SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, Wrocław; tel ; 1

2 I. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, ul. Ziębicka 34-38, Wrocław; tel ; II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.) zwanej dalej Pzp o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprogramowania dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Lp. Oprogramowanie Ilość sztuk KOD CPV (słownik z 2008r.) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: Microsoft SQL 2008 Server x64 w ramach licencji Open lub równoważny. Za równoważny uważa się serwer baz danych, pracujący w środowisku 64 bit, obsługujący minimum 2 procesory oraz pozwalający na wykorzystanie maksymalnej dostępnej pamięci w obsługiwanej przez system operacyjny. Wymaga się zgodności oferowanego równoważnego oprogramowania z wykorzystywaną bazą danych systemu ewidencji kandydatów na kierowców ITS WORD SQL. Microsoft SQL CAL 2008 Server Device w ramach licencji Open lub równoważne. Za równoważne uznaje się licencję dostępowe zgodne z oferowaną bazą danych w poz. 1. Microsoft Windows 2008 Standard x64 w ramach licencji Open lub równoważny. Za równoważne uznaje się 64 bitowy serwerowy system operacyjny zapewniający prawidłową współpracę z bazą danych oferowaną w poz. 1 oraz zgodny z usługą katalogową Active Directory wykorzystywaną w WORD we Wrocławiu

3 Microsoft Windows Server 2008 CAL User w ramach licencji Open lub równoważne. Za równoważne uznaje się licencje dostępowe zgodne z oferowanym systemem operacyjny w poz. 3. Microsoft Office 2007 Standard PL w ramach licencji Open lub równoważny. Za równoważny uważa się zestaw aplikacji biurowych w polskiej wersji językowej: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, menadżer informacji osobistych (ujednolicone środowisko do zarządzania pocztą e- mail, kalendarzami oraz kontaktami). Wymagane jest aby oferowany pakiet pozwalał na odczyt i zapis dokumentów w formatach plików zgodnych z wykorzystywanym przez WORD Wrocław pakiecie Microsoft Office CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: VMWare vsphere 4 Standard z licencją dla 2 serwerów dwuprocesorowych + VMWare vcenter Server 4 Foundation + Gold Support na 2 lata (Dla vcenter i vsphere) lub równoważne. Za równoważne uznaje się oprogramowanie: Obsługujące 2 serwery dwuprocesorowe Zainstalowane bezpośrednio na warstwę sprzętową Pozwalające na współdzielenie zasobów sprzętowych przez różne systemy operacyjne. Zapewniające wysoką dostępność infrastruktury wirtualnej. Zapewniające funkcje centralnego zarządzania środowiskiem wirtualnym. Pozwalający na definiowanie ról i uprawnień użytkowników oraz zautomatyzowane zarządzanie konfiguracją. Pozwalający na abstrakcję od wirtualnego środowiska konfiguracji pamięci masowej. Mające Wsparcie techniczne producenta oferowanego oprogramowania przez 12 godzin (7:00-19:00) 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) na 2 lata. W ramach pomocy nielimitowana ilość zgłoszeń problemów technicznych (telefonicznie/web), aktualizacje dostarczanego oprogramowania. Czas reakcji na zgłoszenie 4h dla krytycznych dla pozostałych do 12h. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: Corel Draw Upgrade X4 PL lub równoważny. Za równoważny uznaje się program uaktualniający Corel

4 8. 9. Draw 9 do wersji X4 Ontrack EasyRecovery 6.1 Professional lub równoważny. Za równoważny uważa się program odzyskujący utracone lub skasowane dane. Umożliwiający naprawę uszkodzonych dokumentów utworzonych w pakiecie Microsoft Office. Program powinien posiadać moduł diagnostyki dysku oraz możliwość kompresji odzyskanych danych. Corel Designer Technical Suite X4 lub równoważny. Za równoważny uważa się program do tworzenia złożonych rysunków i dokumentacji technicznych. Wymagane jest aby oferowany program pozwalał na pracę z dokumentami w formatach SVG, CDR, DWG, DXF, 3DS, VSD, DSF Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części ) 30 dni od dnia zawarcia umowy V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (dla wszystkich części zamówienia) 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 4

5 2. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym do składania ofert dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI. 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki, jeżeli złoży wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI w formie i o treści wymaganej niniejszą specyfikacją. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia. VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dot. wszystkich części zamówienia) Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie składają wraz z ofertą, w terminie podanym w rozdziale X, niżej wymienione dokumenty: 1. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5

6 5. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podanie nazw i adresów (firm) proponowanych podwykonawców. 6. W przypadku składania oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt. 1 i 2 składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. Dokument wymieniony w pkt 2 może być złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli osoba składająca oświadczenia lub poświadczająca zgodność dokumentów z oryginałem nie figuruje w dokumencie wymienionym w pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo potwierdzające upoważnienie tej osoby do reprezentowania go w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty częściowe na wykonanie jednej, dwóch lub trzech części zamówienia, dopuszczalnym jest złożenie jednego kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, celem potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści korespondencji na piśmie z własnoręcznym podpisem. W przypadku przesyłania korespondencji faksem, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Korespondencja przesłana za pomocą faksu, po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną w dniu jej zarejestrowania. 3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli wniosek wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej 6

7 specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 6. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ, informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie 7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Ptasznik - Kobusińska - tel. (071) Korespondencję wysyłaną faksem prosimy kierować na numer (071) VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził ofertę zgodnie z poniższym opisem. 1. Zamawiający wymaga, aby: a) Wykonawca zapoznał się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ; b) każdy Wykonawca złożył tylko jedną ofertę na każdą z części zamówienia; c) oferta była sporządzona w języku polskim; d) Wykonawca poniósł wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; e) Oferta była napisana na maszynie lub komputerze, ewentualnie odręcznie w sposób nieścieralny; f) Formularz (formularze) oferty był wypełniony przez Wykonawcę bez dokonywania w nim zmian (osobno dla każdej części zamówienia). Załączniki dołączone do SIWZ przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić je wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach; g) wszystkie strony oferty były podpisane przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li Wykonawcy. Osoba/ami upoważniona/ymi do 7

8 reprezentowania Wykonawcy będą osoby wskazane odpowiednio: w odpisie z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub które upoważniono do reprezentowania w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa; h) Wykonawca wskazał którą cześć zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. i) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te będą umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczone klauzulą Tajemnica przedsiębiorstwa. Poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). j) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. k) wszystkie strony oferty były ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie (z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt. j). l) Wykonawca zamieścił ofertę w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38, Wrocław DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU CZĘŚĆ (wskazać, której części zamówienia oferta dotyczy) Nie otwierać przed r. godz Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez otwierania. 8

9 Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, złożył je w osobnej kopercie z tym, że dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, dołącza tylko do jednej ze swoich ofert. m) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt l), a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 2. Na ofertę składają się: a) Wypełniony Formularz (formularze) ofertowy stanowiące załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszej SIWZ; b) Dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ. c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu dla osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1.2. na I piętrze. 3. Ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu ul. Ziębicka 34-38, Wrocław, na I piętrze 4. Złożenie oferty w miejscu innym, niż wyżej podane może skutkować nie dotarciem oferty do komisji przetargowej w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia, w tym: a) koszt transportu do siedziby Zamawiającego; b) koszt wszelkich załadunków i rozładunków; 9

10 c) koszt cła i podatku granicznego, jeśli takie wystąpią; d) podatek od towarów i usług VAT. 2. Ceny należy podać w złotych polskich. Wszystkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Cena oferty określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom. 4. Formularze ofertowe należy wypełnić wg treści przedstawionej w Załącznikach nr 2, 3 i 4 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto jednostkową przedmiotu zamówienia oraz łączną wartość brutto za całość zamówienia poszczególnej części. (zgodnie z formularzami ofertowymi załączniki nr 2,3 i 4 do SIWZ). 6. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę całkowita wartość zamówienia w cenie brutto. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% za jedną część zamówienia 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie odpowiadać zasadom określonym w ustawie Pzp, spełni warunki określone w niniejszej SIWZ oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów, obliczonych wg poniższego wzoru: cena najniższa Liczba pkt oferty ocenianej jednej części zamówienia (jednej części zamówienia) = cena oferty ocenianej X 100 pkt (jednej części zamówienia) 3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej wartości dostawy jednej części podanej przez Wykonawcę w formularzu(formularzach) ofertowym. 4. Zgodnie z art. 87 ust 2, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10

11 Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 jego oferta zostanie odrzucona. XIII. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą (Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 7 dni jeżeli złożona zostanie tylko jedna oferta dla każdej z części zamówienia). O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 2. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze bez dokonywania ponownej oceny, tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższa liczbę punktów, chyba że zajdą przesłanki z art. 93 ust 1 ustawy Pzp uzasadniające unieważnienie postępowania. 3. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta osobno na poszczególne części zamówienia. 4. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI. 2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do: a) protestu; b) odwołania, wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: c) skargi do sadu. - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty. ZATWIERDZAM DYREKTOR WORD Wykaz załączników: Załącznik nr 1 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 Formularz ofertowy - CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy 11

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo