U C H W A Ł A Nr u c h w a l a co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:"

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm. ), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz z późn. zm.) Rada Miejska: u c h w a l a co następuje: 1 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr 352/XLIII/2010 z dnia 28 października 2010 w sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: W szczegółowym harmonogramie kosztów realizacji Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok zadanie III o nazwie: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych zwiększa się kwotę wydatków z ,oo zł do kwoty ,oo zł. z przeznaczeniem na realizacje pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych. Razem wydatki na 2011 rok wyniosą ,oo zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

2 Uchwała Nr./IX/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/III/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1) W 1 Załącznik nr 1 Dochody budżetowe a) zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne o kwotę zł Dział Rozdz Treść Kwota zł 852 POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b) zmniejsza się plan dochodów z tytułu korekty dotacji na zadania własne o kwotę zł Dział Rozdz Treść Kwota zł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 2.000

3 2030 dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) c) zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę zł Dział Rozdz Treść Kwota zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody bieżące 0740 Wpływy z dywidend 0970 Wpływy z różnych dochodów 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWAŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące Podatek od nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne dochody bieżące Wpływy z usług 8.600

4 Dział Rozdz Treść Kwota zł 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zasiłki stałe dochody bieżące Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe dochody bieżące Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Ogółem ) W 2 Załącznik nr 2 Wydatki budżetowe a) zwiększa się plan wydatków zadania własne o kwotę zł Dział Rozdz Treść Kwota zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły podstawowe specjalne I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją 8.600

5 Dział Rozdz Treść Kwota zł statutowych zadań Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Szkoły zawodowe specjalne I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. wydatki bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zasiłki stałe I. wydatki bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych

6 Dział Rozdz Treść Kwota zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc materialna dla uczniów I. wydatki bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe I. wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań II. wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokonuje się przeniesień między działami (fundusz sołecki w Przedmościu): 1) zmniejsza się wydatki w dziale 2. Dział Rozdz Treść Kwota zł 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 690 I. wydatki bieżące 690 1) wydatki jednostek budżetowych, b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań 2) zwiększa się wydatki w dziale

7 Dział Rozdz Treść Kwota zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne 690 I. wydatki bieżące 690 1) wydatki jednostek budżetowych, b) wyd. związane z realizacją statutowych zadań (zakup tablic informacyjnych) 3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi: 1) Dochody ,86 zł bieżące ,86 zł majątkowe zł 2) Przychody zł 3) Wydatki ,86 zł bieżące ,86 zł majątkowe zł 4) Rozchody zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 Uzasadnienie do uchwały: Zwiększenie dochodów ponadplanowych o kwotę zł związane jest m.in.: 1) z wystąpieniem na dzień przygotowania projektu uchwały ponadplanowych dochodów w nst. klasyfikacjach: Klasyfikacja Plan przed zmianą Kwota zwiększenia Plan po zmianie Wykonane dochody r. Rb-27S , , , , , , , , ,84 2) z przewidywanym wystąpieniem do końca roku wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w 0310 o kwotę zł. Klasyfikacja Plan przed zmianą Kwota zwiększenia Plan po zmianie Wykonane dochody r. Rb-27S Przewidywane dochody do r , , ) środki w całości przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w oświacie, pomocy społecznej oraz wkładu gminy do wypłacanych zasiłków stałych

9 U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia rok w sprawie uchwalenia Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz z późn. zm. ), art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity ( Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 z późn. zm. ) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 Nr 179 poz z późn. zm.) Rada Miejska: u c h w a l a co następuje: 1 1. Uchwala się Miejsko Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2012 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Miejsko Gminny Program Profilaktyki Uzależnień stanowi część strategii i integracji polityki społecznej. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

10 U C H W A Ł A./2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458; z 2009 r. Dz.U. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 1241; z 2010r. nr 28 poz. 142 i poz. 146, nr 106 poz. 675, z 2011r. Dz.U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 5 ust. 1,4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654 i Nr 171 poz. 1016), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 ze zm.)rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: Określa się wzory deklaracji i informacji: Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 3. Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 4. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały. 5. Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały. 6. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały. 2. Tracą moc: 1) uchwała 207/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 2) uchwała 13/III/2010 z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

11 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 2009.

12 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Numer ewidencyjny podatnika... Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr.. z dnia 17 listopada.2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95,poz..613 z późn zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Obowiązek złożenia dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. Miejsce składania: Burmistrz Praszki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Burmistrz Praszki Adres Plac Grunwaldzki 13, Praszka B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek na 2. Rok Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Miejskiej w Praszce (ogłoszona w Dz. Urzędowym Województwa Opolskiego w roku Kwota podatku w zł, gr

13 poprzedzającym dany rok podatkowy) w zł, gr. D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m ha m 2 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) , , , mieszkalnych - ogółem m 2..., kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2...,... 50% powierzchni) , , , , ,... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2...,......,... * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,... m 2...,......,... - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2...,......,... 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2...,......, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,... m 2...,......,... - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2...,......,... 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2...,......, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych... m 2...,......,... przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem, - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2...,......,... 50% powierzchni)... m 2...,......,... - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m D.3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) a) od budowli służących bezpośrednio do wytwarzania i odprowadzania wody, do odprowadzania i oczyszczania ścieków w m 2... m 2... m , , ,......,......, ,......,......, , ,...

14 rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, do wytwarzania i odprowadzania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych ) F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) ,... G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 55. Imię 56. Nazwisko 57. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 58. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 59. Uwagi organu podatkowego 60. Identyfikator przyjmującego formularz 61. Data i podpis przyjmującego formularz Pouczenie: W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r Nr 229, poz.1954 ze zm.).

15 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację (wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą)... Numer ewidencyjny podatnika.. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr z dnia 17 listopada.2011 r. IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U z 2010 r Nr 95,poz.613 z późn. zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.. Obowiązek złożenia dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. Miejsce składania: Burmistrz Praszki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Burmistrz Praszki Adres Plac Grunwaldzki 13, Praszka B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. współposiadacz 5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 8. Imię ojca, imię matki 9. Numer PESEL B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. Gmina 14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m 2

16 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ha m 2 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych - ogółem m 2 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m m 2... m 2 * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 25. oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem... m 2 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%... m 2 powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 26. zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem... m 2 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 27. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych... m 2 przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m... m 2 5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 28. odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego... m 2 przez organizacje pożytku publicznego - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć... m 2 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m D.3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) a) od budowli służących bezpośrednio do wytwarzania i odprowadzania wody, do odprowadzania i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, do wytwarzania i odprowadzania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej... m , ,... E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 31. Imię 32. Nazwisko

17 33. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 34. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 35. Uwagi organu podatkowego 36. Identyfikator przyjmującego formularz 37. Data i podpis przyjmującego formularz

18 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Praszce Nr z dnia 17 listopada 2011 r..numer ewidencyjny podatnika... DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz U z 2006 r Nr 136, poz.969 ze zm..) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: Burmistrz Praszki właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Burmistrz Praszki Adres Pl. Grunwaldzki Praszka B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. osoba 3. jednostka organizacyjna 2. osoba prawna fizyczna 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) właściciel współposiadacz samoistny 3. posiadacz samoistny współwłaściciel użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty posiadacz współposiadacz 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów 8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia** 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

19 B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 2. korekta deklaracji 1. deklaracja roczna rocznej D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków Grunty orne Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych Ogółem Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe Liczba hektarów przeliczeniowych Stawka z 1 ha (przeliczeniowego lub fizycznego) w zł, gr. Wymiar podatku rolnego w zł., gr. I II III a III b IV a IV b V VI VI z Sady

20 I II III a III b IV a IV b V VI VI z Użytki zielone I II III IV V VI VI z Grunty rolne zabudowane I II III a III III b IV a IV IV b

21 V VI VI z Grunty pod stawami a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi Rowy Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR I II III a III III b IV a IV V VI VI z Razem (bez zwolnień) E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

22 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów 2. inwestycyjne 3. górskie 4. inne Razem G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku Różnica kwot z D F (należy zaokrąglić do pełnych złotych) H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą 21. Imię 22. Nazwisko 23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 24. Podpis (pieczęć) składającego (osoby reprezentującej składającego) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 23. Uwagi organu podatkowego 25. Identyfikator przyjmującego formularz 26.Data i podpis przyjmującego formularz Pouczenie: W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r Nr 229, poz.1954 ze zm.).

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo