Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złote - wydatki w kwocie złote W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 26 roku: - dochodami w kwocie ,84 złotych - wydatkami w kwocie ,91 złotych oraz deficytem w wysokości : ,7 złotych I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe,własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok 1. Dochody własne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z funduszy celowych 3. Subwencja ogólna - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og. -uzupełnienie subw.og , , , , , , Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 62,84 2,65 16,32 3,5 12,75,7 2, , , , 19,77 1,3,4 5. Ogółem dochody ,84 1,% - 1 -

2 Zmiany wprowadzone w dochodach w 26 roku Lp Źródło Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po dochodów XXX/421/25 XXXVI/477/26 Zarządzenie XXXVII/489/26 zmianach 5/ Dochody własne z podatków i opłat z mienia pozostałe dochody 2. Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone 3. Subwencja ogólna część oświatowa część równoważąca 4. Ogółem dochody

3 Lp Źródło dochodów Zmiany w I półroczu Uchwały, zarządzenia podjęte w II półroczu 26 Po zmianach 26 XXXVIIII/ 515/26 Zarz 86/26 XXXIX/ 535/26 Zarz 98/26 Zarz 16/26 II/5/26 Zarz 12/26 Zarz 124/ Dochody własne - z podatków i opłat - z mienia pozostałe dochody 3 Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone - z funduszy celowych 4 Subwencja ogólna - część oświatowa - część równoważąca Uzupełnienie subwencji og 5 Ogółem dochody

4 Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok A. Dochody z opłat i podatków ,71 1. Podatek od nieruchomości ,33 2. Podatek rolny ,19 3. Podatek leśny ,7 4. Podatek od środków transportowych ,34 5. Podatek od działalności gospodarczej ,49 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności ,12 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn ,34 8. Podatek od psów 1 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,49 1. Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezw. na alkohol Rekompensaty utraconych dochodów , , w podatkach i opłatach lokalnych 15. Wpływy z innych lokalnych opłat ,66 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących ,28 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób ,28 prawnych C. Dochody z mienia ,1 1. Wpływy z opłat za zarząd, ,67 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,9 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy ze sprzedaży składników ,44 majątkowych D. Pozostałe dochody ,61 2. Wpływy z usług ,84 3. Wpływy z różnych dochodów ,7 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,73 5. Pozostałe odsetki ,2 6. Grzywny i inne kary pieniężne od ,5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 7. Dochody j.s.t związane z realizacją ,67 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł ,26-4 -

5 9. Wpływy z różnych opłat ,1 1. Wpływy z opłaty produktowej ,2 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny E Subwencja ogólna , F. Dotacje ,23 Dochody ogółem ,84 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26rok Realizacja wykonania dochodów do planu w % 1 Rolnictwo i łowiectwo ,52 78,19 2 Leśnictwo ,82 82,83 6 Transport i łączność ,54 1,1 7 Gospodarka mieszkaniowa ,17 82,45 75 Administracja publiczna ,3 113, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6, ,38 29, ,49 95, Różne rozliczenia ,98 99,29 81 Oświata i wychowanie ,31 98, Pomoc społeczna ,1 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,89 98,91 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport ,84 111,42 Ogółem dochody ,84 96,53 Struktura dochodów według działów i rozdziałów na 26 rok Dział Rozdział Plan Należności Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty ogółem , , , , , ,38 Nadpłaty 15,66 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 351, ,92-5 -

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 19, , ,52 7,56 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 237, , , , ,35 237, , , , , , , , , , , , ,81 ogółem , , , ,81-6 -

7 Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo plan złotych, wykonano ,52 złotych, co stanowi 78,19% planu. Rozdział 195 Pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano ,52 złotych,co stanowi 78,19 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /6 w kwocie złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 1 marca 26 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano ,89 złotych, co stanowi 98,4%planu. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 65. złotych, wykonano ,44 złote, co stanowi 65,48 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości : 2 udziałów w 1/23 cz.każdy dla działki położonej przy ul.rejtana oraz 2/149 cz. dla działki położonej przy ul.rejtana, 1 działki położonej przy ul. Prądzyńskiego, 1 działki położonej przy ul.bora Komorowskiego, 2 działek położonych przy ul.dąbrowskiego, 1 działki położonej przy ul.szarytek, 2 działek położonych w Pętkowie, 3 działek położonych przy ul.westerplatte, 14 działek położonych przy ul.grota Roweckiego, 6 udziałów w 1/6 cz. każdy dla działki położonej przy ul.westerplatte, 7 działek położonych w Słupii Wielkiej, 1 działki położonej w Koszutach, 2 działek położonych przy ul.spacerowej, 1 działki położonej przy ul. Nekielskiej, 2 działek położonych przy ul.kozierowskiego, lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak nabywców na sprzedaż działek położonych w Kijewie pod działalność gospodarczą oraz niskie zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych przez ich najemców. wpływy z różnych opłat w kwocie ,9 złotych stanowią wpłaty dokonane przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku,, Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich w Banku Spółdzielczym. odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 547,1 złotych. Dział 2 Leśnictwo plan 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych co stanowi 82,83% planu. Rozdział 295 pozostała działalność zaplanowano 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych, z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich

8 Dział 6 Transport i łączność plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote, co stanowi 1,1 % planu. Rozdział drogi publiczne gminne plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote tj.1,1 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu,, Budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska ulicy łączącej ul.hallera z ul.topolską nr Z/2.3/I/1.1.1/172/4 w kwocie ,26 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.II /6. środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą,, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Pętkowo, Brodowo, Romanowo, Zmysłowo, Słupia Wielka w kwocie 4.2 złotych zgodnie z umową dofinansowania nr 147/26. inne opłaty i odsetki w kwocie 1.454,28 złotych. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan złotych,wykonano ,17 złotych, co stanowi.82,45 % planu. Rozdział 74 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan złotych wykonano ,75 tj. 86,58% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie ,3 złotych. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno mieszkalnych jak i socjalnych w 26 roku wyniosło ,98 złotych.w związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 532 wezwania do zapłaty zadłużenia, w 7 przypadkach wypowiedziano umowę najmu, 9 spraw skierowano do sądu o eksmisję lokalu, 21 spraw skierowano do sądu o zapłatę długu Rozdział 75- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 72.8 złotych wykonano ,41 złotych, co stanowi 67,25% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 2. złotych, wykonanie ,67 złotych. Zrealizowano wyższe dochody z uwagi na ustalenie opłat rocznych dla nowych użytkowników wieczystych. wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 17.8 złotych, wykonanie ,65 złotych.. Na wyższe wykonanie powyższych dochodów wpływ miało podwyższenie miesięcznych stawek czynszów o stopień inflacji oraz zawarcie nowych umów. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 35. złotych, nie wykonano dochodów, z uwagi na brak kontrahentów zainteresowanych nabyciem działek położonych w Kijewie, inne opłaty i odsetki w kwocie ,9 złotych

9 Dział 75 Administracja publiczna plan złotych, wykonano 45.85,3 złotych, co stanowi 113,57 % planu. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /5. Rozdział 7511 urzędy wojewódzkie plan złotych wykonanie złotych, co stanowi 1, % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania. Rozdział 7523 urzędy gmin plan 18.5 złotych wykonanie 37.74,67 złotych, co stanowi 24, %planu. Tak wysokie wykonanie zostało podyktowane większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu : ogrzewania lokalu Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego ,39 złotych, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych i weksli 4.18,85 złotych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.378,55 złotych, odsetki i inne opłaty 545,88 złotych Rozdział 7595 pozostała działalność plan 23. złotych wykonanie ,36 złotych,co stanowi 117,2 % planu z tytułu : opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu ,99 złotych oraz innych dochodów w kwocie 38.57,37 złotych tj. z tytułu rozliczenia remontu korytarza Urzędu Miejskiego w kwocie ,67 złotych, zapisanego jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dn , kary w kwocie 9.68,4 złotych za niedotrzymanie terminu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,, Orion dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego, oraz inne dochody w kwocie 3.356,3 złotych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan złote, wykonano ,77 złotych, co stanowi 6,64 % planu w tym: Rozdział 7511 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.8 złotych wykonanie 4.747,39 złotych, co stanowi 98,9 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN /5 oraz pisma DKN /5 w wysokości 4.8 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Rozdział wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan złote,wykonano ,38 złotych, co stanowi 58,47 % planu. Plan dochodów został ustalony pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 79-1/

10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.4 złotych wykonanie 9.22,38 złotych tj. 29,15 % planu. Rozdział obrona cywilna plan 4 złotych wykonanie 4 złotych tj1% planu. Plan dochodów został ustalony pismem ZK/V.6/35/2/26 Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 26 roku z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej. Rozdział Straż Miejska plan 4. złotych,wykonano 8.82,38 złotych, co stanowi 22,6 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu : sprzedaży samochodu Seat Cordoba 7.51,88 złotych, mandatów ,5 złotych W 26 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.21 złotych. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na roku wynoszą 2.96,5 złotych. Na wszystkie zaległe mandaty są wystawione tytuły wykonawcze. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan złotych wykonanie złote, co stanowi 116,4 % planu w tym: Rozdział 7561 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5. złotych wykonano ,49 złotych, co stanowi 91,62 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan złotych, wykonano ,67 złotych,co stanowi 94,23% planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,5 Podatek rolny ,32 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,67 Odsetki od nieterminowych wpłat ,53 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , lokalnych Inne wpływy 633,6 Ogółem ,67 Kwotę 24.66, złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 26 roku

11 Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan złotych, wykonano ,74 złotych tj. 95,64 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,83 Podatek rolny ,87 Podatek leśny ,7 Podatek od środków transportowych ,29 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,45 Podatek od spadków i darowizn ,34 Opłata za czynności administracyjne Opłata targowa ,32 Inne opłaty ,45 Odsetki od nieterminowych wpłat ,49 Ogółem ,74 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan złotych, wykonano ,74 złotych,co stanowi 115,78 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy 38. złotych, wykonano ,2 złotych. Realizacja planu w 99,96%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy 55. złotych, wykonano 74.29,49 złotych, co stanowi 128,5 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy 45. złotych, wykonano 76.13,71 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 169,12 % wpływy z różnych opłat w kwocie 15,6 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 64,26 złotych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody w kwocie ,66 stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan złotych wykonanie ,28 złotych złotych, co stanowi 95,12 % planu. Największą pozycją jest realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 13,49% Nie zrealizowano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na znaczne inwestycje poczynione przez osoby prawne i uzyskane z tego tytułu ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym

12 Dochody budżetu Gminy na 26 rok zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 3 pażdziernika 22 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 26 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne Osoby fizyczne 1. Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły Podatek leśny a) lasy do 4 lat b) lasy ochronne 3. Podatek od nieruchomości zakłady pracy chronionej ogółem W roku 26 dokonano umorzeń podatkowych na kwotę ,4 złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 11 79, , Podatek leśny 33, Podatek od środków transportowych , ,5 Podatek od spadków i darowizn 7 71, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 27 84,9 ogółem ,4 Na podstawie uchwały Nr XIV/177/24 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 24 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę , złotych oraz zwolnienia budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę ,52 złote. W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 26 roku wysłano 3.14 upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dokonano 29 wpisów na hipoteki na kwotę ,55 złotych

13 Zaległości podatkowe w 26 roku Tytuł Osoby prawne Osoby fizyczne Karta podatkowa 12 13,61 Podatek od nieruchomości , ,16 Podatek rolny 18 31, ,67 Podatek od środków transportowych , ,49 Podatek leśny 9, Podatek od spadków i darowizn 8 344, Podatek od czynności cywilno-prawnych 519,83 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t na podstawie ,42 odrębnych ustaw Opłata skarbowa 2 399,8 Odsetki od nieterminowych wpłat , ,3 Ogółem , ,28 Dział 758 Różne rozliczenia plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,29 % w tym: Rozdział 7581 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1,2% planu. Rozdział 7582 część podstawowa subwencji ogólnej plan złotych wykonano złotych tj. 1 % na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Rozdział różne rozliczenia finansowe plan 37.8 złotych, wykonano ,98 złotych,co stanowi 72,76 % planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan złotych, wykonano złotych,co stanowi 1,% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dział 81 Oświata i wychowanie plan złote, wykonano ,31 złotych, co stanowi 98,22 % planu w tym: Rozdział 811 szkoły podstawowe plan złotych, wykonano ,71 złotych, co stanowi 47,41% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych i dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne o wartości 1 złotych zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 436/6 i 684/6 oraz na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6. Rozdział 814 przedszkola plan złote, wykonano ,1 złote,co stanowi 11,16% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki w kwocie 213,91 złotych. Rozdział 811 gimnazja plan złotych, wykonano 4.372,5 złotych, co stanowi 15,3 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

14 Rozdział 8195 pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,87 % planu z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 692/6 i 82/6. Dział 852 Pomoc społeczna plan złotych, wykonano ,1 złotych, co stanowi 99,13 % planu Rozdział świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan złotych,wykonano ,21 złotych tj. 99,38% planu. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 19.8, wykonano 19.61,75 złotych, co stanowi 99,4 % planu. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan złotych, wykonano ,42 złotych, co stanowi 99,18 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze. Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan 384.3, wykonano ,6 złotych, co stanowi 99,41 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.7 złotych, wykonano 18.7 złotych, co stanowi 1, % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan złotych, wykonano złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 26 roku. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1, %. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu,,Posiłek dla potrzebujących. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan złotych, wykonano złotych tj. 1, %. Rozdział pomoc materialna dla uczniów plan złotych, wykonano złotych tj. 1, % planu.. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB.I /5, FB.I /6,FB.I /6 i FB.I /6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie

15 przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan złotych, wykonano ,89 złotych, co stanowi 98,91%. Rozdział 91 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 16. złotych, wykonano złotych tj. 226,56% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami. Rozdział 92 gospodarka odpadami plan 38. złotych, wykonano ,35 złotych, co stanowi 138,24 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu administrowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. \ Rozdział 913- Schroniska dla zwierząt wykonano dochody w kwocie 237,55 złotych z tytułu rozliczenia budowy schroniska dla zwierząt w Kijewie. Zadanie to było zapisane jako wydatek niewygasający z upływem roku 25, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dnia r. Rozdział 92 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 7. złotych,wykonano 5.688,2złotych, tj.81,26 % planu z tytułu opłaty produktowej.. Rozdział 995 pozostała działalność plan 1.8. złotych, wykonano ,97 złotych, co stanowi 97, % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 31.7 złotych,wykonanie ,84 złote tj. 111,42 % Uchwałą Nr XXXVII/495/26 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 26 roku dokonano likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 sierpnia 26 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby ,97 złotych, wynajmu Sali przez osoby indywidualne , złotych, wpływy z reklam Pływalnia ,15 złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia , złotych, wynajmu autobusu ,25 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy ,91 złotych, wynajmu sprzętu pływającego... 81, złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia ,64 złotych, wpływy z parkingu złotych, wpływy z refaktur ,7 złotych, inne dochody ,85 złotych

16 II.WYDATKI Wydatki budżetowe na 26 rok przy planie , złotych, wykonano ,91 złotych, co stanowi 9,98 % planu, w tym wydatki majątkowe plan złote, wykonano ,34 złotych, co stanowiło 73,71 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków na 26 rok Wykonanie wydatków w 26 roku Realizacja wydatków do planu 1 Rolnictwo i łowiectwo ,45 51,85% 2 Leśnictwo ,% 6 Transport i łączność ,13 87,73% 7 Gospodarka mieszkaniowa ,34 91,11% 71 Działalność usługowa ,47 9,34% 75 Administracja publiczna ,79 91,96% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6,64% ,66 96,11% ,78 88,22% 757 Obsługa długu publicznego ,34 32,21% 758 Różne rozliczenia 2 81 Oświata i wychowanie ,47 98,21% 851 Ochrona zdrowia , 99,29% 852 Pomoc społeczna ,63 98,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 99,2% 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,34 77,49% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,2 99,51% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,78 98,5% Ogółem dochody ,91 9,98% Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie , , , , , ,7-16 -

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Ogółem wydatki ,

19 Zmiany wprowadzone w wydatkach w 26 roku Dział Treść Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po Rozdział XXX/421/25 zmianach XXXIV/43/26 XXXVI/477/ 5/26 XXXVII/489/26 XXXV/459/ Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 Izby rolnicze Pozostała działalność 2 Leśnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy 614 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność 71 Działalność

20 usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7195 Pozostała działalność Administracja publiczna 7511 Urzędy Wojewódzkie 7522 Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7519 Wybory do rad - gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, - 2 -

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo