Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza"

Transkrypt

1 Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą: Grunt to Wiedza [dalej: Program] Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach (24-110), przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego posiadająca NIP , o kapitale zakładowym PLN [dalej: Organizator] Program organizowany i prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r Celem Programu jest zgromadzenie przez Organizatora danych dotyczących stanu gleby w różnych częściach Polski oraz propagowanie wiedzy i budowanie świadomości wśród rolników indywidualnych w zakresie stosowania nawozów oraz w celu optymalizacji produkcji rolnej Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne. 2. Uczestnicy programu 2.1. W Programie udział wziąć mogą tylko rolnicy indywidualni w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U j.t. ze zm.) prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni nieruchomości rolnych wchodzących w jego skład nie mniejszej niż 50 ha Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy i partnerzy handlowi (tj. dystrybutorzy nawozów, pośrednicy w handlu nawozami) Grupy Azoty S.A. lub spółek bezpośrednio albo pośrednio zależnych od Grupy Azoty S.A. oraz członkowie rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa ww. osób Program organizowany i prowadzony jest dla grup Uczestników, ustalonych w oparciu o kryterium geograficzne, tj. Uczestników posiadających miejsce zamieszkania w danym regionie. Lista powiatów, według której przeprowadzony jest podział na regiony stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Warunkiem udziału w Programie jest posiadanie konta w serwisie (w przypadku osób posiadających konto przed rozpoczęciem Programu istnieje możliwość skorzystania z posiadanego konta, zaś w przypadku osób, które nie posiadają konta konieczne jest założenie takiego konta (rejestracja) zgodnie z instrukcją na stronie oraz wyrażenie przez Uczestnika zgód wymaganych dla realizacji celu Programu, tj. w szczególności: Zgody na udział w Programie oraz akceptację treści Regulaminu Zgody na przeprowadzenie badania próbek gleby dostarczonych przez Uczestnika oraz zgody na wykorzystanie wyników badań, o których mowa w pkt 4. poniżej przez Organizatora Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt w każdej chwili powiadamiając o tym pisemnie Organizatora. Wycofanie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie 3. Zasady udziału w Programie 3.1. Aby wziąć udział w Programie należy: w przypadku Uczestników posiadających konto na stronie w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. zalogować się na posiadane konto, wyrazić zgody niezbędne do udziału w Programie oraz wypełnić kompletnie formularz dostępny na stronie odpowiadając na wszystkie pytania. w przypadku Uczestników nieposiadających konta na stronie ww.nawozy.eu w terminie od 1 czerwca 1

2 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. zarejestrować się na w/w stronie internetowej wypełniając kompletnie formularz rejestracyjny oraz odpowiadając na wszystkie pytania zadane w formularzu na ww. stronie internetowej oraz wyrażając zgody wymagane w niniejszym Regulaminie Podczas rejestracji (w przypadku osób, które nie posiadają dotychczas konta na stronie należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania (łącznie z powiatem), powierzchnię prowadzonego gospodarstwa, adres , telefon kontaktowy, wielkość produkcji oraz rodzaj lub rodzaje upraw. Po dokonaniu rejestracji konta dokonując zgłoszenia do Programu należy podać adres gospodarstwa, w przypadku gdy jest różny od adresu zamieszkania (łącznie ze wskazaniem powiatu, w jakim gospodarstwo się znajduje według adresu), dane gospodarstwa, tj.: łączną powierzchnię gruntów rolnych, łączną powierzchnię łąk i pastwisk, zużycie nawozów, dane o powierzchni gruntów przeznaczonych na poszczególne rodzaje produkcji roślinnej W przypadku uczestników, którzy posiadają uprzednio konto na stronie przy zgłoszeniu do udziału w Programie, należy uzupełnić dane podane podczas rejestracji konta na stronie o wskazanie powiatu w adresie zamieszkania, oraz podanie adresu gospodarstwa, w przypadku gdy jest różny od adresu zamieszkania (łącznie ze wskazaniem powiatu, w jakim gospodarstwo się znajduje według adresu), dane gospodarstwa, tj.: łączną powierzchnię gruntów rolnych, łączną powierzchnię łąk i pastwisk, zużycie nawozów, dane o powierzchni gruntów przeznaczonych na poszczególne rodzaje produkcji roślinnej O uczestnictwie w Programie decyduje kolejność rejestracji do Programu zostaje zakwalifikowanych pierwszych 30 rejestracji z każdego Regionu (łącznie 180 Uczestników), o których mowa w pkt 2.3. powyżej, spełniających warunki wskazane w niniejszym Regulaminie Po ustaleniu pierwszych 30 Uczestników z każdego Regionu zgodnie z pkt 3.4. powyżej, Organizator na stronie (w zakładce dotyczącej Programu) umieszcza listę Uczestników, którzy biorą udział w Programie wskazując przy tym każdemu Uczestnikowi, właściwą terytorialnie dla takiego Uczestnika Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, w której w ramach Programu przeprowadzone zostaną badania próbek gleby danego Uczestnika Do Uczestników Programu, Organizator w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy określonej w pkt 3.5 wyśle na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym dodatkowe dokumenty w tym upoważnienie do odbioru wyników badań, o którym mowa w pkt 3.7. wraz z woreczkami na próbki gleby oraz instrukcją dalszego postępowania przy pobieraniu próbek gleby Uczestnik pobierze zgodnie z instrukcją, o której mowa w pkt 3.6. maksymalnie 15 próbek gleby oraz dostarczy je na swój koszt do wskazanej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w terminie najpóźniej do 30 października 2015 r. celem przeprowadzenia badania. Niedostarczenie próbek gleby w ww. terminie będzie jednoznacznie z rezygnacją Uczestnika w Programie. W ramach Programu, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza przeprowadza badanie dostarczonych próbek gleby w zakresie: ph, fosfor, potas, magnez Dostarczając próbki do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Uczestnik jednocześnie upoważni Organizatora do odbioru wyników badań w imieniu Uczestnika Po zakończeniu badania laboratoryjnego próbek gleby oraz odebraniu wyników badań, Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem celem ustalenia terminu, nie późniejszego niż do 31 grudnia 2015 r., przeprowadzenia interpretacji wyników badań oraz przedstawienia Uczestnikowi rekomendacji w zakresie stosowania nawozów w celu optymalizacji produkcji rolnej. 4. Wyniki badania 4.1. Organizator ma prawo do wykorzystania wyników badań próbek gleby dostarczonej przez Uczestnika, w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą, w szczególności w celach badawczych oraz marketingowych. Powyższe prawo do wykorzystania wyników badań próbek gleby przez Organizatora obejmuje prawo do przekazania tych wyników spółkom bezpośrednio albo pośrednio zależnych od Organizatora. 2

3 4.2. Uczestnik ma prawo do wykorzystania wyników badań próbek gleby uzyskanych w związku z udziałem w Programie w dowolny sposób, z zastrzeżeniem, iż wyniki te nie zostaną wykorzystane w sposób naruszający dobre imię Organizatora Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż wyniki badań mają charakter naukowy i ich wykorzystanie lub skutki takiego wykorzystania w sposób inny niż zarekomendowane przez Organizatora zgodnie z pkt 3.8. nie mogą być podstawą do kierowania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń Przewidywana przez Organizatora wartość badań, która może stanowić przychód po stronie Uczestnika to 160,05 zł netto W przypadku, gdyby status Uczestnika skutkował koniecznością rozliczenia podatku dochodowego z tytułu przekazanych wyników badań Uczestnik zobowiązuje się podać Organizatorowi, najpóźniej w dniu przekazania wyników badań wszelkie dane niezbędne do dokonania takiego rozliczenia i spełnienia innych obowiązków natury prawnopodatkowej. Jednocześnie, w przypadku, gdyby status Uczestnika skutkował koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, z tytułu przekazanych wyników badań, wówczas ekonomiczny koszt takiego podatku zostanie pokryty przez Organizatora. 5. Przetwarzanie danych osobowych 5.1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie serwisu nawozy.eu 6. Postanowienia końcowe 6.1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny akt regulujący zasady uczestnictwa w Programie W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużania terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz do jego modyfikacji na korzyść Uczestnika Regulamin jest przedłożony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz udostępniony na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestnika, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. 3

4 Załącznik 1 do Regulaminu 1 Dolnośląskie bolesławiecki 1 Dolnośląskie dzierżoniowski 1 Dolnośląskie głogowski 1 Dolnośląskie górowski 1 Dolnośląskie jaworski 1 Dolnośląskie Jelenia Góra 1 Dolnośląskie jeleniogórski 1 Dolnośląskie kamiennogórski 1 Dolnośląskie kłodzki 1 Dolnośląskie Legnica 1 Dolnośląskie legnicki 1 Dolnośląskie lubański 1 Dolnośląskie lubiński 1 Dolnośląskie lwówecki 1 Dolnośląskie milicki 1 Dolnośląskie oleśnicki 1 Dolnośląskie oławski 1 Dolnośląskie polkowicki 1 Dolnośląskie strzeliński 1 Dolnośląskie średzki 1 Dolnośląskie świdnicki 1 Dolnośląskie trzebnicki 1 Dolnośląskie Wałbrzych 1 Dolnośląskie wałbrzyski 1 Dolnośląskie wołowski 1 Dolnośląskie Wrocław 1 Dolnośląskie wrocławski 1 Dolnośląskie ząbkowicki 1 Dolnośląskie zgorzelecki 1 Dolnośląskie złotoryjski 1 Opolskie brzeski 1 Opolskie głubczycki 1 Opolskie kędzierzyńsko-kozielski 1 Opolskie kluczborski 1 Opolskie krapkowicki 1 Opolskie namysłowski 1 Opolskie nyski 1 Opolskie oleski 1 Opolskie Opole 1 Opolskie opolski 1 Opolskie prudnicki 1 Opolskie strzelecki 1 Śląskie będziński 1 Śląskie bielski 1 Śląskie bieruńsko-lędziński 1 Śląskie Bielsko-Biała 1 Śląskie Bytom 1 Śląskie Chorzów 1 Śląskie cieszyński 1 Śląskie Częstochowa 1 Śląskie częstochowski 1 Śląskie Dąbrowa Górnicza 1 Śląskie Gliwice 1 Śląskie gliwicki 1 Śląskie Jastrzębie-Zdrój 1 Śląskie Jaworzno 1 Śląskie Katowice 1 Śląskie kłobucki 1 Śląskie lubliniecki 1 Śląskie mikołowski 1 Śląskie Mysłowice 1 Śląskie myszkowski 1 Śląskie Piekary Śląskie 1 Śląskie pszczyński 1 Śląskie raciborski 1 Śląskie Ruda Śląska 1 Śląskie rybnicki 1 Śląskie Rybnik 1 Śląskie Siemianowice Śląskie 1 Śląskie Sosnowiec 1 Śląskie Świętochłowice 1 Śląskie tarnogórski 1 Śląskie Tychy 1 Śląskie tyski 1 Śląskie wodzisławski 1 Śląskie Zabrze 1 Śląskie zawierciański 1 Śląskie Żory 1 Śląskie żywiecki 1 Wielkopolskie kępiński 1 Wielkopolskie rawicki 1 Wielkopolskie gostyński 4

5 1 Wielkopolskie leszczyński 1 Wielkopolskie Leszno 2 Lubuskie gorzowski 2 Lubuskie Gorzów Wielkopolski 2 Lubuskie krośnieński 2 Lubuskie międzyrzecki 2 Lubuskie nowosolski 2 Lubuskie słubicki 2 Lubuskie strzelecko-drezdenecki 2 Lubuskie sulęciński 2 Lubuskie świebodziński 2 Lubuskie wschowski 2 Lubuskie Zielona Góra 2 Lubuskie zielonogórski 2 Lubuskie żagański 2 Lubuskie żarski 2 Pomorskie bytowski 2 Pomorskie chojnicki 2 Pomorskie człuchowski 2 Pomorskie Gdynia 2 Pomorskie kartuski 2 Pomorskie kościerski 2 Pomorskie lęborski 2 Pomorskie pucki 2 Pomorskie Słupsk 2 Pomorskie słupski 2 Pomorskie Sopot 2 Pomorskie wejherowski 2 Wielkopolskie chodzieski 2 Wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki 2 Wielkopolskie grodziski 2 Wielkopolskie międzychodzki 2 Wielkopolskie nowotomyski 2 Wielkopolskie obornicki 2 Wielkopolskie pilski 2 Wielkopolskie Poznań 2 Wielkopolskie poznański 2 Wielkopolskie szamotulski 2 Wielkopolskie wągrowiecki 2 Wielkopolskie wolsztyński 2 Wielkopolskie złotowski 2 Wielkopolskie kościański 2 Zachodnio-Pomorskie białogardzki 2 Zachodnio-Pomorskie choszczeński 2 Zachodnio-Pomorskie drawski 2 Zachodnio-Pomorskie goleniowski 2 Zachodnio-Pomorskie gryficki 2 Zachodnio-Pomorskie gryfiński 2 Zachodnio-Pomorskie kamieński 2 Zachodnio-Pomorskie kołobrzeski 2 Zachodnio-Pomorskie Koszalin 2 Zachodnio-Pomorskie koszaliński 2 Zachodnio-Pomorskie łobeski 2 Zachodnio-Pomorskie myśliborski 2 Zachodnio-Pomorskie policki 2 Zachodnio-Pomorskie pyrzycki 2 Zachodnio-Pomorskie sławieński 2 Zachodnio-Pomorskie stargardzki 2 Zachodnio-Pomorskie Szczecin 2 Zachodnio-Pomorskie szczecinecki 2 Zachodnio-Pomorskie świdwiński 2 Zachodnio-Pomorskie Świnoujście 2 Zachodnio-Pomorskie wałecki 3 Kujawsko-Pomorskie aleksandrowski 3 Kujawsko-Pomorskie brodnicki 3 Kujawsko-Pomorskie bydgoski 3 Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz 3 Kujawsko-Pomorskie chełmiński 3 Kujawsko-Pomorskie golubsko-dobrzyński 3 Kujawsko-Pomorskie Grudziądz 3 Kujawsko-Pomorskie grudziądzki 3 Kujawsko-Pomorskie inowrocławski 3 Kujawsko-Pomorskie lipnowski 3 Kujawsko-Pomorskie mogileński 3 Kujawsko-Pomorskie nakielski 3 Kujawsko-Pomorskie radziejowski 3 Kujawsko-Pomorskie rypiński 3 Kujawsko-Pomorskie sępoleński 3 Kujawsko-Pomorskie świecki 3 Kujawsko-Pomorskie Toruń 3 Kujawsko-Pomorskie toruński 3 Kujawsko-Pomorskie tucholski 3 Kujawsko-Pomorskie wąbrzeski 3 Kujawsko-Pomorskie Włocławek 3 Kujawsko-Pomorskie włocławski 3 Kujawsko-Pomorskie żniński 3 Łódzkie pajęczański 3 Łódzkie radomszczański 5

6 3 Łódzkie wieluński 3 Łódzkie wieruszowski 3 Łódzkie bełchatowski 3 Łódzkie brzeziński 3 Łódzkie kutnowski 3 Łódzkie łaski 3 Łódzkie łęczycki 3 Łódzkie łowicki 3 Łódzkie łódzki wschodni 3 Łódzkie Łódź 3 Łódzkie opoczyński 3 Łódzkie pabianicki 3 Łódzkie piotrkowski 3 Łódzkie Piotrków Trybunalski 3 Łódzkie poddębicki 3 Łódzkie rawski 3 Łódzkie sieradzki 3 Łódzkie Skierniewice 3 Łódzkie skierniewicki 3 Łódzkie tomaszowski 3 Łódzkie zduńskowolski 3 Łódzkie zgierski 3 Mazowieckie gostyniński 3 Mazowieckie Płock 3 Mazowieckie płocki 3 Mazowieckie sierpecki 3 Mazowieckie sochaczewski 3 Mazowieckie żuromiński 3 Wielkopolskie ostrowski 3 Wielkopolskie ostrzeszowski 3 Wielkopolskie gnieźnieński 3 Wielkopolskie jarociński 3 Wielkopolskie kaliski 3 Wielkopolskie Kalisz 3 Wielkopolskie kolski 3 Wielkopolskie Konin 3 Wielkopolskie koniński 3 Wielkopolskie krotoszyński 3 Wielkopolskie pleszewski 3 Wielkopolskie słupecki 3 Wielkopolskie średzki 3 Wielkopolskie śremski 3 Wielkopolskie turecki 3 Wielkopolskie wrzesiński 4 Mazowieckie ostrołęcki 4 Mazowieckie Ostrołęka 4 Mazowieckie ostrowski 4 Podlaskie augustowski 4 Podlaskie białostocki 4 Podlaskie Białystok 4 Podlaskie grajewski 4 Podlaskie kolneński 4 Podlaskie Łomża 4 Podlaskie łomżyński 4 Podlaskie moniecki 4 Podlaskie sejneński 4 Podlaskie sokólski 4 Podlaskie suwalski 4 Podlaskie Suwałki 4 Podlaskie wysokomazowiecki 4 Podlaskie zambrowski 4 Pomorskie Gdańsk 4 Pomorskie gdański 4 Pomorskie kwidzyński 4 Pomorskie malborski 4 Pomorskie nowodworski 4 Pomorskie starogardzki 4 Pomorskie sztumski 4 Pomorskie tczewski 4 Warmińsko-Mazurskie bartoszycki 4 Warmińsko-Mazurskie braniewski 4 Warmińsko-Mazurskie działdowski 4 Warmińsko-Mazurskie Elbląg 4 Warmińsko-Mazurskie elbląski 4 Warmińsko-Mazurskie ełcki 4 Warmińsko-Mazurskie giżycki 4 Warmińsko-Mazurskie gołdapski 4 Warmińsko-Mazurskie iławski 4 Warmińsko-Mazurskie kętrzyński 4 Warmińsko-Mazurskie lidzbarski 4 Warmińsko-Mazurskie mrągowski 4 Warmińsko-Mazurskie nidzicki 4 Warmińsko-Mazurskie nowomiejski 4 Warmińsko-Mazurskie olecki 4 Warmińsko-Mazurskie Olsztyn 4 Warmińsko-Mazurskie olsztyński 4 Warmińsko-Mazurskie ostródzki 4 Warmińsko-Mazurskie piski 6

7 4 Warmińsko-Mazurskie szczycieński 4 Warmińsko-Mazurskie węgorzewski 5 Lubelskie rycki 5 Lubelskie bialski 5 Lubelskie Biała Podlaska 5 Lubelskie lubartowski 5 Lubelskie łukowski 5 Lubelskie parczewski 5 Lubelskie puławski 5 Lubelskie radzyński 5 Lubelskie włodawski 5 Mazowieckie białobrzeski 5 Mazowieckie ciechanowski 5 Mazowieckie garwoliński 5 Mazowieckie grójecki 5 Mazowieckie kozienicki 5 Mazowieckie legionowski 5 Mazowieckie lipski 5 Mazowieckie łosicki 5 Mazowieckie makowski 5 Mazowieckie miński 5 Mazowieckie mławski 5 Mazowieckie nowodworski 5 Mazowieckie otwocki 5 Mazowieckie piaseczyński 5 Mazowieckie płoński 5 Mazowieckie pruszkowski 5 Mazowieckie przasnyski 5 Mazowieckie przysuski 5 Mazowieckie pułtuski 5 Mazowieckie Radom 5 Mazowieckie radomski 5 Mazowieckie Siedlce 5 Mazowieckie siedlecki 5 Mazowieckie sokołowski 5 Mazowieckie szydłowiecki 5 Mazowieckie Warszawa 5 Mazowieckie warszawski zachodni 5 Mazowieckie węgrowski 5 Mazowieckie wołomiński 5 Mazowieckie wyszkowski 5 Mazowieckie zwoleński 5 Mazowieckie żyrardowski 5 Podlaskie siemiatycki 5 Podlaskie bielski 5 Podlaskie hajnowski 6 Lubelskie biłgorajski 6 Lubelskie Chełm 6 Lubelskie chełmski 6 Lubelskie hrubieszowski 6 Lubelskie janowski 6 Lubelskie krasnostawski 6 Lubelskie kraśnicki 6 Lubelskie Lublin 6 Lubelskie lubelski 6 Lubelskie łęczyński 6 Lubelskie opolski 6 Lubelskie świdnicki 6 Lubelskie tomaszowski 6 Lubelskie zamojski 6 Lubelskie Zamość 6 Małopolskie bocheński 6 Małopolskie brzeski 6 Małopolskie chrzanowski 6 Małopolskie dąbrowski 6 Małopolskie gorlicki 6 Małopolskie krakowski 6 Małopolskie Kraków 6 Małopolskie limanowski 6 Małopolskie miechowski 6 Małopolskie myślenicki 6 Małopolskie nowosądecki 6 Małopolskie nowotarski 6 Małopolskie Nowy Sącz 6 Małopolskie olkuski 6 Małopolskie oświęcimski 6 Małopolskie proszowicki 6 Małopolskie suski 6 Małopolskie tarnowski 6 Małopolskie Tarnów 6 Małopolskie tatrzański 6 Małopolskie wadowicki 6 Małopolskie wielicki 6 Podkarpackie bieszczadzki 6 Podkarpackie brzozowski 6 Podkarpackie dębicki 6 Podkarpackie jarosławski 6 Podkarpackie jasielski 7

8 6 Podkarpackie kolbuszowski 6 Podkarpackie Krosno 6 Podkarpackie krośnieński 6 Podkarpackie leski 6 Podkarpackie leżajski 6 Podkarpackie lubaczowski 6 Podkarpackie łańcucki 6 Podkarpackie mielecki 6 Podkarpackie niżański 6 Podkarpackie przemyski 6 Podkarpackie Przemyśl 6 Podkarpackie przeworski 6 Podkarpackie ropczycko-sędziszowski 6 Podkarpackie Rzeszów 6 Podkarpackie rzeszowski 6 Podkarpackie sanocki 6 Podkarpackie stalowowolski 6 Podkarpackie strzyżowski 6 Podkarpackie Tarnobrzeg 6 Podkarpackie tarnobrzeski 6 Świętokrzyskie buski 6 Świętokrzyskie jędrzejowski 6 Świętokrzyskie kazimierski 6 Świętokrzyskie Kielce 6 Świętokrzyskie kielecki 6 Świętokrzyskie konecki 6 Świętokrzyskie opatowski 6 Świętokrzyskie ostrowiecki 6 Świętokrzyskie pińczowski 6 Świętokrzyskie sandomierski 6 Świętokrzyskie skarżyski 6 Świętokrzyskie starachowicki 6 Świętokrzyskie staszowski 6 Świętokrzyskie włoszczowski 8

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012)

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012) 02 01 bolesławiecki 35 841 685 4 002 877 31 347 996 490 812 12 943 910 0 02 02 dzierżoniowski 45 863 897 7 468 593 34 563 933 3 831 371 13 443 308 0 02 03 głogowski 48 115 755 30 827 47 672 330 412 598

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. (poz....) WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA I. Województwo

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I SIEDZIBY TYCH KOMISJI Lp. 1. Słupsk 1. Toruń 2. Włocławek

Bardziej szczegółowo

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dr n. med. Michał F. Kamiński, Mgr Paulina Wieszczy, Prof. dr hab. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Centrum

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r.

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14161 Poz. 1283 1283 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r., stanowiące część niniejszego załącznika do SZOOP, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek w Polsce Nazwa i adres izby Telefon Obszar działania (powiaty) Naczelna Izba Pielęgniarek i Al. Ujazdowskie 22, 0478 Warszawa, Polska. 22 628-34-93 628-58-61 628-95-56

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r.

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r. UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia 30.09.2001 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia. z pracy. w końcu roku razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem 24 i mniej

Zwolnienia. z pracy. w końcu roku razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem 24 i mniej z wiersza 1 na stanowiskach z tego z wykształceniem MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MPiPS 6 Augustowski Numer identyfikacyjny REGON 79742333

Bardziej szczegółowo

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska Dz.U.2012.914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 87 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 1 DOLNOŚLĄSKIE D D0 D9. Jelenia Góra. Wałbrzych. Bolesławiecki Dzierżoniowski. Jeleniogórski Kamiennogórski. Strzeliński.

1 2 3 4 5 6 1 DOLNOŚLĄSKIE D D0 D9. Jelenia Góra. Wałbrzych. Bolesławiecki Dzierżoniowski. Jeleniogórski Kamiennogórski. Strzeliński. WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW Lp. Województwo Powiat Wyróżnik na tablice zwyczajne, zabytkowe i

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł lokalny Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy.

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r. Druk nr 1170 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe patroli rozminowania

Dane teleadresowe patroli rozminowania Dane teleadresowe patroli rozminowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 70 744 Szczecin ul. Metalowa 39 (918894552, 918894553) 60 628 Poznań ul. Wojska Polskiego 86 (618575222) 73 110 Stargard Szczeciński ul.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r.

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-3-2011 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Tomasz Żuchowski DAB.7.070.28.2017.KZ Nk:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. z Nr 164, poz. 1351, późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3)

NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Powiat Gmina Telefon bolesławiecki 505055049 dzierżoniowski 505055026 głogowski 505055010 górowski 505055010 jaworski

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) PROJEKT z dnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania wirusem na rok 2010 Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1350, z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Krajowy ranking powiatów

Krajowy ranking powiatów INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Krajowy ranking powiatów wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Opracowanie powstało na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 marca 2015 r. Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 05.0.5 :: CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 05 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 0 marca 05 r. w

Bardziej szczegółowo

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego

Bardziej szczegółowo

Właściwość miejscowa. obszar województwa lubelskiego. obszar województwa podlaskiego

Właściwość miejscowa. obszar województwa lubelskiego. obszar województwa podlaskiego Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (poz. ) Lp. I II III IV Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej Celnego w Białej Podlaskiej Celnego w Lublinie Celnego w Zamościu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Rozporządzenie Ministra ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Rozporządzenie Ministra ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Załącznik nr 1 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 lutego 2009 r.

z dnia 13 lutego 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 220 Ostatnia zmiana w Dz. U. z 2012 r. poz. 177 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim Ogłoszenie o egzaminie adwokackim Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012 11.05.2012 Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA IV edycja

Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA IV edycja Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą: Grunt to wiedza [dalej:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Dziennik Ustaw Nr 8 78 Poz. 7 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia maja 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Na podstawie art. a ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 2015.03.25 14:42:57 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r. Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu radcowskiego

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r. Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu radcowskiego Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. Poz. 437 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA II EDYCJA

Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA II EDYCJA Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą: Grunt to wiedza [dalej:

Bardziej szczegółowo

Jarosław Flis 100 OKRĘGÓW. Załącznik do e-booka Ordynacja dla Polski

Jarosław Flis 100 OKRĘGÓW. Załącznik do e-booka Ordynacja dla Polski Jarosław Flis 100 OKRĘGÓW Załącznik do e-booka Ordynacja dla Polski e-book jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu na stronę https://www.tygodnikpowszechny.pl Przedstawiany podział uwzględnia podział kraju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 05 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 4 marca 05 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 170 13242 Poz. 1148 1148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia sierpnia 10 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 12 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. ZARZĄDZENIE Nr IV/ 2 /2006 PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 12 maja 2006 r.

BIULETYN. ZARZĄDZENIE Nr IV/ 2 /2006 PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 12 maja 2006 r. ISSN 1896-3765 BIULETYN Nr IV/13/2006 ZARZĄDZENIE Nr IV/ 2 /2006 PREZESA z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia obszarów

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 30.12.2013 Ogłoszenie o egzaminie radcowskim Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2308 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach

Środki EFS w regionach Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/ Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

41 34-622-84 34-622-83 s. 34-531-94 bezp. 94 347-15-78 342-59-93 348-90-97 fax. 12 422-88-54 t/f w. 101 430 07 23. 65 529-65-15 529-49-70 fax

41 34-622-84 34-622-83 s. 34-531-94 bezp. 94 347-15-78 342-59-93 348-90-97 fax. 12 422-88-54 t/f w. 101 430 07 23. 65 529-65-15 529-49-70 fax ul. Okopowa 3, pok. 218 21-500 BIAŁA PODLASKA oipipbp@poczta.onet.pl; www.oipip-bp.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 15-097 BIAŁYSTOK izba@oipip.bialystok.pl; www.oipip.bialystok.pl Beskidzka Okręgowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993) w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października

Bardziej szczegółowo

Środki EFS w regionach

Środki EFS w regionach Środki EFS w regionach Województwo Operator Subregion Termin naboru Dolnośląskie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2107. rozporządzenie. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2107. rozporządzenie. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia grudnia 05 r. Poz. 07 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCHWAŁ-SANCYTÓW Sejmu Walnego z 2015 roku, Nr 5/06/2015/KOŁO B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A UCHWAŁY SANCYTY

DZIENNIK UCHWAŁ-SANCYTÓW Sejmu Walnego z 2015 roku, Nr 5/06/2015/KOŁO B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A UCHWAŁY SANCYTY B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A W I A R A O J C Z Y Z N A T R A D Y C J A S Z L A C H E T N O Ś Ć W O L N O Ś Ć SEJM WALNY s k o n f e d e r o w a n y K O N F E D E R A C J Ą G E N E R A L N Ą N I E P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia obszarów działania, liczby i siedzib okręgowych izb lekarskich Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo