dokładnych wska ników wyra onych jako prawdopodobie stwo wyst pienia danego zdarzenia. Wa nym parametrem, który powinien równie zosta oszacowany jest wysoko potencjalnych strat. Na realne ryzyko wskazuj bowiem mo liwe straty w poł czeniu z prawdopodobie stwem ich wyst pienia. Identyfikacja i ocena ryzyka projektowego pozwalaj na zdefiniowanie hierarchii zagro e i skoncentrowanie si na działaniach eliminuj cych ryzyko ich wyst pienia. Jako sposoby zabezpieczania si przed negatywnymi skutkami ryzyka A. Nowicki, J. Unold [6] wymieniaj : Unikanie zagro e przez podj cie działa zapobiegawczych, które maj na celu minimalizacj wpływu negatywnych czynników na projekt. Działania osłabiaj ce ryzyko powinny prowadzi zarówno do zmniejszenia prawdopodobie stwa wyst pienia zagro enia, jak i potencjalnych strat. W przypadku podej cia zapobiegawczego działania zwi zane z urzeczywistnieniem si ryzyka s podejmowane zgodnie z planem awaryjnym, opracowanym wcze niej na etapie oceny ryzyka. Transfer ryzyka polegaj cy na przeniesieniu cało ci lub cz ci negatywnych skutków zdarze na inne podmioty, np. zawieraj c odpowiednie klauzule w umowach pomi dzy podmiotami uczestnicz cymi w projekcie. Tworzenie rezerw na wypadek wyst pienia negatywnych zdarze. Metoda ta jest niech tnie stosowana, gdy zwi zana jest z zamro eniem rodków finansowych i tym samym wpływa na wzrost kosztów projektu. Realizacja zarz dzania ryzykiem powinna by monitorowana przez cały okres trwania projektu. Nale y obserwowa sytuacj i odpowiednio dostosowywa plany podejmowanych działa zapobiegawczych. Zaleca si okresowe organizowanie warsztatów sterowania ryzykiem, podczas których omawia si problemy dotycz ce zagro e. Wszystkie prowadzone prace zwi zane z zarz dzaniem ryzykiem powinny by na bie co dokumentowane. Najcz stsze zagro enia mog ce wyst pi podczas procesu dopasowania gotowych pakietów do organizacji zostały przedstawione w tabeli poni ej, ł cznie z ocen ryzyka oraz sugerowanymi metodami zapobiegania sytuacjom zdefiniowanym jako ryzykowne. Tabela 1. Identyfikacja, ocena i zapobieganie ryzyku Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka Zapobieganie Brak odpowiedniej ewaluacji zgłaszanych zapotrzebowa na modyfikacje. Skutkiem mo e by dokonanie niepotrzebnych, ale kosztownych zmian w standardowej aplikacji. W trakcie wdro enia u ytkownicy cz sto próbuj przenie obecny stan do nowego systemu. Takie podej cie mo e by kosztowne oraz wi e si z zagro eniem przeniesienia dotychczasowych problemów do nowej aplikacji. Opracowanie procedury zatwierdzania modyfikacji. Wskazane jest, by zmiany w standardowym oprogramowaniu były akceptowane przez Komitet Steruj cy.

6 Magdalena Kotarba Zarz dzanie ryzykiem zwi zanym z dopasowaniem systemu ERP do organizacji 85 Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka Zapobieganie Brak zrozumienia działania systemu przez zespół wdro eniowy mo e powodowa zgłaszanie modyfikacji, które nie s potrzebne, gdy gotowy pakiet zawiera wymagan funkcjonalno. Dokonanie niepotrzebnych modyfikacji mo e okaza si bardzo kosztowne. Ponadto istnieje ryzyko, e wprowadzone zmiany spowoduj niestabilno standardowej aplikacji. Przeszkolenie zespołu wdro eniowego oraz innych decydentów z funkcjonalno ci i działania standardowego oprogramowania. Brak komunikacji w realizacji projektu mi dzy zespołem wdro- eniowym a kierownictwem mo e powodowa rozbie no celów. Modyfikacje b d przeprowadzone w obszarach, które nie wymagaj zmian z punktu widzenia strategii przedsi biorstwa. Zmieniaj ce si cele najwy szego kierownictwa oraz brak decyzyjnej kadry mo e skutkowa wprowadzeniem zmian do systemu, które b d kosztowne, ale nie zostan zaakceptowane przez klienta. Do pracy na projekcie wdro eniowym powinni zosta oddelegowani u ytkownicy znaj cy cele oraz wymagania firmy. Wskazane jest, by ka da decyzja tych osób odno nie kastomizacji została zaakceptowana przez Komitet Steruj cy. Niedoszacowanie kosztu modyfikacji. Niedoszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zmiany. Du a ilo wprowadzonych zmian do standardowego oprogramowania mo e spowodowa, e reinstalacja nowej wersji, tzw. upgrade b dzie trudny do wykonania, a mo e nawet niewykonalny. Wysoki koszt zwi ksza ryzyko przekroczenia bud etu przeznaczonego na wdro enie. Zbyt niski szacunek mo e prowadzi do powstania problemów w trakcie realizacji, kiedy prace wykonywane b d przy ograniczonych rodkach. Harmonogram wykonania modyfikacji oparty na optymistycznych zało eniach, które nie b d realizowalne. Brak mo liwo ci aplikacji automatycznych aktualizacji przygotowanych przez dostawc systemu oraz brak reinstalacji nowej wersji uniemo liwi korekt wykrytych bł dów w aplikacji. Koszt modyfikacji powinien by oszacowany przez specjalistów, którzy b d wykonywali zmiany. W trakcie realizacji projektu wszystkie wydatkowane rodki finansowe powinny by monitorowane pod k tem bud etu. W trakcie realizacji wszystkie odchylenia od harmonogramu powinny by na bie co raportowane. W przypadku reinstalacji nowej wersji potrzebni b d programi- ci, którzy przed rozpocz ciem procesu tzw. upgradu sprawdz, gdzie kod programu jest zmodyfikowany oraz wprowadz odpowiednie zmiany.

7 86 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, 2007 Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka Zapobieganie Wiele bł dów w zmodyfikowanym programie. Niska jako modyfikacji. Zmodyfikowana aplikacja mo e zakłóci działanie standardowego oprogramowania, przez co system b dzie niestabilny. Nale y dokładnie przetestowa ka d wprowadzon zmian, aby wyeliminowa mo liwo pojawiania si bł dów w rodowisku produkcyjnym. Brak dokumentacji odno nie wykonanych zmian programistycznych. Bez dokładnego opisu wykonanych modyfikacji wsparcie systemu ju po uruchomieniu mo e okaza si bardzo trudne, a nawet niemo liwe. Procedura wykonania modyfikacji powinna zakłada obowi zkowe przygotowanie dokumentacji przez przydzielonego analityka. Brak odpowiednio wyszkolonych pracowników, którzy b d wspierali system ju po zmianach. Konsultanci zewn trzni nie b d w stanie wiadczy odpowiednich usług z powodu zmian dokonanych w standardowej aplikacji. Utrzymanie i wsparcie systemu tzw. support mo e sta si bardzo trudny, a zatem kosztowny. Dostawcy standardowych systemów zwykle nie oferuj wsparcia w przypadku dokonania modyfikacji w oprogramowaniu. Wdro enie powinno równocze- nie słu y przygotowaniu pracowników firmy do wsparcia systemu działaj cego w rodowisku produkcyjnym. Członkowie zespołu wdro eniowego powinni by super u ytkownikami znaj cymi funkcjonalno standardow oraz wszystkie zmiany dokonane w jej oprogramowaniu. 4. Uwagi ko cowe Zmiany wprowadzone do kodu standardowego oprogramowania gwarantuj wi ksze dopasowanie systemu do organizacji, jednak s obarczone du ym ryzykiem. Zidentyfikowane zagro enia zwi zane z modyfikacjami gotowego pakietu klasy ERP obejmuj przede wszystkim nast puj ce rodzaje zdarze : wykonanie niepotrzebnych modyfikacji, które zostały zgłoszone z powodu braku zrozumienia standardowej funkcjonalno ci pakietu przez uczestników wdro enia, ch ci przeniesienia stanu obecnego do nowego systemu czy braku znajomo ci celów przedsi biorstwa przez członków zespołu wdro eniowego, niedoszacowanie kosztu oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie zmian programistycznych w standardowym oprogramowaniu, pojawienie si bł dów w zmodyfikowej aplikacji, czego skutkiem mo e by zakłócenie działania oraz niestabilono zaimplementowanego systemu. Celem unikni cia przykrych niespodzianek wi cych si z modyfikacjami zakupionego pakietu klasy ERP zaleca si od pocz tku przedsi wzi cia wdro eniowego stał obserwacj projektu

8 Magdalena Kotarba Zarz dzanie ryzykiem zwi zanym z dopasowaniem systemu ERP do organizacji 87 oraz jego otoczenia, monitorowanie zdefiniowanych zagro e oraz aktywne podejmowanie działa zapobiegawczych. Do zespołu rodków i metod minimalizuj cych czynniki ryzyka nale : tworzenie i przestrzeganie odpowiednich procedur projektowych dotycz cych np. zgłaszania oraz zatwierdzania modyfikacji, testowania zmian dokonanych w standardowych programach, przygotowywania dokumentacji opisuj cej modyfikacj, szkolenie uczestników projektu ze standardowej funkcjonalno ci systemu oraz dokonanych w aplikacji zmian programistycznych, szacowanie bud etu i harmongramu wykonania modyfikacji przez specjalistów, którzy b d wykonywali zmiany, aktywne działanie Komitetu Steruj cego w przypadku zatwierdzania modyfikacji, kontroli ich przebiegu, akceptacji, a tak e podjmowania wszystkich decyzji o strategicznym znaczeniu, zapewnienie efektywnej komunikacji projektowej pomi dzy zespołem wdro eniowym, najwy szym kierownictwem, Komitetem Steruj cym oraz konsultantami wspomagaj cymi implementacj oprogramowania poprzez organizowanie spotka, warsztatów, przygotowywanie ogólnodost pnych raportów maj cych na celu odpowiednio wczesne wykrycie nowych zagro e i ocen prowadzonych działa zapobiegawczych. Zarz dzanie ryzykiem zwykle stanowi słaby punkt projektów informatycznych, gdy kierownictwo cz sto skupia si bardziej na pozytywnych aspektach przedsi wzi cia ni na negatywnych. W rzeczywisto ci jednak kluczowa jest rola Komitetu Steruj cego, którego działanie ma istotne znaczenie w przypadku identyfikacji, oceny, zapobiegania i monitorowania zdefiniowanych przeszkód oraz zagro e. Komitet powinien dba o przestrzeganie odpowiednich procedur, popraw komunikacji projektowej, analiz pod k tem bud etu wydatkowych rodków finansowych oraz dotrzymanie wyznaczonych terminów. Prowadzenie aktywnych działa polegaj cych na przewidywaniu potencjalnych, negatywnych zdarze i podejmowaniu odpowiednich kroków zapobiegawczych zanim niekorzystna sytuacja wyst pi, ma na celu minimalizacj ryzyka zwi zanego z wprowadzeniem modyfikacji w zakupionym systemie klasy ERP oraz zagwarantowanie sukcesu projektu wdro eniowego. Bibliografia 1. Bielecki W.: Informatyzacja zarz dzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa D ega D.: Identyfikacja i analiza ryzyka w projektach informatycznych. W: Informatyka we współczesnym zarz dzaniu (Kisielnicki J., Nowak J., Grabara J. /red/), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, Forecast: ERP Software, Worldwide, , 3Q04 Update, Nowarska B.: Problemy u ytkowników realizuj cych przedsi wzi cia informatyczne (Wyniki bada ). W: Informatyka we współczesnym zarz dzaniu (Kisielnicki J., Nowak J., Grabara J. /red/), Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004, Nowicki A.: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wydawnictwo Akadamii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.

9 88 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 10, Nowicki A., Unold J. /red/,: Organizacyjne aspekty doskonalenia systemów informacyjnodecyzyjnych zarz dzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Pa kowska M.: Zarz dzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa Pritchard C.: Zarz dzanie ryzykiem w projektach, Teoria i praktyka, WIG-PRESS, Warszawa Soh C., Sia Siew K., Tay-Yap J.: Enterprise resource planning: cultural fits and misfits: is ERP a universal solution?, Communications of the ACM, ACM Press, Nowy Jork 2000, Szyjewski Z.: Zarz dzanie Projektami Informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa RISK MANAGEMENT OF ADOPTING ERP SYSTEM TO ORGANISATION Summary The main aim of this article is identification of risks and constraints that result from changes to standard ERP software code during the process of tailoring the offthe-shelf package and the analysis of possible solutions to minimize those risk factors. The first part of the article contains definition of implementation project, followed by the description of a mechanism of standard Enterprise Resource Planning software modifications. The second part is concentrated on risk identification that results from system modifications, its assessment and proposed potential risk treatments. The summary table of various identified risks is based on literature research that deals with ERP system implementations and the observations of the author of this article during her project activities as an implementation consultant. Keywords: implementation project, modifications of standard ERP systems, risk management MAGDALENA KOTARBA Wydział Zarz dzania Uniwersystet Warszawski Ul. Szturmowa 1/ Warszawa

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 /12

ZARZĄDZENIE NR 14 /12 ZARZĄDZENIE NR 14 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Miejskim Ośrodku Pomocy w Rodzinie w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Strona 1 z 5 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo