WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2598 Nr XXI/107/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 2599 Nr XXI/108/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny 2600 Nr XXI/109/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny 2601 Nr XXI/110/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2004 r Nr XXI/112/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2603 Nr XXI/113/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska 2604 Nr XXI/114/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2605 Nr XXI/117/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2606 Nr XXI/118/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 2607 Nr XVII/114/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2608 Nr XVII/116/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Turośń Kościelna w 2005 r Nr XVII/117/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r., przyjętej do wymiaru podatku leśnego na terenie gminy Turośń Kościelna w 2005 r Nr XVII/118/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna na 2005 r

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XVII/119/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna 2612 Nr XVII/120/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w gminie Turośń Kościelna w 2005 r Nr XVII/121/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna na 2005 r Nr XVII/122/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna w roku Nr XVII/123/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie gminy Turośń Kościelna w roku Nr XVII/125/04 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 2617 Nr XXIII/110/04 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2000 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2618 Nr XXV/121/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r Nr XXV/122/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 2620 Nr XXV/123/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 2621 Nr XXV/124/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 2622 Nr XXV/125/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r UCHWAŁA NR XXI/106/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz , Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o masie całkowitej: a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 580 zł, b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton zł; 2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton 2.452,80 zł; 3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton zł; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) do 36 ton włącznie 1.937,76 zł, b) powyżej 36 ton 2.548,65 zł; 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) zł; 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1) (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: a) do 36 ton włącznie zł, b) powyżej 36 ton zł; 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1), o ilości miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł. 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie w kasie Urzędu Miasta Kolno lub na rachunek Urzędu Miasta. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz i Traci moc uchwała Rady Miasta Kolno Nr XII/56/03 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 132, poz. 2671). 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski UCHWAŁA NR XXI/107/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości: 1) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,52 zł; 2) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,50 zł; 3) od 1 m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: a) budynki gospodarcze 5,70 zł, b) garaże i inne budynki nie związane z działalnością gospodarczą 5,80 zł, c) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,80 zł; 4) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,50 zł; 5) od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł; 6) od budowli 2 % ich warości; 7) od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64 zł; 8) od 1 m 2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,18 zł;

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz i ) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,40 zł Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty miejskich placówek kultury, pomocy społecznej i sportowych. 2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 dotyczą gruntów, budynków i budowli zajmowanych na cele własne. 3. Pobór podatku od nieruchomości osób fizycznych prowadzony będzie w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno. 5. Traci moc uchwała Nr XII/54/03 Rady Miasta Kolno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 132, poz. 2669). 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski UCHWAŁA NR XXI/108/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się wzór informacji o gruntach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Traci moc uchwała Nr II/14/02 Rady Miasta Kolno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 79, poz. 1604) 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski... ( Nr ewidencji komputerowej ) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/108/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. Numer Identyfikacji Podatkowej (właściciel) (współwłaściciel) Położenie nieruchomości i Nr działek INFORMACJA O GRUNTACH Numer księgi wieczystej Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z póżń. zm.) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobami fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów Miejsce składania: A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Burmistrz Miasta Kolno Kolno ul. Wojska Polskiego 20 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. właściciel 2. współwłaściciel 5, Nazwisko, pierwsze imię 6. Imię ojca, imię matki 7. Numer PESEL B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9.Województwo 10. Powiat. 11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu/ Numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. Informacja Korekta informacji

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Grunty orne Użytki zielone I I II II IIIa III IIIb IV IVa V IVb VI V VI Pz VI Grunty pod stawami RVI Rz a) zarybione łososiem, trocią, Sady I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VI Rz Ogółem powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych: głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR Nieużytki E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OGÓŁEM: Powierzchnia w ha fizycznych F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 18. Imię 19. Nazwisko 20. Data wypełnienia (dzień miesiąc rok) 21. Podpis składającego zeznanie/ osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 22. Uwagi organu podatkowego 23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/108/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Położenie nieruchomości i Nr działek Numer księgi wieczystej Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Na rok Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późń. zm. ) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osobami fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Burmistrz Miasta Kolno Kolno ul. Wojska Polskiego 20 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * dotyczy składającego deklarację nie będącego osoba fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1.Osoba fizyczna 2. Osoba prawna 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię 6. Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki 7. Identyfikator REGON / Numer PESEL B.2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9.Województwo 10. Powiat. 11. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu/ Numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. Deklaracja roczna 2. Korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków Klasy użytków wynikające z wynikające z ewidencji gruntów ewidencji gruntów Grunty orne I II IIIa IIIb Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych do podatku Użytki zielone I II III IV Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniow ych do podatku

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz IVa IVb V VI RVI Rz Sady I II IIIa V VI VI Pz Grunty pod stawani a) zarybione łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR IIIb Nieużytki IVa IVb V VI VI Rz Powierzchnia gruntów pod działami specjalnymi: Ogółem powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych: Ogółem powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych: Ogółem powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych do podatku: D. 1 GRUNTY PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU 1. Powierzchnia ha przeliczeniowych do podatku ha 2. Cena 1q żyta zł 3. Podatek naliczony (2,5 q x poz. 2 x poz. 1) zł D. 2 ULGI W PODATKU ROLNYM 1. Z tytułu nabycia gruntów, zagospodarowania nieużytków zł 2. Inwestycyjne zł 3. Górskie zł 4. Inne zł RAZEM: zł D. 3 INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OGÓŁEM: E. PODATEK DO ODPROWADZENIA NA RACHUNEK MIASTA 1. D.1 D.2 D.3 zł

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 2600 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 18. Imię 19. Nazwisko 20. Data wypełnienia (dzień miesiąc rok) 21. Podpis składającego zeznanie/ osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 22. Uwagi organu podatkowego 23. Identyfikator przyjmującego formularz 24. Podpis przyjmującego formularz UCHWAŁA NR XXI/109/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Na podstawie art 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826), Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się wzór informacji o lasach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4. Traci moc uchwała Nr II/13/02 Rady Miasta Kolno z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 79, poz. 1603) 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz (Nr ewidencji komputerowej) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/109/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. Numer identyfikacji podatkowej: 1)... (właściciel) 2)... (współwłaściciel) INFORMACJA O LASACH Położenie nieruchomości i Nr działek Numer księgi wieczystej Podstawa prawna: Składający: Termin składania Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.: Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze) w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Miejsce składania: A.MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, Kolno B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego informacje (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. właściciel 2. Współwłaściciel 5. Nazwisko, pierwsze imię 6. Imię ojca, imię matki 7. Numer PESEL B. 2 ADRES ZMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu/numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycje) 1. Informacja 2. Korekta informacji D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Wyszczególnienie Powierzchnia lasów w ha fizycznych 18. Lasy 19. powierzchnia ogółem: 20. Lasy z drzewostanem 21. powyżej 40 lat do 40 lat włącznie 22. Użytki ekologiczne Lasy ochronne Rezerwaty przyrody i parki narodowe Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 29.

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz E. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 28. Imię 29. Nazwisko 30 Data wypełnienia (dzień miesiącrok) 31. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 32. Uwagi organu podatkowego 33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/109/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. 1) Numer identyfikacji podatkowej składającego deklarację DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Na. Rok Położenie nieruchomości i Nr działek... Numer księgi wieczystej... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r., o podatku leśnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682). Składający: Termin składania: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Burmistrz Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Miejsce składania A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, Kolno B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * Dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną ** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczna B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna / Nazwisko, pierwsze imię 6. Nazwa skrócona / Imię ojca, imię matki 7. Identyfikator REGON / Numer PESEL B. 2 ADRES SIEDZIBY / ADRES ZMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu/numer lokalu 14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycje) 1. Deklaracja roczna 2. Korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Wyszczególnienie Powierzchnia lasów w ha fizycznych 18. Lasy powierzchnia ogółem: 20. Lasy z drzewostanem powyżej 40 lat do 40 lat włącznie Użytki ekologiczne Lasy ochronne Rezerwaty przyrody i parki narodowe Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków D.1. POWIERZCHNIA LASÓW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU (las z drzewostanem powyżej 40 lat) 30. Cena 1 m3 drewna zł/m3 32. Podatek naliczony (0,220 m3 x poz. 30) zł D.2. POWIERZCHNIA LASÓW PODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU (lasy chronione, lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)) 34. Cena 1 m3 drewna zł/m3 36. Podatek naliczony (0,220 m3 x poz. 35 x 50 %) zł D.3. PODATEK DO ODPROWADZENIA NA RACHUNEK MIASTA (poz poz. 37) zł

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 2601 E. INFORMACJA O LASACH ZWOLNIONYCH F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO INFORMACJĘ Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 28. Imię 29. Nazwisko 30 Data wypełnienia (dzieńmiesiącrok) 31. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 32. Uwagi organu podatkowego 33. Identyfikator przyjmującego formularz 34. Podpis przyjmującego formularz UCHWAŁA NR XXI/110/04 RADY MIASTA KOLNO z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł zgodnie z załacznikiem Nr Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Po dokonanych zmianach: 1) plan dochodów wynosi zł; 2) plan wydatków wynosi zł. 2. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie zł przeznacza sie na spłatę pożyczek zaciągniętyh na budowę oczyszczalni ścieków w Kolnie.

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie zł są: 1) wolne środki w kwocie zł; 2) kredyt długoterminowy w wysokości zł na dokończenie budowy hali sportowej oraz segmentu "D" gimnazjum w Kolnie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Robert Suchodolski Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/110/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2004 R. dział rozdział paragraf treść stan na dzień stan na dzień zmiana ogółem ogółem ogółem 750 administracja publiczna pozostała działalność wpływy z różnych dochodów dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych podatek od spadków i darowizn różne rozliczenia różne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki oświata i wychowanie pozostała działalność

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pomoc społeczna świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ogółem Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/110/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOLNO NA 2004 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Dzień Stan na Dzień Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo