I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)"

Transkrypt

1 zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej. numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DNI I GODZINY PRACY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska numer telefonu: numer faksu: Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (dni robocze) w godz Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAMÓWIENIA): I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP A. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oprogramowania klasy ERP - moduły: FK, Kadry, Kasa, Płace, ZFS(Zakładowy Fundusz Socjalny), Środki Trwałe, Zakup, Magazyn bilety. 2. Oprogramowanie ma składać się ze zbioru współpracujących ze sobą aplikacji, urządzeń (modułów) integrujących działanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej, na wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania zarządu. 3. System ma umożliwić optymalne wykorzystanie zasobów posiadanych przez Zamawiającego oraz uporządkować zachodzące w nim procesy. Oprogramowanie powinno być oparty na jednej wspólnej dla całego systemu- bazie danych. 4. Proponowane rozwiązania powinny zapewniać także transfer danych pomiędzy poszczególnymi elementami oprogramowania oraz wysokie bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach ich przetwarzania. 5. Montaż, wdrożenie i uruchomienie ww. oprogramowania, obejmujące: a) Wykonanie niezbędnych prac analitycznych (w tym opracowanie projektu wdrożenia), b) Zarządzanie wdrożeniem, c) Prace implementacyjne i konfiguracyjne, d) Szkolenie użytkowników,

2 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP e) Migrację danych z obecnie funkcjonujących programów (systemów), f) Wykonanie interfejsu do systemów pomocniczych: bankowości elektronicznej, programu Płatnik itp. Szczegółowe warunki wdrożenia zostały określone we wzorze umowy na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania. 6. Udzielenie licencji na oprogramowanie. W ramach licencji należy zapewnić licencję systemu ERP, bazy danych i niezbędnego oprogramowania pozwalającego na równoczesną eksploatację systemu na nim 7. Szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oprogramowania. Warunki szkolenia określone zostały we wzorze umowy na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania.( Załącznik Nr 2) 8. Zapewnienie obsługi posprzedażnej (serwisowej), opieki technicznej i konserwacji zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie. Serwis musi obejmować opiekę nad eksploatacją całego zintegrowanego systemu zarządzania. 9. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego (serwera / serwerów) niezbędnego do zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji proponowanego systemu informatycznego z uwzględnieniem elementów mających zasadniczy wpływ na niezawodną i bezawaryjną pracę systemu. B. Warunki ogólne dotyczące oprogramowania. Zadania oprogramowania: 1. Oprogramowanie ma za zadanie usprawnić działania Zamawiającego w zakresie zarządzania na wszystkich polach związanych z główną działalnością Zamawiającego, działalnością poboczną, administracją, finansami i sprawami osobowymi. Swym obszarem działania ma obejmować ogół zagadnień związanych z wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesach działania Zamawiającego. W zakresie finansowym ma być w pełni funkcjonalną i uniwersalną całością służącą do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych operacji finansowo - księgowych. Podobne zastosowanie ma mieć w zakresie zarządzania personelem w zakresie spraw kadrowych, płacowych oraz ewidencyjnych (związanych min. z ewidencją czasu pracy). W zakresie działań Zamawiającego, związanych z pracą służb magazynowych, oprogramowanie ma wspomagać procesy związane z przepływem materiału od momentu zamówienia, aż po moment wydania bądź sprzedaży. Oczekuje się, że oprogramowanie będzie stanowiło narzędzie do skutecznego prowadzenie polityki magazynowej w ramach wewnętrznych procedur jak również w ramach polityki upustów i rabatów. 2. Oprogramowanie, za sprawą swej integralności ma być narzędziem pozyskania informacji na temat organizacji firmy oraz zachodzących w niej procesów na każdym etapie. 3. Służbom technicznym ma służyć jako narzędzie do budowy rozkładów jazdy na etapach od projektu do praktycznego wykonania. Ma zapewnić nadzór nad taborem, stanem realizacji zleconych zadań, min. przez integrację z urządzeniami zainstalowanymi w pojazdach wykonujących przewozy zgodnie z zawartymi umowami z Zamawiającym Oprogramowanie ma być narzędziem do tworzenia harmonogramów dla służb nadzorujących i

3 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP planujących pracę kierowców oraz służb nadzorujących. 4. Od oprogramowania oczekuje się wsparcia obsługi warsztatowej pojazdów, współpracującego z ze służbami odpowiedzialnymi za magazyn oraz wykorzystanie taboru. Oprogramowanie ma służyć również ewidencji i rozliczeniu opłat dodatkowych oraz rozliczeniu służb odpowiedzialnych za kontrolę biletów. Integralność oprogramowania. 5. Oprogramowanie powinno charakteryzować się wysoką integralnością danych. Poszczególne moduły oprogramowania powinny posiadać ten sam model danych zapewniając bezkonfliktową wymianę danych i ten sam system zarządzania bazą danych zapewniając bezkonfliktową wymianę danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi modułami powinna się odbywać w zakresie sieci komputerowej (LAN, WAN, MODEM-MODEM). Zgodność z prawem obowiązującym. 6. Oferowane oprogramowanie w procesie przetwarzania danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(dz.u z późn. zm.) musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. C. Szczegółowe wymagania wobec systemu. 1. Aplikacja musi posiadać następujące możliwości: a) Identyfikację poszczególnych użytkowników b) Definiowanie użytkowników aplikacji wraz z określaniem praw dostępu do poszczególnych operacji ( użytkownik, administrator) c) Musi być wykonana w okienkowym trybie graficznym 2. System musi składać się z modułów posiadających następujące funkcjonalności/możliwości: Część ekonomiczna. a) Kadry 1) Kartoteka osobowa pracownika, a) Dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsc urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL), b) Adresy miejsca zameldowania i do korespondencji, c) Informacje o posiadanych dokumentach (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa, ubezpieczeniowa itp.), d) Informacje dotyczące ZUS, e) Informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony, f) Informacje dotyczące kasy chorych, g) Przebieg pracy zawodowej

4 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 1) Informacja o zatrudnieniu w poprzednich przedsiębiorstwach, 1) Przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie, 2) Dane dotyczące umów cywilnoprawnych, h) Posiadane kwalifikacje, 1) Wykształcenie, zawód, badania lekarskie, znajomość języków obcych, kończone kursy, uprawnienia zawodowe, szkolenia, 2) Możliwość określania własnych kwalifikacji, i) Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień pokrewieństwa), j) Kary i nagrody, 2) Kartoteka nieobecności, 3) Harmonogram czasu pracy (indywidualne kalendarze dla pracowników), 4) Pisma kadrowe z możliwością zmiany formy,, a) Umowa o prace na czas nieokreślony i określony b) Przeszeregowania, c) Zmiany warunków pracy lub płacy, d) Rozwiązywanie umowy o pracę, e) Świadectwo pracy, f) Zaświadczenie o pracy i płacy, g) Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej, h) Umowa zlecenie, i) Umowa cywilno prawna, j) Definiowanie i modyfikowanie własnych dokumentów, 5) Przeszeregowania indywidualne i grupowe, 6) Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnika, 7) Raporty kadrowe z możliwością wyboru grup pracowniczych, a) Roczna karta nieobecności pracowników, b) Wykaz nieobecności pracowników, c) Lista pracowników zatrudnionych w wybranym okresie, d) Lista pracowników zwolnionych w wybranym okresie, e) Zestawienie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, f) Zestawienie stanu zatrudnienia z podziałem na jednostki organizacyjne, g) Analiza zatrudnienia w wybranym okresie, h) Lista pracowników według wieku, i) Lista pracowników na wybranych stanowiskach pracy, j) Wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników, k) Przebieg pracy zawodowej pracownika, l) Wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej, m) Wykaz stażu pracy, n) Wykaz aktualnych stawek, o) Wykaz godzin nadliczbowych w wybranym okresie, p) Wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w wybranym okresie, q) Lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym, r) Wsparcie sprawozdawczości dla potrzeb GUS, 8) Możliwość sporządzania własnych raportów kadrowych,

5 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 9) Staże pracy, 10) Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu, b) Płace 1) Funkcje algorytmu płacowego, a) Płaca zasadnicza, b) Premia, c) Godziny nadliczbowe, d) Dodatki i dopłaty, e) Naliczanie wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i inne, f) Obliczanie wynagrodzeń i zasiłków za czas nieobecności wskutek choroby, g) Dodatki za wysługę lat, h) Zaliczki na podatek dochodowy, i) Potrącenia egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych, j) Spłaty pożyczki PKZP i ZFM, k) Składki ZUS, l) Możliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy, 2) Możliwość modyfikacji algorytmów obliczani wynagrodzeń lub tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika, 3) Rozliczanie umów cywilnoprawnych, 4) Pozostałe funkcje programu płacowego, 5) Możliwość przygotowania więcej niż jednej listy płac w miesiącu, 6) Możliwość wprowadzania danych z dokumentów płacowych, 7) Przepisywane danych płacowych z jednej listy na drugą, 8) Kartoteki: 9) Kartoteka zarobkowa, 10) Kartoteka chorobowa, 11) Kartoteka podatkowa, 12) Przelewy bankowe i Homebanking, 13) Dekretacja list płac z uwzględnieniem stanowisk kosztów, 14) Generowanie dokumentów podatkowych PIT, 15) Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do Programu Płatnika, 16) Możliwość sporządzania zaświadczeń o pacy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego algorytmu ściągania informacji zarobkowych, 17) Prowadzenie pełnej ewidencji funduszu socjalnego z pilnowaniem progów zwolnienia z podatku, generowanie przelewów na konta własne pracowników i obce organizatorów, wypłaty do kasy, 18) Prowadzenie pełnej ewidencji kartoteki PKZP i pożyczek z historią operacji, rozliczeniem sald i generowaniem przelewów wypłaconej pożyczki, 19) Prowadzenie pełnej ewidencji pożyczek ZFM z historią operacji i generowaniem przelewów wypłaconej pożyczki,

6 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 20) Raporty a) Lista płac paski,, b) Zestawienie płac, dodatków i potrąceń, c) Rachunki bankowe pracowników, d) Wykaz składników płacowych, e) Urzędy skarbowe i dane pracownika, f) Zestawienie składek ZUS pracowników, g) Wydruk kartotek podatkowych, h) Możliwość definiowania raportów własnych, i) Przesyłanie wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego, c) Finanse 1) Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku., 2) Dowolna struktura konta definiowana przez użytkownika (do 10 poziomów). 3) Obsługa kont pozabilansowych, 4) Blokada księgowania na wybranych kontach, 5) Definiowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników, 6) Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola kręgów kosztów, 7) Analiza obrotów i sald kont na dowolnie wybrany dzień roku obrotowego, 8) Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych, 9) Prowadzenie rozrachunków walutowych. 10) Automatyczna dekretacja typowych operacji według ustalonych schematów księgowania., 11) Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych., 12) Dziennik główny i dzienniki cząstkowe, 13) Pełna zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości, 14) Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planu kont, d) Środki Trwałe 1) Wystawianie dokumentów: OT przyjęcie środka trwałego, LT likwidacja całkowita lub częściowa, PT przekazanie środka trwałego, MT zmiana miejsca użytkowania, stanowiska kosztów, 2) Oddzielne kartoteki środków trwałych, środków nisko cennych, wartości niematerialnych i prawnych, 3) Naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną, planową, 4) Ewidencja historii środków trwałych, 5) Ewidencja środków trwałych zlikwidowanych, 6) Podział amortyzacji na podatkową i bilansową, 7) Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów, 8) Obsługa tabeli amortyzacyjnej,

7 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 9) Możliwość tworzenia planów amortyzacji do końca roku, końca okresu umarzania lub do wybranej daty dla wszystkich lub wybranych środków trwałych, 10) Definiowanie schematów księgowania amortyzacji, dokumentów, podatku, przeszacowania i inwentaryzacji, 11) Możliwość przypisania schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych, 12) Generowanie dowodów księgowych do systemu FK, 13) Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo-wartościowej na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialne, e) Kasa 1) Dowolna ilość kas, 2) Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów KP, KW., 3) Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja, 4) Podgląd bieżących rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, 5) Przydział uprawnień do poszczególnych kas dla kasjerów, 6) Definiowanie własnych słowników operacji kasowych, 7) Integracja z modułem sprzedaży, automatyczne wystawianie dokumentów kasowych dla płatności gotówkowych., 8) Integracja z funduszem socjalnym, pożyczkami PKZP i ZFM, f) ZFS 1) Ewidencja wszystkich świadczeń socjalnych, 2) Możliwość rozliczanie podatku, 3) Możliwość przekazywania świadczeń do płac, 4) Tworzenie przelewów, 5) Integracja z płacami i kasą, g) Zakupy-Sprzedaż 1) Wiele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika, 2) Definiowanie schematów dekretacji dokumentów zakupu, 3) Rozliczenie zakupu usług, 4) Rejestry zakupu VAT, 5) Wiele rejestrów sprzedaży definiowanych przez użytkownika, 6) Wystawianie faktur VAT, dokumentów korygujących i innych (możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży), 7) Definiowanie schematów dekretacji, 8) Automatyczne dekretowanie dokumentów sprzedaży, 9) Rejestry sprzedaży VAT, 10) Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów kasowych przy zapłatach gotówkowych integracja z modułem kasowym, 11) Wspólna dla całego systemu kartoteka kontrahentów, 12) Podział kontrahentów na grupy i branże, 13) Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych, 14) Analiza rozrachunków wg różnych kryteriów, 15) Ratalne terminy płatności należności i zobowiązań, 16) Wystawianie not odsetkowych,

8 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 17) Możliwość naliczania formalnych odsetek i wystawiania związanych z tym not odsetkowych (za faktury niespłacone), 18) Kartoteka not odsetkowych, 19) Potwierdzenie sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień, 20) Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, 21) Kompensaty należności i zobowiązań, Wykonawca dostarczy pliki instalacyjne na nośniku elektronicznym 2. Wykonawca udzieli licencji na użytkowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt.1 (szczegółowe warunki udzielenia licencji na użytkowanie przedmiotu zamówienia oraz instalację aplikacji sprzedaży określone zostały w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY 7 pkt. 7.1 i 7.2). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi we WZORZE UMOWY (stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego). ROZDZIAŁ III. WARUNKI PŁATNOŚCI: wskazane we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego. ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: do dnia 24 grudnia 2014 roku. ROZDZIAŁ V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą - w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie). 3. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi danymi:

9 ZAPYTANIE OFERTOWE - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Oferta - System finansowo księgowy Nazwa i siedziba Wykonawcy Nie otwierać przed: 19 listopada 2014 ROKU GODZ W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ - ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. ROZDZIAŁ VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Miejsce składania ofert : Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska Termin składania ofert : 19 listopada 2014 roku godz Miejsce otwarcia ofert : Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska Termin otwarcia ofert :19. listopada 2014 roku o godz Termin związania ofertą - 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ VII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ - WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą : 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, 2. oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca : 2.1. zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń; 2.2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 2.3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2.4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2.5. jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert; 2.6. zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez

10 Zamawiającego 3. wypełnionego FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. * a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów -wskazanych w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia lit.a) stosuje się odpowiednio. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: - oryginały - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE: 1. Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:.1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie : Lp KRYTERIUM RANGA. 1. Cena 100 % 1.2. Wartość punktowa za kryterium - cena - obliczona będzie wg następującego wzoru: C min P1= x R x 100 C bad gdzie: P 1 - punktacja za kryterium cena, Cmin - najniższa zaoferowana cena (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego), Cbad - cena oferty rozpatrywanej (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego), R - ranga przyznana danemu kryterium; 1.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów). 2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) ceny jako ceny kompletnej i jednoznacznej. 3. Cena musi obejmować: a) cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego realizacji; b) koszt dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim;

11

12 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTY......, dnia... /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ OFERTA na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej. numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 I. DANE WYKONAWCY: [nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy] [siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy] numer telefonu... numer faksu... REGON:... NIP... NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:... II. CENA RYCZAŁTOWA: Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: CENA (brutto)* -... (słownie: ) CENA (netto) -... (słownie: ) *Cena ryczałtowa musi obejmować: a) cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego realizacji; b) koszt dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim; c) opłatę za udzielenie licencji, o której mowa w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY 7 pkt. 7.1 i pkt.7.2. UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do _ jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). III. OŚWIADCZENIA: Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

13 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 6. jestem związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert; IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... adres ... V. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: Wykonawca, którego reprezentuję: a) nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom; b) zamierza powierzyć wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następującą/następujące część/części zamówienia:* * niepotrzebne skreślić Część / części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom: ( uwaga : może zostać sporządzony w _ formie załącznika) / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

14 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 w dniu xx.xx.2014 pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej ( jednostką budżetową Gminy Miasta Biała Podlaska) w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Plac Wolności 12 NIP: , REGON reprezentowanym przez:: a 1. Tadeusza Ułanowicza Dyrektora zwanym dalej ZKM lub ZAMAWIAJĄCYM, yyyyyyy. z siedzibą yyyyyyy, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS:yyyyyy, REGON:yyyyyyy,NIP:yyyyyyyy lub imię i nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą yyyyy/nip yyyy/regon yyyyy zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1. yyyyyyyyyyy, Strony zawierają niniejszą umowę o treści następującej: 1. DEFINICJE a. Awaria całkowity brak możliwości funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego, lub - funkcjonowanie oprogramowania aplikacyjnego niezgodne z opisanym w dokumentacji, powodujące błędne zapisy w bazie danych oprogramowania aplikacyjnego wymagające ręcznych ingerencji. b. Czas naprawy czas od podjęcia działań przez Wykonawcę w celu wyeliminowania awarii, wady lub problemu i liczony od momentu udostępnienia systemu komputerowego przez Zamawiającego do jej usunięcia, liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. c. Czas reakcji czas od zgłoszenia awarii, wady lub problemu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego do Wykonawcy, do pojęcia działań przez pracowników Wykonawcy. d. Dokumentacja oznacza aktualny materiał objaśniający oprogramowanie aplikacyjne dostarczone Zamawiającemu w postaci elektronicznej i/lub papierowej w skład którego wchodzi specyfikacja i instrukcja obsługi. e. Formularz zgłoszenia dokument o określonym przez Wykonawcę wzorze stosowany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego do pisemnego i/lub elektronicznego zgłaszania awarii, wady lub problemu. f. Koszty dojazdu Każdorazowo, jeżeli usługa wykonywana jest na rzecz Zamawiającego poza siedziba Wykonawcy a dotyczy usługi płatnej przez Zamawiającego, doliczany jest koszt dojazdu, bez względu na rodzaj środka transportu, jakim dojazd jest realizowany.

15 - Opłata ta zawiera w sobie pokrycie kosztów eksploatacji pojazdu oraz wynagrodzenie pracownika Wykonawcy za czas dojazdu do miejsca świadczenia usługi i powrót do siedziby Wykonawcy. - Koszty eksploatacji pojazdu liczony jest wg zasad przyjętych w rozliczeniach z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego (o pojemności powyżej 900cm 3 ) do celów służbowych. - Czas dojazdu wynika z podzielenia odległości przez 60 km/godz. (średnia prędkość przejazdu). g. Modyfikacja zmiany istniejących funkcji i nowe funkcje wprowadzone w oprogramowaniu aplikacyjnym przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego. h. Normalne godziny pracy godziny pracy Zamawiającego ( ), w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w których świadczona jest gotowość wykonywania usług. i. Obszar funkcjonalny (moduł) niepodzielna funkcjonalna część oprogramowania o określonej specyfikacji. j. Opieka serwisowa zespół czynności, usług konsultacyjno, konserwacyjno-serwisowych, związanych z utrzymaniem sprawności działania systemu komputerowego eksploatowanego przez Zamawiającego. k. Opiekun systemu wyznaczony pracownik Zamawiającego współpracujący z Wykonawcą, odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu komputerowego u Zamawiającego. l. Oprogramowanie aplikacyjne lub oprogramowanie oznacza oprogramowanie lub jego część, obejmujące wykonywalny maszynowy kod programu, którego Wykonawca jest autorem będącym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utrwalony na nośnikach magnetycznych lub optycznych. m. Platforma sprzętowo-systemowa ustalony w momencie instalacji oprogramowania aplikacyjnego zestaw sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych posiadany przez Zamawiającego, na którym zainstalowany jest system komputerowy. Jakiekolwiek zmiany w zakresie konfiguracji serwera bazodanowego w ramach tej Umowy wymagają konsultacji z Wykonawcą. n. Problem działanie lub zachowanie się systemu komputerowego uznane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego za niepoprawne, lub wymagające usprawnienia i zgłoszone do Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z określonymi w Umowie zasadami na formularzu zgłoszenia. Przyczyna problemu nie leży w niesprawności oprogramowania czy też jego niezgodności ze specyfikacją a ma naturę zjawiska wcześniej nieprzewidzianego lub wynikłego ze zmian Zamawiającego lub jego otoczeniu formalno prawnym. o. Stawka podstawowa pobierana przez Wykonawcę opłata ryczałtowa w zależności od wykonywanej usługi na rzecz Zamawiającego. Najmniejszą rozliczaną jednostką jest ½ godziny. p. Specyfikacja wykaz funkcji oprogramowania, sposób ich realizacji określony w dokumentacji oraz w szczególności lista i postać raportów emitowanych przez oprogramowanie.

16 q. System komputerowy lub System oznacza dostarczone Zamawiającemu współdziałające ze sobą następujące elementy: i. Oprogramowanie o funkcjonalności, zgodnej z ofertą przedłożona przez Wykonawcę, i załącznikiem do niniejszej Umowy, dostarczone na podstawie niniejszej Umowy. ii. Dokumentację do oprogramowania aplikacyjnego r. Umowa Opieki Serwisowej umowa dodatkowa jaka może być zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zakresie opieki pogwarancyjne. s. Usługa konsultacji i serwisu oprogramowania - usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, mająca charakter pomocy i doradztwa w zakresie eksploatacji oprogramowania po uruchomieniu. Obejmuje ona także inne usługi mające za zadane poprawne funkcjonowanie oprogramowania lub też usuwanie przejawów nieprawidłowego zadziałania Zamawiającego czy tez awarii sprzętu komputerowego. t. Usługa programowa usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mająca charakter modyfikacji istniejącego oprogramowania, w stopniu nieznacznym. Wynikiem takiej usługi jest opracowanie fragmentu kodu w postaci wynikowej skompilowanej lub definicji zewnętrznej lub mikrooperacji. Pojęcia usługa programowa nie stosuje się przy opracowaniu całkowicie nowych modułów oprogramowania, systemów. W takiej sytuacji stosuje się wycenę końcowego pakietu i nie stosuje się wyceny godzinowej. u. Usługa szkoleniowo-wdrożeniowa usługa świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, mająca charakter dodatkowego przygotowania Zamawiającego w zakresie poprawnego użytkowania programu, systemu operacyjnego, sprzętu komputerowego itp. Obejmuje ona także pomoc przy definiowaniu modyfikowanych elementów oprogramowania aplikacyjnego (parametryzacja). v. Uzupełnienie rozszerzenie oprogramowania aplikacyjnego zawierającego zmiany określonych funkcji oprogramowania aplikacyjnego wynikające z rozwoju oprogramowania (nowe wersje), zmiany legislacyjne, które są obligatoryjne dla Zamawiającego. w. Wada niezdolność systemu komputerowego do realizacji funkcji zgodnie ze specyfikacją, nie ograniczająca zakresu funkcjonalnego oprogramowania aplikacyjnego, utrudniająca pracę użytkownikom oprogramowania aplikacyjnego wynikającą z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca i zgłoszona do Wykonawcy przez Zamawiającego na formularzu zgłoszenia, zgodnie z określonymi w Umowie zasadami. Wada nie obejmuje fizycznej niesprawności sprzętu komputerowego na którym eksploatowany jest system komputerowy. 2. PRZEDMIOT UMOWY 2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostarczenie i wdrożenie u Zamawiającego modyfikacji systemu komputerowego, opartego o bazy danych Zamawiającego, polegające na: a) uruchomieniu w ciągu xxxxx od daty podpisania umowy systemu komputerowego o funkcjonalności zawartej w załączniku nr 1 do umowy, b) sprawowaniu opieki powdrożeniowej o charakterze nadzorowanej eksploatacji nad systemem komputerowym w okresie 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia wdrożenia. c) sprawowaniu opieki gwarancyjnej w zakresie 24 miesięcy od daty odbioru.

17 2.2 W ramach opieki powdrożeniowej o charakterze nadzorowanej eksploatacji, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: a) pozostawanie w gotowości do realizacji usług, b) bezpłatne, zdalne lub bezpośrednie usunięcie usterki systemu w przypadku jej wystąpienia, c) bezpłatne udostępnianie Zamawiającemu modyfikacji standardowych oprogramowania aplikacyjnego, w szczególności w zakresie zmian prawa, d) wykonanie ewentualnych modyfikacji systemu w zakresie obejmującym do 20 godzin pracy, e) bezpłatne udzielanie wszelkich informacji na temat swej działalności i doświadczeń u innych Zamawiających w zakresie niezbędnym przy eksploatacji systemu. 2.3 Świadczenia i uzupełnienia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego po zakończeniu opieki powdrożeniowej określi Umowa Serwisowa. 2.4 Wykonawca zastrzega, że usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach opieki powdrożeniowej jak i gwarancji nie obejmują bezpłatnego usuwania usterek spowodowanych: a) wadami fizycznymi sprzętu komputerowego, b) brakiem kompatybilności systemu z nowo dołączanym sprzętem komputerowym lub modyfikowanymi innymi elementami platformy sprzętowo-systemowej bez uzgodnienia z Wykonawcą, c) działaniem wirusa komputerowego, d) utratą danych, bowiem na Zamawiającym ciąży każdorazowo obowiązek wykonania kopii zgodnie z przyjętą przez siebie polityką ochrony danych, e) wykazaną przez Wykonawcę przyczyną leżącą poza oprogramowaniem aplikacyjnym, na który to Wykonawca nie ma wpływu i nie ma możliwości poprawy, f) nieprawidłową eksploatacją systemu lub wyznaczonej platformy sprzętowosystemowej, na której używany jest system, w szczególności wykonywaniem czynności poza procedurami określonymi w dokumentacji systemu, g) wszelkimi ingerencjami Zamawiającego w zapisy bazy danych systemu realizowanymi za pomocą narzędzi zewnętrznych, procedur wbudowanych lub własnych rozszerzeń funkcjonalnych systemu. Wyjątek stanowią ingerencje Zamawiającego uzgodnione z Wykonawcą. h) uszkodzeniami systemu spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, np. zanik prądu, awaria sprzętu, i) instalacjami i naprawami dokonywanymi przez personel Zamawiającego lub przez osoby trzecie. Wyjątek stanowią instalacje i naprawy dokonywane przez Zamawiającego uzgodnione z Wykonawcą. j) zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w systemie i wyznaczonej platformie sprzętowo-systemowej, bez wiedzy Wykonawcy. 3. GWARANCJA I SPOSÓB REALIZACJI USŁUG

18 3.1 Zamawiający zastrzega, że usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach opieki powdrożeniowej jak i gwarancji sprawowane będą poprzez wykorzystanie telefonu, faksu, poczty, poczty elektronicznej, łączy zdalnych i Internetu. W szczególnych wypadkach dopuszcza się, na wyraźne zlecenie Zamawiającego, usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego. 3.2 W ramach Umowy, Zamawiający otrzyma pomoc polegającą na tym, iż w przypadku wystąpienia awarii, problemów i wad podczas eksploatacji systemu, a wynikłych z przyczyn w nim tkwiących, Wykonawca usunie je na warunkach określonych w Umowie. Sposób usunięcia awarii, problemów i wad jest ustalany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i będzie polegać na dostarczeniu Zamawiającemu nowej wersji produktu lub wskazaniu stosownego, akceptowalnego przez Zamawiającego sposobu uniknięcia skutków usterki. 3.3 W przypadku zaistnienia nieprawidłowości oprogramowania Zamawiający zobowiązany jest: a) Zgłosić nieprawidłowość oprogramowania Wykonawcy oraz przekazać wszelkie istotne, znane Zamawiającemu informacje o zaistniałej nieprawidłowości oprogramowania: 1. faksem/telefonicznie niezwłocznie po przesłaniu informacji o nieprawidłowości oprogramowania do siedziby Wykonawcy, pracownik Zamawiającego powinien potwierdzić jego przyjęcie przez Wykonawcę lub 2. pocztą elektroniczną niezwłocznie po przesłaniu informacji o nieprawidłowości oprogramowania do siedziby Wykonawcy, pracownik Wykonawcy powinien potwierdzić pocztą elektroniczną jego przyjęcie. b) Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Wykonawcę udzielić informacji o komunikatach generowanych przez oprogramowanie aplikacyjne. 3.4 Tryb podejmowania czynności serwisowych: a) Zgłoszenia nieprawidłowości oprogramowania aplikacyjnego i podejmowanie czynności serwisowych odbywać będzie się w następującym trybie: Rodzaj nieprawidłowości Czas reakcji Czas naprawy Awaria NGP NGP Problem NGP NGP Wada NGP NGP NGP oznacza normalne godziny pracy (przy czym zgłoszenia w dni robocze po godz. 15:30 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jako zgłoszone o 7:30 następnego dnia roboczego) b) Po odebraniu zgłoszenia o nieprawidłowości oprogramowania Wykonawca przystąpi w zadeklarowanym czasie reakcji do ich usuwania. Uznanie dotrzymania deklarowanego czasu reakcji nastąpi, jeżeli w tym czasie Wykonawca: 1. dokona diagnozy nieprawidłowości oprogramowania, 2. usunie nieprawidłowość oprogramowania lub, w razie potrzeby, zdefiniuje, wskaże i zaleci uruchomienie lub uruchomi rozwiązanie zastępcze, 3. w razie potrzeby usunie niespójności w bazie danych spowodowane nieprawidłowością oprogramowania c) Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie deklarowanego czasu jest pełne współdziałanie Zamawiającego wyrażające się w szczególności poprzez:

19 1. Udzielenie dostępu do systemu dla Wykonawcy zarówno w normalnych godzinach pracy a jeżeli okaże się to niezbędne także i poza tymi godzinami. 2. Dostępność kompetentnych pracowników Zamawiającego uznanych za niezbędnych. 3. Udzielanie innej pomocy niezbędnej do rozwiązania nieprawidłowości. Jakiekolwiek uchybienie w ww. zakresie wstrzymuje liczenie czasu. d) Jeżeli nie jest możliwe zdalne usunięcie nieprawidłowości oprogramowania lub nie można wskazać zastępczego sposobu użytkowania oprogramowania wówczas Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu bezpośrednio w miejscu instalacji oprogramowania aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu zostaną szczegółowo określone przez Strony. 3.5 Wykonawca nie może podejmować samodzielnej i samowolnej ingerencji w obsługiwany system informatyczny bez wiedzy i pisemnej zgody Zamawiającego. 3.6 Pracownicy Wykonawcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji. 3.7 Dostęp do danych czyniony przez pracowników Wykonawcy ma charakter tylko sprawdzenia poprawności ich składowania w bazach i nie nosi znamion analizy danych, które mogą podlegać ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 3.8 Dane zapisane w bazach danych oprogramowania są własnością Zamawiającego. 3.9 W przypadku wykonania kopii danych do celów testowych, Wykonawca oświadcza, że: a) Będzie ona wykonywana tylko za zgodą Zamawiającego, b) Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę otrzymanych danych. W szczególności system informatyczny, w którym przetwarzane są dane, będzie chroniony hasłem dostępu, a dla każdej z osób mających dostęp do systemu i przetwarzającej dane w systemie, zostanie ustalony odrębny identyfikator użytkownika. Ponadto dane będą podlegać ochronie w sposób co najmniej taki jak procedury ochrony danych Zamawiającego, c) Kopie danych zostaną w trwały sposób usunięte natychmiast po ustaniu przyczyny, dla której zostały wykonane Zamawiający wyznaczy z grona swych pracowników koordynatora współpracy, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu i współpracę merytoryczną u Wykonawcy Wykonawca wyznaczy z grona swych pracowników koordynatora, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu i współpracę merytoryczną z Zamawiającym Kontakty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poza uzasadnionymi wyjątkami odbywać się będą poprzez wyznaczonych koordynatorów Na Zamawiającym ciąży każdorazowo obowiązek dochowania stosowanych w swej firmie zasad ochrony danych i udostępnianie danych tylko w przypadku wyraźnej konieczności na wniosek upoważnionego pracownika Wykonawcy a pracownicy Wykonawcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji. 4. WYKONANIE UMOWY

20 4.1 Wykonawca dokona realizacji Umowy zgodnie z ramowym zakresem prac określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 4.2 Potwierdzeniem zrealizowania wdrożenia systemu komputerowego będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obydwie strony po zrealizowaniu zakresu Umowy. 4.3 Nie podpisanie w przeciągu 7 dni przez Zamawiającego protokołu odbioru, przekazanego przez Wykonawcę z jednoczesnym nie poinformowaniem Wykonawcy o przyczynach odmowy podpisania protokołu, czyni ten protokół wiążącym dla obydwu stron. 5. ROZLICZENIA 5.1 Za całość realizacji Umowy należy się Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie zł. (słownie: ) powiększonej o podatek VAT. 5.2 Kwota o której mowa w p.5.1 płatna będzie zgodnie z harmonogramem płatności zawartym w załaczniku nr 2 do Umowy 5.3 Podstawą kalkulacji opłat za usługi nie objęte umową lub przewidziane w umowie jako odpłatne, lub przyszłe, faktycznie wykonane przez Wykonawcę na specjalne dodatkowe zamówienie Użytkownika, będzie stosowana zasada określona w Umowie Opieki Serwisowej 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY I ZAMAWIĄJCEGO 6.1 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. 6.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prac wdrożeniowych i serwisowych prowadzonych przez osoby upoważnione przez niego do ich prowadzenia. 6.3 Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona: Za utracone przez Zamawiającego dane, chyba że Wykonawca naruszył obowiązujące w tym zakresie przepisy ochrony bezpieczeństwa danych obowiązujące u Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży każdorazowo obowiązek wykonania kopii danych przed ingerencją w nie przez Wykonawcę. Za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim związane z niemożnością korzystania z systemu. 6.4 Zamawiający odpowiedzialny jest w całości za poprawność działania całej instalacji komputerowej tj serwera, stacji klienckich,sieci, bazy danych i bezpieczeństwa w zakresie dostepu do nich. 6.5 Zamawiający odpowiedzialny jest za udostępnienie od daty podpisania Umowy łacza internetowego o przepustowości min. 1MB dostepnego dla Wykonawcy. Określenie zasad używania tego łącza przez Wykonawcę określi Zamawiający. 7. ODSTĄPIENIA OD UMOWY I KARY UMOWNE Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, gdy:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo