Wersja skonsolidowana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersja skonsolidowana"

Transkrypt

1 Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy z dokumentów jest przewidziany do użycia jako narzędzie dokumentacyjne, a Instytucje nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jego zawartość. Informacja przekazana Państwom Członkowskim na mocy Artykułu 23 Rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( doręczanie dokumentów ) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 1

2 BELGIA Artykuł 2 Agencje przekazujące 1. Urzędnicy sądów kantonalnych i lokalnych sądów karnych 2. Urzędnicy sądów pierwszej instancji 3. Urzędnicy sądów handlowych 4. Urzędnicy trybunałów pracy 5. Urzędnicy sądów apelacyjnych i sądów pracy 6. Urzędnicy Sądu Kasacyjnego 7. Urząd oskarżyciela publicznego, w tym urząd reprezentujący interes publiczny w sprawach pracowniczych. 8. Urzędnicy sądowi Artykuł 3 Organ centralny Organem centralnym jest Krajowy Związek Belgijskich Urzędników Sądowych. Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Belgique/Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België Avenue Henri Jaspar 93/Henri Jasparlaan 93 B-1060 Brussels Tel.: (32-2) Faks: (32-2) Informacje można przekazywać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Znajomość języków: francuski, holenderski, niemiecki i angielski. Artykuł 4 Przesyłanie dokumentów Oprócz standardowych formularzy wniosków w językach francuskim, holenderskim i niemieckim, Belgia akceptuje także formularze wypełnione w języku angielskim. Artykuł 8 - Odmowa przyjęcia dokumentu W celu określenia momentu doręczenia Belgia stosuje system podwójnej daty; data, którą należy brać pod uwagę jako moment doręczenia różni się w zależności od tego, czy chodzi o odbiorcę pisma czy o nadawcę pisma. Zgodnie z art. 53bis belgijskiego kodeksu sądowego w odniesieniu do odbiorcy, i o ile ustawa nie stanowi inaczej, bieg terminów liczonych od momentu doręczenia pisma w formie papierowej rozpoczyna się: 1. w przypadku doręczenia w formie pisma sądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru od pierwszego dnia po dniu, kiedy pismo dostarczono pod adres odbiorcy lub w stosownym przypadku pod adres wybranego przez niego miejsca pobytu lub zamieszkania; 2

3 2. w przypadku doręczenia w formie listu poleconego lub listu zwykłego od trzeciego dnia roboczego po dniu, kiedy pismo przekazano służbom pocztowym, o ile odbiorca nie udowodni inaczej. W odniesieniu do nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania (lub datę złożenia na poczcie lub w kancelarii). Jeśli strona postępowania, która przegrała w sądzie pierwszej instancji, chce wnieść środek odwoławczy, powinna mieć możliwość zrobienia tego bez konieczności czekania na dopełnienie formalności doręczenia orzeczenia. Podobnie jest w sytuacji, jeśli osoba dostarcza dokument pozasądowy w celu przerwania biegu okresu przedawnienia. Artykuł 9 - Data doręczenia W celu określenia momentu doręczenia Belgia stosuje system podwójnej daty; data, którą należy brać pod uwagę jako moment doręczenia różni się w zależności od tego, czy chodzi o odbiorcę pisma czy o nadawcę pisma. Zgodnie z art. 53bis belgijskiego kodeksu sądowego w odniesieniu do odbiorcy, i o ile ustawa nie stanowi inaczej, bieg terminów liczonych od momentu doręczenia pisma w formie papierowej rozpoczyna się: 1. w przypadku doręczenia w formie pisma sądowego lub listu poleconego za potwierdzeniem odbioru od pierwszego dnia po dniu, kiedy pismo dostarczono pod adres odbiorcy lub w stosownym przypadku pod adres wybranego przez niego miejsca pobytu lub zamieszkania; 2. w przypadku doręczenia w formie listu poleconego lub listu zwykłego od trzeciego dnia roboczego po dniu, kiedy pismo przekazano służbom pocztowym, o ile odbiorca nie udowodni inaczej. W odniesieniu do nadawcy za datę doręczenia uznaje się datę nadania (lub datę złożenia na poczcie lub w kancelarii). Jeśli strona postępowania, która przegrała w sądzie pierwszej instancji, chce wnieść środek odwoławczy, powinna mieć możliwość zrobienia tego bez konieczności czekania na dopełnienie formalności doręczenia orzeczenia. Podobnie jest w sytuacji, jeśli osoba dostarcza dokument pozasądowy w celu przerwania biegu okresu przedawnienia. Artykuł 10 - Potwierdzenie doręczenia i kopia doręczonych dokumentów Oprócz potwierdzeń w języku francuskim, holenderskim i niemieckim, Belgia będzie akceptować potwierdzenia w języku angielskim. 3

4 Artykuł 11 Koszty doręczenia Koszty usług komornika odpowiadają opłacie ryczałtowej w wysokości 135 euro od usługi, którą osoby fizyczne lub prawne muszą zapłacić przed jakąkolwiek interwencją. Artykuł 13 - Doręczenie przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Belgia jest przeciwna wykorzystywaniu na jej terytorium prawa przewidzianego w Artykule 13(1). Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie Belgia nie sprzeciwia się możliwości doręczania bezpośredniego, przewidzianej w Artykule 15. Artykuł 19 - Pozwany nie stawiający się Sądy belgijskie, niezależnie od postanowień punktu 1, mogą wydawać orzeczenia, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymagania punktu 2. Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego, przewidziany w punkcie 4, może być rozważony w ciągu jednego roku od wydania orzeczenia. 4

5 BUŁGARIA Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące Następujące jednostki przekazują dokumenty sądowe: sądy rejonowe (rayonnite sadilishta), sądy okręgowe (okrazhnite sadilishta), sądy odwoławcze i Najwyższy Sąd Kasacyjny, przed którymi toczy się sprawa, a w przypadku postępowań w sprawach cywilnych lub handlowych również sądy administracyjne i Najwyższy Sąd Administracyjny. W przypadku dokumentów pozasądowych jednostką przekazującą jest sąd rejonowy (rayonen sad), którego okręg obejmuje stały lub tymczasowy adres zamieszkania lub siedzibę firmy osoby wnioskującej o doręczenie, a w przypadku dokumentów uwierzytelnionych przez notariusza również sąd rejonowy (rayonen sad) właściwy dla rejonu, w którym notariusz prowadzi działalność. (art. 611 ust 2. kodeksu postępowania cywilnego) Zgodnie z art. 2 ust. 2, w przypadku doręczenia na terytorium Republiki Bułgarii, jednostką przyjmującą jest sąd rejonowy (rayonen sad), w którego okręgu ma nastąpić doręczenie. Artykuł 3 Organ centralny Jednostką centralną jest ministerstwo sprawiedliwości, dyrekcja ds. międzynarodowej współpracy prawnej i zagadnień europejskich. Теl: Faks: Е-mail: Ulitsa Slavyanska , Sofia W przypadkach, o których mowa w art. 3 lit. a) i b), informacje można przekazać pocztą, faksem lub telefonicznie, natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 3 lit. c) wyłącznie pocztą. Akceptowalnymi językami są bułgarski, angielski lub francuski. Artykuł 4 Przekazywanie dokumentów Formularz z wnioskiem o przekazanie dokumentów należy wypełnić w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 9 - Data doręczenia W prawie bułgarskim nie przewidziano konkretnego terminu doręczenia dokumentów. 5

6 Artykuł 10 Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Republika Bułgarii przyjmuje zaświadczenia wypełnione w języku bułgarskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 11 - Koszty doręczenia Prawo bułgarskie nie przewiduje opłaty za doręczenie dokumentów zwykłą drogą. W przypadku specjalnych procedur doręczenia pobiera się opłatę według taryfy opłat i kosztów określonej w ustawie o komornikach prywatnych. Artykuł 13 Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Zgodnie z art. 13 ust. 2 Republika Bułgarii oświadcza, że dopuszcza doręczenie dokumentów zgodnie z art. 13 ust. 1, które musi nastąpić na jej terytorium jedynie w przypadku, gdy adresatem jest obywatel przekazującego państwa członkowskiego. (art. 608 kodeksu postępowania cywilnego). Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie W Republice Bułgarii nie jest dozwolone doręczanie dokumentów zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007. Artykuł 19 Niewdanie się w spór przez pozwanego Republika Bułgarii niniejszym oświadcza, że nie będzie korzystała z możliwości przewidzianej w art. 19 ust. 2. Wniosek zgodnie z art. 19 ust. 4 można wnieść w terminie roku od daty wydania decyzji przez sąd. 6

7 CZECHY Art. 2 ust. 1 - Jednostki przekazujące i przyjmujące Jednostkami przekazującymi są sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sędziowie odpowiedzialni za wykonanie orzeczenia, prokuratury powiatowe, prokuratury okręgowe, prokuratury apelacyjne. Prokuratura Generalna. Art. 2 ust. 2 Jednostkami przyjmującymi są sądy rejonowe. Art. 2 ust. 4 lit. d) Formularz, zawarty w załączniku I do rozporządzenia, można wypełnić w języku czeskim, słowackim, angielskim i niemieckim. Centralnym organem jest: Ministerstvo spravedlnosti ČR mezinárodní obor civilní Vyšehradská Praha 2 Republika Czeska Artykuł 3 - Organ centralny Artykuł 4 ust. 3 - Przekazywanie dokumentów Oprócz języka czeskiego Republika Czeska dopuszcza możliwość wypełnienia standardowych formularzy w języku słowackim, angielskim i niemieckim. Art. 8 ust. 3 - Odmowa przyjęcia dokumentu W Republice Czeskiej nie obowiązują terminy doręczenia dokumentów. Art. 9 ust. 2 - Data doręczenia W Republice Czeskiej nie obowiązują takie terminy doręczenia dokumentów. Art. 10 ust. 2 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Oprócz języka czeskiego Republika Czeska dopuszcza możliwość wypełnienia poświadczeń w języku słowackim, angielskim lub niemieckim. Art. 11 ust. 2 - Koszty doręczenia Doręczanie dokumentów w Republice Czeskiej nie wiąże się koniecznością uiszczenia opłat. 7

8 Art. 13 ust. 2 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Republika Czeska informuje, że nie sprzeciwia się temu sposobowi doręczania na swoim terytorium. Art Doręczanie bezpośrednie Republika Czeska informuje, że czeskie przepisy uniemożliwiają doręczanie bezpośrednie na terytorium Republiki Czeskiej. Art. 19 ust. 1 Artykuł 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego Sądy w Republice Czeskiej mogą wydać orzeczenie bez względu na art. 19 ust. 1, nawet jeśli nie uzyskano poświadczenia doręczenia, o ile spełnione są wszystkie warunki określone w art. 19 ust. 2. Art. 19 ust. 4 W Republice Czeskiej nie obowiązuje tego typu termin. 8

9 Agencjami przekazującymi są sądy. DANIA Artykuł 2 Agencje przekazujące Artykuł 3 - Organ centralny Agencją centralną jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Telefaks: Dokumenty mogą być przesyłane pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem że treść przyjętego dokumentu oddaje w pełni treść przesłanego dokumentu, a wszystkie oznaczenia na dokumencie są czytelne. Dania wyraża zgodę na to, by formularz, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, mógł być wypełniony w języku duńskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 4 Przesyłanie dokumentów Dania wyraża zgodę na to, by formularz, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia, mógł być wypełniony w języku duńskim, angielskim lub francuskim. Artykuł 9 - Data doręczenia Dania nie skorzysta z możliwości odstąpienia od stosowania przepisów art. 9 ust. 1 i 2. Artykuł 10 - Potwierdzenie doręczenia i kopia doręczonych dokumentów Dania wyraża zgodę na to, by poświadczenie mogło być sporządzone w języku duńskim, angielskim lub francuskim. Art Koszty doręczenia Obecnie dostępny(e) jest(są) następujący(e) wersja(e) językowa(e): Artykuł 13 - Doręczenie przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Dania wyraża zgodę na to, by przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni mogli przekazywać dokumenty zgodnie z art. 13 ust. 1. 9

10 Artykuł 15 - Doręczenie bezpośrednie Prawo duńskie zezwala na doręczanie dokumentów bezpośrednio przez urzędników sądowych. Artykuł 19 Pozwany nie stawiający się W odniesieniu do art. 19 ust. 2 Dania zawiadamia, że duńskie sądy mogą wydać orzeczenie, nawet jeżeli nie otrzymano poświadczenia potwierdzającego doręczenie lub dostarczenie, jeśli spełnione są warunki określone w art. 19 ust. 2. W odniesieniu do art. 19 ust. 4 Dania zawiadamia, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy pozwany nie stawił się przed sądem, należy złożyć przed upływem jednego roku od wydania orzeczenia. 10

11 NIEMCY Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące Jednostki przekazujące ( 1069 ust.1 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO)): Jednostką przekazującą dokumenty sądowe jest sąd, który dokonuje doręczenia. Jednostką przekazującą dokumenty pozasądowe jest sąd rejonowy (Amtsgericht), w którego okręgu osoba dokonująca doręczenia ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu. W przypadku aktów notarialnych jednostką przekazującą jest również sąd rejonowy, w którego okręgu ma siedzibę notariusz, który sporządził ten akt. W przypadku osób prawnych zamiast miejsca zamieszkania lub miejsca stałego pobytu wyznacznikiem jest siedziba osoby prawnej. Rządy krajów federalnych mogą w drodze rozporządzenia powierzyć jednemu sądowi rejonowemu wykonywanie zadań jednostki przekazującej dla okręgów kilku sądów rejonowych. Jednostki przyjmujące ( 1069 ust.2 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO)): Jednostką przyjmującą jest sąd rejonowy, w którego okręgu należy dokonać doręczenia. Rządy krajów federalnych mogą w drodze rozporządzenia powierzyć jednemu sądowi rejonowemu wykonywanie zadań jednostki przyjmującej dla okręgów kilku sądów rejonowych. Artykuł 3 - Organ centralny Obowiązki organu centralnego wykonuje w każdym niemieckim kraju związkowym jednostka wyznaczona przez rząd krajowy. Poniżej podano zestawienie organów centralnych ze środkami komunikacji, którymi się posługują. Jako adres pocztowy o ile organ taki adres posiada podano najpierw adres siedziby organu, a w pozostałych przypadkach (lub dodatkowo) adres skrzynki pocztowej. Przesyłki ekspresowe i paczki (w tym niewielkie pakiety) należy przesyłać wyłącznie na adres siedziby organu. A. BADENIA-WIRTEMBERGIA Tel. (49-761) Faks (49-761) B. BAWARIA Tel. (49-89) Faks (49-89) C. BERLIN Tel. (49-30) Faks (49 30) Adres siedziby Amtsgericht Freiburg Holzmarkt 2 D Freiburg im Breisgau Bayerisches Staatsministerium der Justiz Justizpalast Prielmayerstraße 7 D München Senatsverwaltung für Justiz Salzburger Straße D Berlin Adres pocztowy Amtsgericht Freiburg Holzmarkt 2 D Freiburg im Breisgau Bayerisches Staatsministerium der Justiz D München Senatsverwaltung für Justiz Salzburger Straße D Berlin 11

12 D. BRANDENBURGIA Tel. (49-331) Faks (49-331) / E. BREMA Tel. (49-421) Faks (49-421) F. HAMBURG Tel. (49-40) Faks (49-40) G. HESJA Tel. (49-69) Faks (49-69) H. MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE Tel. (49-385) Faks (49-385) I. DOLNA SAKSONIA Tel. (49-511) Faks (49-511) / J. NADRENIA PÓŁNOCNA- WESTFALIA Tel. (49-211) Faks (49-211) K. NADRENIA PALATYNAT Tel. ( ) 16-0 Faks ( ) L. SAARA Tel. (49-681) Faks (49-681) M. SAKSONIA Tel. (49-351) Faks (49-351) Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107 D Potsdam Landgericht Bremen Domsheide 16 D Bremen Amtsgericht Hamburg Sievekingplatz 1 D Hamburg Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt am Main Zeil 42 D Frankfurt am Main Justizministerium Mecklenburg- Vorpommern Puschkinstraße D Schwerin Niedersächsisches Justizministerium Waterlooplatz 1 D Hannover Oberlandesgericht Düsseldorf Cecilienallee 3 D Düsseldorf Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Rheinland- Pfalz Diether-von-Isenburg- Straße Mainz Ministerium der Justiz Zähringerstraße 12 D Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Schlossplatz 1 D Dresden Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg D Potsdam Landgericht Bremen Postfach D Bremen Amtsgericht Hamburg D Hamburg Die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesgericht Frankfurt am Main Postfach D Frankfurt am Main Justizministerium Mecklenburg- Vorpommern D Schwerin Niedersächsisches Justizministerium Postfach 201 D Hannover Oberlandesgericht Düsseldorf Postfach D Düsseldorf Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Rheinland- Pfalz Ministerium der Justiz Postfach D Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Postfach D Dresden 12

13 N. SAKSONIA-ANHALT Tel. (49-391) Faks (49-391) I. SZLEZWIK-HOLSZTYN Tel. (49-431) Faks (49-431) P. TURYNGIA Tel. (49-361) Faks (49-361) Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen- Anhalt Domplatz 2-4 D Magdeburg Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig- Holstein Lorentzendamm 35 D Kiel Thüringer Justizministerium Werner-Seelenbinder- Straße 5 D Erfurt Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen- Anhalt Postfach D Magdeburg Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig- Holstein Lorentzendamm 35 D Kiel Thüringer Justizministerium Postfach D Erfurt Właściwość miejscowa A. Badenia-Wirtembergia B. Bawaria C. Berlin D. Brandenburgia E. Brema F. Hamburg G. Hesja H. Meklemburgia-Pomorze Przednie I. Dolna Saksonia J. Nadrenia Północna-Westfalia K. Nadrenia-Palatynat L. Saara M. Saksonia N. Saksonia-Anhalt O. Szlezwik-Holsztyn P. Turyngia Dostępne są następujące środki komunikacji: - Przyjmowanie i przekazywanie: poczta i prywatne usługi kurierskie, faks, - Komunikacja nieoficjalna: telefon i poczta elektroniczna. Wymiana informacji możliwa jest w języku niemieckim lub angielskim. Artykuł 4 Przekazywanie dokumentów Formularz w załączniku i (wniosek) może być wypełniony w języku niemieckim lub angielskim. 13

14 Artykuł 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2 - Dostarczenie w określonym terminie Z punktu widzenia wnioskodawcy, który ma wyłączne znaczenie w przepisach art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2, w prawie niemieckim dokładna data doręczenia rzadko jest decydująca dla biegu terminów, gdyż z reguły wystarcza terminowe wpłynięcie dokumentu do sądu, jeżeli zaraz po tym następuje doręczenie ( 167 ZPO). W pojedynczych przypadkach, w których ważna jest dokładna data doręczenia, stosuje się 222 ust. 2 ZPO w związku z 187 i nast. kodeksu cywilnego (BGB). Artykuł 10 Poświadczenie doręczenia Formularz w załączniku i (potwierdzenie) może być wypełniony w języku niemieckim lub angielskim. Artykuł 11 Koszty doręczenia Koszty, o których mowa w art. 11 ust. 2 mogą w normalnych przypadkach wynosić do 20,50 EUR. Ich wysokość zależy od wnioskowanego sposobu doręczenia i jest obliczana na podstawie przepisów ustaw o kosztach sądowych (Justizkostengesetze). Artykuł 13 Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie dopuszcza się doręczeń przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych w rozumieniu art. 13 ust. 1, chyba że dokumenty są doręczane obywatelowi państwa przekazującego. Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na podstawie art. 15 mogą zostać doręczone tylko takie dokumenty, dla których niemieckie prawo postępowania cywilnego przewiduje doręczenie bezpośrednie ( 166 ust. 2 ZPO). Nie można w ten sposób doręczyć pozwu. Możliwe jest bezpośrednie doręczenie na przykład tytułu egzekucyjnego ( 750 ZPO), dokumentów stanowiących tytuły egzekucyjne ( 794 ust. 1 nr 5, 797 ZPO), postanowienia sądu o zabezpieczeniu mienia ( 923 ust. 2 ZPO) oraz doręczenie tymczasowych rozporządzeń sądu ( 935, 936 ZPO). Przepisy szczegółowe regulujące doręczenia bezpośrednie znajdują się w 191 i nast. ZPO. Artykuł 19 Niewdanie się w spór przez pozwanego Niemieckie sądy mogą wydać orzeczenie, jeżeli spełnione są przesłanki art. 19 ust. 2 i jeżeli dokumenty wszczynające postępowanie lub dokumenty równoważne zostały publicznie doręczone w Republice Federalnej Niemiec. Po upływie roku od upływu niedotrzymanego terminu nie można składać wniosków o przywrócenie stanu poprzedniego w rozumieniu art. 19 ust

15 ESTONIA Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące W Estonii dokumenty sądowe są przekazywane i przyjmowane przez sąd rejonowy rozpatrujący sprawę, w ramach której należy dostarczyć dokument. W Estonii organem przesyłającym dokumenty pozasądowe jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane kontaktowe Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się poniżej: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Estonii Tõnismägi 5a TALLINN ESTONIA Tel: Faks: Adres poczty elektronicznej: Artykuł 3 Organ centralny Organem centralnym w Estonii jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Estonii Tõnismägi 5a TALLINN ESTONIA Tel: Faks: Adres poczty elektronicznej: Na potrzeby przyjmowania dokumentów dostępne są następujące środki komunikacji: poczta, faks, kanały łączności elektronicznej zgodnie z warunkami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Artykuł 4 Przekazywanie dokumentów Na mocy art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 2 rozporządzenia akceptowane są standardowe formularze wypełnione w języku estońskim lub angielskim. Artykuł 10 Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Na mocy art. 4 ust. 3 i art. 10 ust. 2 rozporządzenia akceptowane są standardowe formularze wypełnione w języku estońskim lub angielskim. 15

16 Artykuł 11 Koszty doręczenia Dokumenty są doręczane zwykle bez opłaty. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy dokumenty związane z postępowaniem dostarcza urzędnik sądowy (tzn. wtedy, gdy złożono wniosek o doręczenie dokumentów adresatowi, który nie chce ich przyjąć). Opłata wynosi 350 EEK (około 23 EUR) w przypadku gdy udało się doręczyć dokumenty i 200 EEK (około 13 EUR) jeżeli było to niemożliwe. W obu przypadkach faktura" (w tym informacje o płatności, jej terminie itd.) dołączana jest do dokumentów zwracanych wnioskodawcy. Artykuł 13 Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia dokumenty mogą być dostarczane przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych innych państw członkowskich w Estonii, tylko jeżeli dokumenty mają być dostarczone obywatelowi państwa członkowskiego, z którego pochodzi dany dokument. Artykuł 15 Doręczanie bezpośrednie Dostarczanie dokumentów w sposób określony w art. 15 rozporządzenia nie jest dozwolone w Estonii. Artykuł 19 Niewdanie się w spór przez pozwanego Sąd estoński może także wydać orzeczenie w sprawie przy spełnieniu warunków określonych w art. 19 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli nie otrzymano poświadczenia dotyczącego doręczenia dokumentu procesowego stronie pozwanej. Zgodnie z art. 19 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia, wniosek o zwolnienie można złożyć w sądzie w ciągu jednego roku od wydania orzeczenia, które kończy postępowanie w sprawie. 16

17 GRECJA Artykuł 2 Agencje przekazujące Agencjami przekazującymi są urzędy prokuratorskie Sądu Najwyższego, sądy apelacyjne oraz sądy pierwszej instancji. Artykuł 3 - Organ centralny Organem centralnym jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministry of Justice Υπουργείο Δικαιοσύνης/Ipourgio Dikeosinis Section of International Judicial Cooperation in Civil Cases 96 Mesogeion Av Athens Greece Tel.: (+30) Faks: (+30) Osobami odpowiedzialnymi w organie centralnym są Argyro Eleftheriadou. Osoby te oprócz języka greckiego władają także angielskim. Artykuł 4 Przesyłanie dokumentów Grecja będzie akceptować standardowe formularze wniosków wypełnione w języku greckim, a także angielskim i francuskim. Artykuł 9 - Data doręczenia Grecja nie będzie uchylać Artykułu 9(1) i (2). Artykuł 10 - Potwierdzenie doręczenia i kopia doręczonych dokumentów Grecja będzie akceptować potwierdzenia sporządzone w języku greckim, a także po angielsku i francusku. Artykuł 11 - Koszty doręczenia Począwszy od 1 sierpnia 2013 r. koszt doręczenia za pośrednictwem prokuratora jest równy zryczałtowanej opłacie w wysokości 50 EUR. Opłatę należy uiścić przelewem bankowym na rachunek greckiego Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka: Bank Grecji (Bank of Greece) Numer rachunku bankowego: 23/ ΙΒΑΝ: GR

18 Kod SWIFT: BNGRGRAA Wszystkie wnioski o doręczenie zgodnie z art. 4 rozporządzenia należy składać w sposób wskazany powyżej. Wnioski, do których nie dołączono odpowiedniego potwierdzenia wykonania przelewu, zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Artykuł 13 - Doręczenie przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Grecja nie ma żadnych zastrzeżeń odnoszących się do tego Artykułu. Artykuł 15 - Doręczenie bezpośrednie Grecja nie ma żadnych zastrzeżeń odnoszących się do tego Artykułu. 18

19 Artykuł 19 Pozwany nie stawiający się Sądy w Grecji, niezależnie od postanowień punktu 1, są zobowiązane do wydawania orzeczeń, jeżeli zostaną spełnione warunki punktu 2. Wniosek o przywrócenie stanu poprzedniego, przewidziany w punkcie 4, może być rozważony w ciągu trzech lat od wydania orzeczenia. 19

20 HISZPANIA Artykuł 2 - Jednostki przekazujące i przyjmujące W Hiszpanii rolę jednostek przekazujących pełnić będą secretarios judiciales (sekretarze sądowi) przy poszczególnych sądach. Jednostkami przyjmująymi będą secretarios judiciales w juzgados decanos (rodzaj sądu wyższego rzędu). Artykuł 3 - Organ centralny Na organ centralny wyznaczona została Subdireccion General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (Poddyrekcja Generalna ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej Ministerstwa Sprawiedliwości) C/San Bernardo, 62 E Madrid Faks (34) Artykuł 4 - Przekazywanie dokumentów Hiszpania przyjmuje wnioski (standardowe formularze) wypełnione w języku hiszpańskim oraz w językach angielskim, francuskim lub portugalskim. Artykuł 10 - Poświadczenie doręczenia i kopia doręczanego dokumentu Hiszpania przyjmuje poświadczenia doręczenia wydane w języku hiszpańskim oraz w językach angielskim, francuskim lub portugalskim. Artykuł 11 - Koszty doręczenia Koszty naliczane są zgodnie z obowiązującą ustawą hiszpańską, która aktualnie nie określa żadnej kwoty. Artykuł 13 - Doręczanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych Hiszpania nie zgadza się na przekazywanie na swoim terytorium dokumentów pochodzących z innych państw członkowskich za pośrednictwem służb konsularnych lub dyplomatycznych, chyba że adresatem jest obywatel danego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego pochodzenia). Artykuł 15 - Doręczanie bezpośrednie Hiszpania oświadcza, że taki sposób doręczania nie został przewidziany w jej porządku prawnym, w związku z czym nie został on dopuszczony. 20

21 Artykuł 19 - Niewdanie się w spór przez pozwanego Hiszpania zaznacza, że sędziowie mogą podjąć zawieszone postępowanie oraz wydać orzeczenie, niezależnie od przepisów art. 19 ust. 1, jeżeli zachodzą wszystkie przesłanki przewidziane w ust. 2. W odniesieniu do możliwości zwolnienia pozwanego przez sędziego ze skutków upływu terminu na wniesienie środka zaskarżenia, Hiszpania precyzuje, że wniosek o takie zwolnienie musi zostać wniesiony przed upływem roku od daty wydania orzeczenia, inaczej zostanie odrzucony. 21

22 Jednostki przekazujące: FRANCJA Artykuł 2 Jednostki przekazujące i przyjmujące komornicy sądowi (huissiers de justice); służby (kancelarie lub sekretariaty) sądów właściwych w sprawie doręczania dokumentów. Jednostki przyjmujące: właściwi miejscowo komornicy sądowi (huissiers de justice). Adresy, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej kancelarii komorników sądowych (huissiers de justice) oraz ich dane (nazwa i kod pocztowy miejscowości, kancelarie właściwe dla danej miejscowości) znajdują się w katalogu jednostek przyjmujących dostępnym na stronie europejskiego atlasu sądowniczego w sprawach cywilnych: Artykuł 3 - Organ centralny Francuskim organem centralnym jest Biuro ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej w sprawach Cywilnych i Handlowych. Adres: Ministère de la Justice Direction des affaires civiles et du Sceau Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale 13 place Vendôme F PARIS CEDEX 01 Tel.: (0) Faks: (0) Poczta elektroniczna: Artykuł 4 - Przekazywanie dokumentów Francja dopuszcza wypełnienie standardowego formularza zawartego w załączniku I w języku francuskim oraz w jednym z następujących języków: angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim. Artykuł 8 - Odmowa przyjęcia dokumentu Francja wskazuje, że zgodnie z jej ustawodawstwem dokument należy doręczyć w terminie określonym w sposób wskazany w art. 8 ust. 3 i art. 9 ust. 2. Artykuł 9 - Data doręczenia Francja wskazuje, że zgodnie z jej ustawodawstwem dokument należy doręczyć w terminie określonym w sposób wskazany w art. 8 ust. 3 i art. 9 ust

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 7.5.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 119 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PE/123/S DYREKTOR (grupa zaszeregowania AD

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

C7-0045/13. Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY

C7-0045/13. Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca załączniki II i III do decyzji Rady z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 1.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 32/37 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN DODATKOWY TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI Spis treści Strona Rozdział I Wnioski o pomoc sądową (art. 1 3)..................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana PL. Wersja skonsolidowana 805/2004 1 Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 22.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192/39 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) UMOWY MIĘDZYNARODOWE DECYZJA RADY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji

Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z rejestracji URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza wniosku o przedłużenie prawa z UWAGI OGÓLNE Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu, w UHRW

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz

UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz Załącznik Nr 2 do Warunków. UMOWA Nr..SW/BCICU/2007 na sprzedaż cukru z zapasów interwencyjnych ARR z przeznaczeniem na wywóz zawarta w dniu 2007 r. pomiędzy:.., REGON NIP zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? Mogą Państwo wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. 1 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 25 MAJA 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin UNIA EUROPEJSKA Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin DECYZJA RADY ADMINISTRACYJNEJ WSPÓLNOTOWEGO URZĘDU OCHRONY ODMIAN ROŚLIN z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Bardziej szczegółowo

Kompensata dla ofiar przestępstw. Luksemburg

Kompensata dla ofiar przestępstw. Luksemburg Podręcznik 80/2004 LUKSEMBURG (pl) 1 1 Kompensata dla ofiar przestępstw Luksemburg 1. Prawo krajowe...2 1.1. Wykonanie [art. 18]...2 1.2. Krajowe systemy kompensaty...2 2. Odpowiedzialne organy [art. 3]...2

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo poradnik dla ofiar

Sądownictwo poradnik dla ofiar 3 Sądownictwo poradnik dla ofiar 23 3: Sądownictwo poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od sądownictwa? Celem sądownictwa jest opieka nad ofiarami przestępstw poprzez zapewnienie udogodnień i usług,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 1986-01-01) Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem z dnia 4 listopada 1985 r. (M.P. Nr 35, poz. 233) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIE STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Wersja skonsolidowana

Wersja skonsolidowana Wersja skonsolidowana Zastrzeżenie: Konsolidacja pociąga za sobą integrację podstawowych instrumentów prawodawstwa Wspólnoty oraz jego poprawek i korekt w pojedynczych, nieoficjalnych dokumentach. Każdy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 29 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 r. Poz. 1222 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100

Wartość egzekwowanego roszczenia: 500,00 zł (pięćset złotych 00/100 WZÓR NR 90 SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA Wałbrzych, 3 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Dłużnik: Adam Makowski zam. w Wałbrzychu, ul. Stawowa 12 m.1 Wierzyciel: Gmina Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 15 Übereinkommen polnisch PL (Normativer Teil) 1 von 19 KONWENCJA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE zawarta w w dniu..., zwana dalej Umową, pomiędzy: zwanym dalej Pełnomocnikiem, oraz... zwanym dalej Mocodawcą ; o następującej treści: 1 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA

REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA REGULAMIN WNOSZENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ DROGOWNICTWA 1 Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. T.U.E. i T.F.U.E. 7

SPIS TREŚCI. T.U.E. i T.F.U.E. 7 SPIS TREŚCI TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) 15 PREAMBUŁA 15 TYTUŁ I. Postanowienia wspólne (art. 1-8) 17 TYTUŁ II. Postanowienia o zasadach demokratycznych (art. 9-12) 21 TYTUŁ III.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10

BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10 BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10 Umowa między Republiką Austrii a Rzecząpospolitą Polską o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach

Bardziej szczegółowo

Republika Argentyńska. Deklaracja:

Republika Argentyńska. Deklaracja: Deklaracje i zastrzeżenia (Jeżeli nie wskazano inaczej, deklaracje i zastrzeżenia złożono przy ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu albo przystąpieniu) Republika Argentyńska W odniesieniu do postanowień

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (URHW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1391 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9

Dziennik Urzędowy WE nr C 015, z 15.01.1997, str. 1 9 Konwencja o przystąpieniu Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Konwencji dotyczącej jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz do Protokołu

Bardziej szczegółowo

DANE UZUPEŁNIAJĄCE STRON LUB PEŁNOMOCNIKÓW

DANE UZUPEŁNIAJĄCE STRON LUB PEŁNOMOCNIKÓW WZÓR NR 22 FORMULARZ DS (ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZY SP (SPRZECIW...), P (POZEW), PW (POZEW WZAJEMNY) UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM Data wpływu (wypełnia sąd) DS DANE

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania

URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory. Objaśnienia do formularza odwołania URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza odwołania 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w UHRW

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY KANADĄ POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STOSOWANIA UMOWY O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A KANADĄ ZGODNIE z artykułem 19 ustęp 1 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23.3.2007 KOM(2007) 134 wersja ostateczna 2007/0052 (CNS) Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85 USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym dr Dariusz Szostek Identyfikacja przy czynnościach prawnych Identyfikacja rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

90/3/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 23 czerwca 2008 r. Sygn. akt Tw 5/08. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz,

90/3/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 23 czerwca 2008 r. Sygn. akt Tw 5/08. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz, 90/3/B/2008 POSTANOWIENIE z dnia 23 czerwca 2008 r. Sygn. akt Tw 5/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Prezydent Polskiej Konfederacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE INWENTARZA UZASADNIENIE

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE INWENTARZA UZASADNIENIE WZÓR NR 71 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE SPISU INWENTARZA (PRZEDMIOTÓW I PRAW WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPADKU) Wałbrzych, 22 kwietnia 2009 r. Do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w Wałbrzychu Wnioskodawca: Jan Kruk

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik do Uchwały Nr 1150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0294 (NLE) 15469/15 VISA 393 CHINE 30 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk Sygn. akt II CSK 231/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 października 2008 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A KINDERBIJSLAG Klient (imię i nazwisko).. Adres. KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 540/10 POSTANOWIENIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Kuciak Piotr Kozłowski Sylwester Kuchnio Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI

A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI A.3 PROTOKÓŁY DOTYCZĄCE TWORZENIA SZKÓŁ EUROPEJSKICH SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 3.1 Protokół z dnia 13 kwietnia 1962 r. dotyczący tworzenia Szkół europejskich, sporządzony

Bardziej szczegółowo