DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr IX/36/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr IX/38/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych Nr IX/39/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Nr XIV/68/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr XIV/69/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej Nr XIV/76/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok Nr XIV/77/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr XIV/78/07 Rady Gminy Milki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej Nr XIV/112/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej Nr XII/56/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Nr XII/59/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr XI/185/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr XXIII/119/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Nr IX/67/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia ceny Ŝyta do celów podatku rolnego na 2008 rok

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz Nr IX/68/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr IX/69/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień Nr IX/71/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Nr XIV/71/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok Nr XIV/73/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych Nr XIV/74/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych Nr XIV/75/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Łukta Nr XIV/76/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości deklaracji na podatek od nieruchomości danych o nieruchomości danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości informacji w sprawie podatku rolnego deklaracji na podatek rolny danych o nieruchomościach rolnych danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym oraz informacji w sprawie podatku leśnego deklaracji na podatek leśny danych o nieruchomościach leśnych i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym Nr XII/129/07 Rady Gminy GiŜycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę GiŜycko Nr XXVII/217/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/44/03 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk Nr XXVII/223/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk Nr XI/115/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziorany UCHWAŁA Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Płośnica: 1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 powierzchni 060 zł.

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 241 i 242 2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni zł. 3) od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego - od 1 powierzchni 015 zł. 4) od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 powierzchni uŝytkowej 052 zł. 5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 powierzchni uŝytkowej 1450 zł w tym: a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie zajętych na garaŝowanie maszyn rolniczych z wyjątkiem budynków zajętych na garaŝowanie ciągników i przyczep - od 1 powierzchni uŝytkowej 250 zł. 6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 powierzchni uŝytkowej 850 zł. 7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 powierzchni uŝytkowej 320 zł. 8) od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego - od 1 powierzchni uŝytkowej 375 zł z wyjątkiem: a) budynków gospodarczych lub ich części połoŝonych na gruntach siedliskowych - o powierzchni uŝytkowej do 45 - stawka od 1 powierzchni uŝytkowej wynosi 375 zł - o powierzchni uŝytkowej powyŝej 45 - stawka od 1 powierzchni uŝytkowej wynosi 010 zł; 9) od budowli 2% - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 3. Traci moc uchwała Nr III/6//06 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 242 UCHWAŁA Nr IX/36/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 Nr 191 poz Nr 249 poz Nr 245 poz. 1775; z 2007 r. Nr 109 poz. 747) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77 poz. 831) z kwoty 5829 zł za 1 q Ŝyta do kwoty 40 zł za 1 q Ŝyta. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz UCHWAŁA Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów cięŝarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł; b) powyŝej 55 tony do 9 ton włącznie zł; c) powyŝej 9 ton do poniŝej 12 ton zł. 2) od samochodów cięŝarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 55 tony włącznie zł; b) powyŝej 55 tony do 9 ton włącznie zł; c) powyŝej 9 ton do poniŝej 12 ton zł. 4) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały; 5) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego a) od 7 ton do 8 ton włącznie zł; b) powyŝej 8 ton do 10 ton włącznie zł; c) powyŝej 10 ton do poniŝej 12 ton zł. 6) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 7) autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niŝ 30 miejsc zł; b) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Traci moc uchwała Nr XV/36/04 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 243 STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Nie mniej niŝ Mniej niŝ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub Inny system zawieszenia zawieszeniem uznanym za równowaŝne osi jezdnych Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Nie mniej niŝ Mniej niŝ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne osi jezdnych Dwie osie Trzy osie STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Nie mniej niŝ Mniej niŝ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia osi lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne jezdnych Jedna oś Dwie osie Trzy osie i więcej

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 244 i UCHWAŁA Nr IX/38/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: Zwalnia się z podatku od środków transportowych: a) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpoŝarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych b) środki transportowe wykorzystywane przy przewozie uczniów do szkół za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica. 3. Traci moc uchwała Nr XV/36/04 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 245 UCHWAŁA Nr IX/39/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) zarządza się co następuje: 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Płośnicy: 1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów; 2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 245 i 246 4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa określa inkasentów terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 2. Wprowadza się na terenie Gminy Płośnica opłatę od posiadania psów. 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 13 zł od jednego psa Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca w którym okoliczności uzasadniające ten obowiązek Wpłaty opłaty moŝna dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Płośnicy. 2. Pobór opłaty moŝe odbywać się równieŝ w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi poszczególnych sołectw. 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego. 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu. 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 246 UCHWAŁA Nr XIV/68/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz z póź. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala co następuje: 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 1. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: Uwzględniając rok produkcji Wyprodukowane: do roku 1990 i po roku ) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł zł 2) powyŝej 55 tony do 90 ton włącznie zł zł 3) powyŝej 9 ton a mniej niŝ 12 ton zł zł 2. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŝszej niŝ 12 ton: a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 13 ton zł 2) nie mniej niŝ 13 ton a mniej niŝ 14 ton zł 3) nie mniej niŝ 14 ton a mniej niŝ 15 ton zł 4) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 18 ton zł. b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 13 ton zł 2) nie mniej niŝ 13 ton a mniej niŝ 14 ton zł 3) nie mniej niŝ 14 ton a mniej niŝ 15 ton zł 4) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 18 ton zł. c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 17 ton zł 2) nie mniej niŝ 17 ton a mniej niŝ 19 ton zł 3) nie mniej niŝ 19 ton a mniej niŝ 21 ton zł 4) nie mniej niŝ 21 ton a mniej niŝ 23 tony zł 5) nie mniej niŝ 23 tony a mniej niŝ 25 ton zł 6) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 26 ton zł. d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych: 1) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 17 ton zł

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz ) nie mniej niŝ 17 ton a mniej niŝ 19 ton zł 3) nie mniej niŝ 19 ton a mniej niŝ 21 ton zł 4) nie mniej niŝ 21 ton a mniej niŝ 23 tony zł 5) nie mniej niŝ 23 tony a mniej niŝ 25 ton zł 6) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 26 ton zł. e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 25 ton zł 2) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 27 ton zł 3) nie mniej niŝ 27 ton a mniej niŝ 29 ton zł 4) nie mniej niŝ 29 ton a mniej niŝ 31 tony zł 5) nie mniej niŝ 31 tony a mniej niŝ 32 ton zł. f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 25 ton zł 2) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 27 ton zł 3) nie mniej niŝ 27 ton a mniej niŝ 29 ton zł 4) nie mniej niŝ 29 ton a mniej niŝ 31 tony zł 5) nie mniej niŝ 31 tony a mniej niŝ 32 ton zł. 3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach: Uwzględniając rok produkcji: Wyprodukowane do roku 1990 i po roku ) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł zł 2) powyŝej 55 tony do 70 ton włącznie zł zł 3) powyŝej 70 ton do 90 ton włącznie zł zł 4) powyŝej 90 ton a mniej niŝ 12 ton zł zł 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach: a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 31 ton zł 4) nie mniej niŝ 31 ton a mniej niŝ 40 ton zł. b) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25ton a mniej niŝ 31 ton zł 4) nie mniej niŝ 31 ton a mniej niŝ 40 ton zł. c) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 40 ton zł 2) nie mniej niŝ 40 ton a mniej niŝ 44 ton zł. d) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 40 ton zł 2) nie mniej niŝ 40 ton a mniej niŝ 44 ton zł. 5. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: Uwzględniając rok produkcji: Wyprodukowane do roku 1990 i po roku ) od 7.0 ton do 9.0 ton włącznie zł zł 2) powyŝej 9.0 ton a poniŝej 12 ton zł zł 6. O przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 28 ton zł. b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25ton a mniej niŝ 28 ton zł. c) posiadających 2 osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 28 ton zł 2) nie mniej niŝ 28 ton a mniej niŝ 33 ton zł 3) nie mniej niŝ 33 ton a mniej niŝ 38 ton zł 4) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 tony zł. d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 28 ton zł 2) nie mniej niŝ 28 ton a mniej niŝ 33 ton zł 3) nie mniej niŝ 33 ton a mniej niŝ 38 ton zł 4) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 tony zł. e) posiadających 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 38 ton zł 2) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 ton zł. d) posiadających 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 38 ton zł 2) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 ton zł. 7. Od autobusów w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia: Uwzględniając rok produkcji: Wyprodukowane do roku 1990 i po roku ) mniej niŝ 30 miejsc do siedzenia zł zł 2) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc do siedzenia zł zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/131/01 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pahl

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz UCHWAŁA Nr XIV/69/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Ustala się następujące stawki netto opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych zmieszanych świadczonych przez gminę: 1. Za jednorazowe usunięcie odpadów komunalnych z pojemników typu SM 110: - powierzonych przez gminę - 6 zł od jednego pojemnika - własnych właścicieli nieruchomości - 4 zł od jednego pojemnika. 2. Za jednorazowe usunięcie odpadów komunalnych z pojemników typu PA 1100: - powierzonych przez gminę - 40 zł od jednego pojemnika - własnych właścicieli nieruchomości 30 zł od jednego pojemnika. 3. Za usuwanie odpadów komunalnych z pojemników własnych właścicieli nieruchomości innych niŝ wymienione w pkt 1 i 2 dostosowanych do wywozu samochodem 30 zł za 1 m 3 odpadów. 4. Za usuwanie odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych 120 litrowych własnych 3 zł od 1 worka. 5. Za usunięcie odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach typu PA 1100 ustawionych przy budynkach wielorodzinnych - 2 zł od osoby miesięcznie jednak nie więcej niŝ 10 zł miesięcznie. 6. Do stawek opłat określonych w punktach 1-5 doliczony zostanie podatek. 2. Terminy pobierania opłat o których mowa w 1 pkt 1-5 oraz częstotliwość usuwania odpadów określi umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wójtem Gminy. 3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług świadczonych przez gminę lub inny podmiot posiadający zezwolenie lub nie okaŝe dowodu na Ŝądanie Wójta płacenia za składowanie odpadów na gminnym wysypisku obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina pobierając od tych właścicieli nieruchomości opłaty w wysokości określonej w 1 pkt Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów gromadzonych w sposób selektywny odbywa się nieodpłatnie. 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/126/01 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pahl

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 248 i UCHWAŁA Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r.; z 2002 r. Dz. U Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) uchwala się co następuje: Ustala się dzienną opłatę targową w wysokości 8 złotych za sprzedaŝ na targowisku miejskim w Tolkmicku. 2. Ustala się dzienną opłatę targową w wysokości 5 złotych za sprzedaŝ na targowiskach wiejskich w Kadynach Pogrodziu Łęczu i Suchaczu Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Inkasentem opłaty targowej w mieście Tolkmicku wyznacza się Panią Urszulę Staszewską. 3. Inkasentami na terenie wsi Kadyn Pogrodzia Łęcza i Suchacza wyznacza się sołtysów. 4. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta w dniu i miejscu dokonywania sprzedaŝy. 5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta. 3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 30% pobranej opłaty. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka. 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tolkmicku: Nr III/10/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 164 poz z dnia 17 grudnia 2002 roku). 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Chamczyk 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne. 249 UCHWAŁA Nr XIV/76/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje: 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miłki: 1) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zł 2) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 249 i 250 gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zł 3) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zł 4) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zł 5) od 1 powierzchni uŝytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego zł 6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 7) od 1 ha gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych zł 8) od 1 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zł 9) od 1 gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego zł z wyjątkiem: a) od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B" oraz zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bp" zł b) od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczonych symbolem dr" zł. 2. Traci moc uchwała Nr XI/77/03 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomości. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch 250 UCHWAŁA Nr XIV/77/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XX/153/04 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 250 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: Stawki podatku od środków transportowych. 1. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 tony i poniŝej 12 ton: a) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł b) powyŝej 55 tony do 90 ton włącznie zł c) powyŝej 90 ton i poniŝej 120 ton zł. Załącznik do uchwały Nr XIV/77/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. 2. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku od środków transportowych (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 60 ton włącznie zł b) powyŝej 60 ton do 90 ton włącznie zł c) powyŝej 90 ton a poniŝej 12 ton zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mnie niŝ mniej niŝ Stawka podatku od środków transportowych (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 250 i Od przyczepy lub naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 70 ton do 90 ton włącznie zł b) powyŝej 90 ton do poniŝej 120 ton zł. 6. Od przyczepy lub naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku od środków transportowych (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Jedna oś Dwie osie Trzy osie Od autobusu w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy: a) mniejszej niŝ 30 miejsc zł b) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł. 251 UCHWAŁA Nr XIV/78/07 Rady Gminy Milki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje: 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Miłkach: 1) określa wysokość stawek opłaty targowej 2) określa zasady ustalenia i poboru opłaty targowej oraz terminy płatności opłaty targowej 3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów. 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy Miłki w wysokości 1000 zł. 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie moŝe przekroczyć dziennie zł. 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaŝ Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzają za okresy miesięczne w terminie do 10 dnia kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Miłki. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od głoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 252 i UCHWAŁA Nr XIV/112/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr.23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz i z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz.1337) oraz art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska w Ornecie uchwala co następuje: 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaŝy na targowisku: 1) od sprzedaŝy z ręki kosza wiadra skrzynki lub bezpośrednio z placu 300 zł 2) od sprzedaŝy ze stoiska zadaszonego 600 zł 3) od sprzedaŝy ze stoiska bez zadaszenia 400 zł 4) od sprzedaŝy z namiotu: - do 6 m² zajmowanej powierzchni targowej 1600 zł - powyŝej 6 m² zajmowanej powierzchni targowej 2500 zł. 5) od sprzedaŝy z: a) samochodu cięŝarowego lub przyczepy o ładowności do 35 tony 1400 zł b) samochodu cięŝarowego lub przyczepy o ładowności powyŝej 35 tony 1800 zł c) ciągnika rolniczego samochodu osobowego i wozu konnego 1200 zł. 2. Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień w którym była prowadzona sprzedaŝ. 3. Opłata o której mowa w 1 nie moŝe przekroczyć maksymalnej dziennej stawki określonej na dany rok podatkowy przez Ministra Finansów. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Orneta. 5. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Uzar 253 UCHWAŁA Nr XII/56/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy uchwala co następuje: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: a) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy będące siedzibami zakładów i jednostek organizacyjnych gminy oraz gminnych instytucji kultury oraz budowle i grunty pod budowlami oddane gminnym zakładom i jednostkom organizacyjnym w zarząd o ile nie są we władaniu osób fizycznych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 253 i 254 b) budynki gospodarcze lub ich części stanowiące własność rencistów i emerytów; c) budynki zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz na placówki realizujące zadania z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i chorymi. 2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budowli budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Traci moc uchwała Nr LIII/233/01 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Roman Sokalski 254 UCHWAŁA Nr XII/59/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) i art. 10 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy uchwala następujące stawki roczne od środków transportowych: 1. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyŝej 35 tony do 55 ton włącznie zł b) powyŝej 55 ton do 9 ton włącznie zł c) powyŝej 9 ton a poniŝej 12 ton zł. 2. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝone Inne systemy zawieszenia osi jezdnych DWIE OSIE TRZY OSIE CZTERY OSIE I WIĘCEJ Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 55 ton włącznie zł b) powyŝej 55 ton do 9 ton włącznie zł c) powyŝej 9 ton a poniŝej 12 ton zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku (w złotych) oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne Inne systemy zawieszani a osi jezdnych DWIE OSIE TRZY OSIE

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 254 i Od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą: a) od 7 ton do 85 ton włącznie zł b) powyŝej 85 tony do 10 ton włącznie zł c) powyŝej 10 ton a poniŝej 12 ton zł. 6. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłączenie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych JEDNA OŚ DWIE OSIE TRZY OSIE Od autobusu w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia: a) do 15 miejsc (włącznie) zł b) powyŝej 15 miejsc a poniŝej 30 miejsc zł c) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy. 3. Traci moc uchwała Nr III/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Gminy Roman Sokalski 255 UCHWAŁA Nr XI/185/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje: 1. W 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Od samochodów cięŝarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 tony i poniŝej 12 ton ; 2) ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: a) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 256 i UCHWAŁA Nr XXIII/119/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 721 Nr 75 poz. 758 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska uchwala: 1. Określa się stawki dzienne opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w następującej wysokości: 1) przy sprzedaŝy ze straganu zadaszonego (1 stanowisko 3 mb) zł; 2) przy sprzedaŝy z ławy niezadaszonej (1 stanowisko 3 mb) zł; 3) przy sprzedaŝy ze stołu (1 szt.) zł; 4) przy sprzedaŝy z namiotu (1 stanowisko o powierzchni do 10 m²) zł; 5) przy sprzedaŝy z ręki kosza wiadra skrzynki itp zł; 6) przy sprzedaŝy z samochodu osobowego zł; 7) przy sprzedaŝy z samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 35 ton zł; 8) przy sprzedaŝy z samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 ton zł; przy czym stawka opłaty targowej nie moŝe przekroczyć dziennie wysokości określonej w art. 19 ust. 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 2. W przypadku gdy dla danej sprzedaŝy właściwa jest więcej niŝ jedna stawka opłaty targowej stosuje się stawkę wyŝszą. 3. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn. 4. Traci moc uchwała Nr LVII/366/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Uchwała ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Kętrzynie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Eugeniusz Tokarzewski 257 UCHWAŁA Nr IX/67/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia ceny Ŝyta do celów podatku rolnego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami: 2002 rok Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz w 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. Nr 136 poz. 969 ze zmianami (2005 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1199) Dz. U. Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala: 1. ObniŜa się cenę Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. (M.P. Nr 77 poz. 831) z kwoty 5829 zł do 30 zł za 1 q.

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 257 i 258 Stawki podatku rolnego w 2008 roku wynoszą: A) dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pienięŝną 25 q Ŝyta czyli 7500 zł B) dla 1 ha fizycznego uŝytków rolnych o powierzchni poniŝej 1 ha stawka wynosi równowartość pienięŝną 5 q Ŝyta czyli 150 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki 258 UCHWAŁA Nr IX/68/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami: 2002 rok Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz w 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) art. 5 ust i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych* (1)-niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z r.). 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zmianami (z 2005 r. Nr 143 poz. 1199) 2006 r. Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47 poz. 557) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala: 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: I. od budynków lub ich części za 1 metr kwadratowy powierzchni uŝytkowej 1) mieszkalnych 055 zł 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zł w tym: b) budynków wydzierŝawionych od gminy 700 zł. 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 886 zł 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 300 zł 5) budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego 510 zł: w tym: a) od budynków gospodarczych i garaŝy słuŝących osobom fizycznym ich potrzebom bytowym w związku z zajmowanymi mieszkaniami pod warunkiem zamieszkiwania na stałe 390 zł b) budynków rekreacyjnych 637 zł. II. od budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy III. od gruntów za 1 metr kwadratowy powierzchni 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 049 zł w tym: od gruntów wydzierŝawionych od gminy 020 zł. 2) od gruntów pod jeziorami gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne (za 1 hektar fizyczny) 374 zł 3) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego 015 zł w tym: a) zajętych na ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne 1000 zł

19 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 258 i 259 a) zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a ust 1 pkt 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 007 zł b) grunty rekreacyjne 035 zł c) grunty sklasyfikowane geodezyjnie symbolem dr 006 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Dźwierzutach Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki 259 UCHWAŁA Nr IX/69/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz w 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) Art. 10 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych* (1) - niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z r.) 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za uŝytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz WE L 187 z r.). Jednolity tekst ustawy z 2006 roku Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zmianami (z 2005 r. Nr 143 poz. 1199) Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz w związku z pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. M.P. Nr 47 poz. 557 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. - MP Nr 76 poz. 813 Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala: 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą I. od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 1) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł 2) powyŝej 55 tony do 9 ton włącznie zł 3) powyŝej 9 ton a poniŝej 12 ton zł. II. od samochodu cięŝarowego 2 osiowego o dopuszczalnej masie całkowitej - wszystkie systemy zawieszenia 1) równej 12 ton i poniŝej 14 ton zł 2) równej 14 ton i powyŝej zł. III. od samochodu cięŝarowego 3 i więcej osiowego o dopuszczalnej masie całkowitej - wszystkie systemy zawieszenia 1) równej 12 ton i poniŝej 17 ton zł 2) równej 17 ton i poniŝej 21 ton zł 3) równej 21 ton i poniŝej 25 ton zł 4) równej 25 ton i powyŝej zł. IV. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (wszystkie systemy zawieszenia) 1) od 35 tony do 9 ton włącznie zł 2) powyŝej 9 ton i poniŝej 12 ton zł. - liczba osi 2 z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) inne systemy zawieszenia 3) równe 12 ton i poniŝej 18 ton 1) zł 2) zł 4) równe 18 ton a poniŝej 31 ton 1) zł 2) zł 5) równe 31 ton i więcej 1) zł 2) zł - liczba osi 3 z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) inne systemy zawieszenia 6) równe 12 ton a poniŝej 40 ton 1) zł 2) zł 7) równe 40 ton i więcej 1) zł 2) zł V. od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą oprócz związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1) od 7 ton i poniŝej 12 ton zł

20 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 259 i osiowe wszystkie systemy zawieszenia. 2) równe 12 ton i powyŝej zł - 2 osiowe z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) pozostałe systemy zawieszenia 3) równe 12 ton a poniŝej 28 ton 1) zł 2) zł 4) równe 28 ton a poniŝej 33 tony 1) zł 2) zł 5) równe 33 tony a poniŝej 38 ton 1) zł 2) zł 6) równe 38 ton i powyŝej 1) zł 2) zł - 3 osiowe z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) inne systemy zawieszenia 7) równe 12 ton a poniŝej 38 ton 1) zł 2) zł 8) równe 38 ton i powyŝej 1) zł 2) zł VI. od autobusu w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia 1) mniej niŝ 30 miejsc zł 2) 30 miejsc i więcej zł. 2. Zwalnia się z podatku pojazdy słuŝące organowi samorządu terytorialnego do przewozu dzieci szkolnych. 3. Zwalnia się z podatku samochody cięŝarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 tony a poniŝej 12 ton słuŝące wyłącznie działalności rolniczej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 5. Tracą moc uchwały Rady Gminy Dźwierzuty: 1. Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnienia. 2. Nr IV/30/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnienia. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki 260 UCHWAŁA Nr IX/71/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami: 2002 rok Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm.: z 2005 r. Nr 143 poz z 2006 roku: Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. 136 poz. 969 ze zmianami z 2005 r. Nr 143 poz. 327 z 2006 r. Dz. U. Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 216 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz i Nr 179 poz oraz z 2006 r. Nr 245 poz i Nr 249 poz.1825) - Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego leśnego i od nieruchomości naleŝnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Inkasentami podatków o których mowa w 1 ustala się sołtysów Gminy Dźwierzuty. 3. Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanych kwot podatku rolnego leśnego i od nieruchomości upływa w terminie 2 (dwóch) dni roboczych następujących po upływie ustawowych płatności poszczególnych podatków. 4. Za czynności określone w 1 inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych kwot w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Traci moc uchwała Nr XXII/188/01 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sawicki Krzysztof

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r.

UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. UCHWAŁA NR XLVI(331 )2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 7 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej Na podstawie art.18, ust.2, pkt.8, art.40, ust.1,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo