ZAPYTANIE O MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO KANALIZACJI KABLOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE O MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO KANALIZACJI KABLOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Zapytanie o możliwość dostępu do kanalizacji kablowej ZAPYTANIE N O OŻLIWOŚĆ OSTĘPU O KANALIZACJI KABLOWEJ 1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej Pełna nazwa Operatora Adres siedziby (podać miejscowość) Kod pocztowy Adres ul. nr domu nr lokalu Wpisany do Krajowego ejestru Sądowego 1) / Ewidencji ziałalności Gospodarczej 1) Prowadzonego przez Sąd ejonowy 1) / Urząd iasta Gminy 1)* Pod numerem Wartość kapitału Zakładowego 2) Nr NIP Nr EGON ane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów: Imię/imiona Nazwisko Tel. stacjonarny 1) 0 Tel. komórkowy 1) 0 Fax. 1) 0 1) 1) niepotrzebne skreślić 2) o ile znajdzie zastosowanie ze względu na treść art. 230 KSH dotyczącego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 1/5 T WST60821/09 (49)

2 Załącznik Nr 1 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Zapytanie o możliwość dostępu do kanalizacji kablowej 2. Czas obowiązywania Umowy Na czas określony (110 lat) O O 3. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej: 3.1. Zakończenie A (początkowe): Nazwa użytkownika Adres ane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, fax, ) Opis przebiegu kanalizacji kablowej (dot. 3.1) 3.2. Zakończenie nte (pośrednie i końcowe): Nazwa użytkownika Adres ane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, fax, ) Opis zakończenia pośredniego i/lub końcowego kanalizacji kablowej (dot. 3.2) 2/5 T WST60821/09 (49)

3 Załącznik Nr 1 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Zapytanie o możliwość dostępu do kanalizacji kablowej 3.3. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej (dot ) Pod kabel miedziany telefoniczny φ... Pod kabel koncentryczny φ... la kabla światłowodowego φ... la kanalizacji wtórnej φ... la innego kabla (opis i średnica):.... Typ kanalizacji wtórnej: 3.4. Odgałęzienie I Nazwa użytkownika Adres ane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, fax, ) Opis przebiegu kanalizacji kablowej (dot. 3.4) 3.5. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej jw. (dot. 3.4) Pod kabel miedziany telefoniczny φ... Pod kabel koncentryczny φ... la kabla światłowodowego φ... la kanalizacji wtórnej φ... la innego kabla (opis i średnica):.... Typ kanalizacji wtórnej: 3.6. Odgałęzienie nte Nazwa użytkownika Adres ane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, fax, ) Opis przebiegu kanalizacji kablowej (dot. 3.6) 3/5 T WST60821/09 (49)

4 Załącznik Nr 1 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Zapytanie o możliwość dostępu do kanalizacji kablowej 3.7. Sposób wykorzystania kanalizacji kablowej jw. (dot. 3.6) Pod kabel miedziany telefoniczny φ... Pod kabel koncentryczny φ... la kabla światłowodowego φ... la kanalizacji wtórnej φ... la innego kabla (opis i średnica):.... Typ kanalizacji wtórnej: 3.8. Planowane nawiązanie do kanalizacji kablowej Nazwa użytkownika Adres ane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, fax, ) Opis (wprowadzenie/wyprowadzenie kabli do otaczającego gruntu, budowli, itp.) Uwaga: W przypadku skomplikowanej struktury dostępu do kanalizacji kablowej można załączyć, na oddzielnej kartce, jej szczegółowy szkic 4. Cel dostępu do kanalizacji Kablowej /5 T WST60821/09 (49)

5 Załącznik Nr 1 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Zapytanie o możliwość dostępu do kanalizacji kablowej 5. Załączniki do zapytania: Kopia dokumentu stwierdzającego uprawnienie do dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej (poświadczona notarialnie); Kopia odpisu z KS / Zaświadczenia z Ewidencji ziałalności Gospodarczej; Kopia decyzji o nadaniu numeru NIP oraz zaświadczenia o nadaniu numeru egon; Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Operatora eksploatującego sieć publiczną; Szkic trasy kablowej w przypadku opisanym powyżej w punkcie 3 zapytania; Z chwilą podpisania umowy o dostęp do kanalizacji kablowej niniejsze zamówienie stanie się załącznikiem do tej umowy. UWAGI: Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Operatora eksploatującego sieć publiczną 5/5 T WST60821/09 (49)

6 Załącznik Nr 2 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Wniosek o zawarcie Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej w oparciu o ZAPYTANIE WNIOSEK N O ZAWACIE UOWY NA OSTĘP O KANALIZACJI KABLOWEJ W OPACIU O ZAPYTANIE N 1. Wnioskodawca Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej Pełna nazwa Operatora Adres siedziby (podać miejscowość) Kod pocztowy Adres ul. nr domu nr lokalu Wpisany do Krajowego ejestru Sądowego 1) / Ewidencji ziałalności Gospodarczej 1) Prowadzonego przez Sąd ejonowy 1) / Urząd iasta Gminy 1)* Pod numerem Nr NIP Nr EGON ane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów: Imię/imiona Nazwisko Tel. stacjonarny 0 Tel. komórkowy 1) 0 Fax. 1) 0 1) 1) niepotrzebne skreślić 1/2 T WST60821/09 (49)

7 Załącznik Nr 2 do amowej oferty TP, dotyczący ostępu do kanalizacji kablowej Wniosek o zawarcie Umowy na dostęp do kanalizacji kablowej w oparciu o ZAPYTANIE 2. Bank i numer konta operatora 3. Załączniki do wniosku: Projekt Techniczny (zgodny z punktem amowej Oferty TP) ; Oświadczenie Operatora, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Operatora, że stan faktyczny i prawny ustalony na podstawie zapytania nie uległ zmianie Podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Operatora eksploatującego sieć publiczną 2/2 T WST60821/09 (49)

8 Załącznik Nr 3 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej "Zestawienie kanalizacji kablowej Załącznik do Projektu Technicznego Nr Sieć iejscowa w Wpisać nazwę Sieci Tabela nr 1 ZESTAWIENIE KABLI I/LUB U W KANALIZACJI KABLOWEJ Lp. elacja od elacja do ługość [m] Ilość kabli Operatora w otworze Suma średnic kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm] nta Łączna długość udostępnionych otworów w kanalizacji kablowej [m] Tabela nr 2 Lp. Średnice kabli lub rur kanalizacji wtórnej [mm] Zsumowane długości kabli lub rur osłonowych w ramach każdej z sum średnic ługości obliczeniowe nta Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2 data, podpis 1/1 T WST60821/09 (49)

9 Załącznik nr 4 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Protokół zdawczo odbiorczy". (miejscowość, data, godzina) POTOKÓŁ ZAWCZO OBIOCZY otyczy Umowy... (nazwa Umowy) N Umowy zawartej z (Pełna nazwa Operatora) w dniu Strona zdająca: (Nazwa Operatora) Strona odbierająca: (Nazwa Operatora) zień udostępnienia Kanalizacji kablowej Stan przedmiotu dostępu i dodatkowe uwagi usterki, braki i wady uniemożliwiające korzystanie z kanalizacji: ) niepotrzebne skreślić 1/2 T WST60821/09 (49)

10 Załącznik nr 4 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Protokół zdawczo odbiorczy". zień wydania przedmiotu umowy wolnego od braków, usterek i wad Jeżeli dzień udostępnienia Kanalizacji kablowej wolnej od braków, usterek i wad jest inny niż dzień udostępnienia Kanalizacji kablowej, pobieranie opłat za dzierżawę Kanalizacji kablowej rozpoczyna się od dnia udostępnienia Kanalizacji kablowej wolnej od braków, usterek i wad. Strony potwierdzają, że przekazana kanalizacja kablowa jest zgodna z Zestawieniem kanalizacji kablowej", stanowiącym załącznik do Projektu Technicznego. Przedstawiciel Strony zdającej kanalizację kablową Przedstawiciel Strony odbierającej kanalizację kablową (Imię i nazwisko) (Imię i nazwisko)... (Podpis)... (Podpis) Telefon stacjonarny 0 Telefon stacjonarny 0 Telefon komórkowy 1) 0 Telefon komórkowy 1) 0 Fax 1) 0 Fax 1) 0 STONY ZAJĄCEJ STONY OBIEAJĄCEJ 1) niepotrzebne skreślić 2/2 T WST60821/09 (49)

11 Załącznik nr 5 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Zgłoszenie prac doraźnych / prac planowych". O: TELEKOUNIKACJA POLSKA S.A. (miejscowość, data, godzina) Pion Sieci Obszar w Punkt kontaktowy TP Telefon stacjonarny 0 Telefon komórkowy 1) 0 Fax 1) 0 O: Pełna nazwa Operatora Adres siedziby (podać miejscowość) Umowa N 1) Adres ul. nr domu nr lokalu Kod pocztowy o dostęp do kanalizacji kablowej z dnia 1) lub N zaakceptowanego Projektu Technicznego 1) Punkt kontaktowy Operatora Telefon stacjonarny 0 Telefon komórkowy 1) 0 Fax 1) 0 1) niepotrzebne skreślić 1/4 T WST60821/09 (49)

12 Załącznik nr 5 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Zgłoszenie prac doraźnych / prac planowych". ZGŁOSZENIE PAC OAŹNYCH 1) / PAC PLANOWYCH 1) Prace oraźne 1) : Lp. 1. Lokalizacja dzielnica obszar ulic,' Wpisać odpowiednie dane zakres dostępu do kanalizacji kablowej... Przewidywany zakres czynności w Infrastrukturze TP, zmierzających do usunięcia: a) awarii kabla telekomunikacyjnego b) awarii kanalizacji wtórnej. c) inne ata rozpoczęcia prac 4. Szacowany czas przeprowadzenia wyżej opisanych czynności 5. Osoba odpowiedzialna ze strony Operatora za przeprowadzenie prac doraźnych:... Imię Nazwisko Funkcja Telefon stacjonarny 0 Telefon komórkowy 1) 0 Fax 1) 0 1) niepotrzebne skreślić 2/4 T WST60821/09 (49)

13 Załącznik nr 5 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Zgłoszenie prac doraźnych / prac planowych". Prace planowe 1) : 1. Opis przebiegu Infrastruktury objętej pracami planowymi: 1.1. Zakończenie A Adres 1.2. Zakończenia nte (pośrednie i końcowe) Adresy Opis przebiegu Infrastruktury (dot ) 1) niepotrzebne skreślić 3/4 T WST60821/09 (49)

14 Załącznik nr 5 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Zgłoszenie prac doraźnych / prac planowych". 2. Przewidywany zakres czynności w Infrastrukturze TP, zmierzających do usunięcia: ata rozpoczęcia prac 4. Szacowany czas przeprowadzenia wyżej opisanych czynności 5. Osoba odpowiedzialna ze strony Operatora za przeprowadzenie prac doraźnych:... Imię Nazwisko Funkcja Telefon stacjonarny 0 Telefon komórkowy 1) 0 Fax 1) 0 1) niepotrzebne skreślić 4/4 T WST60821/09 (49)

15 Załącznik Nr 6 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Protokół odbioru wykonanych prac" (Nazwa jednostki organizacyjnej) (iejscowość i data) POTOKÓŁ OBIOU WYKONANYCH PAC 1.odzaj wykonanych prac i zakres (instalacja kabli i/lub rur kanalizacji wtórnej 1) / prace planowe /prace doraźne 1) Umowa N o dostęp do kanalizacji kablowej z dnia N zaakceptowanego Projektu Technicznego 3. Stwierdzono zgodność / niezgodność 1) wykonanych prac z Projektem Technicznym ) niepotrzebne skreślić 1/2 T WST60821/09 (49)

16 Załącznik Nr 6 do amowej Oferty TP dotyczącej dostępu do kanalizacji kablowej Protokół odbioru wykonanych prac" 4. Iloś ć godzin nadzoru TP / Operatora: w dni powszednie (8 16 ) godzin w dni powszednie (16 22 ) godzin w noce (22 8 ), soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy godzin 5. Zalecenia, wnioski i uwagi przedstawicieli firm odbierających wykonane prace Podpisy czytelne przedstawicieli Stron: Przedstawiciel Operatora Przedstawiciel TP (Imię i nazwisko) (Imię i nazwisko)... (Podpis)... (Podpis) (Stanowisko) (stanowisko) Telefon stacjonarny 0 Telefon stacjonarny 0 Telefon komórkowy 1) 0 Telefon komórkowy 1) 0 Fax 1) 0 Fax 1) 0 Operatora TP 1) niepotrzebne skreślić 2/2 T WST60821/09 (49)

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej

Pełna nazwa WNIOSKODAWCY. WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej Pełna nazwa WNIOSKODAWCY WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci przesyłowej 1. Informacje dotyczące WNIOSKU Określanie warunków przyłączenia, w tym wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Pływalnia Miejska Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 Email: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.4223.72.1.2014. Nowy Targ, dnia 20.08.2014 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI I. SŁOWNIK: Przez użyte poniżej określenia należy rozumieć: 1) FM GROUP Polska Firmę FM GROUP Polska Artur Trawiński, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo