Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Niniejszy dokument precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie: 1. wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, 2. wymagań w zakresie dokumentacji, która ma być wytwarzana w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 3. wymagań w zakresie formuły realizacyjnej, 4. wymagań w zakresie zlecania i akceptacji usług, 5. miejsca realizacji zamówienia i innych wymagań. 1 Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i zarządzania realizacją projektu pn. Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze, projektu pn. epuap2 oraz projektu pn. System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał usługi obejmujące: 1) Doradztwo strategiczne m. in. w zakresie planowania projektów, analizy wymagań, opracowania architektury, opracowania dokumentacji oraz ewentualnych zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działania prowadzonych projektów; 2) Wsparcie zespołów wykonawczych Zamawiającego w zakresie zarządzania programami, portfelami projektów oraz projektem i zorganizowania Biura Projektu oraz wykonywanie prac zleconych przez biuro projektu Zamawiającego, w tym w szczególności: opracowanie niezbędnej dokumentacji, wsparcie w toku udzielania zamówień publicznych w trakcie realizacji projektów, wsparcie w zakresie pozyskiwania i kontroli finansów projektowych w tym pozyskiwanie funduszy pomocowych UE, wsparcie w zakresie strategii komunikacji, wsparcie w toku odbiorów produktów wytwarzanych w ramach poszczególnych projektów. 3. Usługi doradztwa strategicznego oraz wsparcia zespołów wykonawczych Zamawiającego realizowane przez Wykonawcę polegać będą na udziale po stronie Zamawiającego w pracach w poniższych obszarach: 1) Inicjowanie projektu a) Dopracowanie wizji i koncepcji projektu; b) Definiowanie celów biznesowych we współpracy z zamawiającym; c) Organizacja projektu; d) Opracowanie dokumentacji dla zamówień realizowanych w ramach projektu;

2 e) Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych (w tym: odpowiedzi na pytania, negocjacje, etc.). 2) Realizacja projektu a) Planowanie, harmonogramowanie; b) Definiowanie wymagań; c) Ocena postępów prac d) Przeglądy jakości; e) Plany testów i testy; f) Odbiory produktów i etapów; 3) Zamykanie projektu a) W tym: zaprojektowanie utrzymania, przekazanie do utrzymania. 4. W ramach usług Doradztwa strategicznego, Wykonawca będzie wykonywał określone poniżej usługi: 1) definiowanie we współpracy z Zamawiającym celów biznesowych oraz koordynacja ich realizacji w ramach wspieranych projektów informatycznych zgodnie z założeniami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2) określenie standardów i wymagań w zakresie narzędzi wykorzystywanych w poszczególnych obszarach zarządzania projektami oraz monitorowanie stosowania przyjętych standardów, 3) identyfikacja ograniczeń projektowych natury technicznej, prawnej i organizacyjnej związanych z realizacją projektu, 4) wsparcie Zamawiającego w zakresie planowania oraz przygotowywania projektów do realizacji, w tym: a) opracowywanie, uaktualnianie i przygotowywanie projektów strategicznych dokumentów projektowych (np.: master plany, studia wykonalności), zgodnie z wytycznymi, które ich dotyczą, b) analiza wymagań i opracowanie propozycji założeń architektury dla systemów teleinformatycznych wdrażanych w ramach wspieranych projektów informatycznych, w zakresie architektury biznesowej, architektury danych, architektury aplikacji oraz architektury technicznej, c) zbieranie danych źródłowych i opracowywanie projektów dokumentów analitycznych na temat procesów oraz systemów działających w poszczególnych urzędach, czy jednostkach zaangażowanych w realizację, bądź wdrożenie produktów projektu, 5) opracowanie propozycji szczegółowego Planu Realizacji Projektu, zawierającego miedzy innymi: a) raport wstępny, przedstawiający informacje na temat podejścia i koncepcji zakładanych działań, metodyki prac, szczegółowego harmonogramu w odniesieniu do wszystkich działań, częstotliwości spotkań roboczych etc., b) raport końcowy, sporządzony i dostarczony nie później niż dwa miesiące po zakończeniu realizacji Projektu opisujący w sposób kompletny wszystkie przeprowadzone działania oraz wnioski i rekomendacje, jak również inne istotne, uzgodnione elementy, 6) opracowanie propozycji harmonogramu (planu bazowego) realizacji projektu z punktu widzenia Zamawiającego i dokonanie jego konfrontacji z dokumentami

3 normującymi jego realizację (np. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, porozumienia o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne Budowa elektronicznej administracji, tj.: Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze nr POIG /12-00 z dnia r.; - epuap2 nr POIG /08-00 z dnia r. z późniejszymi zmianami; System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego nr POIG /09-00 z dnia r. z późniejszymi zmianami); 7) monitorowanie realizacji Projektów w aspekcie osiągnięcia określonych celów biznesowych Zamawiającego, 8) opracowanie dokumentacji oraz ewentualnych propozycji zmian w przepisach prawa dotyczących obszarów działania prowadzonych projektów, 5. W ramach usług Wsparcia zespołów wykonawczych Zamawiającego w zakresie zarządzania projektami i organizacji biura projektów, Wykonawca będzie wykonywał określone poniżej usługi: 1) stworzenie procedur działania oraz prowadzenie Biura Projektów, odpowiedzialnego za zarządzanie wspieranymi projektami informatycznymi, z uwzględnieniem m.in. skali projektów realizowanych przez Zamawiającego i zależności między tymi projektami, 2) stworzenie propozycji struktury organizacyjnej projektu wraz ze wskazaniem dostępnych na rynku szkoleń, które powinny zostać ukończone przez członków zespołu projektowego po stronie Zamawiającego, 3) udział w opracowywaniu procedur i dokumentów obejmujących: a) opracowywanie i zarządzanie szczegółowymi planami poszczególnych etapów/podprojektów zawierających m.in. podział na etapy, harmonogram, propozycje planu wydatków, b) opracowywanie dla projektu i każdego podprojektu katalogu produktów (w tym produkty zarządcze i specjalistyczne) i usług realizowanych w jego ramach, 4) opracowanie propozycji planu kontroli jakości, włączając opracowanie standardów tworzenia dokumentacji, 5) przeglądy i opiniowanie dokumentacji, 6) komunikację oraz wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami zaangażowanymi w realizację projektów, 7) świadczenie konsultacji w zakresie zarządzania projektem dla pracowników Zamawiającego, 8) realizowanie prac związanych z obsługą projektu: a) przygotowywanie projektów niezbędnych raportów i dokumentów dla Komitetu Sterującego, a w szczególności raportów okresowych z realizacji projektu, raportu o ważnych wydarzeniach, raportów nadzwyczajnych, b) pomoc w zakresie prowadzenia repozytoriów projektowych w systemie wskazanym przez Zamawiającego, c) przygotowywanie propozycji materiałów na spotkania Komitetu Sterującego,

4 d) uczestniczenie we wskazanych przez Zamawiającego spotkaniach projektowych oraz przygotowywanie projektów dokumentów zbierających ustalenia i uzgodnienia, 9) udział w realizowaniu stałych zadań projektowych: a) udział w zbieraniu od interesariuszy, w szczególności od przedstawicieli ze wskazanych jednostek samorządu terytorialnego, Departamentów MAiC oraz Departamentów MSW w tym jednostek podległych MSW, wymagań dla projektu, b) udział w zarządzaniu ryzykiem, opracowywanie i prowadzenie w systemie informatycznym rejestrów ryzyk i zagadnień c) udział w przygotowywaniu okresowych sprawozdań, d) udział w zarządzaniu zmianami, e) udział w zarządzaniu zagadnieniami projektowymi f) udział w zarządzaniu konfiguracją, g) udział w planowaniu, harmonogramowaniu oraz rozliczaniu zadań. 10) wsparcie Zamawiającego w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia: a) Przygotowywanie i opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla zadań realizowanych w ramach projektu, a w szczególności: i Określanie warunków udziału w postępowaniu i sposobu ich oceny, w szczególności kryteriów podmiotowych, ii Określanie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, iii formułowanie propozycji dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, iv v określanie miar jakości, określanie kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert, vi formułowanie istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy lub wzoru umowy, vii przewidywanie w SIWZ możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określenie warunków takich zmian, b) rekomendacja trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, c) zapewnienie wsparcia w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, a także w zakresie zmian treści SIWZ d) zapewnienie wsparcia w negocjacjach, o ile przyjęty tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wymagał prowadzenia negocjacji z potencjalnymi Wykonawcami zadań realizowanych w ramach projektu, e) świadczenie usługi wsparcia prawnego na potrzeby wszelkich działań związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia dla projektu, na każdym etapie postępowania, w tym wsparcie Zamawiającego w wystąpieniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym, przygotowywanie projektów odpowiedzi Zamawiającego na potrzeby postępowań odwoławczych,

5 11) opracowywanie projektów wskazanej przez Zamawiającego dokumentacji przygotowawczej do projektu, a w szczególności: a) projektów wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dla projektów dofinansowywanych w ramach VII osi POIG, b) propozycji umów z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego o dofinansowywanie projektu, c) propozycji aneksów do umów o dofinansowanie projektu a także innej dokumentacji związanej z uzgodnieniami z Instytucją Zarządzającą 12) wsparcie Zamawiającego w procesach związanych z planowaniem i rozliczaniem środków z programów pomocowych Unii Europejskiej, a w szczególności: a) wsparcie w zakresie planowania przepływów finansowych w kontraktach realizowanych w ramach wspieranych projektów informatycznych, z uwzględnieniem założeń zawartych w porozumieniu o dofinansowanie, w tym: w harmonogramie rzeczowo-finansowym, b) wsparcie w prowadzeniu wszelkich rozliczeń w projekcie zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych instytucji pośredniczących w zarządzaniu środkami z EFRR, które dotyczą projektu, c) przygotowywanie projektów niezbędnych do wniosków o płatność, sprawozdań, oświadczeń, etc., d) przygotowywanie dokumentacji zamykającej projekt zgodnie z wymaganiami MRR, 13) przegląd dokumentacji projektowej pod kątem weryfikacji jej kompletności i zgodności z wytycznymi obowiązującymi dla projektów finansowanych z POIG a także z zapisami umów zawartych w ramach realizacji określonych projektów. 6. W ramach usług Wsparcia zespołów wykonawczych Zamawiającego w zakresie asysty technicznej, Wykonawca będzie wykonywał określone poniżej usługi zapewniające Zamawiającemu pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym realizowanym przez Wykonawców Kontraktów, z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości wszelkie decyzje w zakresie rozwiązań architektury i procesu wytwórczego Systemu, podejmują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego. W ramach usług asysty technicznej Wykonawca będzie realizował takie zadania jak: 1) udział w opracowywaniu standardów dokumentacji technicznej, dokumentacji wsparcia oraz dokumentacji operacyjnej 2) udział członków Zespołu Wykonawczego w spotkaniach roboczych z Wykonawcami Kontraktów oraz występowanie w charakterze doradców oraz ekspertów po stronie Zamawiającego 3) wsparcie Zamawiającego w zakresie kontroli jakości obejmujące: a) kontrolę realizacji wdrożeń, b) kontrolę testów i odbiorów oraz wsparcie Zamawiającego we wszystkich testach i odbiorach): i stosowanie procedur zarządzania projektem zdefiniowanych w ramach realizacji projektu/podprojektów, ii stosowanie standardów zdefiniowanych w ramach projektu/podprojektów, iii stosowanie terminologii zdefiniowanej w ramach projektu/podprojektów, iv stosowanie standardów metodyki wdrożenia,

6 v weryfikacja kryteriów ukończenia etapu projektu, c) kontrolę i audyt kodu źródłowego, d) raportowanie problemów dotyczących niezgodności, 4) wsparcie podczas odbiorów produktów projektu - weryfikacja techniczna w zakresie zgodności z przyjętymi normami, standardami oraz z opracowaną specyfikacją wymagań. 5) przygotowanie oceny oraz projektu opinii produktów dostarczanych w ramach projektu przez Wykonawcę/Wykonawców, w szczególności dotyczących: a) definicji wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, b) dokumentacji technicznej wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz modelami analitycznymi, c) dokumentacji testów odbiorczych wraz ze scenariuszami testowymi, d) scenariuszy wdrożeniowych oraz harmonogramów ich realizacji, e) dokumentacji bezpieczeństwa,, f) innej dokumentacji dostarczanej przez Wykonawcę/Wykonawców w ramach realizacji projektu, zidentyfikowanej na etapie przygotowania do realizacji projektu, 6) przedstawianie Zamawiającemu rekomendacji dotyczącej akceptacji produktu wraz z uzasadnieniem przyjęcia bądź odrzucenia danego produktu 7) kontrolę i audyt kodu źródłowego 8) audyt oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Systemów w odniesieniu do produktów i usług realizowanych w ramach projektów 9) raportowanie problemów dotyczących niezgodności, w szczególności dotyczących integracji rozwiązań od różnych dostawców oraz proponowanie działań mających na celu usunięcie zauważonych problemów 10) udział w pracach związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych, mających znaczenie dla wdrożenia i funkcjonowania produktów dostarczanych w wyniku realizacji projektu

7 2 Wymagania w zakresie dokumentacji 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, dokumentację bezpośrednio związaną z realizowanym przedmiotem zamówienia, przy czym poszczególne dokumenty powinny być tworzone zgodnie z opracowanymi Planami i szablonami przygotowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty tworzone w ramach realizacji projektu charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: 1) struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób. 2) zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu. 3) kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. 4) spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. 3. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja podlegała jego akceptacji, a także, aby: 1) była dostarczana w języku polskim, w wersji elektronicznej, w formacie Word i PDF (na płycie CD-ROM lub DVD) i/lub drukowanej, co najmniej w 3 egzemplarzach z tym, że rodzaj wersji (elektronicznej i/lub papierowej) Zamawiający określi osobno w stosunku do każdego z dokumentów, 2) w przypadku wprowadzania zmian do wcześniej przekazanych bądź udostępnionych zamawiającemu dokumentów Wykonawca dostarczy nowe dokumenty również w takim formacie, w którym zmiany te są wyraźnie widoczne w tekście (zalecane format Microsoft Word w trybie rejestracji zmian) 3) została opracowana i dostarczona dodatkowa wersja dokumentów w języku angielskim, o ile zostało to wyspecyfikowane w zlecenie, na podstawie którego zostały opracowywane te dokumenty. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Oznakowania dokumentacji, którą wytworzy w ramach realizowanej umowy (przygotowane szablony zostaną przedstawione do akceptacji Zamawiającego). Przez oznakowanie rozumie się: przygotowanie projektu graficznego dokumentacji do akceptacji Zamawiającego, jej wydruk oraz przekazanie Zamawiającemu. Wytyczne dotyczące oznakowania dokumentacji wytworzonej w ramach realizowanej umowy muszą być zgodne z wytycznymi określone w Przewodniku w zakresie promocji projektów współfinansowanych w ramach Programu

8 Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. 2) Układ logotypów powinien zawierać: - Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, - Logo projektu, - Logo Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska i odwołaniem słownym do EFRR, 3) Znaki graficzne powinny być czytelne i wyraźne, przy zachowaniu zasad opisanych w załącznikach do Przewodnika, dotyczących samego znaku graficznego i możliwości jego zestawiania z innymi znakami. Zamawiający na etapie postępowania szczegółowego określi Logo projektu którym zostanie oznaczona dokumentacja.

9 3 Wymagania w zakresie formuły realizacyjnej 3.1 Wymagania ogólne w zakresie metodyki prowadzenia prac 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu przedmiotu prac, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie zarządzania projektami, wymaga się od Wykonawcy, aby: 1) organizacja projektu i jego etapów, 2) procesy kierujące projektem, 3) struktura i zawartość planów projektu, 4) techniki zarządzania projektem, 5) zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym cała tworzona dokumentacja, były oparte o ogólnie znaną metodykę projektową (np. PRINCE2, PMI/PMBOK) lub inną pokrewną, wskazaną przez Zamawiającego lub zaproponowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego, uwzględniającą konkretne techniki, narzędzia i notacje, a także zapewniającą osiągnięcie zamierzonych celów jakościowych przy jednoczesnej minimalizacji możliwości niepowodzenia projektu. 2. W przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę innej metodyki zarządzania projektem niż PRINCE2, czy PMI/PMBOK, wymaga się, aby uwzględniała ona, co najmniej następujące elementy: 1) sposób zarządzania projektem, w tym proces kontroli postępu prac w zakresie kosztów, pracochłonności i zgodności z harmonogramem, a także częstotliwość punktów kontrolnych, raportowanie o postępach w realizacji projektu oraz sposób zarządzania problemami w realizacji projektu, 2) proces przygotowania planu realizacji projektu i planu jakości projektu, 3) politykę jakości projektu zawierającą wymagania jakościowe oraz kryteria jakości (np. związane z testowaniem), 4) analizę ryzyka przed rozpoczęciem projektu i zarządzanie ryzykiem w trakcie jego realizacji, 5) kontrolę jakości, w tym audyty wewnętrzne i zewnętrzne projektu oraz przeglądy projektu, 6) sposób zarządzania konfiguracją, w tym identyfikacja elementów konfiguracji, kontrola wersji, informowanie uczestników projektu o zmianach, 7) sposób zarządzania zmianami, w tym rodzaje modyfikacji (poprawki, aktualizacje, rozbudowa, udoskonalenia) oraz procedury kontroli zmian, 8) analizę ryzyka przed rozpoczęciem projektu i zarządzanie ryzykiem w trakcie jego realizacji, 9) bezpieczeństwo realizacji projektu, w tym poufność - dokumenty wrażliwe, deklaracje poufności dla uczestników projektu oraz sposób rejestracji dostępu do dokumentów wrażliwych. 3. Wykonawca powinien przedstawić ustanowione i udokumentowane działania, jakie należy wykonać, w celu osiągnięcia zamierzonych celów przedsięwzięcia w terminie, przy określonych kosztach, wymaganej jakości i poziomie wykonania. Wymaga się, aby działania te, jak i cały projekt, zostały podzielone na etapy, które występują jeden po

10 drugim i pozwolą lepiej sterować projektem oraz ograniczyć ryzyko niepowodzenia projektu. Ponadto, wymaga się, aby dla każdego etapu Wykonawca przedstawił udokumentowane procedury zapewniające, że: 1) postępowanie ze wszystkimi zagadnieniami projektowymi, szczególnie w zakresie wprowadzanych zmian, będzie pod kontrolą, 2) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i całego przedsięwzięcia będą dokonywane sprawdzenia w zakresie jakości wykonywanych prac, na podstawie ustanowionych i udokumentowanych procedur sterowania i weryfikacji projektu, w celu spełnienia postawionych wymagań, przy czym, procedury sterowania i weryfikacji, w tym przyjęta metodyka prowadzenia projektu, powinny być regularnie poddawane ocenie na podstawie obiektywnych kryteriów, 3) projekt będzie prowadzony w sposób skuteczny i efektywny, a wszystkie zmiany będą przed ich wprowadzeniem zidentyfikowane, udokumentowane, poddane przeglądom i zatwierdzone przez Zamawiającego. 3.2 Wymagania w zakresie jakości W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych prac, jak również produktu, który ma powstać w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, wymaga się, aby Wykonawca w ramach realizacji zawartej umowy (analiza zlecenia) przedstawił: 1. udokumentowany system jakości, który powinien stanowić środek zapewniający zgodność produktu z określonymi wymaganiami, w postaci ustanowionych procedur identyfikowania, gromadzenia, oznaczania, dostępu, porządkowania, przechowywania i obsługi zapisów dotyczących jakości oraz dysponowania nimi, przy czym należy również określić, w jaki sposób zostaną spełnione wymagania dotyczące jakości i tym samym jak zostanie zapewniona wysoka jakość produktu, 2. plan jakości zapewniający spełnienie określonych wymagań dotyczących produktu, a także zapewniał jakość między realizowanym projektem, wszelkimi wprowadzonymi procedurami oraz odpowiednią dokumentacją, 3. procedury wykonywania przeglądu systemu jakości w ustalonych odstępach czasu, w celu zapewnienia skuteczności i efektywności w zakresie spełnienia postawionych wymagań w stosunku do produktu, który ma powstać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 3.3 Wymagania w zakresie kontroli W celu zapewnienia wysokiej jakości produktu, który ma powstać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wymaga się, aby Wykonawca przedstawił: 1. udokumentowane procedury kontrolowania i przeglądów wyników zarówno powstającego produktu, jak i realizowanych prac, w tym tworzonej dokumentacji pod względem spełnienia narzuconych standardów oraz zdefiniowanych kryteriów jakościowych, przy czym przeglądy wyników realizacji projektu powinny być zależne od przyjętej metodyki prowadzenia projektu, a także etapów realizacji projektu, 2. udokumentowane procedury pozwalające na przeprowadzenie walidacji przedsięwzięcia, w celu zapewnienia, że produkt wytworzony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia spełnia określone potrzeby i wymagania.

11 4 Wymagania w zakresie zlecania i akceptacji usług 4.1 Kwalifikacje zespołu 1. Wymagane kwalifikacje, w stosunku do każdego ze specjalistów, zostały sprecyzowane w pkt. 6.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca zabezpieczy w zespole kompetencje niezbędne do tego, żeby wszystkie usługi i zadania wykonywane w ramach realizacji zamówienia mogły być prawidłowo wykonywane przez zespół Wykonawcy niezależnie od tego, czy dokumentacja, która dotyczy danej usługi lub zadania jest dostępna w języku polskim, czy języku angielskim. 3. W celu zapewnienia możliwości realizacji zadań związanych z opisanymi przez Zamawiającego usługami Wykonawca zabezpieczy na czas trwania umowy zespół, w skład którego będą wchodziły osoby o kompetencjach określonych w dokumencie głównym SIWZ. Podana w tabeli liczba osób określa minimalną liczbę osób, które w tym samym momencie mogą (o ile takie będzie żądanie Zamawiającego) realizować prace dla Zamawiającego. Rola Liczba osób Kierownik Projektu 6 Ekspert ds. Programów 2 Architekt 15 Analityk 15 Ekspert ds. jakości 2 Ekspert ds. bezpieczeństwa 2 Ekspert ds. wdrożenia i utrzymania 2 Ekspert ds. rozliczeń 2 Ekspert ds. wytwarzania oprogramowania 2 Ekspert ds. szkoleń 2 Prawnik 2 Ekspert ds. wsparcia użytkowników 2 Ekspert ds. wsparcia projektów 10 Ekspert ds. zarządzania zakresem projektu 4 Ekspert ds. zamówień publicznych 4 Ekspert ds. ochrony danych osobowych 2 Ekspert ds. testów 20 Ekspert ds. inwestycji teleinformatycznych 2 4. Dopuszcza się, aby jedna osoba fizyczna pełniła kilka ról wymienionych w powyższej tabeli, przy czym: 1) Jedna osoba może obsadzać nie więcej niż 4 (cztery) role na raz. Spełnianie wymagań do każdej z ról musi być wykazane osobno. 2) Osoba taka w procesie zlecania zadań, o którym mowa w rozdziale 4.2 może być obsadzona wyłącznie w jednej roli przewidzianej w danym zleceniu.

12 4.2 Zlecanie zadań 1. Przekazanie i odbiór zleconych przez Zamawiającego prac, będzie odbywało się wg następujących zasad: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne wstępne zlecenie określające zakres, pożądany termin oraz inne istotne dla zadania parametry; wzór formularza zleceniowego usług zostanie określony w umowie wykonawczej; 2) w terminie 3 dni roboczych od doręczenia zlecenia Wykonawca przekaże do Zamawiającego pisemną analizę zawierającą: a) określenie szczegółowego przedmiotu zlecenia wraz z oferowanym terminem jego dostarczenia; b) tabelę z wykazem specjalistów zaangażowanych w realizację zlecenia, kalendarz alokacji osób (co najmniej z dokładnością do tygodni) oraz liczbą osobogodzin, które każdy z nich przeznaczy na realizację zlecenia (z podziałem na tygodnie), 3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy: a) poinformuje pisemnie Wykonawcę o udzieleniu mu zlecenia, albo b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia/poprawienia analizy w ciągu dwóch dni roboczych i ponownie rozpatrzy je zgodnie z opisaną tu procedurą, c) poinformuje Wykonawcę o nieudzieleniu mu zlecenia. 4) Jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej analizy Wykonawcy Zamawiający nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi, przyjmuje się, że Zamawiający zrezygnował z realizacji zlecenia. 5) W przypadku, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do realizacji zlecenia w terminie określonym w zleceniu, a opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia trwa dłużej niż 5 dni roboczych lub wykonuje zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający może odstąpić od realizacji zlecenia z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, żądając kary umownej. 2. odbiór zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia odbędzie się Protokołem Odbioru na podstawie przeprowadzonych procedur weryfikacji wykonania zlecenia, w tym bez żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 3. Strony ustalają iż: 1) odbioru dokona Zamawiający przy udziale Wykonawcy; 2) Zamawiający zobowiązuje się zapoznać z dostarczonym przedmiotem zamówienia w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przekazania przedmiotu zamówienia, 3) W przypadku braku zastrzeżeń strony podpiszą protokół odbioru. 4) Jeżeli Zamawiający uzależni przyjecie przedmiotu zamówienia od dokonania zmian lub uzupełnień, lub zgłosi inne uwagi, Wykonawca zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, dokonać żądanych zmian lub uzupełnień i zawiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 5) W wypadku jeżeli wykonawca w określonym terminie nie dokona zmian, uzupełnień lub nie uwzględni wszystkich uwag Zamawiającego, bądź naniesione uwagi nie będą zgodne z wytycznymi Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i żądać kary umownej, o której mowa w 6 ust.3 Umowy.

13 4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 7 (siedem) dni jeżeli zostaną uwzględnione wszystkie uwagi. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z poprawionym przedmiotem zamówienia oddzielny dokument zawierający szczegółowe wskazanie i zakres wprowadzonych zmian lub uzupełnień w wersji elektronicznej poprawionego przedmiotu zamówienia. Zmiany muszą być nanoszone w trybie rejestracji zmian. 6. Odbiór przedmiotu zamówienia, zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 7. Protokół Odbioru przedmiotu zamówienia zawierać będzie, co najmniej: 1) opis przedmiotu zamówienia, 2) miejsce i datę odbioru, 3) imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy podpisujących protokół. 8. W przypadku zaangażowania w realizację zlecenia zasobów innych niż zadeklarowane przez Wykonawcę w formularzu analizy zlecenia: 1) Zlecający nie ponosi kosztów dodatkowych zaangażowanych zasobów jak również nie ponosi kosztów dodatkowych osobogodzin przeznaczonych na realizację zlecenia. 2) Zlecający ma prawo odliczyć od limitu przypisanego dla danej roli, osobogodziny nie wykorzystane na realizację zlecenia. 9. Płatność za wykonane zlecenia będzie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonania zlecenia podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem na numer konta podany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. 10. Dla potrzeb niniejszego zamówienia dni robocze definiuje się jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 11. Osobami uprawnionymi do potwierdzenia dokonania zlecania i odbioru wykonanych prac są: Imię nazwisko, stanowisko, nr tel. Imię nazwisko, stanowisko, nr tel. 12. Stawki określone w Załączniku nr 2 uwzględniają wszelkie koszty, które ponosi Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy. 5 Miejsce realizacji zamówienia i inne wymagania 13. Zamawiający w każdym zleceniu określi miejsca realizacji zamówienia, jednak zakłada, że: 1) zadania zdefiniowane dla Wykonawcy (np. przygotowywanie opracowań, opiniowanie dokumentacji) będą realizowane głównie w siedzibie Wykonawcy, 2) dopuszcza się realizację zadań w siedzibie Zamawiającego, 3) biuro projektu będzie zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego, 2. W realizacji przedmiotu zamówienia, opisanego niniejszym dokumentem, Zamawiający wymaga dostosowania się do następujących warunków postępowania: 1) językiem do korespondencji/ komunikacji będzie język polski, 2) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku formy faksu oraz drogi elektronicznej wymagane jest niezwłoczne potwierdzenie pisemne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

14 3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego, 4) osobami uprawnionymi do kontaktu z osobami od strony Wykonawcy właściwymi w zakresie merytorycznym w odniesieniu do przedmiotu zamówienia są: Imię nazwisko, stanowisko, nr tel. Imię nazwisko, stanowisko, nr tel.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 46/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, program). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP 31/2017/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Informacja w zasięgu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 UMOWA Nr.../2012

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 (nr sprawy) SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Spis treści Definicje... 2 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Cel powołania Inspektora nadzoru... 3 3. Zakres obowiązków Wykonawcy... 4 3.1. Ogólne obowiązki

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi ekspertyzy określającej standardy systemu mentoringu dla poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV: 72224000 1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 85312320 8 Usługi doradztwa ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu i

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu ul. Królewiecka 2, Elbląg

Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu ul. Królewiecka 2, Elbląg ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania witryny internetowej projektu (podstrony) oraz profesjonalnej e-prezentacji projektu w ramach projektu pn. E-rehabilitacja informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji czterech postępowań przetargowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-244/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 8 ekspertów: 2 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na świadczenie usług Inżyniera projektu ds. SIWZ dla projektu p.n.: Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław NIP 896 000 58 51 REGON 000001614 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYDRUKU I DOSTAWY ULOTEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na pełnienie funkcji koordynatora realizacji projektu Spotkanie z historią w Parku Dzieje

na pełnienie funkcji koordynatora realizacji projektu Spotkanie z historią w Parku Dzieje Stowarzyszenie DZIEJE ul. Jagodowa 36A/7 62-095 Murowana Goślina email: zamówienia@dzieje.org.pl Murowana Goślina, dnia 20 maja 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji koordynatora realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZZP-197/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wybór 3 ekspertów w dziedzinie chorób układu trawiennego (wątroba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.08.2017 roku Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EFRR (nie dotyczy działań

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Numer sprawy: BAK.WZP.230.2.2015.14 Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zwany dalej Zamawiającym lub UKE, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński

Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru. Jan Raczyński Projekt wymagań w zakresie kompetencji zakładów utrzymania taboru Jan Raczyński 1 Rejestracja Warsztatu utrzymania Warsztat Utrzymania lub organizacja, do której należy muszą podlegać identyfikacji. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji

Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji Załącznik nr 2 do Umowy nr... z dnia... Zawartość Planu Jakości Projektu i wymagania w zakresie jego aktualizacji I. Zawartość Planu Jakości Projektu 1. Wstęp 1.1. Cel Planu Jakości Projektu 1.2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 001/RS/2016 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania Rady ds.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy: POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r. Gdynia, dnia 11.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 11 ENOTICES_CPIMSWiA 25/06/2010- ID:2010-081521 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335556-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie projektowania stron WWW 2016/S 187-335556 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia :

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 1a do SIWZ "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: CEZAMAT/PU/01/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Audyt zewnętrzny projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 z 5 2017-11-22 11:50 Usługi - 466365-2017 22/11/2017 S224 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. -: Usługi w zakresie projektowania stron WWW Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo