PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie"

Transkrypt

1 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Jednostka prowadząca: Fundacja In Corpore Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Założenia programowe: Pedagogika Stopień kształcenia Studia podyplomowe Charakterystyka specjalności: Studia są adresowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnym spektrum zaburzeń, a także wspomagania ich możliwości rozwojowych. Umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz (również w bardzo wczesnym etapie życia), zapoznanie się z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne do pracy pedagogicznej w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, specjalistycznych, organizacjach pozarządowych. Opis efektów kształcenia: Po zrealizowaniu zaplanowanych w programie modułów kształcenia absolwent: w zakresie wiedzy: posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych, niezbędną w pracy pedagoga i terapeuty; zna terminologię i koncepcje teoretyczne wykorzystywane w terapii pedagogicznej; posiada wiedzę o biomedycznych i psychospołecznych procesach funkcjonowania dziecka o zaburzonym rozwoju; zna podstawowe metody pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną; wie jak wspierać rozwój autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju, lub z niepełnosprawnością; zna regulacje prawne dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; w zakresie umiejętności: potrafi prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju; potrafi organizować warunki zewnętrzne w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały one procesy rozwojowe; potrafi planować proces wychowawczo-terapeutyczny w ramach prowadzonych zajęć; potrafi opracowywać narzędzia pomiarów efektów pracy ucznia i analizowania wyników nauczania i oceniania uczniów; potrafi diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać jego specjalne potrzeby edukacyjne; 1

2 potrafi udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka; potrafi stosować wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej; potrafi organizować i współuczestniczyć w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki; potrafi podejmować adekwatne działania doradcze wobec osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi uwzględniając ich możliwości psychofizyczne; potrafi wykorzystywać zgromadzoną wiedzę teoretyczną z zakresu terapii pedagogicznej w celu analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych; potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych, w działaniach praktycznych wykorzystuje nowe technologie; potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i pomocowych oraz wspierać ich samodzielność; w zakresie kompetencji społecznych: ma świadomość znaczenia integrowania działań pomocowych na rzecz dziecka; rozumie zasady etyczne i ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania pedagogiczne i terapeutyczne; ma świadomość konieczności doskonalenia zawodowego i samokształcenia, z racji różnorodności problemów występujących w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej; ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym. Wykaz przedmiotów: Semestr 1 1. Komunikacja interpersonalna 2. Aksjologiczne paradygmaty rehabilitacji osób niepełnosprawnych 3. Pedagogika specjalna 4. Psychologia kliniczna 5. Psychologia rozwojowa i wychowawcza 6. Wybrane zagadnienia z psychiatrii 7. Podstawy logopedii 8. Podstawy diagnozy pedagogicznej 9. Teoretyczne podstawy fizjoterapii 10. Neuropediatria 11. Fizjoterapia Semestr 2 1. Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN 2. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/ 3. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 4. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu 5. Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/ 6. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 7. Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością 8. Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 9. Psychopedagogika rodziny 2

3 Semestr 3 1. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej 2. Diagnoza i terapia dysleksji 3. Podstawy audiologii dziecięcej 4. Wybrane metody terapii wspomagających 5. Podstawy terapii SI 6. Praca z dzieckiem zdolnym 7. Aktywizacja społeczno zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością 8. Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju 9. Podstawy konstruowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 10. Seminarium dyplomowe 11. Zajęcia ćwiczeniowe w terenie Praktyki zawodowe: Wymiar godzin praktyk: 120 Miejsce odbywania praktyk: Placówki edukacyjne, poradnie psychologiczno pedagogiczne, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe. 3

4 Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych z zakresu: Wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostanie wyposażony w kompetencje pozwalające na inicjowanie i planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci w okresie przedszkolnym, wczesnoszkolnym a także w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności w zakresie oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój małego dziecka (również z deficytami i dysharmoniami rozwojowymi) pozwoli mu na dokonywanie diagnozy pedagogicznej, konstruowanie programów terapeutycznych, jak również ich realizację w pracy z dziećmi. Będzie przygotowany do podejmowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizowanie efektywnej współpracy zarówno z ich rodzinami, jak i innymi specjalistami. Absolwent uzyska kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej, m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjnokompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym, w tym także w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju, jak również zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Daje to możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dziecku, także o zaburzonym rozwoju, np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczowychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne. Absolwent zostanie wyposażony w kompetencje w zakresie znajomości procedur udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przebywającymi w różnego typu placówkach edukacyjnych, oświatowo wychowawczych i pomocowych, w oparciu o akty prawne dotyczące kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz regulujące prowadzenie wczesnego wspomagania. Zapozna się z psychologicznymi i biomedycznymi uwarunkowaniami rozwoju, zachowań i zaburzeń dzieci i młodzieży, uzyska umiejętności organizowania procesu diagnostycznego w oparciu o znajomość narzędzi służących rozpoznawaniu i ocenie zaburzeń generujących specjalne potrzeby edukacyjne. 4

5 Opis modułów kształcenia: Moduł kształcenia Liczba godzin (wykład, ćw.) ECTS Sposób weryfikacji efektów kształcenia Komunikacja interpersonalna 5 1 Aksjologiczne paradygmaty rehabilitacji osób niepełnosprawnych 5 1 Pedagogika specjalna 15 3 Psychologia kliniczna 15 3 Psychologia rozwojowa i wychowawcza 10 2 Praca ciągła, egzamin, Praca ciągła, egzamin, Praca ciągła, egzamin, Wybrane zagadnienia z psychiatrii 10 2 Podstawy logopedii 10 2 Podstawy diagnozy pedagogicznej 10 2 Teoretyczne podstawy fizjoterapii 5 1 Neuropediatria 20 2 Fizjoterapia 10 2 Praca ciągła, egzamin, Praca ciągła, egzamin, Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN 5 1 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/ Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/

6 Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 20 4 Praca ciągła, egzamin, Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Psychopedagogika rodziny 10 1 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej 10 1 Diagnoza i terapia dysleksji 15 4 Praca ciągła, egzamin, Podstawy audiologii dziecięcej 5 1 Wybrane metody terapii wspomagających 30 3 Podstawy terapii SI 5 1 Praca z dzieckiem zdolnym 5 1 Aktywizacja społeczno zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju Podstawy konstruowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Praca ciągła, egzamin, Seminarium dyplomowe 20 8 Zajęcia ćwiczeniowe w terenie 50 4 Praktyki zawodowe Sprawozdanie z praktyki, Łącznie

7 Siatka godzin: L.p. BLOK TEMATYCZNY Egzmin Zalicz. LICZBA GODZIN 1 2 SEMESTR 1 Komunikacja interpersonalna Aksjologiczne paradygmaty rehabilitacji osób niepełnosprawnych po semestrze ogółem wykł. ćwicz. ECTS 3 Pedagogika specjalna x Psychologia kliniczna x Psychologia rozwojowa i wychowawcza Wybrane zagadnienia z psychiatrii x x Podstawy logopedii x Podstawy diagnozy pedagogicznej Teoretyczne podstawy fizjoterapii x Neuropediatria x Fizjoterapia x SEMESTR 2 Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/ Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/ x x x x

8 L.p. BLOK TEMATYCZNY Egzmin Zalicz. LICZBA GODZIN Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Psychopedagogika rodziny SEMESTR 3 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej Diagnoza i terapia dysleksji Podstawy audiologii dziecięcej Wybrane metody terapii wspomagających po semestrze ogółem wykł. ćwicz. ECTS x x x x x Podstawy terapii SI Praca z dzieckiem zdolnym Aktywizacja społeczno zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju Podstawy konstruowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka x Seminarium dyplomowe x RAZEM Zajęcia ćwiczeniowe w terenie x Praktyki x

9 Proponowane miejsca odbywania zajęć terenowych: L.p. MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ ĆWICZENIOWYCH W TERENIE LICZBA GODZIN Obszar zadań realizowanych w placówce: 1. Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Katowice, ul. Grażyńskiego 17 5 Niepełnosprawność sensoryczna wady słuchu 2. Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niedowidzących i Niewidomych Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 59 5 Niepełnosprawność sensoryczna wady wzroku 3. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Dąbrowa Górnicza, ul. Swobodna 59 5 Wczesne wspomaganie rozwoju niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawności sprzężone 4. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec, ul. Franciszkańska 5a 5 Wczesne wspomaganie rozwoju niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawności sprzężone 5. Centrum diagnostyki i terapii In Corpore Katowice, ul. Bażantów 2 10 Diagnoza i terapia: wczesne wspomaganie rozwoju, spektrum autyzmu, wady słuchu, wady wymowy, trudności w uczeniu się 6. Pracownia Pedagogiki M. Montessorii, ul. Hutnicza 9, Gliwice 5 Trudności w uczeniu się, zaburzenia sensoryczne 7. Stowarzyszenie JA TY MY Pyskowice, ul. Sowińskiego 5 Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębszym, niepełnosprawności sprzężone Zajęcia ćwiczeniowe w terenie mają zapewnić słuchaczom studiów podyplomowych praktyczne zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego. Dobór placówek i ośrodków odpowiada niepełnosprawnościom omawianym w II i III semestrze na zajęciach z metodyk szczegółowych. 9

10 K1A_W01 K1A_W02 K1_W 03 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 K1A_W07 K1A_W08 K1A_W09 K1A_W10 K1A_W11 K1A_W12 K1A_W13 K1A_W14 K1A_W15 K1A_W16 K1A_W17 K1A_W18 K1A_W19 Macierz efektów kształcenia: Moduł kształcenia Efekty kształcenia w zakresie wiedzy MK_01 + MK_02 + MK_ MK_04 + MK_05 + MK_06 + MK_07 + MK_08 + MK_09 + MK_10 + MK_11 + MK_12 + MK_13 + MK_14 + MK_15 + MK_16 + MK_17 + MK_18 + MK_19 + MK_ MK_ MK_22 + MK_23 + MK_24 + MK_25 + MK_26 + MK_27 + MK_28 + MK_29 + MK_ MK_31 + MK_

11 K1A_U01 K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05 K1A_U06 K1A_U07 K1AU08 K1A_U09 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 K1A_U14 Moduł kształcenia Efekty kształcenia w zakresie umiejętności MK_01 + MK_02 + MK_03 + MK_04 + MK_05 + MK_06 + MK_07 + MK_ MK_09 + MK_10 + MK_11 + MK_12 + MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_20 + MK_ MK_ MK_23 + MK_24 + MK_25 + MK_26 + MK_ MK_28 + MK_ MK_ MK_ MK_

12 K1A_K01 K1A_K02 K1A_K03 K1A_K04 K1A_K05 K1A_K06 K1A_K07 K1A_K08 Moduł kształcenia Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych MK_01 + MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_ MK_

13 Legenda: Oznaczenia modułów kształcenia MK_01 Komunikacja interpersonalna MK_02 Aksjologiczne paradygmaty rehabilitacji osób niepełnosprawnych MK_03 Pedagogika specjalna MK_04 Psychologia kliniczna MK_05 Psychologia rozwojowa i wychowawcza MK_06 Wybrane zagadnienia z psychiatrii MK_07 Podstawy logopedii MK_08 Podstawy diagnozy pedagogicznej MK_09 Teoretyczne podstawy fizjoterapii MK_10 Neuropediatria MK_11 Fizjoterapia MK_12 Internistyczne konsekwencje zaburzeń OUN MK_13 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi /wzroku i słuchu/ MK_14 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną MK_15 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu MK_16 Wczesne wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /w tym z autyzmem/ MK_17 Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych MK_18 Ustawodawstwo społeczne na rzecz osób z niepełnosprawnością MK_19 Prawne podstawy organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej MK_20 Psychopedagogika rodziny MK_21 Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej MK_22 Diagnoza i terapia dysleksji 13

14 MK_23 Podstawy audiologii dziecięcej MK_24 Wybrane metody terapii wspomagających MK_25 Podstawy terapii SI MK_26 Praca z dzieckiem zdolnym MK_27 Aktywizacja społeczno zawodowa z elementami doradztwa osobistego dla osób z niepełnosprawnością MK_28 Technologie informatyczne w procesie wspomaganiu rozwoju MK_29 Podstawy konstruowania programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka MK_30 Seminarium dyplomowe MK_31 Zajęcia ćwiczeniowe w terenie MK_32 Praktyki zawodowe 14

15 Tabela efektów kształcenia: Nazwa kierunku studiów: pedagogika Nazwa studiów podyplomowych: Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki. Symbol K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 K1A_W07 K1A_W08 K1A_W09 Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, z zastosowaniem do wybranego modułu specjalnościowego Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania społecznego, w tym interpersonalnego, ich prawidłowości i zakłóceń Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów, z zastosowaniem do Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych lub społecznych H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 S1A_W01 H1A_W02 H1A W05 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 H1A W05 S1A_W05 H1A W04 S1A_W05 S1A_W04 S1A W02 S1A_W03 H1A_W10 S1A W05 S1A_W09 H1A_W04 15

16 K1A_W10 K1A_W11 K1A_W12 K1A_W13 K1A_W14 K1A_W15 K1A_W16 K1A_W17 K1A_W18 wybranego modułu specjalnościowego Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę, z zastosowaniem do wybranego modułu specjalnościowego Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, zastosowaniem do wybranego modułu specjalnościowego Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej, z zastosowaniem do wybranego modułu specjalnościowego Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju S1A W03 S1A W08 S1A_W02 H1A-W06 S1A_W06 H1A_W04 S1A_W09 S1A_W04 H1A_W07 H1A_W04 K1A_W19 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych S1A_W07 UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01 K1A_U02 K1A_U03 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w S1A U01 S1A_U08 S1A U02 S1A U01 S1A U06 H1A_U04 H1A U04 H1A U06 S1A U03 16

17 K1A_U04 K1A_U05 K1A_U06 K1A_U07 K1A_U08 K1A_U09 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych S1A_U08 H1A U01 H1A U03 H1A_U10 H1A U02 H1A U04 S1A U01 S1A_U02 H1A U01 H1A U06 H1A U11 H1A U12 H1A_U07 H1A_U06 S1A U06 S1A_U07 S1A_U04 S1A_U06 S1A_U06 S1A_U05 H1A_U05 17

18 K1A_U14 K1A_K01 K1A_K02 K1A_K03 K1A_K04 K1A_K05 K1A_K06 K1A_K07 K1A_K08 Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w srodowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne S1A_U06 H1A K01 H1A K04 S1A_K02 S1A_K07 H1A_K03 S1A K04 S1A K06 H1A_K04 H1A_K05 H1A K04 S1A_K04 S1A K04 H1A_K04 S1A K02 H1A_K02 H1A_K06 S1A K03 S1A_K05 18

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Neurologopedii Dziecięcej Jednostka prowadząca: Fundacja In Corpore Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Założenia programowe: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia r. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 5/2017 z dnia 27.02.2017 r. Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach nr 82 z dnia 26 kwietnia 2012 r EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik do uchwały nr.. 213 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla autorskiego kierunku OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów psychologia należy do obszaru kształcenia nauki społeczne.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA. Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: pedagogika

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA. Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: pedagogika 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012r WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA W FORMIE STACJONARNEJ I NIESTACJONARNEJ PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARACH KSZTAŁCENIA Kierunek studiów pedagogika

Bardziej szczegółowo

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

Treść. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, Efekty kształcenia dla specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Po ukończeniu studiów I stopnia kierunku Pedagogika specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwent: Symbol efektu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA KIERUNEK: pedagogika OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki humanistyczne i nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma WIEDZĘ: ogólnopedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów pedagogika absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII, TURYSTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH W KIELCACH Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe Efekty Kształcenia

Kierunkowe Efekty Kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 U_W17 Kierunkowe Efekty Kształcenia zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych

Efekty kształcenia. Odniesienie do efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych i społecznych Załącznik do Uchwały nr 10/2017 RWNHiS z dnia 20.02.2017 r. Efekty kształcenia Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ Kierunek: Rewalidacja uczniów ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny

Studia Podyplomowe Asystent Rodziny Studia Podyplomowe Asystent Rodziny I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Nazwa kierunku PEDAGOGIKA Poziom I STOPIEŃ Profil PRAKTYCZNY Symbole Efekty - opis słowny Odniesienie do efektów Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA

WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA ... Imię i nazwisko.., dnia...... Kierunek studiów... Nr albumu WNIOSEK O ZALICZENIE PRAKTYK NA PODSTAWIE ZATRUDNIENIA TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dziennik Ustaw Nr 253 14781 Poz. 1521 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki iszkolnictwa Wyższego zdnia 4 listopada 2011r. (poz.1521) Załącznik nr1 WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Informacje ogólne o ukończonych studiach

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Informacje ogólne o ukończonych studiach ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA STUDIOWANEGO KIERUNKU I SPECJALNOŚCI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WYNIKAJĄCYCH Z OPISU SYLWETKI ABSOLWENTA STUDIOWANEGO KIERUNKU I SPECJALNOŚCI Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: logopedia Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy: licencjat studia

Bardziej szczegółowo

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01

WIEDZA H1P_W03 S1P_W01 H1P_W03 S1P_W01 Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika Specjalność: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów: stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki

Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Zbiór efektów kształcenia dla specjalności studiów Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: Załącznik do Uchwały nr 21/2016 RWNHiS z dnia 28.11.2016 r. Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/ pedagogika, socjologia, zarządzanie Kierunek: Organizacja i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika,

Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Obszar kształcenia: nauki humanistyczne (H),nauki społeczne (S) Kierunek: Pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna Profil kształcenia: praktyczny(p) forma studiów :stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Załącznik nr 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 84/2014/2015. z dnia 28 kwietnia 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 1 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna. 230 godz.

Praktyka pedagogiczna. 230 godz. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Praktyki pedagogiczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Teacher training USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Pedagogika Forma

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA. Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: pedagogika

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA. Dziedzina: nauki społeczne Dyscyplina: pedagogika 1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012r WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE PEDAGOGIKA 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z PEDAGOGIKĄ poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia praktyczny licencjat

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Główne założenia praktyk słuchacza GWSH: 1. Praktyki pedagogiczne są częścią

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom Profil Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pierwszy ogólnoakademicki Załącznik nr 44 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku GEOGRAFIA AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT GEOGRAFII I STUDIÓW REGIONALNYCH ul. Partyzantów 27, 76 200 Słupsk, tel. /59/ 84 00 350, fax. /59/ 84 01 350, e-mail: igeo@apsl.edu.pl PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 45/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 39/2012 Senatu UKSW Z dnia 26 kwietnia 2012 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW W WARSZAWIE EFEKTY

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny. Program studiów pedagogika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Instytut Humanistyczny Program studiów pedagogika studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2012/2013 Spis treści 1. Nazwa instytutu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo