Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00"

Transkrypt

1 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz

2 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w spółw łaś c iciel teatrów. Zbiorowe w. danie pośmiertne ustala kanon j7 sztuk. Za naj waż niejsze w dorobku Szekspira uznaj się sztuki (w nawia,;ie data wystawi nia w Angli i i w Polsce): Henryk fv" ( , wyst. poi. 1882), Sen nocy letniej" (159, wyst. poi. 1872), Romeo i Julia" (1595, 1796),.,Hamlet" ( ), Otello" (1604, 1801). Kroi Lear" (160G ). Makbet" (1606, 1812). Burza" (1611, 1901). Z marł 2'.'i. IV r. równ i eż' ' Startfordzie Romeo i Julia, czyli dorastanie do miłości Rom eo i Julia to n ajs ły nni ejs z a w dziejach literatury para kochanków. Ich historię powtarzano, interpretowano na nowo w wielu po wie ściach, sztukach, operach. filmach. a nawet piosenkach. \V Weronie dwa sklcicone ze sobą rody '1ontecchich i Capulettich od lat toczą walk ę. Julia Capuletti ma z ostać żoną 11rabiego Parysa. Z tej okazji ojciec dziewczyny wydaje bal, podczas którego Romeo Montecchi po raz pier wszy wich:i niebia11sko pi ę k ną Juli ę. Zakochany młod z i e ni ec pojawia się po balu w ogrodach Kapuletich. Stojąc pod balkonem, na który wyszła Julia, wyjawia jej swe uczucia (słynna tzw. scena balkonowa). Mi9dzy dwojgiem mło- sprzeczności mi ę d zy porywami serca a lojalnośc ią wobec rodziny, co cl.oprowadziło do lak tragicznego finału. To opowieść o pi erwszej miłości, nie maj ącej dych rodzi si ę miłość. szansy na przetrwanie Franciszkanin ojciec K.sti11111r Juli i i /1 "'"'' - f'i' i- M. ir< 111/er w okrutnym św i e cie, Laurenty za namo w ą dramat nieuchronności Romea udziela zako- przeznaczenia, sk az ującego chanej parze potajemnego ś lubu, ufając, iż związek dwoje młodych lud zi na ostate c z n ą ro złąk c;. ten położy kres rodowym waśniom. Romeo, próba odpowiedzi na elementarne pytania: czy mszc ząc śmierć Merkurcja, zabija w uli cznej potyczce miłość jest radością czy też cierpienif'm, despenie Tybalta, za co zostaje skazany na wygnaracką odwaga czy sztuka kompromisu. M o ż t eż do Mantui. Rodzice Julii, nie w ie dząc o jej być rozpatrywana jako krytyka miło ' ci ni 'dojrza malżei1skiej przysil;'dze, chc ą jak najszybciej wydać łej, zbyt gwałtownej i naiwnej, miło ś ci w ktl) córkę za Parysa. Ojciec Laurenty postanawia rej bohaterowie sami śc i ąg ają na siebie trag e d ię. u ży ć podstępu, by jakoś wyjść z tej skompli Ta wizja szalonej, zmysłowej, przedwcześnie duj kowanej sytuacji. Julia zażywa podany jej przez nmł ej miłości, z czasem urosła do rangi symbolu. ojca Laurentego środek nasenny, po którym wy gląda jak martwa. Z wygnania do fantu i wraca Romeo. Nie wie nic o zastosowanym 'vybiegu. W grobowcu Julii w pojedynku zabija Parysa, po czym sam połyka tru ciz nę. Julia budzi si e i widząc obok siebie martwego mę ża, przeszywa si c sztylet ~ m. Nieżywe ciała dzieci godzą zwaśnione rody. Szekspir nasy cił swa sztuk ę niesłych an ym liryzmem, znakomicie przedstawił dorastanie do miłości, ukazał ni e możność rozwiązania Reżyser Waldemar Matuszewski A ' "IU.'\\) Mówi do Was szcz ę ś liwy cz łow i ek... - Jak przyj ął Pan propozycję dyr. Tomaszewicza, aby wyreży serować Romeo i Julię"? - Z rad oś c ia. Tylko wybrai1cy mog-a prn c uwać nad ta najwspanialszą sztuka literatury ś wiatowej..'zc'kspir na pi sa ł gl nialn(' dzido, a kongt nia lnk pr z< tł um aczyl je.' tan islaw Bara1iczak. Cho' akcja dzieje się w renc~ans o wt j \Veronie, jl'si to rzen~ cićlj.d<' wspokz1 sna. ciągle żywa. d itykajarn każclvg o, nicl.aki.niv ocl jc'go wivku. rnatego mówi do Was s%n:c:-;liwy l'złowit'l< - Właśnie Romeem i Julią" p<m i Jan TomaST.A'\.\-icz otwierctliście w'spólną clyrekej~ Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze w 1991 r. -Tamto przecl: tawiv11 i1 bardzo podobało,.,i publk%nosci. takżc'.l!'n rwwskil'j. bo pokazywali~my jc' również tutaj. Lala współpracy obaj dobrz<' spominamy, wi< c mam nadzil'jt', żv i gorrnwski poczatl'k okażv si\.' po111ysln y. szczq.:olni(:' dla dyr. T1J111as1.ewirza. j11ko i.< ja j<'sil'l11 lu lylk 1 zapro s:wnym n żys C're RędziC' to Pana druga r( ali7.ltl'ja Romca", czy może było kh wi~ cej? - Druga, ale nile życ i<' mog ł by m robi<'. Romea i Julit(. bo iagll' od nowa udczuwa rn po trzeb ubuiwania 1.1 st;nwm m ił ości. a r iżnych Pl:tpach żyl'ia rozmaicie m yśli m y o mi ło śc i. Chol' mam już troch<: lat, obt>rnit' we mnie tesknota za mi ło ~cia _ivst wkks;rn niż wcześ n i ej. Pewni<' cl lalc'go lak dobrzl' prarnje 111 i s i~ nad tym tek:;tem. Wprost nil' d 1cl' mi,;i ~ wyc liodzil' z pnib. - Główne role powi rzyl Pan amatorom, któ- 1 zy mają po 16 lat, czyli wiek przybliżony do sugestii Szekspira, ale przed ż brak im doświadczenia scenicznego. - W gorzowskim zesp lll' aktorskim nil' ma odpowkdni o m łodeg o aktora do ro li Ronwa, wi c z konieczno śc i łuję. nas młodz i z ro bili śm y casu ng. I wcale nie ża 1amy dwie pary wykonawców. T rafi li do lu dzie ab. olutnie niez>vykli: kulturalni, prarow1c1, grz,czni. i mam cizie i, al gdy na nich p a l mę, to ża łuj ę, ż e nie są moim i có rkami i ynami. icch to zabrzmi jak naj wic;kszy dla nich komplemenl. li oć w zasadzie ni e lubi pracować z am atorami, znakomicie s i ę porozumiewamy. Mam dla nich c i e rp liwość, ze zdzh ;it'n ipm odkrywa m w s(jb i(' cechy p( dago ga. Bardzo dobrze p rz yjęli ich aktorzy. Pomaga im mój asystent w tym przedstawieniu - tur Ne łkows ki, a t ak że' Krzy. zlof Tuchal. ki. D7.ivwczynam i zajmuj<' "i t;" panie Boże ny - Pl'rłowska i I 'omykała. Ci młodzi \.vykonawc b ' d ą amatorscy, b<,>d<' surowi, bo nikt ni C' chce u dawać, że przez trzy mil'si<\l'p 1muc1.a si<,' aktorskiego 17,enliusla, <~<' wnio:-;a na ~:en<: n rok młodosd, ktory mn ie zniewala. - Jaki będzie gorzowski Romeo"? - C1Ki<ilby1 l, aby to było slylow<' przc>clstawil'nie, bli skie Szekspirowi a przt'clt' w~zyst k irn. żeby było cz u łe. ie czulostkowe. ckliwf', ale wla<;nie l'zul "skierowane do :errn. J\111 it szczt->golni\ wzruszaja dwil' scl'ny: balkonowa i pożegnania. Onl' :<1 tak pi<;knic napisane, Żl ' nil wolno w nich ani słowa skreślić. Podstawowym przf'słanif'm sztuki jf'st pragnif' nie miłości. Bo miłośl' to warunvk :i.yl'ia, w;1n11wk q.!zysft ncji..f<'ś l i miłości nie masz w,.;11bil' - jc ~ t< 'Ś niczym. Tymcza ~t' I11 najcz scicj (lb ~\'l wujnny, żt,gcly miłosl' nas,;potka. trwon imy ja, ni(' umiemy jej do cen i ć. Niszc1.yrny milosc, jak w robiły dwa rody - fo11l!:'crhkh i Capukttich. Clwialbym, aby przt>z ten spl'klakl każdy dojrzały widz przypomnial sobil'. jacy cl o lm~y. ci\ pli,. l rd<: l zni b y liśmy w stan il' zakochania. By \vszyscy szanowali rnilosl'. - Co Pan robił po zakończeniu w 1996 r. pracy w Zielonej Górze? - Grly od:zl'dkm, ostatni< zrobione prz('zc' mnil' prze cl stawipnic - Hamlet" - zdol y valo nagrody, m. in. na k!'\iw, lu szekspirnwski m w Gclarisl u. Przez dwa lata byłem dyreklon m Teatru Polskiego w Poznaniu, ponadtu r żyst rowałc"m w kilku teatrach. /, robiłem lll. in. Anty go nę "... Fclit h i Ma rll-n" w Olsztynie, oc z Don.lu an t' m" w Teatrze Ateneum w War: zawie, sł uc h o visko we dł u g..zbrodni i kary" w radiu Zachód". Bl'zposrednio p.o zakonczeniu prob w Gorzowie bę d ę ro bił, 'ł u gi,: dwóch panów" w Teatrze Kwadrat w War. zawie. Bardzo mni e in spiruje W poszukiwaniu straconego czasu", w ię c c i ąg l e pracuj ' nad kol jna a da ptacj ą lego dzida Prousta. - Czy ma Pan plany związane z Gorzowem? - Wszystko l.al eży od powocb.enia aktualnej premiery. /1 = iulo Kt'.) '.'i~l' ll (I Kamińska

3 I Same się Pani od ponad 20 lat, a czy pracowała Pani nad Romeo i Julią"? - Nie robiłam dotychczas Romea i]ulii", ale zawsze chciałam. Ucieszyłam się więc z propozycji Waldka Matuszewskiego, z którym współpracuję od dawna. V>/ ostatnich latach robiłam spektakle muzyczne: musicale, opery, balety. Z radością wracam do teatru dramatycznego. - Jak myślała Pani nad dekoracjami? - Szekspir wymaga kreacji, a nie realizmu. W wyobraźni zawsze widziałam Romea i Julię" w błękitach. I tak zrobiłam prawie wszystko na scenie jest niebieski»choć troch w tonacji moll. Zastoso- piękne scenografią.hcrkuci on myśl, że teatr jest świa tem, a ' wiat teatrem. - Jaki e będą kostiumy? - Kostiumy s ą z e poki, ale be;, doku me ntal nej ści sł o ś ci - raczej wariacje na temat. Śmiesz y mnie, gdy ktoś chce uwspółcze śnić scenę przy pomocy podkoszulków czy martensów. Obecne gusta są niskie i populistycz- ne. Ludzie jednak mają tęsknoty do rzeczy,;larych i pięknych oraz d1, wyrażania szlachetnych uczuć. - Jaka jest Pani scenograficzna dewi7..a? - Pragnę, abym sama chciała oglądać na scenit.- to, co zaprojektuję i nie wstydzie si(: ani zakłam yw a ć. Właśnie! Nie kłamać i nie udawać. Nie chc ę obsług i wac' zbioro we j wyobraźni, bo taka nie istnieje. Nie podli zywa( się młodzieży, raczej usiłować oddziaływać zasadę teatrze Glob'', gdzie symbolizo- Uczennica I klasy Il LO, swoich możli wości, aby obudzk w niej potrzeby wy ższe (np. chodzenie do tc-atru). Teatr wywołuj e myślenie gł ę bszt-', poszerza wyobr a ź nię, urucham ia nowe spojrze nie na świat, now;1 wi ed z ". Niesie sam l' pi<;- kne rzeczy i warto je prz eżyw ać. Człowiek prze z obecnośc' w teatrze staje si ę lepszy, jego osobowo ś c si ę rozwija, szare komórki za czy nają działać, a smak się poprawia. N a te rzeczy nie ma ceny, al - to się wi -. - niestety - często zbyt póżno. w wałam szekspirows k ą miejsc umo wnych, a więc podział na stron ę Capulel!ich i Mo nt f' cchich wraz z ich herbami na gobelinach. U góry, naci ramą sceniczną umieś ci łam draperię z Zoclial<iem, tak jak w szekspirowskim Tr i u/1 \lu r/i/ Sceniczne debiuty Małgorzata rzeczy - Zajmuje w ał I Scenograf Małgorzata Treutler miarę Kocik ~ ma 16 lat. kor\oyła klasl; sporw III Gimnazjum, gra w siatkówk 9. Interesuje się fantast y ką, k ocha Sapkowskiego i T olki e na. /'. d obywała nagtody na e liminacjach miejskich szkolnych kon kur s (iw r ecytator sk ic h. W dniu ogłos zf' nia o casti ng u mama Cosi bi,;chjc \ V teatrze wzii;-la k;ir t k ę z tc k stern. kt ór y mieli przygo tować kandydaci. W domu p o wi{' cl z i a ł a : Weż si ę do roboty. Sprobuj' Konkurencja by ła duża, ale to wł a ś n ie Cos ia zo s t ał a wytypowana. Atmosfe ra w teatrze je"t w sp aniała, wszyscy bardzo im, młodym. pomagaj<), wię c ma naclzic"j -'. że ten trud już nil'ba wl'll1 pi \'lrni c zaowocuje. - Julia jest taka d!'lilw/ ir Dlwzuje swdich 11 c211 ć. Ta /w /Josta wa dla mnie wcale 11ie jesl la/wa do zagrania - mówi otwarta i b n p ośred ni a Cosia. Marzy, ż bv s t udi o w a ć w szkoll' tcat r;ilncj, ale clotwl wy cb wału ~ i 1' jl j Io mało real ne.!fo la Julii i praca w IC'alrz<' to kroczek cło realizacii Cl-'lll. tową i Alicja Misiak Uczennica I klasy polskoangielskiej w II LO, lat. Ukończyła klasę fortepianu I stopnia w Szkole l'vluzycznej I i II st. Od trzech lat uczęszcza do Studia Teatralnego. Wstąpi ła do Studia, bo bardzo cl e~ nerwowała się podczas odpowiedzi na lekcjach. Bierze udział w Lokomotywie'". Dzi ę ki zaj ciorn z panem Arturt>rn Nełkow skim jest śrnielsza, ma wi ę ksze poczucie p ew noś, i sie bie. Kumisja kwalillkuj<jca do ró l Julii i Romea u cze stn ic zy ł a w próbie Studia i wówczas poproszono j ą, żeby po v.~e dziala jaki ś wiersz. W p<m1 i ęc i minia fni gment Pi e śn i nad pieśniami". Ogromn ie była zaskoczona, ż e wlai;nie jej powierzono rolty" Julii. Dla niej próby i obcowanie z aktorami. z tekstem Szekspira to sama p rzyj e mność. Nic zauważa tr uci u tej pracy. ~------~ - Julia będz i e śm i elsza ode mnie, bo ja nie wiem. co mn ie czeka i tro ch ę sic: wszystkiego bo)f. a los ]u/ii i to co. ma p owi edz ieć. już określił Sz ekpir mc\wi ni \'smiala Alicja. Alek ander Korczak Wojtek Kozber 1k zc"11 li! klasy Jl [ LO. \Vc ze ś n i1 j wie lokro tni e wy st cpow a ł w klasowyc h i szlrnlnych przedstmvil' niach k at ralnyc h. O rnst in g u clow i (" cl ział s i ę w d niu, w ktc"jr ~1 111 sic odbywa!. N;1 tyle póź nu, że ni t'.zcl('l ydcjwal si stan a( clu k on ku rsu, d1 oc w L g k hi duszy pull' m ż ałowa ł. J\ o l ż ank i t c ż mu s11gcn Jwaly: masz włosy jctk l<onwo. powini nv ~ zagn1t' w tl a11 zt'. r.linal ponad tydzil' n. Od pan i p<'cl agog cl owiedzia l si~', ŻC' k at r nada l poszuk uje ()d twórdiw rol i lfonwa a nawet ~aprasza S J:lećjHl nk ucz11i1iw z Ili LO, s<,siacluj<1cego z budyn kie m teatru. i'.ap n J:-;zr nie> to p o tra kt owa ł jak 7.nak z nieba. P o sze d ł 11~1 spo1kan ic z rdysc'j"(' ll1 i cl ost ał rol. llcz<' ń I klasy w /'.C's po k S zk ol frdrni cznych i Ogrodniczych o specjalnoś c i l h1 mia i biologia llk o1ic zyl Cim na1ju m w Przytocznej. Uprawia b iegi ś r ed ni e urno fll ) i dlatego p rz rn iós ł si do Go rzow::i. Tre n uje w k lu b il' a wo, śn il'j-; zy d 1 etap ach nauk i n~ s\ci wys t ę po wa ł w konk ursach rt:>ey tatorskieh i w szkolnych przecb tawicn iach. Tarn lt' doswiadl"7.<' nia, a ta kże zain le rv su wan ie lill:ra tura wpł y - Mi/ość rzyni, żr zrlwrlra11i ludzi!! z niżnyc/1 rpok są podobni do siebil', dlutego 111 ój Romeo bedzie jrd11111 ześ11 i (' XVI-wirany i wsp ó łczesny 111 1iwi All-bande r. IntC' resujc si ' lilc rat un' ro :yjsk<1. Najclwlniej sł uch a angir lskieg o rnd rn, alt- lu bi taki.p muzyk~ klasycrn a. nęł y, że stanal du e a~ li n gu na p ra wdę był zaskoczony, nie si z tego ci "S:ty. ro l ę że ją d os t ał, I onwa. Naak- ogrom- - Bardzo trudna jest dla mn ie scena balkonowa. Wiem, że lad na. ale taka o d l egła od zarilowa1i nas. wsp1iłczes11ej młodzieży. My inaczej rozmawiamy z dzieu cz_wwmi - mówi Wojt ek. Niv wic', co w przyszł ś Li b "clzie dla nkg o najważn iej sze : sport, ;-;n'na czy lllożl' jl. zen cos innq.>;o. ale l"l1n aktywnit' uczeslniczyl'. w przerlsiewzi ci ach. r óżnyc h

4 rr~ <. \'il l.l 1\\) Mówi kompozytor Czesław Grabowski: Czesław Grabowski Muzyka w teatrze ~ Wiek radości spraw ił a mi propozycja dyr. Jana TomaszcwiL:za, aby przygotowal' muzyk<; do.yomea i Julii", przedf' wszy tki m dlatego, ;i,e ostatnio dla teatru pisałem clnś ć dawno, jeszcze za zielonogórskiej dyrekcji panów Tomaszewi cza i Matuszewskiego. konkretnie do adaptacji Pana Tadeusza". Tylko w pierwszym tar\cu moja muzyka naw i ązuj e clo aut<>ntycznego renesansovwgo motywu, pozostałe c zę śc i są bliż sze naszym gustom mu zycznym. C h c iałby m, aby cały ut wór b y ł najpi ę> kniejszy. romantyczny, serdeczny, by muzyka poru sza ł a serca odbiorcc'lw. Za l eży mi bard:w, aby najpełniej za br z mi a ł finał. że by wid zowie wychodzili teatru z tymi dźwiękami w uszach i w duszach. vv przyszłości zam ierzam całość wykonywa( san 1ucb:it'lnie jako sui te;- orkiestrową i w len sposób upamivtnic gorzowską reali zac j ę. Nie z,,., y kłą radosl' sprawił mi dyr. Tomaszewicz tak ;i,e dec yzj ą o wydaniu p ł yty z moją muzyk<i cło przeclslawipnia. Mam nacl:dc j ę, ż b ę dzie to znakomita pam ią tka gorzowskiego Romea i Julii''. Przyjaciele teatru Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 66-lOO Cor1ti11 Wlh.r. ul. Teatralna 25. Rektor - tel. T:!. I Ka11 c lcr1 - tel I O Uczelnia nasza widzi swoje zadania edukacyjne w wysokiej jakości nauczania, zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym. Pełni ona służebną rolę edukacyjną, kadrową i kulturotwórczą wobec regionu gorzowskiego. Przewodniczący Konwentu PWSZ Kazimierz Marcinkiewicz PWS? prowadz i "'YiS7 C studia L.awodowc li I o srccjalnoś c i ac h rodl eg ł yc h lrlctll in;,tytu\ ln s t~ tut Zarz>tdzania i Finan-.'1w Jl Imtytut Administracji i Turystyki I /:ll'1'\0 t:111i:1 111aly111 i śrcd n i r n przctbic;b 1ors1we m I ;r d111i11 iqr:1cj:i pub li un:1 2. li na n'c i r : n: h u n k ow ość 2. ad111 i11i, tr:1c ja europc_iska 3. infonn :-i tyka i r a l'. h u 11k o\\.o ~ ć >. organi r<icj<l i 1..1bsl uga rckn.:;11.:_1 i i hiry'\ lyki 111. Instytut Nau czycielski I..i ~1} k po Isk 1 3. cduk<1cja opicku1iun -ll'yc howawc7:1 1,i <;7) k 111 c111 1c1.:k 1 --!. cduk:rcj;i wc1,e,no,1kn l11 ;1 Przyjęc i a kandydatów na I rok studiów dziennych następuj e w wyniku kwalifikacji, której zasadniczym elementem jest egzamin. Studia w PWSZ t1w a_j ą - w za leżności od specjalno śc i i formy studiów- s z eść lub siedem semestrów_ Absolwenc i uzyskują tytuł licencj a ta_ PWSZ prowadzi również studia podyplomowe. Artur Nełkowski Merkucjo, asystent reżysera - W 1/lo}ej intrrpretacji najważ niejs ze jest, że Merkucjo koc/za Romea. jest dla niego więcej niż prz)'i acielem. Kocha go zmyslami. Choć 11azwa 11ie tego 11cz11cia miło śc ią homose'1s ua lną, by/oby pewnie 11adinterprrtacjq, ale to. co czuje do Romea, tralituje Jako problem psycl1iczny. jest slilóco!ly sam z sobą. Wła śni e dlatego 111a przecz11rie śmierci, które wykorzystujp Tybalt w scenie pojedyn ku. Choć Merkucjo jest dobrym szerm i rzem, przegrywa, bo nir ma wewnętrznej s iły do życia. - }alla asystent reżyse ra musiall'llz w sobie obudz ić dusz.. l<si fgowego. callwwicie sprzeczna z moją kolldycją artysty. jestem prau'ą ręka reżys ra we wszystkich sprawach 01ganizacyjnych_ Ważny111 zadaniem by/ udzia ł w doborze m łodych wykona wców. Czeka mnie sporo pracy podczas wyjazdów, jako że zamierza111y grać sztuh f poza siedzibą teatru. Po premierze mam od r rżyse ra dostać lwle11darz, lit<irego nigdy nie miałem, bo dotąd nie udcwu alc 111 potrzeby jego posiada11ia. Bożena Perłowska - Pani Capuletti - Postac' matki Julii polwzuji; przez pryzmat moich doś wiadcze1i macierzy1iskich. Wiem, że dziewrz to m trud110 jrst przyjść do matki ze swoim.i h/oputami, a da wniej dystans mifdzy rodzica mi a dziećmi by/ jrszcze więilszy niż dziś, ale ja pnlwwjr> m atkę, ht1lra wyrioga rękę do swojrj C1irk i, ktrira ch rr jej pom1)c. Co ciekawe. Szekspir up rawni/ mnie do takiej in t rpretacji /('/tstu, wi ę c 11ie dop isu}f au torowi mojej in terpretacji_ /\loże u spr5/czes11 r dzi('zvczyny zobacza r (:C(' zvoirlz matek wyciagn i ę te do nich, któryclz teraz nie r ilcą za1. 1 ważyć? Panią Capuletti spotka/a najwir;l1sza tragedia, Jaka może dotlrna ć ma t k ę : zobaczyła swoją córk ę 11 i eżywą. Zna m lwie takie /10biety, wiem, jak ich ś wia t się zm ieni/ po śmi r rci dziecka. Razem z r eżyse rem zde cy dowaliśmy s ię na 11ieco zashaku jqce zalw 1iczenie w od11iesi e11 i11 do pa11i Caf;uletti, ale c/1yba Szekspir nam wybaczy. }a/1ie! - Proszr zobaczyć na scen ie. Aktorzy KrzysztofTuchalski Ojciec Laurenty - Cz ęs to trafiaja mi sif ro le księży lub zakonników, 11p. w Zabiciu ciotki", w Mazepi e", w Delwm eron ie". wię c nie zdziwiłem sie, gdy reżyser obsadził mnie u roli Pustelni/w. Uc ieszył em się z tej propozycji, bo to mia znacząca. IJla mnie najwa żniejsze, że Ojciec Laurenty chcia ł dobrze. Zależało mu, żeby pomóc za /w chanym, ale przede wszystkim w ich milosci zobaczy/ szansę na pogodzenie dwóch zwaśn ionych rodów. Wlaśni e ta szansa na zapanowanie zgody w Weron ie wp łynę/a 11a jego deryz;ę. jedna/< zdarze11ia pot oczyły się nie tak, jak przewidywał. Czy wi ęc to on powi11ie11 ponosić odpowiedzia/- 1wść za śmi e rć zakochanych I - Dla mnie bardzo trudn a do zagrania jest scena, gdy mat/w i niania Julii są przekona ne, że dziewczyna nie żyje, a Ojciec Laurenty wie, że ty/ho znajduje sie w stanie śpiączki. Czy powinien wyjawić taje mni cę, która poz11al jako spowiednik? To sa bardzo wspó/czesne pytania i clzc iałbym, żeby mlodzi widzowie zastanowili si(' nad nimi. reżysera. Bożena Pomykała - Marta - Cieszę si ę, że rola iani Marty -jedna z niewi e / 11 ważnych kobieryc/1 postaci w Romeo i Julii " przypad ła mi w / aśnie teraz, gdy mija 20 lat mojej pracy na scenie. P o dziękowanir dla Bardzo tru dna jest dla m11ie pierwsza r z ę ść przedstawienia, gdy Niania - prosta kob ieta z ludu - staje si ę powiernicą Julii. Ogromnie rl! re Jrj j>u 111 óc, all' nie bardzo wie jak. ja jestem kob ietą zd Ptydowaną i dlatego w e 1 l'11 ę trznie bardziej odp owiada mi druga część sztuki. Wtedy Niania już w i działa śmierć Tybalta, już ma przeczucie czegoś z/ ego wisząc ego w powietrzu. Musi pomóc Julii, przestrz ec Ją, działać. Przyznam. że w czasie prób tak wc h odz ę w roli;, ż e aż mam Izy w oczach. Muszf jeszcze popra cow ać nad pier wsz ą czr;ścią mojej ro li, żeby wy dobyć z niej wszystl1ie niuans e opi e k 111 ic z ośc i_

5 TRZECIA PREMIER~ EZONU 2002/2003 William hakespeare! Rotne i Julia Julia Przekład Stanis aw Barańczak Rom eo Premiera 1 utego 2003 Małgorzata Kocik Alicja Misiak Reżyseria Scenografia Muzyka Asystent reżysera Przygotowanie wokalne Valdemar Matuszewski \/Iałgorzata Treutler ~ zesław Grabowski -tur N ełkowski Lech Serpina AJeksander Korczak Wojtek Kozber ----"'~..,. Aleksander Maciejewski Mollll'cr hi Bogumiła J c; drzejczyk Pani!ontccrhi Bożen a P e rłowska Pani Capulet ti ~~-~--- Krzysztof Kolba Capull'lto Krzysztof Tuchalski Ojri<«' l.aurc nt y,rz, gor;,. Aptd;arz Leszek Perłowski Lsc;il u-; Bożena Pom_ kafo 1\'larta Artur. e łkowski Ml'rkul'jo Cer& y Żolyi1ski Tyhalt J l11111y cl\1oru: Teresa Lism.vska, Edyt.a likzarl'k Marzena Wieczorek, Anna Łaniewska, Heala Chorążyki l wit Kamila Pietrzak Aleksander Podolak llrat Jan Marek Pudełko l'i11 11 ln'>pirjl'n - ~ul 1 Iwona Ilauba \l uzyk~ 11 wykonaniu zt ~1~ 1l u 1 ~1d dyn ktj.1 l1t ;,h1\1~1 (;rnbowskiei:(u: 1' rz)~7.lol. \\i talski - kr~ X'('. ]wona \\a-;iak - li kr!) \ll:l'. frn...;1 I" il- - altowka.!\1k1diu-;z "Z) cllo - \1inln11oda (,;iilo), 1\nna '.\1italska - 11iul1Jl1\'/~ IH, '> 1<111 i~l ;111 l'ic~ h11\hl, l.n! l traba~. l ~ys1~u d /.i11111kki - in,.,1ni111. kla11iszm\t " Maciej Hadziwanowski!knvolio, llaltaz:.tr..... c ;'-Jl_J Prze mysław Kapsa h1ry~ u...:...--:a..

6 ~10m 1 11'Tll'I\ \ Z inspiracji Romea i Julii" Jerzy S. Sito. Naj nowsz ' tłumacze ni e, po wszechwszędzie nie w:n ane jest za genialne, przygotował Stanisław Barańczak. Vvlasnie w tym tłumaczeniu wystaw iona jest sztuka w Gorzowie. Romeo i Julia S<) najbardzi ej znaną para konajpier w była s tara wioska kgc nda o wielkiej c hank ów. O n ich pisali inni poeci, pies ni a naw t miłości w Sienie. W XV wie ku opowieść o zakochawie ksze formy mu zyc zne kom po nowa li zn a 11i nych w sobie młodych z dwóch Z\Vaśni o n ych romu zycy. Ciu li etla i Romeo" to najbardziej po pudów M asuccio di Salerino wpro w ad ził du swoich larn a opera Nico la An tonia Zinagell ego (1 7%), ;\! owcllino''.. astt:'lr I Capul e t t i ecl nie Luigi da Porta i Mo nt ecchi" - k la n apisał Świeżo znasyczna opera Vin Cyprian Kamil Norwid l t'zioną hi stori~ dwojcenza Bellini ego. ga szlach e mych komistr za sty lu lwl Nad grobem Julii Capuletti w Weronie chankó w" (wyd an ie canta (Vfrn e cja pośmit-rtne w 15:-S5 18::l0), ope rę RoNad Kapuletich i Montekich domem, r.), w któi"'j histori meo i Juli a sko mspłukane deszczem. poruszone gromem, niesz c z ~.' l iwych koponował t ak ż e Łagodne oko b łękitu chanków przenit)sl cło Charles Gounod Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, \Ve rony, a bohaterom (Pary ż 1867). Na rozwalone bramy do ogrodów nadal imiona Giuleta symfoni ę dramai gwiazdę zrzuca ze szczytu. ly i H.o rn ea. N awe l lyczn<j pod tym sacyprysy mówią, że to dla Julietty, hiszpa1i sk i pisarz. mym Lyiu le m HecLop<' de Vega. op i sał Że dla Romea ta łza znad planety tor B e rlioz ( 1 8:)~ J), dzieje zakochan ych Spada - i groby przecieka; z aś u we rtu r ę- fa n w dramacie Caslt lvitazj~ Piotr CzajA ludzie mówią i mówią uczenie, nowi <> i Monlesowie" kowski ( ). Że to nie łzy są, ale że kamienie, (Castelvines y ;\1onN ~1jbardzi ej znan ~' I - że nikt na nie czeka ' le sos). \ mo że cl o jest balet Sergiu sza Szckspir<1jako pie rwprokofiewa z 19:lll szy do t arł pot>mal (prt mi e ra - I,eninn;1rracyjn y pl. 1-I istorya tr;1g il'zna Romeusa i Julii, grad premiera polska - Warszawa 1%4 ). nasampil'rw po wł osku przpz Bandella, a ninie po W 1%7 r. w 0/owym Jorku o cl była Si\ premi era ang ielsku prz z. r. Br. opowit-dziana" z J.:)62 roku? sł y nnego musicalu 1-t o nanla Be rnsteina \<\'es t l\;usłynni ljsza m iłosm1 L ragecli~ napisał Szekspir s iei story". M aria i Tony (takie imi on a lu nosz<) w 15% r. i od tpj pory sztuka niemal nie schodzi ze zakochani) n aież a cło dwóc h wrogich sob ie ban cl SCl'llY. Polska premiera pt. Groby \Verony'' miała nast olatk(.)w z zachod niej clzit lnicy Manhattanu. miejsc(' we Lwowie w 11'% roku, w p1-;r,eróbce MerPiosenki z tego mus icalu nalcża d o najwi ęk szych d ra, za dyrekcji WojciPcha Bo,hruslawskiego. w,u to osiąg n i ę c anwryka nskilj mu zyk i rozr ywk ow<'j. wiedzi ' C, że o dwa lata wyp rzedziła ona polsk<j prt \ 'lu s ical do c ze k a ł si ' równi e ż e kranizacji i ciemit ri; Haml i:' ta'', która odbyła s i ę w Warszawie szy ł s i ę olbrzymi m powoc!zt niem. w 1798 roku, po powrocie Bog11 :-ławski Pgo do stolicy. J ako pierwszy Romea i Juli{' na t'kran prz\~ Przez ponad dwa wieki każdy polski teab- miał amniósl George Cukor w 1Y36 roku. W tym anw rybie.i<, wystawienia Romea i J ulli", każdy reżyser ch ciał kar\ skim filmie w rolach tytułowych wyslapili l\ orją wpisać do swojego dorobku. ka;i,da aktorka i każdy ma Shearer i Lislie llowarcl. W 1954 włosko-an aktor maru1 o l.<t.h'l aniu tytułowej roli. Nawet po skorigielskc1 e kranizacj ę 1 rzygotowa ł Robe rto Castelczt'niu czterdziestki Helt-na Modrzejewska z powoiani z udziałem Susan Shenlall i Laun- nce'a Hadzeniem wcidala si ' w naslolatj<ę Juli \" r veya. Dwie ostatnie reali zacje - Franca ZefirelSztuka Szekspira cloczt'kala si aż 16 lłum aczeii. lego z 1%8 r. i Baza Luhrmanna z 1D96 r clost ~ 1r Jej polsk <j wersję opracowali lak znakomici tłuma ne w wypożycza lni a ch i czasami w kinach, omacze jak Józef Paczkowski, Maciej Słomczyński, wiamy na sasiedniej stronie. Zawsze i,,romeo i Julia" Z inspiracji Romea i Julii" Prolog i epil og w wersji Luhrmanna czytany jesl przez telt>wi zyjną spikerk\ jako wiadomosci \V 1%8 roku. w dobi e kontestacji, m l oclz i e żntv npws. Dramat Szekspira zostaje potraktowany wej rewolty korica lai 60 g dy duch wo lno ś ci" na równi z wieloma innymi informacja mi podazawł a clnął świat em, wioski n- żysc r - Franco Zcfwanym i przez media. firelli nakn~ cil ważną adaptacj~ dramatu Ro meo Główni bohaterowie są w sobie zakochani na śrn i re i życ ie. Jednak ic h sytuacja nie pozwala i Jul ia". Mimo renesansowe go kostiumu, wnik liim na miłość. Dzie li ich bowiem przyna l eżność do wy widz mógł dostrzec w filmi e odzwie rcied len ie współc zes nych wyd a rze ri. dwóch różnych gangów fikcyjnego miasta, Verona Beach. Owe gangi są skłóc one i stale tocz ą Zeffirelli, plastyk, scenograf, kostium olog, reżys e r prz e dstawi eń teatra lnyc h i operowych, słymiedzy s ob ą walkę o miejsce w mieście. Koch annął z przywiązywa nia ogro mnego znacze nia do kowie ni e m ają jed nak zam iaru z re 2yg n ować formy dzi e ł a, co \\ id zim y w każ dym kadrze fi lmu. 2 miło śc i i chcą zostal' ze sobą do korica życia. Zdj ę cia kręcono w plen e rach Toskanii - we FloPi ękni e brzmi w filmi tekst dramatu. Został on b(' Z rencji, Piemie, Gubi o, pa ł acu Bor ~ faclnych zmian zastosowany w diaghese pod Rzymem. Reży se r wraz logach i w narracji, supernowoczt z Pasqualino De San lise m, operaśni bohaterowie mówi<' Lradycyjny1n torem uhonorowa nym Oscarem, v.~erszem. Wszystkorozgrywasięwe tworzci obraz renesan sowego miawspólc?,esnosci, pełnej wieżowców sla. wyczuwalny nie mal wszystkii nowoczesnych samochodów, ;.;kórni z my s ł ami, olśni ewający pięk 1'7.anych kurtek i tatuaży. Gangi walnem skąpanej w slon ęczny m ża rze czą miedzy sobą nie p i ęknie wykoarch itel Lury. Kolej nym atutem są na.11ymi mieczami, lecz współczesną prace nagrodzonego O scarem Dabronią, k1.óra szokuje wid7.a swoim ni la Donatiego, twó rcy kostium ów: nowoczesnym wygl ądem i ob urza starannie dobra n e, wykwini n e zdobiącymi ja wizerunkami religijst roje arysiokralów i ub ogie szal)' nymi. Ten wygl ąd sprowokuje zapewne wi cb..a do przemyśleń na Lemat stosunku religii pospó lstwa. Główne role zagrali amatorz w wiedo 1..abijania. Lekarstwe m w tej pes)~11i stycznej wizji ku ok r eś l onym przez Sze kspi ra - I I- le tni a Olivia l-lu ssey i niem s tarszy Leona rd Whilling. rzcczywistosc:i ma być miłość tytułowych bohaterów, Te plas tyczne elem e nty wskrzeszając obraz złoostatnia nadzieja na ocalenie czlowicc2e ństwa. lej epoki odro dzeni a, nie g ubią jt-dn ak uni\1 ersze kspir lraktowal milość jak o tarcz<; osłaniasalnego pittwiastka. Zefllre lli odclaj <)C hołd maj <)c ą przed ziem. R e żyse r uczynił z niej jed en te ri aln ~ mu dz i\ cl zic \\ u rene sansu, którc'go rez wiciu f tyszy kullury pop. pr c;w ntanie m b y ł wsi\ak i Szekspi r, skupia s i ę Film Luhrm ann a ł<tei\y kilka gat unków: thrilg ł ównie na filozofic znym przesian iu. zawierający m le r. musical, film policyjny i operę mydlaną. \V Lej się w s łynnych słowach: Jestem człowieki em i nic mieszaninie konwt'ncji widz rozpoznaje popularco lud zk ie nie jest mi obce. m: obrazy. Dramat Szekspira stał sit; dla reżys era Jakż c odmienna jest wizja Bw..a Luhrmanna preie kstem do preze ntacji współc ze snej allcrn a Romeo i Juli a" z 19%. Ta od w ażna adaptacja Lywnej muzyki, tworzonej prze z Zt'spolyThe Butprzywoluje na m yśl j zyk MTV, cha rakteryzuj ąthol e, Surfers, Everdear, The Cardigans. cy si ę myślowym skrótem teledysku 2 Lh\v. l wardramat Romeo ij ulia" Wi lliama Szekspira przedym mon t aże m i ciągiem dynamicznych, szybko ni esiony na ekran przez Baza Luhrm a nnajesl bez zmi eniaj<icych się obrazów, z priorytetowym znaw<)tpienia najbard ziej niekonwencjonalną adaplacze ni em czysto wizualnego doznani a. Wybór tacją te go klasycznego dzieła. W role Lyiulowych kiego j ę.zy ka do Szekspirows ki ej ekranizacji s pdkoc hanków wc ielili s i ę młodzi aktorzy - I,eonarni a p o dwójną rol l;': z jedn ej stro ny r eżyse r ma do DiCaprio (nagroda na festiwa lu w Berlinie) świadomośl'. że w d zisiejszych czasach tylko tak i Claire Danes. Ni t" zwykla scenografia (nominacja do Oscara), fascyn ująca ści e żka dżwiękowa opowi edziany Szekspir przyciągnie do kin młod:ci widowni, z drugi ej - posl uguj<1c 'i ę j ęzy ki em i wspan iałe kreacje akto rskie sprawił y, że powstał kultur y m asowej prób uj e ud o wodni ć, że w te n ob r az intryguj ą cy i b ly sko lli wy, pozostaj ący sposób można propagowat'. szt uk\;'. wysoka. w pam ii;ci - kultowy 11lm młodego pokolen ia. Na ekranie

7 Po premierze Autor Giovanni Boccaccio Przek ł ad - Edward Boye Adaptacja i r eżys eria - Ryszard Major Scenografi a i kos tiumy - Ewa Krechowicz Muzyka - Emilian Prorok Niezbyt goło, lecz wesoło Major. adaptator i w żyse r przedstawieni a u ()ster WJ', wyb r a ł do niego z setki - dziesięl'. nowpl i na j\:'zyk sceny je przeło ży ł. Każdą przedzi e lił ni to korowod em. ni to procesj<j - swoistym menwnto mori" - mającym za zadanie sprowadzal'. rozbawionych aktor(ll\' na ziemi</ ' ogarni ę t <! nieszcz ś c i e m. a nam - widzo m - dać chwil<;' rcll ' ksj i.. powo ln ily on( akcj\' spektaklu i wy dł u ż y ły g o o tyle w czasie. fr przes t a ł hy L' w sa m raz, o dobre pó ł gu dzi ny. Dał oby si, wy t k n<) Ć m 11 jf'szc ze nieliczeni(' sil;' z pl'rl'f' pcyj n <) kond yc j ą widza w pa ru inn ych przypadkac h. j, k np. w o p ow i v ~ l'i CJ mn iszbc h ( \\' il l< w owczarni" ) ogarn ictyl'1 111<.1llli\ tno"-l'i<) do ud ajacl g<i nit- mow( jurnl'go ngrudnika, czv w \!ornych pom ył kac h ". w kt;"i rych trudn o ~i e,;~.:!() nil' ty lko aktorom p o hi p~ll'. kt u w ko1ic u z kim i gdzi< w n<jl"lll'j L' 111 ic ro bi bar 1- b:-m1".!\ p rzp ci t'ż prz('(lstawienie spdnilo zamierzl n ia jl.'go twl)rcy. Jc:t za baw ne. w mi ar(' pikant 1w m > Ż( na11 l't zbyt ostroi:nl' w sytuacyjmj i «iel :rwj fr yw(jlnosci- i dajl' spora pol'cj tak potr1.1 brh'go nam dzi:iaj r<'laksu. k st po1.;1 tym brawu rnwo za.~ rr11w przl'z rnly akt orsh 7.l'Spc'J I Ost1 r\\') św id na zbiun m <t " L' na 11<1 pla ży w.. I\ lilnsci jak na 1 1ij11 i1 "1), opatrz i1w tr;1jna. cho, tylko symbulicz ll<i..;cenogral1;1i zmy ś ln y m i (odsla ni<tji)rymi tyl il(' trzeba na wypadd sp1,ktakl i szkolnyc h) ko: tiumami Ewy J\ n dw\\ irz oraz trafna ili1 :;tralj<) muzyczna a11 tor:twa.~o rzowi a ni na Emiliana Pro roka. frt'll l'i/.\" ~ /\". s ~ mid1.. /i,wi11, r :: li 11.u Ili"././ ::.Ili.\ Majorowe tony, minorowa ocena Tr1.,1 ipc'i l,l!odzin ny "JWk tak l ogl ad ało si1: roztrzasaj;i dy lc mat: Co gorszv? - Sic dzit'l' tut;1j. czy \\ ral ac do rno nl\1'1 j Flo n 11.-ji' Zwbszrza druga Dekamerona" 1 po częś ć premierowego przedstawien ia n as uwała takie egzyste ncjalne pytania. ieczytelne dluż y 7.IlY1\ ostatnich opowi P ściac h reżyser mógł sobie spokojn ie da rowac", a zy :;lrnlby wdzi ęcz ność widzów i e n e rgię, aby d opi eśc ić (hm, hm) inne kawałki, które były tego warte. Ot, choc'.'by Ca landrin o przy nadziei", gdzie Caland rino-kolba m ógł napra wdę wywolac we s o ł ość na widowni, albo sekwencja z M ar z e n ą Wieczorek, ktc\ra CZ<JSl' m wysy ł a ł a do widzów przd)!ys ki aktorskiej wirtuozerii, np. jako żona i epp_ wolaj<fca przez okno,.;ąsiaclk ę. czy g łup awa Lisetta m yś l ąca. :i.e ma schad zki z archanio ł l'm. \'1a rkowani e przez akto rów ruch ów fr ykcyjnyd1 m ogło sif;' zn udzić już po pie r wszych dwóch opow ie śc i ac h, a zapewne z soczy s tego je:1,yka Uocc acc ia w pam ie ci wicl z ow pozo s tanie je dynie w cl z il cz n e s ł ówko a li ~ ci ". Oa ri11': /l i1A i. ' ttrt'ftl Dekameron" pełen fj\/- lt:.1 " _1.\'.\" zgrzytów l'rzcclstawi 'll ie I~ y s:rn rda l\ lajora św ictni f' si <' z a p ow iad ało, ilk w final e st raci ł o w ie-i<- ze swej ś w i -7. i ~d.1 k k(j,;ci i urod_. (.) R1 ;i;y<;er po s ta n o w ił urarl pwat' widzów ai. 10 historyjkam i. W rf-zu]1<1l'it:> powołał na swiat trzy.~o dxinny ci \ż ka wy spl'kta kl, w kt orym obok imponuj:icyl'11 reżyst:>r :ki c h pomysł o w zna l azły ie nud nawt'. krzykliw<' zbinni wki. (.) I'. zgrzyt<\ w i dluży7.11 \\ '> bro n iły -;i\ ;1klorskic q ii wcly : I\ Iar1< 11a Wkcz01"1 k jah>pi< kn; i.du pia koch ;mka a ni <J ła. pod : krzydł:i m i kton gcj : kr \ ł si< ni1.wi t:>zły mnich - l\.rzy::.ztor Tuckilsl i, l\ami1;1 l'il'lrz;1k jah> dzivwh:a \\' szponach prze bi głvg n pus te ln ika - Alt>k:-;andra Podolaka or<1 1. za b<1 w11i bohall'rm i nucnvch h'ii.kowych pomyli'!' - B1 i%< 1rn 1 ' y k ała. Joan na Rossa, PrzPmyslaw l\apsa, Krzysztof Tuchalski i Cezary Żoły n sk i. Corze wski..dekanwron" _i(" ~t wkc propm:ycja dla,-i rpliwycll i racr.c'j cln rnsł y c h widzów, kt urzy 1.ni<isa ni clo :<talki ada pta ")'jm', aby zad1wycil' sh aktorskimi L'pizoclami i J1l'l'vslani«m s;rn wgo clz i\-ł a. / c it pil'/11 ;,i.-d11 I 11/ 11,/, _,.i \I Trzymaj się, Pietrek" Autor Hanna Januszewska, Adaptacja i reż. Cezary Żołyński Muzyka Ma1 ek Zalewski Plastyka ruchu - Beata Chorążykiewicz Wszyscy chcą być przyjacióhni tygryska Trzec i ą część przygód Tygr yska przygo towa ł Cezar y Żołyński i znów odn i ósł spektakularny sukces - kolorowe, szybkie, rozśpi ewa n e i roztańczon e przedstawienie nie pozwala się nudzić. Dzieci z zapar tym tchem ś ledzą rozliczne przygody, któn zdarzają si ę ju ż odważ n e mu, lecz chwilowo ni eopaskowan emu Pietrkowi. Doro śli natomiast wychw)rtują taki e smaczki jak pojawien ie się g lobtrottera Toni ego Szalika noszą cego kostium nic zy m rycerz Jecli. Ko lejny ra z mu zyk ę do spektaklu skompono w ał Ma rek Zalewski. Na sukces spektak lu składa s i ę tak %e kolorowa - jak na b ajkę przystało - scenografia ora z animow ane lalki. Dzieci nie chciały wyp u ścić T ygry ska ze sceny, k aż d e c hciało go uścisnąć, p o da ć ręk ę.(.) ReżysC'row i Cezare mu Żo lyr\ski emu udała się trudn a sztuka - wykreowa ł po stal' Tygryska Pietrka, znako mi cil- g ram go przez Annę Ła ni ws ka, dla którego dzieci aki zo sta w iają komput er y i t e l e wi zj ę a pr zy c h o d zą do t<' atru po kilk a razy. I jest to chyba najlepsza oce na. Renata Oclnva l. ui::<!l<i Il i / 1, ; <1 "", :>.\"fi Baj ka jak przy tulanka Dzif ci b y ły rozc zaro wa ne, ż t:> baj ka si koń czy. T o najlepsza recenzja dla najn ow. zcgo gorzows ki ego s pek tak lu. (.) Trzecia część try lo g ii znów za owo cowa ł a bardzo dynami czn ym, zabawny m sp f' ktak lc m. Spek tak l je st pt'len rytmicznych afrykar\skich " piosenek (brawa dla ko mpozyto ra Marka Zalewski ego). rado snych tar1ców i prawie cvrkowych małpich popisów. Imponuj e t e ż pomysł o w ą i bogatą op raw<~ plast y cz ną: lalk arzami, kukłami, mask ami. /1 111rn11 Ciepiela. ;a=c111l11 / 11\kt1"' - 8.\li Co w tygrysie lubimy najbardziej? Trzymaj się. Pietrek" to teatr interakcyjny, w którym dzi eci maj ą współtwor zyć widowisko. Charakterystyczna pod tym wzg l ędem jest scena poża ru dżun gli, w czasie któ rej dzieci same os trzegają pojawiają ce się zwi e rzęta przed płomi e niami. (. ) Na koniec sztuki okazuje s i ę, że przyjaciele Pietrka to w łaś ni e public z ność. Wtedy zaczyna si zup e łni e niekontrolowany dialog publi cz ności z akto rką. Na scenie ukazują się aktorzy w maskach (dorosłe tygrysy, małpki, wojownicy plemienia Bunam, sprzedawcy), kukły poruszane przez niewidocznych aktorów w C7 a.rnych kostiumach (czarny teatr) i wres7.cie tradycyjnie u harakteryzowane postacie. Maski i kukły przygotowane są bardzo stararmie, wszystkie utrzymane w jednej konwencji. (. ) Spektakl jest dynamiczny, artyści tańczą z du7.ą swobodą i wdzi ęki e m (zwłaszo..a małpki). Na}j aś n iejszyrn punktem programu jest chyba muzyka Marka Zalewskiego. Radosna. wpa dająca w ucho, oparta na rytmach nieodparcie kojai7.aly ch sic z Afryką. Ola S~p11111iska. J_\lk ; r:: " nr 4 Tylko przyjafo. Gdybym mi ała wys t a wić' spektaklowi ocenę, poza wszystkol Za to, ze dzięki Pietrkowi dzieci uc z<) s i ę nie tylko tego, ro waż ne, ale ta k że miłośc i do teatru. Za tu, że bajkowy świat chwyta je w obj ęc ia już w fo yt' r i trzyma aż do ostatniej ch wili. że pozwala im na czynny udział w spek taklu. la wspaniah1 muzyk ę i wpadaj ącą w uc ho piosen kę Marka Zalewsk iego. Za sceno grafi - pros tą i wyrazist<j, któ ra jest do wodem na to, że wystarczy pomysł oraz troch \,' pasków, kilka cęte k i łatek. bambu sowy plo t i spowite lianą drabinki, by stwor zyć najprawdziwsza dżunglę. Za pom y sł wprowadzl"ni a na sce n ~: marionetek. I 7-a so lidną g rę aktorów. Osobna pi ątka. a nawet szóstka dla An ny t..ani t:>wskiej g raj ącej Pietrka. Jej au tentyzm i zaan gaż owa ni t' w rol ~. to prawdziwe" mistrzostwo. s tawiłabym pi ą tk ę.

8 Mikołajkowe Spotkania Teatralne N agłe z astępstwo W budit'cit' mit jski m na dru gi rok XXI wicku. przez spektakularn e in wc st ~' L'j c - zabrakło ś rod k ó w na clofin a11suwa11 i< :' wi elu wainych cll :1 ży cia 1nszegu miasl;1 inicjatyw spol ecznych, przede wszystkim w skrz(' kultu ry. Nic b ył o pienicclzy nic tylko na spicrani t' rod zimc'j tw1\ rc1.oś ci artysty cznej. a ]P nawc'l na Spotkani ;1T atral11<' - i mprez~ ni t' naru szalna cl otacl przez 33 lata. A przecit'r.. 'pot kani a b y ły zdarzeniami o najw}'ż s zc,i ran!ze kulturalnej w mi s ie' Zrodzilv sk - najpierw jako inlegrnlna czt śt' Go rzowskid1 1-on fron tacj i Kul turalnyl h - z au!< ntyczn('j potrzt by lu dzi kult ury. kwr zy sami je two rzyli ocl pnczatku cl 11lrnnca i kultywowali obok, a czasem naw('[ whr<- w polllycznym progra111rn11. Po ich 1:i l'dycjac h. \I' llll'c roku za mit niono il' na Gorzow. skh St otkania Tcat r<ihlt' i zacz\'ln 11u1111 ro11'<1l' od poo atku. I wt dlt1,g lc'j num racji m i1, l ibyśmy w :... oo~ rriku jubih uszow<1 XX impn Z1'. na kto rt'j powinni "-my r o~kit' naj lc psz\'. ni\' tylko krajowi" sceny /. naj!t ps1.ymi pr11 dst;1wi(' 11 iam i.!\fogli by::.:my, gdyby zna l azło sic w \li cjskiej Radzie par u Jud zi z wyo b ra 7.nią i wiedza. l\' przy duchowyl li po trz<'bacli i przywilejacl 1pudthn ych nit wol no majstro wa(, bo za par(' lat b ~' clil rzaclzi( Pipidówka. J tak si.' p orobi ł o. że Jan Tomaszewk z, 1 tór y nb\'jm u wa ł cl y ą k cj l<'atr u po Hysz arcl zie Majo rz(', z<istal g uł <:' no.tri gurzowskil'j kullury wys taj,we ~ pud krótkiej b u d Żl' tu wt j kolckrk i. T rnd no mu sie dziw i ć, żt ni c mc'i gł si < ; z tym p o go d z ić. \ Vl' h ocl za L w now<' s rodo wisk o, zubo ż on y m wz i <1ł na siebie obowiazck służe nia mu Wt' w:zystkim. co najkpszc. Bardzo ch cia ł. żeby. chol: w okrojo nt'j formi e i n;1wet bt"z,.x..x" w ty tul E' Spotkania si ę o d by ły. Posze dł wi<;>c na że br y " po gorzowskich firmach i troch ę g rosza uzbi t ral, w i ~ c part;> spl'kt akli z Polski mógł do nas zapros ić. Nit był to, co prawda, pierwszy,l;arn itur. ale tak krawiec kraje, jak materii staje. T o nagłt' z a s t ę p- st wo - praktyka w teatrz ' czi;:-sto stosowana - u d ało rnu sil, cudt"m zrobic jeszczt' w pierwszej clekaclzit gn1dnia. I tak, I od swiatlym patronatem ::.:w. i'vl ilrn łaja, Tl'atr Osterwy znów wy p eł nił si ~ fycicm od rana clo 1rncy.!\ano tłurn y dzieciaków p rze żywały ni eprawdopodobne emocje na przygodach lzil lm:go Tygrysb Pietrka. l'tón przt"cl st:iwiali akto rzy gorzowsl y, i Pinokia. ktnregu przyw io zła scc n, zi 'lonogórska. a wieczorami nic mniej tlunmil' spotykali si widzowie dorośli. by zobaczyl' popularnych sl 1ialowych" aktorów warszawskid 1. '/. p i ~ c i u zap roswnyd1 przc'cblawiu i!)('z. porni na,ilepszy b ył 11 ic::.:111icr l( lny Sc nańusz dla nicistn i cj ą ce~o lecz m oż liwe~o aktora instru mentalnc~o" D. Sl'hadft"i-a z Janem l't>s;,kiem. r en kap it ;ilny spektakl mun od r~m rn tycz n y ild k ilku lat 1 i zm il n nic ba wi i 11c 1.~1 zclobywt1jac Peszkowi cnrnz to 1wwc rze-.zc milosni kow jego talentu. D".' c ciekawie zapn--zt 111 owała!'-.i\:'. tym razl'lll solo '-Pil' vajaca. Edyt;i Jungowska - s ło dka sio..;ira Boxcn ka z :'Ila c1 ob1t i na zł«" - SZL'ZP~o lni c w dzwil'k owyc h 1wszukiwanial'h. którl' 1ni;iły ni('jako wm~a d ni ć sz c zeg ii ł n : k mh r jl'j głos u w popisal'h i inlt' l'j relacjach wokalnyl h. Ale nie m og~ jej clarowat m ylącego t yt u ł u recitalu - Gotujący sil',' pi<:'s". k sli by ło o gotowani u. to wew n 1rzny111. z mił ości. a pks. z j1 d1wj tylko (n it>n ajlcpszl'j zrt' szt<) pio. enki) ni e m i a ł i:go la n il' z tym wspt'iln l'.l;o. l\1bli o:no śt' lubi sl'rialcmych ak lon iw, dla!l'go t ł u m n ie pr zysz ła a kż c n;i Samoobsłu~~" l!. Pinl1"ra w wyko naniu Pio lra, Z\vcck sa i l'awla D h1ga, ale pa1wwk pr7.y.0'/yczajeni do po kazywani a sic przf d ka nwra. na moi gust gral i 7.byt pr ywa tnie". za pom inajat', że fywi widzowi ni<' maja pilota do podkn; cania głos u i obrazu. Byli za to bardzo b e zpoś redni i mili w pospektaklowej rozmowie ;>; wi dzami. Banalne z uwagi na t!:'kst Marka Ri; bacza by ł o przedstawieni e pt. Madejowe p odw(irko" w rt> ży serii autora. alt> za to nidle zagrane pr7.l'z warszaw s k i<-' film owo-serialow - W teatrze i wokół teatru I Gorzowskie Wieczory Kabaretowe o i 7 li stopada 20U2 r. na scenie Teatru Osterwy v.rystljpiły kabarety: Szum", Jurki" i Ciach" z Zielonej Góry oraz,.ani Mru-Mru" z Lublina. B. la to pierwsza tak reprezt'ntatywna wizyta kabaretów z tz w. Zielonogórskiego Zagłęb i a Kabaretowego oraz bliski go im kabaretu z Lublina. Studenci mogli kor zy st ać ze specjalnej zn i żki na bilety. Przez dwa dni widzowie bawili się znakomicie.. Zołyński z dyplomem Dokonania reżysersk ie Cezarego Żołyńskiego znane przede wszystkim dzieciom, bo dla nich na gorzowskiej scen ie przygotował siedem przeds ta w i e ń, w tym trzy o przygodach Tygryska Pietrka. Do ka ż d ego opracowuje on także scenografię i ł ączy żywy plan aktorsk i z lalkami, co daje ni e zwykłe efekty sceniczne. Obecnie, po zdaniu egzaminu zorganizowanego przez Zwią z ek Artystów Scen Polskich Żołyński uzyskał p e łn e uprawnienia r e żys e rskie. Vl grudniu kom isja oglądała na scenie w Gorzowi e bajkę pt Trzymaj się, Pietrek" oraz dwie inne sztuki na kasecie. Członkowie komisji zastanawiali się, czy nie lepiej by b yło, aby scenografi <: przygot owywał inny scenog raf, ale była to raczej dyskusja o granicach up rawnień reżyse r skich. Przedstawienie bard zo im s i ę podobało, są chwalili znakomicie obsadzoną Annę E..aniewską, reakcję dzieci uznali za wzorcową. Ta opinia była podstawą do dopuszczenia kandydata do egzaminu ustnego w dniu 19 stycznia w Warszawie. Pr7..ewodniczacą komisji była b..abela Cywińska. Do egzaminu wstępne.l;o dopuszczono tylko 7 osób z całe go kraju. Egzaminy dające uprawnienia reżyserskie organizowane są bardzo rz.adko. Kandydat musi wyka7..ać się co najmniej czterema zrealizowanymi przedstawieniarni. Na eg7..aminie Cezary Żołyński musiał omóv.jić tylko jeden problem: las na scenie" zarówno w literat11r1..e jak i w realizacjach scenicznych. -Dla mnie był to latu y egzamin. ale o jego formi e moje przedstawienia, nad i<tórymi mocno napracowa łem się w cześn iej - powiedział. zdecydowały Chce pozostat: wierny dz i ec i ę cej widowni. ale uprawnienia reżysers kie, zamierza zaproponować swoje umi ejętności innym teatrom, aby inne dzieci także pokochały Tygryska Pietrka. mając dnkn iiczen ie ze str. 14 gwiazdy pod auspicjami impresaryjnego Teatru 1 'iepopravmego - Iren~ Kownas, Krzysztofa Kiersznowskiego ( Cześć, Tereska"), Witolda Pyrkos1..a C,M jak miłość") ijeszcze mało znaną, ale bardzo sympatyczną młodą alctoreczkę Elibietę Pejko. Dopełnieniem ca ł ości była prezentacja gorzow- skiego teatru alernatywnego - Kreatury", który w ramach jednego wieczo ru pokazał dwa odrębne przedstawienia: Dziewictwo" W. Gombrowio:a w W}1 konaniu Aliny C zyże wskiej (I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Al-: tora we Wrocławiu) oraz Śfinstera" A. Pruskiej (oba w reżyserii Przemka Wiśniewskie go), dłu go zapowiada ną, a wreszcie przygotowaną rzecz, której inspiracją był zamach s i ek i e rką jaki egoś oszołoma na męskie impon derab il ia ż e- laznego posągu na Wełnianym Rynku. Rz cz wymaga oddzielnego omówienia, ale re welacji nie było, przede wszystk im z uwagi na dramaturgię przydługiego tekstu. W sumie - było jak by ł o, j e ś li nie mogło być lepiej. Odłóżmy zatem prawdziwe jub ileu szowe XX GST na rok przyszły. Dajmy szans ę panom rajcom na rehabilitacj ę. W historii imprezy były kiedyś trzy lata przerwy ( ), któ re nie przyniosły chwały tym, którzy ją zarządz ili, każ ąc dzi urę latać półśrodkami. Oby ta. stosunkowo jeszcze płytka, dziura w gorzowskiej kulturze nie zamieniła się w czarne dziur ę bez dna. Czym to grozi lepiej nie krakać. Na rnzie pozostaje nam za dyr. Tomaszewiczem wierzyć w św. Mikołaja. Ireneusz K. Szmidt

9 Ze zlioron łl AuroRYzowANY < K ~ ~, DEALER~ PrzyJ aciele teatru M REX GORZÓW WLKP., ul. Młyńska 11 tel. (095) , OSINA 9, BARLINEK tel./fax (095) Wszystkie modele marki Kia U żywan e samochody ró ż n y c h marek Gw ara n cję s er w iso w ą na zakupione auto Serwis - do 10% rabatu Autoryzowane usługi blacharsko-lakiernicze Korzystne kredyty Systemy ratalne. ubezpieczenia Naprawy gwarancyj ne, pogwarancyjne i powypadkowe Samochód zastępczy na czas naprawy ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOPIUJĄCYCH Janina Ziołek Gorzów Wlkp., ul Piłsu dskiego 9 tel./fax 7, , ko m O KOPIARKI NOWE I UŻVWANE TONERY DO KOPIAREK I DRUKAREK SERWIS KOPIAREK USŁUGI KSEROGRAFICZNE Teatr im. Juliusza Osterwy Gorzów Wlkp. ul. Teatralna9, Centr. tel , Sekr. tel. 72!Hl9-34, fax 72!Hl9-35. e-mah wwwteatr. studioplanet.pł Dyrektor naczelny: Jan Tomaszewicz, G ł óvin a księg ow a: Anna Jankowska. Sekretariat teat ru : Bożena Friihauf, Kiera'.' nik techni czny Piotr Stebl i n-kamiń s k i, Kierown icy pr acowni - plastycznej: Magda Ćwiertnia, ele ktryc nej: Bogdan Giżycki, akustyczn ej: Jan Szołomicki, krawieckier Anna Żurawska, fryzjers ko-p erukarskiej : Alfreda Nowak. stolarskiej: Ire neusz Ł u gow s ki. Bryga die r sc eny Ryszard Jarek. garderob iana: Maria Murawska, Kier. Biura Obsługi Widzów Lid ia Tyborska BIURO OBSŁUGI WIDZÓW pro \ł a dzi sp rz edaż i r ezerwac j ę biletó / indywidualnych 1 zbiorowych, oferuje o rg a n i z ację uro c zy s to śc i, akademii. koncertó 1. itp Czynne od p on i ed zia łk u do pią tku w godz oo. w soboty w godz 11 OO oraz god zi nę przed r ozpoczęc i em przedstawi enia. Telefon (0-95) i 40. W repertuarze: Dekameron", Romeo i Julia ". w przygotowaniu: Rewizor" dla dzieci: Trzymaj się Pietrek", Baśń o zaklętych braciach ". Kot w butach ", K łamczucha ". PR EMIERA U OSTERWY Wydawca : WYDAWNIC1WO ARTYSTYCZNO GRAFICZNE ARS ENAŁ " n a zl ecenie Teatru im. J. Osterwy. Redaguje zes p ó ł w s kł adzie. Kr ystyna K a miń s ka. Ireneusz K. Szmidt. Foto: Z. Sejwa, I. K. Szmidt Z. Sk ł a d: P awe ł M a rchwiński Adres wydawcy i redakcji: Gorzów Wlkp. ul. Matejki 8 2 m. 3. tel./ fax (0-95 ) Druk: Reklama Wyd awrn OSGRAF ul. Kos. G dyńskich 27 tel fax:

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI

PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI KWARTALNIK QUARTERLY ISSN 1734-1582 PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI ISSUES IN EARLY EDUCATION Rok VIII 2012 Numer 4 (19) DZIE CI W WIE KU DO LAT TRZECH: DYLEMATY, ROZ WIĄZANIA, NO WE DA NE CHIL DREN UP TO THREE

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Trwa budowa muszli koncertowej

Trwa budowa muszli koncertowej Trwa budowa muszli koncertowej 17 wrzeœnia rozpoczêto budowê nowej muszli koncertowej w Parku Czechowickim. Tego dnia wykonawca rozpocz¹³ prace rozbiórkowe wiaty ze scen¹, pe³ni¹cej do tej pory funkcjê

Bardziej szczegółowo

Seweryn Szwarcenberg A.dwokut Przysięgły, Dyonizy Skurzalski Adwokat

Seweryn Szwarcenberg A.dwokut Przysięgły, Dyonizy Skurzalski Adwokat Rok XIV. Petroków, dnia 27 Lipca (8 Sierpnia) 1886 r. Nr. 32. ~ ~ r~~~~~~~~~~~~ I I za l ~~~~:~:~I!: ie rsz petitu lub Z R Jego miej sce. półrocz oi e.. rs. 1 kop. 50 za 2-6 rnzo \'.'e po kop. 4 za wiersz.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo