Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2011/Z Prezesa ARR z dnia 10 sierpnia 2011 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

2 Strona 2 z 30 Spis treści Wprowadzenie str Podstawy prawne str. 4 Ogólna charakterystyka mechanizmu Str Krajowe gwarantowane ilości Str Produkty objęte mechanizmem dopłat Str Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc Str Stawki pomocy Str Przegląd najważniejszych dat Str. 8 Udzielenie upoważnienia Str Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia Str Przeprowadzenie kontroli i wydanie decyzji Str Zmiana informacji podanych we wniosku o udzielenie upoważnienia Str Cofnięcie upoważnienia Str. 12 Przebieg mechanizmu Str Zawarcie umów, złożenie zobowiązań do przetworzenia we własnym zakresie Str Przeniesienie praw wynikających z zawartych umów Str Zawarcie umowy na czyszczenie krótkiego włókna lnianego Str Złożenie wniosku o pomoc Str Włókno wyprodukowane ze słomy zebranej w innym kraju UE Str Składanie deklaracji okresowych Str Zaliczki na poczet pomocy Str Zwiększenie limitu ilościowego Str Wypłata pomocy Str. 21 Prowadzenie rejestrów Str Upoważniony główny przetwórca Str Osoba traktowana jako przetwórca Str Protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego Str Przekazywanie informacji Str Kontrole Str Kurs wymiany Str Kary Str Weryfikacja zgodności z rozporządzeniami Str Podsumowanie Str Słownik Str Skróty Str Definicje Str Załączniki i formularze Str. 30

3 Strona 3 z Wprowadzenie Niniejsze Warunki mają na celu przybliżenie zasad funkcjonowania mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej, w szczególności poprzez wskazanie: produktów, do których udzielana jest pomoc z tytułu przetwórstwa; podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc; obowiązków, których rzetelne wypełnienie warunkuje możliwość otrzymania pomocy; zasad przyznawania pomocy z tytułu przetwórstwa. Instytucją odpowiedzialną za realizację mechanizmu WPR Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej jest Agencja Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego, administrując przedmiotowym mechanizmem, jest odpowiedzialna w szczególności za: udzielanie upoważnień głównym przetwórcom; kontrolę uczestników mechanizmu, w tym w szczególności sprawdzenie: ü czy upoważniony główny przetwórca rzetelnie prowadzi właściwe rejestry magazynowe i czy dane zawarte w tych rejestrach potwierdzają informacje przekazane do ARR; ü jakości wyprodukowanego włókna, w tym pobranie próbek do analizy laboratoryjnej i porównanie, czy uczestnik mechanizmu rzetelnie wykonuje oznaczenie procentowej zawartości zanieczyszczeń; ü czy wyprodukowane produkty, do których wnioskodawcy ubiegają się o pomoc są odpowiednio przechowywane; wypłatę zaliczek na poczet pomocy i wypłatę pomocy. Przed złożeniem do ARR pierwszego wniosku/oferty lub zabezpieczenia w ramach mechanizmu WPR przedsiębiorca zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR. Formularze wniosku rejestracyjnego (WPR_P1_f1) można uzyskać w Centrali ARR, OT ARR oraz na stronie internetowej ARR, tj. W ramach realizacji mechanizmu wszelkie wnioski, deklaracje, inne dokumenty oraz zapytania należy kierować na adres: Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

4 Strona 4 z 30 Telefoniczny Punkt Informacyjny Agencji Rynku Rolnego: tel. (22) Dział Tytoniu i Innych Rynków, Biuro Produktów Roślinnych: tel. (22); , , fax. (22) Podstawy prawne Wszelkie obowiązki ciążące na uczestnikach mechanizmu wynikają przede wszystkim z aktów prawa UE, w tym w szczególności z: Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku ) (Dz. U. UE L 299, 16/11/2007, str , z późn. zm.); Rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. UE L 149, 07/06/2008, str ). Głównymi aktami prawa krajowego regulującymi funkcjonowanie mechanizmu WPR Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej są: Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r., Nr 145, poz. 868) wraz z aktami wykonawczymi, tj.: ü Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego (Dz. U. Nr 109, poz. 635); ü Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego (Dz. U. Nr 109, poz. 636); ü Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika ilościowego długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych ten akt jest wydawany co roku dla każdego roku gospodarczego. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.); Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r., Nr 10, poz. 76, z późn. zm.);

5 Strona 5 z 30 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 30, poz. 181 z późn. zm.); Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.) 2. Ogólna charakterystyka mechanizmu 2.1. Krajowe gwarantowane ilości Pomoc z tytułu przetwórstwa słomy długiego lnu uprawianego na włókno i słomy krótkiego lnu i konopi uprawianych na włókno udzielana jest w ramach krajowych gwarantowanych ilości, które Polsce zostały przyznane w wysokości: 924 ton długiego włókna lnianego; 462 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego. Powyższe ilości mogą zostać wykorzystane w każdym roku gospodarczym, który w tym mechanizmie trwa od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca. Każde państwo członkowskie może dokonywać przeniesień między swoją ilością gwarantowaną na długie włókno lniane a ilością gwarantowaną na krótkie włókno lniane lub włókno konopne w oparciu o przelicznik: 1 tona długiego włókna lnianego = 2,2 tony krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego. Państwa członkowskie, na podstawie powierzchni objętej umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia we własnym zakresie lub umowami o przetwórstwo oraz ustalonego współczynnika ilościowego, rozdzielają przyznaną im krajową gwarantowaną ilość pomiędzy upoważnionych głównych przetwórców oraz osoby traktowane jako przetwórcy.

6 Strona 6 z Produkty objęte mechanizmem dopłat Produkty objęte wspólną organizacją rynku lnu i konopi uprawianych na włókno: Kod CN Opis 5301 Len, surowy lub przetworzony, ale nieprzędziony; odpady i pakuły lnu (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) 5302 Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub przetworzone, ale nieprzędzione; odpady i pakuły konopi siewnych (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) Mechanizmem dopłat do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno objęte jest: długie włókno lniane, krótkie włókno lniane, włókno konopne. Włókno, do którego może zostać udzielona pomoc musi: pochodzić ze słomy objętej umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia we własnym zakresie lub umowami o przetwórstwo; pochodzić ze słomy uzyskanej z działek rolnych objętych wnioskami o przyznanie płatności bezpośrednich, złożonymi w odniesieniu do roku, w którym rozpoczyna się dany rok gospodarczy (wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składane są w ARiMR). W związku z powyższym działki rolne muszą być zidentyfikowane w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (zarejestrowane w systemie IACS prowadzonym przez ARiMR, na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności). Z uwagi na fakt, że spełnienie tego wymogu nie jest zależne od działań podjętych przez upoważnionego głównego przetwórcę, a ewentualne negatywne skutki płynące z jego niedochowania obciążać będą upoważnionego głównego przetwórcę, upoważniony główny przetwórca zawierając umowy z producentami rolnymi słomy powinien zwrócić szczególną uwagę na to, czy są oni zarejestrowani w ARiMR i czy w danym roku gospodarczym złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do działek, których dotyczy zawierana umowa; zostać wyprodukowane przez upoważnionego głównego przetwórcę przed 1 maja następującym po zakończeniu danego roku gospodarczego oraz w przypadku osób traktowanych jako przetwórcy włókno musi zostać wprowadzone na rynek przed tą datą; spełniać minimalne wymagania jakościowe dotyczy krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego.

7 Strona 7 z 30 Pomoc przyznawana jest do krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego, którego poziom zawartości zanieczyszczeń i części zdrewniałych nie przekracza 7,5 %. Zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. b) RR_1234/2007 państwa członkowskie mogą zwiększyć dopuszczalny procent zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego. Polska skorzystała z tej możliwości. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 maja 2011 r. w sprawie poziomu procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego określony został dopuszczalny procentowy poziom zanieczyszczeń. Zgodnie z w/w rozporządzeniem poziom procentowej zawartości zanieczyszczeń nie może przekroczyć: 15% - w przypadku krótkiego włókna lnianego, 25% - w przypadku włókna konopnego. W przypadku, gdy upoważniony główny przetwórca/osoba traktowana jako przetwórca zadeklaruje partie włókna, które przekraczają 7,5% poziom zawartości zanieczyszczeń, ale które będą się mieścić w w/w górnych granicach, ARR posługując się wzorem określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 507/2008, wyliczy masę włókna, do którego możliwe będzie udzielenie pomocy: Q = P [(100 x) / (100 7,5)] gdzie: Q oznacza masę krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego o zawartości zanieczyszczeń oraz części zdrewniałych do 7,5%; P oznacza masę krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego o zawartości zanieczyszczeń oraz części zdrewniałych powyżej 7,5%, wyrażoną w tonach; x oznacza rzeczywistą procentową zawartość zanieczyszczeń oraz części zdrewniałych powyżej 7,5%. Oznaczenie procentowej zawartości zanieczyszczeń należy wykonywać dla każdej partii wyprodukowanego krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego. Przy wykonywaniu przedmiotowego oznaczenia należy przestrzegać regulacji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie metody oznaczania procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego. Przy zachowaniu powyższych wymogów, pomoc może zostać wypłacona jedynie do włókna, co do którego uczestnik mechanizmu złożył, z zachowaniem wymaganego terminu, odpowiednie dokumenty, tj. wniosek o pomoc oraz deklaracje okresowe. Obowiązki te zostaną opisane w dalszej części Warunków.

8 Strona 8 z Podmioty uprawnione do ubiegania się o pomoc O pomoc może ubiegać się: główny przetwórca, któremu zostało udzielone upoważnienie.. W przypadku, gdy upoważniony główny przetwórca jest jednocześnie producentem rolnym powinien, posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (IACS); producent rolny (osoba traktowana jako przetwórca) uprawiający len lub konopie, który zebraną słomę lnianą lub konopną przekazuje upoważnionemu głównemu przetwórcy w celu przetworzenia na włókno (upoważniony główny przetwórca nie kupuje od producenta rolnego słomy na własność, przetwarza ją jedynie na jego rzecz). Producent rolny powinien posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (IACS) Stawki pomocy Stawki pomocy z tytułu przetwórstwa słomy długiego lnu uprawianego na włókno i słomy krótkiego lnu i konopi uprawianych na włókno zróżnicowane są w zależności od roku gospodarczego i rodzaju włókna. Dla długiego włókna lnianego stawki pomocy w przeliczeniu na tonę wynoszą odpowiednio: EUR w roku gospodarczym 2009/2010, EUR w latach gospodarczych 2010/2011 i 2011/2012. W przypadku krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w latach gospodarczych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 stawka pomocy w przeliczeniu na tonę włókna zawierającego nie więcej niż 7,5 % zanieczyszczeń i łusek, wynosi 90 EUR Przegląd najważniejszych dat Przegląd dat przedstawiony został przykładowo dla roku gospodarczego 2011/2012 i stanowi on Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków. 3. Udzielenie upoważnienia W mechanizmie WPR Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej uczestniczyć mogą jedynie główni przetwórcy, którzy uzyskali upoważnienie. Upoważnienie dokonywane jest w drodze decyzji administracyjnej Prezesa ARR Złożenie wniosku o udzielenie upoważnienia Główny przetwórca zainteresowany rozpoczęciem uczestnictwa w mechanizmie w danym roku gospodarczym powinien złożyć wniosek o udzielenie upoważnienia do dnia 30 czerwca danego roku gospodarczego.

9 Strona 9 z 30 Wniosek o udzielenie upoważnienia powinien zostać złożony na formularzu (Dslk_P1_f1) opracowanym i udostępnionym przez ARR. Do wniosku o udzielenie upoważnienia powinien zostać załączony dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów, w których ma być prowadzona zamierzona działalność. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Wniosek o udzielenie upoważnienia zawiera w szczególności zobowiązania głównego przetwórcy do: 1) przechowywania, począwszy od dnia złożenia wniosku o udzielenie upoważnienia: słomy lnianej; słomy konopnej; długiego włókna lnianego; krótkiego włókna lnianego; włókna konopnego oddzielnie dla każdego roku zbiorów i każdego kraju UE, w którym miał miejsce zbiór. Zachowując powyższy podział, wnioskodawca zobowiązuje się przechowywać oddzielnie: a) słomę lnianą i konopną objętą umowami sprzedaży i zobowiązaniami do przetworzenia we własnym zakresie; b) słomę lnianą i konopną objętą każdą umową o przetwórstwo zawartą z osobami traktowanymi jako przetwórcy; c) długie włókno lniane, krótkie włókno lniane, włókno konopne, które zostało uzyskane ze słomy, o której mowa w lit. a) i do którego upoważniony główny przetwórca ubiega się o pomoc; d) długie włókno lniane, krótkie włókno lniane, włókno konopne, które zostało uzyskane ze słomy, o której mowa w lit. a), do którego upoważniony główny przetwórca nie ubiega się o pomoc; e) długie włókno lniane, krótkie włókno lniane, włókno konopne, które zostało uzyskane ze słomy, o której mowa w lit. b); f) słomę lnianą i konopną, długie włókno lniane, krótkie włókno lniane, włókno konopne, inne niż określone w lit a) e). Wypełnianie powyższych obowiązków jest kontrolowane przez ARR w trakcie trwania roku gospodarczego. Ponadto wnioskodawca zobowiązuje się m.in. do: 2) prowadzenia rejestrów magazynowych, które powinny być: prowadzone dla każdego rodzaju słomy i włókna przechowywanych oddzielnie; prowadzone dla każdego dnia lub dla każdej partii; powiązane z dokumentacją księgową i innymi dokumentami niezbędnymi do celów kontroli (w szczególności z fakturami, dowodami dostawy, dowodami wydania, protokołami z czyszczenia

10 Strona 10 z 30 krótkiego włókna lnianego). Rejestr powinien określać: a) ilości słomy lnianej lub konopnej przyjęte na teren zakładu przetwórczego, na podstawie zawartych umów sprzedaży, złożonych zobowiązań do przetworzenia we własnym zakresie, na podstawie zawartych umów o przetwórstwo; b) ilości słomy lnianej lub konopnej przyjęte na teren zakładu przetwórczego, pochodzących z innych źródeł niż określone w lit. a); c) ilości przetworzonej słomy i ilości otrzymanego włókna; d) szacunkowe straty oraz ilości słomy i włókna odrzuconego lub zniszczonego wraz z wyjaśnieniami; e) ilości opuszczające zakład przetwórczy, określone oddzielnie dla każdego odbiorcy lub komisanta, do którego dana ilość została wysłana; f) ilości składowane w każdym z magazynów; g) wyniki badań próbek pobranych do określenia procentowego poziomu zanieczyszczeń włókna. Wypełnianie powyższych obowiązków jest kontrolowane przez ARR w trakcie trwania roku gospodarczego. 3) posiadania dokumentów potwierdzających dostarczenie przez danego dostawcę/ komisanta lub przejęcie od danego dostawcy / komisanta wszystkich partii słomy i włókna przyjmowanej/go na teren zakładu przetwórczego lub opuszczającej/go teren zakładu przetwórczego nie objętych umowami kupna sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia we własnym zakresie lub umowami o przetwórstwo; 4) posiadania kopii protokołu z czyszczenia krótkiego włókna lnianego - dotyczy wyłącznie upoważnionego głównego przetwórcy, który posiada umowę na czyszczenie krótkiego włókna lnianego; 5) prowadzenia rejestru danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa/firma, adres) wszystkich dostawców, odbiorców i komisantów; 6) poddawania się kontrolom wymaganym w mechanizmie. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające zbycie wyprodukowanego włókna (np. faktury) lub potwierdzające przekazanie tego włókna do dalszego przerobu. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o pomoc do krótkiego włókna lnianego, nie mniej jednak nie posiada wyposażenia technicznego niezbędnego do jego czyszczenia, może we wniosku o udzielenie upoważnienia zgłosić zamiar zawarcia umowy na czyszczenie krótkiego włókna lnianego. Jednocześnie ze zgłoszeniem takiego zamiaru wnioskodawca obowiązany jest wskazać kontrahentów tej umowy. Umowy na czyszczenie krótkiego włókna lnianego mogą być zawarte maksymalnie z dwoma podmiotami poddającymi czyszczeniu krótkie włókno lniane. Przed zawarciem tego rodzaju umowy

11 Strona 11 z 30 główny przetwórca musi uzyskać zezwolenie Prezesa ARR na czyszczenie krótkiego włókna lnianego. Wniosek o udzielenie upoważnienia powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim przypadku należy załączyć dokument stwierdzający uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania wnioskodawcy). Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Datą złożenia wniosku o udzielenie upoważnienia jest data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej ARR (w przypadku osobistego złożenia wniosku) lub data stempla pocztowego. Główni przetwórcy, którzy nie uczestniczyli wcześniej w mechanizmach realizowanych przez ARR i tym samym nie są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR muszą przedmiotową rejestrację uzyskać. W tym celu zobowiązani są najpóźniej wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia złożyć formularz rejestracyjny WPR_P1_f1. Wymóg rejestracji w CRP dotyczy również podmiotu poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane, z którym główny przetwórca zamierza zawrzeć umowę na czyszczenie krótkiego włókna lnianego Przeprowadzenie kontroli i wydanie decyzji Jeżeli wniosek o udzielenie upoważnienia zostanie złożony z zachowaniem wymogów formalnoprawnych, a w sytuacji istnienia obowiązku uzyskania rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR również, gdy z zachowaniem wymogów formalno-prawnych zostanie złożony wniosek WPR_P1_f1, ARR przeprowadza kontrolę głównego przetwórcy. Kontrola ma na celu stwierdzenie, czy dane podane we wniosku o udzielenie upoważnienia są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli wyniki kontroli są pozytywne, Prezes ARR wydaje decyzję w sprawie upoważnienia głównego przetwórcy. W treści decyzji Prezes ARR nadaje głównemu przetwórcy numer upoważnienia. Ponadto Prezes ARR określa, do jakiego rodzaju włókna i od którego roku gospodarczego upoważniony główny przetwórca może ubiegać się o pomoc. Decyzja w sprawie upoważnienia głównego przetwórcy lub odmowa takiego upoważnienia jest wydawana najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie upoważnienia. W przypadku, gdy w złożonym wniosku o udzielenie upoważnienia główny przetwórca zaznaczył zamiar zawarcia umowy na czyszczenie krótkiego włókna lnianego, razem z decyzją w sprawie upoważnienia głównego przetwórcy wydawana jest decyzja w sprawie zezwolenia na czyszczenie krótkiego włókna lnianego.

12 Strona 12 z 30 Od wydanych decyzji głównemu przetwórcy przysługuje prawo odwołania. Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Ministra właściwego ds. rynków rolnych, za pośrednictwem Prezesa ARR Zmiana informacji podanych we wniosku o udzielenie upoważnienia. Jeżeli nastąpi zmiana dotycząca informacji podanych przez upoważnionego głównego przetwórcę we wniosku o udzielenie upoważnienia, przetwórca w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zmiany ma obowiązek poinformować o tym fakcie ARR. Powiadomienie o zmianach musi być dokonane na formularzu wniosku o udzielenie upoważnienia, na którym upoważniony główny przetwórca zaznacza, że jest to aktualizacja danych. Jeżeli zakres zmiany wywołuje potrzebę zmiany wydanej upoważnionemu głównemu przetwórcy decyzji w sprawie upoważnienia, upoważniony główny przetwórca powinien złożyć również pisemną prośbę/zgodę o dokonanie zmiany tej decyzji. Ponadto przed wydaniem decyzji zmieniającej, ARR może przeprowadzić u upoważnionego głównego przetwórcy kontrolę w celu sprawdzenia czy zmiany, o których poinformował upoważniony główny przetwórca miały miejsce. ARR może również zwrócić się do upoważnionego głównego przetwórcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt wystąpienia zmiany. W przypadku, gdy dokonywana zmiana dotyczy rodzaju włókna, co do którego upoważniony główny przetwórca może ubiegać się o pomoc, zmiany te obowiązują dopiero od następnego roku gospodarczego Cofnięcie upoważnienia W przypadku, gdy w wyniku podjętych czynności kontrolnych zostanie stwierdzone, że zobowiązania upoważnionego głównego przetwórcy wynikające ze złożonego wniosku o udzielenie upoważnienia lub zobowiązania wynikające z umowy na czyszczenie krótkiego włókna lnianego (dotyczy sytuacji, gdy upoważniony główny przetwórca zawarł taką umowę) nie są spełniane, Prezes ARR w drodze decyzji administracyjnej cofa upoważnienie. Ponowne udzielenie upoważnienia nie może nastąpić przed rozpoczęciem drugiego roku gospodarczego następującego po dacie przeprowadzenia kontroli lub po dacie, kiedy dane zobowiązanie nie zostało wypełnione. Od decyzji w sprawie cofnięcia upoważnienia przysługuje prawo odwołania. Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Ministra właściwego ds. rynków rolnych, za pośrednictwem Prezesa ARR.

13 Strona 13 z Przebieg mechanizmu 4.1. Zawarcie umów, złożenie zobowiązań do przetworzenia we własnym zakresie Pochodzenie słomy, przetwarzanej następnie na włókno, do którego uczestnik mechanizmu ubiega się o pomoc, musi być odpowiednio udokumentowane. W tym celu uczestnicy mechanizmu zobowiązani są: upoważniony główny przetwórca posiadać zawartą z producentem rolnym umowę sprzedaży słomy. W przypadku, gdy upoważniony główny przetwórca jest jednocześnie producentem rolnym uprawiającym len lub konopie, z którego/których uzyskaną słomę zamierza przetwarzać na włókno i do tego włókna zamierza ubiegać się o pomoc powinien złożyć zobowiązanie do przetworzenia we własnym zakresie uzyskanej słomy. osoba traktowana jako przetwórca posiadać umowę o przetwórstwo zawartą z upoważnionym głównym przetwórcą (upoważniony główny przetwórca nie kupuje od producenta rolnego słomy na własność, przetwarza ją jedynie na jego rzecz). Zawarte umowy lub złożone zobowiązania muszą zawierać przynajmniej: a) datę zawarcia umowy oraz rok gospodarczy odpowiadający danym zbiorom; b) dane osobowe i adresowe (imię, nazwisko, nazwa/firma oraz adres) stron umowy, a w przypadku zobowiązania do przetworzenia we własnym zakresie dane osobowe i adresowe upoważnionego głównego przetwórcy; c) numer upoważnienia głównego przetwórcy, numer indentyfikacyjny producenta rolnego określony na potrzeby krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności numer nadany w systemie IACS (dotyczy również upoważnionego głównego przetwórcy, który składa zobowiązanie do przetworzenia we własnym zakresie); d) szczegóły, które pozwalają na identyfikację danej działki rolnej zgodnie z systemem identyfikacji działek rolnych, określonym w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tj. w szczególności: położenie, numery działek rolnych zgłoszonych we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich i powierzchnię uprawy lnu przeznaczonego na włókno i/lub powierzchnię uprawy konopi przeznaczonych na włókno Przeniesienie praw wynikających z zawartych umów Przed dniem 1 stycznia danego roku gospodarczego prawo wynikające z umowy sprzedaży lub umowy o przetwórstwo może zostać przeniesione na upoważnionego głównego przetwórcę, innego niż ten, który pierwotnie zawarł umowę. Przeniesienie praw wynikających z umowy wymaga formy pisemnego porozumienia zawartego i podpisanego przez producenta rolnego i upoważnionych głównych

14 Strona 14 z 30 przetwórców. Upoważniony główny przetwórca, na którego dokonane zostało przeniesienie prawa wynikającego z umowy, niezwłocznie zawiadamia o powyższym fakcie ARR. Razem z zawiadomieniem upoważniony główny przetwórca obowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia praw wynikających z umowy (np. umowa/porozumienie dotyczące przeniesienia praw wynikających z umowy zawierająca/e zgodę wszystkich stron na dokonanie tego przeniesienia, tj. zgodę upoważnionych głównych przetwórców oraz producenta rolnego). Przeniesienie praw wynikających z umowy po 1 stycznia może mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, odpowiednio udokumentowanych i może nastąpić pod warunkiem udzielenia zgody przez ARR. Informacja o przeniesieniu praw wynikających z zawartych umów może być ostatecznie przekazana w momencie składania pierwszej deklaracji okresowej za dany rok gospodarczy Zawarcie umowy na czyszczenie krótkiego włókna lnianego Upoważniony główny przetwórca, który nie dysponuje urządzeniami niezbędnymi do przeprowadzenia procesu czyszczenia krótkiego włókna lnianego może zawrzeć umowę na czyszczenie krótkiego włókna lnianego z podmiotem poddającym czyszczeniu krótkie włókno lniane. Zamiar zawarcia takiej umowy główny przetwórca zobowiązany jest zgłosić razem z wnioskiem o udzielenie upoważnienia. Umowa na czyszczenie krótkiego włókna lnianego zostanie zaakceptowana przez ARR jedynie w przypadku zawarcia jej z podmiotem wymienionym w decyzji Prezesa ARR w sprawie zezwolenia na czyszczenie krótkiego włókna lnianego. Umowa na czyszczenie krótkiego włókna lnianego powinna zawierać przynajmniej następujące informacje: a) datę zawarcia umowy i rok gospodarczy odpowiadający zbiorowi słomy, z której otrzymano włókno; b) dane osobowe i adresowe (imię, nazwisko, nazwa/firma oraz adres) stron umowy, w tym adresy ich zakładów; c) numer upoważnienia głównego przetwórcy oraz nadany podmiotowi poddającemu czyszczeniu krótkie włókno lniane numer w CRP; d) oświadczenie stwierdzające, że podmiot poddający czyszczeniu krótkie włókno lniane zobowiązuje się do: przechowania oczyszczonego i nieoczyszczonego krótkiego włókna lnianego oddzielnie dla każdej umowy; prowadzenia oddzielnie dla każdej umowy codziennego rejestru ilości nieoczyszczonego krótkiego włókna lnianego przyjmowanego na teren swojego przedsiębiorstwa (zakładu), ilości otrzymanego oczyszczonego krótkiego włókna lnianego oraz zmagazynowanych ilości każdego z nich;

15 Strona 15 z 30 przechowywania dokumentów wymaganych przez ARR dla celów kontroli, w szczególności przechowywania: dowodów przyjęcia na teren przedsiębiorstwa (zakładu) nieoczyszczonego krótkiego włókna lnianego, dowodów wydania z terenu przedsiębiorstwa (zakładu) oczyszczonego krótkiego włókna lnianego, protokołów z czyszczenia krótkiego włókna lnianego; poddania się kontrolom przeprowadzanym w ramach mechanizmu dopłat do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno. Zobowiązania podmiotów poddających czyszczeniu krótkie włókno lniane zawarte w w/w umowie uważane są za zobowiązania upoważnionych głównych przetwórców w ramach ich upoważnienia. Nie wypełnienie tych zobowiązań przez podmiot poddający czyszczeniu krótkie włókno lniane może skutkować cofnięciem upoważnienia głównemu przetwórcy. Upoważniony główny przetwórca, który zawarł umowę na czyszczenie krótkiego włókna lnianego powinien dostarczyć do ARR oryginał umowy lub poświadczony notarialnie jej egzemplarz w terminie do dnia 1 lutego danego roku gospodarczego. 4.3 Złożenie wniosku o pomoc W celu otrzymania pomocy z tytułu przetwórstwa słomy długiego lnu uprawianego na włókno i słomy krótkiego lnu i konopi uprawianych na włókno uczestnik mechanizmu obowiązany jest złożyć wniosek o pomoc. Wniosek o pomoc należy złożyć w Centrali ARR w terminie do dnia 20 września danego roku gospodarczego. Poza przypadkami wystąpienia siły wyższej, w przypadku złożenia wniosku o pomoc po terminie pomoc zostanie zredukowana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski złożone później niż w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. Wniosek o pomoc powinien zostać złożony na formularzu (Dslk_P3_f1) opracowanym i udostępnionym przez ARR. Razem z wnioskiem o pomoc, jako załącznik do tego wniosku, wnioskodawca składa: listę wszystkich umów sprzedaży, zobowiązań do przetworzenia we własnym zakresie lub umów o przetwórstwo dla danego roku gospodarczego, z podziałem na len i konopie, zawierającą nadane w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności numery producentów rolnych oraz działek rolnych, których dotyczą; deklarację o całkowitej powierzchni uprawy lnu i/lub konopi objętej umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia we własnym zakresie lub umowami o przetwórstwo. Informacje powyższe w przypadku, gdy wnioskodawcą jest: upoważniony główny przetwórca podawane są na formularzu Dslk_P3_f1_z1;

16 Strona 16 z 30 osoba traktowana jako przetwórca podawane są na formularzu Dslk_P3_f1_z2; ARR sprawdza zgodność informacji podanych w w/w załącznikach z danymi zawartymi w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonym przez ARiMR. W przypadku stwierdzenia niezgodności, które nie zostaną następnie usunięte przez wnioskodawcę, działki rolne, których dotyczą stwierdzone niezgodności nie będą brane przez ARR pod uwagę przy dalszej realizacji wniosku o pomoc. Do włókna wyprodukowanego ze słomy pochodzącej z tych działek ARR nie udzieli pomocy. Ponadto, podczas kontroli przeprowadzanej w trakcie dalszej realizacji mechanizmu ARR sprawdzi posiadanie, przez danego uczestnika mechanizmu, umów wyszczególnionych w w/w załącznikach, jak również zgodność danych w nich zawartych z danymi podanymi do ARR. Wniosek o pomoc, oprócz danych osobowych i adresowych wnioskodawcy, zawiera m.in. oświadczenie, że włókno, wyprodukowane ze słomy pochodzącej z działek rolnych, wyszczególnionych w załączniku do wniosku o pomoc, zostanie: objęte deklaracjami okresowymi; wyprodukowane przed dniem 1 maja roku kalendarzowego następującego po zakończeniu danego roku gospodarczego dotyczy sytuacji gdy wnioskodawcą jest upoważniony główny przetwórca; wprowadzone na rynek przed dniem 1 maja roku kalendarzowego następującego po zakończeniu danego roku gospodarczego dotyczy sytuacji gdy wnioskodawcą jest osoba traktowana jako przetwórca. Z uwagi na specyfikę mechanizmu (okres przetwórczy trwa 22 m-ce) i fakt, że wniosek o pomoc składany jest w momencie, w którym upoważnieni główni przetwórcy dopiero rozpoczynają przetwórstwo słomy, ARR: 1) po zakończeniu weryfikacji wniosków o pomoc oraz 2) po wydaniu przez Ministra właściwego ds. rynków rolnych rozporządzenia w sprawie współczynnika ilościowego długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na dany rok gospodarczy (rozporządzenie powinno zostać wydane do dnia 1 stycznia danego roku gospodarczego), 3) na podstawie współczynników, o których mowa w pkt 2) oraz na podstawie łącznej powierzchni działek rolnych wymienionych w załączniku do wniosku o pomoc (Dslk_P3_f1_z1 lub Dslk_P3_f1_z2), ustali dla każdego uczestnika mechanizmu: ilość włókna, do której możliwe jest otrzymanie pomocy. Ustalenie tej ilości następuje poprzez pomnożenie powierzchni działek rolnych danej uprawy (len lub konopie) przez właściwy współczynnik

17 Strona 17 z 30 ilościowy; maksymalną kwotę pomocy, która może zostać wypłacona. Ustalenie tej kwoty następuje poprzez pomnożenie ilości włókna, określonej zgodnie z tiret pierwszym, przez właściwą stawkę pomocy. Uwaga: Informacja o maksymalnej kwocie pomocy, ustalona zgodnie z tiret drugim, ma zasadnicze znaczenie dla upoważnionych głównych przetwórców ubiegających się o zaliczki na poczet pomocy. W sytuacji ubiegania się o taką zaliczkę, upoważniony główny przetwórca musi złożyć zabezpieczenie, które powinno wynosić 35% lub 110% (w przypadku zabezpieczeń przy umowach na czyszczenie krótkiego włókna lnianego) tej właśnie maksymalnej kwoty pomocy. Wniosek o pomoc powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim przypadku należy załączyć dokument stwierdzający uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania wnioskodawcy jeżeli dokument taki nie został już wcześniej złożony). Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Datą złożenia wniosku o pomoc jest data jego wpływu do Kancelarii Ogólnej ARR (w przypadku osobistego złożenia wniosku) lub data stempla pocztowego. Osoby traktowane jako przetwórcy, które nie uczestniczyły wcześniej w mechanizmach realizowanych przez ARR i tym samym nie są zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR muszą przedmiotową rejestrację uzyskać. W tym celu osoby traktowane jako przetwórcy powinny najpóźniej wraz z wnioskiem o pomoc złożyć formularz rejestracyjny WPR_P1_f Włókno wyprodukowane ze słomy zebranej w innym kraju UE Jeżeli słoma została zebrana w innym państwie członkowskim niż to, w którym jest przetwarzana na włókno, upoważniony główny przetwórca powinien: złożyć wniosek o pomoc, do włókna uzyskanego z tej słomy, do odpowiedniej agencji płatniczej państwa członkowskiego, na terenie którego została ona zebrana; przekazać niezwłocznie kopię złożonych dokumentów do ARR. Jeżeli dokumenty składane są w języku obcym, wówczas do kopii przekazywanej do ARR należy dołączyć tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w oryginale. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) art. 18 ust. 2 stanowi, że na wszystkich sporządzonych tłumaczeniach, które wydaje tłumacz przysięgły należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału czy też

18 Strona 18 z 30 tłumaczenia lub z odpisu i czy tłumaczenie lub odpis był poświadczony i przez kogo. 4.4 Składanie deklaracji okresowych W związku ze złożonym wnioskiem o pomoc uczestnicy mechanizmu mają obowiązek przekazywania do ARR deklaracji okresowych, w których przedstawiają przebieg przetwórstwa w danym okresie. Pierwszą deklarację okresową należy złożyć za okres pierwszych 6 miesięcy danego roku gospodarczego, tj. za miesiące lipiec grudzień. Następne deklaracje składane są za kolejne okresy czteromiesięczne. Deklaracje okresowe powinny zostać złożone najpóźniej do końca miesiąca następującego po okresie, którego dotyczą, np. pierwsza deklaracja okresowa powinna zostać złożona do 31 stycznia danego roku gospodarczego, druga deklaracja do 31 maja, itd. Poza przypadkami wystąpienia siły wyższej, w przypadku złożenia deklaracji okresowej po terminie pomoc zostanie zredukowana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Deklaracja okresowa powinna zostać złożona na formularzu (Dslk_P3_f5 dla upoważnionych głównych przetwórców oraz Dslk_P3_f6 dla osób traktowanych jako przetwórcy) opracowanym i udostępnionym przez ARR. Deklaracja okresowa, podpisana przez uprawnioną osobę, powinna zostać złożona: bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR lub przesłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Datą złożenia deklaracji jest data jej wpływu do Kancelarii Ogólnej ARR (w przypadku osobistego złożenia wniosku) lub data stempla pocztowego. W deklaracji okresowej uczestnik mechanizmu informuje w szczególności o: ilości wyprodukowanego włókna, objętego wnioskiem o pomoc; procentowej zawartości zanieczyszczeń krótkiego włókna lnianego i/lub włókna konopnego, objętego wnioskiem o pomoc; ilości wyprodukowanego innego włókna; ilościach włókna wprowadzonych do obrotu w każdym miesiącu okresu, za który składana jest deklaracja; całkowitej ilości słomy, która trafiła do przedsiębiorstwa; całkowitej ilości słomy, która została poddana przetworzeniu; ilościach zmagazynowanych. Jako potwierdzenie informacji zawartych w składanej deklaracji okresowej uczestnicy mechanizmu załączają: upoważniony główny przetwórca: informację o masie sprzedanego włókna lnianego albo konopnego zawierającą ceny jego

19 Strona 19 z 30 sprzedaży. W przypadku, gdy włókno jest przekazywane do dalszego przerobu w ramach tego samego zakładu upoważniony główny przetwórca jest obowiązany podać cenę wewnątrzzakładową, po jakiej włókno jest przekazywane, a w przypadku jej braku lub niestosowania w ramach danego zakładu, wartość przekazywanego włókna. osoba traktowana jako przetwórca: informację zawierającą: - imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego głównego przetwórcy, który przetworzył partie słomy lnianej albo konopnej na podstawie umowy z osobą traktowaną jako przetwórca, - numer umowy, o której mowa w tiret pierwsze, - daty dostawy poszczególnych partii słomy lnianej albo konopnej, - masę, w tonach, słomy lnianej albo konopnej dostarczonej do przetworzenia, - masę uzyskanego włókna z podziałem na jego rodzaje, Informacja ta składana jest na formularzu Dslk_P3_f6_z1 opracowanym i udostępnionym przez ARR. kopię dokumentu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008, przekazanego osobie traktowanej jako przetwórca przez upoważnionego głównego przetwórcę. kopie faktur potwierdzających sprzedaż długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego albo włókna konopnego. Wymóg informowania o cenach sprzedaży włókna związany jest z nałożonym na ARR obowiązkiem informowania MRiRW oraz Komisji Europejskiej o ilościach włókna wprowadzonych na rynek w danym miesiącu okresu sprawozdawczego i uzyskanych za nie cenach. Jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia w zakresie dokumentacji przesłanej przez uczestnika mechanizmu i uchybienia te mimo wezwania do ich usunięcia nie zostaną usunięte, ARR przy ustalaniu kwoty zaliczki na poczet pomocy, (jeżeli upoważniony główny przetwórca ubiega się o zaliczkę) lub przy ustalaniu kwoty pomocy za dany rok gospodarczy, nie będzie brała pod uwagę partii włókna, co do których przedmiotowe uchybienia nie zostały usunięte. Upoważnieni główni przetwórcy oraz osoby traktowane jako przetwórcy mogą wstrzymać przesyłanie informacji dotyczących ilości, które są wprowadzane i opuszczają zakład przetwórczy oraz ilości przetworzonych w przypadku, gdy operacje te zostały całkowicie zakończone dla danego roku gospodarczego. W takim przypadku składający deklarację ma obowiązek zaznaczenia tego faktu w treści składanej deklaracji okresowej. Uwaga: W związku z tym, że okres przetwórczy w mechanizmie (trwający maksymalnie 22 miesiące) nie

20 Strona 20 z 30 pokrywa się z rokiem gospodarczym, deklaracje okresowe powinny być wypełniane oddzielnie dla każdego roku gospodarczego. W konsekwencji może wystąpić sytuacja, w której uczestnik mechanizmu będzie składał deklarację okresową za poprzedni rok gospodarczy i łącznie z nią deklarację okresową za bieżący rok gospodarczy. Jednocześnie z uwagi na: obowiązek oddzielnego przechowywania włókna wyprodukowanego ze słomy zebranej w różnych latach gospodarczych i w różnych krajach UE, art. 92 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, który przewiduje różne stawki pomocy w zależności od roku gospodarczego, w odniesieniu do którego dane włókno zostało wyprodukowane; słoma zebrana w różnych latach gospodarczych i w różnych krajach UE nie może być łącznie przetwarzana. 4.5 Zaliczki na poczet pomocy O zaliczki na poczet pomocy mogą ubiegać się jedynie upoważnieni główni przetwórcy. Upoważnieni główni przetwórcy mogą ubiegać się o zaliczki do włókna, które zostało wyprodukowane w okresie, za który składana jest deklaracja okresowa. Zaliczki na poczet pomocy stanowią 80% kwoty pomocy, która może zostać przyznana do, podanej w deklaracji okresowej, ilości wyprodukowanego włókna, do którego upoważniony główny przetwórca ubiega się o pomoc. Zaliczki powinny zostać wypłacone do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożona została deklaracja okresowa. W przypadku, gdy upoważniony główny przetwórca ubiega się o zaliczkę na poczet pomocy powinien zaznaczyć ten fakt w składanej deklaracji okresowej. W takim przypadku deklaracja okresowa traktowana jest jako wniosek o zaliczkę na poczet pomocy. W przypadku ubiegania się o zaliczkę upoważniony główny przetwórca składając deklarację okresową powinien wnieść zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości. Zabezpieczenie powinno wynosić 35% lub 110% (w przypadku zabezpieczeń przy umowach na czyszczenie krótkiego włókna lnianego) wysokości maksymalnej kwoty pomocy, jaka może zostać przyznana upoważnionemu głównemu przetwórcy w odniesieniu do danego roku gospodarczego. Zabezpieczenie może zostać złożone jako depozyt gotówkowy i/lub gwarancja uznanej przez ARR instytucji finansowej. Zabezpieczenie może zostać złożone jednorazowo i w takim przypadku, termin ważności zabezpieczenia powinien obejmować czas trwania mechanizmu (tj. od 1 lipca do 30 czerwca) wraz z jego pełnym rozliczeniem (tj. do dnia 15 października roku kalendarzowego następującego po zakończeniu danego roku gospodarczego) plus 90 dni. Zabezpieczenie powinno zostać zwolnione w całości pomiędzy pierwszym a dziesiątym dniem następującym po dniu przyznania pomocy, proporcjonalnie do ilości, na którą została przyznana pomoc

21 Strona 21 z 30 z tytułu przetwórstwa. Zwolnione zabezpieczenie może być zwrócone Przedsiębiorcy na Wniosek o zwrot zabezpieczenia Przedsiębiorca lub zwolnione zabezpieczenie może pozostać w ARR na poczet przyszłych wniosków/umów. Szczegółowe zasady dotyczące składania zabezpieczenia w ramach mechanizmu WPR znajdują się na stronie internetowej ARR tj. Wypłata lub odmowa wypłaty zaliczki następuje w drodze decyzji Prezesa ARR, od której stronie przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Ministra właściwego ds. rynków rolnych, za pośrednictwem Prezesa ARR. Zasadność przyznania zaliczki może być poprzedzona kontrolą przeprowadzoną przez ARR u upoważnionego głównego przetwórcy. 4.6 Zwiększenie limitu ilościowego Jak zostało opisane w pkt 4.3 niniejszych Warunków, ARR informuje uczestników mechanizmu o limicie ilości włókna, do których to ilości możliwe jest otrzymanie pomocy. W sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy mechanizmu oświadczą, że zaprzestają przesyłania deklaracji odnośnie danego roku gospodarczego i ze złożonych przez nich deklaracji okresowych oraz wydanych przez Prezesa ARR decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania zaliczki na poczet pomocy wynika, że: a) minimum jeden uczestnik mechanizmu wyprodukował lub zostało wyprodukowane na jego rzecz mniej włókna niż ilość wynikająca z wyliczonego dla niego limitu oraz b) minimum jeden uczestnik mechanizmu wyprodukował lub zostało wyprodukowane na jego rzecz więcej włókna niż ilość wynikająca z wyliczonego dla niego limitu oraz c) włókno wyprodukowane ponad przyznany limit kwalifikuje się do objęcia pomocą istnieje możliwość redystrybucji niewykorzystanych limitów pomiędzy tych uczestników mechanizmu, którzy przekroczyli swoje limity. ARR informuje o powyższym fakcie MRiRW. W przypadku zwiększenia, w drodze rozporządzenia Ministra właściwego ds. rynków rolnych, współczynnika ilościowego (współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na dany rok gospodarczy), ARR przyzna pomoc do ilości włókna wynikających z zastosowania zwiększonego współczynnika ilościowego. 4.7 Wypłata pomocy Po zakończeniu produkcji włókna objętego wnioskami o pomoc złożonymi w odniesieniu do danego roku gospodarczego oraz gdy wszystkie przewidziane kontrole zostaną wykonane oraz ustalone zostaną

22 Strona 22 z 30 ostateczne ilości włókna, które mogą być zakwalifikowane do uzyskania pomocy w danym roku gospodarczym, powinna nastąpić wypłata pomocy. Pomoc powinna zostać wypłacona przed dniem 15 października roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym zakończył się dany rok gospodarczy. Wypłata pomocy następuje na podstawie decyzji Prezesa ARR. Od decyzji Prezesa ARR przysługuje stronie prawo odwołania się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Ministra właściwego ds. rynków rolnych, za pośrednictwem Prezesa ARR. 5. Prowadzenie rejestrów 5.1 Upoważniony główny przetwórca Obowiązki upoważnionych głównych przetwórców w zakresie prowadzenia rejestrów zostały opisane w pkt 3.1 niniejszych Warunków. 5.2 Osoba traktowana jako przetwórca Osoba traktowana jako przetwórca powinna prowadzić rejestr zawierający od początku danego roku gospodarczego, w odniesieniu dla każdego dnia: a) ilości słomy lnianej i konopnej uprawianej na włókno dostarczonej w ramach umów o przetwórstwo, b) ilości otrzymanego w wyniku przetworzenia długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i/lub włókna konopnego, c) ilości długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego i/lub włókna konopnego sprzedanego lub przekazanego wraz z nazwami i adresami odbiorców, Osoba traktowana jako przetwórca powinna posiadać i przechowywać dla celów kontroli dokumenty (np. faktury) potwierdzające wprowadzenie na rynek (sprzedaż, zbycie) włókna, do którego ubiega się ona o pomoc. 6. Protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego Obowiązek sporządzenia i posiadania protokołu z czyszczenia krótkiego włókna lnianego dotyczy podmiotu poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane, z którym to podmiotem upoważniony główny przetwórca zawarł umowę na czyszczenie krótkiego włókna lnianego. Podmiot poddający czyszczeniu krótkie włókno lniane powinien przekazywać upoważnionemu głównemu przetwórcy kopię każdego protokołu sporządzonego w związku z wykonaniem tej umowy. Protokół z czyszczenia krótkiego włókna lnianego powinien zawierać w szczególności: a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu poddającego czyszczeniu krótkie włókno lniane; b) numer i datę jego sporządzenia;

23 Strona 23 z 30 c) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres upoważnionego głównego przetwórcy; d) datę rozpoczęcia i zakończenia czyszczenia krótkiego włókna lnianego, z podziałem na poszczególne dni; e) określenie masy nieczyszczonego i oczyszczonego krótkiego włókna lnianego w tonach; f) datę i podpis osoby sporządzającej protokół. 7. Przekazywanie informacji Oprócz informacji, których obowiązek przekazania został wyszczególniony we wcześniejszych punktach niniejszych Warunków, uczestnicy mechanizmu powinni przekazywać do ARR wszystkie informacje, które są niezbędne dla sporządzenia informacji dla Komisji Europejskiej. ARR może zwrócić się do uczestników mechanizmu o przekazanie dodatkowych informacji lub uzupełnienie informacji już przekazanych. 1) Upoważnieni główni przetwórcy są obowiązani w szczególności poinformować ARR o: - podstawowych sposobach wykorzystania włókna oraz innych produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania (Dslk_P5_f1) informacja powinna zostać przekazana najpóźniej do 1 maja roku kalendarzowego następującego po danym roku gospodarczym; - zamiarze skierowania partii długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego do dalszego przerobu lub sprzedaży (Dslk_P4_f7); - zamiarze przekazania długiego i krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego osobie traktowanej jako przetwórca (Dslk_P4_f7); Informacje, o których mowa w tiret drugie i trzecie powinny zostać przekazane, co najmniej na jeden dzień roboczy przed wykonaniem tych czynności. Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określającego zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz. U. WE L 124 z , str. 1-2 z późn. zm.) okres wyrażony w dniach liczy się od chwili zaistnienia wydarzenia lub wykonania czynności (tj. wpływu zawiadomienia do ARR), natomiast do tego okresu nie zalicza się dnia, w którym ma miejsce wykonanie w/w czynności. W związku z powyższym, upoważniony główny przetwórca zobowiązany jest powiadomić Agencję o zamiarze wykonania w/w czynności minimum 2 dni przed dniem, w którym nastąpi zdarzenie. 2) Upoważnieni główni przetwórcy ubiegający się o pomoc z tytułu przetwórstwa, po zakończeniu przetwarzania słomy lnianej lub konopnej zebranej w danym roku kalendarzowym i osoby traktowane jako przetwórcy, po sprzedaniu włókna uzyskanego ze słomy zebranej w danym roku kalendarzowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia tych czynności, przekazują ARR informacje o masie poszczególnych rodzajów uzyskanego włókna zawierające: numer umowy sprzedaży słomy lnianej albo konopnej, albo umowy o przetwórstwo, albo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i Strona 2 z 30 Spis treści 1. Wprowadzenie str. 4 1.1. Podstawy prawne str. 5 2. Ogólna charakterystyka mechanizmu Str. 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy...

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy... Załącznik do Warunków uczestnictwa Producentów w mechanizmie Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych WZÓR UMOWA Nr../PRdt- -../20 Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy.......

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2014 r. Poz. 1190 R O ZP O R ZĄ D ZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 października 2014 r.

Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 października 2014 r. Poz. 1468 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40,

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082)

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082) SEJM Druk nr 2197 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 1523 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 66//2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 czerwca 2013 r. Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 października 2010 r.

USTAWA. z dnia 22 października 2010 r. 1486 USTAWA z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-103-10. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-103-10. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-103-10 Druk nr 3424 Warszawa, 27 września 2010 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Wprowadzono w życie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1)

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) r. Nr 62, poz. 572, z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Art.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 10 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 10 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1258 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

5. Wpisać krzyżyk, jeżeli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4

5. Wpisać krzyżyk, jeżeli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4 Strona 1 z 5 1. Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny w CRP otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 254/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 254/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17 grudnia 2009r. Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 254/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17 grudnia 2009r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 54 /2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Procedury wyboru i oceny grantobiorców Procedury wyboru i oceny grantobiorców Wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior dokonuje się na podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami europejskimi i krajowymi, w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 listopada 2002 r. Druk nr 268

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 14 listopada 2002 r. Druk nr 268 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 14 listopada 2002 r. Druk nr 268 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r.

Dz.U poz z dnia 10 stycznia 2018 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2018 poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Vivante Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Vivante Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE Załącznik Nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) Powiadomienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. z dnia... 2) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu:

PROJEKT. z dnia... 2) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu: R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W PROJEKT z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz Załącznik Nr 2 do Warunków. UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:.., REGON NIP zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2017/Z Prezesa ARR z dnia 20 czerwca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Ogłoszenie nr 1/2017/G z dnia 19.09.2017 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią projektu grantowego pod nazwą Kompetencje na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1259. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja dla przedsiębiorstw prowadzących magazyny autoryzowane Iomp_I3 WERSJA: 2.0 Data wydania: Numer egzemplarza: Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009/Z Prezesa ARR z dnia 26 stycznia 2009r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1166 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

V GROUP S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

V GROUP S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ V GROUP S.A ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DLA AKCJONARIUSZA NIE BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ Działając w imieniu (nazwa Akcjonariusza), z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

BIURO INTERWENCJI podtytuł

BIURO INTERWENCJI podtytuł 2017 AGENCJA RYNKU ROLNEGO BIURO INTERWENCJI podtytuł Ogóle zasady uczestnictwa w mechanizmach szczegółowe informacje dostępne w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie. NADZWYCZAJNA POMOC DOSTOSOWAWCZA DLA

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) Warszawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) 00-400 Warszawa W związku z art. 33h ustęp 1 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 1328 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosków, zasady przyznawania dopłat i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne

Przygotowanie wniosków, zasady przyznawania dopłat i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne Przygotowanie wniosków, zasady przyznawania dopłat i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne Jarosław Roliński Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Departament

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej

Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej Załącznik do Zarządzenia Nr 258/2009/Z Prezesa ARR z dnia 22 grudnia 2009 r. Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej Data wydania: Strona 2 z 11 Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2018 r. Poz. 311 USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

WSPARCIE NA PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA w Warszawie w związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW 2014 2020 poddziałanie 3.1 zaprasza na bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE Strona 1 z 5 Pieczątka kancelarii Data wpływu 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR... /Uwaga: numer nadaje ARR/ Producent owoców i warzyw niebędący

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r.

Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2018 r. o zmianie statutu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach Inwestycje Rolne Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.2016 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Prawo farmaceutyczne

Ustawa z dnia.2016 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Prawo farmaceutyczne Projekt z dnia 29 listopada 2016 r. Ustawa z dnia.2016 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Prawo farmaceutyczne Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 197/2015/Z Prezesa ARR z dnia 14 grudnia 2015 r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000. z dnia 21 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2813/2000 z dnia 21 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania do prywatnego składowania niektórych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne

Załącznik nr 2 do Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne Załącznik nr 2 do Warunków przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku stanowiącego zapasy interwencyjne Zasady składania ubezpieczenia wartości stanów magazynowych odtłuszczonego mleka w proszku (OMP)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 9 sierpnia 2018 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU ZUE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kazimierza Czapińskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo