Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04. Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń"

Transkrypt

1 Instrukcja wewnętrzna I1/7.5-03/04 Instrukcja stosowania zabezpieczeń do pożyczek i poręczeń Działdowo, marzec 2006 Spis treści 1) Rozdział I 1-13 Postanowienia ogólne 2) Rozdział II Weksel 3) Rozdział III Przelew (cesja) wierzytelności 4) Rozdział IV Przewłaszczenie 5) Rozdział V Blokada rachunku bankowego 6) Rozdział VI Hipoteka 7) Rozdział VII Zastaw rejestrowy

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Udzielanioe pożyczek - Załączniki 1 1. Instrukcja niniejsza określa rodzaje prawnego zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. zwaną w dalszej części DAR, zasady ich stosowania oraz wzory odpowiednich oświadczeń, wniosków, umów i rejestrów. 2. Wymienione w Instrukcji rodzaje prawnego zabezpieczenia pożyczek stanowią katalog przykładowy a wzory umów i druków mają charakter ramowy i będą dostosowane do indywidualnych przypadków. 3. Umowy odbiegające od przyjętego wzoru, lub zmienione w celu dostosowania ich do obowiązującego prawa, winny być konsultowane z radcą prawnym. 4. W celu prawidłowego ustanawiania prawnego zabezpieczenia pożyczek należy uwzględniać zmiany w obowiązujących przepisach prawa. 5. Wszelkie zmiany dokonane w niniejszej instrukcji celem dostosowania druków do obowiązującego prawa winne być potwierdzone przez radcę prawnego. 6. Ilekroć w treści Instrukcji jest mowa o DAR, Funduszu, Funduszu Pożyczkowym, należy przez to rozumieć Fundusz Pożyczkowy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A., a także Prezesa Zarządu, Zarząd i Dyrektora Funduszu, których szczegółowe kompetencje decyzyjne określają inne regulaminy organizacyjne DAR. 2 Zabezpieczenie pożyczki ma na celu zapewnienie DAR zwrotu udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami lub zaspokojenie się przez DAR z przedmiotu zabezpieczenia w razie gdyby Pożyczkobiorca nie uregulował należności w terminach ustalonych umową pożyczki W celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności pożyczkowych, DAR może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. 2. Zabezpieczenie pożyczki winno być ustanowione przez Pożyczkobiorcę lub przez osoby trzecie. 3. Zabezpieczenie pożyczki powinno być ustanowione przed uruchomieniem pożyczki. DAR może żądać dodatkowego zabezpieczenia pożyczki w czasie trwania umowy pożyczki. 4. DAR może, w uzasadnionych wypadkach, uruchomić pożyczkę w całości lub jej części przed uzyskaniem wszystkich zabezpieczeń przewidzianych umową pożyczki. Decyzje w sprawie: 1) rodzaju zabezpieczenia pożyczki, 2) odstąpienia od ustanowienia zabezpieczenia, 3) żądania więcej niż jednego zabezpieczenia bądź zmiany sposobu zabezpieczenia, 4) zwolnienia zabezpieczenia w sytuacji określonej w 6 ust.2 4 podejmuje Prezes DAR, na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy. W celu podjęcia decyzji Prezes DAR może zasięgnąć opinii Komisji Kwalifikacyjnej i/lub Dyrektora Funduszu. 5 Rodzaj prawnego zabezpieczenia w imieniu DAR, ustala Dyrektor Funduszu z uwzględnieniem 1 ust 6, w porozumieniu z Pożyczkobiorcą, biorąc pod uwagę: 1) rodzaj i wysokość pożyczki oraz okres zapadania pożyczki, 2) status prawny Pożyczkobiorcy oraz osób trzecich udzielających zabezpieczenia, 3) sytuację finansową Pożyczkobiorcy oraz osób trzecich udzielających zabezpieczenia, 4) typowe oraz indywidualne ryzyko związane z udzieleniem pożyczki, 5) cel finansowania ze środków pożyczki, 6) cechy danego zabezpieczenia wynikające z regulujących go przepisów prawnych, 7) sposób ustanowienia zabezpieczenia, 8) dotychczasowe doświadczenia w zakresie stosowania i realizacji poszczególnych form zabezpieczenia, 9) przesłanki i zakres odpowiedzialności osób udzielających zabezpieczenia, 10) dotychczasową historię regulacji zobowiązań klienta.

3 6 1. Na zabezpieczenie pożyczki można stosować jeden lub kilka rodzajów zabezpieczenia jednocześnie. 2. W razie spłaty części kredytu, na zabezpieczenie którego zostało ustanowione więcej niż jedno zabezpieczenie, DAR może, na uzasadniony wniosek Pożyczkobiorcy zgodzić się na zwolnienie niektórych zabezpieczeń lub dokonać zamiany sposobu zabezpieczenia, o ile: 1) pozostałe rodzaje zabezpieczenia lub zmiana rodzaju zabezpieczenia w pełni zaspokajają interesy DAR, 2) istnieją przesłanki, że pozostała do zwrotu część pożyczki zostanie spłacona w sposób określony w umowie pożyczki., 3. Jeżeli w trakcie trwania pożyczki, ustanowione zabezpieczenie straci znacznie na wartości, w stopniu niepokrywającym aktualnych zobowiązań pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, DAR może żądać zwiększenia zabezpieczenia, pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki Ustanowione zabezpieczenia muszą być zapisane w umowie pożyczki. 2. Zmiana rodzaju zabezpieczenia dokonana w trakcie trwania umowy pożyczki wymaga formy aneksu do umowy pożyczki oraz ustanowienia formalnego zabezpieczenia pożyczki zabezpieczającego w pełni interesy DAR. 3. W przypadku braku zgody Pożyczkobiorcy na zawarcie aneksu, DAR zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy pożyczki Podpisy na dokumentach związanych z zabezpieczeniem pożyczki powinny pochodzić od osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych i być składane w obecności pracownika DAR. 2. Wymóg określony w ust.1 nie dotyczy dokumentów sporządzanych przez DAR lub notariusza oraz dokumentów z podpisami poświadczonymi przez notariusza. 3. DAR jest zobowiązany sprawdzać na podstawie wypisów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz ewidencji działalności gospodarczej (obowiązującej przez okres przewidziany Ustawą Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym), czy osoby składające oświadczenia woli związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytów działają w granicach przysługujących im uprawnień Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. 2. W przypadku poniesienia kosztów przez DAR związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest je zwrócić. 3. Obowiązek ponoszenia lub zwrotu kosztów przez Pożyczkobiorcę, o których mowa w ust 1 i 2 winien być zawarty w umowie pożyczki Po spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę DAR wydaje Pożyczkobiorcy, na jego żądanie, pokwitowanie spłaty pożyczki. Dokumenty związane z prawnym zabezpieczeniem pożyczki DAR wydaje na wniosek Pożyczkobiorcy, zachowując kserokopie dokumentów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez obie strony. 2. W przypadku spłaty pożyczki przez osobę trzecią, DAR wydaje na żądanie osoby trzeciej pokwitowanie informujące o spłacie pożyczki oraz odpowiednie dokumenty umożliwiające dochodzenie roszczeń od Pożyczkobiorcy. 3. DAR zachowuje w aktach kserokopie wydanych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez okres 5 lat. 11 Jeżeli uprawnienia do zaspokojenia się z rzeczy lub prawa są ograniczone prawami osób trzecich (współwłasność łączna np. wspólność majątkowa małżonków, wspólność majątkowa wspólników spółki osobowej) konieczna jest zgoda tych osób na ustanowienia danego rodzaju zabezpieczenia. 12 DAR może potrącić ze swojego długu wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie nadszedł, jeżeli podmiot będący dłużnikiem został postawiony np. w stan likwidacji, upadłości oraz we wszystkich tych wypadkach, gdy służy mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności. 13 W przypadku ustanawiania zabezpieczenia pożyczki należy brać pod uwagę możliwość istnienia lub powstania w przyszłości, zastawu lub hipoteki na rzecz Skarbu Państwa wynikających z ustaw przyznających Skarbowi Państwa pierwszeństwo ustawowe.

4 ROZDZIAŁ II Weksel własny in blanco Udzielanioe pożyczek - Załączniki Jako zabezpieczenie pożyczki DAR może przyjąć weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę lub osobę trzecią. 2. Weksel jest papierem wartościowym o określonej ściśle przez prawo formie, charakteryzujący się tym, że umieszczenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego. Wystawienie weksla in blanco Weksel własny in blanco z zasady powinien być wystawiony na urzędowym blankiecie wekslowym i opatrzony w następujące zapisy: a) klauzulę bez protestu / obligatoryjnie/. b) sola c) podpis wystawcy weksla, d) w przypadku składania weksla wraz z poręczeniem podpis poręczyciela. 2. W przypadku przyjęcia weksla w innej formi niż blankiet urzędowy, powinien zawierać wszystkie elementy określone prawem wekslowym takie jak: a) nazwę weksel w samym tekście dokumentu w języku w jakim go wystawiono, b) podpis wystawcy weksla, c) w przypadku składania weksla wraz z poręczeniem podpis poręczyciela. d) w przypadku składania weksla wraz z poręczeniem podpis poręczyciela /i/, e) klauzulę dodatkową bez protestu, obligatoryjnie w przypadku weksla trasowanego. f) określenie charakteru weksla -weksel własny /sola weksel /, g) bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, h) oznaczenie domicyliatu /miejsca płatności weksla/. 3. Kwota zobowiązania wekslowego (słownie i cyfrowo), określenie remitenta tj., data zapłaty, oraz data wystawienia weksla zostają wpisane (uzupełnione ) przez DAR w przypadku dochodzenia roszczeń Podpis wystawcy weksla dotyczy całej treści weksla i dlatego wystawca winien go umieścić poniżej treści weksla na przedniej stronie. 2. Podpis musi być własnoręczny (nie może to być pieczęć, stempel albo inny znak uczyniony sposobem mechanicznym), podpis winien być składany w zwykle używanej przez wystawcę formie. 3. Podpis przedsiębiorcy obejmuje pieczęć zawierającą pełne brzmienie firmy, tak jak jest ona wpisana w odpowiednim rejestrze oraz własnoręczne podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu tej jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w 8 instrukcji. 4. Jeżeli weksel podpisany jest przez pełnomocnika winien on zawierać własnoręczny podpis pełnomocnika oraz wskazywać jego stosunek do reprezentowanego np. Józef Malinowski jako pełnomocnik Marii Kowal. 5. W przypadku braku oznaczenia na wekslu, że osoba podpisująca się jako wystawca występuje w charakterze pełnomocnika innej osoby, odpowiada ona sama z weksla. 6. Jeżeli wystawcą weksla jest osoba pozostająca we wspólności majątkowej małżeńskiej, koniecznym jest uzyskanie zgody współmałżonka, na wystawienie weksla, wyrażonej w odrębnym dokumencie lub poręczenie wekslowe. 7. Obok podpisów składanych na wekslu powinien być wpisany adres zamieszkania, pesel i nr. dowodu tożsamości Do podpisania weksla uprawnione są: 1) osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorcy ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym 2) osoby uprawnione do reprezentowania stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym, 3) osoby uprawnione do reprezentowania spółek. DAR w każdym przypadku ustalania osób uprawnionych do podpisania weksla winien badać statuty, umowy, wyciągi z rejestru, uchwały wspólników. 2. W imieniu podmiotów wymienionych w ust.1 mogą występować pełnomocnicy posiadający pełnomocnictwo szczególne do zaciągania zobowiązań wekslowych. 3. Pełnomocnik może podpisać weksel w granicach swego umocowania (np. gdy ma pełnomocnictwo do podpisywania weksli na określoną sumę, nie może podpisać weksla na sumę wyższą). Pełnomocnictwo pozostaje w DAR w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Pełnomocnik podpisujący weksel wskazuje wyraźnie w czyim imieniu działa (np. Jan Kowalski pełnomocnik

5 spółki/przedsiębiorstwa/spółdzielni...) Udzielanioe pożyczek - Załączniki 18 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe. Deklaracja wystawcy weksla i deklaracja poręczyciela Łącznie z blankietem wekslowym każdy wystawca, dla każdego weksla składa w DAR deklarację wekslową. Stanowi ona porozumienie pomiędzy DAR a wystawcą weksla co do zasad wypełnienia weksla przez DAR. W przypadku istnienia poręczenia (avalu) na wekslu, deklarację wekslową wypełnia/podpisuje również każdy poręczyciel. Wzór deklaracji wystawcy weksla własnego in blanco wraz z wzorem deklaracji poręczyciela określony jest w Oświadczenie woli DAR o zawarciu tego porozumienia następuje w momencie przyjęcia deklaracji. Deklaracja wekslowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje DAR, a drugi otrzymuje wystawca. Jeżeli weksel podpisało w charakterze wystawcy kilka osób DAR sporządza tyle jednobrzmiących egzemplarzy deklaracji ilu było wystawców weksla. 3. Deklarację wekslową otrzymują również poręczyciel/le w przypadku gdy weksel był przez nich poręczany. Poręczyciele wypełniają dodatkowo Oświadczenie Poręczycieli ( 29.a), w którym określają swoją wiarygodność i Pożyczkobiorcy. 4. DAR zobowiązany jest dokładnie badać zgodność zapisów na wekslu z wypełnionymi deklaracjami wystawcy i poręczycieli. Złożenie weksla w DAR Weksel wypełniony zgodnie z zasadami określonymi w paragrafach poprzedzających zostaje wydany DAR. 2. DAR prowadzi Rejestr weksli przyjętych na zabezpieczenie spłaty pożyczek, który zawiera zapisy: L.p. nr wniosku, imię i nazwisko wnioskodawcy, imię i nazwisko wystawcy weksla, imię i nazwisko poręczycieli, datę wydania, podpis odbiorcy weksla Opłatę skarbową od weksla zobowiązany jest uiścić wystawca weksla. 2. Zapłaty opłaty skarbowej w zależności od kwoty zobowiązania wekslowego, dokonuje wystawca weksla poprzez zastosowanie urzędowego blankietu wekslowego lub znakami opłaty skarbowej albo gotówką lub bezgotówkowo na rachunek bankowy właściwego urzędu miasta (gminy). Zasady przechowywania weksli 22 Weksle oraz deklaracje w sprawie wypełnienia weksla należy przechowywać zgodnie z zasadami określonymi w DAR dotyczącej przechowania przedmiotów dokumentów i papierów wartościowych - depozyty. Poręczenie wekslowe Zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowym co do całości sumy wekslowej lub jej części. 2. Poręczenia może udzielić osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przed przyjęciem poręczenia DAR sprawdza, czy stan finansowy poręczyciela daje gwarancję spłaty udzielanej pożyczki. 2. Jeżeli poręczenia wekslowego udziela osoba pozostająca w związku małżeńskim ważność poręczenia wekslowego uzależniona jest od zgody współmałżonka poręczyciela, jeżeli poręczenie stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym. Zgodę współmałżonek składa w formie pisemnej. Zaleca się przyjęcie przez DAR poręczenia wekslowego obu małżonków poręczyciela.

6 25 1. Poręczenie umieszcza się na przedniej stronie weksla, na jego odwrocie lub na przedłużku. Poręczenia przyjmowane na odwrocie weksla wymagają wyraźnego zaznaczenie słowa "poręczam/my za..." oraz własnoręczne podpisanie się poręczyciela wraz z zapisem adresu zamieszkania, pesel, nr. dowodu tożsamości. 2. Poręczenie oznacza się wyrazem poręczam, aval lub innym zwrotem równoznacznym, podpisuje je poręczyciel. Poręczać można za całość lub za część kwoty zobowiązania wekslowego. Poręczenie częściowe musi być wyraźnie na wekslu zaznaczone np. zwrotem: poręczam do kwoty Poręczenie powinno wskazywać osobę, za którą poręczono. Przy braku takiego określenia uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę. 4. Sam podpis na przedniej stronie weksla uważa się za udzielenie poręczenia z wyjątkiem, gdy jest to podpis wystawcy lub trasata. Do zasad składania podpisu przez poręczyciela stosuje się odpowiednio W przypadku poręczenia na wekslu in blanco poręczyciel oprócz złożenia podpisu - podpisuje również deklarację do weksla in blanco. 6. Poręczenie wekslowe nie może być odwołane nawet wtedy gdy dotyczy ono weksla niezupełnego, nie zawierającego w chwili jego wystawienia oznaczenia sumy wekslowej i daty płatności weksla ale stanowiącego bezterminowe zabezpieczenie przyszłego długu wystawcy Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył. 3. Poręczyciel odpowiada solidarnie z innymi zobowiązanymi z weksla, tj. każdy za całą sumę wekslową, do wysokości której poręczył. 4. Roszczenia przeciwko poręczycielowi ulegają przedawnieniu w tym samym terminie co przeciwko osobie za którą poręczył. 5. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręczył było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej samego weksla. 6. Jeżeli na skutek czynności prawnej pomiędzy DAR, a Pożyczkobiorcą ma zmienić się zakres zobowiązania wystawcy weksla będącego Pożyczkobiorcą, poręczyciel wekslowy musi wyrazić na to zgodę (zmiana kwoty pożyczki, wydłużenie terminu spłaty itd.). 27 Poręczenia wekslowe wolne są od podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwrot weksla przez DAR Jeżeli spłaty pożyczki wraz z odsetkami dokonał Pożyczkobiorca (wystawca weksla) DAR ma obowiązek zwrócić mu weksel. Odebranie weksla osoba upoważniona do jego odebrania potwierdza własnoręcznym podpisem na deklaracji wekslowej pozostającej w DAR. 2. W przypadku zapłaty przez poręczyciela wierzytelności zabezpieczonej wekslem - DAR uzupełnia weksel. Po wypełnieniu weksla DAR stwierdza (kwituje) na odwrocie weksla fakt zapłaty przez poręczyciela i wydaje weksel poręczycielowi. Pokwitowania dokonuje się przez umieszczenie na wekslu zapisu: Zapłata dokonana przez poręczyciela... w dniu, data i miejscowość. Pokwitowanie podpisują osoby uprawnione do reprezentowania DAR.

7 29 WZÓR DEKLARACJI WYSTAWCY I PORĘCZYCIELA WEKSLA IN BLANCO DEKLARACJA WEKSLOWA Działdowo, dnia... Pana/i Państwo... zamieszkały (-a, -li) w... legitymujący się dowodem (-ami) osobistymi seria... nr... seria... nr... zwany (-a, -i), dalej wystawcą weksla, niniejszym składam (-y) deklarację wekslową na zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. na podstawie Umowy pożyczki nr... z dnia... r. w kwocie... zł (słownie złotych:...). W załączeniu składam (-y) do dyspozycji Pożyczkodawcy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. weksel in. blanco z klauzulą bez protestu z mojego (naszego) wystawienia. W razie nie wywiązania się przeze mnie (nas) z umowy pożyczki w terminie umownym, nie uiszczenia jakiejkolwiek należności z tytułu zaciągniętej pożyczki, wymagalnej i płatnej zgodnie z umową pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo wypełnić składany weksel na sumę odpowiadającą mojemu (naszemu) zadłużeniu u Pożyczkodawcy łącznie z odsetkami i kosztami oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według swego uznania, zawiadamiając mnie (nas) listem poleconym pod wyżej wskazany adres. Zawiadomienie powinno być wysłane w takim terminie, abym mógł (byśmy mogli) je otrzymać na 7 dni przed dniem zapłaty. Należność przekażę (-my) na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w PKO BP S.A. Oddział w Działdowie nr (podpis wystawcy weksla) (podpis wystawcy weksla) Niniejszym poręczamy solidarnie do wysokości sumy wekslowej za wszelkie zobowiązania wynikające z udzielonego przez Pożyczkodawcę - Działdowską Agencję Rozwoju S.A. pożyczki... Dowodem poręczenia są złożone przez nas podpisy na wekslu wystawcy jako poręczyciele za wystawcę. W razie wypełnienia weksla przez Pożyczkodawcę, należy nas zawiadomić na równi z wystawcą w takim terminie, abyśmy mogli zawiadomienie otrzymać na 7 dni przed dniem zapłaty. Podpisy poręczycieli:

8 30... data, miejscowość ZAWIADOMIENIE O WYPEŁNIENIU WEKSLA z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty Sz.Pani/Pan zawiadamia, że weksel własny wystawiony przez : poręczony przez... został wypełniony zgodnie z doręczoną Agencji deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą aktualnemu, na dzień zawiadomienia zadłużeniu wystawcy weksla z tytułu udzielonej /pożyczki kredytu wraz z należnymi odsetkami i kosztami na kwotę...jako datę płatności weksla wyznaczamy dzień... Miejscem płatności weksla jest... Przesyłając niniejsze zawiadomienie, zastępujące przedstawienie weksla do zapłaty, wzywamy jednocześnie, do solidarnej zapłaty całości zobowiązania wekslowego w terminie do dnia....po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu DAR S.A. skieruje sprawę do sądowego postępowania nakazowego, a następnie do postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powiększenie zadłużenia wobec Agencji. Otrzymują : 1/ Adresat 2/ Poręczyciel/e 3/ a/a... podpisy za DAR

9 ROZDZIAŁ III Przelew (cesja) wierzytelności. Udzielanioe pożyczek - Załączniki Przelew (cesja) wierzytelności następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą (cedentem) a DAR (cesjonariuszem), na mocy której Pożyczkobiorca przenosi na DAR swoją wierzytelność wobec określonego dłużnika, jako zabezpieczenie własnego zobowiązania wobec DAR z tytułu udzielonej pożyczki. 2. Możliwa jest cesja zarówno całej wierzytelności, jak i jej części (o ile jest to wierzytelność podzielna). Dopuszczalne jest także zbycie jedną umową kilku wierzytelności przysługujących zbywcy względem jednego lub różnych dłużników. W każdym przypadku konieczne jest jednak, aby zbywana wierzytelność była w dostatecznym stopniu oznaczona, zindywidualizowana tzn. powinien być wyraźnie oznaczony stosunek zobowiązaniowy (z reguły umowa) z którego ona wynika, a także strony tego stosunku oraz charakter i zakres przedmiotu świadczenia. 3. Przelew wierzytelności, jako zabezpieczenie zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec DAR z tytułu udzielonej pożyczki, może dotyczyć także wierzytelności przysługującej osobie trzeciej względem określonego dłużnika. W tym przypadku umowa przelewu wierzytelności zawierana jest z DAR przez osobę trzecią (która w umowie cesji występuje jako cedent). 4. Przedmiotem przelewu wierzytelności mogą być również wierzytelności przyszłe, mające powstać względem określonego dłużnika oraz z określonego tytułu prawnego (np. oznaczonej umowy sprzedaży, najmu itp.). 5. Wskazane jest przyjmowanie, tytułem zabezpieczenia, jedynie cesji wierzytelności pieniężnych. W szczególności mogą to być cesje wierzytelności pieniężnych z tytułu najczęściej występujących w obrocie gospodarczym umów np.: sprzedaży, dostawy, zlecenia, najmu i dzierżawy, o dzieło, o roboty budowlane, ubezpieczenia, pożyczki, gwarancji, rachunku bankowego i akredytywy. 6. Terminy płatności przelewanych wierzytelności powinny być dostosowane do terminów spłaty pożyczki, tak by możliwość skorzystania z ustanowionego w ten sposób zabezpieczenia istniała w całym okresie zadłużenia Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki. 7. Jako zabezpieczenie nie może być przyjęta wierzytelność umownie lub ustawowo ograniczona w zbywalności, wierzytelność przedawniona, sporna oraz taka, której dłużnicy zagrożeni są upadłością, niewypłacalnością lub likwidacją. 8. DAR jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia tytułu prawnego wierzytelności, która ma być przeniesiona na rzecz DAR oraz możliwości jej przeniesienia i realnego ściągnięcia. 1. Przelew (cesja) wierzytelności na rzecz DAR dokonywana jest zasadniczo w zwykłej formie pisemnej. 2. Ogólny wzór umowy przelewu wierzytelności zawarty jest w Do skuteczności przelewu wierzytelności wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków stosuje się zasady dotyczące poręczenia. 1. DAR może również przyjąć jako dodatkowe zabezpieczenie cesję (przelew) wierzytelności z tytułu zawartych przez Pożyczkobiorcę lub osobę trzecią, umów ubezpieczenia mienia. Przyjęcie zabezpieczenia w postaci cesji praw z umowy ubezpieczenia będzie szczególnie uzasadnione w przypadku ustanowienia na rzecz DAR zabezpieczeń rzeczowych w postaci zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia oraz hipoteki. Cesja praw z umów ubezpieczenia będzie miała wówczas charakter akcesoryjny (uzupełniający) względem wyżej wymienionych zabezpieczeń rzeczowych. Dokonanie takiej cesji będzie stanowiło zabezpieczenie interesu DAR na wypadek gdyby na skutek określonych zdarzeń losowych (np. kradzież, zniszczenie, uszkodzenie) doszło do znacznego zmniejszenia się wartości rzeczy obciążonych (zastaw, hipoteka) lub przewłaszczonych na rzecz DAR Wzór umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia mienia został określony w Z uwagi na fakt, że na podstawie umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić wobec ubezpieczającego określone świadczenie pieniężne w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a więc wystąpienia zdarzenia przyszłego i niepewnego, niecelowe jest przyjmowanie przez DAR cesji praw z umowy ubezpieczenia jako zabezpieczenia samoistnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, gdy zdarzenie takie już wystąpiło, a w wyniku tego ubezpieczający nabył już prawo do żądania wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń. 4. Jeżeli z dokumentów gwarancyjnych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia nie wynika, że ubezpieczenie mienia ruchomego trwa nadal pomimo przejścia własności rzeczy na osobę trzecią (przewłaszczenie), warunkiem przyjęcia przez DAR cesji praw umowy ubezpieczenia, musi być wyrażenie przez zakład ubezpieczeń zgody na trwanie takiego ubezpieczenia pomimo przeniesienia własności rzeczy ubezpieczonej. 5. Wzór pisma do zakładu ubezpieczeń o wyrażenie zgody na dalsze trwanie ubezpieczenia został określony w 45.

10 34 1. Przepisy niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio do cesji praw z umowy ubezpieczenia na życie. W przypadku umowy ubezpieczenia na życie zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z chwilą śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią określonego wieku. 2. Ubezpieczony może wskazać zarówno DAR jako osobę uprawnioną (tzw. uposażony) do otrzymania sumy ubezpieczenia na wypadek jego śmierci, jak również może wręczyć polisę ubezpieczeniową na okaziciela. 3. Przy przyjęciu takiego zabezpieczenia należy pamiętać, że ubezpieczający ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia na życie, jak również może zmienić lub odwołać dyspozycję, w której wskazał osobę uprawnioną od odbioru świadczenia (uposażony) W umowie przelewu wierzytelności Cedent zobowiązuje się powiadomić pisemnie o dokonanym przelewie dłużnika wierzytelności. 2. Ogólny wzór zawiadomienia dłużnika o dokonanym przelewie wierzytelności zawarty jest w Wzór zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o cesji praw z tytułu umowy ubezpieczenia zawarty jest w Dłużnik Cedenta potwierdza na piśmie przyjęcie do wiadomości faktu dokonania przelewu wierzytelności. 2 DAR korzysta z przelanych na jego rzecz wierzytelności w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z umowy pożyczki. W tym celu w potwierdzeniu, o którym mowa w ust.1, dłużnik zobowiązuje się do przekazywania kwot z tytułu przelanej wierzytelności, na rachunek DAR po otrzymaniu wezwania DAR. W przypadku braku takiego wezwania dłużnik zobowiązuje się przekazywać powyższe kwoty na rachunek Cedenta. 3. Wzory potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają 43 i Przez zawarcie umowy przelewu wierzytelności DAR nabywa tylko te prawa, które względem dłużnika służyły Cedentowi. Dłużnikowi Cedenta służą przeciwko DAR wszelkie zarzuty, jakie służyły mu przeciwko Cedentowi w chwili powzięcia wiadomości o przelewie wierzytelności. 38 Z chwilą spłaty pożyczki, przelane na DAR wierzytelności w zakresie nie wykorzystanym przez DAR dla zaspokojenia należności z tytułu pożyczki, są przenoszone - mocą postanowień umowy przelewu wierzytelności z powrotem na Cedenta Umowa przelewu wierzytelności nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. 2. Do przelewu wierzytelności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art k.c.

11 WZÓR UMOWY PRZELEWU CESJI WIERZYTELNOŚCI W dniu... w... pomiędzy: 40 Działdowską Agencją Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie, reprezentowaną przez: 1..., 2..., jako Cesjonariuszem, zwanym dalej Agencją, a... reprezentowanym przez: 1..., 2..., jako Cedentem, zwanym dalej Pożyczkobiorcą *, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Agencja udzieliła Pożyczkobiorcy -... pożyczki w wysokości (nazwa dłużnika)... (słownie...), na warunkach i w terminach określonych w umowie pożyczki Nr... z dnia Celem zabezpieczenia wierzytelności Agencja z tytułu pożyczki wymienionej w 1, Pożyczkobiorca/Cedent* przenosi na rzecz Agencji swoją wierzytelność w stosunku do..., zwanego dalej Dłużnikiem, z tytułu...(nazwa dłużnika) Pożyczkobiorca/Cedent* oświadcza, że możliwość przelania (cesji) wierzytelności, o której mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich - nie została umownie wyłączona lub też ograniczona, cedowana wierzytelność jest niesporna tak co do zasady, jak i kwoty oraz nie została zajęta przez organy egzekucyjne. Ponadto Pożyczkobiorca/Cedent* oświadcza, że cedowana wierzytelność nie była przedmiotem innej cesji lub zastawu, a Dłużnik nie ma wobec Pożyczkobiorcy/Cedenta* wymagalnych wierzytelności w chwili zawarcia niniejszej umowy. 3. Pożyczkobiorca/Cedent* jest zobowiązany pisemnie zawiadomić swojego Dłużnika o zawarciu niniejszej umowy oraz o obowiązku dokonywania spłat na rachunek Agencji, po uprzednim wezwaniu dłużnika przez Agencję, zaś przy braku takiego wezwania - do dokonywania spłat na rachunek Pożyczkobiorcy/Cedenta*. Pożyczkobiorca/Cedent* jest zobowiązany przedstawić Agencji, w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, pisemne potwierdzenie przez Dłużnika przyjęcia powyższego zawiadomienia. 4. Agencja jest uprawniony do zaliczenia na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu pożyczki wymienionej w 1 (w tym należnych odsetek i kosztów) wszelkich kwot wypłacanych przez Dłużnika, po uprzednim wezwaniu Dłużnika do dokonania zapłaty na rzecz Agencji. 5. Z chwilą całkowitej spłaty zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu pożyczki wymienionej w 1, wierzytelność wskazana w 2, w zakresie nie wykorzystanym przez Agencję zgodnie z 4, przechodzi na Pożyczkobiorcę. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Agencji. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Pożyczkobiorca/Cedent* Bank *skreślić odpowiednio w zależności od tego, czy cedent jest jednocześnie Pożyczkobiorcą

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia)

DEKLARACJA WEKSLOWA. (imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego - wydany przez, PESEL, data i miejsce urodzenia) Miejscowość, Data DEKLARACJA WEKSLOWA Do weksla z poręczeniem wekslowym (aval) wystawionego przez:............., (pełna nazwa firmy, nr KRS lub nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) który jest

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr...

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY. nr... UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY nr... Umowa została zawarta w dniu... pomiędzy:...... z siedzibą...

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r.

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r. WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, 11-12-2009 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego WSzSL/FAZ - 169 / 09 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r.

Wzór umowy. 2) Nr rachunku:.. 3) Spłata przez Zamawiającego kapitału oraz kosztów obsługi nastąpi do dnia r. Wzór umowy Załącznik nr 4 do Ogłoszenia Umowa stanowiąca wynik postępowania Konkursu ofert na usługę udzielenia kredytu (w rozumieniu art. 69 ust. 1 Prawa bankowego) lub pożyczki (w rozumieniu art. 720

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU UMOWA PRZEWŁASZCZENIA POJAZDU zawarta w... w dniu... pomiędzy mbankiem S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/121/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 4/N/2011.... a, STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:---------------------------------------------------------------

UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 4/N/2011.... a, STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:--------------------------------------------------------------- UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO NR 4/N/2011 W dniu..r. roku w Rzeszowie pomiędzy: 1....... a, 2. którą reprezentuje: - Pan.. -. STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:---------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T

Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych na terenie Miasta Płocka. P R O J E K T Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Utworzenie i funkcjonowanie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/59/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP

Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Wytyczne dot. wypełniania weksla w związku z zawarciem Umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPOWP Weksel jest papierem wartościowym o formie określonej dokładnie przez prawo wekslowe,

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr..

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w Warszawie pomiędzy: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, poczta Warszawa 00-131; NIP: 5251569214,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego. W dniu... pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Kredytobiorcą została zawarta umowa następującej

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN ZABEZPIECZENIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Niniejszy Regulamin określa tryb i zasady ustanawiania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ZARZĄDZENIE Nr 52/2012 A ŻNINA z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ

UMOWA POŻYCZKI PIENIĘŻNEJ 1 z 7 Umowa pożyczki pieniężnej nr numer kolejny pożyczki/oznaczenie funduszu/oznaczenie roku zawarta dnia data roku pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej

Bardziej szczegółowo

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego :

Kwota Pożyczki w złotych: Słownie: Oprocentowanie Pożyczki: Seria i nr dowodu osobistego Pożyczkobiorcy : Seria i nr dowodu osobistego : Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. sprzedaży

UMOWA nr.. sprzedaży Po zmianie 06.09.2016r. Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i 3 ust.3 ) UMOWA nr.. sprzedaży Zawarta w dniu 2016 r. w Wołowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

ZP/12/2015 Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP/12/2015 Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy

Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Proponowane formy zabezpieczenia spłaty należności w przypadku wypowiedzenia umowy Załącznik nr4 Formami zabezpieczenia zwrotu środków finansowych przyznanych beneficjentowi pomocy/ uczestnikowi/czce na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy:

Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: Informacje ogólne dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy: a) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym (aval) Deklaracja wekslowa

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIE. oświadcza. wobec: że zgodnie z Kodeksem cywilnym udziela poręczenia za zobowiązania: z tytułu:

PORĘCZENIE. oświadcza. wobec: że zgodnie z Kodeksem cywilnym udziela poręczenia za zobowiązania: z tytułu: PORĘCZENIE W dniu roku, w... Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w... Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Imię i nazwisko Wnioskodawca I Wnioskodawca II Imiona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy... Ryki, dnia...

Nr sprawy... Ryki, dnia... Nr sprawy... Ryki, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki Wniosek o pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie szkolenia Podstawa prawna: art. 42 ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW POŻYCZEK zawieranych za pośrednictwem Platformy Inwestycji Społecznościowych INVESTORIUM

OGÓLNE WARUNKI UMÓW POŻYCZEK zawieranych za pośrednictwem Platformy Inwestycji Społecznościowych INVESTORIUM Obowiązuje od dnia: 02-11-2016 OGÓLNE WARUNKI UMÓW POŻYCZEK zawieranych za pośrednictwem Platformy Inwestycji Społecznościowych INVESTORIUM I. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Umów Pożyczek

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI Adres korespondencyjny: ul. Oswiecimska 7, 42-700 Lubliniec tel. 34 344 86 30, fax. 34 389 50 91 www.campter.pl, biuro@campter.pl UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI Zawarta dnia data zawarcia umowy w pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

P O D A N I E. Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie: 1... 2...

P O D A N I E. Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie: 1... 2... ... (imię i nazwisko)... (miejsce pracy, telefon)... Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kasy Pożyczkowej i Samopomocy Lekarskiej WMIL w Olsztynie Kasa Pożyczkowa i Samopomocy Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 18.02.2015 R. AUTORZY: IWONA WOLIŃSKA MAGDALENA BRYGOŁA Człowiek

Bardziej szczegółowo