POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI. Mam swoje prawa. Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia. marzec 2015 r."

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ZACHODNIOPOMORSKI Mam swoje prawa Informator dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia marzec 2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin

2 BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ICH OTOCZENIA Przygotowana w ramach zadania publicznego: Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich Tytuł zadania publicznego: Mam swoje prawa wsparcie prawne i obywatelskie dla osób niepełnosprawnych Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin Punkt porad działa w poniedziałki i wtorki w godz w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Piłsudskiego 37 w Szczecinie (wejście od ul. Mazurskiej). Bezpłatnych porad udziela prawnik, psycholog oraz pedagog po wcześniejszym umówieniu się (tel , 2

3 SPIS TREŚCI Orzekanie o niepełnosprawności... 4 Ulgi i uprawnienia Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych Uprawnienie do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Ulgi pocztowe Zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych Ulgi podatkowe Ulgowy wstęp do muzeów państwowych Ulga w opłacie paszportowej Dofinansowania Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Program Aktywny Samorząd NFZ Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy ze środków PFRON Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne Wsparcie indywidualne osób niepełnosprawnych Świadczenia rodzinne Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Renta z tytułu niezdolności do pracy Dodatek pielęgnacyjny Renta socjalna Baza instytucji Baza instytucji świadczących specjalistyczną pomoc: Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecin Jednostki i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

4 ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. O niepełnosprawności orzekają: powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja, wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako druga instancja. Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o: - niepełnosprawności, - stopniu niepełnosprawności, - wskazaniach do ulg i uprawnień. Przedmiotowe orzeczenia poza ustaleniem statusu osoby orzeczonej jako osoby niepełnosprawnej, stanowią również podstawę do przyznania różnego rodzaju ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Orzeczenie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że: - ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną; - przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy; - wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu. Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia. W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności: - znaczny, - umiarkowany, - lekki. Znaczny stopień niepełnosprawności Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby: 1. niezdolne do pracy i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; 4

5 2. zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zatem zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest tylko wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Umiarkowany stopień niepełnosprawności Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone trzy grupy osób z naruszoną sprawnością organizmu tj.: 1.niezdolne do pracy, 2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Każda z ww. przesłanek stanowi samodzielną podstawę do zaliczenia do tego stopnia niepełnosprawności. Lekki stopień niepełnosprawności Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby: 1. o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną; 2. o naruszonej sprawności organizmu, mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Powyższe przesłanki nie muszą występować łącznie. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń: ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania; 5

6 ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r. W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinien być wskazany symbol przyczyny niepełnosprawności oraz odpowiednie wskazania. Symbole przyczyny niepełnosprawności 1 U upośledzenie umysłowe 2 P choroby psychiczne 3 L zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu 4 O choroby narządu wzroku 5 R upośledzenie narządu ruchu 6 E epilepsja 7 S choroby układu oddechowego i krążenia 8 T choroby układu pokarmowego 9 M choroby układu moczowo-płciowego 10 N choroby neurologiczne 11 I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu, krwiotwórczego 12 C całościowe zaburzenia rozwojowe Wskazania dotyczące 1. Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby niepełnosprawnej: a) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) zatrudnia osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. 6

7 b) Zakład Pracy Chronionej (ZPCH) zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. c) Otwarty rynek pracy pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Wymagane jest, aby stanowisko pracy dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności było odpowiednio przystosowane. 2. Szkolenia, w tym specjalistycznego umożliwia osobie, która w wyniku choroby utraciła możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, skierowanie na szkolenia przekwalifikowujące. 3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej jeżeli zapis brzmi: wymaga lub dotyczy osoba niepełnosprawna może starać się o zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej. 4. Uczestnictwa w terapii zajęciowej jeśli zapis brzmi: wymaga, istnieje możliwość uczestniczenia w rehabilitacji prowadzonej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). 5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu ww. przedmiotów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania; 6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. 7. Konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji w powyższych wskazaniach brane są pod uwagę m.in. ograniczenia w funkcjonowaniu czy też konieczność współudziału otoczenia w czynnościach samoobsługowych, rehabilitacji, leczeniu, edukacji itp. 8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (dotyczy dzieci do 16 roku życia). W celu otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego muszą być zaznaczone w orzeczeniu wskazania zawarte w punktach 7 i Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jeśli zapis brzmi: spełnia, oznacza to, że można starać się o uzyskanie karty parkingowej, która zwalnia z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. 10. Prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jeśli zapis w orzeczeniu brzmi: dotyczy, osoba niepełnosprawna może starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego Przy ocenie tego wskazania bierze się pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, a mianowicie, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych. 7

8 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności: - wniosek o wydanie orzeczenia; - kopię dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.); - zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień: - kopię dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne, itp.); - orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Odwołanie od wydanego orzeczenia Jeżeli nie zgadzamy się z orzeczeniem powiatowego zespołu mamy możliwość złożenia odwołania w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie składamy do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Legitymacja osoby niepełnosprawnej Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby. Aby uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o niepełnosprawności (ksero); 2 zdjęcia. 8

9 Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień w pierwszej kolejności określa status osoby nim dysponującej jako osoby niepełnosprawnej w sensie prawnym. Ponadto pozwala korzystać (po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.: w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach, korzystania ze ściśle określonych przywilejów, pracowniczych, możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej; w zakresie rehabilitacji społecznej możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby; ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo telewizyjnych (abonamentu); usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki; uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 Nr 17 poz.162 z późn. zm.); 9

10 ULGI I UPRAWNIENIA Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych Uprawnieni Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednorazowych opiekun lub przewodnik - należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa przewodnika Ulga 95 % 1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych; 2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem. Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - do dwóch przejazdów w roku przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.), z wyjątkiem osób niewidomych niezdolnych do samodzielnej egzystencji w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 78% 37% 49% 93% 10

11 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.) z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji. przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej (znaczny stopień niepełnosprawności, I gr.) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (umiarkowany stopień niepełnosprawności, II gr.) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 37% 51% 37% Rodzaje dokumentów uprawniających do korzystania z ulg ustawowych zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U z 2012 r., poz z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.). 11

12 Uprawnienie do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów: Uprawnieni osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy dzieci i młodzież do lat 16 niepełnosprawna wraz z opiekunem Dokument poświadczający uprawnienie ważny wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności (inwalidzi I grupy) ważna legitymacja Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność wydana przez Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności Osoby uprawnione do korzystania z przejazdów z ulgą 50%: Uprawnieni emeryci i renciści inwalidzi słuchu Dokumenty poświadczające uprawnienie aktualny odcinek renty lub emerytury wraz z dowodem osobistym lub ważna legitymacja organu emerytalno rentowego z dowodem osobistym legitymacja Polskiego Związku Głuchych z wpisem o niepełnosprawności Opiekunem osoby niepełnosprawnej lub dotkniętej inwalidztwem może być osoba, która ukończyła 13 lat, wskazana zostanie przez uprawnionego inwalidę, podróżuje w jego bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży. Podstawa prawna: Uchwała nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XL/995/09 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 października 2009 r. obowiązującymi od r.) w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Czas pracy Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 12

13 Powyższych ograniczeń czasu pracy osób niepełnosprawnych nie stosuje się: 1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Natomiast przy stosowaniu godzinowych stawek wynagrodzenia zasadniczego, przy przejściu pracownika na skrócony czas pracy jego wynagrodzenie ulega podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Przerwa w pracy Osobie niepełnosprawnej bez względu na dobowy wymiar czasu pracy przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Jej czas jest wliczany do czasu pracy. Prawo do dodatkowego urlopu Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Powyższy urlop nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jednakże jeżeli wymiar urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje jej urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w wymiarze 10 dni roboczych. Prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Pracownik ubiegający się o udział w turnusie rehabilitacyjnym powinien uzyskać od lekarza sprawującego nad nim opiekę wniosek o skierowanie na taki turnus. Skierowanie na turnus rehabilitacyjny pracownik powinien przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi mu zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie pracy. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest przedłożony pracodawcy dokument potwierdzający pobyt na turnusie wystawiony przez jego organizatora. 13

14 Łączny wymiar urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. 2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa wyżej oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę to pracodawca jest zwolniony z powyższego obowiązku. ZPCH Podstawowym celem zakładu pracy chronionej (ZPCH) jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniej dla nich pracy, opieki medycznej i rehabilitacyjnej. Zakład pracy chronionej zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków PFRON. Warunki pracy w zakładzie pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. ZAZ Zadaniem zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. W zakładzie aktywności zawodowej zatrudniane są osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Podobnie jak w zakładach pracy chronionej, warunki pracy w zakładzie aktywności zawodowej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych 14

15 i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich, a także zapewniać opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Spółdzielnia socjalna Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Prowadzi działalność łączącą cele gospodarcze i społeczne, która ma na celu umożliwienie jej członkom, którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawne), powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Przepisy wymagają, aby spółdzielnia została założona przez co najmniej 5 osób, nie może mieć jednak więcej niż 50 członków. Założyciele spółdzielni mogą otrzymać jednorazową dotację na podjęcie działalności gospodarczej przyznawaną z Funduszu Pracy, ze środków PFRON lub Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ubiegać się w Starostwie o refundację składek za ubezpieczenie społeczne. Spółdzielnie socjalne mogą korzystać ze zwolnień podatkowych i zwolnień z opłat sądowych. Wykaz Zakładów Pracy Chronionej w Woj. Zachodniopomorskim Lp. Nazwa Adres Nr telefonu 1 P.P.U.H. "Guzmet" ul. Parkowa 15, Złocieniec (94) Z-d Przetw. Spożywczego Michał Szugalski ul. Kolejowa 4, Bobolice (94) "Opak" Leopold Pączka sp. j. ul. Harcerska 9, Szczecinek (94) P.U.Tur.-Reh."Wodnik" H i M Rudniccy sp. j. ul. Wojska Polskiego 28, Ustronie Morskie (94) P.P.U.H. "RASEL" T. I B. Lewandowscy sp. j. ul. Kolejowa 18, Dygowo (94) P.P.H. "OZI" Salitra & Salitra sp. j. ul.władysława Jagiełły 9a, Szczecin (91) Gm.Sp-nia "Samopomoc Chłopska" ul. Rynek 2, Trzebiatów (91) Agencja Ochrony "SZABEL" sp. z o.o. ul. Morska 11, Koszalin (94) P.P.H. "PAPIRUS - II" sp. z o.o. ul. Lotników 51, Stargard Szczeciński (91) Piekarnia - Wyrób i Sprzedaż T.Jakubowski ul. Cieszkowskiego 27, Sławno (59) Ochrona Osób I Mienia G. Kotwicki - sp. j. ul. Magazynowa 1, Łobez (91) ROKA-Niewiadomski sp. k. ul. M. Dąbrowskiej 18, Szczecin (91) JAZON sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 11, Kołobrzeg (94) CODAR SECURITY sp. z o.o. ul. Kościuszki 26, Pyrzyce (91) LOPAK Leopold Pączka ul. Harcerska 9, Szczecinek (94) Włodzimierz Pokorski ul. Jana Kilińskiego 93, Trzebiatów (91) ROKA-BIS Spółka Jawna Niewiadomski i Wspólnicy ul. M. Dąbrowskiej 18, Szczecin (91) MOJSIUK Centum Blacharsko-Lakiernicze SA Stare Bielice 128, Biesiekierz (94) Unia sp. z o.o. ul. Lechicka 23, Koszalin (94) INPROMET - FERROPLAST sp. z o.o. ul. Połczyńska 65, Koszalin (94) BOGUARD Sp. J. ZPCHR Kinga Trubicka, Małgorzata Olejnik tel. (0-91) ul. Harcerzy 3/5, Szczecin, zachodniopomorskie (0-91) Wykaz Zakładów Pracy Chronionej - Spółdzielnie Inwalidów Woj. Zachodniopomorskim Lp. Nazwa Adres Nr telefonu 15

16 1 Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "ARA" ul. Batalionów Chłopskich 120c, Szczecin (91) Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów "Selsin" ul. Sw. Ducha 2a, Szczecin (91) Spółdzielnia Inwalidów "Sinogal" ul. Kościuszki 4, Wałcz (67) Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Mickiewicza 34, Szczecin (91) Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Kolumba 59, Szczecin (91) Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów "Słowianka" ul. Harcerska 42, Szczecinek (94) Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin (91) Spółdz. Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. 7-go Listopada ul. Grodzka 7, Szczecin (91) Zakłady Aktywności Zawodowej w Woj. Zachodniopomorskim Lp. Nazwa Adres Nr telefonu 1 ZAZ "Centralna Kuchnia" ul. Broniewskiego 2, Stargard Szczeciński (91) Zakład Aktywności Zawodowej ul. Mazowiecka 30, Kołobrzeg (94) Zakład Aktywności Zawodowej ul. Garncarska 4, Kamień Pomorski (91) Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej ul. Spełnionych Marzeń 3, Dobra (91) /8 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ulgi pocztowe Zwolnione z opłat są przesyłki ekonomiczne dla ociemniałych w przypadku, gdy: 1) przesyłka nadana jest przez osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej "osobą niewidomą lub ociemniałą", i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, 2) przesyłka nadana jest przez bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej, 3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. Przesyłka dla ociemniałych przesyłka o masie do 7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych(np. karta pamięci, płyta CD), nadane w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Operator wyznaczony zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do usług powszechnych przez: 1) organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki; 2) tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych; 16

17 3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę; 4) doręczanie osobom: a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, b) niewidomym lub ociemniałym - na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej; 5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną. Zapotrzebowanie na tę usługę i wymagane dokumenty zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub u listonosza obsługującego rejon. W chwili obecnej operatorem wyznaczonym na mocy ustawy Prawo pocztowe jest Poczta Polska S.A. Okres na jaki ustawa powierzyła jej ten obowiązek upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003 r. nr 130 poz. 1188). Zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego Osoby zwolnione od opłat abonamentowych 1) co do których orzeczono o: a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub b) całkowitej niezdolności do pracy, c) znacznym stopniu niepełnosprawności, lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym Dokument uprawniający do zwolnienia od opłat orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego 2) które ukończyły 75 lat dowód osobisty 17

18 3) które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalnorentowego. 4) niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości Hz o natężeniu od 80 db) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości Hz o natężeniu od 80 db), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry 5) niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% 6) otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U r. poz. 567) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej Aby uzyskać zwolnienie konieczne jest dopełnienie formalności tj. złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawienie dokumentów potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ww. dokumenty w placówce pocztowej. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. 18

19 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1204); - rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 29 poz. 152 z późn. zm.). Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych Na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 lipca 2014 r. uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. O dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względy na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Tryb wydawania karty parkingowej Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: 1) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za która wniosek składa rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun: 2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa rodzic: 3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. Do wniosku dołącza się - 1 fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm (bez nakrycia głowy i ciemnych okularów), - dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (od dnia 1 lipca 2014 r. wynosi 21 zł), Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku przewodniczący zespołu informuje osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty (nie przysługuje w tym wypadku odwołanie) bądź w przypadku spełnienia wymogów do otrzymania karty informuje o terminie i miejscu odbioru karty. Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. 19

20 Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty parkingowej, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej do 30 czerwca 2014 r. utracą ważność z dniem 1 lipca 2015 r. Osoby uprawnione 1. Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 2. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca zacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Od dnia 1 lipca 2014 r. osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania karty parkingowej. Dotychczas wydane karty takim osobom zachowują ważność nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Wyjątek: Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania, jeżeli posiadają wskazanie do karty parkingowej. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 10 N. Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. Wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. 20

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6

2. Karta parkingowa... 3. * Ulgi w komunikacji PKS i PKP *... 4. * Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*... 6 Spis treści 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze... 2 2. Karta parkingowa... 3 3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Słowackiego 8 Tel. 061 8410 556; 061 8410 533 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ DO 16-GO ROKU ŻYCIA UPRAWNIENIA I ULGI 1 Osoby, które nie ukończyły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo