ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności zastosowania standardowego oprogramowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W szczególności skoncentrowano się na wykorzystaniu zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 1 Wprowadzenie Najpóźniej wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (UE) w centrum zainteresowań polskiej informatyki ekonomicznej powinno znaleźć się wykorzystanie zintegrowanego standardowego oprogramowania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) 1. Wymaganie to wynika z następujących przyczyn: - Udział tego typu firm w ogólnej liczbie przedsiębiorstw jest w Polsce (podobnie jak w większości innych nowych państw członkowskich UE) istotnie większy niŝ w starych państwach członkowskich UE. - Wprawdzie wiele rozwaŝanych tutaj przedsiębiorstw wykorzystuje juŝ standardowe oprogramowanie 2. Udział firm, które korzystają ze zintegrowanych rozwiązań (np. klasy ERP Enterprise Resource Planning), w porównaniu do starych państw członkowskich UE, jest jednak wyraźnie mniejszy. Wzmocni to dodatkowo istniejący juŝ trend rosnącej reprezentacji 3 zachodnioeuropejskich firm software owych na polskim rynku, oferujących specjalistyczne rozwiązania dla tego typu przedsiębiorstw. - Problemu wymagającego rozwiązania - jakim jest zapewnienie opłacalności systemów ERP, które uzaleŝnione jest od specyfiki przedsiębiorstwa. 1 Chodzi tutaj o małe i średnie przedsiębiorstwa (branŝe produkcyjne i usługowe) zatrudniające od 50 do 250 pracowników; osiągające obrót roczny netto do 100 mln zł; posiadające płaską strukturę zarządzania (zwykle dyrektor z patriarchalnym stylem kierowania wraz z podległymi mu klasycznymi pionami zadaniowych księgowością, zakupami, produkcją i sprzedaŝą obsadzonymi kaŝdorazowo przez jednego lub dwóch pracowników biurowych; w produkcji dodatkowo stanowisko majstra). Przedsiębiorstwa te powinny być prowadzone samodzielne, a więc nie kierowane z za granicy. 2 np. w obszarze rachunkowości finansowej lub osobno dla innych obszarów zadaniowych lub w formie aplikacji MS-Office. 3 Wskutek rosnącej liczby międzynarodowych fuzji przedsiębiorstw, wynikających z przystąpienia Polski do UE, równieŝ (średnie) firmy software owe, które do tej pory nie działały na polskim rynku, będą oferowały zlokalizowane polskie wersje systemów. 1

2 2 Problematyka zapewnienia opłacalności Główny problem w zapewnieniu opłacalności systemów klasy ERP w sektorze MSP związany jest z relacją kosztów i korzyści zaleŝną od wielkości przedsiębiorstwa; por. Rys. 1. Koszty roczne Korzyści roczne Korzyści z racjonalizacji Koszty rozwiązania ERP zorientowanego na know-how Koszty przy pracy z rozwiązaniem ERP zorientowanym na racjonalizację Wielkość przedsiębiorstwa (ilość danych do przetworzenia) Rys. 1 Typowa relacja kosztów i korzyści zastosowania systemów ERP zaleŝna od wielkości przedsiębiorstwa. Koszty stałe zastosowania systemu ERP związane są przede wszystkim z inwestycją w sprzęt i oprogramowanie (łącznie z kosztami serwisu). Ich wysokość uzaleŝniona jest w zasadzie od funkcjonalności oprogramowania, jak równieŝ liczby uŝytkowników. W szczególności ostatni czynnik zaleŝny jest od wielkości przedsiębiorstwa i powoduje skokową zmianę koszów (por. Rys. 1). Przede wszystkim nakłady na wdroŝenie systemu mają charakter kosztów mieszanych. Część zmienna (tzn. zaleŝna od wielkości przedsiębiorstwa) kosztów odnosi się do pielęgnacji danych podstawowych oraz nakładów na wdroŝenie się pracowników, podczas gdy część stała obejmuje w zasadzie koszty szkoleń. Koszty zmienne wynikają szczególnie z nakładów na codzienną pielęgnację danych zakładowych oraz podstawowych. Przyjęto załoŝenie, Ŝe suma kosztów zmiennych jest funkcją linową wielkości przedsiębiorstwa mierzonej ilością rocznie przetwarzanych danych. Wnikające z tego niedokładności nie powinny przekraczać błędów szacowania wszystkich danych niezbędnych dla zapewnia opłacalności rozwaŝanego rozwiązania. 2

3 Przewidywane korzyści moŝna podzielić ogólnie na dwie grupy: - Korzyści z racjonalizacji, które wynikają przede wszystkim z bardziej (w porównaniu do dotychczasowego rozwiązania) racjonalnego opracowania niezbędnych procesów (operacji) gospodarczych. Dotyczy to w szczególności obszaru rachunkowości (łączenie z fakturowaniem sprzedaŝy), rozliczenia wynagrodzeń oraz inwentaryzacji. Korzyści te zaleŝne są tutaj równieŝ od wielkości przedsiębiorstwa. Występują one jednak tylko w przedsiębiorstwach, które nie miały dostępu do ww. funkcji w ramach dotychczasowego rozwiązania. - Korzyści ze wspomagania decyzyjnego będące w szczególności rezultatem funkcji, które nie mogły być w ogóle lub w sposób racjonalny realizowane w ramach dotychczasowego rozwiązania. Są to przede wszystkim tzw. funkcje dyspozycyjne (np. dyspozycja materiałowa i produkcyjna oraz kalkulacje), planowania (np. plan produkcji i sprzedaŝy włącznie z planowaną dyspozycją; planowaniem finansowym) oraz statystyczne (bazujące na archiwach danych zakładowych). Korzyści te mają następujące cechy: o ZaleŜą nieostro skokowo od wielkości przedsiębiorstw: od nieostrej wielkości nie moŝna juŝ stosować przede wszystkim tradycyjnych metod dyspozycji bazujących na wiedzy empirycznej pracowników. o Dający się kwantyfikować potencjał oszczędnościowy (np. stany magazynowe; przestoje w produkcji) zaleŝy od wielkości przedsiębiorstwa. o Godne uwagi są silne wpływy sytuacji przedsiębiorstwa (np. wartość zintegrowanego planowania uzaleŝniona jest z jednej strony od róŝnicy pomiędzy czasami przebiegu w zaopatrzeniu i produkcji, a czasami dostaw dla klienta - z drugiej strony). Godne uwagi są takŝe potrzeby informacyjne zewnętrznych kredytodawców w odniesieniu do planów oraz analiz odchyleń plan wykonano. Konieczność realizacji dyspozycji produkcyjnej zaleŝy od struktury procesu produkcyjnego oraz aktualnych obciąŝeń. Oznacza to, Ŝe szczegółowe kalkulacje wstępne i końcowe są w szczególności wtedy sensowne, gdy na rynku do osiągnięcia są juŝ tylko niewielkie marŝe. o Korzyści ze wspomagania decyzyjnego (w szczególności związane z wykorzystaniem funkcji statystycznych) są ściśle związane z poziomem wiedzy ekonomicznej szefa przedsiębiorstwa. PowyŜszy komentarz, odnoszący się do Rys. 1, pozwala na sformułowanie następującego wniosku: Zastosowanie zintegrowanego standardowego oprogramowania klasy ERP w sektorze MSP moŝe być tylko wtedy opłacalne, gdy - obok potencjału racjonalizatorskiego wykorzystany będzie równieŝ potencjał wspomagania decyzyjnego a - przedsiębiorstwo dysponuje potencjałem rozwojowym. Wykorzystanie potencjału korzyści wspomagania decyzyjnego oznacza jednak (w porównaniu do aktualnej sytuacji w wielu MSP) większe wymagania wobec jakości danych. 3

4 3 Wymagania wobec jakości danych w kontekście wykorzystania potencjału korzyści wspomagania decyzyjnego Znaczenie korzyści wspomagania decyzyjnego dla zapewnienia opłacalności zastosowania rozwiązań klasy ERP w sektorze MSP zostało szybko dostrzeŝone przez oferentów oprogramowania. Implikuje to oferowaniem coraz to nowych funkcji systemów. Warunki ramowe ich wykorzystania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw są następujące: - istnieje niewielka liczba (często tylko jeden) pracowników, którzy jako referenci mogą obsłuŝyć moduły podstawowe systemu ERP (np. zakupy, produkcja, zbyt, rachunkowość); - w przypadku zastępstwa (choroba lub urlop) prace po prostu nie są realizowane lub organizowana jest tylko słuŝba zastępcza, która opracowuje tylko najpilniejsze procesy (często poza systemem ERP ); - prace związane z obsługą danych prowadzone są przy okazji - z małymi wyjątkami (np. meldunki zwrotne z produkcji przy braku elektronicznego systemu gromadzenia danych), co prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia błędów w obsłudze; - pracownicy nie są zwykle wysoko opłacani; w następstwie tego nie moŝna wiązać duŝych nadziei z ich ekonomicznym rozeznaniem (w sytuacjach duŝego obciąŝenia, wykorzystywane są techniki najbardziej racjonalne z punktu widzenia danego stanowiska; co wskutek integracji danych moŝe prowadzić do wystąpienia znaczących błędów). Najczęściej rozeznanie takie występuje w księgowości, gdzie zbiegają się wszystkie błędy (szczególnie przy wykorzystaniu rozwiązań zintegrowanych, np. automatycznego generowania poleceń księgować przy transakcjach magazynowych). Korekta błędów jest w takim przypadku bardzo pracochłonna, a często juŝ niemoŝliwa. PowyŜsze warunki implikują następujące główne konsekwencje dla jakości gromadzenia danych rzeczywistych: - W porównaniu do duŝych przedsiębiorstw występuje większa wadliwość błędnego wprowadzania danych, poniewaŝ takie prace często przerywane są przez inne zajęcia (przy czym brak koncentracji jest wręcz zaprogramowany ); - Błędy w obsłudze wynikają z niewystarczającego przygotowania do zastępstwa lub mniejszej wiedzy na temat zaleŝności ekonomicznych: np. błędne przyporządkowanie marszrut do zleceń produkcyjnych; błędne przyporządkowanie róŝnic wartościowych w trakcie kontroli rachunków; wybór złego schematu kalkulacji; przyporządkowanie błędnych cen lub stawek rozliczeniowych przy wprowadzaniu schematu kalkulacji; księgowanie ze złą datą (co moŝe mieć fatalne następstwa przy księgowaniach stanów magazynowych); przeoczenie ostrzeŝeń ; - W zaleŝności od typu przedsiębiorstwa, występują błędy w kolejności obsługi procesów; np. wprowadzenie dokumentu dostawy (i przy tym odksięgowanie 4

5 wysłanej ilości produkcyjnych) przed zakończeniem i zameldowaniem zwrotnym z produkcji; dopuszczenie do produkcji i odksięgowanie magazynu przed zaksięgowaniem przyjęcia na magazyn. Tego typu przypadki, spowodowane brakiem personelu, występują tak często, Ŝe powoduje to konieczność wyłączania róŝnych ostrzeŝeń i blokad generowanych przez system aby nie zatrzymać pracy całego systemu; - Dodatkowo na jakość danych wpływa zapominanie o pielęgnacji danych podstawowych (najczęściej takŝe z braku czasu). W przypadku prostych procesów administracyjnych 4 (np. wprowadzanie zleceń lub zamówień; księgowanie dokumentów), błędy są często szybko rozpoznawane i poprawione przez pracownika. Bardziej złoŝone procesy administracyjne (np. połączenie automatycznego łańcucha księgowań z obszarem stanów magazynowych) lub procesy dyspozycyjne (przy których współdziała wiele plików) do rozpoznania błędów wymagają zrozumienia łańcucha procesów ekonomicznych, które występują w księgowaniach. Wielu pracowników w analizowanych obszarach jest przy tym przeciąŝonych. W związku z tym, błędy widoczne są dopiero w księgowości, rachunku kosztów (jeśli dostępne jest odpowiednie zintegrowane rozwiązanie), w trakcie inwentaryzacji lub nie są widoczne w ogóle. Główne konsekwencje wyŝej opisanych warunków dla jakość danych planowanych są następujące: - Pielęgnowane są najpierw te dane, przy których brak aktualności prowadziłby natychmiast do powstania odczuwalnych błędów (np. planowane stryktury produktów oraz marszruty w przypadku, gdy są podstawą tworzenia i rozliczenia dokumentacji produkcyjnej; planowane ceny i stawki rozliczeniowe w przypadku, gdy są podstawą waŝnych kalkulacji planowanych). Przypadki te występują jednak rzadko, jeŝeli istnieje moŝliwość pracy poza systemem ERP ; - Ogólnie pielęgnacja dodatkowych danych planowanych, jak równieŝ (właściwie bardziej konieczna) analiza plan wykonano traktowane są jako praca, której korzyści nie są prawie widoczne na poszczególnych stanowiskach. W wielu przypadkach prace związane z planowaniem pozostawiane są kierownictwu. Wykorzystuje ono jednak najpierw własne narzędzia lub (często nie znających się na systemach ERP) doradców, a przy tym nie znajduje czasu na poznanie (często niełatwej) obsługi funkcji planowania. Wobec tego naleŝy stwierdzić, Ŝe w tego typu przedsiębiorstwach błędne dane rzeczywiste (w specjalistycznych obszarach), jak równieŝ nieaktualne wzgl. nie zintegrowane z systemem ERP dane planowane występują w znaczącej ilości. Implikuje to utrudnienie porównania plan wykonano. Poza tym ogranicza to 4 Wyjaśnienie pojęć procesów administracyjnych i dyspozycyjnych - por. Stalknecht P., Hasenkamp U., (1999), s

6 dodatkowo wykorzystanie archiwum danych zakładowych dla celów analiz statystycznych 5. Zatem niewystarczająca jakość danych ma róŝny, najczęściej negatywny wpływ na wykorzystanie poszczególnych funkcji wspomagania decyzyjnego przez rozwaŝany typ przedsiębiorstw. Potwierdzają to następujące doświadczenia autorów zebrane w trakcie opieki nad firmami, które takie funkcje zakupiły: Krótkoterminowe planowanie płynności finansowej (wypłacalności) Krótkoterminowe planowanie płynności finansowej spotyka się ostatnio z coraz większym zainteresowaniem podczas prezentacji. Zainteresowanie to utrzymuje się takŝe w trakcie normalnej pracy, jeŝeli chodzi o wykorzystanie krótkoterminowych prognoz (od około 2 do 3 tygodni). Bazują one prawie wyłącznie na zamówieniach, zleceniach klientów i otwartych rozrachunkach (których jakość jest stosunkowo wysoka) i są praktycznie automatycznie opracowywane. Wraz z wydłuŝeniem się czasu prognozy, w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości, muszą być uwzględnione takŝe dane planowane - a tych często nie ma! JednakŜe planowanie płynności naleŝy do najczęściej wykorzystywanych funkcji wspomagania decyzyjnego (z pozytywnym skutkiem w opisanym czasie prognozy). Kalkulacja Podobnie pozytywnie moŝe być ocenione wykorzystanie standardowej kalkulacji wstępnej (kalkulacji planowanej), jeŝeli dostępne są struktury produktów, marszruty i planowane ceny. Mniejszym powodzeniem cieszą się kalkulacje na bazie średnich cen zakupu lub kosztów wytworzenia. Wielkości te, ze względu na pokazane braki (szczególnie w meldunkach zwrotnych), rzadko odpowiadają aktualnym wartościom rzeczywistym. Z tych samych przyczyn rzadko wykorzystywane są moŝliwości kalkulacji wstępnej i końcowej zleceń, szczególnie w produkcji seryjnej. Wykorzystanie funkcji kalkulacji w ERP ogranicza się najczęściej do efektów racjonalizacyjnych na skutek ponownego wykorzystania zgromadzonych danych podstawowych. Dyspozycja materiałowa i produkcyjna Bardziej krytycznej oceny wymaga wykorzystanie funkcji dyspozycyjnych. Implikuje to powstanie specyficznego błędnego koła : - zamówienia i zlecenia produkcyjne, automatycznie wygenerowane z systemu ERP, muszą być następnie poprawiane ze względu na brakującą jakość danych z meldunków zwrotnych; - jeŝeli to poprawianie przebiega poza systemem (co szczególnie często występuje w produkcji), zmniejsza się jakość propozycji dyspozycyjnych; 5 por. Kluge P.D., KŜdowicz P., (2003). 6

7 - po tym, jak w ten sposób udowodniona zostaje słaba jakość dyspozycji komputerowej, powraca się do konwencjonalnych metod (a więc bez funkcji systemów ERP). Dlatego teŝ zwykle w tym obszarze wykorzystanie funkcji dyspozycji materiałowej i produkcyjnej jest nieopłacalne. Analizy wskaźnikowe PoniewaŜ w przedsiębiorstwach, będących pod opieką autorów, rozwiązania klasy ERP są juŝ wykorzystywane, podjęto próbę zbadania znanych i nowych metod analiz baz danych zakładowych w sensie Data Mining. Przy tym, mając na uwadze wcześniej dyskutowane problemy, rozpoczęto od danych, których jakość musi być wysoka. Przeanalizowano bilanse oraz rachunki zysków i strat z wielu lat. Wybrano firmy, które wykorzystują automatykę księgowań FK przy ilościowych transakcjach magazynowych (np. przyjęcie towaru, doksięgowania i odksięgowania w ramach produkcyjnych meldunków zwrotnych, księgowania sprzedaŝy). Wyniki tej analizy były zaskakujące: Jeśli skutków warunków ramowych, odnośnie błędnych danych z transakcji ilościowych towarów, moŝna było jeszcze oczekiwać, tak dodatkowe, podane poniŝej aspekty oddziaływały negatywnie na analizę danych zakładowych: - Nie zawsze wybrany został właściwy okres księgowania. Widoczne to było szczególnie w księgowaniach przy zamknięciu roku; - Określone księgowania realizowane były tylko rytmicznie (czasami raz w roku). Widoczne to było szczególnie przy księgowaniu środków trwałych i automatycznie generowanych odpisów amortyzacyjnych. Poprzez to analiza danych w trakcie roku obrotowego staje się prawie niemoŝliwa; - Operatywne zmiany w planie kont, które prowadzą do zniekształceń w zobrazowaniu sytuacji na kontach, utrudniają szczególnie odfiltrowanie specyficznych dla przedsiębiorstwa zaleŝności ekonomicznych. Tak długo jak źródła niedostatecznej jakości danych nie zostaną usunięte, naleŝy poddać w wątpliwość ekonomiczność oferowanych od kilku lat (częściowo tylko pod nowymi nazwami) metod analiz i prognozowania. Sterowanie produkcją Wyraźnym okazał się problem, gdzie odpowiedzialni za sterowanie (najczęściej majstrowie) rzadko pracują z teoretycznie nowoczesnymi narzędziami (np. optymalizacją, automatycznym generowaniem wskazówek postępowania na bazie przetwarzanej wiedzy). Jednak takŝe te, przez praktyków uznane i wspomagane komputerowo, konwencjonalne narzędzia (np. graficzne stanowiska dyspozytorskie) trafiają na niską jakość danych we wcześniejszych procesach zakładowych (np. rzeczywista dostępność wykazanych w księgowości pozycji aktywów obrotowych). Podsumowując, sceptycznie naleŝy ocenić moŝliwości opłacalnego wykorzystania nowoczesnych baz wiedzy w rozwaŝanej grupie przedsiębiorstw. 7

8 4 Elementy składowe systemu zarządzania jakością danych w MSP Wnioski wynikające z rozwaŝań w poprzednim rozdziale wskazują, iŝ nie spełnione są obecnie warunki opłacalnego zastosowania funkcji wspomagania decyzyjnego systemów klasy ERP oraz innych nowych algorytmów i metod w badanym sektorze przedsiębiorstw. Są jednak szanse na zmianę tego stanu rzeczy. Kluczem wykorzystania tych szans jest (adekwatne dla danego typu przedsiębiorstwa) zarządzanie jakością danych 6. Powinno ono obejmować następujące elementy 7 : 4.1 Formalna kontrola jakości danych Pod pojęciem formalnej kontroli jakości danych rozumiana jest kontrola zawartości pól, które są warunkiem prawidłowego działania pojedynczych funkcji wzgl. łańcuchów (zespołów) funkcji programu. Kontrola zawartości pól, które konieczne są dla realizacji pojedynczych funkcji Przykładami pól wymaganych dla realizacji pojedynczych funkcji są: - pola, w których konieczne jest wprowadzenie danych; - prawidłowe formaty i jednostki; - tabele kodowania, których załoŝenie jest konieczne; - kody odpowiednio do załoŝonych tabeli kodowania. Kontrola wielu ww. pól moŝe być realizowana automatycznie (dotyczy przede wszystkim dobrych systemów ERP). Jednak występują tutaj równieŝ ograniczenia merytoryczne (np. kontrola jednostek miar) oraz natury organizacyjnej (np. w sytuacji występowania wielu źródeł błędów uwarunkowanych uŝytkowaniem, które są rezultatem błędnego zrozumienia funkcji pól i ostatecznie nie mogą zostać takŝe uwzględnione w standardowo zautomatyzowanej kontroli błędów). Kontrola prawidłowości definicji łańcuchów funkcji Przykładami tego rodzaju łańcuchów są: - zaopatrzenie z (dyspozycją) wystawienie zamówienia księgowanie przyjęcia towaru księgowania faktury zakupu kontrola rachunków zarządzanie płatnościami; - produkcja z (dyspozycją) wystawienie zleceń produkcyjnych harmonogramowanie i planowanie dopuszczenie meldunki zwrotne czasów operacji i ilości zgłoszenia o zakończeniu; 6 Problematyka zarządzania jakością danych jest coraz częściej podejmowana w większych przedsiębiorstwach, które były inspiratorem wprowadzenia nowych algorytmów i metod; por. np. Windheuser (2002). 7 por. Kluge P. D., (2003), s oraz KuŜdowicz P. (2004). 8

9 - sprzedaŝ z (ofertą) zlecenie klienta specyficzne dla klienta zlecenie produkcyjne dokument dostawy fraktura windykacja naleŝności zaksięgowanie wpłat; - księgowość i rachunek kosztów z nadzorowaniem automatycznych księgować (przede wszystkim tych, które generowane są w innych modułach) oraz księgowaniem zamknięcia miesiąca. Sprawdzeniu funkcjonowania takich łańcuchów słuŝy najczęściej tylko automatycznie uruchamiany system pomocy (np. przypomnienia lub definiowane przez uŝytkownika blokady i ostrzeŝenia). 4.2 Kontrola merytoryczna jakości danych Pod pojęciem merytorycznej kontroli jakości danych rozumiana jest kontrola prawidłowości działania algorytmów obliczeniowych oraz kontrola dodatkowa jakości archiwum danych zakładowych. Kontrola algorytmów obliczeniowych jest konieczna zawsze wtedy, gdy są one wykorzystywane po raz pierwszy lub w innych warunkach. Typowymi przykładami są: - Wyznaczanie przeciętnych cen materiałów lub przeciętnego kosztu wytworzenia. Wskutek rekursywnego charakteru algorytmu są one szczególnie wraŝliwe na błędy. W takim przypadku implikuje to konieczność sprawdzenia reakcji systemu na sytuacje wyjątkowe (np. w razie dopuszczenia występowania negatywnych stanów). - Generowanie propozycji zamówień w ramach dyspozycji materiałowej i produkcyjnej. RównieŜ te algorytmy mają w odniesieniu do aktualizacji stanów charakter rekursywny i dlatego są szczególnie wraŝliwe na błędy. Oznacza to konieczność sprawdzenia propozycji generowanych przez system w razie wystąpienia zmian parametrów dyspozycji. - Wyniki kalkulacji. Konieczność ich sprawdzania wynika przede wszystkim ze sposobu ich generowania, w ramach którego angaŝowanych jest wiele danych podstawowych, danych dotyczących procesów biznesowych oraz róŝnych schematów kalkulacji. Sprawdzenie jakości danych archiwów zakładowych powinno nastąpić zanim wykorzystane będą one w sensie Data Mining. Realizowane moŝe być ono przy zastosowaniu, poza znanymi metodami statystycznymi (np. test uciekiniera), przede wszystkim narzędzi do sprawdzenia poprawności ekonomicznej rekordów danych Zastosowanie odpornych algorytmów obliczeniowych Kontrola wraŝliwości i złoŝoności obliczeniowej algorytmów jest wprawdzie przedmiotem wielu badań naukowych. Odnosi się jednak wraŝenie, Ŝe wskutek instalacji tych algorytmów w systemach ERP coś zaniedbano. Dlatego teŝ 8 por. Kluge P. D., Rohn H., (2002). 9

10 zastosowanie odpornych algorytmów w tych systemach naleŝy rozwaŝyć w dwóch aspektach 9 : - wybór mniejszej liczby niebezpiecznych danych wejściowych dla wraŝliwych na błędy algorytmów systemu ERP. Implikuje to np. wykorzystywanie kosztów planowanych lub standardowych dla wyceny ilościowej realizowanej w ramach rachunku kosztów tak długo, jak nie będzie mogła być jeszcze zagwarantowana wymagana jakość kosztów rzeczywistych (wyznaczanych w oparciu o wraŝliwe na błędy algorytmy). - wybór odpornych algorytmów do zewnętrznego przeliczania danych wejściowych. Wiele rozwiązań ERP dedykowanych dla sektora MSP zawiera pola do wprowadzenia danych, które właściwie wymagają przeprowadzenia dodatkowych rachunków; np. zapasy bezpieczeństwa, zapasy meldunkowe i (korzystne kosztowo) stałe wielkości zamówień w ramach dyspozycji. Przy realizacji takich (wtedy zwykle na bazie arkusza kalkulacyjnego realizowanych) dodatkowych rachunków uŝytkownik ma wolny wybór. I tak np. środkiem pomocniczym do wyznaczenia korzystnej kosztowo stałej wielkości zamówienia zalecana jest bardzo odporna na błędy klasyczna formuła ekonomicznej wielkości zamówienia. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, iŝ takie parametry naleŝy pielęgnować w zaleŝności od silnych zmian programu produkcji. 5 MenadŜer jakości danych w małym i średnim przedsiębiorstwie Przedstawione powyŝej elementy składowe systemu zarządzania jakością danych są (w porównaniu do typowego obecnie stanu wykorzystania systemów ERP) zadaniami dodatkowymi, które zwykle przez (w MSP) zatrudniony personel nie mogą być realizowane ani w sensie ilościowym, ani jakościowym. Przedsiębiorstwa z rozwaŝanej tutaj grupy, z uwagi na (w porównaniu do większych firm) stosunkową małą masę korzyści, mogą pozwolić sobie jednak na zaangaŝowanie maksymalnie dwóch pracowników do opieki na systemem ERP. PoniewaŜ koszty systemu podwajają się często dla przedsiębiorstwa, menadŝer jakości danych powinien wykonywać następujące zadania: - realizacja opisanych w rozdziale 4 elementów składowych; - wspieranie pracowników przy koniecznych poprawkach wzgl. korektach; - realizacja funkcji skoczka w odniesieniu do pielęgnacji danych podstawowych i zakładowych w razie nieobecności pracownika; - opracowanie propozycji dla kierownictwa lepszego wykorzystania funkcji wzgl. wykazania ich opłacalności. PoniewaŜ niektóre z przedstawionych zadań dotyczą działań, które realizowane są przez odpowiednich doradców zewnętrznych w ramach umów serwisowych, powstaje pytanie, czy powinni to być pracownicy specjalistycznej 9 Kluge P. D., (2003), s

11 firmy usługowej czy firmy software owej? W procesie kształcenia tego rodzaju personelu naleŝy zwrócić uwagę na: - szeroką wiedzę na temat zaleŝności ekonomicznych; - znajomość funkcji oraz umiejętność obsługi zintegrowanego rozwiązania klasy ERP oraz - umiejętność radzenia sobie w przypadku waŝniejszych awarii sprzętu i oprogramowania PowyŜsze wymagania są moŝliwe do spełnienia (w porównaniu do dominujących obecnie koncepcji kształcenia) tylko w przypadku, gdy: - przywiązana będzie większa uwaga na wiedzę o zaleŝnościach ekonomicznych na niekorzyść wiedzy specjalistycznej; - wiedza ekonomiczna przekazywana będzie w powiązaniu (w sposób zintegrowany) z wiedzą na temat komputerowej implementacji procesów gospodarczych i zaleŝności z nich wynikających oraz - proces kształcenia realizowany będzie z ścisłym powiązaniu z praktyką, a w szczególności specyfiką małych i średnich przedsiębiorstw. Przy tym moŝna sobie wyobrazić idealny przypadek, kiedy to kształcący się w ramach praktyk (ewent. w oparciu o instalację testową) wdraŝają rozwiązanie klasy ERP równolegle do konwencjonalnie opracowywanych procesów gospodarczych a przy tym poznają korzyści systemu jeszcze przed podjęciem decyzji o jego zakupie. 6 Podsumowanie: Małe i średnie przedsiębiorstwa znajdują się w kręgu zainteresowania firm oferujących zintegrowane standardowe oprogramowanie klasy ERP. W artykule wykazano, Ŝe zastosowanie tych systemów w takiej grupie przedsiębiorstw jest zwykle tylko opłacalne w przypadku korzystania z funkcji wspomagania decyzyjnego. Wynika to ze specyfiki rozwaŝanego sektora przedsiębiorstw. W firmach tych występuje wysoka (w porównaniu do większych przedsiębiorstw) wadliwość danych. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do realizacji funkcji wspomagania decyzyjnego. Dlatego teŝ przedstawiono koncepcję systemu zarządzania jakością danych, którego zadaniem jest zapewnienie opłacalności zastosowania systemów klasy ERP. Literatura 1. Automat do sprawdzania jakości danych w obszarze rachunkowości; http//www.zcie.uz.zgora.pl 2. Kluge P. D., Datenqualitätsmanagement für kleine und mittlere Unternehmen, Komputerowo zintegrowane zarządzanie, WNT, Warszawa 2003, s

12 3. Kluge P. D., Rohn H., Czy istnieje rynek dla oprogramowania do wspomagania decyzyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach?, AE Poznań, Poznań Kluge P.D., KuŜdowicz P., Wartość archiwum danych zakładowych systemu klasy ERP, Value 2003, t. 2. s , UMCS Lublin KuŜdowicz P., Tendencje rozwoju komputerowo wspomaganego controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Wiedzy, Warszawa Stalknecht P., Hasenkamp U., Einführung in die Wirtschaftsinformatik, 9. Aufl., Springer Verl., Berlin Windheuser U., Konstruktivfes Datenqualitätsmanagement in der WestLB, OR News 16 (2002), GOR, Bochum Prof. dr hab. Paul Dieter KLUGE Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra, Tel.:(0-68) Dr inŝ. Paweł KUśDOWICZ Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra, Tel.:(0-68)

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach P. D. Kluge Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach (PTE Zielona Góra; 24.09.05) Controlling naleŝy do młodych dziedzin związanych z organizacją i zarządzaniem.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 19 3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Bardziej złożone od danych podstawowych są funkcje, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Prognoza płynności finansowej w zintegrowanym systemie informatycznym na przykładzie rozwiązania proalpha

Prognoza płynności finansowej w zintegrowanym systemie informatycznym na przykładzie rozwiązania proalpha Prognoza płynności finansowej w zintegrowanym systemie informatycznym na przykładzie rozwiązania proalpha Cash forecast with enterprise resource planning system on the example of proalpha solution Paul

Bardziej szczegółowo

5. Analiza odchyleń plan - wykonano

5. Analiza odchyleń plan - wykonano Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 38 5. Analiza odchyleń plan - wykonano Zgodność pomiędzy danymi rzeczywistymi a zaplanowanymi występuje rzadko (także przy konsekwentnym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zanim zadzwonisz do Serwisu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SKORYGOWAĆ WARTOŚCI NALICZONYCH ODPISÓW

Zanim zadzwonisz do Serwisu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SKORYGOWAĆ WARTOŚCI NALICZONYCH ODPISÓW Zanim zadzwonisz do Serwisu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SKORYGOWAĆ WARTOŚCI NALICZONYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH W NAJNOWSZYCH WERSJACH SYSTEMU LEO? OPERACJA KOREKTA WYKONANYCH ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych

Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych Utrata wartości aktywów w rachunku przepływów pienięŝnych Maciej Jurczyga Celem artykułu jest przybliŝenie czytelnikom zagadnień związanych z prawidłowym ujęciem skutków utraty wartości aktywów w rachunku

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne narzędzia controllingowe

2. Ogólne narzędzia controllingowe Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling w zintegrowanych systemach zarzadzania 1 Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr. inż. Paweł Orzeszko Controlling w zintegrowanych systemach

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

- nowe wyzwania. Paweł Kominek

- nowe wyzwania. Paweł Kominek Informatyzacja przedsiębiorstw - nowe wyzwania Paweł Kominek Poznań, 05-01-2010 Plan prezentacji Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Zakres przedmiotu krótkie wprowadzenie Systemy zarządzania Gry i

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Klient składa zapytanie ofertowe na typowy wyrób: krzesło Lena BeŜowe w ilości 14 sztuk

Klient składa zapytanie ofertowe na typowy wyrób: krzesło Lena BeŜowe w ilości 14 sztuk 1. ŁAŃCUCH PRODUKCYJNY W SYSTEMIE CLEAR-PRO (WWW.CLEAR.COM.PL) Przebieg łańcucha zdarzenia produkcyjnego opisano na uproszczonym przykładzie firmy produkującej meble i wspomagającej się w procesie produkcji

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Komunikaty statystyczne medyczne

Komunikaty statystyczne medyczne Komunikaty statystyczne-medyczne (raporty statystyczne SWX) zawierają informację o usługach medycznych wykonanych przez świadczeniodawcę. Przekazany przez świadczeniodawcę komunikat podlega sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 7 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1 W ustawie z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki to produkt unikalny, nie tylko na sądeckim rynku. Oferuje kompendium wiedzy m.in. z rachunkowości finansowej i zarządczej, podatków, ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza?

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Kontrola finansowa jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA

ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA ANALIZA KOSZTÓW WYTWARZANIA Wykład 1 WPROWADZENIE dr inż. Jarosław Zubrzycki Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke: Rachunek Kosztów dla inżynierów Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu przygotowawczego do egzaminu EBC*L, obejmujący zagadnienia wymienione w Syllabusie EBC*L oraz podzielony na

Szczegółowy program kursu przygotowawczego do egzaminu EBC*L, obejmujący zagadnienia wymienione w Syllabusie EBC*L oraz podzielony na Szczegółowy program kursu przygotowawczego do egzaminu EBC*L, obejmujący zagadnienia wymienione w Syllabusie EBC*L oraz podzielony na 5 grup tematycznych: I. Sprawozdawczość finansowa - Bilans i inne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE 1) Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi optymalizacji zakupu energii

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW

PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW PROFESJONALNE STUDIUM FINANSÓW DLA MENEDŻERÓW Jak budowac konkurencyjność firmy poprzez skuteczne zarządzanie finansowymi aspektami jej działalności TERMIN od: 19.10.2017 TERMIN do: 13.01.2018 CZAS TRWANIA:12

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo