ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC"

Transkrypt

1 ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem Radom, ul. Samorządowa 1, posiadającą NIP , reprezentowanym., zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w.. i adresem., posiadającym NIP.., wpisanym do CEIDG / wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr przez Sąd pod numerem., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości zł, reprezentowanym na podstawie z dnia. r., przez.. którego tożsamość ustalono na podstawie.., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części umowy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wraz z dostawą do miejsca wskazanego w 4 Umowy i rozładunkiem : a) 1 szt. macierzy dyskowej z funkcjonalnością NAS o całkowitej pojemności NETTO (przestrzeni użytkowej widzianej przez HOSTA) wynoszącej.. TiB, b) 1 szt. macierzy dyskowej flash o całkowitej pojemności NETTO (przestrzeni użytkowej widzianej przez HOSTA) wynoszącej.. TiB, c) 2 szt. przełączników FC, d) 26 szt. dysków do rozbudowy macierzy IBM Storwize v7000 zwanych dalej Sprzętem, którego szczegółowy wykaz został określony w Załączniku nr 1; 1

2 2) udzieleniu na rzecz Zamawiającego licencji systemu do wymiany i współdzielenia plików ( ) w zakresie określonym w 8 wraz ze sprzedażą kompletu nośników z wersją instalacyjną, zwanej dalej Oprogramowaniem, którego szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1; 3) opracowanie przez Wykonawcę projektu technicznego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2, zawierającego wszystkie elementy dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania oraz jego integracji z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem do wirtualizacji serwerów oraz połączeń światłowodowych; 4) Wdrożenie przez Wykonawcę dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania zgodnie z Załącznikiem nr 3; 5) aktualizacja przez Wykonawcę Dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF wg spisu treści dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego określonego w Załączniku nr 4 oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla systemu do wymiany i współdzielenia plików zgodnie ze spisem treści określonym w Załączniku nr 20; 6) przeprowadzenie przez Wykonawcę Szkoleń w formie warsztatów z obsługi i zarządzania macierzami dyskowymi oraz Oprogramowania zgodnie z 7 Umowy; 7) dostarczenie wszelkich dodatkowych licencji - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania; 8) świadczenie usługi Wsparcia Technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania zgodnie z 6 Umowy; 9) świadczenia usługi Serwisu Gwarancyjnego dla Sprzętu zgodnie z 13 Umowy. 2. Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie : 1) Awaria uszkodzenie Sprzętu powodujące niezdolność do pełnego działania; 2) Dostawa Oprogramowania czynności związane z udzieleniem licencji określonych w 1 ust. 1 pkt 2) obejmujące dostarczenie do miejsca spełnienia świadczenia określonego w 4 ust. 1 dokumentów licencyjnych, a także nośników; 3) Dostawa Sprzętu - czynności sprzedaży rzeczy ruchomych określonych w 1 ust. 1 pkt 1); 4) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 2

3 5) Okres Rozliczeniowy - okres świadczenia Wsparcia Technicznego liczony w miesiącach, od dnia rozpoczęcia świadczenia Wsparcia Technicznego lub od dnia następującego po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca świadczenia Wsparcia Technicznego, ale nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy; 6) Oprogramowanie pomocnicze - kody źródłowe, oprogramowanie komputerowe konieczne do wdrożenia i eksploatacji Oprogramowania; 7) Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy; 8) Produkt - projekt techniczny, dokumentacja techniczna, dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne materiały, dokumenty wytworzone w trakcie obowiązywania Umowy w ramach Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania i świadczenia usługi Wsparcia Technicznego i Serwisu gwarancyjnego, w szczególności utwory w rozumieniu prawa autorskiego; 9) Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy; 10) Szkolenie - zorganizowana wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami Zamawiającego a Wykonawcą, o której mowa w 1 ust. 1 pkt. 6) mająca na celu zapewnienie wiedzy z zakresu obsługi i zarządzania Sprzętem określonym w 1 ust.1 pkt 1) lit. a), b) i Oprogramowania; 11) Usterka uszkodzenie Sprzętu niepowodujące niezdolności do pełnego działania; 12) Wada roszczenie osoby trzeciej lub fizyczna niezgodność towaru z Umową, inna niż Awaria lub Usterka; 13) Wdrożenie testowanie, instalacja, konfiguracja i integracja Sprzętu i Oprogramowania z istniejącym u Zamawiającego środowiskiem, określone w 5 Umowy; 14) Wsparcie Techniczne - świadczenia Wykonawcy określone w 6 Umowy; 15) Serwis Gwarancyjny - świadczenia Wykonawcy określone w 13 Umowy; 16) Zgłoszenie - poinformowanie Wykonawcy o błędzie Oprogramowania powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji lub zapytanie skierowane do Wykonawcy dotyczące funkcjonowania, konfiguracji lub zarządzania Oprogramowaniem; 17) Zgłoszenie o wysokim priorytecie - Zgłoszenie w następstwie zdarzenia wpływającego na działanie rozbudowanego/dostarczonego środowiska w sposób 3

4 uniemożliwiający korzystanie ze środowiska. Zgłoszenie o wysokim priorytecie dotyczy w szczególności sytuacji: - braku dostępności rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla wszystkich użytkowników, - zawieszania lub powodowania opóźnienia w dostępie do rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla wszystkich użytkowników; 18) Zgłoszenie o standardowym priorytecie - Zgłoszenie w następstwie zdarzenia wpływającego na działanie rozbudowanego/dostarczonego środowiska, w sposób uniemożliwiający korzystanie z części rozbudowanego/dostarczonego środowiska. Zgłoszenie o standardowym priorytecie dotyczy w szczególności sytuacji: - braku dostępności części rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla dużej liczby użytkowników, - zmniejszonej wydajności utrudniającej pracę użytkownikom; 19) Zgłoszenie o niskim priorytecie - Zgłoszenie w następstwie zdarzenia wpływającego na działanie rozbudowanego/dostarczonego środowiska w sposób uniemożliwiający korzystanie z części systemu. Zgłoszenie o niskim priorytecie dotyczy w szczególności sytuacji: - braku dostępności części rozbudowanego/dostarczonego środowiska dla niewielkiej liczby użytkowników, - zmniejszonej wydajności utrudniającej pracę niewielkiej liczbie użytkowników. 2. Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust.1 pkt 1) - 7) w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 8): a) dla oprogramowania układowego Sprzętu - w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, b) dla Oprogramowania - w terminie ( ) miesięcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 9) w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4

5 4. W terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram Szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 6). 5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Wykonawcy listę pracowników Zamawiającego wskazanych do udziału w Szkoleniu, zawierającą imię i nazwisko, adres i nr tel. służbowego. 6. Wykonawca w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy przedstawi do odbioru Zamawiającemu projekt techniczny, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3). 7. Wykonawca w terminie 5 Dni Roboczych przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1 dokona Wdrożenia oferowanego Sprzętu i Oprogramowania. 8. Wykonawca nie później niż z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, przedstawi do odbioru Zamawiającemu dokumentację infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF i dokumentację powykonawczą dla Oprogramowania. 3 Oświadczenia Wykonawcy dotyczące Sprzętu 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i środkami dla realizacji niniejszej Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt objęty przedmiotem Umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt: 1) spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, 2) jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany i bez oznak używania, nierefabrykowany i nieregenerowany, nienaprawiany, nie podlegał ponownej obróbce oraz w jednolitej konfiguracji, 3) nie wykazuje jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, 4) został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 5

6 5) jest zgodny ze stosowanymi normami technicznymi, 6) posiada certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej. 4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielania licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania lub posiada prawo do jego sprzedaży i niniejsza Umowa nie narusza prawem chronionych dóbr osobistych, jak i majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności: praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych, itp. oraz, że przejmuje wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mogą powstać w związku z użytkowaniem Sprzętu oraz Oprogramowania. 5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów. 4. Dostawa Sprzętu i Oprogramowania 1. Wykonawca w ramach Dostawy Oprogramowania jest zobowiązany do dostarczania kluczy licencyjnych oraz dokumentów wykazujących prawo Wykonawcy do korzystania z Oprogramowania i jego dystrybucji (dokument licencyjny), a także nośników z Oprogramowaniem, do miejsca spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie (OP Warszawa), do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 2. Wykonawca w ramach Dostawy Sprzętu jest zobowiązany do dostarczenia Sprzętu do miejsca spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 3. Dostawa i wszelkie czynności z nią związane realizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze w godzinach 7:00-19: Przed rozpoczęciem dostaw, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemnie lub faksem na nr.. z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie zawierające co najmniej: 6

7 1) datę, godzinę, 2) szczegółowy wykaz Oprogramowania i Sprzętu dostarczanego w ramach dostawy z wyszczególnieniem ich nazw oraz liczby, 3) listę osób realizujących dostawę z wyszczególnieniem ich imienia i nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości a także markę, model i numer rejestracyjny samochodu, którym zostanie dostarczony Sprzęt/Oprogramowanie. 5. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy do siedziby Zamawiającego, w szczególności kosztów opakowania, transportu. 5 Wdrożenie Sprzętu i Oprogramowania 1. Po Dostawie Sprzętu i Oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest dokonać Wdrożenia Sprzętu oraz Oprogramowania. 2. Poprawne działanie dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania nie może powodować obniżenia wydajności posiadanego środowiska. 3. Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz gwarancji producenta oprogramowania Zamawiającego. używanego przez 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie Produkty do siedziby Zamawiającego zarówno w formie pisemnej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD (w 2 kopiach) z wykorzystaniem jednego lub kilku z następujących formatów zapisu plików: 1) MS Word i PDF, 2) MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych), 3) HTML, 4) JPG, GIF, PNG, oraz innych za zgodą Zamawiającego. 6. W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę Sprzęt i Oprogramowanie nie będzie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie 7

8 środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po usunięciu Sprzętu/Oprogramowania. 7. Wykonawca w ramach Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania: 1) dokona czynności instalacji, konfiguracji i integracji Sprzętu i Oprogramowania z istniejącym u Zamawiającego środowiskiem, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3; 2) przedstawi plan testów i scenariuszy testowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5; 3) przeprowadzi testy według planu testów i scenariuszy testowych zatwierdzonych przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji dokumentacji technicznej w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany przez Wykonawcę do Sprzętu lub Oprogramowania. 9. Przed przystąpieniem do prac, które mogą spowodować przerwy w działaniu środowiska Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić potrzebę wyznaczenia okna serwisowego w celu ustalenia terminu wyłączenia części środowiska, tak aby możliwe było ogłoszenie okna serwisowego, zgodnie z obowiązującymi procedurami Zamawiającego oraz ustalić przewidywany zakres prac i czas ich wykonania. Okno serwisowe musi zostać ogłoszone na min. 3 dni przed planowanymi wyłączeniami. 6. Zakres i warunki świadczenia Wsparcia Technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania 1. Na dostarczone Oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę Wsparcia Technicznego przez okres (...) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. Na dostarczone oprogramowanie układowe Sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę Wsparcia Technicznego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. 2. Zakres świadczonego Wsparcia Technicznego na dostarczone Oprogramowanie i oprogramowanie układowe Sprzętu obejmuje: 1) aktualizację oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, w szczególności dostarczania i instalacji nowych wersji oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, dostarczania i instalacji wersji podwyższonych, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 8

9 2) wsparcie w korzystaniu z oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, w szczególności: a) przyjmowanie Zgłoszeń Zamawiającego i potwierdzania w terminie określonym w ust. 4, b) świadczenie pomocy w zakresie obsługi Zgłoszeń w formie telefonicznej jak również w formie elektronicznej poprzez internetowy serwis pod wskazanym adresem. wskazanym adresem mail:.. lub telefon., w języku polskim lub angielskim, c) udzielanie w terminie określonym w ust. 5 odpowiedzi i porad technicznych związanych z eksploatacją oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania podając wraz z diagnozą problemu: - rozwiązanie zgłoszonego problemu lub - informację o przyczynie niemożności rozwiązania zgłoszonego problemu, d) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym www. 3. Usługa Wsparcia Technicznego dla oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania i wszelkie czynnością z nią związane świadczona będzie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 4. Czas reakcji Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia od momentu wysłania Zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wynosi: 1) 4 godziny dla Zgłoszeń o wysokim priorytecie, 2) 12 godzin dla Zgłoszeń o standardowym priorytecie, 3) 24 godziny dla Zgłoszeń o niskim priorytecie; przy czym o kwalifikacji priorytetu Zgłoszenia decyduje Zamawiający. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi o której mowa w ust. 2 pkt. 2) lit. c) w terminie 4 godzin od potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Wsparcia Technicznego z należytą starannością. 9

10 7. Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić pod wskazanym adresem strony internetowej dostępnym dla Zamawiającego, odpowiednie pliki do pobrania, zawierające poprawki/aktualizacje, nowe wersje oprogramowania układowego Sprzętu Oprogramowania, niezwłocznie po ich udostępnieniu przez producenta oprogramowania układowego Sprzętu i Oprogramowania. 8. W przypadku braku możliwości pobrania plików ze wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, o której mowa w ust. 7, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia poprawek/aktualizacji/nowych wersji, na elektronicznych nośnikach informacji w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania, co zostanie potwierdzone Protokołem Przekazania, którego wzór stanowi Załącznik nr 7. Żądanie Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres mail: lub telefonicznie pod numerem Zamawiający ma możliwość wskazania minimum 6 Przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą zgłaszać problemy techniczne do Wsparcia Technicznego, bez ograniczeń co do ilości Zgłoszeń. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu pisemnie oraz dostarczenia w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 16 ust. 1 pkt 1), w terminie 3 Dni Roboczych po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, podpisanego Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego ze wskazaniem okresu, którego dotyczy, zgłaszanych błędów bądź usterek oraz czasu i sposobu ich usunięcia. Protokół będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych powiadomi w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 16 ust. 1 pkt 2) o akceptacji Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego lub jego nieprawidłowościach. 11. Zamawiający zwraca Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego Wykonawcy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w celu uzupełnienia/poprawienia. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 Dni Roboczych i przedstawi Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego do ponownej weryfikacji Zamawiającemu. 12. Podpisanie Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego bez zastrzeżeń przez Przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowiło potwierdzenie wykonania Wsparcia Technicznego w zakresie wskazanym w Protokole. 10

11 7. Szkolenia 1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia określonego w 11 ust. 1 do przeprowadzenia 2 Szkoleń w formie warsztatów dla łącznie nie więcej niż 10 pracowników Zamawiającego w podziale każdego Szkolenia na 2 tury określonym w ust. 7, według poniższych warunków: 1) Szkolenie nie musi być autoryzowane przez producenta Oprogramowania; 2) Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i będzie obejmowało co najmniej zagadnienia z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania dostarczonym Sprzętem i Oprogramowaniem; 3) Wykonawca zapewni wykładowcę posiadającego kwalifikacje i odpowiednią wiedzę do przeprowadzenia Szkolenia; 4) Wykonawca zapewni uczestnikom Szkolenia nocleg (o ile uczestnik zamieszkuje poza miejscem przeprowadzenia szkolenia), a podczas samego szkolenia każdemu z uczestników gorący posiłek oraz zimne napoje, kawę i herbatę; 5) Wykonawca zapewni środowisko szkoleniowe oraz wszelkie niezbędne materiały i oprogramowanie; 6) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia miejsca Szkolenia wraz ze stanowiskiem komputerowym dla każdego uczestnika Szkolenia; 7) Szkolenie musi dostarczyć niezbędnej wiedzy do samodzielnej eksploatacji Sprzętu i Oprogramowania, a w szczególności instalacji, konfiguracji i zarządzania dostarczonym Sprzętem i Oprogramowaniem; 8) Wykonawca zapewni salę szkoleniową na terenie Warszawy; 9) Harmonogram Szkolenia o którym mowa w 2 ust.4 winien zawierać : a) termin i miejsce szkolenia, b) materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, c) zakres szkolenia, zgodnie z zakresem opisanym w Załączniku nr 19, d) agendę, e) kwalifikacje Wykładowcy. 2. Akceptacja przez Zamawiającego warunków określonych w ust. 1 pkt 9) stanowi warunek rozpoczęcia Szkolenia. 3. Każdy uczestnik Szkolenia musi otrzymać materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej oraz imienny dokument poświadczający odbycie Szkolenia. 11

12 4. Czas trwania każdego dnia Szkolenia nie może być dłuższy niż 8 godzin lekcyjnych, przy czym 1 godzina lekcyjna wynosi 45 minut. 5. Czas trwania każdej tury Szkolenia musi wynosić minimum 3 Dni Robocze. 6. Prawidłowe wykonanie Szkolenia zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołem Odbioru Szkolenia (Załącznik nr 8 ), wraz z załączoną listą obecności uczestników. 7. Wykonawca przeprowadzi oddzielne Szkolenia dotyczące: a) dostarczonych macierzy dyskowych dla pięciu pracowników Zamawiającego w dwóch turach - trzy osoby w pierwszej turze i dwie osoby w drugiej turze, b) systemu wymiany i współdzielenia plików dla pięciu pracowników Zamawiającego w dwóch turach - trzy osoby w pierwszej turze i dwie osoby w drugiej turze. 8 Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w tym innym jednostkom podległym lub nadzorowanym przez Ministra Finansów, w ramach wynagrodzenia określonego w 11 ust. 1, licencji na Oprogramowanie określone w 1 ust. 1, w tym na jego aktualizacje. Przez udzielenie licencji rozumie się udzielenie jej Zamawiającemu przez Wykonawcę lub nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego na rzecz Zamawiającego licencji na warunkach określonych w Umowie i przekazanie ich Zamawiającemu. 2. Nabycie licencji, o których mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń i obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) korzystanie, odtwarzanie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu; 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i zapisywanie oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii zapasowych, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania; 3) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 4) korzystanie z dokumentów kreowanych w ramach eksploatacji Oprogramowania oraz modyfikowania tych dokumentów; 5) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych Zamawiającego; 12

13 6) prawo do wykorzystywania Oprogramowania dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego. 3. Licencje na Oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych w Umowie oraz w SIWZ, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej Zamawiającego oraz innego oprogramowania zainstalowanego przez Zamawiającego lub innych uprawnionych użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury sprzętowej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy. 4. Wykonawca zapewnia, że licencje na korzystanie z Oprogramowania nie będą zawierały ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów. 5. Wykonawca udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania na czas nieoznaczony. 6. Licencje na korzystanie z Oprogramowania mogą zostać wypowiedziane nie wcześniej niż po upływie 25 lat od ich udzielenia, przy czym okres wypowiedzenia nie może być krótszy niż 5 lat, a samo wypowiedzenie może nastąpić przed upływem 50 lat w przypadku poważnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji, a Zamawiający nie zaprzestanie naruszania pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanych naruszeń. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 11 ust.1 przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Pomocniczego i Produktów. Wszystkie dokumenty, w szczególności takie jak: raporty, projekt techniczny, aktualizacje dokumentacji technicznej, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy z chwilą właściwego dla nich odbioru będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 8. Po wykonaniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieprzekazane wcześniej Produkty, o których mowa w ust. 7, w terminie 10 dni od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy. 9. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 7, obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 13

14 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 3) użyczanie oryginału albo egzemplarzy, 4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 6) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian), bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie; 7) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Oprogramowania Pomocniczego oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie; 8) prawo do wykorzystywania Oprogramowania Pomocniczego do celów edukacyjnych i szkoleniowych, 9) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Oprogramowanie Pomocnicze i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji. 10. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo do wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 11. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 12. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów i Oprogramowania Pomocniczego wytworzonych w ramach Wsparcia Technicznego następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego najbliższego Protokołu Odbioru Usługi Wsparcia Technicznego. 14

15 13. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 15. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostało Oprogramowania oraz własność egzemplarzy Produktów, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru. 16. Zakres licencji i praw autorskich nabytych na podstawienie niniejszej Umowy zapewnia Zamawiającemu możliwość udzielenia zamówienia na serwis Oprogramowania oraz Oprogramowania pomocniczego osobom trzecim niezależnym od Wykonawcy, po zakończeniu Wsparcia Technicznego. 17. Od chwili udostępnienia Zamawiającemu Oprogramowania Pomocniczego do chwili przeniesienia majątkowych praw autorskich do tego Oprogramowania Pomocniczego zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, udziela Zamawiającemu wyłącznej tymczasowej licencji na korzystanie z Oprogramowania Pomocniczego wraz z prawem do udzielania sublicencji. Licencja udzielana jest w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ustępach poprzedzających. 9 Procedura Odbioru Sprzętu 1. W dniu dostawy i w miejscu dostawy Zamawiający dokona przy udziale przedstawiciela Wykonawcy odbioru ilościowego Sprzętu. 2. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych, a także sprawdzeniu zgodności dostawy z Terminem realizacji Umowy, co zostanie 15

16 potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego podpisanym przez Strony. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego określa Załącznik Nr 9 do Umowy. 3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ilościowego dokona odbioru jakościowego Sprzętu, polegającego na sprawdzeniu poprawności działania Sprzętu. 4. Odbiór jakościowy będzie polegał także na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z niniejszą Umową, w zakresie, który określa 1 i Załącznik Nr Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru jakościowego Sprzętu, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron, sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 18 do Umowy. 6. Odbiór jakościowy Sprzętu będzie polegał w szczególności na: 1) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania Sprzętu poprzez wykonanie testów fabrycznych (producenta) każdego dostarczonego Sprzętu; 2) sprawdzeniu logów w urządzeniach (stwierdzeniu braku błędów w logach); 3) wykonaniu testów sprawdzających poprawność działania poprzez zasymulowanie uszkodzenia dowolnego rodzaju redundantnego elementu w dowolnym urządzeniu oraz zasymulowanie uszkodzenia zasilania zewnętrznego. 7. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego, Wykonawca zobowiązuje się po usunięciu nieprawidłowości do przedstawienia Sprzętu do ponownego odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 Dni Robocze od dnia wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, nie później jednak niż do upływu terminu realizacji Umowy. Ponowny odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z wymaganiami przewidzianymi w Umowie i powtórzeniu odbioru ilościowego, a następnie jakościowego według procedury opisanej w ust. 2-6 niniejszego paragrafu. 8. W przypadku, gdy Sprzęt nie przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru jakościowego, nie podlega on ponownemu odbiorowi. Wykonawca zobowiązuje się wycofać Sprzęt, który nie przeszedł pozytywnie powtórnej procedury odbioru jakościowego z dostawy i zastąpić go innym, nowym, wolnym od wad. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru nowy Sprzęt w terminie 10 Dni Roboczych od zakończenia powtórnej procedury odbioru, określonej w niniejszym ustępie, nie później jednak niż do upływu terminu realizacji Umowy. 9. Każdy protokół dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy, chyba że odbiór nastąpił bez zastrzeżeń a przedstawiciel Wykonawcy nie podpisał protokołu wskutek nieobecności. 16

17 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy 10 Procedury Odbiorów Oprogramowania i pozostałych świadczeń 1. W dniu Dostawy Oprogramowania Zamawiający dokona odbioru Oprogramowania wraz z nośnikami, jeżeli są wymagane zgodnie z Umową polegającego na ilościowym przyjęciu dostawy według specyfikacji oraz stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mechanicznych, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego bez zastrzeżeń (Załącznik nr 9). W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń i następnie do ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy do odbioru wolnego od wad. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w Po dokonaniu odbioru projektu technicznego zgodnie z 5 ust. 4 sporządza się Protokół Odbioru Dokumentacji, którego wzór określa Załącznik nr 10 do Umowy. 3. Po dokonaniu odbioru aktualizacji dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF oraz dokumentacji powykonawczej dla systemu do wymiany i współdzielenia plików zgodnie z 5 ust. 4 sporządza się Protokół Odbioru Dokumentacji, której wzór określa Załącznik nr 10 do Umowy. 4. Warunkiem odbioru Szkolenia, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 6) jest przeprowadzenie Szkolenia, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Szkolenia, który zawierać będzie datę wykonania Szkolenia, nazwę, listę obecności (wzór stanowi Załącznik nr 8). 5. Po dokonaniu Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania zgodnie z 5 ust 7 Umowy sporządza się Protokół Odbioru Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania, którego wzór określa Załącznik nr 11 do Umowy. 6. Po dokonaniu bez zastrzeżeń odbioru Sprzętu, odbioru Oprogramowania, odbioru projektu technicznego, odbioru dokumentacji technicznej, odbioru Wdrożenia oraz odbioru Szkolenia, Zamawiający dokona odbioru końcowego poprzez sprawdzenie odpowiednich Protokołów Odbioru i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi Załącznik nr Po każdym wykonaniu usługi Wsparcia Technicznego uzupełniany będzie przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu formularz Zgłoszenia Usługi Wsparcia Technicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr

18 8. Po każdym trzymiesięcznym Okresie rozliczeniowym świadczenia usługi Wsparcia Technicznego sporządzany będzie Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy. 10. Odbiór projektu technicznego, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3) oraz aktualizacji dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF, o której mowa w 1 ust.1 pkt 5) będzie polegał na: 1) sprawdzeniu ich zawartości oraz kompletności, 2) sprawdzeniu wprowadzonych zmian w Dokumentacji infrastruktury wirtualizacji serwerów w CPD MF", w odniesieniu do projektu technicznego. 10. Po przedstawieniu przez Wykonawcę elementów przedmiotu Umowy zawartych w 1 ust. 1 pkt 2-6 do odbioru, Zamawiający w terminie 3 Dni Roboczych dokona zatwierdzenia lub odbioru albo pisemnie zgłosi zastrzeżenia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 Dni Roboczych do uwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń i następnie ponownego przedstawienia w/w elementów do zatwierdzenia lub odbioru. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w W przypadku zgłoszenia uwag do projektu technicznego, Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 iteracje w zakresie uwzględnienia uwag przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż odbiór projektu technicznego musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania projektu technicznego. 11. W przypadku zgłoszenia uwag do planu i scenariuszy testów złożonego w ramach Wdrożenia, Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 iteracje w zakresie uwzględnienia uwag przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż odbiór planu i scenariuszy testów musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania scenariuszy testów. 12. Każdy protokół, dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie utwory, w szczególności Oprogramowanie Pomocnicze, którym można nadać postać elektroniczną (modele systemu, skrypty, kod źródłowy oprogramowania, kod wykonywalny oprogramowania) w tym nośniki instalacyjne każdego dostarczonego oprogramowania, do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD (w 3 kopiach). 11. Wynagrodzenie 18

19 1. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy, uwzględniająca wszystkie koszty, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów, opłaty licencyjne, wydatki Wykonawcy i podatek od towarów i usług (VAT), wynosi.. zł brutto (słownie:.. złote), przy czym wynagrodzenie za: 1) przedmiot Umowy określony w 1 ust. 1 pkt. 1) wynosi. zł brutto (słownie:..złote) 2) przedmiot Umowy określony w 1 ust. 1 pkt 2) wynosi... zł brutto (słownie (...); 3) usługę Szkoleń, określoną w 1 ust. 1 pkt 6) wynosi. zł brutto (słownie:..złote); 4) usługę Wsparcia Technicznego Oprogramowania, określoną w 1 ust. 1 pkt 8) wynosi. zł brutto (słownie:..złote), 5) usługę Wsparcia Technicznego oprogramowania układowego Sprzętu określoną w 1 ust. 1 pkt 8) wynosi (...) brutto (słownie...) Szczegółowy wykaz poszczególnych cen jednostkowych zawiera Załącznik nr 6 do Umowy. 2. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-3) zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń (Załącznik nr 14).Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) będzie płatne z dołu w równych częściach, po upływie każdych 3 miesięcy świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia bez zastrzeżeń (Załącznik nr 13). W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego świadczenia usługi wynagrodzenie będzie równe iloczynowi liczby dni świadczenia usługi i 1/90 trzymiesięcznego wynagrodzenia. 3. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 5. Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia w przypadku wystąpienia wad przedmiotu Umowy do czasu ich usunięcia. 6. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. 19

20 12. Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 4. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 5. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 2 ust. 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 4 pkt 1), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 7. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 4 pkt 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 8. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 4 pkt 3), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia. 9. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy określonego w 6 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości: 1) 700 zł (słownie: siedemset złotych) za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia odpowiedzi na zgłoszenia o wysokim priorytecie; 2) 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) za każdą godzinę opóźnienia odpowiedzi na zgłoszenia o standardowym priorytecie; 3) 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą godzinę opóźnienia odpowiedzi na zgłoszenia o niskim priorytecie. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo