POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r."

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin

2 BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OTOCZENIA Przygotowana w ramach zadania publicznego: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Tytuł zadania publicznego: Mam swoje prawa wsparcie prawne i obywatelskie dla osób niepełnosprawnych Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin Punkt porad działa w poniedziałki i wtorki w godz w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Piłsudskiego 37 w Szczecinie (wejście od ul. Mazurskiej). Bezpłatnych porad udziela prawnik, psycholog oraz pedagog po wcześniejszym umówieniu się (tel , 2

3 SPIS TREŚCI Orzekanie o niepełnosprawności... 4 Ulgi i uprawnienia Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych Uprawnienie do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Ulgi pocztowe Zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych Ulgi podatkowe Ulgowy wstęp do muzeów państwowych Ulga w opłacie paszportowej Dofinansowania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program Aktywny Samorząd NFZ Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy ze środków PFRON Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie indywidualne osób niepełnosprawnych Świadczenia rodzinne Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Renta z tytułu niezdolności do pracy Dodatek pielęgnacyjny Renta socjalna Baza instytucji Baza instytucji świadczących specjalistyczną pomoc: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecin Jednostki i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

4 ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. O niepełnosprawności orzekają: powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja, wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako druga instancja. Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o: - niepełnosprawności, - stopniu niepełnosprawności, - wskazaniach do ulg i uprawnień. Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Orzeczenie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że: - ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną; - przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy; - wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu. Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia. W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności: - znaczny, - umiarkowany, - lekki. Znaczny stopień niepełnosprawności Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby: 1. niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 4

5 2. zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zatem zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest tylko wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Umiarkowany stopień niepełnosprawności Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób z naruszoną sprawnością organizmu tj.: 1.niezdolne do pracy, 2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z ww. przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do tego stopnia niepełnosprawności. Lekki stopień niepełnosprawności Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby: 1. o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną; 2. o naruszonej sprawności organizmu, mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Powyższe przesłanki nie muszą występować łącznie. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń: ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania; 5

6 ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r. W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinien być wskazany symbol przyczyny niepełnosprawności oraz odpowiednie wskazania. Symbole przyczyny niepełnosprawności 1 U upośledzenie umysłowe 2 P choroby psychiczne 3 L zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu 4 O choroby narządu wzroku 5 R upośledzenie narządu ruchu 6 E epilepsja 7 S choroby układu oddechowego i krążenia 8 T choroby układu pokarmowego 9 M choroby układu moczowo-płciowego 10 N choroby neurologiczne 11 I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu, krwiotwórczego 12 C całościowe zaburzenia rozwojowe Wskazania dotyczące 1. Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby niepełnosprawnej: a) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) zatrudnia osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. 6

7 b) Zakład Pracy Chronionej (ZPCH) zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. c) Otwarty rynek pracy pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wymagane jest, aby stanowisko pracy dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności było odpowiednio przystosowane. 2. Szkolenia, w tym specjalistycznego umożliwia osobie, która w wyniku choroby utraciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, skierowanie na szkolenia przekwalifikowujące. 3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej jeżeli zapis brzmi: wymaga lub dotyczy osoba niepełnosprawna może starać się o zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej. 4. Uczestnictwa w terapii zajęciowej jeśli zapis brzmi: wymaga, istnieje możliwość uczestniczenia w rehabilitacji prowadzonej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). 5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania; 6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. 7. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji w powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp. 8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (dotyczy dzieci do 16 roku życia). W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach 7 i Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jeśli zapis brzmi: spełnia, oznacza to, że można starać się o uzyskanie karty parkingowej, która zwalnia z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. 10. Prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jeśli zapis w orzeczeniu brzmi: dotyczy, osoba niepełnosprawna może starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego Przy ocenie tego wskazania bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, a mianowicie, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych. 7

8 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności: - wniosek o wydanie orzeczenia; - kopię dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.); - zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień: - kopię dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, itp.); - orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Odwołanie od wydanego orzeczenia Jeżeli nie zgadzamy się z orzeczeniem powiatowego zespołu mamy możliwość złożenia odwołania w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie składamy do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Legitymacja osoby niepełnosprawnej Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby. Aby uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o niepełnosprawności (ksero); 2 zdjęcia. 8

9 Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.: w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach, korzystania ze ściśle określonych przywilejów, pracowniczych, możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej; w zakresie rehabilitacji społecznej możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo telewizyjnych (abonamentu); usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki; uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 Nr 17 poz.162 z późn. zm.); 9

10 ULGI I UPRAWNIENIA Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych Uprawnieni Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych opiekun lub przewodnik - należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa przewodnika Ulga 95 % 1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych; 2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - do dwóch przejazdów w roku przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.), z wyjątkiem osób niewidomych niezdolnych do samodzielnej egzystencji w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 78% 37% 49% 93% 10

11 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.) z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (umiarkowany stopień niepełnosprawności, II gr.) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 37% 51% 37% Rodzaje dokumentów uprawniających do korzystania z ulg ustawowych zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r., poz z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.). 11

12 Uprawnienie do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów: Uprawnieni osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy dzieci i młodzież do lat 16 niepełnosprawna wraz z opiekunem Dokument poświadczający uprawnienie ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy) ważna legitymacja Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność wydana przez Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów z ulgą 50%: Uprawnieni emeryci i renciści inwalidzi słuchu Dokumenty poświadczające uprawnienie aktualny odcinek renty lub emerytury wraz z dowodem osobistym lub ważna legitymacja organu emerytalno rentowego z dowodem osobistym legitymacja Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności Opiekunem osoby niepełnosprawnej lub dotkniętej inwalidztwem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży. Podstawa prawna: Uchwała nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XL/995/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 października 2009 r. obowiązującymi od r.) w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Czas pracy Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 12

13 Powyższych ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się: 1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Natomiast przy stosowaniu godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego, przy przejściu pracownika na skrócony czas pracy jego wynagrodzenie ulega podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Przerwa w pracy Osobie niepełnosprawnej bez względu na dobowy wymiar czasu pracy przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jej czas jest wliczany do czasu pracy. Prawo do dodatkowego urlopu Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Powyższy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jednakże jeżeli wymiar urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni roboczych. Prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Pracownik ubiegający się o udział w turnusie rehabilitacyjnym powinien uzyskać od lekarza sprawującego nad nim opiekę wniosek o skierowanie na taki turnus. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny pracownik powinien przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi mu zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie pracy. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest przedłożony pracodawcy dokument potwierdzający pobyt na turnusie wystawiony przez jego organizatora. 13

14 Łączny wymiar urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa wyżej oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę to pracodawca jest zwolniony z powyższego obowiązku. ZPCH Podstawowym celem zakładu pracy chronionej (ZPCH) jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniej dla nich pracy, opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Zakład pracy chronionej zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków PFRON. Warunki pracy w zakładzie pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. ZAZ Zadaniem zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. W zakładzie aktywności zawodowej zatrudniane są osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Podobnie jak w zakładach pracy chronionej, warunki pracy w zakładzie aktywności zawodowej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych 14

15 i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich, a także zapewniać opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne, która ma na celu umożliwienie jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawne), powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Przepisy wymagają, aby spółdzielnia została założona przez co najmniej 5 osób, nie może mieć jednak więcej niż 50 członków. Założyciele spółdzielni mogą otrzymać jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej przyznawaną z Funduszu Pracy, ze środków PFRON lub Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ubiegać się w Starostwie o refundację składek za ubezpieczenie społeczne. Spółdzielnie socjalne mogą korzystać ze zwolnień podatkowych i zwolnień z opłat sądowych. Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w Woj. Zachodniopomorskim Lp. Nazwa Adres Nr telefonu 1 P.P.U.H. "Guzmet" ul. Parkowa 15, Złocieniec (94) Z-d Przetw. Spożywczego Michał Szugalski ul. Kolejowa 4, Bobolice (94) "Opak" Leopold Pączka sp. j. ul. Harcerska 9, Szczecinek (94) P.U.Tur.-Reh."Wodnik" H i M Rudniccy sp. j. ul. Wojska Polskiego 28, Ustronie Morskie (94) P.P.U.H. "RASEL" T. I B. Lewandowscy sp. j. ul. Kolejowa 18, Dygowo (94) P.P.H. "OZI" Salitra & Salitra sp. j. ul.władysława Jagiełły 9a, Szczecin (91) Gm.Sp-nia "Samopomoc Chłopska" ul. Rynek 2, Trzebiatów (91) Agencja Ochrony "SZABEL" sp. z o.o. ul. Morska 11, Koszalin (94) P.P.H. "PAPIRUS - II" sp. z o.o. ul. Lotników 51, Stargard Szczeciński (91) Piekarnia - Wyrób i Sprzedaż T.Jakubowski ul. Cieszkowskiego 27, Sławno (59) Ochrona Osób I Mienia G. Kotwicki - sp. j. ul. Magazynowa 1, Łobez (91) ROKA-Niewiadomski sp. k. ul. M. Dąbrowskiej 18, Szczecin (91) JAZON sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 11, Kołobrzeg (94) CODAR SECURITY sp. z o.o. ul. Kościuszki 26, Pyrzyce (91) LOPAK Leopold Pączka ul. Harcerska 9, Szczecinek (94) Włodzimierz Pokorski ul. Jana Kilińskiego 93, Trzebiatów (91) ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy ul. M. Dąbrowskiej 18, Szczecin (91) MOJSIUK Centum Blacharsko-Lakiernicze SA Stare Bielice 128, Biesiekierz (94) Unia sp. z o.o. ul. Lechicka 23, Koszalin (94) INPROMET - FERROPLAST sp. z o.o. ul. Połczyńska 65, Koszalin (94) BOGUARD Sp. J. ZPCHR Kinga Trubicka, Małgorzata Olejnik tel. (0-91) ul. Harcerzy 3/5, Szczecin, zachodniopomorskie (0-91) Wykaz Zakładów Pracy Chronionej - Spółdzielnie Inwalidów Woj. Zachodniopomorskim Lp. Nazwa Adres Nr telefonu 15

16 1 Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "ARA" ul. Batalionów Chłopskich 120c, Szczecin (91) Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów "Selsin" ul. Sw. Ducha 2a, Szczecin (91) Spółdzielnia Inwalidów "Sinogal" ul. Kościuszki 4, Wałcz (67) Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Mickiewicza 34, Szczecin (91) Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Kolumba 59, Szczecin (91) Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów "Słowianka" ul. Harcerska 42, Szczecinek (94) Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin (91) Spółdz. Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. 7-go Listopada ul. Grodzka 7, Szczecin (91) Zakłady Aktywności Zawodowej w Woj. Zachodniopomorskim Lp. Nazwa Adres Nr telefonu 1 ZAZ "Centralna Kuchnia" ul. Broniewskiego 2, Stargard Szczeciński (91) Zakład Aktywności Zawodowej ul. Mazowiecka 30, Kołobrzeg (94) Zakład Aktywności Zawodowej ul. Garncarska 4, Kamień Pomorski (91) Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej ul. Spełnionych Marzeń 3, Dobra (91) /8 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ulgi pocztowe Zwolnione z opłat są przesyłki ekonomiczne dla ociemniałych w przypadku, gdy: 1) przesyłka nadana jest przez osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej "osobą niewidomą lub ociemniałą", i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 2) przesyłka nadana jest przez bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej, 3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. Przesyłka dla ociemniałych przesyłka o masie do 7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych(np. karta pamięci, płyta CD), nadane w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Operator wyznaczony zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do usług powszechnych przez: 1) organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki; 2) tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych; 16

17 3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę; 4) doręczanie osobom: a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, b) niewidomym lub ociemniałym - na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej; 5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną. Zapotrzebowanie na tę usługę i wymagane dokumenty zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub u listonosza obsługującego rejon. W chwili obecnej operatorem wyznaczonym na mocy ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Okres na jaki ustawa powierzyła jej ten obowiązek upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. nr 130 poz. 1188). Zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego Osoby zwolnione od opłat abonamentowych 1) co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, c) znacznym stopniu niepełnosprawności, lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym Dokument uprawniający do zwolnienia od opłat orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego 2) które ukończyły 75 lat dowód osobisty 17

18 3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalnorentowego. 4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości Hz o natężeniu od 80 db) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości Hz o natężeniu od 80 db), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry 5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% 6) otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U r. poz. 567) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej Aby uzyskać zwolnienie konieczne jest dopełnienie formalności tj. złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawienie dokumentów potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ww. dokumenty w placówce pocztowej. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. 18

19 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1204); - rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 29 poz. 152 z późn. zm.). Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych Na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 lipca 2014 r. uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. O dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względy na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Tryb wydawania karty parkingowej Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: 1) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za która wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun: 2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa rodzic: 3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Do wniosku dołącza się - 1 fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm (bez nakrycia głowy i ciemnych okularów), - dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (od dnia 1 lipca 2014 r. wynosi 21 zł), Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku przewodniczący zespołu informuje osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty (nie przysługuje w tym wypadku odwołanie) bądź w przypadku spełnienia wymogów do otrzymania karty informuje o terminie i miejscu odbioru karty. Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. 19

20 Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty parkingowej, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej do 30 czerwca 2014 r. utracą ważność z dniem 1 lipca 2015 r. Osoby uprawnione 1. Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 2. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca zacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Od dnia 1 lipca 2014 r. osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania karty parkingowej. Dotychczas wydane karty takim osobom zachowują ważność nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wyjątek: Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania, jeżeli posiadają wskazanie do karty parkingowej. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 10 N. Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. 20

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi:

Co musisz wiedzieć zanim skorzystasz z ulgi? 1. Kto może skorzystać z ulgi: Będąc osobą niepełnosprawną lub mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, ponosisz spore wydatki finansowe. Warto wiedzieć, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA Warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej: podatnik posiada status osoby niepełnosprawnej (art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UPRAWNIENIA DLA OSÓB Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasiłek pielęgnacyjny Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pojęcie niepełnosprawności Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej

1. Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej Wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne przysługujące w roku podatkowym należy zsumować i odliczyć jedną kwotę, wykazując ją w załączniku PIT/O. Ulga rehabilitacyjna wynika z ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym

Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych. Ulgi przysługujące niewidomym Treść wkładki do legitymacji członka zwyczajnego i podopiecznego Polskiego Związku Niewidomych Ulgi przysługujące niewidomym I. ulgi w komunikacji PKP, PKS i komunikacji miejskiej 1. 95 % zniżki - przewodnik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych a) Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS): Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Zwolnienia od opłat abonamentowych Zwolnienia od opłat abonamentowych Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA

ULGA REHABILITACYJNA ULGA REHABILITACYJNA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy r. pr. Mateusz Brząkowski Obowiązki i korzyści związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 1 1 Zatrudnianie niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Ulgi przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróŝy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni Przejazdy

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne (dzieci do lat 16 oraz osoby powyżej 16 r.ż. posiadający znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności)

Bardziej szczegółowo

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Istnieją dwa rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo (limit

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Prawa osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne str.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI właściwego

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTAWODAWSTWIE POLSKIM SYSTEM ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej Niepełnosprawni Orzeczenie o niepełnosprawności może zostać wydane do celów rentowych - organem wydającym orzeczenie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lub do celów poza rentowych - organem wydającym

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? Sylwia Zakrzewska Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie działa przy

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA REHABILITACYJNA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA REHABILITACYJNA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA REHABILITACYJNa 1 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych

Wszyscy Mamy Równe Szanse aktywizacja osób wykluczonych ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ MUZEA Osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunami mają prawo do ulgowych biletów wstępu do muzeów

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYMIAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych imiennych miesięcznych w pociągach

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia. Prawa osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Prawa osób niepełnosprawnych Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie Informacji umieszczonych na stronach 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r.

Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r. Informacja o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie obowiązujących przepisów (stan prawny na dzień 25.07.2013r.) REHABILITACJA ZAWODOWA Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych Nowe zasady wydawania kart parkingowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1446)) Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych I. Informacje ogólne Zasady wydawania kart parkingowych Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność:

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność: Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA Czynność: Organ właściwy: Miejsce składania dokumentów: Wydanie karty parkingowej Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śl. Tel. /Fax 075 782 20 44 Godziny pracy Zespołu:

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/354/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2013r. Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku UPRAWNIENA

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga rehabilitacyjna. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga rehabilitacyjna Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga rehabilitacyjna* ipsum dolor Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011

Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 Nowe zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2011 W zeznaniu za 2011 r. podatnik ponownie ma prawo skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Dotyczy ona odliczania od dochodu kwoty wydatkowanej na cele

Bardziej szczegółowo

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim. UWAGA: Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2016 Konin, luty 2017r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 1647 UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen

Bardziej szczegółowo

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 klasa) Przejazdy PKS Uwagi 1. Dzieci do lat Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS) Lp. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. Dz.U. Nr 29, poz. 152 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat

Bardziej szczegółowo

stan prawny na dzień 22 sierpnia 2017r.

stan prawny na dzień 22 sierpnia 2017r. stan prawny na dzień 22 sierpnia 2017r. 1 Lekki stopień niepełnosprawności Akt prawny Ulga, uprawnienie Osoba uprawniona 1. Ustawa z dn. 20.06.1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: PZOON.42010.... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data)

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data) Nr sprawy: PZOON.420... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL Miejsce

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 26 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, maj 2014 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, maj 2014 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna- rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego czasu

Bardziej szczegółowo

Karta parkingowa. Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od dnia 3 czerwca 2015 r.

Karta parkingowa. Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od dnia 3 czerwca 2015 r. Karta parkingowa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R

IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R IZBA SKARBOWA W BYDGOSZCZY I N F O R M A T O R DOTYCZĄCY ULGI REHABILITACYJNEJ BROSZURA STANOWI JEDYNIE MATERIAŁ INFORMACYJNY. ZAINTERESOWANY WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE STOSOWNYMI AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 28 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/476/13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów PKS i PKP uprawnione są przy zakupie biletów do korzystania z ulg. By móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Opracowano na podstawie Dz.U. 2002 Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 29 października 2002 r.) Dz.U.2002.179.1495 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.243.1444 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Data wpływu... (wypełnia PCPR) Załącznik nr 3 do zarządzenia Załącznik do zarządzenia nr 4 Numer wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Bardziej szczegółowo

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 %

BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.2. W komunikacji zwykłej i pospiesznej 2. Ulga w wysokości 95 % BILETY JEDNORAZOWE 1. Ulga w wysokości 100% 1.1. W komunikacji zwykłej 1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. 2. Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego dziecka), opiekun prawny lub pomocnik:

WNIOSEK. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. 2. Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego dziecka), opiekun prawny lub pomocnik: pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 545..2016 WNIOSEK o dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON

Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Rehabilitacja Społeczna - zadania PFRON Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej należy: 1. dofinansowanie kosztów tworzenia oraz finansowanie w całości lub w części kosztów działalności lub kosztów

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzecznictwo do celów pozarentowych Orzekanie do tzw. celów pozarentowych, czyli do celów dających możliwość: znalezienia odpowiedniego zatrudnienia: w zakładach pracy chronionej (ZPCh), zakładach aktywności

Bardziej szczegółowo

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO)

2. DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (OPIEKUN PRAWNY, PEŁNOMOCNIK, RODZIC DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) nr wniosku POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGNICY 59-220 Legnica, ul. Pl. Słowiański 1, tel. 76 72 43 486 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ABONAMENT RTV Z opłat abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby niepełnosprawne: które ukończyły 75 lat, posiadające

Bardziej szczegółowo

PCPR. 546..2016 WNIOSEK

PCPR. 546..2016 WNIOSEK pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek PCPR. 546..2016 WNIOSEK o dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych ... numer sprawy data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych Uwaga: przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami i procedurami dofinansowania

Bardziej szczegółowo

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Opola są uprawnieni:

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Opola są uprawnieni: Wykaz biletów miejskich komunikacji zbiorowej, dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów przyjętych do honorowania w ramach umowy oraz w uchwale Rady Miasta Opole z

Bardziej szczegółowo

NR sprawy BON data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)

NR sprawy BON data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) Dofinansowanie osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych NR sprawy BON.5140...2016... data wpływu kompletnego

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Lubin, ul. Składowa 3

Lubin, ul. Składowa 3 nr wniosku DR.507. /16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Składowa 3 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza

Bardziej szczegółowo