Zarządzenie Nr 2456/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 2456/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 456/0 w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 00 r. Nr 4, poz. 59, ze zmianami: Dz. U. z 00 roku Nr 3 poz. 0, Nr 6 poz. 558, Nr 3 poz. 984, Nr 53 poz. 7 i Nr 4 poz. 806, z 003 r. Nr 80 poz. 77 i Nr 6 poz. 568, z 004 roku Nr 0 poz. 055 i Nr 6 poz. 03, z 005 r. Nr 7 poz. 44 i Nr 75 poz. 457, z 006 r. Nr 7 poz. 8 i Nr 8 poz. 337, z 007 r. Nr 48 poz. 37, Nr 38 poz. 974 i Nr 73 poz. 8, z 008 roku nr 80 poz., Nr 3 poz. 458, z 009 r. Nr 5 poz. 40 i Nr 57 poz. 4, z 00 r. Nr 8 poz. 4 i 46, Nr 40 poz. 30 i Nr 06 poz. 675, z 0 r. Nr 7 poz. 679, Nr 34 poz. 777, Nr poz. 3, Nr 7, poz. 8), art. 4 ust. ustaw z dnia 0 grudnia 996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 0 r. Nr 45 poz. 36 j.t.) oraz Uchwały Rady Miasta Płocka nr 65/VI/0 z dnia lutego 0 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Płocka uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasto Płock zarządza się, co następuje: Ustala się ceny usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku, zwany dalej MZOS, w następujących obiektach: ) Pływalnia Miejska Podolanka przy ulicy Czwartaków 6, ) Pływalnia Miejska Jagiellonka przy ulicy 3 - go Maja 4, 3) Pływalnia Miejska przy ulicy Kobylińskiego 8, 4) Miejskie Centrum Sportu przy ulicy Sportowej 3 (wraz z lodowiskami zlokalizowanymi na Starym Rynku i przy ul. Czwartaków), 5) Hala Sportowa w Borowiczkach przy ulicy Korczaka 0, 6) Sala Sportowa przy placu Dąbrowskiego a, 7) Zielony Ogródek przy placu Dąbrowskiego a, 8) Park rekreacji i sportu przy ul. Leonida Teligi, 9) Kąpielisko Miejskie Sobótka przy ul. Rybaki, 0) Sala Sportowa w Ciechomicach (wraz z boiskiem wielofunkcyjnym) przy ul. Ciechomickiej 68, ) Kompleks Sportowy Stoczniowiec przy ul. Kolejowej 3, ) Zespół boisk Orlik w wysokości określonej w załącznikach - do niniejszego zarządzenia.

2 . Kluby sportowe, z wyłączeniem klubów opisanych w ust. 3, prowadzące działalność na terenie Miasta Płocka, w ramach treningu prowadzonego przez klub - korzystają odpłatnie, w grupach zorganizowanych z bazy treningowej, właściwej dla danej dyscypliny sportowej na obiektach wymienionych w (z wyjątkiem pkt 7 i 9). Wysokość cen za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z obiektu (bez względu na ilość osób wchodzących jednorazowo na teren obiektu) wynoszą odpowiednio: - dla obiektów wymienionych w pkt ), 4), 5), 0), ),00 zł brutto, - dla obiektu wymienionego w pkt ), -,50 zł brutto, - dla obiektów wymienionych w pkt 3) i 6) -,00 zł brutto. Zgodę na udostępnienie danego obiektu podejmuje Zastępca ds. Polityki Społecznej na okres do jednego roku kalendarzowego. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych na wyżej wymienionych zasadach jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy klubem sportowym a MZOS.. Kluby sportowe, o których mowa w ust. nie posiadające właściwej bazy sportowej umożliwiającej rozegranie zawodów sportowych, korzystają z obiektów sportowych odpłatnie. Wysokości cen za każde rozpoczęte 3 godziny korzystania z obiektu dla zawodów sportowych rozgrywanych na niżej wymienionych obiektach (z wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt 7 i 9) wynoszą odpowiednio: - dla obiektów wymienionych w pkt ), ), 4), 5) - 80,00 zł brutto, - dla obiektu wymienionego w pkt 3) i ) - 50,00 zł brutto, - dla obiektu wymienionego w pkt 6), 0) - 30,00 zł brutto. Warunkiem zastosowania ww. cen jest umieszczenie danych zawodów w terminarzu potwierdzonym przez związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny. Zgodę na udostępnienie danego obiektu podejmuje Zastępca ds. Polityki Społecznej na okres do jednego roku kalendarzowego. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych na wyżej wymienionych zasadach jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy klubem sportowym a MZOS. 3. Kluby sportowe, działające na terenie Miasta Płocka w formie prawnej spółek prawa handlowego, korzystają odpłatnie z usług komunalnych świadczonych przez MZOS w Płocku, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr Ceny wskazane w ust. 3 dotyczą tylko i wyłącznie udostępnienia obiektów na potrzeby zawodników i sztabu szkoleniowego (na podstawie imiennej listy przekazanej do MZOS) uprawnionego klubu sportowego, w związku z wykonywaniem czynności szkoleniowych. Zgodę na udostępnienie danego obiektu podejmuje Zastępca ds. Polityki Społecznej na okres do jednego roku kalendarzowego. Warunkiem korzystania z obiektów sportowych na wyżej wymienionych zasadach jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy klubem sportowym a MZOS.

3 3. Cenę w wysokości,00 zł brutto za jednorazowe korzystanie z obiektów wymienionych w, bez limitu czasowego, z wyjątkiem pkt 7 i 9, stosuje się dla: ) osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o: a) zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, b) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, c) niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 6 roku życia, ) osób sprawujących faktyczną opiekę nad małoletnim niepełnosprawnym, o którym mowa w pkt ) lit c, 3) osób sprawujących faktyczną opiekę nad pełnoletnim ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o którym mowa w pkt ) lit. a.. Osoby korzystające z uprawnień, o których mowa w ust. otrzymują imienne karnety wstępu, wystawione przez Dyrektora MZOS na wniosek osoby zainteresowanej, po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie ww. wymogów. 3. Warunkiem zastosowania ceny w wysokości, o której mowa w ust. jest okazanie przez osobę korzystającą z obiektu karnetu, o którym mowa w ust. wraz z dokumentem tożsamości. 4 Dyrektor MZOS lub osoba przez niego upoważniona przynajmniej raz w roku dokonuje weryfikacji oświadczeń i dokumentów uzasadniających stosowanie cen określonych w i Realizacja obligatoryjnych zadań własnych miasta Płocka, w szczególności obowiązkowych zajęć szkolnych w zakresie wychowania fizycznego, związana z korzystaniem z obiektów sportowych wymienionych w (z wyjątkiem pkt 7 i 9) odbywa się na podstawie umowy użyczenia zawieranej przez placówkę oświatową z MZOS, na podstawie wykazu tych placówek sporządzanego do dnia 3 sierpnia przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Płocka na dany rok szkolny.. Zawody międzyszkolne, w których uczestniczą uczniowie placówek wymienionych w ust. odbywają się na obiektach wymienionych w (z wyjątkiem pkt 7 i 9) na podstawie umowy użyczenia zawartej z MZOS. 3. Niepubliczne placówki oświatowe ( niepobierające opłat czesnego), prowadzące zajęcia szkolne w zakresie wychowania fizycznego związane z korzystaniem z obiektów sportowych wymienionych w (za wyjątkiem pkt 7 i 9) korzystają na podstawie umowy użyczenia zawieranej przez placówkę oświatową z Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych. Zawarcie umowy użyczenia następuje tylko z podmiotami wyszczególnionymi na liście podmiotów spełniających ww. wymogi, sporządzonej na każdy rok szkolny do dnia 3 sierpnia

4 i przesyłanej do MZOS przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Płocka. 4. Gmina Miasto Płock nie uiszcza opłat za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez MZOS w ramach organizowanych przez Gminę imprez po podpisaniu umowy lub porozumienia z MZOS. 6.Dzieci i młodzież przed ukończeniem 9 roku życia, będące podopiecznymi (otrzymującymi świadczenia) lub członkami organizacji pozarządowych, prowadzących na terenie Płocka działalność kulturalną lub sportową (z zastrzeżeniem ) oraz instytucji prowadzących działalność charytatywną i opiekuńczą w zakresie pomocy społecznej- korzystają z obiektów wymienionych w. Wysokość ceny za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z obiektów wymienionych w (z wyjątkiem pkt 7 i 9) dla grupy obejmującej nie więcej niż 0 osób wynosi odpowiednio: - dla obiektu wymienionego w pkt ) i 5) 5,00 zł brutto, - dla obiektów wymienionych w pkt ) i 4) 0,00 zł brutto, - dla obiektów wymienionych w pkt 3) 6) 0) ) 5,00 zł brutto. Podstawą do korzystania z obiektów na powyższych zasadach jest zawarcie umowy z MZOS po akceptacji wniosku przez Zastępcę ds. Polityki Społecznej. Umowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż miesięcy i określa szczegółowe warunki korzystania z obiektów, w tym terminy zajęć.. Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej działających na terenie Miasta Płocka korzystają z obiektów wymienionych w pkt, 3 i 6 z zastosowaniem ceny,00 zł brutto od osoby za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z obiektu w wymiarze do godz. tygodniowo dla każdej osoby, w terminach ustalonych z MZOS. 3. Uczestnicy programu Płocka Karta Familijna 3+ korzystają odpłatnie z obiektów MZOS wg. cen wskazanych w Załączniku nr Cennik usług komunalnych dla osób korzystających z obiektów w ramach funkcjonowania sekcji sportowo-rekreacyjnych działających przy MZOS stanowi Załącznik nr 5. 7 Traci moc Zarządzenie nr 645/08 z dnia lutego 008 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku oraz Zarządzenie nr 808/08 z dnia 08 kwietnia 008 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku, Zarządzenie nr 36/09 oraz 37/09 z dnia 4 kwietnia 009 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku, Zarządzenie nr 938/ Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 października 0 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku, Zarządzenie nr 540/0 z dnia 3 marca 0 roku

5 w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku, Zarządzenie nr 688/0 z dnia maja 0 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku. 8 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy ds. Polityki Społecznej oraz Dyrektorowi MZOS w Płocku. 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski

6 Załącznik nr Ceny usług komunalnych świadczonych przez Pływalnię Miejską Podolanka Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez jedną osobę, także razem z dziećmi w wieku do 3 lat. Korzystanie z pływalni przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów do 6 roku życia (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po okazaniu legitymacji emeryta) + - korzystanie z pływalni przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 6 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny. Rodzina + - korzystanie z pływalni przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz 3 lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 6 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny Korzystanie z pływalni przez grupę dzieci i młodzieży z miasta Płocka, w wieku od 3 do 9 lat, liczącą, co najmniej 5 osób, pod opieką osoby dorosłej, w godzinach od 7.00 do 6.00, w okresie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych i innych wolnych od nauki na terenie miasta Płocka). Korzystanie z pływalni na zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 9 lat, liczących, co najmniej, 5 osób oraz ich opiekunów, ze szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych spoza gminy Płock po podpisaniu umowy z MZOS. Udostępnienie części obiektu z wyłącznością korzystania z toru niecki sportowej (grupa licząca nie więcej niż osób) Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo-rekreacyjne. Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w czasie ferii szkolnych (w terminach obowiązujących w Płocku). 0 Korzystanie z sauny przez jedną osobę. 6,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,08 zł. 4,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 5,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,5 zł. 8,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,5 zł.,00 zł za pierwsze 60 minut od osoby. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 3,00 zł za pierwsze 60 minut od osoby. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. Za pierwszą godzinę 350,00 zł plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. Za każdą następną, rozpoczętą godzinę 300,00 zł plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł. 0,00 zł za każdorazowe wejście (bez rozliczania czasowego). Korzystanie z pływalni - płatność w formie abonamentu: - o wartości usług 40,00 zł 35,00 zł za karnet - o wartości usług 70,00 zł 57,00 zł za karnet - o wartości usług 0,00 zł 95,00 zł za karnet Korzystanie z pływalni w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (0 zajęć po 60 minut) w grupie 0 5 osób 00,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. 3 Korzystanie z salki gimnastycznej na cele sportowo - rekreacyjne 35,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

7 Załącznik nr Ceny usług komunalnych świadczonych przez Pływalnię Miejską Jagiellonka Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi w wieku do 3 lat Korzystanie z pływalni przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów do 6 roku życia (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po okazaniu legitymacji emeryta) + - korzystanie z pływalni przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 6 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny. Rodzina + - korzystanie z pływalni przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz 3 lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 6 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny. Korzystanie z pływalni przez grupę dzieci i młodzieży z miasta Płocka, w wieku od 3 do 9 lat, liczącą co najmniej 5 osób, pod opieką osoby dorosłej, w godzinach od 7.00 do 6.00, w okresie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od nauki na terenie miasta Płocka). Korzystanie z pływalni na zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 9 lat, liczącą, co najmniej, 5 osób oraz ich opiekunów ze szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych spoza gminy Płock po podpisaniu umowy z MZOS. Udostępnienie sali gimnastycznej na cele sportowo rekreacyjne (grupa licząca nie więcej niż 5 osób) Udostępnienie części obiektu z wyłącznością korzystania z toru pływackiego lub części niecki rekreacyjnej (grupa licząca nie więcej niż osób) Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo - rekreacyjne Udostępnienie niecki rekreacyjnej na cele sportowo - rekreacyjne - wyłączne korzystanie, po podpisaniu umowy z MZOS Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w czasie ferii szkolnych (w terminach obowiązujących w Płocku) 5,00 zł za pierwsze 60 minut Za każdą następną minutę 0,07 zł. 3,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut Za każdą następną minutę 0,03 zł.,00 zł. za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł. 5,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,5 zł.,00 zł za pierwsze 60 minut od osoby. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 3,00 zł za pierwsze 60 minut od osoby. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 0,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. Za pierwszą godzinę 300,00 zł plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. Za każdą następną rozpoczętą godzinę 50,00 zł plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. Za każdą rozpoczętą godzinę 50,00 zł plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.,50 zł od osoby za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł. Korzystanie z pływalni - płatność w formie abonamentu: - o wartości usług 40,00 zł 35,00 zł za karnet - o wartości usług 65,00 zł 57,00 zł za karnet - o wartości usług 00,00 zł 80,00 zł za karnet Korzystanie z pływalni w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (0 zajęć po 60 minut) w grupie 0 5 osób 00,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę

8 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Pływalnię Miejską przy ul. Kobylińskiego Załącznik nr 3 Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi w wieku do 3 lat Korzystanie z pływalni przez dzieci od lat 3 do lat 7, uczniów i studentów do 6 roku życia (za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej) oraz emerytów (po okazaniu legitymacji emeryta) 4,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 3,00 zł od osoby za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,03 zł korzystanie z pływalni przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 6 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny Rodzina + - korzystanie z pływalni przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz 3 lub więcej dzieci własnych lub przysposobionych w wieku od 3 do 6 lat, za okazaniem dokumentów pozwalających stwierdzić stan rodzinny. 0,00 zł. za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0, zł.,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,5 zł Korzystanie z pływalni przez grupę dzieci i młodzieży z miasta Płocka, w wieku od 3 do 9 lat, liczącą, co najmniej, 5 osób, pod opieką osoby dorosłej, w godzinach od 7.00 do 6.00, w okresie od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych i innych wolnych od nauki na terenie miasta Płocka). Udostępnienie części obiektu z wyłącznością korzystania z toru pływackiego na cele sportowo - rekreacyjne (grupa licząca nie więcej niż osób) Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowo-rekreacyjne Korzystanie z pływalni przez dzieci w wieku od lat 3 do 7, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w czasie ferii szkolnych (w terminach obowiązujących w Płocku). Korzystanie z pływalni - płatność w formie abonamentu:,00 zł za pierwsze 60 minut od osoby. Za każdą następną minutę 0,05 zł. 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę. 00,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.,00 zł od osoby za 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł. - o wartości usług 30,00 zł 6,00 zł za karnet. - o wartości usług 50,00 zł 4,00 zł za karnet. - o wartości usług 70,00 zł 58,00 zł za karnet. Korzystanie z pływalni w celu grupowej nauki pływania organizowanej przez MZOS (0 zajęć po 60 minut) w grupie 0 5 osób 00,00 zł od osoby plus cena za korzystanie z pływalni przez każdą osobę.

9 Załącznik nr 4 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i lodowiska 3 Udostępnienie płyty boiska głównego na cele sportowe drużynom amatorskim (z możliwością skorzystania z szatni, natrysku i trybun) Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez lub 4 osoby uprawnione* Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez lub 4 osoby uprawnione* - 0 wejść po 50 minut (płatność w formie abonamentu) 4 Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez lub 4 osoby Korzystanie z kortu tenisowego zadaszonego przez lub 4 osoby -0 wejść po 50 minut (płatność w formie abonamentu) Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez lub 4 osoby uprawnione* Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez lub 4 osoby uprawnione * - 0 wejść po 50 minut (płatność w formie abonamentu) 8 Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez lub 4 osoby 9 0 Korzystanie z kortu tenisowego odkrytego przez lub 4 osoby - 0 wejść po 50 minut (płatność w formie abonamentu) Korzystanie z kortu tenisowego przez lub 4 osoby - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w okresie ferii szkolnych ( w terminach obowiązujących w mieście Płocku) 00,00 zł za każde rozpoczęte 3 godziny korzystania 0,00 zł za każde rozpoczęte 50 minut 80,00 zł za karnet 40,00 zł za każde rozpoczęte 50 minut 350 zł za karnet 0,00 zł za każde rozpoczęte 50 minut 90,00 zł za karnet 5,00 zł za każde rozpoczęte 50 minut 0,00 zł za karnet,00 zł za każde rozpoczęte 50 minut Wypożyczenie rakiety tenisowej przez osoby uprawnione*,50 zł za każde rozpoczęte 50 minut Wypożyczenie rakiety tenisowej 5,00 zł za każde rozpoczęte 50 minut Korzystanie z bieżni przez grupy zorganizowane, liczące od 0 do 5 5,00 zł od grupy za każdą 3 osób (z możliwością korzystania z szatni, natrysku i trybun) po podpisaniu umowy z MZOS rozpoczętą godzinę 4 Udostępnienie sali konferencyjnej na cele sportowe 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 5 6 Korzystanie z całego obiektu na zajęcia sportowe wraz z nagłośnieniem (z wyłączeniem budynku administracyjnego, kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci) Korzystanie z kortu tenisowego w celu nauki gry w tenisa ziemnego (szkółka tenisowa) pod kierunkiem instruktora za 8 godzin. 00,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 80,00 zł od osoby 7 Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego przez osoby indywidualne (korzystanie z boiska przez grupy zorganizowane liczące powyżej 0,00 zł osób po podpisaniu umowy z MZOS). 8 Korzystanie z bieżni lekkoatletycznej przez osoby indywidualne (korzystanie z bieżni przez grupy zorganizowane liczące powyżej 0,00 zł osób po podpisaniu umowy z MZOS). 9 Korzystanie z lodowiska zlokalizowanego przy Starym Rynku 0,00 zł 0 Korzystanie z lodowiska zlokalizowanego przy ul. Czwartaków 0,00 zł Korzystanie z Placu zabaw dla dzieci w celach rekreacyjnych 0,00 zł * Do osób uprawnionych zalicza się dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i studentów do lat 6, po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów, po okazaniu legitymacji.

10 Załącznik nr 5 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Halę Sportową w Borowiczkach Korzystanie z siłowni przez jedną osobę 6,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę Korzystanie z siłowni przez jedną osobę - płatność w formie abonamentu, za 0 wejść po 60 minut, dla jednej osoby 40,00 zł za karnet 3 Korzystanie z sauny przez jedną osobę 8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4 Korzystanie z hali sportowej w celach sportowych 80,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 0,00 zł za jednorazowe korzystanie wyłącznie przez,5 godziny 5 Korzystanie z jednego sektora hali sportowej w celach sportowych 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 6 Korzystanie z sali gimnastycznej w celach sportowych 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 7 Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej przez jedną osobę 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 8 Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu wspinaczkowego dla osoby korzystającej ze ścianki wspinaczkowej 9 Korzystanie z sali gimnastycznej w celu udziału w zajęciach aerobiku 0 3 Korzystanie z sali gimnastycznej w celu udziału w zajęciach aerobiku - płatność w formie abonamentu, za 0 zajęć po jednej godzinie, dla jednej osoby Udział w zajęciach rekreacji ruchowej Nordic Walking pod opieką instruktora Udział w zajęciach rekreacji ruchowej Nordic Walking pod opieką instruktora - płatność w formie abonamentu za 0 zajęć po jednej godzinie, dla jednej osoby Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu Nordic Walking dla osób korzystających zajęć prowadzonych przez MZOS 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą godzinę 30,00 zł za karnet 5,00 zł od osoby za każdą rozpoczętą godzinę 35,00 zł za karnet 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4 Korzystanie z hali sportowej w celach sportowych w okresie ferii szkolnych (w terminach obowiązujących w Płocku) do godziny 5.00, przez zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych liczące od 0 do 30 osób,00 zł od grupy za każdą rozpoczętą godzinę

11 Załącznik nr 6 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Salę Sportową Korzystanie z sali sportowej na zajęcia sportowe i działalność z zakresu upowszechniania kultury Korzystanie z sali sportowej na zajęcia sportowe w godzinach od 8.00 do 5.00 przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w grupach zorganizowanych, liczących od 0 do 30 osób, w czasie ferii szkolnych (w terminach obowiązujących w Płocku) - do 3 godzin dziennie 3 Wypożyczenie aparatury nagłaśniającej (bez obsługi) 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,00 zł od grupy za każda rozpoczętą godzinę Do 6 godzin - 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Powyżej 6 godzin 00,00 zł za dobę

12 Załącznik nr 7 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Zielony Ogródek przy Placu J. Dąbrowskiego Korzystanie z Zielonego ogródka bez obsługi przez grupę obejmującą nie więcej niż 00 osób: - w dniach: niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - w dniach: piątek, sobota 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę Korzystanie z Zielonego ogródka bez obsługi przez grupę obejmującą więcej niż 00 osób: - w dniach: niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - w dniach: piątek, sobota 80,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 3 Korzystanie z Zielonego Ogródka na spotkania kulturalno rekreacyjne (niezależnie od ilości osób), po podpisaniu umowy z MZOS, przez: - organizacje zrzeszające emerytów i rencistów (korzystanie raz w tygodniu), - organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne lub działające na rzecz tych osób, - organizacje prowadzące działalność charytatywną i społecznoopiekuńczą po akceptacji Zastępcy ds. Polityki społecznej i podpisaniu umowy z MZOS, - gminne jednostki budżetowe samorządu terytorialnego na imprezy kulturalno - rekreacyjne, sportowe, promocyjne, prozdrowotne. 0,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4 Wypożyczenie aparatury nagłaśniającej (bez obsługi) Do 6 godzin - 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Powyżej 6 godzin 00,00 zł za dobę

13 Załącznik nr 8 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Park rekreacji i sportu przy ul. Leonida Teligi 6 Korzystanie z Parku rekreacji i sportu przy ul. Leonida Teligi, w celach sportowych i rekreacyjnych 0,00 zł

14 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Kąpielisko Miejskie Sobótka Załącznik nr 9 3 Wypożyczenie kajaka: - dla ogółu korzystających 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - dla osób uprawnionych* 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę Wypożyczenie roweru wodnego 3 osobowego: - dla ogółu korzystających 7,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - dla osób uprawnionych* 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę Wypożyczenie roweru wodnego 4-6 osobowego: - dla ogółu korzystających,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę - dla osób uprawnionych* 8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4 Wypożyczenie piłki siatkowej, plażowej,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 5 Wypożyczenie zestawu do gry sportowej,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 6 Wypożyczenie parasola plażowego,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 7 Wypożyczenie deski lub zabawki do pływania,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 8 Wypożyczenie leżaka,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę * Do osób uprawnionych zalicza się uczniów i studentów do lat 6 po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytów po okazaniu legitymacji lub dowodu osobistego.

15 Załącznik nr 0 Ceny usług komunalnych świadczonych przez Salę Sportową w Ciechomicach (wraz z boiskiem wielofunkcyjnym) Korzystanie z sali sportowej w celach sportowych i na działalność z zakresu upowszechniania kultury Korzystanie z sali sportowej przez dzieci w wieku od 3 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w grupach zorganizowanych, liczących od 0 do 30 osób, w czasie ferii szkolnych (w terminach obowiązujących w Płocku), do 3 godzin dziennie 5,00 zł od grupy za każdą rozpoczętą godzinę,00 zł od grupy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania 3 Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego 0,00 zł

16 Załącznik nr Ceny usług komunalnych świadczonych przez Kompleks Sportowy STOCZNIOWIEC Korzystanie z płyty boiska na cele sportowe przez drużyny amatorskie (z możliwością skorzystania z szatni, natrysku) 00,00 zł za każde rozpoczęte 3 godziny korzystania 3 Korzystanie z płyty boiska na cele sportowe przez kluby piłkarskie (z możliwością skorzystania z szatni, natrysków) w celu rozegrania zawodów sportowych, po podpisaniu umowy z MZOS Korzystanie z płyty boiska na cele sportowe przez kluby piłkarskie (z możliwością skorzystania z szatni, natrysków), po podpisaniu umowy z MZOS 50,00 zł za jeden mecz 00,00 zł za każde rozpoczęte 3 godziny korzystania

17 Załącznik nr Cennik usług komunalnych świadczonych przez zespoły boisk Orlik L.p. Wyszczególnienie usług Cena brutto Korzystanie z zespołów boisk Orlik 0,00 zł

18 Załącznik nr 3 Ceny usług komunalnych świadczonych przez obiekty MZOS JB dla potrzeb zawodników i sztabu szkoleniowego klubów sportowych działających na terenie miasta Płocka w formie prawnej spółek prawa handlowego Obiekt L.p. Wyszczególnienie usług Ceny brutto MZOS JB Pływalnia Miejska Podolanka Pływalnia Miejska Jagiellonka Pływalnia Miejska przy ul. Kobylińskiego Hala Sportowa przy ul. Korczaka Miejskie Centrum Sportu Korzystanie wyłączne z jednego toru na niecce sportowej - grupa licząca nie więcej niż osób Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowe, po podpisaniu umowy z MZOS Korzystanie z sauny przez jedną osobę Korzystanie wyłączne z jednego toru na niecce sportowej - grupa licząca nie więcej niż osób Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportowe Udostępnienie niecki rekreacyjnej na cele sportowo rekreacyjne, wyłączne korzystanie, po podpisaniu umowy z MZOS Korzystanie wyłączne z jednego toru na niecce sportowej - grupa licząca maksymalnie osób Udostępnienie hali basenowej z wyłącznością korzystania na cele sportoworekreacyjne, po podpisaniu umowy z MZOS Korzystanie z hali sportowej z celach sportowych Korzystanie z jednego sektora hali sportowej w celach sportowych Korzystanie z siłowni przez jedną osobę Korzystanie z sauny przez jedną osobę Korzystanie z płyty boiska na cele sportowe (z możliwością skorzystania z szatni, natrysków i trybun) 0,00 zł za pierwsze 60 minut plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,40 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł 40,00 zł za pierwszą godzinę,0,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,40 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł. 4,00 zł od osoby za każdorazowe wejście (bez rozliczenia czasowego) 6,00 zł za pierwsze 60 minut plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł 0,00 zł za pierwszą godzinę,00,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł 60,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,00 zł za pierwsze 60 min. Za każdą następną minutę 0,0 zł 0,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,60 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania plus cena za korzystanie z pływalni przez każdego z uczestników grupy korzystającej w wysokości,60 zł za pierwsze 60 min. Za każdą następną minutę 0,0 zł 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 48,00 zł za jednorazowe korzystanie wyłącznie przez,5 godziny.,00 zł za każdą rozpoczęta godzinę,40 zł za każdą rozpoczęta godzinę 3,0 zł za każdą rozpoczęta godzinę 80,00 zł za jeden mecz

19 Załącznik nr 4 Cennik usług komunalnych dla uczestników programu Płocka Karta Familijna 3+ L.p. 3 4 Obiekt MZOS JB Pływalnia Miejska Podolanka Pływalnia Miejska Jagiellonka Pływalnia Miejska przy ul. Kobylińskiego Hala Sportowa w Borowiczkach Wyszczególnienie usług Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez jedną osobę, także razem z dziećmi do 3 lat Korzystanie z pływalni (w tym ze zjeżdżalni) przez dziecko od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 6 roku życia Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi do 3 lat Korzystanie z pływalni przez dziecko od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 6 roku życia Korzystanie z pływalni przez jedną osobę, także razem z dziećmi do 3 lat Korzystanie z pływalni przez dziecko od lat 3 do lat 7, ucznia i studenta do 6 roku życia Korzystanie z siłowni przez jedną osobę Korzystanie ze ścianki wspinaczkowej przez jedną osobę Wypożyczenie jednego kompletu sprzętu wspinaczkowego dla osoby korzystającej ze ścianki wspinaczkowej Cena brutto 3,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,04 zł,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,03 zł,50 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,04 zł,50 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,03 zł,00 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,03 zł,50 zł za pierwsze 60 minut. Za każdą następną minutę 0,0 zł 3,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę

20 Załącznik nr 5 Cennik usług komunalnych świadczonych dla członków sekcji rekreacyjno - sportowych L.p. Wyszczególnienie usług Cena brutto 3 Odpłatność za członkostwo każdej osoby w sekcji rekreacyjno sportowej w każdym rozpoczętym roku kalendarzowym (niezależnie od ilości miesięcy) Korzystanie z obiektów sportowych przez jedną osobę w ramach zajęć sekcji rekreacyjno sportowej w każdym rozpoczętym miesiącu, w wymiarze do 6 godzin Korzystanie z obiektów sportowych przez jedną osobę w ramach zajęć sekcji rekreacyjno sportowej w każdym rozpoczętym miesiącu, w wymiarze powyżej 6 godzin 0,00 zł 0,00 zł 30,00 zł

Zarządzenie Nr 4154/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014r.

Zarządzenie Nr 4154/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2014r. Zarządzenie Nr 454/04 z dnia 06 lutego 04r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 542/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 542/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 542/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2271/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 2271/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 2271/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4544/2014

Zarządzenie Nr 4544/2014 Zarządzenie Nr 4544/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Centrum Widowiskowo Sportowe - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1857/2016

Zarządzenie Nr 1857/2016 Zarządzenie Nr 1857/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Centrum Widowiskowo Sportowe Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4017/2013

Zarządzenie Nr 4017/2013 Zarządzenie Nr 4017/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Centrum Widowiskowo Sportowe - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r.

Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE. z dnia 4 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 września 2014 r. Poz. 3100 UCHWAŁA NR LX/442/14 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 4 września 2014 r. w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów

Bardziej szczegółowo

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku Wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi

Dla klientów posługujących się kartami abonamentowymi udziela się rabatu w wysokości 20 % na wszystkie usługi WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KNUROWIE 1) Pływalnia Kryta, ul. Szpitalna 23: Bilet wstępu:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy Na

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r.

Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 7 / 2 0 1 1 Burmistrza Wyszkowa z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektów: Hali Sportowej przy ul. Geodetów 45, Stadionu przy ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.00130.2014 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 5 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 241/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 26 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 241/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 26 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 241/2011 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 61/14. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 61/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR A/202/2014 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1817/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 12 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE. z dnia 12 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za korzystanie z obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 11 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8471 UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 18 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8471 UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 18 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8471 UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia cen usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku

1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Załącznik do Zarządzenia Nr 497/14 1. Ceny biletów na Pływalni Miejskiej Wodnik z dnia 29 kwietnia 2014 roku W dni powszednie od poniedziałku do piątku: Tabela 1 l.p Godziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 stycznia roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim Na podstawie 1 Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 385/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 385/17 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 lutego 2017 r. ZRZĄDZENIE NR 385/17 URMISTRZ MIST GRJEWO w sprawie ustalenia zasad i cennika opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG I. PŁYWALNIA KRYTA normalny w 60 min. Bez ograniczeń 8% 0,00zł normalny w Bez ograniczeń 8%,00zł normalny w 0 min.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 992/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 31 grudnia 2008r.

Zarządzenie nr 992/08. Prezydenta Miasta Wałbrzycha. z dnia 31 grudnia 2008r. Zarządzenie nr 992/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 grudnia 2008r. W sprawie ustalenia cen usług świadczonych na obiektach sportowo-rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 671/OKIS/14 PREZYDENTA MIASTA W SŁUPSKU. z dnia 8 października 2014 r. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

ZARZĄDZENIE NR 671/OKIS/14 PREZYDENTA MIASTA W SŁUPSKU. z dnia 8 października 2014 r. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ZARZĄDZENIE NR 67/OKIS/4 PREZYDENTA MIASTA W SŁUPSKU z dnia 8 października 204 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych administrowanych przez Słupski Ośrodek Sportu i

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA

OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA OŚRODEK INFLANCKA- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA KRYTA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi 1 Bilet jednorazowy

Bardziej szczegółowo

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz.

9 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 15 zł/os./2 godz. 10 zł/os./1godz. 13 zł/os./2 godz. 13 zł/os./1godz. 16 zł/os./2 godz. 1. Pływalnia Wodny Raj 1.1 Kompleks basenów: DZIEŃ TYGODNIA GODZINA BILET NORMALNY BILET ULGOWY Wartość dopłata za 1 min. Wartość dopłata za 1 min. 6.30 15.00 9 zł/os./1godz. 15 gr. 7 zł/os./1godz. 11

Bardziej szczegółowo

Usługa. Cena brutto Za 1 h. 9) Wynajem wykładziny - z montażem i demontażem/jednorazowo pod imprezę Za imprezę 900,00 zł

Usługa. Cena brutto Za 1 h. 9) Wynajem wykładziny - z montażem i demontażem/jednorazowo pod imprezę Za imprezę 900,00 zł Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na imprezy targowo-wystawiennicze, szkoleniowe,

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze I. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze Za 1 h 1 230,00 zł Wynajem hali na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku

Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 25 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1956 UCHWAŁA NR VII/95/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 12 lutego 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LIPNA. z dnia 12 lutego 2015 roku ZARZĄDZENIE NR /205 BURMISTRZA MIASTA LIPNA z dnia 2 lutego 205 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. Na podstawie art. 4 ust. pkt 2 i ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIX/169/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 CENNIK

Załącznik nr 1 CENNIK Załącznik nr 1 CENNIK odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Tarnobrzeg administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. (Ceny zawierają podatek VAT) Bilet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/SOSIR/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/SOSIR/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 2 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/SOSIR/017 z dnia lutego 017 r. Projekt Zarządzenia : w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2016 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 19 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2016 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.0.0 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 stycznia 0 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy z dnia 02.12.2014r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK ROZBRAT-JUTRZENKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG Lp. Usługa Opis w strefie 1 Bilet jednorazowy - normalny rekreacyjne, czas przebywania w strefie 75 min.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 432/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 26 września 2012 r.

Zarządzenie nr 432/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 26 września 2012 r. Zarządzenie nr 432/2012 Burmistrza Gostynia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Załącznik nr 1do zarządzenia nr 15/2013 Dyrektora Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. warszawy z dnia 9.09.2013 r. Regulamin cennika Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY

I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY 1. Wejście jednorazowe Wynajem całej 170,00 zł 2. Wejście

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ROZBRAT - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

OŚRODEK ROZBRAT - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG OŚRODEK ROZBRAT - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG 1. PŁYWALNIA Lp. Usługa Opis usługi Czas korzystania 1. Bilet jednorazowy - normalny 2. Bilet jednorazowy - normalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 3 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 3 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z sal i innych pomieszczeń w obiektach oświatowych oraz terenów sportowych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/229/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i zasad zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 469/2017 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 143/KiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2012 r.

Zarządzenie Nr 143/KiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2012 r. Zarządzenie Nr 143/KiS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 869/KiS/2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 84/z/10. Burmistrza Lubska. z dnia 28 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 84/z/10. Burmistrza Lubska. z dnia 28 grudnia 2010 roku Zarządzenie Nr 84/z/10 Burmistrza Lubska z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku w roku 2011 Na podstawie art. 3O ust.

Bardziej szczegółowo

BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE. WYNAJEM CAŁEGO BASENU godziny 9 00-21 00 350,00 zł.

BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE. WYNAJEM CAŁEGO BASENU godziny 9 00-21 00 350,00 zł. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. PIŁSUDSKIEGO 52A 22-300 KRASNYSTAW NOWY CENNIK PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCY od 11.01.2016 r Dzień Godziny Pierwsze 60 minut /zł BILETY WSTĘPU JEDNORAZOWE Pierwsze 60

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1. STADION SPORTOWY (ul. Sulechowska)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A/243/2016 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR A/243/2016 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR A/243/2016 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportoworekreacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD R.

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD R. WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD 24.03.2017 R. I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY 1. Wejście jednorazowe Wynajem całej 2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3. CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40

CZĘŚĆ 3. CENNIK - HALA SPORTOWA SIENNICKA, przy ul. Siennickiej 40 CZĘŚĆ 3 CENNIK - HALA SPORTOWA "SIENNICKA", przy ul. Siennickiej 40 USŁUGI - duża sala HH 15 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8% Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach

Bardziej szczegółowo

sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej

sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ZARZĄDZENIE NR SP.PM.0151-1962/10 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 9 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1093/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2009r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2017 Burmistrza Dzierżoniowa z 23.01.2017 r. CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI UL. STRUMYKOWA 1, 58-200 DZIERŻONIÓW BASEN KRYTY ul. Sienkiewicza 13, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r.

CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r. CENNIK USŁUG od 1 sierpnia 2017 r. BASEN 1. BASEN - BILET NORMALNY - 1h 7,50 zł 2. BASEN - BILET ULGOWY - 1 h ( dzieci, młodzież, studenci do 25 roku życia, emeryci, renciści, niepełnosprawni do 18 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR :J.i A\\ PREZYDENTA OLSZTYNA

ZARZĄDZENIE NR :J.i A\\ PREZYDENTA OLSZTYNA ZARZĄDZENIE NR :J.i A\\ PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia.^..^^ 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 490 Prezydenta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/284/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 25 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/284/2016 RADY MIASTA MŁAWA. z dnia 25 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/284/2016 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD R.

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD R. WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OD 3.01.2017 R. I. HALA SPORTOWA IM. A. GRUBBY 1. Wejście jednorazowe Wynajem całej 2.

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ. z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacjii w Lubaniu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 869/KiS/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 869/KiS/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 869/KiS/2011 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych administrowanych przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Pływalni Miejskiej w Zambrowie. Wejścia na Pływalnię

CENNIK USŁUG Pływalni Miejskiej w Zambrowie. Wejścia na Pływalnię CENNIK USŁUG Pływalni Miejskiej w Zambrowie Wejścia na Pływalnię Załącznik do Zarządzenia Butmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.138.2017 z dnia 30.11.2017 roku I. Wejścia indywidualne PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

Bardziej szczegółowo

CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2

CENNIK - HALA SPORTOWA SASKA, przy ul. Angorskiej 2 CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2 USŁUGI - duża sala SH 17 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8 Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia. SH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Polic z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/81/2008 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 01.07.2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/81/2008 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 01.07.2008 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/81/2008 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 01.07.2008 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z sal i innych pomieszczeń w obiektach oświatowych oraz terenów sportowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie CENNIK USŁUG od 1 grudnia 2015r. BASEN 1. BASEN - BILET NORMALNY - 1h 7,50 zł 2. BASEN - BILET ULGOWY - 1 h ( dzieci, młodzież, studenci do 25 roku życia, emeryci, renciści, niepełnosprawni do 18 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 627/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 10 lutego 2016 r. publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

ZARZĄDZENIE NR 627/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 10 lutego 2016 r. publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. ZARZĄDZENIE NR 627/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

ZARZĄDZENIE B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA ZARZĄDZENIE B.0050.212.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 9 października 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/12 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/12 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 16 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/12 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 19/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat,

Bardziej szczegółowo

7 zł jednostka 30' - cała niecka 8 zł jednostka 40' - cała niecka. 35 zł jednostka 30' - cała niecka 40 zł jednostka 40' - cała niecka

7 zł jednostka 30' - cała niecka 8 zł jednostka 40' - cała niecka. 35 zł jednostka 30' - cała niecka 40 zł jednostka 40' - cała niecka PŁYWALNIA MAŁA NIECKA - max. 5 osób ryczałt zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - a) jednostki organizacyjne Miasta Słupska realizujące nieodpłatnie swoje zadania w zakresie kultury, kultury

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2

CZĘŚĆ 4. CENNIK - HALA SPORTOWA SASKA, przy ul. Angorskiej 2 CZĘŚĆ 4 CENNIK - HALA SPORTOWA "SASKA", przy ul. Angorskiej 2 USŁUGI - duża sala SH 17 Wstęp 1h cała d.sala 300 zł 8 Cena dotyczy wstępu na dużą salę na zajęcia rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 1. STADION LEKKOATLETYCZNY: 7 % 438,53 zł Zawody LA międzynarodowe 409,84

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 stycznia 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 2 stycznia 2015 r. Zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej znajdujących

Bardziej szczegółowo

Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Aktualny cennik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu Hala Sportowa Cennik Hali przy ul. Wysockiego 11a 83,33 zł/h 90,00 zł/h 55,56zł/h 60,00 zł/h 3. Wynajem hali na cele pozostałe (nie komercyjne) 100,00zł/h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 119 / 2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 119 / 2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 119 / 2014 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia cennika usług Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 113/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 3/3 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 stycznia 03 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Gdańsk administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/118/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWIDA 56 KOMPLEKS ZEWNĘTRZNY PIŁKA NOŻNA KORT TENISOWY SIATKÓWKA/KOSZYKÓWKA BIEŻNIA

ŚWIATOWIDA 56 KOMPLEKS ZEWNĘTRZNY PIŁKA NOŻNA KORT TENISOWY SIATKÓWKA/KOSZYKÓWKA BIEŻNIA KLIENCI INDYWIDUALNI**** 60 min. 125,00 zł 145,00 zł ŚWIATOWIDA 56 KOMPLEKS ZEWNĘTRZNY PIŁKA NOŻNA KORT TENISOWY SIATKÓWKA/KOSZYKÓWKA BIEŻNIA CZAS * DZIEŃ** WIECZÓR*** DZIEŃ** WIECZÓR*** DZIEŃ** WIECZÓR***

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Załącznik do zarządzenia Nr 5039/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 grudnia 2016 r. Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13

CZĘŚĆ 2. CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 CZĘŚĆ 2 CENNIK - PŁYWALNIA SZUWAREK, przy ul. Kwatery Głównej 13 USŁUGI - pływalnia Pływanie rekreacyjne. Cena obowiązuje codziennie w godzinach otwarcia. K 1 Wstęp 1h pływanie 14 zł K 2 Wstęp ulgowy1h

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL. Ilość osób w pokoju

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL. Ilość osób w pokoju Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OSIR nr 6/2015 z dnia 09.12.2015 CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU (obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku) HOTEL Ilość osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.

Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola. Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola. Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU NAZWA USŁUGI HALA SPORTOWA CENA NETTO CENA BRUTTO

CENNIK KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU NAZWA USŁUGI HALA SPORTOWA CENA NETTO CENA BRUTTO Załącznik nr 1 do Uchwały NR XXIX/248/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2012 roku CENNIK KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁOŃSKU NAZWA USŁUGI HALA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach:

Opłata za każdą następną Uprawnienia do. dla posiadaczy Podstawowy. minutę pobytu w. (po przekroczeniu czasu 60 dniach/godzinach: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji CENNIK OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY WAWER Pływalnia ANIN ul. V Poprzeczna, 0-611 Warszawa 1. Bilet (chip)

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 08 lutego 2012 r. Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze 1. HALA

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 08 lutego 2012 r. 1. HALA GŁÓWNA: Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 406/2016 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 24 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 406/2016 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 24 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 406/2016 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

CENNIK CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KOZIEGŁOWACH

CENNIK CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KOZIEGŁOWACH CENTRUM ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W CZERWONAKU CENNIK CENTRUM KULTURY i REKREACJI w KOZIEGŁOWACH 1. CENNIK REZERWACJI I WEJŚĆ NA BASEN 1.1. BILET NORMALNY (VAT 8%) Poniedziałek-piątek Weekendowy (sobota,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 323/XXII/2016 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 17 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 323/XXII/2016 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 października 2016 r. Poz. 8938 UCHWAŁA NR 323/XXII/2016 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1118/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1118/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1118/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT. za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal. w okresie 01 stycznia 31 marca i 01 lipca 31 sierpnia

CENNIK OPŁAT. za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal. w okresie 01 stycznia 31 marca i 01 lipca 31 sierpnia CENNIK OPŁAT za korzystanie z obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych Gminy Rewal w okresie 01 stycznia 31 marca i 01 lipca 31 sierpnia BOISKA PIŁKARSKIE Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ 1 Cele treningowe

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK. Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY BEMOWO CENNIK Pływalnia PINGWIN Warszawa ul. Oławska 3 A Bilety: normalne, ulgowe, dziecięce, rodzinne, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo