SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa tel. / 022 / fax / 022 / REGON NIP Znak sprawy: BDG-AK /09 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z ze zm.) - zwanej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu obsługującego program licencyjny Select w ramach Umowy Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej na okres do 31 grudnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Microsoft Ireland Ltd., spółką prawa irlandzkiego. 2. W ramach powyższego zamówienia WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oprogramowania (licencji oraz dysków CD lub wersji binarnej obrazów płyt do pobrania ze strony producenta) w ramach Umowy Microsoft Select: Lp. Nazwa produktu Ilość w sztukach 1. Microsoft System Center Operations Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na 1 okres 3 lat 2. System Center Operations Manager 2007 Client Operations Management License Microsoft System Center Configuration Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na 1 1

2 4. 5. okres 3 lat System Center Configurations Manager 2007 Client Configurations Management License Microsoft Office Project Server Program Software Assurances na okres 3 lat Microsoft Project Standard Project Server CAL Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition Microsoft Office Standard 2007 PL W ramach umowy zawartej z WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY będzie miał możliwość nabywania oprogramowania objętego Umową Microsoft Select. 4. Sprzedaż i dostawy oprogramowania objętego Umową Microsoft Select będą realizowane w ramach potrzeb zgłoszonych pisemnie do WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO. 5. WYKONAWCA zaproponuje upust procentowy, który będzie odnosił się do każdego zamówionego przez ZAMAWIAJĄCEGO produktu objętego Umową Microsoft Select. 6. W umowie będą obowiązywały sugerowane ceny detaliczne na dzień składania zamówienia, podawane przez Microsoft dla produktów dostępnych w ramach Umowy Select po uwzględnieniu niezmiennego, przez cały okres obowiązywania umowy, procentowego upustu zaoferowanego przez WYKONAWCĘ. 7. WYKONAWCA zobowiązany jest do świadczenia na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, bez dodatkowych opłat, następujących usług: 1) świadczenie doradztwa w zakresie zakupu oprogramowania Microsoft, 2) informowanie na bieżąco o wszelkich dostępnych dla ZAMAWIAJĄCEGO akcjach promocyjnych, 3) prowadzenie ewidencji dostarczonych licencji, 4) przejęcie formalności celnych związanych z dostarczeniem dysków CD zawierających zestaw wersji instalacyjnych programów Microsoft, 5) dostarczanie drogą elektroniczną, co miesiąc, aktualnych cenników oprogramowania Microsoft Select do Biura Informatyki w Ministerstwie Skarbu Państwa, przez okres obowiązywania umowy.) 8. Kody opisujące przedmiot zamówienia. Słownik CPV Główny przedmiot: Słownictwo główne Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

3 9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy, że realizacja dostaw i wykonywanie usług, o których mowa w ust. 2 i 7 nie może być powierzona Podwykonawcom. Rozdział 4. Opis części zamówienia ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Rozdział 6. Oferty wariantowe ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia: wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Rozdział 8. Opis warunków udziału w postępowaniu O zamówienie mogą się ubiegać, WYKONAWCY którzy spełniają poniższe warunki. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; co oznacza, że WYKONAWCA musi spełniać następujące warunki: a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi; b) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; c) WYKONAWCA wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - co najmniej 1 zamówienie związane z wykonaniem usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia; d) posiada środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej ,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł; e) jest upoważniony przez Microsoft do odsprzedawania na terenie objętym Umową Select licencji w ramach programu licencyjnego Select posiada aktualny status Microsoft Large Account Reseller. 3

4 Rozdział 9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych przez WYKONAWCĘ wraz z ofertą dokumentów, których wykaz zawiera Rozdział 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać WYKONAWCY występujący wspólnie. WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. WYKONAWCY samodzielnie składający ofertę oraz każdy z wykonawców składających wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy prawo zamówień publicznych. 5. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 6. Nie wniesienie przez WYKONAWCĘ wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzenie się na przedłużenie okresu związania ofertą spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania. Rozdział 10. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem 4

5 podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym WYKONAWCA posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji musi wynikać konkretna kwota w PLN posiadanych środków finansowych lub wysokość zdolności kredytowej w PLN. 8. Oświadczenie lub certyfikat Microsoft potwierdzający, że WYKONAWCA upoważniony jest przez Microsoft do odsprzedawania na terenie objętym Umową Select licencji w ramach programu licencyjnego Select posiada aktualny status Microsoft Large Account Reseller. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu składają: a) każdy z Wykonawców dokumenty wymienione w pkt. 1-5; b) wspólnie dokumenty wymienione w pkt. 6-8; c) pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik. Rozdział 11. Informacja o sposobie porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z WYKONAWCAMI. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. Zawiadomienie o wykluczeniu WYKONAWCY, odrzuceniu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnie unieważnieniu postępowania, a także wyjaśnienia do SIWZ, wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, żądania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy, zawiadomienia o wniesionych protestach oraz rozstrzygnięcie ewentualnych protestów będą przesyłane również faksem. 2. Każdy WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania WYKONAWCÓW mogą być przekazywane faksem, nr faksu (0 22) ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 38 ust. 1 Ustawy. 4. Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do ZAMAWIAJĄCEGO zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 5

6 5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich WYKONAWCÓW w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI. 1. Osobami uprawnionymi ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktowania się z WYKONAWCAMI są: 1) Pani Agnieszka Kowalska, Starszy Specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego MSP; telefon (022) ) Pan Janusz Tomasik, Naczelnik Wydziału w Biurze Informatyki MSP; telefon (022) , 3) Pan Dariusz Karpeta, Główny Specjalista w Biurze Informatyki MSP; telefon (022) , 4) Pan Łukasz Fagasiński, Inspektor. w Biurze Dyrektora Generalnego MSP; telefon (022) ; Rozdział 13. Wadium 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy o numerze: Ministerstwo Skarbu Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa z dopiskiem: wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu obsługującego program licencyjny Select w ramach Umowy Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej na okres do 31 grudnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Microsoft Ireland Ltd., spółką prawa irlandzkiego a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyć je w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 223 Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego w godz w dni robocze. 6

7 Oznacza to, że nie później niż przed terminem składania ofert, w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO muszą znaleźć się ww. formy wadium. 4. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 3) ZAMAWIAJĄCY unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadium niezwłocznie na wniosek WYKONAWCY: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 8. ZAMAWIAJĄCY żąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCÓW, którym zwrócono wadium, na podstawie pkt 7 ppkt 2 i 3 SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. WYKONAWCY wnoszą wadium w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 12. WYKONAWCA, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w całym okresie związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania. Rozdział 14. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 2. WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 7

8 Rozdział 15. Oferta. Ofertę stanowi: 1) Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ. 2) Zaakceptowany projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. 3) Kopia dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium - z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 16. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 1. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Ustawie. 2. Treść oferty, której wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia WYKONAWCY muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY, zgodnie z formą reprezentacji WYKONAWCY określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ. 5. Brak zaakceptowanego projektu umowy w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. 6. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ. 7. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w innym języku WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 9. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 10. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem określonym w ustawie. 11. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10 ust. 2, 4 i 5 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 8

9 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 13. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 3 SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych. 14. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i 3 oraz w ust. 13 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust 12 pkt 2 niniejszego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 11 i 12 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 17. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 18. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: Znak sprawy: BDG-AK /09 Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa pok. Nr 223 Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego Oferta na wybór podmiotu obsługującego program licencyjny Select w ramach Umowy Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej na okres do 31 grudnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Microsoft Ireland Ltd., spółką prawa irlandzkiego Nie otwierać przed terminem 26 października 2009 r. do godz. 11: WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić (poprawić, uzupełnić) ofertę. 19. Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 20. WYKONAWCA może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może wydać ofertę WYKONAWCY, tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony WYKONAWCY do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty. 9

10 Rozdział 17. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2009 r. do godz. 10:00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr WYKONAWCA, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Rozdział 18. Miejsce i termin otwarcia ofert 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 26 października 2009 r. o godz. 11:00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek. Rozdział 19. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględniać musi podatek od towarów i usług. Cena oferty zostanie obliczona na podstawie cen brutto sugerowanych przez Microsoft na dzień r. ustalona w oparciu o średni kurs euro NBP dla produktów: a) Microsoft System Center Operations Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na okres 3 lat b) System Center Operations Manager 2007 Client Operations Management License c) Microsoft System Center Configuration Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na okres 3 lat d) System Center Configurations Manager 2007 Client Configurations Management License e) Microsoft Office Project Server Program Software Assurances na okres 3 lat f) Microsoft Project Standard 2007 g) Project Server CAL 2007 h) Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition i) Microsoft Office Standard 2007 PL po uwzględnieniu upustu, który będzie niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy. 1. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczypospolitej Polskiej (PLN). Rozdział 20. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującym kryterium: Cena waga: 100 %, sposób oceny: minimalizacja 10

11 2 Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). 3. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez WYKONAWCĘ w zakresie ww. kryterium. 4. WYKONAWCA obliczy łączną cenę brutto oferty w następujący sposób: Lp. Produkt 1. Microsoft System Center Operations Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na okres 3 lat 2. System Center Operations Manager 2007 Client Operations Management License 3. Microsoft System Center Configuration Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na okres 3 lat 4. System Center Configurations Manager 2007 Client Configurations Management License 5. Microsoft Office Project Server Program Software Assurances na okres 3 lat 6. Microsoft Project Standard Project Server CAL Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 9. Microsoft Office Standard 2007 PL Cena jednostkowa brutto w PLN sugerowana przez Microsoft według stanu na dzień 26 października 2009 r. Proponowany przez Wykonawcę procentowy upust (stały) Cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu 5. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: oferta najkorzystniejsza oferta porównywana X waga 6. W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielania przez WYKONAWCÓW pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 11

12 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. Rozdział 21. Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 1. ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2. Z wybranym WYKONAWCĄ zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 10 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 3. ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale 21 ust 2 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 4. WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże ZAMAWIAJĄCEMU informacje dotyczące: 1) formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) wyznaczenia osób reprezentujących stronę umowy; 3) banku i numeru rachunku bankowego na jaki ma być wypłacone wynagrodzenie należne za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozdział 22. Ogólne warunki umowy Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. Rozdział 23. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 1. WYKONAWCOM, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. Skarga do sądu przysługuje również ZAMAWIAJACEMU. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy można wnieść protest do ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do ZAMAWIAJĄCEGO w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Protesty mogą być przekazywane za tylko pośrednictwem faxu lub pisemnie. 5. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do ZAMAWIAJACEGO w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 12

13 7. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 8. Protest powinien wskazywać: 1) oprotestowaną czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, 2) żądanie protestującego, 3) zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 9. Kopię wniesionego protestu ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekazuje WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 10. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się WYKONAWCY, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania; 1) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, 2) do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. WYKONAWCA zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do ZAMAWIAJĄCEGO przekazując jednocześnie jego kopię WYKONAWCY wnoszącemu protest. 12. ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia; 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3) wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 13. Protest inny, niż wymieniony w pkt 12 ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 14. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach uznaje się za jego oddalenie. 15. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania ZAMAWIAJĄCY przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz WYKONAWCOM, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza się również na stronie internetowej, na której jest udostępniana. 16. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 17. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania ZAMAWIAJĄCEMU. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 18. ZAMAWIAJĄCY przesyła kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 19. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój 13

14 interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 20. Czynności WYKONAWCY, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.... podpis Zamawiającego Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków - wzór, Załącznik nr 2 Formularz oferty - wzór, Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych zamówień, Załącznik nr 4 - Projekt umowy. 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OŚWIADCZENIE z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu obsługującego program licencyjny Select w ramach Umowy Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej na okres do 31 grudnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Microsoft Ireland Ltd., spółką prawa irlandzkiego; Ja (imię i nazwisko składającego oświadczenie) niżej podpisany..... działając w imieniu i na rzecz.. firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy... oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z zm. zm. ) WYKONAWCA: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Miejscowość......dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 15

16 FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 1. Dane dotyczące Wykonawcy: 1) Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy ) nr tel./fax... 3) REGON... 4) NIP Składamy ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest wybór podmiotu obsługującego program licencyjny Select, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Cena oferty WYKONAWCA obliczy łączną cenę brutto w następujący sposób: Lp Produkt Microsoft System Center Operations Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na okres 3 lat System Center Operations Manager 2007 Client Operations Management License Microsoft System Center Configuration Manager 2007 with SQL Server Technology. Program Software Assurances na okres 3 lat System Center Configurations Manager 2007 Client Configurations Management License Microsoft Office Project Server Program Software Assurances na okres 3 lat I. Cena jednostkowa brutto w PLN sugerowana przez Microsoft według stanu na dzień 26 października 2009 r. II. Proponowany przez Wykonawcę procentowy upust (stały) III. Cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu upustu 16

17 6. Microsoft Project Standard Project Server CAL Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition 9. Microsoft Office Standard 2007 PL 10. Łączna cena brutto*- Łączna cena brutto* po zastosowaniu upustu wynosi (pozycja 10):... zł (słownie: złotych). a) Wykonawca obowiązany jest podać, zgodnie z powyższą tabelą ceny jednostkowe brutto w złotych polskich sugerowane przez Microsoft według stanu na dzień r. dla produktów wskazanych w pkt 1-9, ustaloną w oparciu o średni kurs euro NBP, wyrażoną w procentach wysokość upustu, ceny jednostkowe brutto dla wskazanych produktów po uwzględnieniu upustu, a także łączną wartość całego zamówienia (pozycja 10). Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto określona w pozycji 10. b) Oferujemy procentowy upust od poziomu cen sugerowanych przez Microsoft zawartych w cennikach dla Listy Produktów, na wszystkie nabywane w ramach Umowy Select produkty w wysokości...%, który jest niezmienny i będzie obowiązywał przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Okres gwarancji: 90 dni od instalacji oprogramowania objętego Umową Microsoft Select w jednostce centralnej komputera. 6. Wadium w kwocie... zostało wniesione w dniu... w formie Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium: Akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8.Jesteśmy świadomi, że jeżeli: - odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, 17

18 to wniesione przez nas wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający. Miejscowość.....dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu obsługującego program licencyjny Select w ramach Umowy Microsoft Select nr 80S60033 podpisanej na okres do 31 grudnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Microsoft Ireland Ltd., spółką prawa irlandzkiego, oświadczamy, że w okresie od dnia... do dnia... zrealizowaliśmy następujące zamówienia porównywalne z zakresem niniejszego zamówienia: Lp. Opis wykonanego zamówienia Wartość przedmiotu netto Data wykonania zamówienia Nazwa i adres Odbiorcy Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie. Miejscowość.....dnia (podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) 19

20 PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Umowa nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA- MINISTREM SKARBU PAŃSTWA, z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 36/Wspólna 6, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Borowca Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Skarbu Państwa, zwanym w dalszej treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM, a... z siedzibą / adresem w... przy ul.... zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS... / wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem... zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:... zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/ Zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że do chwili zawarcia Umowy upoważnienia osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy nie uległy zmianie. Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje oprogramowanie (licencji oraz dysków CD lub wersji binarnej obrazów płyt do pobrania ze strony producenta) w ramach Umowy Microsoft Select 80S60033 zwane dalej Przedmiotem umowy zawartej na okres do 31 grudnia 2011 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Microsoft Ireland Operations Limitem B.V., spółką prawa irlandzkiego i poświadczonej przez Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 195A. 2. Zamawiający będzie składał Wykonawcy każdorazowo pisemne zamówienie (faksem lub listem poleconym) na zamawiane produkty. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, następujących usług: 20

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo