CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI"

Transkrypt

1 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

2

3 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2013

4 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, Warszawa tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, Gdańsk tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie ul. Adama Mickiewicza 4, Jaworzno tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, Kraków tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ul. Nowa 2, Łomża tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ul. Ksawerego Praussa 4, Łódź tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ul. Gronowa 22, Poznań tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Grzybowska 77, Warszawa tel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul. Tadeusza Zielińskiego 57, Wrocław tel

5 Spis treści Wstęp Opis egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/ Arkusz egzaminacyjny z informatyki na poziomie rozszerzonym Ocenianie odpowiedzi zdających Przykładowe zadania z informatyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku 81

6

7 Wstęp 7 Wstęp Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 jest podzielony na dwie części. CZĘŚĆ PIERWSZA ( ) zawiera ogólne informacje dotyczące egzaminu maturalnego z informatyki, w tym zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności, krótką charakterystykę arkusza egzaminacyjnego oraz sposobu oceniania odpowiedzi w zadaniach zamkniętych i otwartych. CZĘŚĆ DRUGA zawiera przykładowe zadania z informatyki, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych w obu częściach egzaminu. Do każdego zadania: przypisano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej kształcenia ogólnego, do których to zadanie się odnosi, podano przykładowe rozwiązania zadań otwartych oraz odpowiedzi do zadań zamkniętych. Zadania w Informatorze: nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych, nie ilustrują wszystkich wymagań z zakresu informatyki w podstawie programowej, nie zawierają wszystkich możliwych rodzajów materiałów źródłowych, które mogą stanowić obudowę zadań. Informator nie może być zatem jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w zakresie informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej może zapewnić wszechstronne wykształcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przed przystąpieniem do dalszej lektury Informatora warto zapoznać się z ogólnymi zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 520), oraz w skróconej formie w części ogólnej Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015, dostępnej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

8 8 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015

9 Opis egzaminu 9 1. Opis egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym 1.1. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie Egzamin maturalny z informatyki sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu tego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. II (klasy 4 6 szkoły podstawowej) oraz III (gimnazjum). Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe nie są hasłami odnoszącymi się do całościowych obszarów wiedzy, lecz odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wymagania ogólne, jako syntetyczne ujęcie nadrzędnych celów kształcenia, stanowiące odpowiedź na pytanie, po co uczymy informatyki, informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych. Zadania w arkuszu maturalnym z informatyki na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie w szczególności: znajomości i umiejętności posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem oraz korzystania z sieci komputerowych, umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystywania informacji, zasad współtworzenia zasobów w sieci, korzystania z różnych źródeł oraz znajomości sposobów zdobywania informacji, znajomości i umiejętności komunikowania się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętności opracowywania informacji za pomocą komputera, w tym rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów, umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowania podejścia algorytmicznego, znajomości i umiejętności stosowania podstawowych algorytmów. W informatorze dla każdego zadania podano najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, do których to zadanie się odnosi, oraz zamieszczono przykładowe rozwiązanie/rozwiązania wraz z komentarzem Ogólne informacje o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Od roku szkolnego 2014/ egzamin maturalny z informatyki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną, trwa 210 minut i składa się z dwóch części: a) część pierwsza trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań bez korzystania z komputera, b) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań przy użyciu komputera. 1 W przypadku absolwentów techników od roku szkolnego 2015/2016.

10 10 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Do egzaminu z informatyki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym. W czasie trwania pierwszej części egzaminu zdający może korzystać z kalkulatora. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej (por. punkt G. Ocenianie i wyniki egzaminu w CZĘŚCI OGÓLNEJ Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015). Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego Arkusz egzaminacyjny z informatyki na poziomie rozszerzonym Arkusze egzaminacyjne do każdej części egzaminu z informatyki będą zawierały około 4 zadań. W drugiej części egzaminu zdający będzie pracował na autonomicznym stanowisku komputerowym i będzie mógł korzystać wyłącznie z programów i danych zapisanych na dysku twardym oraz na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym: będą dobrane w taki sposób, aby reprezentowały różnorodne wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej, będą sprawdzały przede wszystkim umiejętności złożone, w tym np. umiejętność informatycznego rozwiązywania problemu, charakteryzująca się przestrzeganiem kolejności etapów rozwiązania: od projektowania do otrzymania rozwiązania, będą sprawdzały umiejętności rozwiązywania postawionego problemu na podstawie informacji przedstawionych w różnej formie oraz umiejętności ich przetwarzania i analizowania, będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi, będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda / fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych tworzy odpowiedź samodzielnie. W arkuszu będą przeważały zadania otwarte. będą występowały pojedynczo lub w wiązkach tematycznych, będą odnosić się do różnorodnych materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu, np. zwartych fragmentów artykułów popularnonaukowych, algorytmów, schematów, tabel z danymi Ocenianie odpowiedzi zdających Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju. Egzaminatorzy w szczególności zwracają uwagę na poprawność merytoryczną rozwiązań, kompletność i dokładność prezentacji rozwiązań zadań, tworzonych dokumentów, zachowanie odpowiednich zasad w zapisie programów i algorytmów. Ocenianiu podlegają tylko te fragmenty pracy zdającego, które dotyczą polecenia. Komentarze i rozwiązania, nawet poprawne, nie mające związku z poleceniem nie podlegają ocenianiu. 2 Z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z informatyki był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

11 Opis egzaminu 11 Za rozwiązanie zadania, którego celem jest ułożenie i napisanie algorytmu, zdający otrzymuje pełną liczbę punktów tylko za poprawny i działający algorytm. W przypadku usterek, np. niepoprawnej konstrukcji pętli, pominięcia niektórych elementów w zliczaniu, błędów w przeszukiwaniu tablicy, indeksowaniu przyznawana jest tylko część punktów (za poprawnie zapisane czynności wynikające z treści zadania). W zadaniach praktycznych, w drugiej części egzaminu, oceniane są rzeczywiste efekty i osiągnięte rezultaty pracy zdającego, np. wyniki obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, wyniki symulacji, odpowiedzi uzyskane za pomocą kwerend, wyniki uzyskane za pomocą programu napisanego przez zdającego. Dane do zadań programistycznych mogą być tak dobrane, że uzyskanie wyników dla danych dużych rozmiarów będzie wymagać zastosowania w napisanym programie algorytmu o jak najmniejszej złożoności. Zdający w drugiej części egzaminu, jako rozwiązanie zadania, powinien przekazać do oceny pliki zawierające komputerową realizację rozwiązania/obliczeń oraz pliki (najczęściej tekstowe) zawierające odpowiedzi do zadania/zadań. Za całkowicie poprawne rozwiązania zadań, uwzględniające inny tok rozumowania niż podany w kryteriach oceniania, przyznawana jest pełna liczba punktów. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka rozwiązań (prawidłowe i błędne), to egzaminator nie wybiera prawidłowego rozwiązania i nie przyznaje punktów.

12 12 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015

13 Przykładowe zadania z rozwiązaniami Przykładowe zadania z informatyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadania 1 12 zawierają po cztery odpowiedzi, z których każda jest albo prawdziwa, albo fałszywa. Zdecyduj, które z podanych odpowiedzi są prawdziwe (P), a które fałszywe (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli. Zadanie 1. (0 1) Dana jest tabela: Sprawdzian uczen klasowka egzamin Abacki 45 0 Babacki Cabacki Dabacki Dla powyższej tabeli utworzono następujące zapytanie w SQL: SELECT uczen FROM Sprawdzian WHERE (klasowka > egzamin AND egzamin > 75) OR klasowka < 50 Wynikiem tego zapytania jest Abacki, Babacki. Babacki, Cabacki. Abacki, Cabacki. Abacki, Dabacki. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania II. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. 2. Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji. Zdający: 2) stosuje metody wyszukiwania i przetwarzania informacji w relacyjnej bazie danych. FFPF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak.

14 14 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Zadanie 2. (0 1) Liczba CB (16) jest równa liczbie (2). 313 (8) (3). 203 (10). P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 11) opisuje podstawowe algorytmy. FPFP 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak. Zadanie 3. (0 1) W grafice rastrowej każdy piksel ma jednoznacznie określony kolor. obraz pamiętany jest w postaci obiektów geometrycznych. zaletą jest skalowalność obrazu. mogą być zapisywane zdjęcia z aparatu cyfrowego. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Zdający: 1) przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków. PFFP 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak.

15 Przykładowe zadania z rozwiązaniami 15 Zadanie 4. (0 1) Do szyfrowania informacji służy algorytm RSA. metoda bisekcji. PGP. algorytm Huffmana. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 11) opisuje podstawowe algorytmy. PFPF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak. Zadanie 5. (0 1) Dynamicznym przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer DNS. DHCP. SMTP. FTP. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Zdający: 3) prawidłowo posługuje się terminologią sieciową. FPFF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak.

16 16 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Zadanie 6. (0 1) Dane: n liczba naturalna większa od zera Funkcja K(n) 1. dla n 4 wynikiem jest 1 2. dla n 4 wynikiem jest K(n 1) K(n 3) Dla funkcji K zachodzi dla każdego n>4 zachodzi K(n)<0. K(2) > K(5). K(10) = 3. funkcja jest niemalejąca. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 16) opisuje właściwości algorytmów na podstawie ich analizy. FPPF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak. Zadanie 7. (0 1) Rozważ poniższy algorytm, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną. (1) wynik 0; (2) dopóki n 0 wykonuj (3) wynik wynik + (n mod 10) (4) n n div 10 gdzie: mod to operator reszty z dzielenia, div to operator dzielenia całkowitego. Dla podanego algorytmu zachodzi dla n = wynik = 30. dla n = wynik = 8. wynik jest równy sumie cyfr w zapisie dziesiętnym liczby n. dla n = 1234 zmienna wynik w kolejnych iteracjach przyjmuje wartości 1,3,6,10. P F

17 Przykładowe zadania z rozwiązaniami 17 Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 16) opisuje właściwości algorytmów na podstawie ich analizy. FPPF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak. Zadanie 8. (0 1) Rozważ poniższy algorytm, gdzie n jest liczbą całkowitą nieujemną, a[0..n] jest tablicą liczb całkowitych, z liczbą rzeczywistą. (1) i n;y a[n]; (2) dopóki i 0 wykonuj (3) i i 1 (4) y y*z + a[i] Algorytm ten przedstawia realizację obliczania wartości wielomianu dla danej wartości z. obliczenia NWW dla n liczb naturalnych. obliczenia NWD dla n liczb naturalnych. schematu Hornera. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 11) opisuje podstawowe algorytmy. PFFP 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak.

18 18 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Zadanie 9. (0 1) Program komputerowy na licencji freeware można rozpowszechniać, jednak z zachowaniem informacji o autorze. wykorzystać do tworzenia nowych programów przez wprowadzanie w nim zmian. stosować do obliczeń. sprzedawać. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający: 3) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych. PFPF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak. Zadanie 10. (0 1) Zgodnie z przepisami prawa autorskiego dozwolone jest publikowanie pod własnym nazwiskiem, na swojej stronie WWW, skopiowanych zasobów internetowych (zdjęć i artykułów). zamieszczanie na własnej stronie linków do innych stron WWW. zamieszczanie na własnej stronie cudzych programów na licencji freeware. zamieszczenie na stronie internetowej treści utworów, do których wygasły majątkowe prawa autorskie. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający: 3) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych. FPPP 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak.

19 Przykładowe zadania z rozwiązaniami 19 Zadanie 11. (0 1) Do jednoznacznej identyfikacji osoby podpisującej cyfrowy dokument służy podpis elektroniczny. wpisanie imienia i nazwiska. zaszyfrowanie dokumentu. wstawienie zeskanowanego podpisu autora. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. 7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjnokomunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Zdający: 3) stosuje normy etyczne i prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych, bezpieczeństwem i ochroną danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych. PFFF 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak. Zadanie 12. (0 1) Algorytmem sortowania przez porównania jest sortowanie przez wybór. sortowanie kubełkowe. sortowanie przez wstawianie. sortowanie szybkie. P F Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Rozwiązanie Schemat punktowania III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 11) opisuje podstawowe algorytmy. PFPP 1 pkt poprawne zaznaczenie wszystkich odpowiedzi. 0 pkt błędne zaznaczenia lub ich brak.

20 20 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Zadanie 13. Zapisy binarne (0 7) W tym zadaniu badamy zapisy binarne dodatnich liczb całkowitych. Rozważamy następujący algorytm: Specyfikacja Dane: dodatnia liczba całkowita n Wynik: dodatnia liczba całkowita j równa.. (1) j 0; (2) powtarzaj (3) jeśli n mod 2 = 1, to (4) j j+1; (5) n n div 2; (6) aż n = 0; Uwaga: użyte operatory mod i div oznaczają odpowiednio resztę z dzielenia i dzielenie całkowite. Na przykład 5 mod 2 = 1, 5 div 2 = 2, 6 mod 2 = 0, 6 div 2 = 3. a) Przeanalizuj powyższy algorytm i podaj wartości zmiennej j po zakończeniu jego działania dla n = 183 oraz dla n = Uzupełnij brakujący fragment specyfikacji. n 183 j 1022 Miejsce na obliczenia. b) Ułóż algorytm i zapisz go w wybranej przez siebie notacji (lista kroków lub język programowania, który wybrałeś na egzamin), który dla danej dodatniej liczby całkowitej n oblicza maksymalną liczbę kolejnych jedynek pojawiających się w zapisie binarnym tej liczby. Specyfikacja Dane: dodatnia liczba całkowita n Wynik: dodatnia liczba całkowita m maksymalna liczba kolejnych jedynek w zapisie binarnym n Przykład: dla n = 187 wynikiem jest m = 3, ponieważ 187 = ( ) 2

21 Przykładowe zadania z rozwiązaniami 21 Algorytm Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. 5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Zdający: 2) stosuje podejście algorytmiczne do rozwiązywania problemu, 4) dobiera efektywny algorytm do rozwiązania sytuacji problemowej i zapisuje go w wybranej notacji, 5) posługuje się podstawowymi technikami algorytmicznymi, 11) opisuje podstawowe algorytmy, 12) projektuje rozwiązanie problemu (realizację algorytmu) i dobiera odpowiednią strukturę danych.

22 22 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 Schemat punktowania Podpunkt Czynność Liczba punktów za podpunkt a Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. 3 b Za poprawny algorytm 4 punkty. W przypadku niepoprawnego algorytmu: za prawidłowe wyznaczanie maksimum długości bloków jedynek 1 punkt. za prawidłowe wyznaczanie długości bloków jedynek 1 punkt. 4 Liczba punktów za zadanie 7 Zadanie 13. Zapisy binarne (0 7) rozwiązanie W tym zadaniu badamy zapisy binarne dodatnich liczb całkowitych. Rozważamy następujący algorytm: Specyfikacja Dane: dodatnia liczba całkowita n Wynik: dodatnia liczba całkowita j równa liczbie jedynek w zapisie binarnym liczby n (1) j 0; (2) powtarzaj (3) jeśli n mod 2 = 1, to (4) j j+1; (5) n : n div 2; (6) aż n = 0; Uwaga: użyte operatory mod i div oznaczają odpowiednio resztę z dzielenia i dzielenie całkowite, np. 5 mod 2 = 1, 5 div 2 = 2, 6 mod 2 = 0, 6 div 2 = 3. a) Przeanalizuj powyższy algorytm i podaj wartości zmiennej j po zakończeniu jego działania dla n = 183 oraz dla n = Uzupełnij brakujący fragment specyfikacji. n j Miejsce na obliczenia. 183 = ( ) = ( ) 2

23 Przykładowe zadania z rozwiązaniami 23 b) Ułóż algorytm i zapisz go w wybranej przez siebie notacji (lista kroków lub język programowania, który wybrałeś na egzamin), który dla danej dodatniej liczby całkowitej n oblicza maksymalną liczbę kolejnych jedynek pojawiających się w zapisie binarnym tej liczby. Specyfikacja Dane: dodatnia liczba całkowita n Wynik: dodatnia liczba całkowita m maksymalna liczba kolejnych jedynek w zapisie binarnym n Przykład: dla n = 187 wynikiem jest m = 3, ponieważ 187 = ( ) 2 Algorytm Każdy ciąg kolejnych jedynek w zapisie binarnym liczby, który nie można już wydłużyć, nazywamy blokiem. W zapisie binarnym liczby 187 mamy trzy bloki jedynek o długościach jeden, trzy i dwa: ( ) 2. Naszym celem jest policzenie długości najdłuższego bloku. Modyfikujemy algorytm z podpunktu a), wyznaczając kolejne cyfry liczby n, od cyfr najmniej znaczących do cyfr najbardziej znaczących. W momencie wykrycia bloku (pierwszej jedynki w tym bloku) rozpoczynamy zliczanie jedynek w nim zawartych, aż w zapisie binarnym napotkamy zero lub wyznaczymy już wszystkie cyfry zapisu. Po przetworzeniu bloku porównujemy jego długość z długością dotychczas najdłuższego bloku i jeśli policzona długość jest większa od dotychczas największej, aktualizujemy informację o długości najdłuższego bloku. Oto zapis opisanego słowami algorytmu: (1) m 0; (2) powtarzaj // m długość dotychczas najdłuższego bloku (3) jeśli n mod 2 = 1, to // nowy blok (4) dl_bloku 0; // tu zliczamy liczbę jedynek w bloku (5) powtarzaj (6) dl_bloku dl_bloku + 1; (7) n n div 2; (8) aż n mod 2 = 0; (9) jeśli dl_bloku >m, to (10) m dl_bloku; (11) n n div 2; (12) aż n = 0; Komentarz Podpunkt a) w tym zadaniu nie powinien sprawić żadnych trudności. Przedstawiony w nim algorytm jest typowym szkolnym algorytmem wyznaczania kolejnych cyfr dodatniej liczby całkowitej w jej zapisie binarnym, poczynając od cyfry najmniej znaczącej, a kończąc na cyfrze najbardziej znaczącej. Warto zauważyć, że w ten sam sposób można wyznaczyć cyfry w zapisie pozycyjnym przy dowolnej podstawie p, 2 p 10. Wystarczy wykonywać

24 24 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 operacje dzielenia całkowitego i brania reszty z dzielenia z parametrem p zamiast 2. Dla liczby naturalnej n, n mod p jest najmniej znaczącą cyfrą w zapisie pozycyjnym liczby n przy podstawie p. Dla przykładu 187 mod 10 = 7, 187 mod 2 = 1. Jeśli najmniej znaczącą cyfrą w zapisie przy podstawie p liczby n jest cyfra c, to n = n p + c, dla pewnej liczby naturalnej n. Wówczas n div p = n i kolejna cyfrą w zapisie n jest najmniej znacząca cyfra w zapisie n. Te własności właśnie wykorzystano w algorytmie z podpunktu a). W punkcie b), oprócz wyznaczania cyfr liczby n, należy zliczać jedynki w blokach kolejnych jedynek. Tutaj najpierw trzeba wykryć blok. To jest proste blok rozpoczyna się od jedynki. Następnie należy zliczać w pętli kolejne napotkane jedynki, aż pojawi się zero. Tak naprawdę w tym celu wykorzystujemy pętlę z algorytmu w punkcie a). Tak więc cały algorytm składa się z dwóch zagnieżdżonych pętli, których struktury są podobne do pętli z punktu a). Można sobie wyobrazić inne rozwiązanie. W tym nowym rozwiązaniu zliczamy jedynki za każdym razem od momentu pojawienia się pierwszej jedynki w bloku. Pojawienie się zera powoduje wyzerowanie licznika jedynek. Oto formalny zapis tego algorytmu: (1) m 0; (2) dl_bloku 0; (3) dopóki n 0 wykonuj (4) jeśli n mod 2 = 1 to (5) dl_bloku dl_bloku + 1; (6) w przeciwnym wypadku (7) jeśli dl_bloku >m to (8) m := dl_bloku; (9) dl_bloku 0; (10) n n div 2;

25 Przykładowe zadania z rozwiązaniami 25 Zadanie 14. Fani (0 9) Fani spotykają się z ulubionymi gwiazdami filmowymi w sali, której podłoga ma kształt kwadratu. Podłogę podzielono pionowymi i poziomymi liniami na mniejsze kwadraty rozmiaru 1x1. Zaproszona gwiazda zawsze siada w środku sali. Fani zajmują miejsca w sali na przecięciach linii. Jedno miejsce może zająć co najwyżej jedna osoba. Po wejściu na salę wypełniają oni kolejno strefy zaznaczone na Rys.2. kwadratami, każdą strefę maksymalnie, jak się da. Fani zajmują tylko te miejsca, z których gwiazda jest widoczna, co oznacza, że na odcinku łączącym ich miejsce z miejscem zajmowanym przez gwiazdę nie ma żadnej innej osoby. Na potrzeby zadania fanów i gwiazdę utożsamiamy z punktami, które zajmują. Na Rys. 1. przedstawione jest przykładowe rozmieszczenie wszystkich osób zgodnie z opisem. Na Rys. 2. pokazany jest przykładowe całkowite wypełnienie sali w 3 strefach. Jak widać w I strefie zasiądzie 8 fanów, w II strefie 8, a w III aż Uzupełnij poniższą tabelę Strefa Maksymalna liczba Przyrost fanów w stosunku fanów w kwadracie do poprzedniego poziomu I 8 - II 16 8 III IV V VI

26 26 Informator o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/ Potraktuj salę (Rys. 1.) jako układ kartezjański, przyjmując pozycję gwiazdy jako punkt (0,0), a pozycje fanów jako punkty kratowe o określonych współrzędnych (x,y), odpowiedz na pytania: a) W której strefie znajduje się pozycja o współrzędnych (17 18)?... b) Podaj dwie pozycje, najbliżej położone względem pozycji (4,3), zasłaniane przez fana stojącego na tej pozycji.... c) Podaj współrzędne dwóch miejsc, których zajęcie przez fanów uniemożliwi oglądanie gwiazdy przez fana znajdującego się w polu (8; 12).... d) Czy fan może stanąć na każdej pozycji, której jedna ze współrzędnych jest równa 1?... e) Czy fan może stanąć w miejscu o współrzędnych (13; 39)? Odpowiedź uzasadnij Zapisz algorytm (w postaci listy kroków, schematu blokowego lub w wybranym języku programowania) sprawdzający, czy fan może stanąć w miejscu o danych współrzędnych (x,y). Specyfikacja Dane: x,y liczby całkowite określające położenie fana względem gwiazdy Wynik: Komunikat TAK, jeżeli fan widzi gwiazdę lub komunikat NIE, jeżeli fan gwiazdy nie widzi.

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Ewa Kędracka Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki

Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Helena Pietras Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo