Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego"

Transkrypt

1 Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim.

2 1. Executive Summary English version Cel opracowania Metodologia Charakterystyka innowacyjności województwa na tle kraju Postawienie hipotez związanych ze słabymi i mocnymi stronami województwa oraz szansami i zagrożeniami Analiza wywiadów Analiza TOWS/SWOT Wnioski i rekomendacje Charakterystyka województwa podkarpackiego Informacje ogólne o Regionie Innowacyjność Polski na tle Unii Europejskiej Innowacyjność województwa na tle kraju Analiza wywiadów z przedstawicielami firm Analiza wywiadów z przedstawicielami ośrodków badawczych Analiza wywiadów z pracownikami instytucji publicznych Hipotezy badawcze Mocne strony Specjalizacje Stan przedsiębiorstw Klimat dla innowacji Usługi Regionalne kadry system edukacji Regionalne kadry kapitał intelektualny Słabe strony Stan przedsiębiorstw Klimat dla innowacji Usługi Regionalne kadry system edukacji Regionalne kadry kapitał intelektualny Szanse Specjalizacje Stan przedsiębiorstw Klimat dla innowacji Usługi Regionalne kadry system edukacji Regionalne kadry kapitał intelektualny Zagrożenia Stan przedsiębiorstw Specjalizacje Klimat dla innowacji Usługi Regionalne kadry kapitał intelektualny Rozbudowane strategiczne analizy TOWS/SWOT Instrukcja odczytywania wyników analizy Analiza TOWS/SWOT STRONA 2/159

3 Wyniki analizy TOWS/SWOT Określenie możliwości wpływania województwa na czynniki wewnętrzne Mocne strony Słabe strony Określenie tendencji zmian czynników zewnętrznych Szanse Zagrożenia Rekomendacje Załączniki Scenariusz wywiadów z przedstawicielami firm Scenariusz wywiadów z pracownikami jednostek publicznych Scenariusz wywiadów z pracownikami ośrodków badawczych STRONA 3/159

4 1. Executive Summary Niniejszy dokument zawiera wyniki analizy innowacyjności województwa podkarpackiego, która jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach projektu systemowego pt. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach w województwie podkarpackim. W celu przeprowadzenia pełnej i wiarygodnej analizy TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego badanie podzielone zostało na 5 części: Charakterystykę innowacyjności województwa podkarpackiego na tle kraju, Identyfikację słabych i mocnych stron, szans oraz zagrożeń dla rozwoju innowacyjności, Identyfikację barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej, oczekiwań przedsiębiorstw w kwestii pomocy ze strony samorządu, a także przewidywań przedsiębiorców dotyczących rozwoju działalności innowacyjnej, Analizę TOWS/ SWOT, Wnioski i rekomendacje zawierające najważniejsze czynniki uwzględnione w analizie TOWS/SWOT. W wydanym w marcu 2013 roku raporcie Komisji Europejskiej Innovation Union Scoreboard 2013 Polska uplasowała się w gronie krajów zaliczanych do najmniej innowacyjnych, tak zwanych innowatorach o skromnych wynikach, wyprzedzając jedynie Bułgarię, Rumunię i Łotwę najbiedniejsze kraje Unii Europejskiej. Również w skali regionalnej sytuacja nie jest korzystna. Żadne z polskich województw nie zostało uznane za wysoko innowacyjne, jedynie mazowieckie uplasowało się wśród umiarkowanych innowatorów 1. W celu pozyskania danych pierwotnych przeprowadzono wywiady IDI z przedstawicielami firm działających na terenie województwa podkarpackiego. Otrzymane wyniki pokazały, że podkarpackie przedsiębiorstwa chętnie prowadzą działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną oraz doceniają jej istotność. Z nadzieją patrzą także w przyszłość. Ten stan rzeczy mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie otoczenie administracyjno-prawne, na które było wiele skarg. Za największe bariery we wdrażaniu innowacji przedsiębiorcy uznali: biurokrację, regulacje prawne i podatki. Są 1 STRONA 4/159

5 to aspekty, które zależą od władz centralnych, a nie lokalnych. Przeprowadzone wywiady pokazały, że również Instytucje Otoczenia Biznesu mogłyby przyczynić się do szybszego wzrostu innowacyjności i gospodarki Regionu, poprzez większą aktywność informacyjną, nacisk na mikro i małe przedsiębiorstwa oraz większą koncentrację na realnych działaniach. Co więcej, przeprowadzono wywiady eksperckie z przedstawicielami ośrodków badawczych. Okazali się oni na ogół zadowoleni z poprawiającej się sytuacji województwa podkarpackiego, jednak zwracali uwagę na wciąż istniejące problemy. Głównymi przeszkodami w rozwoju innowacyjności są według ekspertów: niewystarczający budżet przedsiębiorstw, brak zaufania między przedsiębiorcami oraz brak eksploatacji bogatego zaplecza badawczego. Niemniej jednak, 80% z nich widzi duży potencjał innowacyjności województwa podkarpackiego i uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat wzrost zainteresowania innowacjami wzrośnie. Zdaniem przedstawicieli administracji publicznej kluczem do rozwoju województwa jest działalność i rozwój Doliny Lotniczej. Przemysł lotniczy jest branżą, która wyróżnia podkarpackie wśród innych regionów Polski, a nawet Europy. Z drugiej strony, wielu respondentów mówiło o dużym problemie związanym z marginalizacją województwa podkarpackiego, które traktowane jest jako Polska B. W konsekwencji wielu młodych ludzi, którzy powinni w przyszłości świadczyć o sile Regionu, decyduje się na wyjazd z województwa podkarpackiego. Zarówno dane pierwotne, jak i wtórne wskazują na to, że w przypadku województwa podkarpackiego widoczne są znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi aspektami mającymi wpływ na innowacyjność Regionu. Na podstawie wnikliwej analizy stwierdzono, że do najważniejszych mocnych stron, które wyróżniają pozytywnie województwo podkarpackie na tle kraju zakwalifikowane zostały: Wysoko rozwinięty przemysł lotniczy, Rozwój doliny klastrów, Istniejące w Regionie i powstające nowe inicjatywy klastrowe zwiększające możliwości transferu technologii, w tym silnie rozwinięty klaster Dolina Lotnicza, Potencjał kadr zarządzających i technicznych w przemyśle lotniczym, chemicznym, elektromaszynowym i drzewnym oraz wieloletnie tradycje tych gałęzi gospodarki, Systematycznie udoskonalana struktura wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, STRONA 5/159

6 Jasno sprecyzowane obszary specjalizacji, Silna pozycja Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei za najistotniejsze słabe strony innowacyjności województwa uznano: Niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, Niski odsetek ludności z wykształceniem wyższym, Ofertę Instytucji Otoczenia Biznesu niedostosowana do potrzeb przedsiębiorstw, Niski poziom współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi, Niski poziom przedsiębiorczości, Brak wykształconych nowoczesnych instrumentów finansowania (seed-capital, venture capital itp.), Niską liczbę pracowników naukowych (profesorów i nauczycieli akademickich) w stosunku do liczby studentów. Za największe szanse uznano: Wzrost atrakcyjności Regionu jako miejsca alokacji kapitału i inwestycji, Możliwości pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w związku z wysoką atrakcyjnością inwestycyjną kraju i województwa, Rozwój globalnych powiązań kooperacyjnych przemysłu lotniczego, Wzrost znaczenia przemysłu lotniczego i kosmicznego, Ożywienie popytu na innowacyjne rozwiązania w związku z coraz większą konkurencją zagraniczną, Wzrost znaczenia branży IT, Rozwój infrastruktury. Z kolei za największe zagrożenia przyjęto: STRONA 6/159

7 Nadmierną biurokrację, Wysokie koszty wdrażania innowacji, Zwiększające się zjawisko drenażu mózgów, Brak motywacji przedsiębiorstw do współpracy z sektorem B+R, administracją oraz instytucjami wsparcia, Utrzymujący się w świadomości Polaków obraz Polski Wschodniej jako regionu peryferyjnego. Uzyskane sumy zbiorcze po przeprowadzeniu analizy TOWS/SWOT wskazują, że przy danej konfiguracji czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalonych wagach najbardziej pożądaną opcją działania dla województwa podkarpackiego jest strategia agresywna. Jest ona nastawiona na wykorzystanie szans rynkowych oraz posiadanych przez województwo atutów. W celu najefektywniejszego wykorzystania nadarzających się szans, władze regionalne powinny położyć największy nacisk na sprecyzowane obszary (przemysł lotniczy). Ponadto, zaleca się wspierać kooperacje przedsiębiorstw w obrębie klastrów, gdyż pozwoli to na implementację większej liczby innowacyjnych rozwiązań. Co więcej, zwiększenie prestiżu uczelni wyższych pozwoli na ograniczenia dużej migracji młodzieży oraz pozwoli na kształcenie lepszych specjalistów, którzy w przyszłości przyczynią się do wzrostu innowacyjnych rozwiązań w województwie podkarpackim. Dodatkowo należy inwestować w sektory rozwijające się takie jak jakości życia, w którego skład wchodzą następujące obszary: rolnictwo ekologiczne, turystyka medyczna i religijna, agroturystyka, hotelarstwo, sport, rekreacja, odnowa biologiczna, lecznictwo oraz opieka nad ludźmi starszymi. Wyżej wymienione branże są bardzo perspektywiczne z punktu widzenia województwa oraz w dłuższym okresie mogą zadecydować o znacznym wzroście innowacyjności województwa podkarpackiego English version The document contains results of the analysis of innovativeness of Podkarpackie Voivodeship. The conducted research was co-financed by European Social Fund, state budget and Carpatian Regional Government budget, within the scope of system project Reinforcement of institutional system of implementation of Regional Innovation Strategy in Podkarpackie Voivodeship. STRONA 7/159

8 In order to guarantee reliability and thoroughness of TOWS/SWOT innovativeness analysis of Podkarpackie Voivodeship, the research was split into 5 parts: Comparison of innovativeness characteristics of Podkarpackie Voivodeship with national background (comparison with other voivodeships), Identification of weaknesses and strengths, opportunities and threats to the development of innovativeness, Identification of barriers in conducting innovative activities, expectations of companies in regard to help from the local authorities and predictions of entrepreneurs connected with the development of innovative activities, TOWS/SWOT analysis, Findings and recommendations containing most important factors included in TOWS/SWOT analysis. According to the report Innovation Union Scoreboard 2013 issued in March 2013 by European Commission, Poland is classified among the least innovative countries, so called modest innovators with a below average performance, surpassing only Bulgaria, Romania and Latvia i.e. the poorest European Union countries. On regional level (comparison of NUTS 2 regions), the situation is not favourable either none of the Polish Voivodeships has been classified as highly innovative. Only Mazowieckie Voivodeship received the name of moderate innovator 2. In order to collect data from primary sources, ConQuest Consulting Team carried out IDI interviews with representatives of companies from Podkarpackie Voivodeship. Received results have shown that companies from the Region are eager to conduct R&D and innovative activities and that they perceive them as significant. Entrepreneurs have high hopes and expectations of the forthcoming development of the Region. Current situation can be further improved through changes in law and administration environment, about which entrepreneurs complained the most. The most significant barriers in implementation of innovations pointed out most frequently in the IDI interviews were: bureaucracy, legal regulations and taxes. These factors may only be altered on national level; local authorities have very little influence on them. The interviews have also shown that innovativeness level and development of the regional economy can be increased through greater promotion and information campaigns of business environment institutions 2 STRONA 8/159

9 among micro and small companies and through greater focus on concrete and significant activities and initiatives. Additionally, IDI interviews were conducted with representatives of R&D centres. In general, respondents were satisfied with improving situation of the Podkarpackie Voivodeship. However, they pointed out several still existing problems. The main barriers of innovativeness development, according to the R&D experts, are: insufficient financial resources of companies, lack of trust and reliability in business relations and very low utilization of well-equipped research facilities. Nevertheless, 80% of experts notice that Podkarpackie Voivodeship has great potential for innovation and think that interest in innovative activities will significantly improve in the period of next 5 years. According to the representatives of public administration, key factor to the further improvement of voivodeship is development of Aviation Valley. Highly developed aerospace industry differentiates Podkarpackie Voivodeship from other voivodeships and even NUTS 2 regions. On the other hand, many of the respondents mentioned the problem of marginalization of Podkarpackie Voivodeship, which is treated as Poland B. As a result, many young people who should constitute the core strength factor of the Region in the future decide to move to more perspective regions. In the case of Podkarpackie Voivodeship, both primary and secondary data show noticeable discrepancies between factors influencing the innovativeness level. Basing on a thorough analysis, the most significant strengths which distinguish Podkarpackie Voivodeship on national level are: Highly developed aerospace industry, Development of cluster valley, Increased possibilities of transfer of technology both through already existing and newly formed cluster initiatives in the Region, including strongly developed cluster "Aviation Valley", Potential of management and technical staff in aerospace, electrical and mechanical, chemical and timber industries, as well as long tradition of these branches, Structure of implementation of Regional Innovation Strategy is systematically improved, Clearly specified areas of specialization, Strong position of University of Rzeszow and Rzeszow University of Technology. STRONA 9/159

10 STRONA 10/159

11 The most significant recognized weaknesses of innovativeness are: Low socioeconomic development of the voivodeship, Low percentage of population with higher education, Inadequate offer of the business environment institutions, Insufficient level of cooperation between business enterprises and research centers, Low level of entrepreneurship, Lack of modern financing instruments (seed funding, venture capital) appropriate for initiatives such as start-ups, spin-offs, etc., Low number of research academic staff (lecturers and professors) in relation to the number of students. The most substantial opportunities are: Increase of investment attractiveness of the Region, Possibility of obtaining foreign direct investment due to high investment attractiveness of the country and the Voivodeship, Development of the global cooperative relations in the aerospace industry, Growing importance of aerospace industry, Boost of the demand for innovative solutions connected with increasing globalization and international competitiveness, Growth of significance of IT industry, Development of infrastructure. The most significant threats comprise: Excessive bureaucracy, High costs of implementation of innovations, Growing phenomenon of human capital flight (brain drain phenomenon), STRONA 11/159

12 Lack of motivation of companies to cooperate with R&D industry, public administration and business support institutions, Image of east Poland as peripheral region (from Poles perspective). Cumulative sums calculated in SWOT/TOWS analysis indicate that in this particular configuration of external and internal factors with associated weights, the most appropriate path to take is an aggressive strategy, which mostly utilizes market opportunities and voivodeship s strengths. In order to fully take advantage of the opportunities, local authorities should focus on the specialized areas (aerospace industry). Moreover, it is advisable to support cooperation of companies in clusters, since it will allow creation of greater number of innovative solutions. Additionally, investments should be made in developing sectors, such as: life quality sector, ecological agriculture and automobile industry. The above-mentioned areas have great perspectives from the point of view of the voivodeship and may greatly contribute to a significant growth of innovativeness level of Podkarpackie Voivodeship in the long run. 2. Cel opracowania Niniejsze badanie obejmuje swoim zakresem diagnozę poziomu innowacyjności województwa podkarpackiego. Głównym celem analizy jest ocena aktualnego stanu gospodarki województwa podkarpackiego na podstawie identyfikacji szans i zagrożeń wywodzących się z zewnętrznego otoczenia oraz silnych i słabych stron województwa, po to, by zbadać możliwości zwiększenia poziomu innowacyjności w Regionie. Rozwój innowacyjności województwa uzależniony jest od zaistnienia odpowiednich warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Biorąc pod uwagę prognozy zmian otoczenia oraz zmian w Regionie zasadnym jest, przed sformułowaniem nowej Regionalnej Strategii Innowacji, przygotowanie macierzy SWOT. Analiza przeprowadzona została z uwzględnieniem następujących etapów: Opracowanie wstępnych hipotez badawczych odnoszących się do szans i zagrożeń otoczenia, mocnych i słabych stron Regionu pod względem innowacyjności w przekroju najważniejszych z punktu widzenia innowacyjności obszarów: stan przedsiębiorstw, regionalne STRONA 12/159

13 kadry system edukacji, regionalne kadry kapitał intelektualny, klimat dla innowacji, usługi oraz specjalizacja; Przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej danych pod kątem: oceny innowacyjności Regionu w porównaniu z odpowiednimi wskaźnikami innowacyjności w poszczególnych województwach oraz w kraju, identyfikacji podmiotów kształtujących klimat innowacyjny województwa (określenie postaw w zakresie innowacji); Weryfikacja wstępnych hipotez na podstawie analizy jakościowej i ilościowej, a także identyfikacja szans i zagrożeń wynikających z otoczenia Regionu oraz mocnych i słabych stron Regionu w zakresie innowacyjności, pozwalająca na określenie priorytetowych kierunków działań w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności Regionu; Opracowanie ostatecznej wersji wyników analizy SWOT. 3. Metodologia 3.1. Charakterystyka innowacyjności województwa na tle kraju Do tej części badania wykorzystano dane wtórne m.in.: Internetowe bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, Internetowe bazy danych Eurostat, Raport opublikowany przez Komisję Europejską Regional Innovation Scorebord 2011 i 2012 będący rankingiem mierzącym i porównującym poziom innowacyjności regionów państw członkowskich Unii Europejskiej Postawienie hipotez związanych ze słabymi i mocnymi stronami województwa oraz szansami i zagrożeniami Na podstawie analizy pozycji województwa podkarpackiego na tle kraju oraz innych danych wtórnych pozyskanych w wyniku analizy Desk Research postawiono wstępne hipotezy badawcze, które następnie zostały zweryfikowano na podstawie aktualnych danych z baz Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostat oraz raportów takich jak: Poziom innowacyjności województwa podkarpackiego. Raport z badań., STRONA 13/159

14 Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata , Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata , Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata , Diagnoza innowacyjności województwa podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, raport 2010, 2011 i 2012, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata , Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata , Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, Zintegrowana analiza ekonomiczna gospodarki województwa podkarpackiego, Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w województwie podkarpackim, Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku. STRONA 14/159

15 3.3. Analiza wywiadów W celu zidentyfikowania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej, oczekiwań przedsiębiorców wobec pomocy ze strony samorządu, a także przewidywań, co do rozwoju działalności innowacyjnej, w dniach 1-5 kwietnia 2013 roku przeprowadzono 50 wywiadów CATI (Computer Assisted Telephone Interview) z przedstawicielami firm operujących na terenie województwa podkarpackiego. Scenariusz rozmów został przygotowany przez zespół ConQuest Consulting przy współpracy z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej. Ankietowani zostali wytypowani na podstawie komercyjnych baz danych Securities. Respondenci byli dobrani metodą losową. Próbę kontaktu podjęto z 194 przedsiębiorcami, z czego przeprowadzono 50 efektywnych wywiadów. Przeciętny czas trwania efektywnego wywiadu wyniósł od 10 do 12 minut. Z przedstawicielami ośrodków badawczych wywiady przeprowadzono metodą IDI. Głównym celem wywiadów było określenie charakteru współpracy z przedsiębiorstwami oraz określenie wpływu wybranych barier i czynników pozytywnych na rozwój innowacyjności województwa. Dotyczyły one także opinii na temat systemu edukacji oraz dopasowania wykształcenia absolwentów szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. Próbę kontaktu podjęto z 15 ośrodkami badawczymi prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego, z czego uzyskano 10 efektywnych wywiadów. Podmioty, które wzięły udział w badaniu to m.in. ośrodki badawcze Politechniki Rzeszowskiej, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Biuro Badań i Analiz Statystycznych w Rzeszowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu. Również metodą IDI przeprowadzono wywiady z pracownikami instytucji publicznych. Grupę respondentów stanowiły losowe instytucje publiczne działające na terenie województwa podkarpackiego. Próbę kontaktu podjęto z 25 jednostkami administracyjnymi. Z sukcesem przeprowadzono 10 wywiadów z przedstawicielami: Centrum Organizacyjno-Szkoleniowego i Współpracy Narodowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Wydziału Koordynacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Urzędu Miasta Przeworsk, Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszów, Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Sanok. STRONA 15/159

16 Scenariusze wywiadów stanowią załącznik numer 1 do niniejszego opracowania Analiza TOWS/SWOT Analizę TOWS/SWOT przeprowadzono według metodologii opisanej przez K. Obłoja w książce Strategia organizacji. Przeprowadzając analizę: Rozpatrzono wzajemne powiązania występujące między wszystkimi czterema obszarami (silne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia) w kontekście całego regionalnego systemu innowacji, Zapewniono kategoryzację czynników rozwojowych do określonego obszaru (stan przedsiębiorstw, system edukacji, kapitał intelektualny, klimat dla innowacji, usługi oraz specjalizacja), Oznaczono przy każdej szansie i zagrożeniu, czy czynnik ten będzie miał w przyszłości tendencję wzrostową, spadkową, czy też utrzyma się na dotychczasowym poziomie, Zastosowano hierarchizację ważności uwarunkowań rozwoju, na podstawie przesłanej ankiety CAWI do mieszkańców województwa podkarpackiego oraz respondentów ankiet telefonicznych; wyniki ankiety CAWI poddano korekcie eksperckiej Wnioski i rekomendacje W ostatniej części badania wykorzystano m.in.: Wywiady telefoniczne przeprowadzone z 50 przedsiębiorstwami z województwa podkarpackiego, Wywiady telefoniczne z 10 przedstawicielami jednostek badawczych, Wywiady telefoniczne z 10 przedstawicielami jednostek administracji publicznej, Wywiady telefoniczne z ekspertami takimi jak: o o Grzegorz Tabisz Kierownik Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Jerzy Halicki przedstawiciel WSK PZL-Rzeszów S.A., członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, STRONA 16/159

17 o o o o Krzysztof Rogowski przedstawiciel Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju, prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak kierownik Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności Politechniki Rzeszowskiej dr Eugeniusz Bernat Prezes Rolkomplex i współwłaściciel Zakładów Mięsnych Eko-Smak, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności. dr Krzysztof Kaszuba - rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. STRONA 17/159

18 4. Charakterystyka województwa podkarpackiego 4.1. Informacje ogólne o Regionie Województwo podkarpackie jest najbardziej wysuniętym na południowy wschód województwem w Polsce. Zajmuje powierzchnię km 2 (co stanowi 5,7% całkowitej powierzchni kraju) i jest zamieszkane przez około osób (5,5% całkowitej ludności kraju). 3 W gospodarce województwa podkarpackiego ważną rolę odgrywa przemysł udział tego sektora gospodarki w PKB województwa wynosi około 30%. Produkcja przemysłowa stanowi około 5% produkcji przemysłowej kraju. 4 W strukturze gałęziowej przemysłu województwa, dominują: przemysł lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie prawie 70% produkcji przemysłowej województwa. Ważną rolę odgrywają także: sektor szklarski, materiałów budowlanych, drzewny oraz lekki. W strukturze podmiotowej pod względem zatrudnienia dominują średnie oraz duże przedsiębiorstwa sektora publicznego, wymagające przyspieszonej wszechstronnej restrukturyzacji w celu ich dostosowania do gospodarki rynkowej oraz liczne małe i średnie zakłady produkcyjno-usługowe, których przetrwanie i rozwój na rynku zależne są od przedsiębiorczości ich właścicieli. 5 W województwie podkarpackim można wyróżnić sektory, które kwalifikują się do obszaru wysokiej szansy (rozwijające się najbardziej dynamicznie oraz te, które w skali gospodarki światowej wyróżniają się szczególnie dobrymi perspektywami rynkowymi, tj. takie, w których istnieje duże prawdopodobieństwo wysokiego i trwałego wzrostu popytu): Rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy, Usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne, Przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny, Przemysł mineralny, Przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.), 3 GUS, Rocznik statystyczny województw, Warszawa 2012, str Ibidem STRONA 18/159

19 Przemysł naftowy, Przemysł szklarski, Przemysł hutniczo-metalurgiczny. 6 Tabela 1. Podstawowe determinanty rozwoju i innowacyjności w województwie podkarpackim Wskaźnik PKB w cenach bieżących per capita (PLN) b.d. Stopa bezrobocia rejestrowanego 8 15,9% 15,8% 15,5% Liczba przedsiębiorstw Liczba absolwentów szkół wyższych Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, stan na koniec grudnia danego roku; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych wyd. 2009, 2010, 2011, GUS; Liczba absolwentów studiów magisterskich i pierwszego stopnia. Szkoły wyższe i ich finanse wyd (str. 194), 2011 (str. 134), 2012 (str. 196), GUS. Podstawowe wskaźniki gospodarcze będące determinantami rozwoju i innowacyjności Regionu w latach plasowały się niekorzystnie w porównaniu z innymi województwami oraz całym krajem. PKB per capita w województwie podkarpackim w latach było najniższe ze wszystkich regionów i wzrastało w tempie wolniejszym niż PKB kraju. Również stopa bezrobocia utrzymuje się na wysokim poziomie, powyżej średniej krajowej. Województwo podkarpackie wraz z województwami: lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim odznaczały się w analizowanych latach najwyższą stopą bezrobocia rejestrowanego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, stan na koniec grudnia danego roku. 9 GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, Warszawa 2011, str GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, Warszawa 2011, str GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, Warszawa 2013, str GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, Warszawa 2010, str GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 roku, Warszawa 2011, str GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku, Warszawa 2012, str baza danych serwisu. STRONA 19/159

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI

ZACHODNIOPOMORSKIE NA TLE POLSKIEJ GOSPODARKI ZACHODNIOPOMORSKIE EJ GOSPODARKI W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz wyniki badania Monitoring kondycji sektora w latach 21-212 przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach projektu współ finansowanego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy

Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy 2013 2012 dr Joanna Hołub Iwan Rozwój innowacyjności regionów w Polsce uwarunkowania, stan obecny i perspektywy REGIONALNE SYSTEMY INNOWACJI W POLSCE doświadczenia i perspektywy Warszawa, 8 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XX, 2014. Joanna Cecelak DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Wprowadzenie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw polega

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność regionalna w Europie 2017

Innowacyjność regionalna w Europie 2017 Departament Polityki Regionalnej Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Innowacyjność regionalna w Europie 2017 Komisja Europejska jak co roku tak i w 2017 publikuje regionalną tablice wyników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI)

Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Ekspertyza dotycząca RSI (wstęp do aktualizacji RSI) Analiza danych statystycznych dotyczących innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego na tle kraju Autorzy: Sylwia Dziedzic Leszek Woźniak

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Autor opracowania: Maksymilian Skóra Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, 0-552 Kraków tel. (+48)

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA

INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA dr inż. Marzena Grzesiak Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii INNOWACYJNOŚĆ W STRATEGIACH ROZWOJU WYBRANYCH WOJEWÓDZTW W POLSCE. ANALIZA PORÓWNAWCZA (INNOVATIVENESS IN THE STRATEGIES IN

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 345448-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Wykonanie usługi polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy

Beneficjenci Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy Dotacja dla drukarń w podkarpackim start: 29.08.2013 29.08.2013 - Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach Jan Hybel Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce w latach 2000 2007 Wstęp Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Instrument realizacji idei otwartych innowacji PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII Katowice, 11 lutego 2016 r. ARP biznes, rozwój, innowacje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Wiarygodny partner biznesowy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport rynku pracy maj 2008

Raport rynku pracy maj 2008 Raport rynku pracy maj 2008 Sytuacja na rynku pracy bezrobocie w Polsce: W maju liczba bezrobotnych spadła o 75 tys. w porównaniu do kwietnia. Oznacza to, że pod koniec maja bez pracy pozostawało około

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RIS Mazovia

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RIS Mazovia Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RIS Mazovia Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji, System wspierania Innowacyjności w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo