Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy"

Transkrypt

1 Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie.. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej Raport badawczy Autorzy raportu Józef Styk koordynator badań Renata Maciejewska, Wiesław Warzecha realizacja badań Chełm 28

2 Opracowanie statystyczne przy wykorzystaniu SPSS for Windows: dr Dorota Jegorow Recenzenci: prof. dr hab. Marek Pawlak dr Jagoda Jezior Raport z badań jest częścią projektu Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy w nim wyraŝone naleŝą do autorów i nie odzwierciedlają w Ŝadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Szkoła WyŜsza im. Bogdana Jańskiego Chełm 28 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2

3 Spis treści I. Problematyka projektu badawczego 4 Józef Styk. Koncepcja i realizacja projektu badawczego pt. Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej... 5 Renata Maciejewska. Zadania publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy... 2 II. Raport z badań jakościowych 2 Wiesław Warzecha. Studium powiatu bialskiego Renata Maciejewska. Studium powiatu włodawskiego Renata Maciejewska. Studium powiatu chełmskiego Renata Maciejewska. Studium powiatu hrubieszowskiego Wiesław Warzecha. Studium powiatu tomaszowskiego Wiesław Warzecha. Przygraniczne rynki pracy w opinii uczestników wywiadów grupowych III. Raport z badań ilościowych 83 Renata Maciejewska. Publiczne instytucje rynku pracy i Ochotnicze Hufce Pracy Renata Maciejewska. Niepubliczne instytucje rynku pracy... 9 Wiesław Warzecha. Partnerzy instytucji rynku pracy IV. Aneks 59 Opinie pracodawców o osobach bezrobotnych 6 3

4 I. Problematyka projektu badawczego 4

5 Józef Styk Koncepcja i realizacja projektu badawczego EFS Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej *** Polski rynek pracy zaczął się kształtować pod koniec lat osiemdziesiątych XX w., u schyłku okresu realnego socjalizmu, wraz z uwalnianiem gospodarki od scentralizowanego systemu nakazowo rozdzielczego. Inicjatorem zmian był Mieczysław Wilczek jako minister przemysłu ( ) w rządzie Mieczysława Rakowskiego ( ). Uzyskał nową jakość i przyspieszył tempo po wyborach do Parlamentu kontraktowego ( ), przeprowadzonych po rozmowach przy Okrągłym Stole w Magdalence. Rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego ( ) rozpoczął transformację systemową, którą poprzedził zmianami w Konstytucji. Istotny składnik transformacji stanowiły przekształcenia systemu gospodarczego, zwanego umownie od nazwiska wicepremiera Leszka Balcerowicza ( ) Planem Balcerowicza. Generalnie zmiana systemu gospodarczego polegała na odejściu od modelu centralnie kierowanej gospodarki socjalistycznej, z przytłaczającym sektorem własności państwowej i przywróceniu praw wolnego rynku oraz pluralizmu form własności. Osiągnięto to poprzez przekształcenia własnościowe (m. in. prywatyzację wielu państwowych przedsiębiorstw gospodarczych). Uwolniono rynek wewnętrzny (kapitału, surowców, pracy i produkcji). Szeroko otwarto gospodarkę narodową na zewnątrz. Wprowadzono swobodę inicjatywy gospodarczej i odpowiedzialności za nią. Przyjęto zasadę równości podmiotów gospodarczych wobec prawa. Dopuszczono bezrobocie strukturalne poprzez zniesienie konstytucyjnej gwarancji pełnego zatrudnienia z czasów PRL. Transformacja od socjalizmu do demokracji w systemie politycznym i od gospodarki państwowej do rynkowej w systemie ekonomicznym przyniosła społeczeństwu polskiemu wiele ewidentnych korzyści. Spowodowała takŝe wiele kosztów społecznych, oceniając z perspektywy czasu, znacznie zawyŝonych. Dawna nomenklatura partyjna, zajmująca kluczowe pozycje w organizacji państwa i gospodarki, uwłaszczyła się na majątku państwowym. Nie zrealizowano idei powszechnego uwłaszczenia, ani nie dokonano reprywatyzacji. Nierzadko prywatyzację przedsiębiorstw przeprowadzano korupcyjnie, za bezcen lub doprowadzano je do upadłości. Przemiany w gospodarce nie zlikwidowały starych podziałów stratyfikacyjnych społeczeństwa. Przeciwnie, przyczyniły się do nowego, bipolarnego podziału na beneficjentów przemian i przegranych, zarówno w sensie obiektywnym, jak teŝ przede wszystkim w sferze świadomości społecznej. W sensie obiektywnym rozpoczęło się kształtowanie w Polsce nowej klasy średniej. Z drugiej strony przemiany te wykreowały liczną rzeszę ludzi bezrobotnych. Nastąpiła więc ostra polaryzacja kondycji ekonomicznej i społecznej Polaków, z tym jednak, Ŝe biegun bogactwa jest ciągle nieliczny, a wielki biegun ubóstwa wykazuje tendencję do petryfikacji. W sferze świadomości społecznej utrzymuje się ostry dysonans między ocenami nowej rzeczywistości społeczno gospodarczej a ideologią egalitaryzmu, powszechnie podzielaną przez Polaków od wielu pokoleń, w dodatku umocnioną przez realny socjalizm. Ideologia jednakowych Ŝołądków, szczególnie nośna w pierwszych trudnych latach zmian systemowych, wywołała w wielu kręgach społecznych tęsknotę za rajem utraconym gwarancji pracy, bezpiecznego, acz chronicznego niedostatku, ale pozbawionego widma nędzy, za okresem bezpowrotnie minionym. Przekształcenia własnościowe spowodowały liczne zwolnienia grupowe z przyczyn zakładu pracy. W pierwszej kolejności zostali zwolnieni nisko wykwalifikowani dwuzawodowcy wiejscy, jako ludzie mający gospodarstwa rolne. Utrata pewnego i przewidywalnego wschodniego rynku zbytu po rozwiązaniu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i po rozpadzie Związku Radzieckiego, wprowadzenie nowych technologii i know how oraz komputeryzacja i robotyzacja 5

6 wymusiły racjonalizację zatrudnienia w gospodarce narodowej. Pracę straciły liczne rzesze ludzi o wykształceniu zasadniczym zawodowym i średnim technicznym, ale o kierunkach i kwalifikacjach nie mających popytu w modernizującej się gospodarce. Kolejną kategorię przegranych stanowili pracownicy państwowych gospodarstw rolnych z chwilą ich likwidacji. Majątek dawnych PGR i Państwowego Funduszu Ziemi przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Została utworzona w październiku 99 r., przekształcona w 24 r. w Agencję Nieruchomości Rolnych. Dokonała ona prywatyzacji większości majątków (głównie w drodze sprzedaŝy), uprzednio przeprowadzając zwolnienia grupowe załóg pracowniczych. Bezrobocie jako masowe zjawisko społeczne występuje w Polsce od 5 lat. W niektórych latach przekraczało 2% ludności w wieku aktywności zawodowej (np. w początku 24 r.). Bezwzględny spadek jego stopy statystyka publiczna notuje od połowy 24 r., a więc od czasu integracji Polski z Unią Europejską. Aktualnie (wrzesień 27 r.) wskaźnik bezrobocia wynosi w Polsce około 2% i nadal jest jednym z najwyŝszych w krajach UE. Gwałtowny jego spadek jest spowodowany przede wszystkim masową migracją zarobkową do krajów starej UE. JuŜ Narodowy Spis Powszechny z 22 r. nie mógł się doliczyć ok. 8 tys. Polaków, którzy w większości podjęli pracę na czarno na Zachodzie. Obecnie szacuje się, Ŝe poza granicami kraju pracuje około 2 mln Polaków, w większości w: Anglii, Irlandii i Niemczech, ale teŝ we: Włoszech, Hiszpanii i Szwecji. Większość krajów UE otworzyła bowiem swoje rynki pracy dla pracowników z Polski. Spadek wskaźnika bezrobocia ma równieŝ swoje przyczyny krajowe. Od kilku lat Polska utrzymuje znaczną dynamikę rozwoju gospodarczego. Dobra koniunktura sprzyja wzrostowi przedsiębiorczości poprzez: zakładanie nowych firm w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, nowe wielkie inwestycje kapitału krajowego i zagranicznego, wzrost produkcji w wielu branŝach, a takŝe poprzez rozwój specjalnych stref ekonomicznych. Czynniki te wykreowały znaczny popyt na pracę na rynku krajowym. Największy spadek bezrobocia obserwuje się w duŝych ośrodkach miejskich i okręgach przemysłowych, a najmniejszy na terenach rolniczych. Od początku polskie bezrobocie wykazuje bowiem znaczne zróŝnicowanie terytorialne. Zawsze było najwyŝsze na terenach popegeerowskich (województwa: zachodniopomorskie, warmińsko mazurskie, lubuskie, kujawsko pomorskie). Obecnie najniŝszą stopę bezrobocia mają województwa: małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie. Województwo lubelskie mieści się w środkowej strefie skali bezrobocia. Dane statystyczne i materiały urzędowe biorą pod uwagę bezrobocie jawne, a więc rejestrowane przez Urzędy Pracy. WyróŜnia się tu dwie kategorie: bezrobotni z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku. Obraz ten jest jednak wysoce niepełny, gdyŝ z jednej strony nie uwzględnia, gdyŝ uwzględniać nie moŝe, bezrobocia ukrytego, które występuje głównie na terenach wiejskich. Z drugiej strony występuje zatrudnienie ludzi oficjalnie będących bezrobotnymi w szarej strefie, a więc nigdzie nie rejestrowanej i niepoliczalnej. *** Bezrobocie znalazło się w centrum uwagi polityki społecznej państwa juŝ w 989 (Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z r.). W ciągu kilkunastu lat zmieniały się nie tylko struktury instytucjonalne, lecz takŝe kierunki i priorytety tej polityki. Przez szereg lat priorytet stanowiło łagodzenie skutków bezrobocia. Obecnie akcent kładzie się na aktywizację zawodową ludzi bezrobotnych. Zadania państwa polegają na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Aktualnie obowiązująca Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z r. wyróŝnia publiczne i niepubliczne słuŝby zatrudnienia. Instytucje publiczne słuŝb zatrudnienia mają charakter rządowo samorządowy, stanowiąc zadanie własne administracji rządowej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (w dniu r. wykształconego z Ministerstwa Polityki Społecznej). Jego zadania składają się z trzech działów: zabezpieczenie społeczne, praca, sprawy rodziny. Polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu stanowi pierwsze zadanie w dziale praca (www.mps.gov.pl). 6

7 Publiczne słuŝby zatrudnienia składają się z 6 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 powiatowych urzędów pracy, tworzą więc łącznie 354 jednostki organizacyjne. Na szczeblu powiatu słuŝby te stanowią zadanie zlecone administracji samorządowej (www.mps.gov.pl). Stworzono więc zdecentralizowany model publicznych słuŝb zatrudnienia. W zasadzie wszystkie bezpośrednie działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych wykonują powiatowe urzędy pracy poprzez rejestracje, świadczenie usług pośrednictwa zawodowego i informacji zawodowej, przedstawianie propozycji zatrudnienia, szkoleń itd., wypłacają równieŝ zasiłki dla bezrobotnych oraz pozyskują i gospodarują środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobociu i działania na lokalnym rynku pracy (tamŝe). SłuŜby te świadczą następujące usługi na rynku pracy: pośrednictwo pracy i EURES, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, planowanie rozwoju zawodowego i organizowanie szkoleń, pomoc w poszukiwaniu pracy i prowadzenie klubów pracy (www.psz.praca.gov.pl). Głównym celem działalności urzędów pracy jest prowadzenie aktywnych form promocji zatrudnienia i łagodzenie skutków bezrobocia. Jego realizacja dokonuje się w następujących formach: dodatek aktywizacyjny; prace interwencyjne; prace społecznie uŝyteczne; staŝ i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; poŝyczki szkoleniowe; roboty publiczne; stypendia w okresie kontynuowania nauki; szkolenia; wsparcie działalności gospodarczej; zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania (www.mps.gov.pl). Dla realizacji swoich zadań urzędy pracy dysponują następującymi instrumentami: finansowanie kosztów przejazdu do miejsca pracy, staŝu lub szkolenia i zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania; finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu podjęcia pracy, staŝu lub szkolenia poza miejscem zamieszkania, po skierowaniu przez urząd pracy; dofinansowania: wyposaŝenia miejsca pracy, lub podjęcia działalności gospodarczej; refundowanie pracodawcy składek ubezpieczenia społecznego po zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego; finansowanie dodatków aktywizacyjnych dla osób podejmujących zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (tamŝe). Uzupełniającą funkcję w stosunku do publicznych słuŝb zatrudnienia pełnią Ochotnicze Hufce Pracy. Na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z r. działają one wśród ludzi młodych i realizują zadania w zakresie kształcenia, szkoleń, wychowania przez pracę, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. Mogą one refundować młodocianym pracownikom wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne, a takŝe prowadzić pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla młodych bezrobotnych (tamŝe). Na lokalnym rynku pracy mogą działać równieŝ niepubliczne słuŝby zatrudnienia, w skład których wchodzą legalne agencje zatrudnienia po uzyskaniu certyfikatu marszałka danego województwa, który prowadzi rejestr odnośnych podmiotów. Za politykę na lokalnym rynku pracy odpowiada samorząd powiatu. Dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje starosta. Do zadań instytucji samorządu powiatu naleŝy m.in. inicjowanie i wdraŝanie instrumentów rynku pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy; inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych (tamŝe). *** Województwa: podlaskie, lubelskie i podkarpackie, połoŝone w przygranicznej wschodniej części, kraju posiadają charakter rolniczy, a więc mają względnie niski poziom uprzemysłowienia i urbanizacji. JuŜ od okresu międzywojennego są zaliczane do tzw. Polski B. Zwolnienia grupowe wprawdzie objęły duŝą liczbę pracowników przekształcanych przedsiębiorstw, ale większość z nich stanowili dwuzawodowcy wiejscy, którzy najczęściej transformowali się w jednozawodową ludność rolniczą. Zjawisko to powiększyło i tak juŝ wysokie przeludnienie agrarne. Sektor państwowy rolnictwa występował tu w znacznie niŝszym stopniu niŝ na terenie województw północnych i zachodnich. Powrót dwuzawodowców wiejskich do rolnictwa powstrzymał proces wyludniania się ściany wschodniej Polski. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej, z dniem maja 24 r. 7

8 województwa te przylegają do jej wschodniej granicy. Województwo lubelskie w jego aktualnych granicach ma powierzchnię km 2, tzn. zajmuje 8% powierzchni Polski. Obszar ten zamieszkuje 2 85 osób. Gęstość zaludnienia wynosi tu 87 osób na km 2, a wskaźnik urbanizacji ogólnej 47%. W skład województwa wchodzą 4 powiaty grodzkie i 2 powiatów ziemskich. Liczy 23 gmin, w tym 2 miejskich, 2 miejsko wiejskich i 72 wiejskie. Sieć osadniczą obszarów wiejskich tworzy 426 wsi, które składają się na 3645 sołectw (http://www.pl.wikipedia.org/wiki/wojew). Do wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej na odcinku województwa lubelskiego przylegają następujące powiaty ziemskie: bialski, włodawski, chełmski, hrubieszowski i tomaszowski. Powiaty bialski i chełmski przestrzennie otaczają powiaty grodzkie, które do 998 r. stanowiły siedziby województw (Biała Podlaska i Chełm). Grodzki powiat bialski ma powierzchnię 49,4 km 2 i około 58 mieszkańców. Znacznie mniejszy pod względem obszarowym jest chełmski powiat grodzki (35,29 km 2 ), ale liczy więcej mieszkańców (około 68 ). W początku stycznia 27 r. wskaźnik bezrobocia wynosił tu 2,8% i był najwyŝszy w województwie lubelskim (pl.wikipedia.org/w/index). Na terenie ziemskiego powiatu bialskiego o powierzchni ok km 2. mieszka ok. 4 osób. Gęstość zaludnienia wynosi tu 4,5 osób/km 2, a wskaźnik urbanizacji 2,35%. W chełmskim powiecie ziemskim (78 km 2.) mieszka ok. 74 tys. ludzi. Gęstość zaludnienia wynosi 4,4 osoby/km 2, a wskaźnik urbanizacji 6,23%. Wybitnie rolniczy charakter posiadają pozostałe trzy przygraniczne powiaty ziemskie. We włodawskim (powierzchnia 256 km 2, ok. 4 tys. mieszkańców, gęstość zaludnienia 32,2 osoby/km 2 ) wskaźnik urbanizacji ogólnej wynosi 34,%. Jeszcze niŝszy (26,86%) jest w powiecie hrubieszowskim (powierzchnia ok. 27 km 2, liczba ludności ok. 69, gęstość zaludnienia 54,5 osób/km 2 ), a najniŝszy (25,29%) w powiecie tomaszowskim. Ma on powierzchnię 487 km 2, ok. 89 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi tu 6 osób/km 2. (http://www.pl.wikipedia.org/wiki/powiat). Łącznie dwa powiaty grodzkie i pięć przygranicznych powiatów ziemskich województwa lubelskiego liczą ok km 2, na których mieszka ok. 52 osób. *** Scharakteryzowane powyŝej powiaty stanowią obszar o względnie wysokiej stopie bezrobocia. Wiedza o nim wynika niemal wyłącznie z danych urzędowych publikowanych przez poszczególne starostwa powiatowe i powiatowe urzędy pracy oraz ze statystyki publicznej. O bezrobociu przygranicznym wiadomo na podstawie diagnoz naukowych tyle samo, co o tym problemie społecznym na terenie całego kraju (ElŜbieta Tarkowska, Hanna Palska i in.). Badania te koncentrują się bowiem na cechach i prawidłowościach ogólnych (niespecyficznych) zjawiska, a nie na tych, które są charakterystyczne (specyficzne) dla poszczególnych terenów. Tutaj, w powiatach przygranicznych, zapewne specyfika bezrobocia wynika stąd, Ŝe granice państwowe, odkąd istnieją, zawsze pełniły funkcję Ŝywicielską dla mieszkańców ich strefy. Wynika to głównie z polityki fiskalnej i celnej poszczególnych państw. Legalny przepływ ludzi, zasobów, towarów i usług wymaga instytucji obsługi przejść granicznych. W instytucjach tych najczęściej znajdują zatrudnienie mieszkańcy obszarów przygranicznych. Ponadto zawsze polityka ta bardziej lub mniej sprzyja opłacalnemu, acz ryzykownemu przemytowi określonych towarów przez granicę. Szara strefa gospodarki na tych obszarach zapewne jest silnie nasycona legalnym i nielegalnym obrotem transgranicznym. Tak było na wschodniej granicy Polski juŝ w okresie międzywojennym. Świadczy o tym m. in. autobiograficzna powieść pisarza i przemytnika w jednej osobie Sergiusza Piaseckiego pt. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Polska granica wschodnia stała się atrakcyjna dla wymiany gospodarczej, prowadzonej juŝ nie tyle przez państwa, ile przez ich obywateli i podmioty gospodarcze, po rozpadzie Związku Radzieckiego i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, a takŝe po rozwiązaniu Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w wyniku Jesieni Ludów 989 r. Stopień jej atrakcyjności wzrósł po akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniu maja 24 r., 8

9 w konsekwencji której stała się zewnętrzną granicą UE. Jej kosztowne uszczelnianie trwa i jest intensyfikowane ze względu na wejście Polski do Obszaru Schengen z dniem..28 r. Równocześnie jednak trwa i ulega ułatwieniu ruch przygraniczny, w którym, jak wykazuje obserwacja, chętnie uczestniczą zarejestrowani bezrobotni, trudniąc się handlem, stosując strategię na mrówkę. Kolejna cecha specyficzna przygranicznego bezrobocia w województwie lubelskim wynika ze struktury gospodarczej tych terenów. Miast jest tu niewiele. Równie niewiele nierolniczych źródeł utrzymania, których liczba jeszcze się skurczyła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Bezrobocie jawne jest tylko częścią społecznego problemu bezrobocia, gdyŝ główny jego trzon stanowi bezrobocie ukryte na wsi, tutaj bardzo wyraziste oblicze polskiej biedy. Istnieje i narasta na tym terenie problem migracji, który posiada co najmniej dwa waŝne aspekty. Po pierwsze, wyjeŝdŝa stąd młodzieŝ kończąca szkoły ponadgimnazjalne, najczęściej po edukację do duŝych miast. Potem juŝ tu nie wraca, gdyŝ praktycznie nie ma szans na znalezienie zatrudnienia. Po drugie, młodzi i starsi mieszkańcy w wieku aktywności zawodowej, coraz liczniej i coraz częściej wyjeŝdŝają do pracy w krajach starej Unii Europejskiej. Czy państwo poprzez politykę rynku pracy przywróci im moŝliwość powrotu do swojej małej ojczyzny i do podjęcia tu kariery zawodowej? Na wschodnich obszarach Polski pojawili się w latach 9., głównie w szarej strefie gospodarki, pracownicy ze Wschodu. Jednak wbrew oczekiwaniom, migracja zarobkowa stamtąd kieruje się raczej nie do Polski, lecz na Zachód. Tym niemniej, w niektórych sektorach gospodarki (handel, rolnictwo, budownictwo) nie stanowią oni przypadków sporadycznych, zwłaszcza w powiatach przygranicznych. Lokalny rynek pracy w powiatach przygranicznych ma więc charakter wyjątkowy. Przede wszystkim przestaje być rynkiem pracodawcy. Nastąpiła tu względna równowaga sił popytu i podaŝy pracy, mimo stosunkowo wysokiej stopy bezrobocia jawnego. Jak na tym terenie i w szkicowo zarysowanych warunkach funkcjonują standardowe instrumenty rynku pracy? Pytanie to postawiono na początku kształtowania koncepcji przedmiotowego projektu badawczego. Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy stosują tu takie same instrumenty, jak na terenie całego kraju. Jednak nie przynoszą one widocznych efektów, a raczej konserwują zastany stan rzeczy. NaleŜy więc dokonać diagnozy funkcjonowania i efektywności tych instrumentów, aby dokonać ich adaptacji i być moŝe zaproponować nowe instrumenty i procedury w tym zakresie. Badaniom nadano więc zarówno cele diagnostyczne, jak i aplikacyjne. W projekcie badawczym załoŝono hipotezę generalną, Ŝe instrumenty i programy stosowane przez publiczne i niepubliczne instytucje ryku pracy są na badanym terenie w niewielkim stopniu efektywne. Wiedza potoczna, dane urzędowe, materiały statystyczne oraz informacje uzyskane z badań jakościowych pozwoliły na postawienie następującego szeregu hipotez szczegółowych.. Pracownicy publicznych instytucji rynku pracy wysoko oceniają skuteczność stosowanych instrumentów i programów. W ich opinii podejmowane działania dotyczące nowych miejsc pracy są skuteczne. 2. Instytucje rynku pracy nie stosują instrumentów specyficznych dla obszaru przygranicznego. 3. Niewielki jest zakres działalności niepublicznych instytucji rynku pracy. Najczęściej ograniczają się one do realizacji zadań szkoleniowych zlecanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. 4. Idea samozatrudnienia bezrobotnych nie cieszy się ani wystarczającą promocją, ani skutecznym wsparciem finansowym ze strony instytucji rynku pracy. 5. Pracownicy niepublicznych instytucji rynku pracy nisko oceniają skuteczność szkoleń i innych działań skierowanych na osoby bezrobotne. 6. Pracodawcy oceniają jako niewystarczające instrumenty i programy stosowane przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. 7. Partnerzy lokalnego rynku pracy słabo znają instrumenty stosowane na tym rynku przez 9

10 instytucje publiczne i niepubliczne. 8. Pracodawcy chętnie wykorzystują tylko niektóre instrumenty rynku pracy, kierując się przede wszystkim kosztami pracy. Zgodnie z przyjętymi celami zbudowano projekt badawczy, którego realizacja umoŝliwi weryfikację hipotez. Przyjęto mianowicie, Ŝe badania terenowe zostaną przeprowadzone w dwóch fazach: jakościowej i ilościowej. Powiaty grodzkie zostały uwzględnione w obu fazach równocześnie z przylegającymi do nich powiatami ziemskimi ze względu na wspólne instytucje rynku pracy. W fazie badań jakościowych postanowiono przeprowadzić w kaŝdym z pięciu powiatów wywiady grupowe ze scenariuszem. W skład kaŝdej grupy weszło osób. PosłuŜono się następującym kluczem doboru ekspertów: 4 osoby spośród pracowników publicznych instytucji rynku pracy (Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy), 3 osoby z niepublicznych instytucji rynku pracy (firmy prowadzące szkolenia bezrobotnych, instytucje doradztwa zawodowego, agencje zatrudnienia) oraz 3 przedstawicieli pracodawców (partnerzy lokalni). Wywiady grupowe przeprowadzono w miastach będących siedzibą danego starostwa powiatowego. Scenariusz wywiadu grupowego obejmował następujące kwestie:. Jakie instrumenty rynku pracy realizuje Urząd Pracy w danym powiecie. 2. Kogo szkolą instytucje rynku pracy na terenie powiatu. 3. Z jakich instrumentów i usług rynku pracy na terenie powiatu korzystają pracodawcy. 4. Czy samozatrudnienie stanowi wynik dobrowolnej, czy wymuszonej formy podejmowania przedsiębiorczości. 5. Jakie są postawy Ŝyciowe bezrobotnych i w jakim stopniu instrumenty rynku pracy wpływają na ich zmiany. 6. Jakie instrumenty rynku pracy wpływają na pracodawców zatrudniających bezrobotnych. 7. W jakim stopniu aktorzy rynku pracy kierują się zasadami etosu chrześcijańskiego we wzajemnych relacjach. 8. Jak dokonuje się oceny efektywności instrumentów rynku pracy. 9. Jak dokonuje się ocen efektywności psychicznej i społecznej instrumentów rynku pracy.. Jak są organizowane szkolenia i doradztwo dla zatrudnionych kadr publicznych słuŝb zatrudnienia i instytucji rynku pracy.. Kto przede wszystkim powinien być odpowiedzialny za stopień bezrobocia agrarnego (jawne i ukryte bezrobocie na wsi). 2. Czy realizowane na terenie powiatu instrumenty rynku pracy utrudniają pasywne, tzn. zabezpieczające i obronne strategie aktywności zawodowej mieszkańców. Wywiady grupowe były prowadzone przez realizatorów projektu badawczego. Dokumentowano je poprzez: listę obecności, wypełnienie dodatkowego formularza uczestnictwa (stwarzał moŝliwość wpisywania kwestii waŝnych dla tematu, ale będących poza scenariuszem wywiadu), protokół, a takŝe nagranie fonograficzne na dyktafon. Po przeprowadzeniu danego wywiadu grupowego dokonano transkrypcji zapisu fonograficznego z jego przebiegu. Następnie zespół realizatorów projektu dokonał analizy pozyskanego materiału empirycznego. Pierwszorzędnym celem analizy była budowa narzędzia do badań ilościowych, czyli kwestionariuszy wywiadów. Po drugie, opracowanie merytoryczne, któremu nadał formę pięciu studiów przypadku (case studies) dla poszczególnych powiatów. W badaniach ilościowych posłuŝono się metodą sondaŝową. Zastosowano technikę wywiadu, z kwestionariuszem jako narzędziem badawczym. Wywiady takie, o róŝnym stopniu standaryzacji i odmiennych metodach realizacji, przeprowadzono z trzema kategoriami respondentów:. partnerzy rynku pracy (pracodawcy, właściciele firm i ich menedŝerowie), 2. pracownicy publicznych instytucji rynku pracy (PUP, OHP), 3. pracownicy instytucji niepublicznych rynku pracy (agencje pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, organizacje pozarządowe szkolące pracowników). Właściwe badania terenowe zostały poprzedzone pilotaŝem kwestionariuszy, przeprowadzonym

11 na respondentach poza terenu badanych powiatów (Zamość). Po pilotaŝu przeprowadzono meliorację narzędzi badawczych. Następną czynnością przygotowawczą był dobór ankieterów i ich przeszkolenie, aby zapewnić jednolity sposób realizacji wywiadów. Właściwe badania kwestionariuszowe zostały przeprowadzone na celowo dobranych w wyŝej wyliczonych trzech kategoriach respondentów. W kategorii I znalazło się po 2 respondentów z organizacji gospodarczych działających na terenie danego powiatu. Łącznie realizowano więc w tej kategorii wywiadów. W kategorii II przeprowadzono ankiety audytoryjne z 5 celowo dobranymi osobami z kaŝdego powiatu (w sumie 25 respondentów). W kategorii III równieŝ posłuŝono się ankietą audytoryjną (razem 5 wypełnionych kwestionariuszy). Ilościowe badania terenowe zakończono we wrześniu 27 r. Obecnie jest budowana elektroniczna baza danych w celu przeprowadzenia analizy statystycznej materiałów.

12 Renata Maciejewska Zadania publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Europejska strategia zatrudnienia Bezrobocie w Polsce posiada utrwaloną charakterystykę. Jego cechy stanowią: silne natęŝenie wśród ludzi młodych (stopa bezrobocia ponad dwukrotnie wyŝsza od stopy bezrobocia ogółem), wysoki udział bezrobocia długotrwałego (ponad 5%), dominacja osób o niskim poziomie wykształcenia (około 2/ 3), w ostatnich latach wzrost bezrobocia wśród absolwentów szkół wyŝszych (z,7% w końcu 2 r. do,% w końcu 23 r.), wyŝszy wskaźnik bezrobocia wśród kobiet. Skuteczną metodą przeciwdziałania bezrobociu i bierności zawodowej jest zwiększanie stopnia zaangaŝowania ludności w procesie pracy, mierzonego wskaźnikiem zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia ogółem (jako relacja liczby pracujących do liczby ludności w wieku 5 64 lata) wynosi w Polsce 46,8% (w IV kwartale 26 r.). Analogiczny wskaźnik dla starej UE wynosi ponad 64%, a według Strategii Lizbońskiej ma ulec zwiększeniu do 7% w roku 2. System publicznych słuŝb zatrudnienia, zreorganizowany po reformie samorządowej w Polsce w 999 r., obejmujący 338 powiatowych urzędów pracy i 6 wojewódzkich urzędów pracy (podległych odpowiednio lokalnym i regionalnym władzom samorządowym), przy wzroście liczby bezrobotnych (do tys. i 9,3 % w IV kwartale 23 r.) nie był zdolny świadczyć usług rynku pracy w wystarczającym zakresie i na satysfakcjonującym poziomie. Przełamaniu niskiej skuteczności funkcjonowania publicznych słuŝb zatrudnienia słuŝyła nowa ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stworzyła ona ramy prawne dla szerszego stosowania aktywnych form w polityce rynku pracy. Ustawa ta reguluje wymagania wobec pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia (w tym pośredników pracy i doradców zawodowych) oraz określa standardy świadczonych przez nich usług. Tworzy ramy prawne dla zwiększenia liczby podmiotów realizujących zadania w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji bezrobotnych i biernych zawodowo. Instytucje rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to publiczne słuŝby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, niepubliczne agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa personalnego, agencje poradnictwa zawodowego, agencje pracy tymczasowej, publiczne i prywatne instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. W Polsce według stanu na dzień r., wydano certyfikaty potwierdzające wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Na krajowym rynku pracy funkcjonowało 7 agencji w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Polski, 646 agencji w zakresie pośrednictwa pracy za granicą, 436 agencji wykonujących usługi pracy tymczasowej, 426 doradztwa personalnego oraz 785 poradnictwa zawodowego. Ogólna liczba osób, które podjęły w 26 roku pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia (agencji pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej) wyniosła i stanowiła ponad 7% liczby osób wyrejestrowanych w 26 r. z powiatowych urzędów pracy. W roku 25 odsetek udziału prywatnych agencji pośrednictwa pracy stanowił 2%. Łącznie agencje pośrednictwa pracy udzieliły pomocy w zatrudnieniu osobom (28 54 osób otrzymało pracę na terenie kraju, (za granicą), tzn. o 85 5 osób więcej niŝ w 25 r. (62 656). Agencje pracy tymczasowej skierowały do pracy tymczasowej w 26 r osób, tzn. o osób więcej niŝ w roku poprzednim (26 665). Średnia liczba osób, które otrzymały zatrudnienie za pośrednictwem agencji zatrudnienia przypadających na jedną agencję zatrudnienia w 26 r. wyniosła odpowiednio: o w pośrednictwie pracy na terenie Polski 75 osób (w 25 r. 67); Na podstawie: Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 25 Ministerstwa Finansów. 2

13 o w pośrednictwie pracy za granicą 72 osoby (w 25 r. 74); o w pracy tymczasowej 2 osób (w 25 r. 26) 2. Przedstawione dane wskazują na ciągły rozwój niepublicznych instytucji świadczących usługi w zakresie pośrednictwa pracy na krajowym rynku pracy. Efekty osiągane przez agencje zatrudnienia, świadczące usługę pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej, potwierdzają przydatność tej działalności na rynku pracy. Stwarzają bowiem bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy dodatkowe moŝliwości jej uzyskania. Niepubliczne agencje zatrudnienia okazują się być niekiedy bardziej sprawne od publicznych słuŝb zatrudnienia wobec pracodawców skłonnych do świadczenia pracy w oparciu o bardziej elastyczne formy zatrudnienia oraz w sytuacji ciągłego wzrostu oczekiwań pracodawców wobec przyszłego pracownika, szczególnie w przypadku pracodawcy zagranicznego. Analizując efekty osiągane przez agencje pracy tymczasowej, naleŝy podkreślić fakt, Ŝe praca tymczasowa cieszy się na polskim rynku coraz większą popularnością. Forma ta staje się przydatna zarówno dla osób korzystających z usług tych agencji w zdobywaniu doświadczeń w krótkim czasie, jak równieŝ korzystna dla pracodawców. DuŜa część obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników spoczywa, bowiem na agencjach pracy tymczasowej (wypłata wynagrodzeń, opłacanie składek ubezpieczeniowych i podatków, prowadzenie dokumentacji pracowniczej), a więc zatrudnienie takich osób nie obciąŝa dodatkowo słuŝb kadrowych czy finansowych pracodawców. Stanowią one konkurencyjne uzupełnienie dla powiatowych urzędów pracy. W licznych przypadkach zarówno publiczne, jak i niepubliczne instytucje rynku pracy wymagają modernizacji oraz wzmocnienia kadrowego i instytucjonalnego. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwiększa dostęp do poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz innych usług pro zatrudnieniowych. Przewiduje moŝliwość zlecania przez publiczne słuŝby zatrudnienia wielu zadań na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy niepublicznym instytucjom rynku pracy. Tworzy to szansę na wprowadzenie alternatywnych i konkurencyjnych sposobów działania na rzecz wsparcia osób bezrobotnych. Poprawa kompetencji publicznych słuŝb zatrudnienia przy wsparciu niepublicznych agencji i instytucji działających na rzecz rynku pracy, powinna przynieść widoczne zwiększenie oferty usług dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a w efekcie podnieść ich zdolności do zatrudnienia, poszerzyć dostępność do baz danych o wolnych miejscach pracy, w tym pracy czasowej. Ustawa stanowi, Ŝe wobec bezrobotnych do 25. roku Ŝycia i bezrobotnych powyŝej 5. roku Ŝycia powiatowy urząd pracy w okresie do 6 miesięcy od daty zarejestrowania powinien przedstawić propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, staŝu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Wobec długotrwale bezrobotnych takie samo zalecenie stosuje się w terminie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku. Rozwiązanie to wynika z przesłanki, iŝ gotowość bezrobotnych osób do aktywizacji zaznacza się najsilniej w początkowych fazach bezrobocia lub przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku. Udział środków przeznaczanych na aktywne programy rynku pracy w Polsce w 23 r. wyniósł 2,8% ogółu wydatków (nie uwzględniając spłaty kredytu zaciągniętego przez Fundusz Pracy) finansowanych z Funduszu Pracy, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy. Tym większą rolę w realizacji działań zapobiegawczych i aktywizujących na rzecz bezrobotnych odgrywa wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych, w tym szczególnie Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzupełnieniem dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób mających trudności na rynku pracy jest rozwój wolontariatu w Polsce, który sprawia, Ŝe ograniczone środki na rozwiązywanie najtrudniejszych problemów społecznych natury humanitarnej lub cywilizacyjnej są wykorzystywane bardziej trafnie i efektywnie. Wolontariat, którego prawne uregulowania zawarte zostały w ustawie z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie 2 Raport z działalności agencji zatrudnienia w 26 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy. 3

14 (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), umoŝliwia takŝe nadanie pracy wolontariuszy wymiaru edukacyjnego i kształcenia, pozwalającego na zdobycie doświadczenia przydatnego w karierze zawodowej. Do podstawowych zadań publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz zatrudnienia w ramach wytycznych europejskiej strategii zatrudnienia naleŝą m. in.:. Aktywizacja zawodowa młodzieŝy Do młodych ludzi mających trudności ze znalezieniem pracy i zagroŝonych bezrobociem, kierowane są pro zatrudnieniowe programy rynku pracy, takie jak staŝe i praktyki, aktywne pośrednictwo pracy, promocja samozatrudnienia i wolontariatu. Aktywizacja zawodowa młodzieŝy jest prowadzona poprzez projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kontynuację programu rządowego Pierwsza praca. Doświadczenie z realizacji programu Pierwsza praca dowodzi skuteczności w szczególności trzech form spośród aktywnych programów rynku pracy dla absolwentów. Są to staŝe absolwenckie, szkolenia i refundacje z tytułu zatrudnienia absolwentów. Wraz z promocją samozatrudnienia niezbędne jest dokonanie analiz warunków dla podejmowania samozatrudnienia przez ludzi młodych i rozpoczynających działalność w tej formie, obejmujących ograniczanie obciąŝeń wynikających z ubezpieczenia i składek społecznych, równe traktowanie przez system bankowy ubiegających się o kredyty osób samozatrudnionych i pracujących na etacie oraz zwiększenie dostępu do lokali dla osób podejmujących działalność na własny rachunek. Rozbudowane zostało doradztwo, szkolenia, zatrudnienie subsydiowane i przyznawanie jednorazowo środków dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. Poszczególne działania są poprzedzone planowaniem własnej kariery zawodowej. Równolegle, przedsiębiorstwa są szeroko informowane o znaczeniu aktywizacji zawodowej młodych ludzi, tak by pozyskać partnerskie zaangaŝowanie pracodawców w realizację zadania. Struktury Ochotniczych Hufców Pracy mają za zadanie zapewnienie przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania pracy oraz nauki zawodu lub uzupełnienia wykształcenia ogólnego dla młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk patologicznych. 2. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Postuluje się rozwijanie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, subsydiowanie zatrudnienia i jednorazowe przyznawanie środków dla osób podejmujących własną działalność gospodarczą. Ze względu na silnie negatywne skutki psychologiczne długotrwałego bezrobocia oraz szczególnie trudną sytuację na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych, działania pomagające tej grupie osób w powrocie do zatrudnienia łączone są w sekwencje, np. uczestnictwo w określonych zajęciach klubu pracy i szkoleniu zawodowym. Działania przeciwdziałające długotrwałemu bezrobociu są oferowane bezrobotnym powyŝej 25. roku Ŝycia i bezrobotnym powyŝej 5. roku Ŝycia, w okresie do 6 miesięcy od daty zarejestrowania. Osoby długotrwale bezrobotne często stają się klientami pomocy społecznej. W ramach udzielanej pomocy podpisują one z pracownikami społecznymi kontrakty socjalne, które zobowiązują je do aktywnego poszukiwania pracy. Udzielenie pomocy społecznej powinno być uzaleŝnione od tego, czy osoba faktycznie poszukuje pracy. 3. Doskonalenie i rozwój instrumentów i instytucji rynku pracy Realizacja zadania, którego adresatem są instytucje rynku pracy, jest istotnym warunkiem skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Opracowanie i wdroŝenie standardów kwalifikacji zawodowych dla poszczególnych kategorii zawodowych publicznych słuŝb zatrudnienia oraz standardów usług świadczonych przez urzędy pracy, szkolenie kadry urzędów pracy według modelowych programów, a takŝe doposaŝenie urzędów pracy w nowoczesne narzędzia pracy prowadzić winny do zwiększenia liczby ofert pracy dla klientów instytucji rynku 4

15 pracy. Zadanie to będzie prowadzić do bardziej zdecydowanego podejmowania przez te instytucje inicjatyw słuŝących aktywizacji zarówno bezrobotnych we wczesnej fazie pozostawania bez pracy, jak i bezrobotnych naleŝących do grup o szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, Romowie). Dla poprawy funkcjonowania publicznych słuŝb zatrudnienia zostanie zbudowany bank informacji o dobrych praktykach w realizacji aktywnych programów rynku pracy. Wspierane będą niepubliczne instytucje rynku pracy. Wsparcie to będzie polegać na popularyzacji usług niemal 2 funkcjonujących agencji pracy czasowej, rozszerzaniu sieci funkcjonujących 528 Gminnych Centrów Informacji (dla poszukujących pracy i zainteresowanych sferą zatrudnienia) i ponad 2 Akademickich Biur Karier. W agencjach zatrudnienia, prowadzących usługi pośrednictwa pracy, wpisanych do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez ministra właściwego do spraw pracy i legitymujących się wydanym przez niego certyfikatem, będzie wdraŝany standard usług z zakresu pośrednictwa pracy. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu środków unijnych. 4. PodwyŜszenie jakości usług poradnictwa zawodowego Co roku zwiększa się liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Niemniej jednak, dalsza poprawa jakości tych usług jest istotnym wyzwaniem dla publicznych słuŝb zatrudnienia. Do realizacji zadania, zgodnie z celem uwzględniającym zwiększenie jakości i częstotliwości usług informacyjnych i poradnictwa zawodowego świadczonych przez instytucje rynku pracy, będzie prowadzić doskonalenie kwalifikacji doradców zawodowych (takŝe w formie studiów wyŝszych), upowszechnianie i wdraŝanie metod i narzędzi wspierających usługi doradcze (np. baza danych programu komputerowego Doradca 2 w wersji off-line i on-line, Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego, w ramach programu Leonardo da Vinci projekt pod nazwą Europejski Doradca Zawodowy: zintegrowane sieci rozpowszechniania instrumentów, ścieŝek szkolenia i metodologii), rozbudowa instytucjonalna sieci doradztwa zawodowego (Szkolne Ośrodki Karier, Uczelniane / Akademickie Biura Karier). Budowana będzie sieć usług w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieŝy w postaci Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej na bazie funkcjonujących Centrów Edukacji i Pracy oraz Centrów Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Promowane będzie poradnictwo na kaŝdym etapie rozwoju zawodowego. Zostanie zwiększony dostęp do usług doradczych oraz szeroko rozumianej informacji zawodowej w późniejszych etapach Ŝycia dla wszystkich zainteresowanych osób. 5. Nowe metody finansowania usług pośrednictwa pracy Powiatowe urzędy pracy są jednostkami organizacyjnymi samorządów powiatowych. Począwszy od stycznia 24 r. środki na działalność urzędów pracy, w tym na realizację usług pośrednictwa pracy, są finansowane ze środków własnych samorządów powiatowych. Środki przeznaczane przez samorządy powiatowe na działalność urzędów pracy nie są wystarczające. Powoduje to m. in. bardzo niekorzystny i nie dający gwarancji dobrej jakości świadczonej usługi ilościowy stosunek osób bezrobotnych przypadających na jednego pośrednika. W 22 r. na jednego pośrednika w powiatowych urzędach pracy przypadało 2385 osób. Istniejące niepubliczne instytucje rynku pracy równieŝ nie są w stanie zapewnić odpowiednich usług dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określone dodatki do wynagrodzeń pośredników publicznych słuŝb zatrudnienia mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy. Rozwiązanie to weszło w Ŝycie z dniem stycznia 25 r. Jednak nie wydaje się, aby było ono wystarczające. Dlatego, w trosce o rozwijanie efektywności działań publicznych słuŝb zatrudnienia, w 25 roku w ramach zadania została opracowana modyfikacja algorytmu rozdziału Funduszu Pracy, uwzględniająca skuteczność usług pośrednictwa pracy. Dla oceny skuteczności pośrednictwa pracy wykorzystano między innymi uniwersalny 5

16 miernik, którego wartość pozwala na określanie efektywności urzędów pracy, jak równieŝ determinuje na lokalnym poziomie dostęp do środków dzielonych centralnie. W ramach zadania opracowano analizę celowości refinansowania usług pośrednictwa pracy świadczonych przez niepubliczne instytucje rynku pracy ze środków Funduszu Pracy. Analiza jest oparta na tezie, Ŝe przekazywanie środków zaleŝy od efektywności usług pośrednictwa (tj. ewentualne refinansowanie tylko i wyłącznie w przypadkach, gdy bezrobotny znajduje zatrudnienie). Analiza obejmie równieŝ ocenę ustalania na poziomie centralnym wysokości refinansowania na jednego zatrudnionego bezrobotnego. Dla poszerzenia dostępności usług pośrednictwa pracy, takŝe dla osób posiadających niskie kwalifikacje zawodowe, promuje się kontraktowanie przez powiatowe urzędy pracy usług pośrednictwa pracy. Podstawę tego działania stanowią uregulowania ustawy z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewidywane efekty: wzrost skuteczności pośrednictwa pracy, pośrednio realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia strukturalnego poprzez lepsze dopasowywanie popytu i podaŝy pracy, a takŝe poprawia wiedzę urzędów pracy o lokalnych rynkach pracy i umoŝliwia skuteczniejsze stosowanie innych polityk rynku pracy. 6. Rozbudowa systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych Zadanie polega na dokapitalizowaniu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych, umoŝliwiając łatwiejszy dostęp do otrzymania kredytów bankowych, a tym samym większe moŝliwości stabilnego rozwoju małym i średnim przedsiębiorstwom. Realizację zadania umoŝliwiał od 24 roku Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Równolegle jest rozwijany system poŝyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego młodym osobom (bezrobotnym do 25. roku Ŝycia lub legitymującym się dyplomem wyŝszej uczelni, którzy nie ukończyli 27. roku Ŝycia) na podjęcie działalności gospodarczej. Przewidywane efekty: wzrost liczby działających na terenie Polski funduszy poręczeniowych i funduszy poŝyczkowych oraz bardziej równomierne ich rozmieszczenie, docelowo zbudowanie sieci składającej się z ok. funduszy poręczeniowych lokalnych oraz 6 regionalnych, a takŝe funduszy poŝyczkowych lokalnych oraz 6 regionalnych, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu wielkości inwestycji w sektorze przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Szacuje się, Ŝe w przedsiębiorstwach korzystających z usług instytucji finansowych powstanie ok. 3 tys. nowych miejsc pracy (w ciągu 8 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów). Dzięki poŝyczkom Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utworzonych od 37 do 45 nowych miejsc pracy dla osób młodych. 7. Promocja przedsiębiorczości wsparcie dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw Zadanie polega na udzielaniu kompleksowego, bezpośredniego wsparcia osobom, które mają zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w formie mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 pracowników). Zapewniona będzie pomoc w pokonaniu barier utrudniających zakładanie przedsiębiorstwa, jak i w okresie początków jego funkcjonowania. Realizacja zadania, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (okres programowania 24 26) odbywała poprzez sieć ośrodków świadczących usługi szkoleniowo-doradcze, które stanowią kontynuację idei funkcjonowania na terenie Polski ponad 4 Punktów Konsultacyjno Doradczych (PKD), wyłanianych w drodze konkursu spośród organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na zasadach niekomercyjnych i w większości posiadających wdroŝony system zapewnienia jakości, udokumentowany certyfikatem potwierdzającym akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, certyfikatem systemu jakości według norm ISO serii 9 lub równorzędnym. Sieć ośrodków, wybieranych takŝe w drodze konkursu, zapewni usługi doradcze i szkoleniowe wspierające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności. 6

17 Przewidywane efekty: zakłada się, Ŝe powstanie około 4 tys. nowych mikroprzedsiębiorstw, w tym: 5 % zostanie utworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa, 4 % zostanie utworzonych przez osoby odchodzące z przemysłów restrukturyzowanych, zagroŝone utratą zatrudnienia, 2 % prowadzonych będzie przez kobiety, a 5 % prowadzonych będzie przez młodzieŝ do 25 lat. 2. Prawodawstwo polskie Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 24 r., Nr 99, poz. z późn. zm.) wprowadziła instrumenty, które mają słuŝyć poprawie jakości instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Dotyczą one środków i sposobów działania przede wszystkim publicznej słuŝby zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy. Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy podstawowymi usługami rynku pracy są: o pośrednictwo pracy, o usługi EURES, o poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, o pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, o organizacja szkoleń. Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez publiczne słuŝby zatrudnienia są realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy. Wprowadzenie przedmiotowych standardów wynikało z delegacji zawartej w art. 35 ust. 3 cytowanej ustawy odnośnie standardów usług rynku pracy realizowanych przez publiczne słuŝby zatrudnienia, uwzględniając zakres usług, miejsce i sposób ich realizacji oraz konieczność zapewnienia respektowania praw osób korzystających z usług. Z kolei delegacja zawarta w art. 35 ust. 4 nakazuje określenie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, usług EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, mając na uwadze ujednolicenie procedur usług rynku pracy realizowanych przez publiczne słuŝby zatrudnienia oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców z warunkami jej dopuszczalności. Do momentu wejścia w Ŝycie rozporządzeń regulujących powyŝsze dziedziny rynku pracy obowiązywało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń dla bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji i poradnictwa zawodowego oraz organizowania finansowania klubów pracy (Dz. U. z 2 r., Nr 2, poz. 46 z późn. zm.). W momencie prowadzenia badań i powstawania Raportu, funkcjonowały regulacje przejściowe. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia w sprawie standardów usług rynku pracy oraz art. 59 i 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy, został nałoŝony obowiązek na publiczne słuŝby zatrudnienia dostosowania do określonych w rozporządzeniach standardów do dnia 3 czerwca 28 roku. Jak wynika z informacji uzyskanych od ekspertów z publicznych słuŝb zatrudnienia, którzy brali udział w dyskusjach panelowych, część standardów wymienionych w przedmiotowych rozporządzeniach została wprowadzona juŝ w Ŝycie przez uprawnione instytucje. Z drugiej jednak strony, jeszcze nie weszły w Ŝycie ze względów organizacyjnych i technicznych pewne instrumenty, które mają posłuŝyć poprawie jakości instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Badania były prowadzone w okresie zmiany przepisów prawnych. Standardy usług rynku pracy, realizowanych przez publiczne słuŝby zatrudnienia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 27 r. w sprawie standardów usług rynki pracy (Dz. U. z 27 r., Nr 47, poz. 34). Wprowadzone przez rozporządzenie standardy dotyczą wszystkich obszarów podstawowych usług rynku pracy. Standardy pośrednictwa pracy realizowane przez pośrednika pracy obejmują całokształt 7

18 postępowania od momentu powzięcia informacji o wolnym miejscu zatrudnienia, poprzez upowszechnienie i realizację oferty, do momentu przedstawienia bezrobotnemu lub poszukującemu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Podstawowym standardem pośrednictwa pracy jest utrzymywanie kontaktu z bezrobotnym lub poszukującym pracy. Wprowadzanym standardem jest nie tylko przygotowywanie ofert pracy, ale równieŝ w przypadku braku ofert informowanie o moŝliwościach innych form pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Uwzględnić przy tym naleŝy informacje z innych komórek organizacyjnych urzędu pracy o planowanych działaniach oraz moŝliwości ich zastosowania wobec tej osoby. Standard usług EURES obejmuje postępowanie przy informowaniu bezrobotnych lub poszukujących pracy o moŝliwościach zatrudnienia, warunkach Ŝycia i sytuacji na rynku pracy na terytorium RP i w państwach członkowskich UE, państwach naleŝących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w państwach, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób. Ponadto standard ten obejmuje informowanie pracodawców z kraju o moŝliwościach zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy z państw Wspólnoty lub EOG. EURES to równieŝ prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy są obywatelami UE lub EOG. Standard usługi EURES obejmuje prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z terytorium UE lub EOG, a którzy są zainteresowani rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy obywateli Polski gotowych do podjęcia pracy poza granicami. Zgodnie z częścią III załącznika do rozporządzenia MPiPS z dnia 2 marca 27 r., standardy poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowane przez doradcę zawodowego obejmują postępowanie przy udzielaniu porady w formie indywidualnej albo grupowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy. Drugą grupę stanowią informacje zawodowe udzielone indywidualnie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy lub w formie grupowej. Ostatnią grupę stanowią informacje udzielane pracodawcom jako pomoc przy doborze kandydatów do pracy. Ta ostatnia kategoria stanowi rozwiązanie nowe. Wprowadzone standardy mają za zadanie poszerzenie informacji o moŝliwości uzyskania pomocy z zakresu poradnictwa zawodowego oraz innych informacji przydatnych w rozwiązywaniu problemów zawodowych bezrobotnego lub poszukującego pracy. Jednocześnie standardem ma być przekazywanie bezrobotnemu lub poszukującemu pracy materiałów informacyjnych w postaci ulotek, folderów, broszur lub wydruków komputerowych, zawierających informacje o zawodach, rynku pracy i moŝliwościach szkolenia oraz kształcenia. Określono równieŝ sposób dokumentowania realizacji usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Standard pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowany przez lidera klubu pracy obejmuje w szczególności postępowanie w realizacji szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, prowadzenia zajęć aktywizacyjnych oraz tworzenia dostępu do informacji i elektronicznych baz danych. Standardy omawianego instrumentu rynku pracy mają za zadanie ułatwić oferowanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zapewnić pełniejszy dostęp do pomocy i aktualnych informacji na porównywalnym poziomie jakości. Ma to wzmocnić stopień satysfakcji osób korzystających z usług oferowanych przez publiczne słuŝby zatrudnienia, co powinno przyczynić się w sposób pośredni do poprawienia sytuacji na rynku pracy. Wprowadzone standardy organizacji szkoleń regulują szczegółowe warunki zasad korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy pracy oraz promowaniu tych usług. Prawidłowa organizacja szkoleń wymaga przedsięwzięcia szeregu działań o charakterze przygotowawczym (diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i sporządzanie planów szkoleń oraz ich upowszechnianie), wykonawczym (wybór instytucji szkoleniowej, zlecanie szkoleń i kierowanie do nich osób uprawnionych do szkolenia) oraz kontrolnym (monitorowanie przebiegu szkoleń i badanie ich efektywności). W rozporządzeniu szczegółowo określono warunki, które powinny zostać spełnione, aby 8

19 zagwarantować prawidłowość realizacji poszczególnych etapów procesu organizacji szkoleń. Określono równieŝ szczegółowe warunki udzielania osobom bezrobotnym i innym uprawnionym osobom wsparcia finansowego w podwyŝszaniu kwalifikacji w formie sfinansowania kosztów egzaminów i kosztów uzyskania licencji, udzielenia poŝyczki szkoleniowej oraz sfinansowania kosztów studiów podyplomowych. Rozporządzenie MPiPS z dnia 2 marca 27 r. w sprawie standardów rynku pracy określa sposoby realizacji działań w ramach poszczególnych usług, które mają decydujące znaczenie dla jakości i efektywności prowadzonych usług. Określono teŝ sytuacje, w których powinny być świadczone usługi oraz sposoby ich realizacji. Opisując wymagania standardu do kaŝdego instrumentu rynku pracy ustawodawca zaznacza, Ŝe procedury organizacji i świadczenia poszczególnych usług powinny być dostosowane do potrzeb róŝnych grup osób korzystających z usług. Jak z przedstawionych powyŝej charakterystyk poszczególnych standardów usług rynku pracy wynika, iŝ przedmiotowe rozporządzenie MPiPS ma na celu wprowadzenie takich standardów, które będą miały wpływ na stan zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Równocześnie skrócą czas oczekiwania na poszczególne usługi oraz umoŝliwią podejmowanie wobec bezrobotnych bardziej zindywidualizowanych działań aktywizujących, dostosowanych do potrzeb osób korzystających z usług i rzeczywistych moŝliwości urzędów pracy. Z kolei rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 27 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 27 r., Nr 47, poz. 35) określa szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług pośrednictwa pracy, usług EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Rozporządzenie dotyczy starostów powiatów, marszałków województw, osób, które będą korzystać z pośrednictwa pracy, usług EURES, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizacji szkoleń lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, jak równieŝ instytucji szkoleniowych i pracodawców. Wprowadzone regulacje mają za zadanie ułatwienie wdraŝania nowych lub zmodyfikowanych instrumentów rynku pracy słuŝących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, takich jak finansowanie kosztów egzaminów, kosztów uzyskania licencji i kosztów studiów podyplomowych, a takŝe warunki udzielania poŝyczek szkoleniowych. Określono w nim takŝe sposób wnioskowania o sfinansowanie powyŝszych instrumentów rynku pracy oraz warunki, które powinna określać umowa pomiędzy starostą a bezrobotnym na sfinansowanie w/w kosztów. Unormowano równieŝ sposób wnioskowania o udzielenie poŝyczki szkoleniowej, warunki zawierania umów w tej sprawie i sposób rozliczania poŝyczek szkoleniowych. Kolejnym novum, które wprowadziło rozporządzenie, jest zwiększenie ilości pracowników realizujących podstawowe usługi rynku pracy w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy. W powiatowym urzędzie pracy, co najmniej raz w roku ustala się minimalną liczbę pracowników realizujących pośrednictwo pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla osób zarejestrowanych na lata 28 i 29 przyjęto wartość współczynnika obciąŝenia pośrednictwem pracy wynoszącą 23 i określono następujące minimalne zatrudnienie: 2 pośredników pracy, doradca zawodowy (zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego i lider klubu pracy (zatrudnieni w połowie pełnego wymiaru czasu pracy). Jednocześnie rozporządzenie ustala, Ŝe dla realizacji usług EURES niezbędne jest zatrudnienie co najmniej jednego doradcy EURES i jednego asystenta EURES na poziomie powiatowego i wojewódzkiego urzędu pracy. Ponadto rozporządzenie wskazuje, Ŝe dla realizacji poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w centrum informacji i planowania kariery zawodowej funkcjonującej w ramach urzędów pracy niezbędne jest zatrudnianie doradców zawodowych, proporcjonalnie do minimalnej liczby pośredników pracy, w tym co najmniej jednego z wykształceniem psychologicznym. współczynnika obciąŝenia pośrednictwem pracy będzie zmniejszana sukcesywnie, a wprowadzanie norm powinno skutkować zwiększeniem czasu przeznaczonego przez kadrę urzędów pracy na obsługę osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. To w konsekwencji ma 9

20 skutkować zwiększeniem liczby osób podejmujących pracę i lepszą współpracę z pracodawcami, a w przypadku wydatkowania środków publicznych na aktywizację osób uprawnionych wzmocnić nadzór nad wykorzystaniem przez zleceniobiorców i skutecznością oferowanej pomocy. Nowe regulacje, które weszły w Ŝycie w 27 r., powinny pozytywnie wpłynąć na jakość usług świadczonych przez publiczne słuŝby zatrudnienia oraz na sytuację na lokalnych rynkach pracy i rozwój regionalny. Rozporządzenia nie wpłyną natomiast na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, albowiem nie zmieniają zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki, a są nakierowane wyłącznie na rynek pracy. Panele ekspertów, jak równieŝ ankiety przeprowadzone pośród pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia, wskazują, Ŝe wprowadzanie zmian w chwili obecnej znajduje się w stadium początkowym. Przedstawiciele PUP i OHP najczęściej wskazywali na takie instrumenty rynku pracy, jak staŝe i przygotowania zawodowe, poŝyczki szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania (podczas szkoleń zawodowych), oraz roboty publiczne i prace interwencyjne. Dziwne wydaje się to, Ŝe podczas badań nie wskazano na takie instrumenty rynku pracy, jak finansowanie z Funduszu Pracy kosztów egzaminu lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Rozporządzenie z dnia 2 marca 27 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy umoŝliwia równieŝ finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych dla podniesienia kwalifikacji osób bezrobotnych. Ponadto wśród instrumentów rynku pracy nie wymieniono skierowania osoby bezrobotnej na specjalistyczne badania lekarskie lub psychologiczne umoŝliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. Nie wskazano równieŝ na szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczonych dla osób nie posiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy, które utraciły motywację do poszukiwania pracy oraz dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długotrwałym okresie braku aktywności zawodowej. Jak podkreślono wcześniej, okres dostosowania się do nowych kończy się 3 czerwca 28 r. Zatem naleŝy mieć nadzieję, Ŝe warunki organizacyjno-techniczne, a przede wszystkim finansowe, pozwolą na pełną realizację zapisów rozporządzeń jak najszybciej. Byłoby to zapewne korzystne nie tylko dla prawidłowego działania instytucji rynku pracy, które muszą funkcjonować zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, ale przede wszystkim dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Do nich są bowiem skierowane nowe lub zmodyfikowane instrumenty rynku pracy, mające za zadanie podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz atrakcyjności na rynku pracy. 2

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK Treść

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo