Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złote - wydatki w kwocie złote W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 26 roku: - dochodami w kwocie ,84 złotych - wydatkami w kwocie ,91 złotych oraz deficytem w wysokości : ,7 złotych I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe,własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok 1. Dochody własne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z funduszy celowych 3. Subwencja ogólna - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og. -uzupełnienie subw.og , , , , , , Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 62,84 2,65 16,32 3,5 12,75,7 2, , , , 19,77 1,3,4 5. Ogółem dochody ,84 1,% - 1 -

2 Zmiany wprowadzone w dochodach w 26 roku Lp Źródło Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po dochodów XXX/421/25 XXXVI/477/26 Zarządzenie XXXVII/489/26 zmianach 5/ Dochody własne z podatków i opłat z mienia pozostałe dochody 2. Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone 3. Subwencja ogólna część oświatowa część równoważąca 4. Ogółem dochody

3 Lp Źródło dochodów Zmiany w I półroczu Uchwały, zarządzenia podjęte w II półroczu 26 Po zmianach 26 XXXVIIII/ 515/26 Zarz 86/26 XXXIX/ 535/26 Zarz 98/26 Zarz 16/26 II/5/26 Zarz 12/26 Zarz 124/ Dochody własne - z podatków i opłat - z mienia pozostałe dochody 3 Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone - z funduszy celowych 4 Subwencja ogólna - część oświatowa - część równoważąca Uzupełnienie subwencji og 5 Ogółem dochody

4 Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok A. Dochody z opłat i podatków ,71 1. Podatek od nieruchomości ,33 2. Podatek rolny ,19 3. Podatek leśny ,7 4. Podatek od środków transportowych ,34 5. Podatek od działalności gospodarczej ,49 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności ,12 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn ,34 8. Podatek od psów 1 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,49 1. Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezw. na alkohol Rekompensaty utraconych dochodów , , w podatkach i opłatach lokalnych 15. Wpływy z innych lokalnych opłat ,66 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących ,28 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób ,28 prawnych C. Dochody z mienia ,1 1. Wpływy z opłat za zarząd, ,67 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,9 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy ze sprzedaży składników ,44 majątkowych D. Pozostałe dochody ,61 2. Wpływy z usług ,84 3. Wpływy z różnych dochodów ,7 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,73 5. Pozostałe odsetki ,2 6. Grzywny i inne kary pieniężne od ,5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 7. Dochody j.s.t związane z realizacją ,67 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł ,26-4 -

5 9. Wpływy z różnych opłat ,1 1. Wpływy z opłaty produktowej ,2 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny E Subwencja ogólna , F. Dotacje ,23 Dochody ogółem ,84 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26rok Realizacja wykonania dochodów do planu w % 1 Rolnictwo i łowiectwo ,52 78,19 2 Leśnictwo ,82 82,83 6 Transport i łączność ,54 1,1 7 Gospodarka mieszkaniowa ,17 82,45 75 Administracja publiczna ,3 113, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6, ,38 29, ,49 95, Różne rozliczenia ,98 99,29 81 Oświata i wychowanie ,31 98, Pomoc społeczna ,1 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,89 98,91 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport ,84 111,42 Ogółem dochody ,84 96,53 Struktura dochodów według działów i rozdziałów na 26 rok Dział Rozdział Plan Należności Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty ogółem , , , , , ,38 Nadpłaty 15,66 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 351, ,92-5 -

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 19, , ,52 7,56 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 237, , , , ,35 237, , , , , , , , , , , , ,81 ogółem , , , ,81-6 -

7 Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo plan złotych, wykonano ,52 złotych, co stanowi 78,19% planu. Rozdział 195 Pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano ,52 złotych,co stanowi 78,19 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /6 w kwocie złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 1 marca 26 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano ,89 złotych, co stanowi 98,4%planu. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 65. złotych, wykonano ,44 złote, co stanowi 65,48 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości : 2 udziałów w 1/23 cz.każdy dla działki położonej przy ul.rejtana oraz 2/149 cz. dla działki położonej przy ul.rejtana, 1 działki położonej przy ul. Prądzyńskiego, 1 działki położonej przy ul.bora Komorowskiego, 2 działek położonych przy ul.dąbrowskiego, 1 działki położonej przy ul.szarytek, 2 działek położonych w Pętkowie, 3 działek położonych przy ul.westerplatte, 14 działek położonych przy ul.grota Roweckiego, 6 udziałów w 1/6 cz. każdy dla działki położonej przy ul.westerplatte, 7 działek położonych w Słupii Wielkiej, 1 działki położonej w Koszutach, 2 działek położonych przy ul.spacerowej, 1 działki położonej przy ul. Nekielskiej, 2 działek położonych przy ul.kozierowskiego, lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak nabywców na sprzedaż działek położonych w Kijewie pod działalność gospodarczą oraz niskie zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych przez ich najemców. wpływy z różnych opłat w kwocie ,9 złotych stanowią wpłaty dokonane przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku,, Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich w Banku Spółdzielczym. odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 547,1 złotych. Dział 2 Leśnictwo plan 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych co stanowi 82,83% planu. Rozdział 295 pozostała działalność zaplanowano 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych, z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich

8 Dział 6 Transport i łączność plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote, co stanowi 1,1 % planu. Rozdział drogi publiczne gminne plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote tj.1,1 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu,, Budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska ulicy łączącej ul.hallera z ul.topolską nr Z/2.3/I/1.1.1/172/4 w kwocie ,26 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.II /6. środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą,, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Pętkowo, Brodowo, Romanowo, Zmysłowo, Słupia Wielka w kwocie 4.2 złotych zgodnie z umową dofinansowania nr 147/26. inne opłaty i odsetki w kwocie 1.454,28 złotych. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan złotych,wykonano ,17 złotych, co stanowi.82,45 % planu. Rozdział 74 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan złotych wykonano ,75 tj. 86,58% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie ,3 złotych. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno mieszkalnych jak i socjalnych w 26 roku wyniosło ,98 złotych.w związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 532 wezwania do zapłaty zadłużenia, w 7 przypadkach wypowiedziano umowę najmu, 9 spraw skierowano do sądu o eksmisję lokalu, 21 spraw skierowano do sądu o zapłatę długu Rozdział 75- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 72.8 złotych wykonano ,41 złotych, co stanowi 67,25% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 2. złotych, wykonanie ,67 złotych. Zrealizowano wyższe dochody z uwagi na ustalenie opłat rocznych dla nowych użytkowników wieczystych. wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 17.8 złotych, wykonanie ,65 złotych.. Na wyższe wykonanie powyższych dochodów wpływ miało podwyższenie miesięcznych stawek czynszów o stopień inflacji oraz zawarcie nowych umów. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 35. złotych, nie wykonano dochodów, z uwagi na brak kontrahentów zainteresowanych nabyciem działek położonych w Kijewie, inne opłaty i odsetki w kwocie ,9 złotych

9 Dział 75 Administracja publiczna plan złotych, wykonano 45.85,3 złotych, co stanowi 113,57 % planu. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /5. Rozdział 7511 urzędy wojewódzkie plan złotych wykonanie złotych, co stanowi 1, % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania. Rozdział 7523 urzędy gmin plan 18.5 złotych wykonanie 37.74,67 złotych, co stanowi 24, %planu. Tak wysokie wykonanie zostało podyktowane większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu : ogrzewania lokalu Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego ,39 złotych, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych i weksli 4.18,85 złotych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.378,55 złotych, odsetki i inne opłaty 545,88 złotych Rozdział 7595 pozostała działalność plan 23. złotych wykonanie ,36 złotych,co stanowi 117,2 % planu z tytułu : opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu ,99 złotych oraz innych dochodów w kwocie 38.57,37 złotych tj. z tytułu rozliczenia remontu korytarza Urzędu Miejskiego w kwocie ,67 złotych, zapisanego jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dn , kary w kwocie 9.68,4 złotych za niedotrzymanie terminu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,, Orion dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego, oraz inne dochody w kwocie 3.356,3 złotych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan złote, wykonano ,77 złotych, co stanowi 6,64 % planu w tym: Rozdział 7511 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.8 złotych wykonanie 4.747,39 złotych, co stanowi 98,9 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN /5 oraz pisma DKN /5 w wysokości 4.8 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Rozdział wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan złote,wykonano ,38 złotych, co stanowi 58,47 % planu. Plan dochodów został ustalony pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 79-1/

10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.4 złotych wykonanie 9.22,38 złotych tj. 29,15 % planu. Rozdział obrona cywilna plan 4 złotych wykonanie 4 złotych tj1% planu. Plan dochodów został ustalony pismem ZK/V.6/35/2/26 Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 26 roku z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej. Rozdział Straż Miejska plan 4. złotych,wykonano 8.82,38 złotych, co stanowi 22,6 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu : sprzedaży samochodu Seat Cordoba 7.51,88 złotych, mandatów ,5 złotych W 26 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.21 złotych. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na roku wynoszą 2.96,5 złotych. Na wszystkie zaległe mandaty są wystawione tytuły wykonawcze. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan złotych wykonanie złote, co stanowi 116,4 % planu w tym: Rozdział 7561 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5. złotych wykonano ,49 złotych, co stanowi 91,62 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan złotych, wykonano ,67 złotych,co stanowi 94,23% planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,5 Podatek rolny ,32 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,67 Odsetki od nieterminowych wpłat ,53 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , lokalnych Inne wpływy 633,6 Ogółem ,67 Kwotę 24.66, złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 26 roku

11 Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan złotych, wykonano ,74 złotych tj. 95,64 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,83 Podatek rolny ,87 Podatek leśny ,7 Podatek od środków transportowych ,29 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,45 Podatek od spadków i darowizn ,34 Opłata za czynności administracyjne Opłata targowa ,32 Inne opłaty ,45 Odsetki od nieterminowych wpłat ,49 Ogółem ,74 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan złotych, wykonano ,74 złotych,co stanowi 115,78 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy 38. złotych, wykonano ,2 złotych. Realizacja planu w 99,96%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy 55. złotych, wykonano 74.29,49 złotych, co stanowi 128,5 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy 45. złotych, wykonano 76.13,71 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 169,12 % wpływy z różnych opłat w kwocie 15,6 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 64,26 złotych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody w kwocie ,66 stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan złotych wykonanie ,28 złotych złotych, co stanowi 95,12 % planu. Największą pozycją jest realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 13,49% Nie zrealizowano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na znaczne inwestycje poczynione przez osoby prawne i uzyskane z tego tytułu ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym

12 Dochody budżetu Gminy na 26 rok zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 3 pażdziernika 22 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 26 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne Osoby fizyczne 1. Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły Podatek leśny a) lasy do 4 lat b) lasy ochronne 3. Podatek od nieruchomości zakłady pracy chronionej ogółem W roku 26 dokonano umorzeń podatkowych na kwotę ,4 złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 11 79, , Podatek leśny 33, Podatek od środków transportowych , ,5 Podatek od spadków i darowizn 7 71, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 27 84,9 ogółem ,4 Na podstawie uchwały Nr XIV/177/24 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 24 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę , złotych oraz zwolnienia budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę ,52 złote. W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 26 roku wysłano 3.14 upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dokonano 29 wpisów na hipoteki na kwotę ,55 złotych

13 Zaległości podatkowe w 26 roku Tytuł Osoby prawne Osoby fizyczne Karta podatkowa 12 13,61 Podatek od nieruchomości , ,16 Podatek rolny 18 31, ,67 Podatek od środków transportowych , ,49 Podatek leśny 9, Podatek od spadków i darowizn 8 344, Podatek od czynności cywilno-prawnych 519,83 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t na podstawie ,42 odrębnych ustaw Opłata skarbowa 2 399,8 Odsetki od nieterminowych wpłat , ,3 Ogółem , ,28 Dział 758 Różne rozliczenia plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,29 % w tym: Rozdział 7581 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1,2% planu. Rozdział 7582 część podstawowa subwencji ogólnej plan złotych wykonano złotych tj. 1 % na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Rozdział różne rozliczenia finansowe plan 37.8 złotych, wykonano ,98 złotych,co stanowi 72,76 % planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan złotych, wykonano złotych,co stanowi 1,% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dział 81 Oświata i wychowanie plan złote, wykonano ,31 złotych, co stanowi 98,22 % planu w tym: Rozdział 811 szkoły podstawowe plan złotych, wykonano ,71 złotych, co stanowi 47,41% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych i dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne o wartości 1 złotych zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 436/6 i 684/6 oraz na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6. Rozdział 814 przedszkola plan złote, wykonano ,1 złote,co stanowi 11,16% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki w kwocie 213,91 złotych. Rozdział 811 gimnazja plan złotych, wykonano 4.372,5 złotych, co stanowi 15,3 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

14 Rozdział 8195 pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,87 % planu z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 692/6 i 82/6. Dział 852 Pomoc społeczna plan złotych, wykonano ,1 złotych, co stanowi 99,13 % planu Rozdział świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan złotych,wykonano ,21 złotych tj. 99,38% planu. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 19.8, wykonano 19.61,75 złotych, co stanowi 99,4 % planu. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan złotych, wykonano ,42 złotych, co stanowi 99,18 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze. Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan 384.3, wykonano ,6 złotych, co stanowi 99,41 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.7 złotych, wykonano 18.7 złotych, co stanowi 1, % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan złotych, wykonano złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 26 roku. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1, %. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu,,Posiłek dla potrzebujących. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan złotych, wykonano złotych tj. 1, %. Rozdział pomoc materialna dla uczniów plan złotych, wykonano złotych tj. 1, % planu.. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB.I /5, FB.I /6,FB.I /6 i FB.I /6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie

15 przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan złotych, wykonano ,89 złotych, co stanowi 98,91%. Rozdział 91 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 16. złotych, wykonano złotych tj. 226,56% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami. Rozdział 92 gospodarka odpadami plan 38. złotych, wykonano ,35 złotych, co stanowi 138,24 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu administrowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. \ Rozdział 913- Schroniska dla zwierząt wykonano dochody w kwocie 237,55 złotych z tytułu rozliczenia budowy schroniska dla zwierząt w Kijewie. Zadanie to było zapisane jako wydatek niewygasający z upływem roku 25, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dnia r. Rozdział 92 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 7. złotych,wykonano 5.688,2złotych, tj.81,26 % planu z tytułu opłaty produktowej.. Rozdział 995 pozostała działalność plan 1.8. złotych, wykonano ,97 złotych, co stanowi 97, % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 31.7 złotych,wykonanie ,84 złote tj. 111,42 % Uchwałą Nr XXXVII/495/26 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 26 roku dokonano likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 sierpnia 26 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby ,97 złotych, wynajmu Sali przez osoby indywidualne , złotych, wpływy z reklam Pływalnia ,15 złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia , złotych, wynajmu autobusu ,25 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy ,91 złotych, wynajmu sprzętu pływającego... 81, złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia ,64 złotych, wpływy z parkingu złotych, wpływy z refaktur ,7 złotych, inne dochody ,85 złotych

16 II.WYDATKI Wydatki budżetowe na 26 rok przy planie , złotych, wykonano ,91 złotych, co stanowi 9,98 % planu, w tym wydatki majątkowe plan złote, wykonano ,34 złotych, co stanowiło 73,71 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków na 26 rok Wykonanie wydatków w 26 roku Realizacja wydatków do planu 1 Rolnictwo i łowiectwo ,45 51,85% 2 Leśnictwo ,% 6 Transport i łączność ,13 87,73% 7 Gospodarka mieszkaniowa ,34 91,11% 71 Działalność usługowa ,47 9,34% 75 Administracja publiczna ,79 91,96% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6,64% ,66 96,11% ,78 88,22% 757 Obsługa długu publicznego ,34 32,21% 758 Różne rozliczenia 2 81 Oświata i wychowanie ,47 98,21% 851 Ochrona zdrowia , 99,29% 852 Pomoc społeczna ,63 98,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 99,2% 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,34 77,49% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,2 99,51% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,78 98,5% Ogółem dochody ,91 9,98% Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie , , , , , ,7-16 -

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Ogółem wydatki ,

19 Zmiany wprowadzone w wydatkach w 26 roku Dział Treść Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po Rozdział XXX/421/25 zmianach XXXIV/43/26 XXXVI/477/ 5/26 XXXVII/489/26 XXXV/459/ Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 Izby rolnicze Pozostała działalność 2 Leśnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy 614 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność 71 Działalność

20 usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7195 Pozostała działalność Administracja publiczna 7511 Urzędy Wojewódzkie 7522 Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7519 Wybory do rad - gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, - 2 -

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo