Wersja skonsolidowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja skonsolidowana"

Transkrypt

1 Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy z dokumentów jest przewidziany do użycia jako narzędzie dokumentacyjne, a Instytucje nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zawartość. Informacja przekazana Państwom Członkowskim na mocy Artykułu 23 Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( doręczanie dokumentów ) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 1

2 BELGIA Artykuł 2 Agencje przekazujące 1. Urzędnicy sądów kantonalnych i lokalnych sądów karnych 2. Urzędnicy sądów pierwszej instancji 3. Urzędnicy sądów handlowych 4. Urzędnicy trybunałów pracy 5. Urzędnicy sądów apelacyjnych i sądów pracy 6. Urzędnicy Sądu Kasacyjnego 7. Urząd oskarżyciela publicznego, w tym urząd reprezentujący interes publiczny w sprawach pracowniczych. 8. Urzędnicy sądowi Artykuł 3 Organ centralny Organem centralnym jest Krajowy Związek Belgijskich Urzędników Sądowych. Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België Avenue Henri Jaspar 93/Henri Jasparlaan 93 B-1060 Brussels Tel.: (32-2) Faks: (32-2) Informacje można przekazywać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Znajomość języków: francuski, holenderski, niemiecki i angielski. Artykuł 4 Przesyłanie dokumentów Oprócz standardowych formularzy wniosków w językach francuskim, holenderskim i niemieckim, Belgia akceptuje także formularze wypełnione w języku angielskim. Artykuł 8 - Odmowa przyjęcia dokumentu W celu określenia momentu doręczenia Belgia stosuje system podwójnej daty; data, którą należy brać pod uwagę jako moment doręczenia różni się w zależności od tego, czy chodzi o odbiorcę pisma czy o nadawcę pisma. Zgodnie z art. 53bis belgijskiego kodeksu sądowego w odniesieniu do odbiorcy, i o ile ustawa nie stanowi inaczej, bieg terminów liczonych od momentu doręczenia pisma w formie papierowej rozpoczyna się: 1. w przypadku doręczenia w formie pisma sądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru od pierwszego dnia po dniu, kiedy pismo dostarczono pod adres odbiorcy lub w stosownym przypadku pod adres wybranego przez niego miejsca pobytu lub zamieszkania; 2

3 2. w przypadku doręczenia w formie listu poleconego lub listu zwykłego od trzeciego dnia roboczego po dniu, kiedy pismo przekazano służbom pocztowym, o ile odbiorca nie udowodni inaczej. W odniesieniu do nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania (lub datę złożenia na poczcie lub w kancelarii). Jeśli strona postępowania, która przegrała w sądzie pierwszej instancji, chce wnieść środek odwoławczy, powinna mieć możliwość zrobienia tego bez konieczności czekania na dopełnienie formalności doręczenia orzeczenia. Podobnie jest w sytuacji, jeśli osoba dostarcza dokument pozasądowy w celu przerwania biegu okresu przedawnienia. Artykuł 9 - Data doręczenia W celu określenia momentu doręczenia Belgia stosuje system podwójnej daty; data, którą należy brać pod uwagę jako moment doręczenia różni się w zależności od tego, czy chodzi o odbiorcę pisma czy o nadawcę pisma. Zgodnie z art. 53bis belgijskiego kodeksu sądowego w odniesieniu do odbiorcy, i o ile ustawa nie stanowi inaczej, bieg terminów liczonych od momentu doręczenia pisma w formie papierowej rozpoczyna się: 1. w przypadku doręczenia w formie pisma sądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru od pierwszego dnia po dniu, kiedy pismo dostarczono pod adres odbiorcy lub w stosownym przypadku pod adres wybranego przez niego miejsca pobytu lub zamieszkania; 2. w przypadku doręczenia w formie listu poleconego lub listu zwykłego od trzeciego dnia roboczego po dniu, kiedy pismo przekazano służbom pocztowym, o ile odbiorca nie udowodni inaczej. W odniesieniu do nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania (lub datę złożenia na poczcie lub w kancelarii). Jeśli strona postępowania, która przegrała w sądzie pierwszej instancji, chce wnieść środek odwoławczy, powinna mieć możliwość zrobienia tego bez konieczności czekania na dopełnienie formalności doręczenia orzeczenia. Podobnie jest w sytuacji, jeśli osoba dostarcza dokument pozasądowy w celu przerwania biegu okresu przedawnienia. Artykuł 10 - Potwierdzenie doręczenia i kopia doręczonych dokumentów Oprócz potwierdzeń w języku francuskim, holenderskim i niemieckim, Belgia będzie akceptować potwierdzenia w języku angielskim. 3

4 Artykuł 11 Koszty doręczenia Koszty usług komornika odpowiadają opłacie ryczałtowej w wysokości 135 euro od usługi, którą osoby fizyczne lub prawne muszą zapłacić przed jakąkolwiek interwencją. Artykuł 13 - Doręczenie przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Belgia jest przeciwna wykorzystywaniu na jej terytorium prawa przewidzianego w Artykule 13(1). Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie Belgia nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego, przewidzianej w Artykule 15. Artykuł 19 - Pozwany nie stawiający się Sądy belgijskie, niezależnie od postanowień punktu 1, mogą wydawać orzeczenia, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania punktu 2. Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego, przewidziany w punkcie 4, może być rozważony w ciągu jednego roku od wydania orzeczenia. 4

5 BUŁGARIA Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące Następujące jednostki przekazują dokumenty sądowe: sądy rejonowe (rayonnite sadilishta), sądy okręgowe (okrazhnite sadilishta), sądy odwoławcze i Najwyższy Sąd Kasacyjny, przed którymi toczy się sprawa, a w przypadku postępowań w sprawach cywilnych lub handlowych również sądy administracyjne i Najwyższy Sąd Administracyjny. W przypadku dokumentów pozasądowych jednostką przekazującą jest sąd rejonowy (rayonen sad), którego okręg obejmuje stały lub tymczasowy adres zamieszkania lub siedzibę firmy osoby wnioskującej o doręczenie, a w przypadku dokumentów uwierzytelnionych przez notariusza również sąd rejonowy (rayonen sad) właściwy dla rejonu, w którym notariusz prowadzi działalność. (art. 611 ust 2. kodeksu postępowania cywilnego) Zgodnie z art. 2 ust. 2, w przypadku doręczenia na terytorium Republiki Bułgarii, jednostką przyjmującą jest sąd rejonowy (rayonen sad), w którego okręgu ma nastąpić doręczenie. Artykuł 3 Organ centralny Jednostką centralną jest ministerstwo sprawiedliwości, dyrekcja ds. międzynarodowej współpracy prawnej i zagadnień europejskich. Теl: Faks: Е-mail: Ulitsa Slavyanska , Sofia W przypadkach, o których mowa w art. 3 lit. a) i b), informacje można przekazać pocztą, faksem lub telefonicznie, natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 3 lit. c) wyłącznie pocztą. Akceptowalnymi językami są bułgarski, angielski lub francuski. Artykuł 4 Przekazywanie dokumentów Formularz z wnioskiem o przekazanie dokumentów należy wypełnić w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 9 - Data doręczenia W prawie bułgarskim nie przewidziano konkretnego terminu doręczenia dokumentów. 5

6 Artykuł 10 Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Republika Bułgarii przyjmuje zaświadczenia wypełnione w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 11 - Koszty doręczenia Prawo bułgarskie nie przewiduje opłaty za doręczenie dokumentów zwykłą drogą. W przypadku specjalnych procedur doręczenia pobiera się opłatę według taryfy opłat i kosztów określonej w ustawie o komornikach prywatnych. Artykuł 13 Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Zgodnie z art. 13 ust. 2 Republika Bułgarii oświadcza, że dopuszcza doręczenie dokumentów zgodnie z art. 13 ust. 1, które musi nastąpić na jej terytorium jedynie w przypadku, gdy adresatem jest obywatel przekazującego państwa członkowskiego. (art. 608 kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie W Republice Bułgarii nie jest dozwolone doręczanie dokumentów zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007. Artykuł 19 Niewdanie się w spór przez pozwanego Republika Bułgarii niniejszym oświadcza, że nie będzie korzystała z możliwości przewidzianej w art. 19 ust. 2. Wniosek zgodnie z art. 19 ust. 4 można wnieść w terminie roku od daty wydania decyzji przez sąd. 6

7 CZECHY Art. 2 ust. 1 - Jednostki przekazujące i przyjmujące Jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sędziowie odpowiedzialni za wykonanie orzeczenia, prokuratury powiatowe, prokuratury okręgowe, prokuratury apelacyjne. Prokuratura Generalna. Art. 2 ust. 2 Jednostkami przyjmującymi są sądy rejonowe. Art. 2 ust. 4 lit. d) Formularz, zawarty w załączniku I do rozporządzenia, można wypełnić w języku czeskim, słowackim, angielskim i niemieckim. Centralnym organem jest: Ministerstvo spravedlnosti ČR mezinárodní obor civilní Vyšehradská Praha 2 Republika Czeska Artykuł 3 - Organ centralny Artykuł 4 ust. 3 - Przekazywanie dokumentów Oprócz języka czeskiego Republika Czeska dopuszcza możliwość wypełnienia standardowych formularzy w języku słowackim, angielskim i niemieckim. Art. 8 ust. 3 - Odmowa przyjęcia dokumentu W Republice Czeskiej nie obowiązują terminy doręczenia dokumentów. Art. 9 ust. 2 - Data doręczenia W Republice Czeskiej nie obowiązują takie terminy doręczenia dokumentów. Art. 10 ust. 2 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Oprócz języka czeskiego Republika Czeska dopuszcza możliwość wypełnienia poświadczeń w języku słowackim, angielskim lub niemieckim. Art. 11 ust. 2 - Koszty doręczenia Doręczanie dokumentów w Republice Czeskiej nie wiąże się koniecznością uiszczenia opłat. 7

8 Art. 13 ust. 2 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Republika Czeska informuje, że nie sprzeciwia się temu sposobowi doręczania na swoim terytorium. Art Doręczanie bezpośrednie Republika Czeska informuje, że czeskie przepisy uniemożliwiają doręczanie bezpośrednie na terytorium Republiki Czeskiej. Art. 19 ust. 1 Artykuł 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego Sądy w Republice Czeskiej mogą wydać orzeczenie bez względu na art. 19 ust. 1, nawet jeśli nie uzyskano poświadczenia doręczenia, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w art. 19 ust. 2. Art. 19 ust. 4 W Republice Czeskiej nie obowiązuje tego typu termin. 8

9 Agencjami przekazującymi są sądy. DANIA Artykuł 2 Agencje przekazujące Artykuł 3 - Organ centralny Agencją centralną jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Telefaks: Dokumenty mogą być przesyłane pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem że treść przyjętego dokumentu oddaje w pełni treść przesłanego dokumentu, a wszystkie oznaczenia na dokumencie są czytelne. Dania wyraża zgodę na to, by formularz, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, mógł być wypełniony w języku duńskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 4 Przesyłanie dokumentów Dania wyraża zgodę na to, by formularz, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, mógł być wypełniony w języku duńskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 9 - Data doręczenia Dania nie skorzysta z możliwości odstąpienia od stosowania przepisów art. 9 ust. 1 i 2. Artykuł 10 - Potwierdzenie doręczenia i kopia doręczonych dokumentów Dania wyraża zgodę na to, by poświadczenie mogło być sporządzone w języku duńskim, angielskim lub francuskim. Art Koszty doręczenia Obecnie dostępny(e) jest(są) następujący(e) wersja(e) językowa(e): Artykuł 13 - Doręczenie przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Dania wyraża zgodę na to, by przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni mogli przekazywać dokumenty zgodnie z art. 13 ust. 1. 9

10 Artykuł 15 - Doręczenie bezpośrednie Prawo duńskie zezwala na doręczanie dokumentów bezpośrednio przez urzędników sądowych. Artykuł 19 Pozwany nie stawiający się W odniesieniu do art. 19 ust. 2 Dania zawiadamia, że duńskie sądy mogą wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymano poświadczenia potwierdzającego doręczenie lub dostarczenie, jeśli spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 2. W odniesieniu do art. 19 ust. 4 Dania zawiadamia, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy pozwany nie stawił się przed sądem, należy złożyć przed upływem jednego roku od wydania orzeczenia. 10

11 NIEMCY Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące Jednostki przekazujące ( 1069 ust.1 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO)): Jednostką przekazującą dokumenty sądowe jest sąd, który dokonuje doręczenia. Jednostką przekazującą dokumenty pozasądowe jest sąd rejonowy (Amtsgericht), w którego okręgu osoba dokonująca doręczenia ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu. W przypadku aktów notarialnych jednostką przekazującą jest również sąd rejonowy, w którego okręgu ma siedzibę notariusz, który sporządził ten akt. W przypadku osób prawnych zamiast miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu wyznacznikiem jest siedziba osoby prawnej. Rządy krajów federalnych mogą w drodze rozporządzenia powierzyć jednemu sądowi rejonowemu wykonywanie zadań jednostki przekazującej dla okręgów kilku sądów rejonowych. Jednostki przyjmujące ( 1069 ust.2 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO)): Jednostką przyjmującą jest sąd rejonowy, w którego okręgu należy dokonać doręczenia. Rządy krajów federalnych mogą w drodze rozporządzenia powierzyć jednemu sądowi rejonowemu wykonywanie zadań jednostki przyjmującej dla okręgów kilku sądów rejonowych. Artykuł 3 - Organ centralny Obowiązki organu centralnego wykonuje w każdym niemieckim kraju związkowym jednostka wyznaczona przez rząd krajowy. Poniżej podano zestawienie organów centralnych ze środkami komunikacji, którymi się posługują. Jako adres pocztowy o ile organ taki adres posiada podano najpierw adres siedziby organu, a w pozostałych przypadkach (lub dodatkowo) adres skrzynki pocztowej. Przesyłki ekspresowe i paczki (w tym niewielkie pakiety) należy przesyłać wyłącznie na adres siedziby organu. A. BADENIA-WIRTEMBERGIA Tel. (49-761) Faks (49-761) B. BAWARIA Tel. (49-89) Faks (49-89) C. BERLIN Tel. (49-30) Faks (49 30) Adres siedziby Amtsgericht Freiburg Holzmarkt 2 D Freiburg im Breisgau Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast Prielmayerstraße 7 D München Senatsverwaltung für Justiz Salzburger Straße D Berlin Adres pocztowy Amtsgericht Freiburg Holzmarkt 2 D Freiburg im Breisgau Bayerisches Staatsministerium der Justiz D München Senatsverwaltung für Justiz Salzburger Straße D Berlin 11

12 D. BRANDENBURGIA Tel. (49-331) Faks (49-331) / E. BREMA Tel. (49-421) Faks (49-421) F. HAMBURG Tel. (49-40) Faks (49-40) G. HESJA Tel. (49-69) Faks (49-69) H. MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE Tel. (49-385) Faks (49-385) I. DOLNA SAKSONIA Tel. (49-511) Faks (49-511) / J. NADRENIA PÓŁNOCNA- WESTFALIA Tel. (49-211) Faks (49-211) K. NADRENIA PALATYNAT Tel. ( ) 16-0 Faks ( ) L. SAARA Tel. (49-681) Faks (49-681) M. SAKSONIA Tel. (49-351) Faks (49-351) Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 D Potsdam Landgericht Bremen Domsheide 16 D Bremen Amtsgericht Hamburg Sievekingplatz 1 D Hamburg Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt am Main Zeil 42 D Frankfurt am Main Justizministerium Mecklenburg- Vorpommern Puschkinstraße D Schwerin Niedersächsisches Justizministerium Waterlooplatz 1 D Hannover Oberlandesgericht Düsseldorf Cecilienallee 3 D Düsseldorf Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Rheinland- Pfalz Diether-von-Isenburg- Straße Mainz Ministerium der Justiz Zähringerstraße 12 D Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Schlossplatz 1 D Dresden Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg D Potsdam Landgericht Bremen Postfach D Bremen Amtsgericht Hamburg D Hamburg Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt am Main Postfach D Frankfurt am Main Justizministerium Mecklenburg- Vorpommern D Schwerin Niedersächsisches Justizministerium Postfach 201 D Hannover Oberlandesgericht Düsseldorf Postfach D Düsseldorf Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Rheinland- Pfalz Ministerium der Justiz Postfach D Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Postfach D Dresden 12

13 N. SAKSONIA-ANHALT Tel. (49-391) Faks (49-391) I. SZLEZWIK-HOLSZTYN Tel. (49-431) Faks (49-431) P. TURYNGIA Tel. (49-361) Faks (49-361) Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen- Anhalt Domplatz 2-4 D Magdeburg Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig- Holstein Lorentzendamm 35 D Kiel Thüringer Justizministerium Werner-Seelenbinder- Straße 5 D Erfurt Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen- Anhalt Postfach D Magdeburg Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig- Holstein Lorentzendamm 35 D Kiel Thüringer Justizministerium Postfach D Erfurt Właściwość miejscowa A. Badenia-Wirtembergia B. Bawaria C. Berlin D. Brandenburgia E. Brema F. Hamburg G. Hesja H. Meklemburgia-Pomorze Przednie I. Dolna Saksonia J. Nadrenia Północna-Westfalia K. Nadrenia-Palatynat L. Saara M. Saksonia N. Saksonia-Anhalt O. Szlezwik-Holsztyn P. Turyngia Dostępne są następujące środki komunikacji: - Przyjmowanie i przekazywanie: poczta i prywatne usługi kurierskie, faks, - Komunikacja nieoficjalna: telefon i poczta elektroniczna. Wymiana informacji możliwa jest w języku niemieckim lub angielskim. Artykuł 4 Przekazywanie dokumentów Formularz w załączniku i (wniosek) może być wypełniony w języku niemieckim lub angielskim. 13

14 Artykuł 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 - Dostarczenie w określonym terminie Z punktu widzenia wnioskodawcy, który ma wyłączne znaczenie w przepisach art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2, w prawie niemieckim dokładna data doręczenia rzadko jest decydująca dla biegu terminów, gdyż z reguły wystarcza terminowe wpłynięcie dokumentu do sądu, jeżeli zaraz po tym następuje doręczenie ( 167 ZPO). W pojedynczych przypadkach, w których ważna jest dokładna data doręczenia, stosuje się 222 ust. 2 ZPO w związku z 187 i nast. kodeksu cywilnego (BGB). Artykuł 10 Poświadczenie doręczenia Formularz w załączniku i (potwierdzenie) może być wypełniony w języku niemieckim lub angielskim. Artykuł 11 Koszty doręczenia Koszty, o których mowa w art. 11 ust. 2 mogą w normalnych przypadkach wynosić do 20,50 EUR. Ich wysokość zależy od wnioskowanego sposobu doręczenia i jest obliczana na podstawie przepisów ustaw o kosztach sądowych (Justizkostengesetze). Artykuł 13 Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie dopuszcza się doręczeń przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych w rozumieniu art. 13 ust. 1, chyba że dokumenty są doręczane obywatelowi państwa przekazującego. Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na podstawie art. 15 mogą zostać doręczone tylko takie dokumenty, dla których niemieckie prawo postępowania cywilnego przewiduje doręczenie bezpośrednie ( 166 ust. 2 ZPO). Nie można w ten sposób doręczyć pozwu. Możliwe jest bezpośrednie doręczenie na przykład tytułu egzekucyjnego ( 750 ZPO), dokumentów stanowiących tytuły egzekucyjne ( 794 ust. 1 nr 5, 797 ZPO), postanowienia sądu o zabezpieczeniu mienia ( 923 ust. 2 ZPO) oraz doręczenie tymczasowych rozporządzeń sądu ( 935, 936 ZPO). Przepisy szczegółowe regulujące doręczenia bezpośrednie znajdują się w 191 i nast. ZPO. Artykuł 19 Niewdanie się w spór przez pozwanego Niemieckie sądy mogą wydać orzeczenie, jeżeli spełnione są przesłanki art. 19 ust. 2 i jeżeli dokumenty wszczynające postępowanie lub dokumenty równoważne zostały publicznie doręczone w Republice Federalnej Niemiec. Po upływie roku od upływu niedotrzymanego terminu nie można składać wniosków o przywrócenie stanu poprzedniego w rozumieniu art. 19 ust

15 ESTONIA Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące W Estonii dokumenty sądowe są przekazywane i przyjmowane przez sąd rejonowy rozpatrujący sprawę, w ramach której należy dostarczyć dokument. W Estonii organem przesyłającym dokumenty pozasądowe jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane kontaktowe Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się poniżej: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Estonii Tõnismägi 5a TALLINN ESTONIA Tel: Faks: Adres poczty elektronicznej: Artykuł 3 Organ centralny Organem centralnym w Estonii jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Estonii Tõnismägi 5a TALLINN ESTONIA Tel: Faks: Adres poczty elektronicznej: Na potrzeby przyjmowania dokumentów dostępne są następujące środki komunikacji: poczta, faks, kanały łączności elektronicznej zgodnie z warunkami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Artykuł 4 Przekazywanie dokumentów Na mocy art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 2 rozporządzenia akceptowane są standardowe formularze wypełnione w języku estońskim lub angielskim. Artykuł 10 Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Na mocy art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 2 rozporządzenia akceptowane są standardowe formularze wypełnione w języku estońskim lub angielskim. 15

16 Artykuł 11 Koszty doręczenia Dokumenty są doręczane zwykle bez opłaty. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy dokumenty związane z postępowaniem dostarcza urzędnik sądowy (tzn. wtedy, gdy złożono wniosek o doręczenie dokumentów adresatowi, który nie chce ich przyjąć). Opłata wynosi 350 EEK (około 23 EUR) w przypadku gdy udało się doręczyć dokumenty i 200 EEK (około 13 EUR) jeżeli było to niemożliwe. W obu przypadkach faktura" (w tym informacje o płatności, jej terminie itd.) dołączana jest do dokumentów zwracanych wnioskodawcy. Artykuł 13 Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia dokumenty mogą być dostarczane przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innych państw członkowskich w Estonii, tylko jeżeli dokumenty mają być dostarczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego pochodzi dany dokument. Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie Dostarczanie dokumentów w sposób określony w art. 15 rozporządzenia nie jest dozwolone w Estonii. Artykuł 19 Niewdanie się w spór przez pozwanego Sąd estoński może także wydać orzeczenie w sprawie przy spełnieniu warunków określonych w art. 19 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli nie otrzymano poświadczenia dotyczącego doręczenia dokumentu procesowego stronie pozwanej. Zgodnie z art. 19 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia, wniosek o zwolnienie można złożyć w sądzie w ciągu jednego roku od wydania orzeczenia, które kończy postępowanie w sprawie. 16

17 GRECJA Artykuł 2 Agencje przekazujące Agencjami przekazującymi są urzędy prokuratorskie Sądu Najwyższego, sądy apelacyjne oraz sądy pierwszej instancji. Artykuł 3 - Organ centralny Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministry of Justice Υπουργείο Δικαιοσύνης/Ipourgio Dikeosinis Section of International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion Av Athens Greece Tel.: (+30) Faks: (+30) Osobami odpowiedzialnymi w organie centralnym są Argyro Eleftheriadou. Osoby te oprócz języka greckiego władają także angielskim. Artykuł 4 Przesyłanie dokumentów Grecja będzie akceptować standardowe formularze wniosków wypełnione w języku greckim, a także angielskim i francuskim. Artykuł 9 - Data doręczenia Grecja nie będzie uchylać Artykułu 9(1) i (2). Artykuł 10 - Potwierdzenie doręczenia i kopia doręczonych dokumentów Grecja będzie akceptować potwierdzenia sporządzone w języku greckim, a także po angielsku i francusku. Artykuł 11 - Koszty doręczenia Począwszy od 1 sierpnia 2013 r. koszt doręczenia za pośrednictwem prokuratora jest równy zryczałtowanej opłacie w wysokości 50 EUR. Opłatę należy uiścić przelewem bankowym na rachunek greckiego Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka: Bank Grecji (Bank of Greece) Numer rachunku bankowego: 23/ ΙΒΑΝ: GR

18 Kod SWIFT: BNGRGRAA Wszystkie wnioski o doręczenie zgodnie z art. 4 rozporządzenia należy składać w sposób wskazany powyżej. Wnioski, do których nie dołączono odpowiedniego potwierdzenia wykonania przelewu, zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Artykuł 13 - Doręczenie przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Grecja nie ma żadnych zastrzeżeń odnoszących się do tego Artykułu. Artykuł 15 - Doręczenie bezpośrednie Grecja nie ma żadnych zastrzeżeń odnoszących się do tego Artykułu. 18

19 Artykuł 19 Pozwany nie stawiający się Sądy w Grecji, niezależnie od postanowień punktu 1, są zobowiązane do wydawania orzeczeń, jeżeli zostaną spełnione warunki punktu 2. Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego, przewidziany w punkcie 4, może być rozważony w ciągu trzech lat od wydania orzeczenia. 19

20 HISZPANIA Artykuł 2 - Jednostki przekazujące i przyjmujące W Hiszpanii rolę jednostek przekazujących pełnić będą secretarios judiciales (sekretarze sądowi) przy poszczególnych sądach. Jednostkami przyjmująymi będą secretarios judiciales w juzgados decanos (rodzaj sądu wyższego rzędu). Artykuł 3 - Organ centralny Na organ centralny wyznaczona została Subdireccion General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (Poddyrekcja Generalna ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości) C/San Bernardo, 62 E Madrid Faks (34) Artykuł 4 - Przekazywanie dokumentów Hiszpania przyjmuje wnioski (standardowe formularze) wypełnione w języku hiszpańskim oraz w językach angielskim, francuskim lub portugalskim. Artykuł 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Hiszpania przyjmuje poświadczenia doręczenia wydane w języku hiszpańskim oraz w językach angielskim, francuskim lub portugalskim. Artykuł 11 - Koszty doręczenia Koszty naliczane są zgodnie z obowiązującą ustawą hiszpańską, która aktualnie nie określa żadnej kwoty. Artykuł 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Hiszpania nie zgadza się na przekazywanie na swoim terytorium dokumentów pochodzących z innych państw członkowskich za pośrednictwem służb konsularnych lub dyplomatycznych, chyba że adresatem jest obywatel danego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego pochodzenia). Artykuł 15 - Doręczanie bezpośrednie Hiszpania oświadcza, że taki sposób doręczania nie został przewidziany w jej porządku prawnym, w związku z czym nie został on dopuszczony. 20

21 Artykuł 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego Hiszpania zaznacza, że sędziowie mogą podjąć zawieszone postępowanie oraz wydać orzeczenie, niezależnie od przepisów art. 19 ust. 1, jeżeli zachodzą wszystkie przesłanki przewidziane w ust. 2. W odniesieniu do możliwości zwolnienia pozwanego przez sędziego ze skutków upływu terminu na wniesienie środka zaskarżenia, Hiszpania precyzuje, że wniosek o takie zwolnienie musi zostać wniesiony przed upływem roku od daty wydania orzeczenia, inaczej zostanie odrzucony. 21

22 Jednostki przekazujące: FRANCJA Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące komornicy sądowi (huissiers de justice); służby (kancelarie lub sekretariaty) sądów właściwych w sprawie doręczania dokumentów. Jednostki przyjmujące: właściwi miejscowo komornicy sądowi (huissiers de justice). Adresy, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej kancelarii komorników sądowych (huissiers de justice) oraz ich dane (nazwa i kod pocztowy miejscowości, kancelarie właściwe dla danej miejscowości) znajdują się w katalogu jednostek przyjmujących dostępnym na stronie europejskiego atlasu sądowniczego w sprawach cywilnych: Artykuł 3 - Organ centralny Francuskim organem centralnym jest Biuro ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej w sprawach Cywilnych i Handlowych. Adres: Ministère de la Justice Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale 13 place Vendôme F PARIS CEDEX 01 Tel.: (0) Faks: (0) Poczta elektroniczna: Artykuł 4 - Przekazywanie dokumentów Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim oraz w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim. Artykuł 8 - Odmowa przyjęcia dokumentu Francja wskazuje, że zgodnie z jej ustawodawstwem dokument należy doręczyć w terminie określonym w sposób wskazany w art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2. Artykuł 9 - Data doręczenia Francja wskazuje, że zgodnie z jej ustawodawstwem dokument należy doręczyć w terminie określonym w sposób wskazany w art. 8 ust. 3 i art. 9 ust

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego

PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego PL Przewodnik praktyczny dotyczący zastosowania rozporządzenia w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego http://ec.europa.eu/civiljustice/ Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183, 1195. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE L 338/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Departament Spraw Obywatelskich Warszawa, dnia 27 lutego 2015 TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO na podstawie danych przekazanych przez polskie placówki

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Praktyczny przewodnik dotyczący stosowania europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń na mocy rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku

KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN. z dnia 14 czerwca 1985 roku KONWENCJA 1 WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo