Część II SIWZ. Wzór UMOWA NR./2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II SIWZ. Wzór UMOWA NR./2017"

Transkrypt

1 Wzór Część II SIWZ UMOWA NR./2017 zawarta w dniu w Gdansku, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk, NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną reprezentowanym przez:. a. zwanym dalej Inspektorem lub Stroną reprezentowaną przez: Słownik pojęć: Zamawiający lub RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19. Przedsięwzięcie każde z niżej wymienionych przedsięwzięć budowlanych, wchodzących w skład zadania Odbudowa ostróg na rzece Wiśle (19 szt.) - roboty budowlane opisanych w III cz. SIWZ: Przedsięwzięcie 1 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle nr 1/893, 3/893 oraz 6/894 roboty budowlane ; Przedsięwzięcie 2 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle nr 3/916 oraz 11/916 roboty budowlane ; Przedsięwzięcie 3 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle nr 6/915, 8/915, 10/915, 12/915, 6/916, 10/916, 12/916 oraz 14/916 roboty budowlane ; Przedsięwzięcie 4 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle nr 8/917, 14/918, 16/918, 18/918, 14/919 oraz 16/919 roboty budowlane. Kontrakt zamówienia na wykonanie zadania pn. Odbudowa ostróg na rzece Wiśle (19 szt.) - roboty budowlane, obejmującego realizację Przedsięwzięcia. Wykonawca każdy w wykonawców Przedsięwzięcia. Umowa zamówienie na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania Odbudowa ostróg na rzece Wiśle (19 szt.) - roboty budowlane. Inspektor - wykonawca Umowy. Projekt - Projekt pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap II Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, planowany do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

2 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pn.: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Odbudowa ostróg na rzece Wiśle (19 szt.) - roboty budowlane zwanej dalej Zadaniem Zadanie jest realizowane w ramach Projektu, planowanego do współfinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. 2. Usługa pełniona będzie w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie obejmującycm gwarancję i rękojmię w terminach udzielonych przez Wykonawcę, bądź do dnia usunięcia wad i/usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, obowiązujących dla Kontraktu Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treścią niniejszej umowy, opisem przedmiotu zamówienia zawartym w części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz złożonym formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Inspektor oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, oraz że wykona usługę z należytą starannością, obowiązującymi przepisami prawa, a także z zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem terminów, a w szczególności z wymaganiami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Krajowych i Komisji Europejskiej. 3. Językiem umowy, wszelkiej korespondencji i dokumentów sporządzanych przez Inspektora jest język polski. 4 Wierzytelności Inspektora z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich (np. jako zabezpieczenie kredytu) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 1. Inspektor oświadcza, iż część prac objętych umową wykona siłami podwykonawców W terminie 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym zatrudnieniem podwykonawców, Inspektor przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Inspektora kopie umów zawartych z podwykonawcami. 3. W terminie 7 dni kalendarzowych Inspektor przedłoży Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Inspektora, zmiany umów zawartych z podwykonawcami. 2 z 10

3 4. Jeżeli zażąda tego Zamawiający, Inspektor dokona na podwykonawców cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy należnego mu od Zamawiającego, w części dotyczącej płatności na rzecz tych podwykonawców. Inspektor wykona powyższe zobowiązanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany podwykonawcy, na zasobach którego Inspektor polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. W sytuacji, gdy Inspektor całość prac wykona własnymi siłami, zapisy 5 otrzymają brzmienie: 5 1. Inspektor oświadcza, iż całość prac objętych umową wykona własnymi siłami. 2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zatrudnienia podwykonawców, Inspektor zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego pisemnej i uprzedniej akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy. 3. Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia podwykonawcy prac, których charakter mieści się swoim zakresem w żądanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunku wykazania posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu podwykonawstwa i osoby podwykonawcy, Inspektor przedłoży Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami, poświadczone za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. W terminie 7 dni kalendarzowych Inspektor przedłoży Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Inspektora, zmiany umów zawartych z podwykonawcami. 6. Inspektor zobowiązuje się do zawarcia z podwykonawcami umów cesji wierzytelności, przysługujących mu względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac zleconych tym podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający. Inspektor wykona zobowiązanie określone w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego Inspektor będzie wykonywał swoje obowiązki w następujących okresach: 1) od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Kontraktu, który nastąpi nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia r. 2) w okresie gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, bądź do dnia usunięcia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, obowiązujących dla Kontraktu z zastrzeżeniem postanowień 10 ust z 10

4 2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja będzie trwała 36 miesięcy przy czym Inspektor jest zobowiązany do pełnienia świadczenia w okresie do zakończenia trwania gwarancji, bądź do dnia usunięcia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu Obowiązki Inspektora wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przez zespół Inspektora, tel., Na dzień podpisania umowy Inspektor przedstawi Zamawiającemu listę osób wchodzących w skład zespołu. 3. Inspektor zobowiązany jest niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych powiadomić Zamawiającego o zamiarze zmiany Członka zespołu wraz ze wskazaniem jego imienia i nazwiska oraz uprawnień i doświadczenia wraz z uzasadnieniem zmiany. 4. Zmiana osób wyszczególnionych w ust. 1 2 nie pociąga za sobą zmiany umowy i następować będzie w drodze wymiany korespondencji. 5. Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy, ze strony Inspektora będą: , tel... , tel Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy, ze strony Zamawiającego będą:, , tel..., , tel Zakres prac obejmujący realizację spraw formalnych będzie świadczony przez osobę wymienioną w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy: Wykaz pracowników. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Inspektor jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu pracowników w terminie 3 dni roboczych po zajściu ewentualnych zmian. 2. Inspektor zobowiązuje się, że pracownik, o którym mowa w ust.1., będzie w okresie realizacji umowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Inspektor zobowiązuje się przedłożyć kopie umowy o pracę zawartej z pracownikiem, o którym mowa w ust 1, bądź kopie zgłoszenia tego pracownika do ubezpieczenia (formularz ZUS DRA). 4. Nieprzedłożenie przez Inspektora kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4 z 10

5 9 Warunki realizacji umowy zostały określone w części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym w szczególności: zakres i obowiązki Inspektora nadzoru, współpraca Inspektora nadzoru z Zamawiającym, dokumentowanie realizacji przedmiotu umowy, miejsce wykonywania przedmiotu umowy Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę wraz z należnym podatkiem VAT:.. zł brutto (słownie:. ). 2. Kwota określona w ust. 1 zostanie wypłacona w transzach, w okresach kwartalnych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wypłat, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie Inspektora, rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, przy czym kwartalne częściowe wynagrodzenie Inspektora nie może przekroczyć 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym Inspektora. 4. Ryzyko ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Inspektora. 5. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wymagania i warunki określone w SIWZ. Cena może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w SIWZ. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia umowy w okolicznościach wydłużenia terminu realizacji Kontraktu. W takim przypadku Inspektorowi będzie przysługiwało zwiększenie wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu wydłużenia terminu realizacji umowy. Zastosowana zostanie stawka wynagrodzenia miesięcznego wskazana przez Inspektora w formularzu ofertowym. 7. Inspektor jest zobowiązany do pełnienia usług w zakresie przewidzianym umową bez względu na ewentualną zmianę zakresu prac przewidzianą w Kontrakcie tj. aneksowanie Kontraktu (np. rozwiązania zamienne, roboty dodatkowe itp.) bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wyżej opisanych zmian. Zmiana wynagrodzenia przysługuje Inspektorowi wyłącznie w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, na zasadach opisanych w ust Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur VAT na rachunek Inspektora. 9. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowane przez Zamawiającego kwartalne sprawozdanie, stanowiące potwierdzenie należytego wykonania prac przez Ispektora w danym okresie rozliczeniowym. 10. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego prac, który nastąpi po odbiorze końcowym Kontraktu. 5 z 10

6 11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny ofertowej (wartość brutto) określonej w 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj.... zł, (słownie:...). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Inspektor wniesie przed podpisaniem umowy w formie 3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przeznaczona na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na pokrycie roszczeń powstałych w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prac, 30% kwoty zabezpieczenia przewidziane jest na pokrycie roszczeń powstałych w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę i zostanie zwrócone Inspektorowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji, o której mowa powyżej. 5. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wydłużeniu ulega ważność wniesionego przez Inspektora zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W razie nie przedłużenia ważności należytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co Inspektor wyraża zgodę. 6. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Inspektor nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to Zamawiający będzie miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Inspektora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inspektora pisemnego wezwania do zapłaty Inspektor zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej musi obejmować swoim zakresem wszystkie czynności związane z umową. Powinna mieć przywołaną niniejszą umowę jak i Kontrakt. 6 z 10

7 3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej musi być rozszerzona o: 1) czyste straty finansowe z limitem do ,00 PLN 2) szkody w środowisku naturalnym z limitem do ,00 PLN 3) oc podwykonawców bez prawa regresu i bez możliwości przywołania art. 429 k.c., z limitem do wysokości sumy gwarancyjnej 4. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłaty odszkodowania za zobowiązania wobec Skarbu Państwa. 5. Udział własny w szkodzie rzeczowej nie może być większy niż 5.000,00 zł 1) Dla szkód w środowisku naturalnym i w mieniu w otoczeniu wykonywanych robót - 5% nie mniej niż 5.000,00 zł 2) Dla szkód osobowych udział własny zniesiony. 6. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności jak i oc zawodowe Inspektora obejmujące przedmiot zamówienia przewiduje konsumpcję gwarancyjnej sumy ubezpieczenia Inspektor zobowiązany jest każdorazowo w sytuacji wypłaty odszkodowania lub kosztów przewidzianych w warunkach ubezpieczenia bezzwłocznie uzupełnić w okresie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia do kwoty pierwotnej wysokości, poprzez zapłatę dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji umowy. 7. Inspektor zobowiązuje się do odnowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz polisy z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej na warunkach określonych powyżej, przez okres na jaki została zawarta umowa. 8. Inspektor zobowiązuje się ponadto do przedstawienia Zamawiającemu, na co najmniej pięć dni przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającego, że Inspektor jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej na warunkach określonych powyżej. 9. Kopia ww. polisy/polis wraz z dowodem opłaty składki/składek za przedmiotowe polisy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Jednocześnie Inspektor zobowiązuje się do dostarczania potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty składki w ciągu 7 dni po terminie wymagalności zapłaty Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe sukcesywnie przekazywanej wszelkiej dokumentacji (dotyczy np. raporty, sprawozdania, opinie, dokumentacja filmowa i fotograficzna itp.) przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006r. Nr 90. poz. 631, ze zm.). 3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także prawo do wszelkich zmian, adaptacji i przeróbek, zarówno samodzielnie przez Zamawiającego, jak i z 7 z 10

8 pomocą lub za pośrednictwem osób trzecich, bez prawa Inspektora do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 4. W przypadku powierzenia przez Inspektora realizacji umowy podwykonawcom, Inspektor uzyska od nich przeniesienie majątkowych praw autorskich na swoją rzecz wraz z prawem do ich dalszego przeniesienia, według zasad określonych w niniejszym paragrafie i przeniesie te prawa na Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za ewentualne roszczenia z tytułu praw autorskich. Nie odpowiada również za takie roszczenia podwykonawców wobec Inspektora. 5. Inspektor dostarczy Zamawiającemu oryginały oświadczeń w wersji papierowej podwykonawców o przyjęciu przez nich do wiadomości postanowień ustępu poprzedzającego oraz oryginały ich oświadczeń zawierające ich pisemne zgody na przeniesienie na Inspektora, a potem na Zamawiającego majątkowych praz autorskich do utworów wytworzonych przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszej umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia z nimi umów, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora, Inspektor zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w 10 ust.1 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przy czym przez niewykonanie umowy rozumie się niepodjęcie w terminie czynności, do których Inspektor nadzoru był zobowiązany w umowie lub w części III SIWZ, o ile nie przewidziano za to kary umownej, jak również działanie wbrew wytycznym Zamawiającego. Przez nienależyte wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w umowie lub w części III SIWZ w sposób niezgodny z zawartymi tam wymogami. 3. Inspektor będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 1) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 10 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, licząc od upływu terminu określonego w umowie, 2) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w 10 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki z winy Inspektora nadzoru - w dokonywaniu odbiorów przewidzianych Kontraktem, 3) 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 10 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki w czynnościach nadzoru w przypadku wezwania Zamawiającego lub Kierownika Kontraktu, 4) 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 10 ust.1 za nieprzedłożenie przez Inspektora poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z podwykonawcą lub jej zmiany w terminie, jak wskazano w 5 lub jej zmiany. 5) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 8 z 10

9 niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy), liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu i ilości osób poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ilości osób wskazanej w Wykazie pracowników, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora, Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 10 ust.1 umowy. 5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Inspektorowi wynagrodzenia lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Inspektor wyraża zgodę. 6. Niezależnie od zapłaty kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kwot kar umownych. 7. Inspektor może być zobowiązany do zapłaty kar umownych określonych w ust.2 i 3 odrębnie za każde zdarzenie będące podstawą do ich naliczenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Inspektor może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy również w sytuacji gdy Inspektor realizuje usługę w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków. 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego Inspektor jest zobowiązany: 1) ograniczyć się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zamawiający, 2) dokonać niezwłocznie protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących realizowanego zadania, które są w jego posiadaniu, 3) sporządzić w ciągu 7 dni roboczych Raport Zakończenia, w którym zostanie opisana dotychczasowa działalność Inspektora od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia jej rozwiązania. 4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z Inspektorem lub jej wypowiedzenia. W tym przypadku Inspektor będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia należnego proporcjonalnie z tytułu wykonania części umowy. 9 z 10

10 16 1. Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz nie udostępnianie tych informacji osobom trzecim. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji niniejszej umowy do kontroli czynności wykonywanych przez Inspektora, a Inspektor jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji i udostępniania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w celu przeprowadzenia kontroli. 3. Na każde żądanie Zamawiającego Inspektor zobowiązuje się udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. 17 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) i w warunkach opisanych w części I SIWZ. 18 Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego, sąd powszechny. 19 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy. 20 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 21 Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Inspektora nadzoru inwestoskiego Załącznik nr 3 Harmonogram wypłat Załącznik nr 4 Wykaz pracowników Załącznik nr 5 Opłacona polisa OC ZAMAWIAJĄCY: INSPEKTOR: 10 z 10

Część II SIWZ. Wzór UMOWA NR./2017

Część II SIWZ. Wzór UMOWA NR./2017 Wzór Część II SIWZ UMOWA NR./2017 zawarta w dniu, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podst. art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ. Wzór Umowa

Część II SIWZ. Wzór Umowa Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (na podst. art. 16, 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ. Wzór Umowa

Część II SIWZ. Wzór Umowa Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (na podst. art. 16, 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PCFE /PROJEKT/

UMOWA PCFE /PROJEKT/ UMOWA PCFE.273.76.2014 /PROJEKT/ Załącznik nr 6 Zawarta w dniu 2014 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. a... działającym na podstawie...

Umowa Nr. a... działającym na podstawie... Wzór Umowa Nr Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia... 2012 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk NIP 957-00-27-503 REGON 190536641

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ul. Kołłątaja 7 63 700 Krotoszyn tel./fax (062) 721 01 17 www.zgzgb.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ) Część II Wzór Umowy dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16. Zawarta w dniu pomiędzy Wzór umowy UMOWA NR. NR 1/RPOP.0037/16 Zawarta w dniu pomiędzy Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres korespondencyjny : Ul. Jagodowa 3,55-010 Smardzów, NIP: 6762464787,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:...

a Wykonawcą z siedzibą w:... posiadającym NIP... REGON... wpisanym do:... P R O J E K T U M O W Y U M O W A n r O A / / 2 0 1 6 Z a łącznik nr 8 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

RPLD /16-00

RPLD /16-00 UMOWA NR. WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą..., reprezentowanym przez...., działającego z upoważnienia..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą..., prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Umowa. następującej treści:

Umowa. następującej treści: Umowa Zawarta w Białymstoku w dniu... (zwana dalej Umową), pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a...... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą

UMOWA ... reprezentowanym przez: Zwaną dalej Wykonawcą UMOWA zawarta w dniu...2015 roku w Pabianicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED z siedzibą w: 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12, NIP:731-10-03-493, REGON: 000645292,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../2013 do przetargu PWSZ-III-DOO-P/ZP-290-3/2013 Załącznik nr 12 do SIWZ Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta w dniu... 2013 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo