I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)"

Transkrypt

1 zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej. numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, DNI I GODZINY PRACY, TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska numer telefonu: numer faksu: Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek (dni robocze) w godz Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO (ZAMÓWIENIA): I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP A. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oprogramowania klasy ERP - moduły: FK, Kadry, Kasa, Płace, ZFS(Zakładowy Fundusz Socjalny), Środki Trwałe, Zakup, Magazyn bilety. 2. Oprogramowanie ma składać się ze zbioru współpracujących ze sobą aplikacji, urządzeń (modułów) integrujących działanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej, na wszystkich szczeblach i obszarach zarządzania zarządu. 3. System ma umożliwić optymalne wykorzystanie zasobów posiadanych przez Zamawiającego oraz uporządkować zachodzące w nim procesy. Oprogramowanie powinno być oparty na jednej wspólnej dla całego systemu- bazie danych. 4. Proponowane rozwiązania powinny zapewniać także transfer danych pomiędzy poszczególnymi elementami oprogramowania oraz wysokie bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach ich przetwarzania. 5. Montaż, wdrożenie i uruchomienie ww. oprogramowania, obejmujące: a) Wykonanie niezbędnych prac analitycznych (w tym opracowanie projektu wdrożenia), b) Zarządzanie wdrożeniem, c) Prace implementacyjne i konfiguracyjne, d) Szkolenie użytkowników,

2 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP e) Migrację danych z obecnie funkcjonujących programów (systemów), f) Wykonanie interfejsu do systemów pomocniczych: bankowości elektronicznej, programu Płatnik itp. Szczegółowe warunki wdrożenia zostały określone we wzorze umowy na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania. 6. Udzielenie licencji na oprogramowanie. W ramach licencji należy zapewnić licencję systemu ERP, bazy danych i niezbędnego oprogramowania pozwalającego na równoczesną eksploatację systemu na nim 7. Szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oprogramowania. Warunki szkolenia określone zostały we wzorze umowy na dostawę, montaż i wdrożenie oprogramowania.( Załącznik Nr 2) 8. Zapewnienie obsługi posprzedażnej (serwisowej), opieki technicznej i konserwacji zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie. Serwis musi obejmować opiekę nad eksploatacją całego zintegrowanego systemu zarządzania. 9. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego (serwera / serwerów) niezbędnego do zainstalowania, uruchomienia i eksploatacji proponowanego systemu informatycznego z uwzględnieniem elementów mających zasadniczy wpływ na niezawodną i bezawaryjną pracę systemu. B. Warunki ogólne dotyczące oprogramowania. Zadania oprogramowania: 1. Oprogramowanie ma za zadanie usprawnić działania Zamawiającego w zakresie zarządzania na wszystkich polach związanych z główną działalnością Zamawiającego, działalnością poboczną, administracją, finansami i sprawami osobowymi. Swym obszarem działania ma obejmować ogół zagadnień związanych z wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procesach działania Zamawiającego. W zakresie finansowym ma być w pełni funkcjonalną i uniwersalną całością służącą do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych operacji finansowo - księgowych. Podobne zastosowanie ma mieć w zakresie zarządzania personelem w zakresie spraw kadrowych, płacowych oraz ewidencyjnych (związanych min. z ewidencją czasu pracy). W zakresie działań Zamawiającego, związanych z pracą służb magazynowych, oprogramowanie ma wspomagać procesy związane z przepływem materiału od momentu zamówienia, aż po moment wydania bądź sprzedaży. Oczekuje się, że oprogramowanie będzie stanowiło narzędzie do skutecznego prowadzenie polityki magazynowej w ramach wewnętrznych procedur jak również w ramach polityki upustów i rabatów. 2. Oprogramowanie, za sprawą swej integralności ma być narzędziem pozyskania informacji na temat organizacji firmy oraz zachodzących w niej procesów na każdym etapie. 3. Służbom technicznym ma służyć jako narzędzie do budowy rozkładów jazdy na etapach od projektu do praktycznego wykonania. Ma zapewnić nadzór nad taborem, stanem realizacji zleconych zadań, min. przez integrację z urządzeniami zainstalowanymi w pojazdach wykonujących przewozy zgodnie z zawartymi umowami z Zamawiającym Oprogramowanie ma być narzędziem do tworzenia harmonogramów dla służb nadzorujących i

3 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP planujących pracę kierowców oraz służb nadzorujących. 4. Od oprogramowania oczekuje się wsparcia obsługi warsztatowej pojazdów, współpracującego z ze służbami odpowiedzialnymi za magazyn oraz wykorzystanie taboru. Oprogramowanie ma służyć również ewidencji i rozliczeniu opłat dodatkowych oraz rozliczeniu służb odpowiedzialnych za kontrolę biletów. Integralność oprogramowania. 5. Oprogramowanie powinno charakteryzować się wysoką integralnością danych. Poszczególne moduły oprogramowania powinny posiadać ten sam model danych zapewniając bezkonfliktową wymianę danych i ten sam system zarządzania bazą danych zapewniając bezkonfliktową wymianę danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi modułami powinna się odbywać w zakresie sieci komputerowej (LAN, WAN, MODEM-MODEM). Zgodność z prawem obowiązującym. 6. Oferowane oprogramowanie w procesie przetwarzania danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(dz.u z późn. zm.) musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. C. Szczegółowe wymagania wobec systemu. 1. Aplikacja musi posiadać następujące możliwości: a) Identyfikację poszczególnych użytkowników b) Definiowanie użytkowników aplikacji wraz z określaniem praw dostępu do poszczególnych operacji ( użytkownik, administrator) c) Musi być wykonana w okienkowym trybie graficznym 2. System musi składać się z modułów posiadających następujące funkcjonalności/możliwości: Część ekonomiczna. a) Kadry 1) Kartoteka osobowa pracownika, a) Dane identyfikacyjne (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsc urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL), b) Adresy miejsca zameldowania i do korespondencji, c) Informacje o posiadanych dokumentach (dowód osobisty, paszport, legitymacja służbowa, ubezpieczeniowa itp.), d) Informacje dotyczące ZUS, e) Informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony, f) Informacje dotyczące kasy chorych, g) Przebieg pracy zawodowej

4 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 1) Informacja o zatrudnieniu w poprzednich przedsiębiorstwach, 1) Przebieg pracy zawodowej w bieżącym przedsiębiorstwie, 2) Dane dotyczące umów cywilnoprawnych, h) Posiadane kwalifikacje, 1) Wykształcenie, zawód, badania lekarskie, znajomość języków obcych, kończone kursy, uprawnienia zawodowe, szkolenia, 2) Możliwość określania własnych kwalifikacji, i) Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, stopień pokrewieństwa), j) Kary i nagrody, 2) Kartoteka nieobecności, 3) Harmonogram czasu pracy (indywidualne kalendarze dla pracowników), 4) Pisma kadrowe z możliwością zmiany formy,, a) Umowa o prace na czas nieokreślony i określony b) Przeszeregowania, c) Zmiany warunków pracy lub płacy, d) Rozwiązywanie umowy o pracę, e) Świadectwo pracy, f) Zaświadczenie o pracy i płacy, g) Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej, h) Umowa zlecenie, i) Umowa cywilno prawna, j) Definiowanie i modyfikowanie własnych dokumentów, 5) Przeszeregowania indywidualne i grupowe, 6) Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do Programu Płatnika, 7) Raporty kadrowe z możliwością wyboru grup pracowniczych, a) Roczna karta nieobecności pracowników, b) Wykaz nieobecności pracowników, c) Lista pracowników zatrudnionych w wybranym okresie, d) Lista pracowników zwolnionych w wybranym okresie, e) Zestawienie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, f) Zestawienie stanu zatrudnienia z podziałem na jednostki organizacyjne, g) Analiza zatrudnienia w wybranym okresie, h) Lista pracowników według wieku, i) Lista pracowników na wybranych stanowiskach pracy, j) Wykazy dotyczące kwalifikacji pracowników, k) Przebieg pracy zawodowej pracownika, l) Wykaz osób do przyznania nagrody jubileuszowej, m) Wykaz stażu pracy, n) Wykaz aktualnych stawek, o) Wykaz godzin nadliczbowych w wybranym okresie, p) Wykaz kar/nagród przyznanych pracownikom w wybranym okresie, q) Lista dzieci w wybranym przedziale wiekowym, r) Wsparcie sprawozdawczości dla potrzeb GUS, 8) Możliwość sporządzania własnych raportów kadrowych,

5 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 9) Staże pracy, 10) Możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu, b) Płace 1) Funkcje algorytmu płacowego, a) Płaca zasadnicza, b) Premia, c) Godziny nadliczbowe, d) Dodatki i dopłaty, e) Naliczanie wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i inne, f) Obliczanie wynagrodzeń i zasiłków za czas nieobecności wskutek choroby, g) Dodatki za wysługę lat, h) Zaliczki na podatek dochodowy, i) Potrącenia egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych, j) Spłaty pożyczki PKZP i ZFM, k) Składki ZUS, l) Możliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy, 2) Możliwość modyfikacji algorytmów obliczani wynagrodzeń lub tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika, 3) Rozliczanie umów cywilnoprawnych, 4) Pozostałe funkcje programu płacowego, 5) Możliwość przygotowania więcej niż jednej listy płac w miesiącu, 6) Możliwość wprowadzania danych z dokumentów płacowych, 7) Przepisywane danych płacowych z jednej listy na drugą, 8) Kartoteki: 9) Kartoteka zarobkowa, 10) Kartoteka chorobowa, 11) Kartoteka podatkowa, 12) Przelewy bankowe i Homebanking, 13) Dekretacja list płac z uwzględnieniem stanowisk kosztów, 14) Generowanie dokumentów podatkowych PIT, 15) Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do Programu Płatnika, 16) Możliwość sporządzania zaświadczeń o pacy i płacy wg dowolnie zdefiniowanego algorytmu ściągania informacji zarobkowych, 17) Prowadzenie pełnej ewidencji funduszu socjalnego z pilnowaniem progów zwolnienia z podatku, generowanie przelewów na konta własne pracowników i obce organizatorów, wypłaty do kasy, 18) Prowadzenie pełnej ewidencji kartoteki PKZP i pożyczek z historią operacji, rozliczeniem sald i generowaniem przelewów wypłaconej pożyczki, 19) Prowadzenie pełnej ewidencji pożyczek ZFM z historią operacji i generowaniem przelewów wypłaconej pożyczki,

6 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 20) Raporty a) Lista płac paski,, b) Zestawienie płac, dodatków i potrąceń, c) Rachunki bankowe pracowników, d) Wykaz składników płacowych, e) Urzędy skarbowe i dane pracownika, f) Zestawienie składek ZUS pracowników, g) Wydruk kartotek podatkowych, h) Możliwość definiowania raportów własnych, i) Przesyłanie wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego, c) Finanse 1) Możliwość używania dwóch różnych wersji planu kont na przełomie roku., 2) Dowolna struktura konta definiowana przez użytkownika (do 10 poziomów). 3) Obsługa kont pozabilansowych, 4) Blokada księgowania na wybranych kontach, 5) Definiowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników, 6) Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola kręgów kosztów, 7) Analiza obrotów i sald kont na dowolnie wybrany dzień roku obrotowego, 8) Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych, 9) Prowadzenie rozrachunków walutowych. 10) Automatyczna dekretacja typowych operacji według ustalonych schematów księgowania., 11) Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych., 12) Dziennik główny i dzienniki cząstkowe, 13) Pełna zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości, 14) Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość odwzorowania kont między różnymi wersjami planu kont, d) Środki Trwałe 1) Wystawianie dokumentów: OT przyjęcie środka trwałego, LT likwidacja całkowita lub częściowa, PT przekazanie środka trwałego, MT zmiana miejsca użytkowania, stanowiska kosztów, 2) Oddzielne kartoteki środków trwałych, środków nisko cennych, wartości niematerialnych i prawnych, 3) Naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną, planową, 4) Ewidencja historii środków trwałych, 5) Ewidencja środków trwałych zlikwidowanych, 6) Podział amortyzacji na podatkową i bilansową, 7) Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów, 8) Obsługa tabeli amortyzacyjnej,

7 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 9) Możliwość tworzenia planów amortyzacji do końca roku, końca okresu umarzania lub do wybranej daty dla wszystkich lub wybranych środków trwałych, 10) Definiowanie schematów księgowania amortyzacji, dokumentów, podatku, przeszacowania i inwentaryzacji, 11) Możliwość przypisania schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych, 12) Generowanie dowodów księgowych do systemu FK, 13) Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo-wartościowej na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów, osoby odpowiedzialne, e) Kasa 1) Dowolna ilość kas, 2) Bieżąca obsługa operacji kasowych, emitowanie dowodów KP, KW., 3) Generowanie raportów kasowych i ich automatyczna dekretacja, 4) Podgląd bieżących rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, 5) Przydział uprawnień do poszczególnych kas dla kasjerów, 6) Definiowanie własnych słowników operacji kasowych, 7) Integracja z modułem sprzedaży, automatyczne wystawianie dokumentów kasowych dla płatności gotówkowych., 8) Integracja z funduszem socjalnym, pożyczkami PKZP i ZFM, f) ZFS 1) Ewidencja wszystkich świadczeń socjalnych, 2) Możliwość rozliczanie podatku, 3) Możliwość przekazywania świadczeń do płac, 4) Tworzenie przelewów, 5) Integracja z płacami i kasą, g) Zakupy-Sprzedaż 1) Wiele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika, 2) Definiowanie schematów dekretacji dokumentów zakupu, 3) Rozliczenie zakupu usług, 4) Rejestry zakupu VAT, 5) Wiele rejestrów sprzedaży definiowanych przez użytkownika, 6) Wystawianie faktur VAT, dokumentów korygujących i innych (możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży), 7) Definiowanie schematów dekretacji, 8) Automatyczne dekretowanie dokumentów sprzedaży, 9) Rejestry sprzedaży VAT, 10) Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów kasowych przy zapłatach gotówkowych integracja z modułem kasowym, 11) Wspólna dla całego systemu kartoteka kontrahentów, 12) Podział kontrahentów na grupy i branże, 13) Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych, 14) Analiza rozrachunków wg różnych kryteriów, 15) Ratalne terminy płatności należności i zobowiązań, 16) Wystawianie not odsetkowych,

8 Opis minimalnych wymagań elementów oprogramowania ERP 17) Możliwość naliczania formalnych odsetek i wystawiania związanych z tym not odsetkowych (za faktury niespłacone), 18) Kartoteka not odsetkowych, 19) Potwierdzenie sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień, 20) Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, 21) Kompensaty należności i zobowiązań, Wykonawca dostarczy pliki instalacyjne na nośniku elektronicznym 2. Wykonawca udzieli licencji na użytkowanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt.1 (szczegółowe warunki udzielenia licencji na użytkowanie przedmiotu zamówienia oraz instalację aplikacji sprzedaży określone zostały w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY 7 pkt. 7.1 i 7.2). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi we WZORZE UMOWY (stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego). ROZDZIAŁ III. WARUNKI PŁATNOŚCI: wskazane we WZORZE UMOWY stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego. ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: do dnia 24 grudnia 2014 roku. ROZDZIAŁ V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY: 1. Ofertę (na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. 2. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą - w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie). 3. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi danymi:

9 ZAPYTANIE OFERTOWE - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Oferta - System finansowo księgowy Nazwa i siedziba Wykonawcy Nie otwierać przed: 19 listopada 2014 ROKU GODZ W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ - ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. ROZDZIAŁ VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Miejsce składania ofert : Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska Termin składania ofert : 19 listopada 2014 roku godz Miejsce otwarcia ofert : Zarząd Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej ul. Plac Wolności Biała Podlaska Termin otwarcia ofert :19. listopada 2014 roku o godz Termin związania ofertą - 30 (słownie: trzydzieści) dni od upływu terminu składania ofert. ROZDZIAŁ VII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ - WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą : 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*, 2. oświadczeń (na załączniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) potwierdzających, że Wykonawca : 2.1. zapoznał się z zapytaniem ofertowym dotyczącym postępowania - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnosi do niego zastrzeżeń; 2.2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 2.3. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2.4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 2.5. jest związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert; 2.6. zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wskazanym przez

10 Zamawiającego 3. wypełnionego FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. * a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów -wskazanych w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia lit.a) stosuje się odpowiednio. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form: - oryginały - kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE: 1. Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:.1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie : Lp KRYTERIUM RANGA. 1. Cena 100 % 1.2. Wartość punktowa za kryterium - cena - obliczona będzie wg następującego wzoru: C min P1= x R x 100 C bad gdzie: P 1 - punktacja za kryterium cena, Cmin - najniższa zaoferowana cena (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego), Cbad - cena oferty rozpatrywanej (brutto) - na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego), R - ranga przyznana danemu kryterium; 1.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta : odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny (uzyskała największą liczbę punktów). 2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 1 do zapytania ofertowego) ceny jako ceny kompletnej i jednoznacznej. 3. Cena musi obejmować: a) cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego realizacji; b) koszt dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim;

11

12 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTY......, dnia... /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ / miejscowość/ OFERTA na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej. numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 I. DANE WYKONAWCY: [nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy] [siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy] numer telefonu... numer faksu... REGON:... NIP... NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:... II. CENA RYCZAŁTOWA: Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: CENA (brutto)* -... (słownie: ) CENA (netto) -... (słownie: ) *Cena ryczałtowa musi obejmować: a) cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego realizacji; b) koszt dostarczenia instrukcji obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim; c) opłatę za udzielenie licencji, o której mowa w załączniku numer 2 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY 7 pkt. 7.1 i pkt.7.2. UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do _ jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). III. OŚWIADCZENIA: Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 (w tym - opisem przedmiotu zamówienia) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń; 2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

13 4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5. zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik numer 2 do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 6. jestem związany ofertą przez okres 30 (słownie: trzydziestu) dni od upływu terminu składania ofert; IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM (kontakt, przekazywanie wzajemnych uwag wynikających z realizacji ewentualnej umowy oraz nadzór nad realizacją ewentualnej umowy): imię i nazwisko... stanowisko służbowe... numer telefonu... numer faksu... adres ... V. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: Wykonawca, którego reprezentuję: a) nie zamierza powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom; b) zamierza powierzyć wykonanie podwykonawcy/podwykonawcom następującą/następujące część/części zamówienia:* * niepotrzebne skreślić Część / części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom: ( uwaga : może zostać sporządzony w _ formie załącznika) / pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

14 ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 w dniu xx.xx.2014 pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej ( jednostką budżetową Gminy Miasta Biała Podlaska) w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Plac Wolności 12 NIP: , REGON reprezentowanym przez:: a 1. Tadeusza Ułanowicza Dyrektora zwanym dalej ZKM lub ZAMAWIAJĄCYM, yyyyyyy. z siedzibą yyyyyyy, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS:yyyyyy, REGON:yyyyyyy,NIP:yyyyyyyy lub imię i nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą yyyyy/nip yyyy/regon yyyyy zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1. yyyyyyyyyyy, Strony zawierają niniejszą umowę o treści następującej: 1. DEFINICJE a. Awaria całkowity brak możliwości funkcjonowania oprogramowania aplikacyjnego, lub - funkcjonowanie oprogramowania aplikacyjnego niezgodne z opisanym w dokumentacji, powodujące błędne zapisy w bazie danych oprogramowania aplikacyjnego wymagające ręcznych ingerencji. b. Czas naprawy czas od podjęcia działań przez Wykonawcę w celu wyeliminowania awarii, wady lub problemu i liczony od momentu udostępnienia systemu komputerowego przez Zamawiającego do jej usunięcia, liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. c. Czas reakcji czas od zgłoszenia awarii, wady lub problemu przez upoważnionego pracownika Zamawiającego do Wykonawcy, do pojęcia działań przez pracowników Wykonawcy. d. Dokumentacja oznacza aktualny materiał objaśniający oprogramowanie aplikacyjne dostarczone Zamawiającemu w postaci elektronicznej i/lub papierowej w skład którego wchodzi specyfikacja i instrukcja obsługi. e. Formularz zgłoszenia dokument o określonym przez Wykonawcę wzorze stosowany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego do pisemnego i/lub elektronicznego zgłaszania awarii, wady lub problemu. f. Koszty dojazdu Każdorazowo, jeżeli usługa wykonywana jest na rzecz Zamawiającego poza siedziba Wykonawcy a dotyczy usługi płatnej przez Zamawiającego, doliczany jest koszt dojazdu, bez względu na rodzaj środka transportu, jakim dojazd jest realizowany.

15 - Opłata ta zawiera w sobie pokrycie kosztów eksploatacji pojazdu oraz wynagrodzenie pracownika Wykonawcy za czas dojazdu do miejsca świadczenia usługi i powrót do siedziby Wykonawcy. - Koszty eksploatacji pojazdu liczony jest wg zasad przyjętych w rozliczeniach z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego (o pojemności powyżej 900cm 3 ) do celów służbowych. - Czas dojazdu wynika z podzielenia odległości przez 60 km/godz. (średnia prędkość przejazdu). g. Modyfikacja zmiany istniejących funkcji i nowe funkcje wprowadzone w oprogramowaniu aplikacyjnym przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego. h. Normalne godziny pracy godziny pracy Zamawiającego ( ), w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w których świadczona jest gotowość wykonywania usług. i. Obszar funkcjonalny (moduł) niepodzielna funkcjonalna część oprogramowania o określonej specyfikacji. j. Opieka serwisowa zespół czynności, usług konsultacyjno, konserwacyjno-serwisowych, związanych z utrzymaniem sprawności działania systemu komputerowego eksploatowanego przez Zamawiającego. k. Opiekun systemu wyznaczony pracownik Zamawiającego współpracujący z Wykonawcą, odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu komputerowego u Zamawiającego. l. Oprogramowanie aplikacyjne lub oprogramowanie oznacza oprogramowanie lub jego część, obejmujące wykonywalny maszynowy kod programu, którego Wykonawca jest autorem będącym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utrwalony na nośnikach magnetycznych lub optycznych. m. Platforma sprzętowo-systemowa ustalony w momencie instalacji oprogramowania aplikacyjnego zestaw sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych posiadany przez Zamawiającego, na którym zainstalowany jest system komputerowy. Jakiekolwiek zmiany w zakresie konfiguracji serwera bazodanowego w ramach tej Umowy wymagają konsultacji z Wykonawcą. n. Problem działanie lub zachowanie się systemu komputerowego uznane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego za niepoprawne, lub wymagające usprawnienia i zgłoszone do Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z określonymi w Umowie zasadami na formularzu zgłoszenia. Przyczyna problemu nie leży w niesprawności oprogramowania czy też jego niezgodności ze specyfikacją a ma naturę zjawiska wcześniej nieprzewidzianego lub wynikłego ze zmian Zamawiającego lub jego otoczeniu formalno prawnym. o. Stawka podstawowa pobierana przez Wykonawcę opłata ryczałtowa w zależności od wykonywanej usługi na rzecz Zamawiającego. Najmniejszą rozliczaną jednostką jest ½ godziny. p. Specyfikacja wykaz funkcji oprogramowania, sposób ich realizacji określony w dokumentacji oraz w szczególności lista i postać raportów emitowanych przez oprogramowanie.

16 q. System komputerowy lub System oznacza dostarczone Zamawiającemu współdziałające ze sobą następujące elementy: i. Oprogramowanie o funkcjonalności, zgodnej z ofertą przedłożona przez Wykonawcę, i załącznikiem do niniejszej Umowy, dostarczone na podstawie niniejszej Umowy. ii. Dokumentację do oprogramowania aplikacyjnego r. Umowa Opieki Serwisowej umowa dodatkowa jaka może być zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym zakresie opieki pogwarancyjne. s. Usługa konsultacji i serwisu oprogramowania - usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, mająca charakter pomocy i doradztwa w zakresie eksploatacji oprogramowania po uruchomieniu. Obejmuje ona także inne usługi mające za zadane poprawne funkcjonowanie oprogramowania lub też usuwanie przejawów nieprawidłowego zadziałania Zamawiającego czy tez awarii sprzętu komputerowego. t. Usługa programowa usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mająca charakter modyfikacji istniejącego oprogramowania, w stopniu nieznacznym. Wynikiem takiej usługi jest opracowanie fragmentu kodu w postaci wynikowej skompilowanej lub definicji zewnętrznej lub mikrooperacji. Pojęcia usługa programowa nie stosuje się przy opracowaniu całkowicie nowych modułów oprogramowania, systemów. W takiej sytuacji stosuje się wycenę końcowego pakietu i nie stosuje się wyceny godzinowej. u. Usługa szkoleniowo-wdrożeniowa usługa świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, mająca charakter dodatkowego przygotowania Zamawiającego w zakresie poprawnego użytkowania programu, systemu operacyjnego, sprzętu komputerowego itp. Obejmuje ona także pomoc przy definiowaniu modyfikowanych elementów oprogramowania aplikacyjnego (parametryzacja). v. Uzupełnienie rozszerzenie oprogramowania aplikacyjnego zawierającego zmiany określonych funkcji oprogramowania aplikacyjnego wynikające z rozwoju oprogramowania (nowe wersje), zmiany legislacyjne, które są obligatoryjne dla Zamawiającego. w. Wada niezdolność systemu komputerowego do realizacji funkcji zgodnie ze specyfikacją, nie ograniczająca zakresu funkcjonalnego oprogramowania aplikacyjnego, utrudniająca pracę użytkownikom oprogramowania aplikacyjnego wynikającą z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca i zgłoszona do Wykonawcy przez Zamawiającego na formularzu zgłoszenia, zgodnie z określonymi w Umowie zasadami. Wada nie obejmuje fizycznej niesprawności sprzętu komputerowego na którym eksploatowany jest system komputerowy. 2. PRZEDMIOT UMOWY 2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostarczenie i wdrożenie u Zamawiającego modyfikacji systemu komputerowego, opartego o bazy danych Zamawiającego, polegające na: a) uruchomieniu w ciągu xxxxx od daty podpisania umowy systemu komputerowego o funkcjonalności zawartej w załączniku nr 1 do umowy, b) sprawowaniu opieki powdrożeniowej o charakterze nadzorowanej eksploatacji nad systemem komputerowym w okresie 6 miesięcy, licząc od daty zakończenia wdrożenia. c) sprawowaniu opieki gwarancyjnej w zakresie 24 miesięcy od daty odbioru.

17 2.2 W ramach opieki powdrożeniowej o charakterze nadzorowanej eksploatacji, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: a) pozostawanie w gotowości do realizacji usług, b) bezpłatne, zdalne lub bezpośrednie usunięcie usterki systemu w przypadku jej wystąpienia, c) bezpłatne udostępnianie Zamawiającemu modyfikacji standardowych oprogramowania aplikacyjnego, w szczególności w zakresie zmian prawa, d) wykonanie ewentualnych modyfikacji systemu w zakresie obejmującym do 20 godzin pracy, e) bezpłatne udzielanie wszelkich informacji na temat swej działalności i doświadczeń u innych Zamawiających w zakresie niezbędnym przy eksploatacji systemu. 2.3 Świadczenia i uzupełnienia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego po zakończeniu opieki powdrożeniowej określi Umowa Serwisowa. 2.4 Wykonawca zastrzega, że usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach opieki powdrożeniowej jak i gwarancji nie obejmują bezpłatnego usuwania usterek spowodowanych: a) wadami fizycznymi sprzętu komputerowego, b) brakiem kompatybilności systemu z nowo dołączanym sprzętem komputerowym lub modyfikowanymi innymi elementami platformy sprzętowo-systemowej bez uzgodnienia z Wykonawcą, c) działaniem wirusa komputerowego, d) utratą danych, bowiem na Zamawiającym ciąży każdorazowo obowiązek wykonania kopii zgodnie z przyjętą przez siebie polityką ochrony danych, e) wykazaną przez Wykonawcę przyczyną leżącą poza oprogramowaniem aplikacyjnym, na który to Wykonawca nie ma wpływu i nie ma możliwości poprawy, f) nieprawidłową eksploatacją systemu lub wyznaczonej platformy sprzętowosystemowej, na której używany jest system, w szczególności wykonywaniem czynności poza procedurami określonymi w dokumentacji systemu, g) wszelkimi ingerencjami Zamawiającego w zapisy bazy danych systemu realizowanymi za pomocą narzędzi zewnętrznych, procedur wbudowanych lub własnych rozszerzeń funkcjonalnych systemu. Wyjątek stanowią ingerencje Zamawiającego uzgodnione z Wykonawcą. h) uszkodzeniami systemu spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, np. zanik prądu, awaria sprzętu, i) instalacjami i naprawami dokonywanymi przez personel Zamawiającego lub przez osoby trzecie. Wyjątek stanowią instalacje i naprawy dokonywane przez Zamawiającego uzgodnione z Wykonawcą. j) zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w systemie i wyznaczonej platformie sprzętowo-systemowej, bez wiedzy Wykonawcy. 3. GWARANCJA I SPOSÓB REALIZACJI USŁUG

18 3.1 Zamawiający zastrzega, że usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach opieki powdrożeniowej jak i gwarancji sprawowane będą poprzez wykorzystanie telefonu, faksu, poczty, poczty elektronicznej, łączy zdalnych i Internetu. W szczególnych wypadkach dopuszcza się, na wyraźne zlecenie Zamawiającego, usunięcie awarii w siedzibie Zamawiającego. 3.2 W ramach Umowy, Zamawiający otrzyma pomoc polegającą na tym, iż w przypadku wystąpienia awarii, problemów i wad podczas eksploatacji systemu, a wynikłych z przyczyn w nim tkwiących, Wykonawca usunie je na warunkach określonych w Umowie. Sposób usunięcia awarii, problemów i wad jest ustalany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i będzie polegać na dostarczeniu Zamawiającemu nowej wersji produktu lub wskazaniu stosownego, akceptowalnego przez Zamawiającego sposobu uniknięcia skutków usterki. 3.3 W przypadku zaistnienia nieprawidłowości oprogramowania Zamawiający zobowiązany jest: a) Zgłosić nieprawidłowość oprogramowania Wykonawcy oraz przekazać wszelkie istotne, znane Zamawiającemu informacje o zaistniałej nieprawidłowości oprogramowania: 1. faksem/telefonicznie niezwłocznie po przesłaniu informacji o nieprawidłowości oprogramowania do siedziby Wykonawcy, pracownik Zamawiającego powinien potwierdzić jego przyjęcie przez Wykonawcę lub 2. pocztą elektroniczną niezwłocznie po przesłaniu informacji o nieprawidłowości oprogramowania do siedziby Wykonawcy, pracownik Wykonawcy powinien potwierdzić pocztą elektroniczną jego przyjęcie. b) Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Wykonawcę udzielić informacji o komunikatach generowanych przez oprogramowanie aplikacyjne. 3.4 Tryb podejmowania czynności serwisowych: a) Zgłoszenia nieprawidłowości oprogramowania aplikacyjnego i podejmowanie czynności serwisowych odbywać będzie się w następującym trybie: Rodzaj nieprawidłowości Czas reakcji Czas naprawy Awaria NGP NGP Problem NGP NGP Wada NGP NGP NGP oznacza normalne godziny pracy (przy czym zgłoszenia w dni robocze po godz. 15:30 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jako zgłoszone o 7:30 następnego dnia roboczego) b) Po odebraniu zgłoszenia o nieprawidłowości oprogramowania Wykonawca przystąpi w zadeklarowanym czasie reakcji do ich usuwania. Uznanie dotrzymania deklarowanego czasu reakcji nastąpi, jeżeli w tym czasie Wykonawca: 1. dokona diagnozy nieprawidłowości oprogramowania, 2. usunie nieprawidłowość oprogramowania lub, w razie potrzeby, zdefiniuje, wskaże i zaleci uruchomienie lub uruchomi rozwiązanie zastępcze, 3. w razie potrzeby usunie niespójności w bazie danych spowodowane nieprawidłowością oprogramowania c) Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy za dotrzymanie deklarowanego czasu jest pełne współdziałanie Zamawiającego wyrażające się w szczególności poprzez:

19 1. Udzielenie dostępu do systemu dla Wykonawcy zarówno w normalnych godzinach pracy a jeżeli okaże się to niezbędne także i poza tymi godzinami. 2. Dostępność kompetentnych pracowników Zamawiającego uznanych za niezbędnych. 3. Udzielanie innej pomocy niezbędnej do rozwiązania nieprawidłowości. Jakiekolwiek uchybienie w ww. zakresie wstrzymuje liczenie czasu. d) Jeżeli nie jest możliwe zdalne usunięcie nieprawidłowości oprogramowania lub nie można wskazać zastępczego sposobu użytkowania oprogramowania wówczas Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu bezpośrednio w miejscu instalacji oprogramowania aplikacyjnego. Zasady zdalnego dostępu zostaną szczegółowo określone przez Strony. 3.5 Wykonawca nie może podejmować samodzielnej i samowolnej ingerencji w obsługiwany system informatyczny bez wiedzy i pisemnej zgody Zamawiającego. 3.6 Pracownicy Wykonawcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji. 3.7 Dostęp do danych czyniony przez pracowników Wykonawcy ma charakter tylko sprawdzenia poprawności ich składowania w bazach i nie nosi znamion analizy danych, które mogą podlegać ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 3.8 Dane zapisane w bazach danych oprogramowania są własnością Zamawiającego. 3.9 W przypadku wykonania kopii danych do celów testowych, Wykonawca oświadcza, że: a) Będzie ona wykonywana tylko za zgodą Zamawiającego, b) Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należytą ochronę otrzymanych danych. W szczególności system informatyczny, w którym przetwarzane są dane, będzie chroniony hasłem dostępu, a dla każdej z osób mających dostęp do systemu i przetwarzającej dane w systemie, zostanie ustalony odrębny identyfikator użytkownika. Ponadto dane będą podlegać ochronie w sposób co najmniej taki jak procedury ochrony danych Zamawiającego, c) Kopie danych zostaną w trwały sposób usunięte natychmiast po ustaniu przyczyny, dla której zostały wykonane Zamawiający wyznaczy z grona swych pracowników koordynatora współpracy, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu i współpracę merytoryczną u Wykonawcy Wykonawca wyznaczy z grona swych pracowników koordynatora, odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu i współpracę merytoryczną z Zamawiającym Kontakty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym poza uzasadnionymi wyjątkami odbywać się będą poprzez wyznaczonych koordynatorów Na Zamawiającym ciąży każdorazowo obowiązek dochowania stosowanych w swej firmie zasad ochrony danych i udostępnianie danych tylko w przypadku wyraźnej konieczności na wniosek upoważnionego pracownika Wykonawcy a pracownicy Wykonawcy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich pozyskanych informacji. 4. WYKONANIE UMOWY

20 4.1 Wykonawca dokona realizacji Umowy zgodnie z ramowym zakresem prac określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 4.2 Potwierdzeniem zrealizowania wdrożenia systemu komputerowego będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez obydwie strony po zrealizowaniu zakresu Umowy. 4.3 Nie podpisanie w przeciągu 7 dni przez Zamawiającego protokołu odbioru, przekazanego przez Wykonawcę z jednoczesnym nie poinformowaniem Wykonawcy o przyczynach odmowy podpisania protokołu, czyni ten protokół wiążącym dla obydwu stron. 5. ROZLICZENIA 5.1 Za całość realizacji Umowy należy się Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie zł. (słownie: ) powiększonej o podatek VAT. 5.2 Kwota o której mowa w p.5.1 płatna będzie zgodnie z harmonogramem płatności zawartym w załaczniku nr 2 do Umowy 5.3 Podstawą kalkulacji opłat za usługi nie objęte umową lub przewidziane w umowie jako odpłatne, lub przyszłe, faktycznie wykonane przez Wykonawcę na specjalne dodatkowe zamówienie Użytkownika, będzie stosowana zasada określona w Umowie Opieki Serwisowej 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY I ZAMAWIĄJCEGO 6.1 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. 6.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki prac wdrożeniowych i serwisowych prowadzonych przez osoby upoważnione przez niego do ich prowadzenia. 6.3 Wszelka odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona: Za utracone przez Zamawiającego dane, chyba że Wykonawca naruszył obowiązujące w tym zakresie przepisy ochrony bezpieczeństwa danych obowiązujące u Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży każdorazowo obowiązek wykonania kopii danych przed ingerencją w nie przez Wykonawcę. Za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim związane z niemożnością korzystania z systemu. 6.4 Zamawiający odpowiedzialny jest w całości za poprawność działania całej instalacji komputerowej tj serwera, stacji klienckich,sieci, bazy danych i bezpieczeństwa w zakresie dostepu do nich. 6.5 Zamawiający odpowiedzialny jest za udostępnienie od daty podpisania Umowy łacza internetowego o przepustowości min. 1MB dostepnego dla Wykonawcy. Określenie zasad używania tego łącza przez Wykonawcę określi Zamawiający. 7. ODSTĄPIENIA OD UMOWY I KARY UMOWNE Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, gdy:

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ZAPYTANIE OFERTOWE. na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 7 marca 2014 roku na sukcesywne świadczenie usług w zakresie inspekcji alkomatów na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 10/ZO/2014 I. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012

zapytanie ofertowe- numer sprawy1/zo/2012 Gdynia, dnia 11 stycznia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi w zakresie kompleksowego uporządkowania materiałów archiwalnych oraz dokumentów do brakowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, DNI I GODZINY PRACY: Gdynia, dnia 28 marca 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012

zapytanie ofertowe-numer sprawy: 171/ZO/2012 Gdynia, dnia 14 grudnia 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2012): telefonów Panasonic, faksu Panasonic oraz drukarek atramentowych Epson Stylus Photo do ZKM numer sprawy:171/zo/2012

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr. Załącznik Nr 5 str. 1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr. Zawarta w dniu... pomiędzy Powiatem Choszczeńskim z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie, 73-200 Choszczno/ Zespołem Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50/13, 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON:...... a... prowadzącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy: 91/ZO/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę apteczek samochodowych do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy: 91/ZO/2012 Gdynia, dnia 3 sierpnia 2012 roku I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU,

Bardziej szczegółowo

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa:

Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: zawarta w dniu.. r. w Pruszkowie pomiędzy: U M O W A n r /./ Sądem Rejonowym w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu, którego działa: a Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy Załącznik nr 2 do zapytania 65/D/ApBad/Jab/2015 Wzór Umowy na dostawę oprogramowania do CB PAN w Jabłonnie Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

numer sprawy: 23/ZO/2014

numer sprawy: 23/ZO/2014 Gdynia, dnia 10 marca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę opon zimowych na letnie, przechowanie opon zimowych, utylizację opon zużytych w 9 pojazdach Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni numer sprawy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską Burmistrza Miasta Milanówka. .. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu (Imię i nazwisko)

U M O W A NR. mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską Burmistrza Miasta Milanówka. .. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu (Imię i nazwisko) U M O W A NR. Zawarta w dniu. roku, w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon 013269150, NIP 5291799245, reprezentowaną przez: mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWA. Przedmiot zamówienia WZÓR UMOWA zawarta w Opolu, w dniu... 2016 roku pomiędzy Powiatem Opolskim, 45-068 Opole, ul. 1 Maja 29 (NIP: 754 30 23 121) zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:.. a, zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo