DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD GMIN:"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 18 stycznia 2008 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr IX/36/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr IX/38/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych Nr IX/39/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Nr XIV/68/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr XIV/69/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej Nr XIV/76/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok Nr XIV/77/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr XIV/78/07 Rady Gminy Milki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej Nr XIV/112/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej Nr XII/56/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Nr XII/59/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr XI/185/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr XXIII/119/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Nr IX/67/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia ceny Ŝyta do celów podatku rolnego na 2008 rok

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz Nr IX/68/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr IX/69/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień Nr IX/71/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Nr XIV/71/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok Nr XIV/73/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych Nr XIV/74/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych Nr XIV/75/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na obszarze gminy Łukta Nr XIV/76/07 Rady Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości deklaracji na podatek od nieruchomości danych o nieruchomości danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości informacji w sprawie podatku rolnego deklaracji na podatek rolny danych o nieruchomościach rolnych danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym oraz informacji w sprawie podatku leśnego deklaracji na podatek leśny danych o nieruchomościach leśnych i danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym Nr XII/129/07 Rady Gminy GiŜycko z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wchodzących w skład wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę GiŜycko Nr XXVII/217/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/44/03 Rady Gminy Ełk z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Ełk Nr XXVII/223/07 Rady Gminy Ełk z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/03 Rady Gminy Ełk z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu bibliotece prowadzonej przez Gminę Ełk Nr XI/115/07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 29 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziorany UCHWAŁA Nr IX/35/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Płośnica: 1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 powierzchni 060 zł.

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 241 i 242 2) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni zł. 3) od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego - od 1 powierzchni 015 zł. 4) od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 powierzchni uŝytkowej 052 zł. 5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 powierzchni uŝytkowej 1450 zł w tym: a) od budynków lub ich części związanych z usługami w rolnictwie zajętych na garaŝowanie maszyn rolniczych z wyjątkiem budynków zajętych na garaŝowanie ciągników i przyczep - od 1 powierzchni uŝytkowej 250 zł. 6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 powierzchni uŝytkowej 850 zł. 7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 powierzchni uŝytkowej 320 zł. 8) od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego - od 1 powierzchni uŝytkowej 375 zł z wyjątkiem: a) budynków gospodarczych lub ich części połoŝonych na gruntach siedliskowych - o powierzchni uŝytkowej do 45 - stawka od 1 powierzchni uŝytkowej wynosi 375 zł - o powierzchni uŝytkowej powyŝej 45 - stawka od 1 powierzchni uŝytkowej wynosi 010 zł; 9) od budowli 2% - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 3. Traci moc uchwała Nr III/6//06 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 242 UCHWAŁA Nr IX/36/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 Nr 191 poz Nr 249 poz Nr 245 poz. 1775; z 2007 r. Nr 109 poz. 747) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: 1. ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. Nr 77 poz. 831) z kwoty 5829 zł za 1 q Ŝyta do kwoty 40 zł za 1 q Ŝyta. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz UCHWAŁA Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów cięŝarowych o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł; b) powyŝej 55 tony do 9 ton włącznie zł; c) powyŝej 9 ton do poniŝej 12 ton zł. 2) od samochodów cięŝarowych o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 55 tony włącznie zł; b) powyŝej 55 tony do 9 ton włącznie zł; c) powyŝej 9 ton do poniŝej 12 ton zł. 4) od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 niniejszej uchwały; 5) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego a) od 7 ton do 8 ton włącznie zł; b) powyŝej 8 ton do 10 ton włącznie zł; c) powyŝej 10 ton do poniŝej 12 ton zł. 6) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 7) autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niŝ 30 miejsc zł; b) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Traci moc uchwała Nr XV/36/04 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 243 STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Nie mniej niŝ Mniej niŝ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub Inny system zawieszenia zawieszeniem uznanym za równowaŝne osi jezdnych Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Nie mniej niŝ Mniej niŝ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne osi jezdnych Dwie osie Trzy osie STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/37/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. Liczba osi i dopuszczalna masa Całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych) Nie mniej niŝ Mniej niŝ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym Inne systemy zawieszenia osi lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne jezdnych Jedna oś Dwie osie Trzy osie i więcej

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 244 i UCHWAŁA Nr IX/38/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje: Zwalnia się z podatku od środków transportowych: a) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpoŝarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych b) środki transportowe wykorzystywane przy przewozie uczniów do szkół za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica. 3. Traci moc uchwała Nr XV/36/04 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie wysokości podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 245 UCHWAŁA Nr IX/39/07 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) zarządza się co następuje: 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Płośnicy: 1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów; 2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 245 i 246 4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa określa inkasentów terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 2. Wprowadza się na terenie Gminy Płośnica opłatę od posiadania psów. 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 13 zł od jednego psa Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca w którym okoliczności uzasadniające ten obowiązek Wpłaty opłaty moŝna dokonywać bezpośrednio w kasie lub na konto Urzędu Gminy w Płośnicy. 2. Pobór opłaty moŝe odbywać się równieŝ w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi poszczególnych sołectw. 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego. 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 20% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu. 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie wcześniej jednak niŝ z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Płośnica Konrad Sobiech 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 246 UCHWAŁA Nr XIV/68/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz z póź. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm.) Rada Gminy Stare Juchy uchwala co następuje: 1. Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych: 1. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: Uwzględniając rok produkcji Wyprodukowane: do roku 1990 i po roku ) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł zł 2) powyŝej 55 tony do 90 ton włącznie zł zł 3) powyŝej 9 ton a mniej niŝ 12 ton zł zł 2. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŝszej niŝ 12 ton: a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 13 ton zł 2) nie mniej niŝ 13 ton a mniej niŝ 14 ton zł 3) nie mniej niŝ 14 ton a mniej niŝ 15 ton zł 4) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 18 ton zł. b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 13 ton zł 2) nie mniej niŝ 13 ton a mniej niŝ 14 ton zł 3) nie mniej niŝ 14 ton a mniej niŝ 15 ton zł 4) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 18 ton zł. c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 17 ton zł 2) nie mniej niŝ 17 ton a mniej niŝ 19 ton zł 3) nie mniej niŝ 19 ton a mniej niŝ 21 ton zł 4) nie mniej niŝ 21 ton a mniej niŝ 23 tony zł 5) nie mniej niŝ 23 tony a mniej niŝ 25 ton zł 6) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 26 ton zł. d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych: 1) nie mniej niŝ 15 ton a mniej niŝ 17 ton zł

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz ) nie mniej niŝ 17 ton a mniej niŝ 19 ton zł 3) nie mniej niŝ 19 ton a mniej niŝ 21 ton zł 4) nie mniej niŝ 21 ton a mniej niŝ 23 tony zł 5) nie mniej niŝ 23 tony a mniej niŝ 25 ton zł 6) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 26 ton zł. e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 25 ton zł 2) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 27 ton zł 3) nie mniej niŝ 27 ton a mniej niŝ 29 ton zł 4) nie mniej niŝ 29 ton a mniej niŝ 31 tony zł 5) nie mniej niŝ 31 tony a mniej niŝ 32 ton zł. f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 25 ton zł 2) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 27 ton zł 3) nie mniej niŝ 27 ton a mniej niŝ 29 ton zł 4) nie mniej niŝ 29 ton a mniej niŝ 31 tony zł 5) nie mniej niŝ 31 tony a mniej niŝ 32 ton zł. 3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach: Uwzględniając rok produkcji: Wyprodukowane do roku 1990 i po roku ) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł zł 2) powyŝej 55 tony do 70 ton włącznie zł zł 3) powyŝej 70 ton do 90 ton włącznie zł zł 4) powyŝej 90 ton a mniej niŝ 12 ton zł zł 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów w tonach: a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 31 ton zł 4) nie mniej niŝ 31 ton a mniej niŝ 40 ton zł. b) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25ton a mniej niŝ 31 ton zł 4) nie mniej niŝ 31 ton a mniej niŝ 40 ton zł. c) pojazdów o liczbie 3 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 40 ton zł 2) nie mniej niŝ 40 ton a mniej niŝ 44 ton zł. d) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 40 ton zł 2) nie mniej niŝ 40 ton a mniej niŝ 44 ton zł. 5. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadającym dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: Uwzględniając rok produkcji: Wyprodukowane do roku 1990 i po roku ) od 7.0 ton do 9.0 ton włącznie zł zł 2) powyŝej 9.0 ton a poniŝej 12 ton zł zł 6. O przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25 ton a mniej niŝ 28 ton zł. b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 12 ton a mniej niŝ 18 ton zł 2) nie mniej niŝ 18 ton a mniej niŝ 25 ton zł 3) nie mniej niŝ 25ton a mniej niŝ 28 ton zł. c) posiadających 2 osi jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 28 ton zł 2) nie mniej niŝ 28 ton a mniej niŝ 33 ton zł 3) nie mniej niŝ 33 ton a mniej niŝ 38 ton zł 4) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 tony zł. d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 23 ton a mniej niŝ 28 ton zł 2) nie mniej niŝ 28 ton a mniej niŝ 33 ton zł 3) nie mniej niŝ 33 ton a mniej niŝ 38 ton zł 4) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 tony zł. e) posiadających 3 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 38 ton zł 2) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 ton zł. d) posiadających 3 osie jezdne z innym systemem zawieszenia: 1) nie mniej niŝ 36 ton a mniej niŝ 38 ton zł 2) nie mniej niŝ 38 ton a mniej niŝ 44 ton zł. 7. Od autobusów w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia: Uwzględniając rok produkcji: Wyprodukowane do roku 1990 i po roku ) mniej niŝ 30 miejsc do siedzenia zł zł 2) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc do siedzenia zł zł 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/131/01 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pahl

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz UCHWAŁA Nr XIV/69/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 i art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Ustala się następujące stawki netto opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych zmieszanych świadczonych przez gminę: 1. Za jednorazowe usunięcie odpadów komunalnych z pojemników typu SM 110: - powierzonych przez gminę - 6 zł od jednego pojemnika - własnych właścicieli nieruchomości - 4 zł od jednego pojemnika. 2. Za jednorazowe usunięcie odpadów komunalnych z pojemników typu PA 1100: - powierzonych przez gminę - 40 zł od jednego pojemnika - własnych właścicieli nieruchomości 30 zł od jednego pojemnika. 3. Za usuwanie odpadów komunalnych z pojemników własnych właścicieli nieruchomości innych niŝ wymienione w pkt 1 i 2 dostosowanych do wywozu samochodem 30 zł za 1 m 3 odpadów. 4. Za usuwanie odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych 120 litrowych własnych 3 zł od 1 worka. 5. Za usunięcie odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach typu PA 1100 ustawionych przy budynkach wielorodzinnych - 2 zł od osoby miesięcznie jednak nie więcej niŝ 10 zł miesięcznie. 6. Do stawek opłat określonych w punktach 1-5 doliczony zostanie podatek. 2. Terminy pobierania opłat o których mowa w 1 pkt 1-5 oraz częstotliwość usuwania odpadów określi umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wójtem Gminy. 3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług świadczonych przez gminę lub inny podmiot posiadający zezwolenie lub nie okaŝe dowodu na Ŝądanie Wójta płacenia za składowanie odpadów na gminnym wysypisku obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina pobierając od tych właścicieli nieruchomości opłaty w wysokości określonej w 1 pkt Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów gromadzonych w sposób selektywny odbywa się nieodpłatnie. 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/126/01 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 20 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wysokości stawek opłat za te usługi. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy. 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pahl

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 248 i UCHWAŁA Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej. Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz z 2001 r.; z 2002 r. Dz. U Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) uchwala się co następuje: Ustala się dzienną opłatę targową w wysokości 8 złotych za sprzedaŝ na targowisku miejskim w Tolkmicku. 2. Ustala się dzienną opłatę targową w wysokości 5 złotych za sprzedaŝ na targowiskach wiejskich w Kadynach Pogrodziu Łęczu i Suchaczu Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Inkasentem opłaty targowej w mieście Tolkmicku wyznacza się Panią Urszulę Staszewską. 3. Inkasentami na terenie wsi Kadyn Pogrodzia Łęcza i Suchacza wyznacza się sołtysów. 4. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta w dniu i miejscu dokonywania sprzedaŝy. 5. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta. 3. Za pobór opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 30% pobranej opłaty. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka. 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tolkmicku: Nr III/10/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 164 poz z dnia 17 grudnia 2002 roku). 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Chamczyk 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne. 249 UCHWAŁA Nr XIV/76/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje: 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miłki: 1) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zł 2) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 249 i 250 gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zł 3) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zł 4) od 1 powierzchni uŝytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zł 5) od 1 powierzchni uŝytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego zł 6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 7) od 1 ha gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych zł 8) od 1 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zł 9) od 1 gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego zł z wyjątkiem: a) od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem B" oraz zurbanizowane tereny niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bp" zł b) od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczonych symbolem dr" zł. 2. Traci moc uchwała Nr XI/77/03 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomości. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch 250 UCHWAŁA Nr XIV/77/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje: 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XX/153/04 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 250 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: Stawki podatku od środków transportowych. 1. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 tony i poniŝej 12 ton: a) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł b) powyŝej 55 tony do 90 ton włącznie zł c) powyŝej 90 ton i poniŝej 120 ton zł. Załącznik do uchwały Nr XIV/77/07 Rady Gminy Miłki z dnia 28 listopada 2007 r. 2. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku od środków transportowych (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 60 ton włącznie zł b) powyŝej 60 ton do 90 ton włącznie zł c) powyŝej 90 ton a poniŝej 12 ton zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mnie niŝ mniej niŝ Stawka podatku od środków transportowych (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 250 i Od przyczepy lub naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 70 ton do 90 ton włącznie zł b) powyŝej 90 ton do poniŝej 120 ton zł. 6. Od przyczepy lub naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku od środków transportowych (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Jedna oś Dwie osie Trzy osie Od autobusu w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy: a) mniejszej niŝ 30 miejsc zł b) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł. 251 UCHWAŁA Nr XIV/78/07 Rady Gminy Milki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala co następuje: 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Miłkach: 1) określa wysokość stawek opłaty targowej 2) określa zasady ustalenia i poboru opłaty targowej oraz terminy płatności opłaty targowej 3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów. 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie gminy Miłki w wysokości 1000 zł. 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie moŝe przekroczyć dziennie zł. 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaŝ Ustala się wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 2. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadzają za okresy miesięczne w terminie do 10 dnia kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Miłki. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od głoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Halina Cimoch

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 252 i UCHWAŁA Nr XIV/112/07 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr.23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz i z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz.1337) oraz art. 15 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska w Ornecie uchwala co następuje: 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaŝy na targowisku: 1) od sprzedaŝy z ręki kosza wiadra skrzynki lub bezpośrednio z placu 300 zł 2) od sprzedaŝy ze stoiska zadaszonego 600 zł 3) od sprzedaŝy ze stoiska bez zadaszenia 400 zł 4) od sprzedaŝy z namiotu: - do 6 m² zajmowanej powierzchni targowej 1600 zł - powyŝej 6 m² zajmowanej powierzchni targowej 2500 zł. 5) od sprzedaŝy z: a) samochodu cięŝarowego lub przyczepy o ładowności do 35 tony 1400 zł b) samochodu cięŝarowego lub przyczepy o ładowności powyŝej 35 tony 1800 zł c) ciągnika rolniczego samochodu osobowego i wozu konnego 1200 zł. 2. Termin płatności opłaty targowej przypada na dzień w którym była prowadzona sprzedaŝ. 3. Opłata o której mowa w 1 nie moŝe przekroczyć maksymalnej dziennej stawki określonej na dany rok podatkowy przez Ministra Finansów. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Orneta. 5. Traci moc uchwała Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Uzar 253 UCHWAŁA Nr XII/56/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz Dz. U. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy uchwala co następuje: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: a) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność gminy będące siedzibami zakładów i jednostek organizacyjnych gminy oraz gminnych instytucji kultury oraz budowle i grunty pod budowlami oddane gminnym zakładom i jednostkom organizacyjnym w zarząd o ile nie są we władaniu osób fizycznych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 253 i 254 b) budynki gospodarcze lub ich części stanowiące własność rencistów i emerytów; c) budynki zajęte na potrzeby domów pomocy społecznej oraz na placówki realizujące zadania z zakresu opieki nad ludźmi starszymi i chorymi. 2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują budowli budynków lub ich części i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Traci moc uchwała Nr LIII/233/01 Rady Gminy Wydminy z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Roman Sokalski 254 UCHWAŁA Nr XII/59/07 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271 Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) i art. 10 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy uchwala następujące stawki roczne od środków transportowych: 1. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyŝej 35 tony do 55 ton włącznie zł b) powyŝej 55 ton do 9 ton włącznie zł c) powyŝej 9 ton a poniŝej 12 ton zł. 2. Od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝone Inne systemy zawieszenia osi jezdnych DWIE OSIE TRZY OSIE CZTERY OSIE I WIĘCEJ Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 35 tony do 55 ton włącznie zł b) powyŝej 55 ton do 9 ton włącznie zł c) powyŝej 9 ton a poniŝej 12 ton zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŝszej niŝ 12 ton w zaleŝności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów liczby osi i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku (w złotych) oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne Inne systemy zawieszani a osi jezdnych DWIE OSIE TRZY OSIE

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 254 i Od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŝej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą: a) od 7 ton do 85 ton włącznie zł b) powyŝej 85 tony do 10 ton włącznie zł c) powyŝej 10 ton a poniŝej 12 ton zł. 6. Od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŝszą niŝ 12 ton z wyjątkiem związanych wyłączenie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŝności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niŝ mniej niŝ Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowaŝne inne systemy zawieszenia osi jezdnych JEDNA OŚ DWIE OSIE TRZY OSIE Od autobusu w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia: a) do 15 miejsc (włącznie) zł b) powyŝej 15 miejsc a poniŝej 30 miejsc zł c) równej lub wyŝszej niŝ 30 miejsc zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy. 3. Traci moc uchwała Nr III/11/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku. Przewodniczący Rady Gminy Roman Sokalski 255 UCHWAŁA Nr XI/185/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje: 1. W 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Od samochodów cięŝarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 tony i poniŝej 12 ton ; 2) ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: a) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 256 i UCHWAŁA Nr XXIII/119/07 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 143 poz Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 721 Nr 75 poz. 758 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) Rada Miejska uchwala: 1. Określa się stawki dzienne opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w następującej wysokości: 1) przy sprzedaŝy ze straganu zadaszonego (1 stanowisko 3 mb) zł; 2) przy sprzedaŝy z ławy niezadaszonej (1 stanowisko 3 mb) zł; 3) przy sprzedaŝy ze stołu (1 szt.) zł; 4) przy sprzedaŝy z namiotu (1 stanowisko o powierzchni do 10 m²) zł; 5) przy sprzedaŝy z ręki kosza wiadra skrzynki itp zł; 6) przy sprzedaŝy z samochodu osobowego zł; 7) przy sprzedaŝy z samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 35 ton zł; 8) przy sprzedaŝy z samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 ton zł; przy czym stawka opłaty targowej nie moŝe przekroczyć dziennie wysokości określonej w art. 19 ust. 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 2. W przypadku gdy dla danej sprzedaŝy właściwa jest więcej niŝ jedna stawka opłaty targowej stosuje się stawkę wyŝszą. 3. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn. 4. Traci moc uchwała Nr LVII/366/05 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Uchwała ponadto podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście Kętrzynie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Eugeniusz Tokarzewski 257 UCHWAŁA Nr IX/67/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie obniŝenia ceny Ŝyta do celów podatku rolnego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami: 2002 rok Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz w 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. Nr 136 poz. 969 ze zmianami (2005 r. Dz. U. Nr 143 poz. 1199) Dz. U. Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala: 1. ObniŜa się cenę Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. (M.P. Nr 77 poz. 831) z kwoty 5829 zł do 30 zł za 1 q.

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 257 i 258 Stawki podatku rolnego w 2008 roku wynoszą: A) dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka wynosi równowartość pienięŝną 25 q Ŝyta czyli 7500 zł B) dla 1 ha fizycznego uŝytków rolnych o powierzchni poniŝej 1 ha stawka wynosi równowartość pienięŝną 5 q Ŝyta czyli 150 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki 258 UCHWAŁA Nr IX/68/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami: 2002 rok Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz w 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) art. 5 ust i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych* (1)-niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z r.). 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŝytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zmianami (z 2005 r. Nr 143 poz. 1199) 2006 r. Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) w związku z pkt 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (M.P. Nr 47 poz. 557) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala: 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: I. od budynków lub ich części za 1 metr kwadratowy powierzchni uŝytkowej 1) mieszkalnych 055 zł 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zł w tym: b) budynków wydzierŝawionych od gminy 700 zł. 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 886 zł 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 300 zł 5) budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego 510 zł: w tym: a) od budynków gospodarczych i garaŝy słuŝących osobom fizycznym ich potrzebom bytowym w związku z zajmowanymi mieszkaniami pod warunkiem zamieszkiwania na stałe 390 zł b) budynków rekreacyjnych 637 zł. II. od budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy III. od gruntów za 1 metr kwadratowy powierzchni 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 049 zł w tym: od gruntów wydzierŝawionych od gminy 020 zł. 2) od gruntów pod jeziorami gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne (za 1 hektar fizyczny) 374 zł 3) od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego 015 zł w tym: a) zajętych na ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne 1000 zł

19 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 258 i 259 a) zajętych na prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z art. 1a ust 1 pkt 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 007 zł b) grunty rekreacyjne 035 zł c) grunty sklasyfikowane geodezyjnie symbolem dr 006 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Dźwierzutach Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki 259 UCHWAŁA Nr IX/69/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz w 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) Art. 10 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych* (1) - niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŝenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z r.) 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za uŝytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cięŝarowe (Dz. Urz WE L 187 z r.). Jednolity tekst ustawy z 2006 roku Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zmianami (z 2005 r. Nr 143 poz. 1199) Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz w związku z pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. M.P. Nr 47 poz. 557 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. - MP Nr 76 poz. 813 Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala: 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą I. od samochodu cięŝarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 1) powyŝej 35 tony do 55 tony włącznie zł 2) powyŝej 55 tony do 9 ton włącznie zł 3) powyŝej 9 ton a poniŝej 12 ton zł. II. od samochodu cięŝarowego 2 osiowego o dopuszczalnej masie całkowitej - wszystkie systemy zawieszenia 1) równej 12 ton i poniŝej 14 ton zł 2) równej 14 ton i powyŝej zł. III. od samochodu cięŝarowego 3 i więcej osiowego o dopuszczalnej masie całkowitej - wszystkie systemy zawieszenia 1) równej 12 ton i poniŝej 17 ton zł 2) równej 17 ton i poniŝej 21 ton zł 3) równej 21 ton i poniŝej 25 ton zł 4) równej 25 ton i powyŝej zł. IV. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uŝywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (wszystkie systemy zawieszenia) 1) od 35 tony do 9 ton włącznie zł 2) powyŝej 9 ton i poniŝej 12 ton zł. - liczba osi 2 z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) inne systemy zawieszenia 3) równe 12 ton i poniŝej 18 ton 1) zł 2) zł 4) równe 18 ton a poniŝej 31 ton 1) zł 2) zł 5) równe 31 ton i więcej 1) zł 2) zł - liczba osi 3 z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) inne systemy zawieszenia 6) równe 12 ton a poniŝej 40 ton 1) zł 2) zł 7) równe 40 ton i więcej 1) zł 2) zł V. od przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą oprócz związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1) od 7 ton i poniŝej 12 ton zł

20 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 Poz. 259 i osiowe wszystkie systemy zawieszenia. 2) równe 12 ton i powyŝej zł - 2 osiowe z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) pozostałe systemy zawieszenia 3) równe 12 ton a poniŝej 28 ton 1) zł 2) zł 4) równe 28 ton a poniŝej 33 tony 1) zł 2) zł 5) równe 33 tony a poniŝej 38 ton 1) zł 2) zł 6) równe 38 ton i powyŝej 1) zł 2) zł - 3 osiowe z podziałem na systemy zawieszenia - 1) pneumatyczne lub równowaŝne 2) inne systemy zawieszenia 7) równe 12 ton a poniŝej 38 ton 1) zł 2) zł 8) równe 38 ton i powyŝej 1) zł 2) zł VI. od autobusu w zaleŝności od liczby miejsc do siedzenia 1) mniej niŝ 30 miejsc zł 2) 30 miejsc i więcej zł. 2. Zwalnia się z podatku pojazdy słuŝące organowi samorządu terytorialnego do przewozu dzieci szkolnych. 3. Zwalnia się z podatku samochody cięŝarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyŝej 35 tony a poniŝej 12 ton słuŝące wyłącznie działalności rolniczej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty. 5. Tracą moc uchwały Rady Gminy Dźwierzuty: 1. Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnienia. 2. Nr IV/30/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnienia. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sawicki 260 UCHWAŁA Nr IX/71/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami: 2002 rok Dz. U. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974 Nr 173 poz. 1218) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 zm.: z 2005 r. Nr 143 poz z 2006 roku: Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst z 2006 roku Dz. U. 136 poz. 969 ze zmianami z 2005 r. Nr 143 poz. 327 z 2006 r. Dz. U. Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz.1682 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 216 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz i Nr 179 poz oraz z 2006 r. Nr 245 poz i Nr 249 poz.1825) - Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zarządza się na terenie gminy pobór podatków: rolnego leśnego i od nieruchomości naleŝnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Inkasentami podatków o których mowa w 1 ustala się sołtysów Gminy Dźwierzuty. 3. Termin rozliczenia się inkasentów z zainkasowanych kwot podatku rolnego leśnego i od nieruchomości upływa w terminie 2 (dwóch) dni roboczych następujących po upływie ustawowych płatności poszczególnych podatków. 4. Za czynności określone w 1 inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych kwot w wysokości określonej w załączniku do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Traci moc uchwała Nr XXII/188/01 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Sawicki Krzysztof

U C H W A Ł A Nr 377/05

U C H W A Ł A Nr 377/05 U C H W A Ł A Nr 377/05 Rady Miejskiej w OŜarowie Mazowieckim w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy OŜarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za

- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu Ŝyta za Podatek rolny W 2013 r. podatek rolny wynosi: - 168,75 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 337,50 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/147/07 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 października 2007 r.

Uchwała Nr XVIII/147/07 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 26 października 2007 r. Uchwała Nr XVIII/147/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasto Biłgoraj Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 4219 UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/ 54 /07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII/ 54 /07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII/ 54 /07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 257. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 257. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 257 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4385 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie poboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/653/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIX/653/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIX/653/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIV/119/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2007 r.

Uchwała nr XIV/119/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2007 r. Uchwała nr XIV/119/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2652 UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 11 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r.

Uchwała Nr /XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. 6. Uchwała Nr /XXXII/2013. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/229/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 20 listopada 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/229/2008 Rady Gminy Lubaczów z dnia 20 listopada 2008 r. Uchwała Nr XXVI/229/2008 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XIV/2015 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 67/XIV/2015 RADY GMINY MNIÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 67/XIV/2015 RADY GMINY MNIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/110/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 10 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XVIII/110/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 10 grudnia 2003 r. Uchwała Nr XVIII/110/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 219 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 2383 - Nr XXXIII/291/05 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A ŁA Nr XVIII/105 /2016 R A D Y G M I N Y ZAKRZEWO z dnia 8 listopada 2016 r.

U C H W A ŁA Nr XVIII/105 /2016 R A D Y G M I N Y ZAKRZEWO z dnia 8 listopada 2016 r. U C H W A ŁA Nr XVIII/105 /2016 R A D Y G M I N Y ZAKRZEWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115 Dziennik Urzędowy - 9108 - poz. 2082, 2083 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Marszałek ===================================================================================

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 listopada 2017 r. Poz. 4955 UCHWAŁA NR LIV/263/17 RADY GMINY GRABÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska Projekt z dnia 10 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r. Projekt Numer druku LII/4/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX /542 /2010

Uchwała Nr XLIX /542 /2010 Uchwała Nr XLIX /542 /2010 R a d y M i a s t a G n i e z n a z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie : opłaty targowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na postawie: na 2013 i 2012 rok - Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /... / 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2007 roku

Uchwała Nr... /... / 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2007 roku Projekt Druk nr 181 Uchwała Nr... /... / 2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 252. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 252. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2005 r. Nr 252 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4171 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117 Dziennik Urzędowy - 8188 - poz. 1682, 1683 e) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody wykorzystywane do zadań własnych gminy. 3. 1. Zarządza się pobór

Bardziej szczegółowo

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: UCHWAŁA Nr XXX/196/13 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/2016 RADY GMINY JAKTORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 12 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY WIDAWA r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIASTA BRZEZINY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2014 roku

UCHWAŁA NR /2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2014 roku UCHWAŁA NR /2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 10186 UCHWAŁA Nr XX/95/2012 RADY GMINY LUTOCIN w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/200/13 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. ust.2 pkt 8 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009. Rady Miejskiej w Chełmku. z dnia 19 listopada 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009. Rady Miejskiej w Chełmku. z dnia 19 listopada 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych OA.0007.1.63.2015 Uchwała Nr XI/84/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY SEJNY. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY SEJNY. z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/53/2015 RADY GMINY SEJNY w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA

WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKOWYCH NA 2017 ROK W GMINIE LESZNOWOLA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Uchwała Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/138/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 27 października 2016 roku

Kraków, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/138/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 27 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 6363 UCHWAŁA NR XIII/138/2016 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokosci stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska Projekt z dnia 7 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 3532 UCHWAŁA NR LI/518/14 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku

Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 listopada 2011 r. Uchwała Nr XI/79/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR 96/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 5199 UCHWAŁA NR XX/145/2016 RADY GMINY WIERZCHLAS w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/294/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR L/294/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR L/294/2009 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie U C H W A Ł A... Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia... roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 1 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/290/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 7288 UCHWAŁA NR 92/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 6 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 10877 UCHWAŁA NR XIV/64/14 RADY GMINY W CHLEWISKACH w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/238/12 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/122/2011 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 14 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XX/122/2011 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 14 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XX/122/2011 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 16 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3628 UCHWAŁA NR XIII/128/15 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2536 UCHWAŁA NR XX.109.2016 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 214/XXXI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 listopada 2008 r. Uchwała Nr 214/XXXI/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2009. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok UCHWAŁA Nr /. /16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA z dnia 4 listopada 2016 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2016 RADY GMINY SZASTARKA w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 196 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2488 Nr XXX/252/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 27 października 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 27 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 7 listopada 2017 r. Poz. 2288 UCHWAŁA NR XXX/196/2017 RADY GMINY SIEDLISKO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty na 2018 r.

Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki i opłaty na 2018 r. Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo