PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 71/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Wydziałowy Informator ECTS. Pismo Prorektora NZ/573/2009 z dnia 7 grudnia 2009 Zasady zaliczania studentom UMCS semestru lub roku w związku z odbywaniem przez nich części studiów na uczelniach zagranicznych w międzynarodowych programach wymiany studentów (Erasmus i inne). Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST, przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999r. z późn. zm. Załącznik do Uchwały Nr XXIII-25.3/15 Senatu UMCS z dnia 22 kwietnia 2015R. Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Załącznik do Uchwały Nr XXIII-16.16/14 Senatu UMCS z dnia 23 kwietnia 2014 Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ZADANIE 1. Informowanie studentów o możliwości odbywania i zaliczania zajęć na innych uczelniach krajowych PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej PODMIOT WYKONUJĄCY SPOSÓB WYKONANIA DOKUMENTACJA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej; Opiekun roku Studia zagraniczne (ERASMUS) 1 Studia na innych uczelniach krajowych (MOST) Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z programem studiów na swoim kierunku na wybranym uniwersytecie w kraju. Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) oferowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, a Biuro UKA zamieszcza na stronie internetowej zestawienie Strona internetowa Biura UKA. 1 Zgodnie z zasadami przyjętymi w odrębnej procedurze ZAŁĄCZNIK NR1.

2 2. Zgłoszenie przez studenta swojego udziału w programie 3. Podjęcie decyzji o rozdziale miejsc dla studentów oferowanych miejsc. Student Student Zgłoszenie przez studenta swojego udziału w programie. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmuje decyzje o rozdziale miejsc dla studentów informując o tym zainteresowane uczelnie. Podanie studenta. Decyzja UKA o zakwalifikowaniu studenta do programu MOST. 4.Opracowanie indywidualnego programu studiów 5.Wprowadzanie zmian w programie zgłoszonych przez studenta, wynikających z obiektywnych przyczyn 6. Zaliczenie semestru lub roku na podstawie dokumentów wystawionych przez uczelnię krajową Dziekan Wydziału Dziekan Wydziału Student Student Studia w ramach MOST odbywają się w oparciu o indywidualny program studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału. Student Potrzebę wszelkich zmian w programie, wynikających z przyczyn obiektywnych, student bezzwłocznie zgłasza do Dziekana Wydziału. Zmiany te mogą być dokonane jedynie za zgodą Dziekana Wydziału. Prowadzący zajęcia Kartę zaliczeń i indeks student składa w Dziekanacie w terminach takich samych, jakie obowiązują studentów odbywających studia w zwykłym trybie. Powtarzanie, wznowienie studiów Indywidualny program studiów zatwierdzony przez Dziekana Wydziału. Zmodyfikowany indywidualny program studiów zatwierdzony przez Dziekana Wydziału. Karta zaliczeń. Ustalenie zgodności otrzymanych zaliczeń z aktualnie obowiązującym planem studiów studenckich Zespół Programowy Kierunku Zespół Programowy Kierunku ustala stopień zgodności wcześniej uzyskanych zaliczeń z aktualnie obowiązującym planem studiów i wyznacza ewentualne różnice programowe. Różnice programowe zatwierdza studenckich, który ustala również czas ich realizacji. Wykaz różnic programowych.

3 Wybór specjalności na II stopniu studiów niezgodnej ze specjalnością na I stopniu Ustalenie różnic programowych Przyjęcie w ramach przeniesienia 1.Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne 2.Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne kształcenia Student studenckich studenckich studenckich Zespół Programowy Kierunku Zespół Programowy Kierunku; studenckich studenckich studenckich Ustalenie różnic programowych. Zatwierdza je kształcenia i ustala czas ich realizacji. Przeniesienie studenta z innej uczelni Student składa podanie o przeniesienie (warunkiem jest zaliczenie co najmniej jednego semestru na Uczelni macierzystej i spełnienia wszystkich wymogów wynikających z przepisów obowiązujących na tej Uczelni). Prodziekan podejmuje decyzję o przyjęciu, określa rok i semestr studiów, ustala różnice programowe (na podstawie wniosku Zespołu Programowego), a także czas ich realizacji. Występuje z prośbą do Uczelni macierzystej studenta o przesłanie jego akt. Przeniesienie studenta na inną formę studiów Student składa podanie o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Prodziekan podejmuje decyzję, uznaje dotychczas osiągnięte efekty kształcenia. Student składa podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne. Prodziekan podejmuje decyzję, uznaje dotychczas osiągnięte efekty kształcenia. Uznanie efektów uczenia się 2 Wykaz różnic programowych. 1.Podanie studenta. 2.Decyzja Prodziekana o przyjęciu studenta 3.Wykaz różnic programowych. 1.Podanie studenta. 2.Decyzja Prodziekana o przeniesieniu studenta na studia stacjonarne. 1.Podanie studenta. 2.Decyzja Prodziekana o przeniesieniu studenta na studia niestacjonarne. STUDIA DOKTORANCKIE Studia na innych uczelniach krajowych (MOST) 2 Zasady zawarte są w odrębnej procedurze ZAŁĄCZNIK NR 2.

4 1. Informowanie doktorantów o możliwości odbywania i zaliczania zajęć na innych uczelniach krajowych Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Opiekun Naukowy Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z programem studiów na swoim kierunku na wybranym uniwersytecie w kraju. Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) oferowaną liczbę miejsc w ramach programów studiów doktoranckich, a Biuro UKA zamieszcza na stronie internetowej zestawienie oferowanych miejsc. Strona internetowa Biura UKA. 2. Zgłoszenie przez doktoranta swojego udziału w programie MOST 3. Podjęcie decyzji o rozdziale miejsc dla doktorantów Doktorant Doktorant Uczestnicy studiów doktoranckich rejestrują się na stronie internetowej UKA. Wydrukowany wniosek z systemu IRK-MOST powinien być zaopiniowany przez Kierownika studiów doktoranckich oraz Opiekuna Naukowego doktoranta. Uczelnia przyjmująca Uczelnia przyjmująca Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmuje uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią Opiekuna Naukowego. Wniosek z systemu IRK-MOST. Decyzja UKA o zakwalifikowaniu uczestnika studiów doktoranckich do programu MOST. 4.Opracowanie Porozumienia o programie zajęć Kierownik studiów doktoranckich uczelni macierzystej i przyjmującej doktoranta. Doktorant; Opiekun Naukowy Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym uniwersytecie. Program może być także realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej, jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z Opiekunem Naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej. Porozumienie o programie zajęć.

5 5. Zaliczenie semestru lub roku na podstawie dokumentów wystawionych przez uczelnię krajową Doktorant Prowadzący zajęcia Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich, na podstawie karty zaliczeń wystawionej przez Uczelnię przyjmującą. Karta zaliczeń.

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAMACH PROGRAMU WYMIANY STUDENCKIEJ ERASMUS+ NA KIERUNKACH REALIZOWANYCH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Wyjazdy studentów UMCS (po pierwszym roku studiów) na studia do uniwersytetów w krajach europejskich odbywają się na podstawie umów dwustronnych uzgadnianych przez Instytut Pedagogiki oraz Instytut Psychologii. Przed wyjazdem studenci podpisują stosowną umowę, a w trakcie pobytu za granicą realizują wcześniej ustalony przez Instytut program studiów. Okres studiów za granicą wynosi 1 lub 2 semestry, w zależności od umowy z uczelnią partnerską. Stypendia są tylko dofinansowaniem do kosztów studiów za granicą ponoszonych przez studenta (przewiduje się wysokość kwoty grantu na ok euro na miesiąc). Stypendysta nie wnosi żadnych opłat za studia (czesne, rejestracja, opłaty za egzaminy itp.), podczas studiów stypendyści zachowują świadczenia wypłacane przez UMCS. Wszystkie pozostałe koszty studiów za granicą ponoszą stypendyści. Ze środków własnych, stypendiów i innych źródeł opłacają: przejazd, mieszkanie, dojazdy, posiłki, materiały, ubezpieczenie itp. I. Przed rekrutacją 1. Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z programem studiów na swoim kierunku na wybranym uniwersytecie w UE (źródła informacji: strony internetowe tych uczelni, informacje u Pełnomocnika Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej w Instytucie Pedagogiki i Instytucie Psychologii, w Biurze Programu ERASMUS UMCS). 2. Studenci chcący studiować za granicą w ramach programu powinni zapoznać się z zasadami obowiązującymi w programie i przyjętymi na UMCS. II. Rekrutacja 1. Ogłoszenie naboru następuje co najmniej na dwa tygodnie przed postępowaniem kwalifikacyjnym poprzez wywieszenie plakatu na tablicy informacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz na stronie internetowej Wydziału. 2. Student powinien zapoznać się z ofertą przedmiotów proponowanych przez wybraną uczelnię zagraniczną. 3. W czasie naboru student powinien złożyć komplet dokumentów zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w ogłoszeniu. 4. Studenci są kwalifikowani przez Komisję Wydziałową. Student powinien zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną, której termin i miejsce są wskazane w ogłoszeniu. 5. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 1) Przewodniczący: studenckich, 2) Pełnomocnik Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej w Instytucie Pedagogiki i Instytucie Psychologii. 3) Przedstawiciel Samorządu Studentów powinna przygotować protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

7 II. Po kwalifikacji 1. Komisja Kwalifikacyjna przekazuje Koordynatorowi Uczelnianemu protokół z kwalifikacji studentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS. Protokół zawiera listę studentów zakwalifikowanych i listę studentów rezerwowych. 2. Studenci, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd są kierowani do Biura Erasmusa UMCS i muszą obowiązkowo zapoznać się z informacjami dotyczącymi terminów i zasad składania dokumentacji studentów programu ERASMUS na wybranej uczelni zagranicznej, a następnie postępować według podanych wskazań i zaleceń. Od momentu kwalifikacji opiekę administracyjną i organizacyjną nad wyjeżdżającym studentem przejmuje Koordynator Uczelniany programu. W sprawach akademickich (program studiów, ECTS itp.) student kontaktuje się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej z danego Instytutu. W kraju student powinien: 1. Znaleźć na stronach internetowych właściwej uczelni zagranicznej pakiet informacyjny dla przyjeżdżających studentów programu ERASMUS (Erasmus in-coming students), z informacjami dotyczącymi uczelni zagranicznej, terminów zgłoszeń, programów studiów, kursów dodatkowych itp., a także formularz zgłoszeniowy do uczelni przyjmującej (Student Application Form) i ewentualnie formularz dotyczący zakwaterowania w akademicku tej uczelni (Accomodation Form) i informacje dotyczące procedury ich składania. 2. Złożyć wizytę w Biurze Programu ERASMUS tuż po kwalifikacji i porozmawiać o planowanym wyjeździe na studia. 3. Wysłać do uczelni zagranicznej wypełniony formularz zgłoszeniowy (Student Application Form) i formularz planu studiów (Learning Agreement) ewentualnie formularz dotyczący zakwaterowania w akademiku tej uczelni. Formularze te należy wypełnić według instrukcji i odesłać do uczelni partnerskiej we wskazanym terminie. Istnieją różne formy składania formularzy aplikacyjnych. Coraz częściej uczelnie zagraniczne proszą przyszłych studentów o wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie internetowej i przesłanie go online, a następnie o wydrukowanie, zebranie podpisów: Pełnomocnika Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej, Koordynatora Uczelnianego i odesłanie go tradycyjną pocztą na wskazany w formularzu adres. Jednak nie jest to standardowa procedura. Jeżeli uczelnia nie posiada na swojej stronie internetowej pakietu informacyjnego z właściwymi informacjami dla przyszłych zagranicznych studentów ERASMUSA wówczas najprawdopodobniej student otrzyma go pocztą na swój adres domowy, po zgłoszeniu e- mailem danych osobowych Kandydata przez Koordynatora Uczelnianego. Koordynator Uczelniany zgłosi elektronicznie kandydaturę studenta na studia w uczelni zagranicznej podając niezbędne dane. 4. Po zapoznaniu się z kursami prowadzonymi na uczelni przyjmującej należy uzgodnić w porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej macierzystej uczelni i Uniwersytetem za granicą plan studiów, który ma być zrealizowany przez studenta podczas pobytu w uczelni partnerskiej (formularz Porozumienie o programie studiów/learning Agreement). Dokument ten podpisuje student, Pełnomocnik Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej, Prodziekan i Koordynator Uczelniany. Formularz powinien być wysłany przez studenta do uczelni zagranicznej w celu akceptacji. 5. Porozumienie o programie studiów zobowiązuje studenta do zaliczenia określonych zajęć. Student powinien uzgodnić z Prodziekanem ds. studenckich różnice programowe/różnice w

8 efektach kształcenia oraz sposób uzupełnienia wymaganych efektów, zaliczeń i punktów ECTS potrzebnych do zaliczenia semestru/roku na UMCS. Do tego celu może służyć osobny dokument: Karta zaliczeń/recognition Sheet. Zgodność wybranego przez studenta programu zajęć w uczelni partnerskiej z planem studiów uczelni macierzystej powinna wynosić nie mniej niż 60%. Zgodność tę ustala w porozumieniu z Prodziekanem ds. studenckich Pełnomocnik Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej w Instytucie Pedagogiki lub Instytucie Psychologii. Różnice programowe/ różnice w efektach kształcenia powinny być zatwierdzone przez członka Zespołu Programowego i Prodziekana ds. studenckich. 6. W przypadku specjalności nauczycielskich student jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów/modułów składających się na standardy kształcenia nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia r. 7. Po otrzymaniu informacji od uczelni przyjmującej o zaakceptowaniu studenta na studia należy podpisać w Biurze Programu ERASMUS umowę na wyjazd w ramach programu ERASMUS. Umowę należy podpisać na około 2 3 tygodnie przed wyjazdem. 8. Student może starać się o dofinansowanie kosztów studiów za granicą ze środków wydziałowych lub funduszu stypendialnego UMCS. W tym celu powinien wystąpić z podaniem do Dziekana Wydziału o dofinansowanie kosztów wyjazdu oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie. Za granicą student powinien: 1. Pamiętać o statusie studenta programu ERASMUS (student ma takie same prawa i obowiązki, jak studenci uczelni przyjmującej). 2. Jeśli student musi zmienić przedmioty w zaplanowanym wcześniej i uzgodnionym wspólnie z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej i Uczelnią Przyjmującą porozumieniu o programie studiów tzw. Learning Agreement LA, to trzeba skontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej na UMCS i przesłać mu do aprobaty zmiany w LA. Po podpisaniu go przez Pełnomocnika Dziekana ds. Erasmusa i współpracy międzynarodowej w dalszej kolejności podpisuje go Koordynator Uczelniany. 3. Jeszcze przed wyjazdem, pod koniec okresu studiów za granicą, student powinien: uzyskać zaświadczenie od uczelni przyjmującej, potwierdzające okres pobytu studenta na studiach za granicą, które jest najczęściej wydawane przez Biuro Programu ERASMUS w uczelni przyjmującej i zawiera daty określające długość pobytu studenta w tej uczelni); uzupełnić podpisy w Learning Agreement ; odebrać, jeśli to możliwe tzw. Transcript of Records wykaz zaliczeń, potwierdzenie zaliczenia okresu nauki. III. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego 1. Student powinien w terminie ustalonym w podpisanej umowie: rozliczyć swój pobyt na uczelni zagranicznej; przedstawić w Biurze Programu Erasmus zaświadczenie o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records). Oryginał dokumentu przekazywany jest do Dziekanatu. zaświadczenie o pobycie na uczelni zagranicznej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia studiów.

9 2. Student powinien zaliczyć ewentualne różnice programowe/różnice w efektach kształcenia wyznaczone przez członka Zespołu Programowego danego kierunku oraz Prodziekana ds. studenckich.

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZASADY I WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Zasady ogólne: 1.Za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających efekty zdobyte poza edukacją formalną odpowiedzialna jest Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się powołana przez Radę Wydziału, której przewodniczy Pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się. 2.Dla potwierdzania efektów uczenia się z zakresu poszczególnych specjalności powoływane są odrębne Zespoły Robocze. W ich skład wchodzą osoby realizujące moduły specjalnościowe, o których uznanie zwraca się Wnioskodawca. Propozycję składu tych zespołów przygotowuje Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się, a zatwierdza Dziekan Wydziału. 3.Przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się Pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się zobowiązany jest do potwierdzenia formalnych kompetencji Wnioskodawcy do ubiegania się o zwolnienie z określonych grup zajęć, na podstawie przedłożonej dokumentacji. Zasady szczegółowe: 1.Potwierdzanie efektów uczenia się z określonego modułu zajęć przeprowadza się w formie ustnego egzaminu teoretycznego i/lub praktycznego, w zależności od specyfiki modułu.. 2.Potwierdzaniu podlegają efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każda kategoria potwierdzana jest przy użyciu odpowiednich narzędzi. W przypadku kompetencji społecznych możliwe jest opracowanie wspólnych narzędzi dla grupy modułów zajęć. 3.Potwierdzeniu podlegają efekty przewidziane dla każdej z form zajęć występującej w ramach danego modułu zajęć. 4.Zespół Roboczy przygotowuje stosowne narzędzia potwierdzania efektów w ciągu dwóch tygodni od momentu jego powołania. Weryfikacji narzędzi dokonuje Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się.

11 5.Egzamin z danego modułu odbywa się przed Wydziałową Komisją ds. potwierdzania efektów uczenia się. W skład Komisji wchodzą: Pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się, członek Komisji reprezentujący kierunek studiów, w obrębie którego Kandydat wnioskuje o uznanie efektów uczenia się, a także członkowie Zespołu Roboczego. 6. Pytania egzaminacyjne formułują członkowie Zespołu Roboczego oraz członek Wydziałowej Komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się reprezentujący kierunek studiów, na który przyjęcie wnioskuje Kandydat (wzór protokołu w załączeniu). 7.Dodatkowe prace praktyczne ocenia członek Zespołu Roboczego specjalizujący się w danym module. 8. Ocena z modułu podlegającego potwierdzaniu jest średnią z ocen wystawionych przez osoby egzaminujące, obliczoną zgodnie z zasadami obowiązującymi na Wydziale. Oceny te są podstawą wyliczania średniej ocen ze studiów zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów 9. Wyniki uzyskane przez Kandydata ubiegającego się o potwierdzenie efektów uczenia się Wydziałowa Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się przedstawia Dziekanowi Wydziału, który wydaje decyzję o zwolnieniu Wnioskodawcy z określonych zajęć. 10. Dokumentacja z egzaminu przechowywana jest w Dziekanacie i obejmuje protokół z przeprowadzonego egzaminu, dokument zawierający zestawy pytań egzaminacyjnych wraz z komentarzami egzaminatorów oraz ewentualne prace praktyczne. 11. Opłata za potwierdzanie efektów uczenia się naliczana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującym Zarządzeniu Rektora UMCS.

12 Lublin, dn. PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO EFEKTY UCZENIA SIĘ Z MODUŁU. Skład Komisji: Przewodniczący Komisji: Członkowie: PYTANIA EGZAMINACYJNE: OCENA OCENA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO:... OCENA Z MODUŁU:. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Członkowie Komisji Egzaminacyjnej:......

13 PYTANIA EGZAMINACYJNE Imię i nazwisko egzaminatora: 1. W: U:. KS: 2. W: U:. KS: 3. W: U:. KS:. W- wiedza; U umiejętności; KS kompetencje społeczne Podpis egzaminatora

14 OCENA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO Imię i nazwisko egzaminatora: Przedmiot oceny: UZASADNIENIE OCENY : Podpis egzaminatora

15

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH EFEKTY UCZENIA SIĘ Zasady ogólne: 1. Za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających efekty zdobyte poza edukacją formalną odpowiedzialna jest Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 68/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2014 Regulamin wyjazdów studentów Uczelni na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE

LLP ERAMUS STUDIA P-AR-5-1 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 1/5 LLP ERASMUS STUDIA TRYB I ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE 2/5 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura opisuje proces naboru i rozliczania studentów wyjeżdżających na studia zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. Zarządzenie Dziekana WNB Nr 2/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr Nr 109/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Regulamin wymiany studentów w ramach programów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia zgodny z Zarządzeniem nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu. 1 Przepisy ogólne

Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu. 1 Przepisy ogólne Zasady potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Collegium Da Vici w Poznaniu 1 Przepisy ogólne 1. Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną, w odniesieniu do obszaru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr R 25/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania studentów zagranicznych na studia wymienne w ramach programu Erasmus+, innych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331-12- 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Uchwała nr 3/2014 Senatu Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji oraz kryteriów oceny kandydatów do udziału w programach międzynarodowej wymiany studentów na rok akademicki 2015/2016 ERASMUS+ oraz

Zasady rekrutacji oraz kryteriów oceny kandydatów do udziału w programach międzynarodowej wymiany studentów na rok akademicki 2015/2016 ERASMUS+ oraz Zasady rekrutacji oraz kryteriów oceny kandydatów do udziału w programach międzynarodowej wymiany studentów na rok akademicki 2015/2016 ERASMUS+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne

PROGRAM ERASMUS. Spotkanie informacyjne PROGRAM ERASMUS Spotkanie informacyjne 30.11.2010 KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE ERASMUS: 27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, kraj

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Pula miesięcy do wykorzystania 12 miesięcy do wykorzystania na każdym poziomie studiów. Miesiące spędzone na wymianie w ramach programu LLP Erasmus również zaliczają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 30/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 170f Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus. Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki

Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus. Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki Archiwizacja dokumentów w programie Erasmus Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki in Nauk kspołecznych ł w Kielcach Właściwa archiwizacja dokumentów wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 107/08/09 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zasad wymiany studentów, uczestników studiów doktoranckich i pracowników w ramach programu LLP/Erasmus realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMB nr 40/2016 z 29.04.2016 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

MOBILNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. 16 kwietnia 2012

MOBILNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE. 16 kwietnia 2012 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI STUDENTÓW MOBILNYCH NA PRZYKŁADZIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 16 kwietnia 2012 1 WEWNĘTRZE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE W UCZELNI Zarządzenie rektora

Bardziej szczegółowo

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę.

3. Wyjazd na stypendium zagraniczne przysługuje studentowi tylko raz w trakcie toku studiów, niezależnie od uczelni, na której podjął naukę. ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH PROGRAMU ERASMUS W INSTYTUCIE INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA UJ od roku akademickiego 2010/2011 Dokument dotyczący zasad rekrutacji studentów

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH. Co należy zrobić przed wyjazdem: INFORMACJE DLA STUDENTÓW ASP W GDAŃSKU WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ DO UCZELNI PARTNERSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Co należy zrobić przed wyjazdem: 1. Dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE 1) Praktyki studenckie mogą trwać tak długo, jak studia zagraniczne: od 3 pełnych do 10 pełnych miesięcy. 2) Można odbywać praktyki także w miesiącach letnich - wakacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS

INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS INSTRUKCJA WYJAZDY ZAGRANICZNE STUDENTÓW KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS 1. ZAKRES INSTRUKCJI Zakres instrukcji obejmuje postępowanie związane z kwalifikacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 Rektora UPWr z dnia 16 stycznia 2015 r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS

REGULAMIN UCZESTNICTWA STUDENTÓW, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA W PROGRAMIE ERASMUS PLUS Załącznik do zarządzenia Rektora WSISiZ nr 398A/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad uczestnictwa studentów, nauczycieli akademickich i pracowników WSISiZ w programie ERASMUS PLUS. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17 z dnia 16 kwietnia 2013 r. PROCEDURY REALIZACJI MAGISTERSKICH PROGRAMÓW PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Studia magisterskie w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia i praktykę w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 I. Zasady realizacji wyjazdów studentów na studia w ramach Programu ERASMUS+ 1. Wymiana

Bardziej szczegółowo

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3

potwierdzanie efektów uczenia się Wnioskodawca Wydział Dziekan Uniwersytet 3 Uchwała nr 485 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas.

Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. Regulamin wyjazdów zagranicznych studentów w ramach umów o wymianie akademickiej podpisanych przez Collegium Civitas. 1 Skróty i pojęcia używane w niniejszym Regulaminie CC Collegium Civitas; NA Narodowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2017 Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: organizacji i warunków studiowania na studiach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI i ORGANIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS Uchwała nr 95/2013 Senatu UMB z 30.09.2013 REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS I. ZASADY OGÓLNE 1. Osoba ubiegająca się o wyjazd w Programie Erasmus może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej nr 38/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad studiowania według indywidualnego programu studiów (IPS) na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 65/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Erasmus+ na lata 2014-2020

Regulamin Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 Regulamin Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Zatwierdzony przez Radę Wydziału WSE UAM 18.06.2014r. I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Postanowienia Ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia - Politechnika Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+

Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2014 Rektora UPWr z dnia 14 marca 2014r. Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwany dalej Wydziałem) realizuje praktyki objęte planem i programem studiów.

Postanowienia ogólne. 1. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwany dalej Wydziałem) realizuje praktyki objęte planem i programem studiów. Zarządzenie nr 3 /2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 7 lutego 2017 roku dotyczące regulaminu praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/VII.3/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 2/VII.3/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r. Uchwała Nr 2/VII.3/2017 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad odbywania studiów według Indywidualnego Programu Studiów i Indywidualnego Planu Studiów

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Przepisy ogólne. Użyte w uchwale określenia oznaczają: Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 510/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz niezorganizowanego instytucjonalnie

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz niezorganizowanego instytucjonalnie Załącznik do Uchwały Nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Regulaminu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik do Uchwały Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Nr 6 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Społecznej Akademii Nauk z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu LLP Erasmus

Regulamin programu LLP Erasmus Regulamin programu LLP Erasmus TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Regulamin programu LLP Erasmus, zwany dalej Regulaminem, reguluje kwestie uczestnictwa w programie międzynarodowej wymiany studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

REGULAMIN WYJAZDÓW I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I. ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 1 Warunki konieczne kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu Erasmus+: 1. status

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Katowice, 01.10.2015 r. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się określa organizację i przebieg procesu weryfikacji posiadanych efektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS)

Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS) Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Regulamin indywidualnego toku studiów (ITS) I. Przepisy ogólne 1 1. Indywidualny tok studiów, zwany dalej ITS, jest to tryb odbywania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny UWERSYTET MAR CURE-SKŁODOWSKEJ W LUBLE Wydział Humanistyczny RAKTYK EDAGOGCZE ORAZ E ZAWODOWE na Wydziale Humanistycznym UMCS Ogólne założenia Realizacja praktyk (nauczycielskich oraz innych zawodowych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU Załącznik do Uchwały Nr 25/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Egz. pojedynczy REGULAMIN realizacji Programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady realizacji Programu Erasmus+ określają

Bardziej szczegółowo

System mobilności studentów MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH ma na celu: wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia, ułatwienie krajowej wymiany studentów. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej

Skład i zadania instytutowej komisji rekrutacyjnej INSTYTUT POLITOLOGII WNHIS UKSW PROCEDURA REKRUTACYJNA PROGRAM ERASMUS+ Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej Projekt typu KA103/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1 Skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Załącznik 1 do Uchwały nr 34/2015 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 26czerwca 2015 r. REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 1 Regulamin określa koncepcję i strukturę systemu potwierdzenia efektów uczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN PEDAGOGICZNYCH PRAKTYK STUDENCKICH NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku TRANSPORT na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku TRANSPORT na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej Warszawa, 2012-03-30 Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku TRANSPORT na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej 1 Wprowadzenie 1. Praktyki stanowią integralną część planu studiów i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała Rady Wydziału Zarządzania. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Zarządzania z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust.1, 2,3, 8 ust. 6 i 11, 22 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r

Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r Zasady studiowania na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Uchwała Rady Wydziału Biologii z 15 października 2007 r 1. Postanowienia ogólne 1. Zasady studiowania określają organizację i przebieg

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Procedura na UAM

POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Procedura na UAM POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Procedura na UAM Materiał na szkolenie WKPEU Poznań, 17 marca 2016 r. opracował: prof. UAM dr hab. Rafał Mól Podstawa prawna Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn.

Bardziej szczegółowo

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus

Procedura wyjazdowa pracowników WSEH w Bielsku-Białej w ramach programu Erasmus ndeks 1. PRZEDMOT CEL PROCEDURY 1.1. Przedmiotem procedury są zasady organizowania zatwierdzania i monitorowania programu umożliwiającego pracownikom (naukowo-dydaktycznym oraz administracyjnym) WSEH w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne

w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 5.02.2010 r.

Wersja z dnia 5.02.2010 r. E-Porozumienie o programie studiów e-learning Agreement (czyli e-la UW krok po kroku) Wersja z dnia 5.02.2010 r. A. Przed wyjazdem 1.1. Wpisz w USOSweb wybrane przez Ciebie przedmioty oferowane przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD

dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. AJD Zarządzenie wewnętrzne R-0161/132/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania form kształcenia oraz uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo