ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC"

Transkrypt

1 ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem Radom, ul. Samorządowa 1, posiadającą NIP , reprezentowanym., zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w.. i adresem., posiadającym NIP.., wpisanym do CEIDG / wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr przez Sąd pod numerem., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości zł, reprezentowanym na podstawie z dnia. r., przez.. którego tożsamość ustalono na podstawie.., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części umowy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wraz z dostawą do miejsca wskazanego w 4 Umowy i rozładunkiem : a) 1 szt. macierzy dyskowej z funkcjonalnością NAS o całkowitej pojemności NETTO (przestrzeni użytkowej widzianej przez HOSTA) wynoszącej.. TiB, b) 1 szt. macierzy dyskowej flash o całkowitej pojemności NETTO (przestrzeni użytkowej widzianej przez HOSTA) wynoszącej.. TiB, c) 2 szt. przełączników FC, d) 26 szt. dysków do rozbudowy macierzy IBM Storwize v7000 zwanych dalej Sprzętem, którego szczegółowy wykaz został określony w Załączniku nr 1; 1

2 2) udzieleniu na rzecz Zamawiającego licencji systemu do wymiany i współdzielenia plików ( ) w zakresie określonym w 8 wraz ze sprzedażą kompletu nośników z wersją instalacyjną, zwanej dalej Oprogramowaniem, którego szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1; 3) opracowanie przez Wykonawcę projektu technicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, zawierającego wszystkie elementy dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania oraz jego integracji z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów oraz połączeń światłowodowych; 4) Wdrożenie przez Wykonawcę dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania zgodnie z Załącznikiem nr 3; 5) aktualizacja przez Wykonawcę Dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF wg spisu treści dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego określonego w Załączniku nr 4 oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla systemu do wymiany i współdzielenia plików zgodnie ze spisem treści określonym w Załączniku nr 20; 6) przeprowadzenie przez Wykonawcę Szkoleń w formie warsztatów z obsługi i zarządzania macierzami dyskowymi oraz Oprogramowania zgodnie z 7 Umowy; 7) dostarczenie wszelkich dodatkowych licencji - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania; 8) świadczenie usługi Wsparcia Technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania zgodnie z 6 Umowy; 9) świadczenia usługi Serwisu Gwarancyjnego dla Sprzętu zgodnie z 13 Umowy. 2. Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie : 1) Awaria uszkodzenie Sprzętu powodujące niezdolność do pełnego działania; 2) Dostawa Oprogramowania czynności związane z udzieleniem licencji określonych w 1 ust. 1 pkt 2) obejmujące dostarczenie do miejsca spełnienia świadczenia określonego w 4 ust. 1 dokumentów licencyjnych, a także nośników; 3) Dostawa Sprzętu - czynności sprzedaży rzeczy ruchomych określonych w 1 ust. 1 pkt 1); 4) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 2

3 5) Okres Rozliczeniowy - okres świadczenia Wsparcia Technicznego liczony w miesiącach, od dnia rozpoczęcia świadczenia Wsparcia Technicznego lub od dnia następującego po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca świadczenia Wsparcia Technicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy; 6) Oprogramowanie pomocnicze - kody źródłowe, oprogramowanie komputerowe konieczne do wdrożenia i eksploatacji Oprogramowania; 7) Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy; 8) Produkt - projekt techniczny, dokumentacja techniczna, dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne materiały, dokumenty wytworzone w trakcie obowiązywania Umowy w ramach Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania i świadczenia usługi Wsparcia Technicznego i Serwisu gwarancyjnego, w szczególności utwory w rozumieniu prawa autorskiego; 9) Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy; 10) Szkolenie - zorganizowana wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami Zamawiającego a Wykonawcą, o której mowa w 1 ust. 1 pkt. 6) mająca na celu zapewnienie wiedzy z zakresu obsługi i zarządzania Sprzętem określonym w 1 ust.1 pkt 1) lit. a), b) i Oprogramowania; 11) Usterka uszkodzenie Sprzętu niepowodujące niezdolności do pełnego działania; 12) Wada roszczenie osoby trzeciej lub fizyczna niezgodność towaru z Umową, inna niż Awaria lub Usterka; 13) Wdrożenie testowanie, instalacja, konfiguracja i integracja Sprzętu i Oprogramowania z istniejącym u Zamawiającego środowiskiem, określone w 5 Umowy; 14) Wsparcie Techniczne - świadczenia Wykonawcy określone w 6 Umowy; 15) Serwis Gwarancyjny - świadczenia Wykonawcy określone w 13 Umowy; 16) Zgłoszenie - poinformowanie Wykonawcy o błędzie Oprogramowania powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji lub zapytanie skierowane do Wykonawcy dotyczące funkcjonowania, konfiguracji lub zarządzania Oprogramowaniem; 17) Zgłoszenie o wysokim priorytecie - Zgłoszenie w następstwie zdarzenia wpływającego na działanie rozbudowanego/dostarczonego środowiska w sposób 3

4 uniemożliwiający korzystanie ze środowiska. Zgłoszenie o wysokim priorytecie dotyczy w szczególności sytuacji: - braku dostępności rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla wszystkich użytkowników, - zawieszania lub powodowania opóźnienia w dostępie do rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla wszystkich użytkowników; 18) Zgłoszenie o standardowym priorytecie - Zgłoszenie w następstwie zdarzenia wpływającego na działanie rozbudowanego/dostarczonego środowiska, w sposób uniemożliwiający korzystanie z części rozbudowanego/dostarczonego środowiska. Zgłoszenie o standardowym priorytecie dotyczy w szczególności sytuacji: - braku dostępności części rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla dużej liczby użytkowników, - zmniejszonej wydajności utrudniającej pracę użytkownikom; 19) Zgłoszenie o niskim priorytecie - Zgłoszenie w następstwie zdarzenia wpływającego na działanie rozbudowanego/dostarczonego środowiska w sposób uniemożliwiający korzystanie z części systemu. Zgłoszenie o niskim priorytecie dotyczy w szczególności sytuacji: - braku dostępności części rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla niewielkiej liczby użytkowników, - zmniejszonej wydajności utrudniającej pracę niewielkiej liczbie użytkowników. 2. Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust.1 pkt 1) - 7) w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 8): a) dla oprogramowania układowego Sprzętu - w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, b) dla Oprogramowania - w terminie ( ) miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 9) w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4

5 4. W terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram Szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 6). 5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Wykonawcy listę pracowników Zamawiającego wskazanych do udziału w Szkoleniu, zawierającą imię i nazwisko, adres i nr tel. służbowego. 6. Wykonawca w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy przedstawi do odbioru Zamawiającemu projekt techniczny, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3). 7. Wykonawca w terminie 5 Dni Roboczych przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1 dokona Wdrożenia oferowanego Sprzętu i Oprogramowania. 8. Wykonawca nie później niż z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, przedstawi do odbioru Zamawiającemu dokumentację infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF i dokumentację powykonawczą dla Oprogramowania. 3 Oświadczenia Wykonawcy dotyczące Sprzętu 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt objęty przedmiotem Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt: 1) spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, 2) jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i bez oznak używania, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji, 3) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, 4) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 5

6 5) jest zgodny ze stosowanymi normami technicznymi, 6) posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej. 4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania lub posiada prawo do jego sprzedaży i niniejsza Umowa nie narusza prawem chronionych dóbr osobistych, jak i majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności: praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych, itp. oraz, że przejmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem Sprzętu oraz Oprogramowania. 5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów. 4. Dostawa Sprzętu i Oprogramowania 1. Wykonawca w ramach Dostawy Oprogramowania jest zobowiązany do dostarczania kluczy licencyjnych oraz dokumentów wykazujących prawo Wykonawcy do korzystania z Oprogramowania i jego dystrybucji (dokument licencyjny), a także nośników z Oprogramowaniem, do miejsca spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie (OP Warszawa), do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca w ramach Dostawy Sprzętu jest zobowiązany do dostarczenia Sprzętu do miejsca spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 3. Dostawa i wszelkie czynności z nią związane realizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w godzinach 7:00-19: Przed rozpoczęciem dostaw, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemnie lub faksem na nr.. z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie zawierające co najmniej: 6

7 1) datę, godzinę, 2) szczegółowy wykaz Oprogramowania i Sprzętu dostarczanego w ramach dostawy z wyszczególnieniem ich nazw oraz liczby, 3) listę osób realizujących dostawę z wyszczególnieniem ich imienia i nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości a także markę, model i numer rejestracyjny samochodu, którym zostanie dostarczony Sprzęt/Oprogramowanie. 5. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego, w szczególności kosztów opakowania, transportu. 5 Wdrożenie Sprzętu i Oprogramowania 1. Po Dostawie Sprzętu i Oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest dokonać Wdrożenia Sprzętu oraz Oprogramowania. 2. Poprawne działanie dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania nie może powodować obniżenia wydajności posiadanego środowiska. 3. Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz gwarancji producenta oprogramowania Zamawiającego. używanego przez 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie Produkty do siedziby Zamawiającego zarówno w formie pisemnej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD (w 2 kopiach) z wykorzystaniem jednego lub kilku z następujących formatów zapisu plików: 1) MS Word i PDF, 2) MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych), 3) HTML, 4) JPG, GIF, PNG, oraz innych za zgodą Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę Sprzęt i Oprogramowanie nie będzie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie 7

8 środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po usunięciu Sprzętu/Oprogramowania. 7. Wykonawca w ramach Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania: 1) dokona czynności instalacji, konfiguracji i integracji Sprzętu i Oprogramowania z istniejącym u Zamawiającego środowiskiem, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3; 2) przedstawi plan testów i scenariuszy testowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5; 3) przeprowadzi testy według planu testów i scenariuszy testowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji dokumentacji technicznej w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany przez Wykonawcę do Sprzętu lub Oprogramowania. 9. Przed przystąpieniem do prac, które mogą spowodować przerwy w działaniu środowiska Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić potrzebę wyznaczenia okna serwisowego w celu ustalenia terminu wyłączenia części środowiska, tak aby możliwe było ogłoszenie okna serwisowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami Zamawiającego oraz ustalić przewidywany zakres prac i czas ich wykonania. Okno serwisowe musi zostać ogłoszone na min. 3 dni przed planowanymi wyłączeniami. 6. Zakres i warunki świadczenia Wsparcia Technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania 1. Na dostarczone Oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę Wsparcia Technicznego przez okres (...) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. Na dostarczone oprogramowanie układowe Sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę Wsparcia Technicznego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. 2. Zakres świadczonego Wsparcia Technicznego na dostarczone Oprogramowanie i oprogramowanie układowe Sprzętu obejmuje: 1) aktualizację oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, w szczególności dostarczania i instalacji nowych wersji oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, dostarczania i instalacji wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 8

9 2) wsparcie w korzystaniu z oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, w szczególności: a) przyjmowanie Zgłoszeń Zamawiającego i potwierdzania w terminie określonym w ust. 4, b) świadczenie pomocy w zakresie obsługi Zgłoszeń w formie telefonicznej jak również w formie elektronicznej poprzez internetowy serwis pod wskazanym adresem. wskazanym adresem mail:.. lub telefon., w języku polskim lub angielskim, c) udzielanie w terminie określonym w ust. 5 odpowiedzi i porad technicznych związanych z eksploatacją oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania podając wraz z diagnozą problemu: - rozwiązanie zgłoszonego problemu lub - informację o przyczynie niemożności rozwiązania zgłoszonego problemu, d) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym www. 3. Usługa Wsparcia Technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania i wszelkie czynnością z nią związane świadczona będzie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 4. Czas reakcji Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia od momentu wysłania Zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wynosi: 1) 4 godziny dla Zgłoszeń o wysokim priorytecie, 2) 12 godzin dla Zgłoszeń o standardowym priorytecie, 3) 24 godziny dla Zgłoszeń o niskim priorytecie; przy czym o kwalifikacji priorytetu Zgłoszenia decyduje Zamawiający. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c) w terminie 4 godzin od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Wsparcia Technicznego z należytą starannością. 9

10 7. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić pod wskazanym adresem strony internetowej dostępnym dla Zamawiającego, odpowiednie pliki do pobrania, zawierające poprawki/aktualizacje, nowe wersje oprogramowania układowego Sprzętu Oprogramowania, niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producenta oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania. 8. W przypadku braku możliwości pobrania plików ze wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, o której mowa w ust. 7, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia poprawek/aktualizacji/nowych wersji, na elektronicznych nośnikach informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania, co zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 7. Żądanie Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres mail: lub telefonicznie pod numerem Zamawiający ma możliwość wskazania minimum 6 Przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą zgłaszać problemy techniczne do Wsparcia Technicznego, bez ograniczeń co do ilości Zgłoszeń. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pisemnie oraz dostarczenia w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 16 ust. 1 pkt 1), w terminie 3 Dni Roboczych po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, podpisanego Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego ze wskazaniem okresu, którego dotyczy, zgłaszanych błędów bądź usterek oraz czasu i sposobu ich usunięcia. Protokół będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych powiadomi w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 16 ust. 1 pkt 2) o akceptacji Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego lub jego nieprawidłowościach. 11. Zamawiający zwraca Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu uzupełnienia/poprawienia. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 Dni Roboczych i przedstawi Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego do ponownej weryfikacji Zamawiającemu. 12. Podpisanie Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego bez zastrzeżeń przez Przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowiło potwierdzenie wykonania Wsparcia Technicznego w zakresie wskazanym w Protokole. 10

11 7. Szkolenia 1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w 11 ust. 1 do przeprowadzenia 2 Szkoleń w formie warsztatów dla łącznie nie więcej niż 10 pracowników Zamawiającego w podziale każdego Szkolenia na 2 tury określonym w ust. 7, według poniższych warunków: 1) Szkolenie nie musi być autoryzowane przez producenta Oprogramowania; 2) Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i będzie obejmowało co najmniej zagadnienia z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania dostarczonym Sprzętem i Oprogramowaniem; 3) Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego kwalifikacje i odpowiednią wiedzę do przeprowadzenia Szkolenia; 4) Wykonawca zapewni uczestnikom Szkolenia nocleg (o ile uczestnik zamieszkuje poza miejscem przeprowadzenia szkolenia), a podczas samego szkolenia każdemu z uczestników gorący posiłek oraz zimne napoje, kawę i herbatę; 5) Wykonawca zapewni środowisko szkoleniowe oraz wszelkie niezbędne materiały i oprogramowanie; 6) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia miejsca Szkolenia wraz ze stanowiskiem komputerowym dla każdego uczestnika Szkolenia; 7) Szkolenie musi dostarczyć niezbędnej wiedzy do samodzielnej eksploatacji Sprzętu i Oprogramowania, a w szczególności instalacji, konfiguracji i zarządzania dostarczonym Sprzętem i Oprogramowaniem; 8) Wykonawca zapewni salę szkoleniową na terenie Warszawy; 9) Harmonogram Szkolenia o którym mowa w 2 ust.4 winien zawierać : a) termin i miejsce szkolenia, b) materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, c) zakres szkolenia, zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 19, d) agendę, e) kwalifikacje Wykładowcy. 2. Akceptacja przez Zamawiającego warunków określonych w ust. 1 pkt 9) stanowi warunek rozpoczęcia Szkolenia. 3. Każdy uczestnik Szkolenia musi otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej oraz imienny dokument poświadczający odbycie Szkolenia. 11

12 4. Czas trwania każdego dnia Szkolenia nie może być dłuższy niż 8 godzin lekcyjnych, przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut. 5. Czas trwania każdej tury Szkolenia musi wynosić minimum 3 Dni Robocze. 6. Prawidłowe wykonanie Szkolenia zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołem Odbioru Szkolenia (Załącznik nr 8 ), wraz z załączoną listą obecności uczestników. 7. Wykonawca przeprowadzi oddzielne Szkolenia dotyczące: a) dostarczonych macierzy dyskowych dla pięciu pracowników Zamawiającego w dwóch turach - trzy osoby w pierwszej turze i dwie osoby w drugiej turze, b) systemu wymiany i współdzielenia plików dla pięciu pracowników Zamawiającego w dwóch turach - trzy osoby w pierwszej turze i dwie osoby w drugiej turze. 8 Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w tym innym jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra Finansów, w ramach wynagrodzenia określonego w 11 ust. 1, licencji na Oprogramowanie określone w 1 ust. 1, w tym na jego aktualizacje. Przez udzielenie licencji rozumie się udzielenie jej Zamawiającemu przez Wykonawcę lub nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego licencji na warunkach określonych w Umowie i przekazanie ich Zamawiającemu. 2. Nabycie licencji, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń i obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) korzystanie, odtwarzanie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu; 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i zapisywanie oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii zapasowych, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania; 3) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 4) korzystanie z dokumentów kreowanych w ramach eksploatacji Oprogramowania oraz modyfikowania tych dokumentów; 5) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych Zamawiającego; 12

13 6) prawo do wykorzystywania Oprogramowania dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego. 3. Licencje na Oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie oraz w SIWZ, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej Zamawiającego oraz innego oprogramowania zainstalowanego przez Zamawiającego lub innych uprawnionych użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury sprzętowej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewnia, że licencje na korzystanie z Oprogramowania nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. 5. Wykonawca udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania na czas nieoznaczony. 6. Licencje na korzystanie z Oprogramowania mogą zostać wypowiedziane nie wcześniej niż po upływie 25 lat od ich udzielenia, przy czym okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 5 lat, a samo wypowiedzenie może nastąpić przed upływem 50 lat w przypadku poważnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji, a Zamawiający nie zaprzestanie naruszania pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanych naruszeń. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 11 ust.1 przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Pomocniczego i Produktów. Wszystkie dokumenty, w szczególności takie jak: raporty, projekt techniczny, aktualizacje dokumentacji technicznej, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy z chwilą właściwego dla nich odbioru będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 8. Po wykonaniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieprzekazane wcześniej Produkty, o których mowa w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy. 9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 7, obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 13

14 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 3) użyczanie oryginału albo egzemplarzy, 4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 6) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian), bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie; 7) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Oprogramowania Pomocniczego oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie; 8) prawo do wykorzystywania Oprogramowania Pomocniczego do celów edukacyjnych i szkoleniowych, 9) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Oprogramowanie Pomocnicze i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji. 10. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo do wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 12. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów i Oprogramowania Pomocniczego wytworzonych w ramach Wsparcia Technicznego następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego najbliższego Protokołu Odbioru Usługi Wsparcia Technicznego. 14

15 13. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 15. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało Oprogramowania oraz własność egzemplarzy Produktów, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru. 16. Zakres licencji i praw autorskich nabytych na podstawienie niniejszej Umowy zapewnia Zamawiającemu możliwość udzielenia zamówienia na serwis Oprogramowania oraz Oprogramowania pomocniczego osobom trzecim niezależnym od Wykonawcy, po zakończeniu Wsparcia Technicznego. 17. Od chwili udostępnienia Zamawiającemu Oprogramowania Pomocniczego do chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich do tego Oprogramowania Pomocniczego zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu wyłącznej tymczasowej licencji na korzystanie z Oprogramowania Pomocniczego wraz z prawem do udzielania sublicencji. Licencja udzielana jest w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ustępach poprzedzających. 9 Procedura Odbioru Sprzętu 1. W dniu dostawy i w miejscu dostawy Zamawiający dokona przy udziale przedstawiciela Wykonawcy odbioru ilościowego Sprzętu. 2. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych, a także sprawdzeniu zgodności dostawy z Terminem realizacji Umowy, co zostanie 15

16 potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego podpisanym przez Strony. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego określa Załącznik Nr 9 do Umowy. 3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego dokona odbioru jakościowego Sprzętu, polegającego na sprawdzeniu poprawności działania Sprzętu. 4. Odbiór jakościowy będzie polegał także na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z niniejszą Umową, w zakresie, który określa 1 i Załącznik Nr Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru jakościowego Sprzętu, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 18 do Umowy. 6. Odbiór jakościowy Sprzętu będzie polegał w szczególności na: 1) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania Sprzętu poprzez wykonanie testów fabrycznych (producenta) każdego dostarczonego Sprzętu; 2) sprawdzeniu logów w urządzeniach (stwierdzeniu braku błędów w logach); 3) wykonaniu testów sprawdzających poprawność działania poprzez zasymulowanie uszkodzenia dowolnego rodzaju redundantnego elementu w dowolnym urządzeniu oraz zasymulowanie uszkodzenia zasilania zewnętrznego. 7. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego, Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do przedstawienia Sprzętu do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, nie później jednak niż do upływu terminu realizacji Umowy. Ponowny odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z wymaganiami przewidzianymi w Umowie i powtórzeniu odbioru ilościowego, a następnie jakościowego według procedury opisanej w ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 8. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru jakościowego, nie podlega on ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowiązuje się wycofać Sprzęt, który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury odbioru jakościowego z dostawy i zastąpić go innym, nowym, wolnym od wad. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru nowy Sprzęt w terminie 10 Dni Roboczych od zakończenia powtórnej procedury odbioru, określonej w niniejszym ustępie, nie później jednak niż do upływu terminu realizacji Umowy. 9. Każdy protokół dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy, chyba że odbiór nastąpił bez zastrzeżeń a przedstawiciel Wykonawcy nie podpisał protokołu wskutek nieobecności. 16

17 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy 10 Procedury Odbiorów Oprogramowania i pozostałych świadczeń 1. W dniu Dostawy Oprogramowania Zamawiający dokona odbioru Oprogramowania wraz z nośnikami, jeżeli są wymagane zgodnie z Umową polegającego na ilościowym przyjęciu dostawy według specyfikacji oraz stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mechanicznych, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń (Załącznik nr 9). W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń i następnie do ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy do odbioru wolnego od wad. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w Po dokonaniu odbioru projektu technicznego zgodnie z 5 ust. 4 sporządza się Protokół Odbioru Dokumentacji, którego wzór określa Załącznik nr 10 do Umowy. 3. Po dokonaniu odbioru aktualizacji dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF oraz dokumentacji powykonawczej dla systemu do wymiany i współdzielenia plików zgodnie z 5 ust. 4 sporządza się Protokół Odbioru Dokumentacji, której wzór określa Załącznik nr 10 do Umowy. 4. Warunkiem odbioru Szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 6) jest przeprowadzenie Szkolenia, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Szkolenia, który zawierać będzie datę wykonania Szkolenia, nazwę, listę obecności (wzór stanowi Załącznik nr 8). 5. Po dokonaniu Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania zgodnie z 5 ust 7 Umowy sporządza się Protokół Odbioru Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania, którego wzór określa Załącznik nr 11 do Umowy. 6. Po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru Sprzętu, odbioru Oprogramowania, odbioru projektu technicznego, odbioru dokumentacji technicznej, odbioru Wdrożenia oraz odbioru Szkolenia, Zamawiający dokona odbioru końcowego poprzez sprawdzenie odpowiednich Protokołów Odbioru i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr Po każdym wykonaniu usługi Wsparcia Technicznego uzupełniany będzie przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu formularz Zgłoszenia Usługi Wsparcia Technicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr

18 8. Po każdym trzymiesięcznym Okresie rozliczeniowym świadczenia usługi Wsparcia Technicznego sporządzany będzie Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy. 10. Odbiór projektu technicznego, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3) oraz aktualizacji dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF, o której mowa w 1 ust.1 pkt 5) będzie polegał na: 1) sprawdzeniu ich zawartości oraz kompletności, 2) sprawdzeniu wprowadzonych zmian w Dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF", w odniesieniu do projektu technicznego. 10. Po przedstawieniu przez Wykonawcę elementów przedmiotu Umowy zawartych w 1 ust. 1 pkt 2-6 do odbioru, Zamawiający w terminie 3 Dni Roboczych dokona zatwierdzenia lub odbioru albo pisemnie zgłosi zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 Dni Roboczych do uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń i następnie ponownego przedstawienia w/w elementów do zatwierdzenia lub odbioru. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w W przypadku zgłoszenia uwag do projektu technicznego, Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 iteracje w zakresie uwzględnienia uwag przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż odbiór projektu technicznego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania projektu technicznego. 11. W przypadku zgłoszenia uwag do planu i scenariuszy testów złożonego w ramach Wdrożenia, Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 iteracje w zakresie uwzględnienia uwag przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż odbiór planu i scenariuszy testów musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania scenariuszy testów. 12. Każdy protokół, dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie utwory, w szczególności Oprogramowanie Pomocnicze, którym można nadać postać elektroniczną (modele systemu, skrypty, kod źródłowy oprogramowania, kod wykonywalny oprogramowania) w tym nośniki instalacyjne każdego dostarczonego oprogramowania, do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD (w 3 kopiach). 11. Wynagrodzenie 18

19 1. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy, uwzględniająca wszystkie koszty, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów, opłaty licencyjne, wydatki Wykonawcy i podatek od towarów i usług (VAT), wynosi.. zł brutto (słownie:.. złote), przy czym wynagrodzenie za: 1) przedmiot Umowy określony w 1 ust. 1 pkt. 1) wynosi. zł brutto (słownie:..złote) 2) przedmiot Umowy określony w 1 ust. 1 pkt 2) wynosi... zł brutto (słownie (...); 3) usługę Szkoleń, określoną w 1 ust. 1 pkt 6) wynosi. zł brutto (słownie:..złote); 4) usługę Wsparcia Technicznego Oprogramowania, określoną w 1 ust. 1 pkt 8) wynosi. zł brutto (słownie:..złote), 5) usługę Wsparcia Technicznego oprogramowania układowego Sprzętu określoną w 1 ust. 1 pkt 8) wynosi (...) brutto (słownie...) Szczegółowy wykaz poszczególnych cen jednostkowych zawiera Załącznik nr 6 do Umowy. 2. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-3) zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń (Załącznik nr 14).Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) będzie płatne z dołu w równych częściach, po upływie każdych 3 miesięcy świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia bez zastrzeżeń (Załącznik nr 13). W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego świadczenia usługi wynagrodzenie będzie równe iloczynowi liczby dni świadczenia usługi i 1/90 trzymiesięcznego wynagrodzenia. 3. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 5. Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia w przypadku wystąpienia wad przedmiotu Umowy do czasu ich usunięcia. 6. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. 19

20 12. Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 4 pkt 1), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 4 pkt 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 8. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 4 pkt 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości: 1) 700 zł (słownie: siedemset złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia odpowiedzi na zgłoszenia o wysokim priorytecie; 2) 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdą godzinę opóźnienia odpowiedzi na zgłoszenia o standardowym priorytecie; 3) 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą godzinę opóźnienia odpowiedzi na zgłoszenia o niskim priorytecie. 20

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę sprzętu teleinformatycznego zwana dalej,,umową

UMOWA na dostawę sprzętu teleinformatycznego zwana dalej,,umową WZÓR (odrębna umowa może zostać zawarta dla każdej lub niektórych części zamówienia) UMOWA na dostawę sprzętu teleinformatycznego zwana dalej,,umową zawarta w dniu 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Bankowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. z dnia roku

UMOWA NR. z dnia roku UMOWA NR. z dnia. 2013 roku Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy Niniejsza umowa, zwana dalej Umową została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR INF-V /PROJEKT/ zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR INF-V /PROJEKT/ zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR INF-V.272.....2017 /PROJEKT/ zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY

Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego Sprawa nr II US-251-PN2/09/07 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Drugim Urzędem Skarbowym w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR (odrębna umowa może zostać zawarta dla każdej lub wszystkich części zamówienia)

WZÓR (odrębna umowa może zostać zawarta dla każdej lub wszystkich części zamówienia) WZÓR (odrębna umowa może zostać zawarta dla każdej lub wszystkich części zamówienia) UMOWA na dostawę zestawów sprzętu komputerowego zwana dalej,,umową zawarta w dniu 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Bankowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Umowa Wykonawcza nr do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dnia.. zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez:

UMOWA wzór. Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk, reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: UMOWA wzór Zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Wzór umowy. UMOWA Nr NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA Nr 272... 2012 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO zawarta w dniu w Kamieniu Krajeńskim, pomiędzy: Gminą Kamień Krajeński z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim przy ulicy Plac Odrodzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo