Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP"

Transkrypt

1 NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005

2 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem aplikacji klasy ERP. Samo utosamianie moe prowadzi do błdu - cho w przypadku przedsibiorstwa wykorzystujcego autonomiczne aplikacje dziedzinowe te procesy zwykle s powizane. System informatyczny jest zwykle jdrem systemu informacyjnego. Jednak nawet bardzo dobra aplikacja, ale le wdroona moe sta si czci złego systemu informacyjnego. Czsto mylca jest te nazwa handlowa system ERP. Twórcy oprogramowania klasy MRP II poszukujc moliwoci ekspansji na rynku stworzyli nowe pojcie system ERP traktujc to jako dalsz rozbudow systemów MRP II o złoone moliwoci analityczne. Ukuta w ten sposób nazwa została ochoczo podchwycona przez twórców systemów ewidencyjnych, którzy tak samo zaczli nazywa swoje rozwizania. Ten zabieg marketingowy spowodował, e na rynku istnieje mnóstwo aplikacji ewidencyjnych (nazywanych handlowo systemami ERP), które nie maj zaimplementowanej zamknitej ptli MRP II, a przez to s mało przydatne dla przedsibiorstw o złoonych procesach produkcyjnych lub logistycznych. W dalszej czci tego tekstu dla uniknicia pomyłek stosowana jest nazwa system klasy ERP/MRP II. SYSTEM INFORMATYCZNY TO INWESTYCJA Wybór i wdroenie systemu zintegrowanego klasy ERP/MRP II jest przedsiwziciem złoonym, wieloetapowym, angaujcym istotnie róne zasoby inwestora (nie tylko finansowe). Przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsiwzicia wymaga podobnego procesu przygotowawczego jak kada inna inwestycja. Trzeba wic znale rzeczow odpowied na cał seri pyta: CO? DLACZEGO? JAK? ILE? Co firma chce osign? Dlaczego naley osign te cele? Jakie działania naley podj, aby osign te cele? Jakie zasoby s potrzebne? Ile to bdzie kosztowało? Ile dziki temu mona zarobi (zaoszczdzi, unikn strat)? NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 2 z 13

3 Takie same pytania s stawiane przed rozpoczciem dowolnej inwestycji. Jest jednak pewna cecha, która wyrónia inwestycje informatyczne. Jeeli wybór rozwizania bdzie nietrafny lub sposób jego wdroenia zły ewentualna warto odsprzeday tej inwestycji jest bardzo niska. Główn cz nakładów inwestycyjnych tworz wartoci niematerialne uyteczne tylko dla inwestora. Dziki pracy konsultantów wdroeniowych zakupiona aplikacja zostaje sparametryzowana zgodnie z potrzebami konkretnego inwestora i efekt tej pracy nie bdzie uyteczny dla nikogo innego Nikt nie odkupi le wdroonego systemu informatycznego - podczas gdy nieprzydatn lini technologiczn mona sprzeda. Ze stratami, ale odzyska si jednak wiksz cz nakładów. Przypadku systemu informatycznego warto odsprzeday zbywalnych urzdze nie przekroczy kilkunastu procent nakładów inwestycyjnych (głównie sprzt, gdy licencje na aplikacje i oprogramowanie narzdziowe s zwykle nieprzenaszalne). CO WYBRA? JAKI SYSTEM JEST NAJLEPSZY? Takie pytanie zazwyczaj jest stawiane przez decydenta. Natychmiastowej odpowiedzi na takie pytanie - bez dogłbnej analizy - moe udzieli tylko jasnowidz. Publikowane porównania aplikacji, w których zestawia si cechy techniczne i funkcjonalne systemów nie s pomocne jako narzdzie pomagajce dokona wyboru rozwizania odpowiedniego dla konkretnej firmy. W rzeczywistoci takie zestawienie nadaje si przyszłemu inwestorowi co najwyej do odrzucenia rozwiza całkowicie nieadekwatnych do potrzeb. Optymalny wybór rozwizania wymaga wypracowania odpowiedzi na powyej postawione pytania i skorzystania ze zbiorowej mdroci zespołu z wntrza firmy wspomaganego przez dowiadczonych specjalistów. Omówione poniej prace obejmuj cykl inicjujcy zmiany w organizacji dziki wykorzystaniu odpowiednich metod i rodków informatyki. Kadorazowo w konkretnym przypadku rozwaa si czynniki sytuacyjne (w tym plany rozwoju i wstpne przygotowanie organizacji do zmian) oraz dostosowuje plan postpowania i zakres działa do potrzeb. Zasadniczo, na cało procesu wyboru i wdroenia rozwizania informatycznego składaj si nastpujce grupy prac: Studium wykonalnoci przedsiwzicia, Opracowanie wymaga w stosunku do systemu informatycznego, Wybór oferenta i negocjacje umowy, Wdroenie i eksploatacja systemu. NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 3 z 13

4 STUDIUM WYKONALNOCI Studium wykonalnoci to analiza moliwoci podjcia działa inwestycyjnych poprzez ocen i wskazanie ewentualnych ogranicze. Obejmuje dwa główne elementy: Analiza strategiczna analiza strategicznych celów biznesu i wynikajcych z tego celów stawianych przed wdroeniem. Załoenia i definicja ogranicze pod wzgldem technicznym, finansowym, organizacyjnym, ogranicze czasowych wszystkich zaangaowanych stron, wiedzy, umiejtnoci i podejcia zarzdu i pracowników, moliwoci wykorzystania dofinansowania zewntrznego. System wybrany w najbliszym czasie bdzie wdraany przez kilka do kilkunastu miesicy i po tym czasie rozpocznie si jego eksploatacja. W wielu wypadkach ograniczenia operacyjne mog wydłuy ten proces nawet do 2-3 lat. Rzeczywisto firmy przez ten czas nie zatrzyma si i zostan zapewne wdroone planowane ju teraz zmiany organizacyjne. Zmiany te powinny by uwzgldnione na tym etapie, aby dokonujc wyboru kierowa si nie tylko obecnymi potrzebami wspomagania operacyjnego, ale take przyszłymi potrzebami informacyjnymi. Raport podsumowujcy studium wykonalnoci przedsiwzicia dostarcza kierownictwu firmy syntetycznych informacji o: celach, załoeniach, ograniczeniach, wstpnym harmonogramie, ramowym budecie przedsiwzicia. Uzyskuje si w ten sposób odpowiedzi na strategiczne pytania - "Co?", "Dlaczego?" oraz "Jak?" i "Ile?". Efekt tych prac przedstawia uwarunkowania wewntrzne i zewntrzne organizacji oraz moliwe scenariusze działania. Na tej podstawie mona podj decyzje o rozpoczciu prac przygotowawczych do inwestycji - majc pełne rozeznanie w głównych czynnikach, które zadecyduj o powodzeniu przedsiwzicia. SPONSOR I KIEROWNIK PROJEKTU Rozpoczcie przedsiwzicia i pojawianie si nowych zada wymaga ju na tym etapie wskazania przez zarzd firmy dwóch kluczowych osób: sponsora oraz kierownika projektu. Bd oni od pocztku podejmowa decyzje przygotowujce wdroenie, a tym samym stan si w przyszłoci czci zespołu odpowiadajcego za wdroenie. Ich role NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 4 z 13

5 przez cały czas trwania przedsiwzicia s istotnie róne, przez co jedna osoba nie powinna łczy tych funkcji. Sponsor Projektu sprawuje strategiczny nadzór nad projektem, zapewnia zasoby do realizacji projektu a w razie potrzeby - konstruktywne zaangaowanie osób spoza stałego składu zespołu projektowego. Kierownik Projektu to osoba, która odpowiada za operacyjne zarzdzanie projektem i biec koordynacj prac w ramach projektu z innymi działaniami firmy. Kierownik projektu powinien operacyjnie podlega tylko Sponsorowi Projektu. W miar moliwoci, obowizki Kierownika Projektu naley powierzy osobie, której budet czasu pozwala na zaangaowanie si w projekt. SYSTEM INFORMATYCZNY WYMAGANIA Przygotowanie si firmy do przeprowadzenia oceny otrzymanych ofert wymaga podjcia prac, w wyniku których kontekst wyboru zostanie dostatecznie dobrze doprecyzowany. Tylko wówczas bd mogły zosta postawione precyzyjne wymagania wzgldem rozwizania docelowego. Sformułowana na wstpie lista wymaga wobec docelowej aplikacji bdzie wykorzystana zasadniczo w nastpujcych etapach: tekst zapytania ofertowego wszyscy potencjalni oferenci powinni odnie si do tych samych wymaga i jednolitego modelu prezentacji ofert, porównanie otrzymanych ofert pisemnych wszystkie oferty powinny mie ten sam układ, co ułatwi dokonanie wstpnej ich oceny, z opisu wymaga wynikaj precyzyjne (szczegółowe) kryteria oceny prezentowanych aplikacji, co porzdkuje prac zespołu dokonujcego wyboru, lista wymaga powinna sta si integralnym elementem umowy kocowej, dziki temu okrela zakres prac i moe by podstaw egzekwowania zobowiza wynikajcych z tej umowy, po zakoczeniu wdroenia model wstpny jest odniesieniem do prowadzonego zwykle audytu powdroeniowego a take punktem wyjcia do analizy i racjonalizacji procesów biznesowych. Definicja wymaga stawianych aplikacji, która bdzie docelowo wspomaga system informacyjny oraz proces wyboru przebiegaj zgodnie z nastpujcymi etapami: Analiza obecnych i sformułowanie docelowych potrzeb w zakresie wspomagania; technicznie realizowana jako analiza funkcjonalna lub procesowa, powinna obj cało aktywnoci firmy niezalenie od planowanego obecnie zakresu wspomagania nowym systemem, analiza powinna odwzorowa NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 5 z 13

6 stan obecny, nastpnie uwzgldni przyszłe potrzeby i w takiej formie sta si podstaw do oceny oferowanych rozwiza. Powołanie i merytoryczne przygotowanie wewntrznego zespołu, który wspólnie z kierownikiem projektu dokona szczegółowej merytorycznej oceny otrzymanych ofert. Zaleca si, aby w skład wewntrznego zespołu weszli przedstawiciele obszarów funkcjonalnych objtych docelowo systemem, pełnicy w nich istotn rol, ale nie osoby kierujce tymi zespołami. Zadaniem zespołu jest wypracowanie stanowiska w imieniu przyszłych uytkowników, która z rozwaanych aplikacji ma szans najlepiej wspomaga działania operacyjne. Wskazane jest przygotowanie zespołu do dalszych prac poprzez szkolenie obejmujce takie zagadnienia jak: o projekt i zarzdzanie projektem a cele biece firmy, o zintegrowane systemy informatyczne, o ocena rozwiza informatycznych i proces wyboru rozwizania w firmie, o wieloczynnikowa ocena ofert metodyka postpowania. Zalecana przez nas metodyka oceny ofert zakłada sformułowanie hierarchicznego systemu kryteriów oceny wraz z okreleniem wpływu poszczególnych kryteriów na ocen łczn. Formułowane czstkowe kryteria oceny odnosz si przede wszystkim do realizowanych procesów. a nie s ocen kształtowania si stałych parametrów aplikacji (np. moliwo zdefiniowania zgodnych z potrzebami tej firmy operacji na kluczu ksigowym a nie długo tego klucza w znakach). Wewntrzny zespół opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia: kryteria oceny ofert, wymagania prezentacji aplikacji, szczegółowy przebieg analizy moliwoci poszczególnych aplikacji oraz wnioski z zakoczonych etapów. Wewntrzny zespół poprzez swego kierownika wnioskuje o wyborze najkorzystniejszej merytorycznie oferty. Z chwil wyboru i rozpoczcia wdroenia osoby te zwykle staj si członkami zespołu wdroeniowego inwestora współpracujcego z konsultantami firmy wdraajcej. Opracowanie zapytania ofertowego powinno obejmowa dostatecznie precyzyjnie sformułowane wymagania funkcjonalne, operacyjne, technologiczne a take ramowy harmonogram całego przedsiwzicia. Wymagania funkcjonalne stanowi wzorzec, do którego bd odnoszone oferowane aplikacje i oceniane zgodnie z jednolitymi kryteriami. Zatwierdzenie kryteriów i sposobu przeprowadzenia oceny ofert okrelona zostaje lista kryteriów, które bd oceniane podczas prezentacji i ewentualnych innych kontaktów z aplikacj, drugim elementem jest okrelenie organizacji NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 6 z 13

7 prowadzenia procesu wyboru a take wagi przypisywane poszczególnym kryteriom i grupom kryteriów. Analiza i ocena otrzymanych ofert pisemnych celem jest weryfikacja formalna, odrzucenie ofert, które nie spełniaj istotnych kryteriów, a take opracowanie szczegółowego harmonogramu dalszych prac. Ocenie poddaje si zarówno merytoryczne czci ofert, jak te ofert technologiczn, projekt umowy oraz warunki finansowania i odbiorów. Decyzja podejmowana na tym etapie oznacza wskazanie oferentów, których zostan zaproszeni do bardziej szczegółowego zaprezentowania swoich aplikacji (zwykle 3 do 8 ofert). Prezentacja wybranych systemów przez ich dostawców przeprowadzana jest na przykładowych danych testowych. Dostawcy otrzymuj szczegółowe wymagania, co do zakresu i scenariusza prezentacji. Celem prezentacji jest ocena funkcjonalnoci aplikacji wzgldem wymaga jak równie wygldu ekranów i ergonomicznoci posługiwania si nim. Kada prezentacja powinna odbywa si według opracowanego przez zespół jednolitego scenariusza, w którym okrelono, jakie elementy i w jakiej kolejnoci winny by zaprezentowane. Praktykuje si przekazywanie w charakterze danych testowych wybranego podzbioru danych rzeczywistych zwykle z obszaru produkcyjnego. Ten etap procesu wyboru ma take istotne znaczenie edukacyjne dla osób uczestniczcych w prezentacjach. Sformułowane uprzednio wymagania potrafi na tym etapie do istotnie si zmienia i rozwija. Dzieje si tak dziki uwiadomieniu sobie przez przyszłych uytkowników moliwych do uzyskania korzyci. Szczególnie tych, które wynikaj ze zintegrowania aplikacji. Jest to bardzo korzystne, gdy odbywa si to jeszcze przed podjciem kocowych decyzji i mona rozpatrywa aplikacje przy uwzgldnieniu tych nowych oczekiwa. Weryfikacja referencji zamieszczonych w ofertach jest przeprowadzana poprzez kontakt telefoniczny lub bezporedni członków zespołu z firmami, które eksploatuj rozpatrywane systemy: całkowicie wdroone i działajce przynajmniej rok. Celem nie jest tyle ocena aspektów funkcjonalnych przez uytkowników, ale zebranie informacji o współpracy członków zespołu nabywcy z konsultantami dostawcy przez cały czas wdroenia. Na obnienie efektywnoci tej współpracy i rezultat kocowy wdroenia wpływ bd mie nie tylko kompetencje merytoryczne konsultantów wdraajcych system, ale take ich umiejtno współpracy z innymi i organizacji pracy. Negocjacje spotkania z umocowanymi przedstawicielami oferenta (lub dwóch oferentów) majce na celu jednoznaczne uzgodnienie: merytorycznego przedmiotu umowy (czsto popełniane s tu błdy, których konsekwencje NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 7 z 13

8 ujawniaj si w trakcie wdroenia), aspektów organizacji przeprowadzenia przedsiwzicia, zasad dokonywania odbiorów czciowych i ostatecznych, płatnoci czciowych i rozlicze ostatecznych, warunków gwarancji na dostawy materialne, oprogramowanie aplikacyjne i jego wdroenie (element czsto pomijany), warunków serwisowania i wiadczenia usług modyfikacji i rozwijania. Zawarcie umowy i rozpoczcie wdroenia to nie tylko kamie milowy przedsiwzicia, ale zwizany z nim cig działa majcych na celu przygotowanie inwestora do rozpoczcia wdroenia. WDROENIE Wdroenie aplikacji to prace wyznaczone metodyk wdroenia stosowan przez firm wiadczc t usług a take wynikajce z przyjtego harmonogramu. Jest to cisła współpraca zespołu wdroeniowego inwestora z konsultantami wdroeniowymi. Z uwagi na wielowtkowo tego przedsiwzicia a take przewag wiedzy konsultantów wdraajcych system - istotnym elementem tego etapu jest cigły audyt projektu wdroeniowego. Audytor to osoba o dowiadczeniu porównywalnym z dowiadczeniem szefa wdroenia po stronie firmy wdraajcej. Zadaniem audytora jest przede wszystkim wystpowanie w roli mentora zespołu wdroeniowego nabywcy i jego lidera oraz biece rejestrowanie problemów, przekrocze budetu (czasu, kosztu), take ewidencja i analiza ustale istotnie odbiegajcych od pierwotnych załoe. Audytor powinien przekazywa swoje opinie bezporednio Sponsorowi Projektu. Kada z metodyk wdroenia stosowanych przez firmy wiadczce te usługi zakłada scenariusz działania w podziale na etapy, fazy i pomniejsze jednostki. Elementem wspólnym tych metodyk s (jakkolwiek rónie nazywane) nastpujce składniki procesu wdroenia: Szkolenie zespołu wdroeniowego i wybranych uytkowników kocowych przygotowanie do współpracy (szkolenie) kluczowych uczestników, którzy wspólnie z konsultantami opracuj załoenia i dokonaj uruchomienia nowego systemu. Analiza przedwdroeniowa to szczegółowa analiza wszystkich obszarów podlegajcych wdroeniu, koczy si opracowaniem szczegółowego planu wdroenia bardzo czsto z wykorzystaniem wbudowanego w system narzdzia opisu procesów objtych wdroeniem. Parametryzacja na podstawie wymaga uzgodnionych w analizie nastpuje wprowadzanie parametrów sterujcych prac aplikacji u klienta. Wiele aplikacji konfigurowanych jest w ten sposób, e tworzone jest rodowisko testowe, w NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 8 z 13

9 którym prowadzone s ustalenia i weryfikowane przyjte załoenia i dopiero zaakceptowane rozwizania s przenoszone do tzw. wersji produkcyjnej. Konwersja i przeniesienie danych dane zgromadzone w dotychczas eksploatowanych systemach (szczególnie dane stałe o charakterze normatywnym oraz dane ksigowe) zostaj przeniesione do nowej aplikacji. Bardzo czsto wymaga to przygotowania indywidualnego mechanizmu ułatwiajcego ten proces. Na tym etapie szczególnie istotna jest współpraca informatyków obu stron. Szkolenie uytkowników kocowych działajcym systemem bdzie posługiwa si grono osób znacznie szersze ni zespół wdroeniowy. Osoby te zostaj przeszkolone (zwykle przez członków zespołu wdroeniowego inwestora) na skonfigurowanej aplikacji gotowej do rozpoczcia eksploatacji. Testy akceptacyjne testowa eksploatacja systemu na danych po próbnej konwersji z zamkniciem kilku cykli rozliczeniowych, podczas których uytkownicy weryfikuj poprawno parametryzacji systemu. Uruchomienie eksploatacji produkcyjnej jest moliwe tylko po pozytywnym zakoczeniu testów akceptacyjnych. W tym te czasie uytkownicy kocowi nabywaj praktycznej umiejtnoci posługiwania si systemem. Asysta przy pocztkowej eksploatacji w pocztkowym okresie eksploatacja systemu obywa si pod nadzorem i przy wsparciu konsultantów wdraajcych system. Zwykle po około dwóch tygodniach wystarczajce staje si wsparcie telefoniczne. Audyt powdroeniowy niezalena ocena osignicia celów wdroenia i opracowanie planów dalszego postpowania. Wnioski mog mie wpływ na ustalenia zwizane z ostatecznym odbiorem usługi wdroeniowej i finalne rozliczenia z firm wdraajc. Analiza i optymalizacja procesów biznesowych firmy rozpoczcie operacyjnej eksploatacji systemu nie oznacza zamknicia prac zwizanych z wprowadzanymi zmianami. W lad za wdroeniem systemu powinny zosta przeprowadzone prace polegajce na kompletnym mapowaniu procesów biznesowych oraz okreleniu ich istotnych metryk. Po zebraniu odpowiednich danych naley przeprowadzi optymalizacj procesów biznesowych i wprowadzi wynikajce z analizy zmiany organizacyjne. Kada z prac wymienionych w całym zalecanym scenariuszu ma swe uzasadnienie, cho nie zawsze rezultat oddziałuje na bezporednio nastpujcy po niej etap (np. wymóg dołczenia do ofert pisemnych propozycji umowy daje czas na ich wielostronn NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 9 z 13

10 analiz; skutki drobnych klauzul lecych poza warstw prawnicz umowy mog by bardzo istotne). BIAŁY SCENARIUSZ Zawsze interesujce jest dla potencjalnego inwestora, kiedy zmodernizowany system informacyjny wspomagany zakupion aplikacj rozpocznie działanie. Jest to pytanie o biały scenariusz okrelany na podstawie dowiadczenia. Typowy czas trwania poszczególnych etapów (przy załoeniu sprawnego przebiegu prac) jest nastpujcy: Studium wykonalnoci przedsiwzicia: 3 do 6 tygodni Opracowanie wymaga w stosunku do systemu informatycznego: 4 do 8 tygodni Wybór oferenta i negocjacje umowy: 2 do 5 miesicy Uruchomienie systemu: od 5 miesicy (uruchomienie podstawowej funkcjonalnoci) do 2 lat (pełne wdroenie systemu i zaplanowanie dalszej optymalizacji procesów biznesowych). Oznacza to, e firma uzyska pierwsze efekty operacyjne najwczeniej po około roku od podjcia decyzji o przeprowadzeniu studium wykonalnoci. Pełne efekty mog okaza si osigalne dopiero półtora roku póniej. CZARNY SCENARIUSZ Nie zawsze i nie wszystko przebiega zgodnie z planem. Równie winnego nie zawsze mona wskaza jednoznacznie. Czarny scenariusz to wnioski z projektów, których załamania, a nawet całkowite klski widzielimy z bliska lub takie, które poznalimy dziki wymianie dowiadcze w rodowisku zawodowym. W skrajnym wypadku moe nawet okaza si, e po 3 latach prac i wydatkowaniu sporych rodków finansowych firma znajduje si w punkcie wyjcia. W całym omówionym procesie wyboru i wdroenia (a szczególnie na pocztku) pracownicy pogłbiaj wiedz i zdobywaj dowiadczenie, co przekłada si na coraz bardziej wiadome formułowanie oczekiwa wobec rozpatrywanych aplikacji. Pominicie którego z etapów zwykle skutkuje problemami po upływie pewnego czasu po przeprowadzeniu kolejnych kroków i podjciu wicych decyzji. Rozwizanie tych problemów czsto wymaga powtórzenia poprzednich etapów prac zwykle w istotnym zakresie. Wie si to oczywicie z dodatkowymi kosztami, ale naley take bra pod uwag takie czynniki, jak utrata entuzjazmu i zaangaowania pracowników. Poniej podajemy przykłady typowych błdów popełnianych w całym procesie wdroenia: NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 10 z 13

11 brak dostatecznego zaangaowania cisłego kierownictwa zespół prowadzcy proces wyboru jak i pracownicy bardziej postrzegaj to zjawisko jako zagroenie swej niezakłóconej pracy ni jako zamiar jej usprawnienia, czsto nie angauj si albo wrcz staraj si temu przeszkodzi, dokonanie wyboru bez dogłbnego przygotowania si poprzez uporzdkowanie i spisanie wymaga od docelowej aplikacji, w przeciwnym razie prezentacje maj charakter prezentacji artystycznych a podjte decyzje wynikaj bardziej z oddziaływania sprawnych sprzedawców ni faktycznych moliwoci aplikacji, scedowanie wyboru na słuby informatyczne wyboru w obszarze funkcjonalnym powinni dokona ci, którzy w przyszłoci bd eksploatowa system za informatycy opiniowa aspekty zwizane ze rodowiskiem technicznym docelowego systemu, zaburzenie hierarchii wanoci, wyej stawianie technologicznych warunków eksploatacji przyszłego systemu ni jego elastycznoci funkcjonalnej. Dostawcy aplikacji otrzymuj niejawny sygnał o stopniu przygotowania firmy do wyboru oferenta, przez co koncentruj si na działaniach efektownych i rozgrywaniu emocji, a nie na rzeczowej dyskusji, momentem, gdzie równie moliwe jest wycignicie niewłaciwych wniosków s porozumienia dotyczce udzielania referencji. Istnieje realne zagroenie manipulowania referencjami. Zespół pozyskujcy informacje z takich ródeł powinien by przygotowany do pozyskiwania rzetelnych informacji, prowadzenie rozmów w kierunku radykalnej obniki kosztów moe doprowadzi do zawarcia umowy, w której wykonawca nie bdzie w realny sposób odpowiadał za efekty prac wdroeniowych, innym zagroeniem jest umowa, która obejmuje tylko cz przedsiwzicia; pozostałe prace (przedstawiane przez sprzedawc jako drobne i uzupełniajce ) s wykonywane na bazie umowy z otwartym budetem.. Znamy przypadek pozostawienia poza budetem wdroenia ptli MRP II, co stanowiło około 50% kosztu wdroenia. Uproszczenia w stosunku do proponowanego scenariusza stanowi zagroenie dla sukcesu wdroenia. Czsto koczy si to powanymi problemami z samym wdroeniem i terminowoci zakoczenia oraz powoduje dodatkowe koszty wskutek niepełnego doprecyzowania zakresu w umowie. Przedstawiony scenariusz postpowania jest zalecany i z powodzeniem stosowany przez firmy doradcze, które zajmuj si tego rodzaju usługami. NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 11 z 13

12 MRP II CO TO JEST? Metodyka zarzdzania MRP II to sposób kompleksowego planowania wykorzystania wszelkich zasobów produkcyjnych (materiały, podzespoły, linie technologiczne, kadra, rodki finansowe, magazyny etc.). Została opracowana przez amerykaskie Stowarzyszenie Zarzdzania Operacyjnego (www.apics.org). MRPII pomaga w rozwizaniu uniwersalnego równania produkcji, czyli wspomaga udzielenie odpowiedzi na 4 pytania: Co i kiedy trzeba wyprodukowa, aby zaspokoi popyt i zoptymalizowa wyniki? Czym trzeba dysponowa i w jakim czasie? Które z tych zasobów ju posiadamy? Co trzeba jeszcze pozyska? Naley podkreli, e sama metodyka zarzdzania zasobami MRP II to tylko scenariusz kompleksowego działania opisujcy procedury i algorytmy, a nie gotowe oprogramowanie czy nawet algorytm. To od twórców aplikacji zaley, w jaki sposób mechanizmy te znajduj odzwierciedlenie w aplikacji wspomagajcej wykorzystanie tej metodyki. Ide metodyki MRP II przedstawia poniszy rysunek. Zadaniem zamknitej ptli zarzdzania jest przekazywanie wytycznych działania "w dół" do poszczególnych działów funkcjonalnych firmy a równoczenie "w gór" danych o realizacji planów produkcji i sprzeday - a co za tym idzie przekazywania równie informacji o zakłóceniach. Celem MRP II jest wic integracja wszystkich trzech poziomów planowania i sterowania produkcj zgodnie z przyjtym celem (kryterium). Kluczowym elementem informatycznego wsparcia metodyki zarzdzania MRP II jest numeryczne rozwizywanie uniwersalnego równania produkcji. Równanie to jest rozwizywane iteracyjnie w zamknitej ptli sprzenia zwrotnego. Zamknita ptla zarzdzania obejmuje wszelkie zasoby produkcyjne: materiały, półprodukty, rodki finansowe, procesy i linie technologiczne, zasoby kadrowe, magazyny, logistyk. Te dwie cechy najbardziej odróniaj systemy MRP II od innych rozwiza słucych do planowania produkcji. NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców Strona 12 z 13

13 Wybór i wdro enie aplikacji klasy ERP MRP II: zamkni ta p tla sprz enia zwrotnego w zarz dzaniu NGD.PL: Niezale na Grupa Doradców Strona 13 z 13

Wybór i wdrożenie aplikacji klasy ERP. Poradnik praktyczny. Wersja dokumentu: 1.1

Wybór i wdrożenie aplikacji klasy ERP. Poradnik praktyczny. Wersja dokumentu: 1.1 Poradnik praktyczny Wersja dokumentu: 1.1 First Byte Sp. z o. o., 2009 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzją o poprawie efektywności własnego systemu informacyjnego, często utożsamiając

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III

Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III !"! # $$$ 28 kwiecie 24r Krótkie przedstawienie PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III Stan zatrudnienia w latach 1995-24 spadł z poziomu 285 do 178 pracowników, rednia wieku pracowników 45 lat redni sta pracy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

&#-!./#$ "$0" 12320" 1,)# 4 % 0& 12320" ZAPYTANIE OFERTOWE

&#-!./#$ $0 12320 1,)# 4 % 0& 12320 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r. (Niniejsze zapytanie ma form rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Orodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Adrian BRITTANI ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Streszczenie. W artykule przedstawiono wdroon do praktyki w OBRUM sp. z o.o. now form zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych

Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych Business Angels oraz fundusze zalkowe (seed capital), VC oraz PE jako alternatywne ródła finansowania rozwoju przedsibiorstw innowacyjnych Sylwester Janik Taurus Partners Plan spotkania Business Angels

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego

Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego 10.02.2005 r. Optymalizacja lokalizacji i rejonizacji w sieciach dystrybucji. cz. 2. Ustalenie optymalnego układu lokalizacyjnodystrybucyjnego dla wielu uczestników Przyczyn rozwizywania problemu wielu

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN

MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej MODELOWANIE PROCESÓW EKSPLOATACJI MASZYN BYDGOSZCZ SULEJÓWEK, 2002. 2 Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 01/WSH/EFS_BYT_ZIT/2017 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego.

Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 219 Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Dr Tomasz GŁUSZKOWSKI, Dr Anna KACZOROWSKA * Streszczenie Arkusz

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn

O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 22.12.2004 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn własny czy obcy cz. 1. O tym jak wyliczy koszt przepływu palety przez magazyn Wprowadzenie Wan miar działania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO

PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Piotr Borowiec PREZENTACJA DZIAŁANIA KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO Sporód wielu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej algorytmy genetyczne doczekały si wielu implementacji. Mona je wykorzystywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRAWNA. w sprawie PRZEKSZTAŁCE KAPITAŁOWYCH PROWADZCYCH DO WYJCIA ELEKTROWNI KOZIENICE S.A. Z GRUPY ENEA

ANALIZA PRAWNA. w sprawie PRZEKSZTAŁCE KAPITAŁOWYCH PROWADZCYCH DO WYJCIA ELEKTROWNI KOZIENICE S.A. Z GRUPY ENEA 1 ANALIZA PRAWNA w sprawie PRZEKSZTAŁCE KAPITAŁOWYCH PROWADZCYCH DO WYJCIA ELEKTROWNI KOZIENICE S.A. Z GRUPY ENEA Kraków, dnia 18 stycznia 2010 r. 2 1. Przedmiot analizy 1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B Plan wykładu Bazy danych Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania Definicja zalenoci funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczce zalenoci funkcyjnych Domknicie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Czeladź, dnia 15.01.2014 r. Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych BUDROPOL Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź Ul. Letnia 3 NIP: 6451006812 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013

STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 STRATEGIA URZDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2006 2013 Warszawa, maj 2006 Załoenia przyjte przy konstruowaniu Strategii Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: horyzont

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA MIANOWANEGO

ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA MIANOWANEGO Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 8/06 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 26.01.2006r. ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA MIANOWANEGO za okres od... do... I. Dane dotyczce ocenianego pracownika Imi i nazwisko... Stanowisko...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo