Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złote - wydatki w kwocie złote W trakcie realizacji planowany budżet uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zamykając się na dzień 31 grudnia 26 roku: - dochodami w kwocie ,84 złotych - wydatkami w kwocie ,91 złotych oraz deficytem w wysokości : ,7 złotych I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe,własne i inwestycyjne, z funduszy celowych, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok 1. Dochody własne - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z funduszy celowych 3. Subwencja ogólna - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og. -uzupełnienie subw.og , , , , , , Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 62,84 2,65 16,32 3,5 12,75,7 2, , , , 19,77 1,3,4 5. Ogółem dochody ,84 1,% - 1 -

2 Zmiany wprowadzone w dochodach w 26 roku Lp Źródło Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po dochodów XXX/421/25 XXXVI/477/26 Zarządzenie XXXVII/489/26 zmianach 5/ Dochody własne z podatków i opłat z mienia pozostałe dochody 2. Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone 3. Subwencja ogólna część oświatowa część równoważąca 4. Ogółem dochody

3 Lp Źródło dochodów Zmiany w I półroczu Uchwały, zarządzenia podjęte w II półroczu 26 Po zmianach 26 XXXVIIII/ 515/26 Zarz 86/26 XXXIX/ 535/26 Zarz 98/26 Zarz 16/26 II/5/26 Zarz 12/26 Zarz 124/ Dochody własne - z podatków i opłat - z mienia pozostałe dochody 3 Dotacje na zadania bieżące własne - na zadania bieżące zlecone - z funduszy celowych 4 Subwencja ogólna - część oświatowa - część równoważąca Uzupełnienie subwencji og 5 Ogółem dochody

4 Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie 26 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26 rok A. Dochody z opłat i podatków ,71 1. Podatek od nieruchomości ,33 2. Podatek rolny ,19 3. Podatek leśny ,7 4. Podatek od środków transportowych ,34 5. Podatek od działalności gospodarczej ,49 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności ,12 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn ,34 8. Podatek od psów 1 9. Wpływy z opłaty skarbowej ,49 1. Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezw. na alkohol Rekompensaty utraconych dochodów , , w podatkach i opłatach lokalnych 15. Wpływy z innych lokalnych opłat ,66 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących ,28 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób ,28 prawnych C. Dochody z mienia ,1 1. Wpływy z opłat za zarząd, ,67 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,9 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy ze sprzedaży składników ,44 majątkowych D. Pozostałe dochody ,61 2. Wpływy z usług ,84 3. Wpływy z różnych dochodów ,7 4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,73 5. Pozostałe odsetki ,2 6. Grzywny i inne kary pieniężne od ,5 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 7. Dochody j.s.t związane z realizacją ,67 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych żródeł ,26-4 -

5 9. Wpływy z różnych opłat ,1 1. Wpływy z opłaty produktowej ,2 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny E Subwencja ogólna , F. Dotacje ,23 Dochody ogółem ,84 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 26 rok Wykonanie dochodów na 26rok Realizacja wykonania dochodów do planu w % 1 Rolnictwo i łowiectwo ,52 78,19 2 Leśnictwo ,82 82,83 6 Transport i łączność ,54 1,1 7 Gospodarka mieszkaniowa ,17 82,45 75 Administracja publiczna ,3 113, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6, ,38 29, ,49 95, Różne rozliczenia ,98 99,29 81 Oświata i wychowanie ,31 98, Pomoc społeczna ,1 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,89 98,91 środowiska 926 Kultura fizyczna i sport ,84 111,42 Ogółem dochody ,84 96,53 Struktura dochodów według działów i rozdziałów na 26 rok Dział Rozdział Plan Należności Wykonanie Należności pozostałe do zapłaty ogółem , , , , , ,38 Nadpłaty 15,66 15, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 351, ,92-5 -

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 19, , ,52 7,56 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 237, , , , ,35 237, , , , , , , , , , , , ,81 ogółem , , , ,81-6 -

7 Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo plan złotych, wykonano ,52 złotych, co stanowi 78,19% planu. Rozdział 195 Pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano ,52 złotych,co stanowi 78,19 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /6 w kwocie złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 1 marca 26 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano ,89 złotych, co stanowi 98,4%planu. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 65. złotych, wykonano ,44 złote, co stanowi 65,48 % planu. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości : 2 udziałów w 1/23 cz.każdy dla działki położonej przy ul.rejtana oraz 2/149 cz. dla działki położonej przy ul.rejtana, 1 działki położonej przy ul. Prądzyńskiego, 1 działki położonej przy ul.bora Komorowskiego, 2 działek położonych przy ul.dąbrowskiego, 1 działki położonej przy ul.szarytek, 2 działek położonych w Pętkowie, 3 działek położonych przy ul.westerplatte, 14 działek położonych przy ul.grota Roweckiego, 6 udziałów w 1/6 cz. każdy dla działki położonej przy ul.westerplatte, 7 działek położonych w Słupii Wielkiej, 1 działki położonej w Koszutach, 2 działek położonych przy ul.spacerowej, 1 działki położonej przy ul. Nekielskiej, 2 działek położonych przy ul.kozierowskiego, lokali mieszkalnych i wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na brak nabywców na sprzedaż działek położonych w Kijewie pod działalność gospodarczą oraz niskie zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych przez ich najemców. wpływy z różnych opłat w kwocie ,9 złotych stanowią wpłaty dokonane przez mieszkańców gminy, którzy przystąpili do programu budowy oczyszczalni ścieków. Środki te zgromadzono na rachunku,, Gminnego Społecznego Komitetu Uzbrajania Terenów Wiejskich w Banku Spółdzielczym. odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 547,1 złotych. Dział 2 Leśnictwo plan 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych co stanowi 82,83% planu. Rozdział 295 pozostała działalność zaplanowano 3. złotych, wykonano 2.484,82 złotych, z tytułu wpływów za dzierżawę obiektów łowieckich

8 Dział 6 Transport i łączność plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote, co stanowi 1,1 % planu. Rozdział drogi publiczne gminne plan złotych, wykonano 1.5.7,54 złote tj.1,1 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu,, Budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta Środa Wielkopolska ulicy łączącej ul.hallera z ul.topolską nr Z/2.3/I/1.1.1/172/4 w kwocie ,26 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.II /6. środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą,, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb : Pętkowo, Brodowo, Romanowo, Zmysłowo, Słupia Wielka w kwocie 4.2 złotych zgodnie z umową dofinansowania nr 147/26. inne opłaty i odsetki w kwocie 1.454,28 złotych. Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa plan złotych,wykonano ,17 złotych, co stanowi.82,45 % planu. Rozdział 74 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan złotych wykonano ,75 tj. 86,58% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w kwocie ,3 złotych. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno mieszkalnych jak i socjalnych w 26 roku wyniosło ,98 złotych.w związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 532 wezwania do zapłaty zadłużenia, w 7 przypadkach wypowiedziano umowę najmu, 9 spraw skierowano do sądu o eksmisję lokalu, 21 spraw skierowano do sądu o zapłatę długu Rozdział 75- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 72.8 złotych wykonano ,41 złotych, co stanowi 67,25% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan 2. złotych, wykonanie ,67 złotych. Zrealizowano wyższe dochody z uwagi na ustalenie opłat rocznych dla nowych użytkowników wieczystych. wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan 17.8 złotych, wykonanie ,65 złotych.. Na wyższe wykonanie powyższych dochodów wpływ miało podwyższenie miesięcznych stawek czynszów o stopień inflacji oraz zawarcie nowych umów. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 35. złotych, nie wykonano dochodów, z uwagi na brak kontrahentów zainteresowanych nabyciem działek położonych w Kijewie, inne opłaty i odsetki w kwocie ,9 złotych

9 Dział 75 Administracja publiczna plan złotych, wykonano 45.85,3 złotych, co stanowi 113,57 % planu. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /5. Rozdział 7511 urzędy wojewódzkie plan złotych wykonanie złotych, co stanowi 1, % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania. Rozdział 7523 urzędy gmin plan 18.5 złotych wykonanie 37.74,67 złotych, co stanowi 24, %planu. Tak wysokie wykonanie zostało podyktowane większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu : ogrzewania lokalu Salon Sprzedaży Idea i Biblioteki, najmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego ,39 złotych, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych i weksli 4.18,85 złotych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6.378,55 złotych, odsetki i inne opłaty 545,88 złotych Rozdział 7595 pozostała działalność plan 23. złotych wykonanie ,36 złotych,co stanowi 117,2 % planu z tytułu : opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu ,99 złotych oraz innych dochodów w kwocie 38.57,37 złotych tj. z tytułu rozliczenia remontu korytarza Urzędu Miejskiego w kwocie ,67 złotych, zapisanego jako wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dn , kary w kwocie 9.68,4 złotych za niedotrzymanie terminu umowy przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe,, Orion dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego, oraz inne dochody w kwocie 3.356,3 złotych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan złote, wykonano ,77 złotych, co stanowi 6,64 % planu w tym: Rozdział 7511 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 4.8 złotych wykonanie 4.747,39 złotych, co stanowi 98,9 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN /5 oraz pisma DKN /5 w wysokości 4.8 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Rozdział wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan złote,wykonano ,38 złotych, co stanowi 58,47 % planu. Plan dochodów został ustalony pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie znak DKN 79-1/

10 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 4.4 złotych wykonanie 9.22,38 złotych tj. 29,15 % planu. Rozdział obrona cywilna plan 4 złotych wykonanie 4 złotych tj1% planu. Plan dochodów został ustalony pismem ZK/V.6/35/2/26 Wydziału Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 26 roku z przeznaczeniem na realizację zadań obrony cywilnej. Rozdział Straż Miejska plan 4. złotych,wykonano 8.82,38 złotych, co stanowi 22,6 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu : sprzedaży samochodu Seat Cordoba 7.51,88 złotych, mandatów ,5 złotych W 26 roku wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1.21 złotych. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na roku wynoszą 2.96,5 złotych. Na wszystkie zaległe mandaty są wystawione tytuły wykonawcze. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan złotych wykonanie złote, co stanowi 116,4 % planu w tym: Rozdział 7561 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 5. złotych wykonano ,49 złotych, co stanowi 91,62 % planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan złotych, wykonano ,67 złotych,co stanowi 94,23% planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,5 Podatek rolny ,32 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,5 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,67 Odsetki od nieterminowych wpłat ,53 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach , lokalnych Inne wpływy 633,6 Ogółem ,67 Kwotę 24.66, złotych stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 26 roku

11 Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan złotych, wykonano ,74 złotych tj. 95,64 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości ,83 Podatek rolny ,87 Podatek leśny ,7 Podatek od środków transportowych ,29 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,45 Podatek od spadków i darowizn ,34 Opłata za czynności administracyjne Opłata targowa ,32 Inne opłaty ,45 Odsetki od nieterminowych wpłat ,49 Ogółem ,74 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan złotych, wykonano ,74 złotych,co stanowi 115,78 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy 38. złotych, wykonano ,2 złotych. Realizacja planu w 99,96%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy 55. złotych, wykonano 74.29,49 złotych, co stanowi 128,5 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy 45. złotych, wykonano 76.13,71 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 169,12 % wpływy z różnych opłat w kwocie 15,6 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 64,26 złotych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dochody w kwocie ,66 stanowią wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan złotych wykonanie ,28 złotych złotych, co stanowi 95,12 % planu. Największą pozycją jest realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w 13,49% Nie zrealizowano dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na znaczne inwestycje poczynione przez osoby prawne i uzyskane z tego tytułu ulgi inwestycyjne w podatku dochodowym

12 Dochody budżetu Gminy na 26 rok zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 3 pażdziernika 22 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 26 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne Osoby fizyczne 1. Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły Podatek leśny a) lasy do 4 lat b) lasy ochronne 3. Podatek od nieruchomości zakłady pracy chronionej ogółem W roku 26 dokonano umorzeń podatkowych na kwotę ,4 złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 11 79, , Podatek leśny 33, Podatek od środków transportowych , ,5 Podatek od spadków i darowizn 7 71, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 27 84,9 ogółem ,4 Na podstawie uchwały Nr XIV/177/24 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 24 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę , złotych oraz zwolnienia budowli związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na kwotę ,52 złote. W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w 26 roku wysłano 3.14 upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dokonano 29 wpisów na hipoteki na kwotę ,55 złotych

13 Zaległości podatkowe w 26 roku Tytuł Osoby prawne Osoby fizyczne Karta podatkowa 12 13,61 Podatek od nieruchomości , ,16 Podatek rolny 18 31, ,67 Podatek od środków transportowych , ,49 Podatek leśny 9, Podatek od spadków i darowizn 8 344, Podatek od czynności cywilno-prawnych 519,83 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t na podstawie ,42 odrębnych ustaw Opłata skarbowa 2 399,8 Odsetki od nieterminowych wpłat , ,3 Ogółem , ,28 Dział 758 Różne rozliczenia plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,29 % w tym: Rozdział 7581 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1,2% planu. Rozdział 7582 część podstawowa subwencji ogólnej plan złotych wykonano złotych tj. 1 % na uzupełnienie dochodów gminy ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Rozdział różne rozliczenia finansowe plan 37.8 złotych, wykonano ,98 złotych,co stanowi 72,76 % planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan złotych, wykonano złotych,co stanowi 1,% części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Dział 81 Oświata i wychowanie plan złote, wykonano ,31 złotych, co stanowi 98,22 % planu w tym: Rozdział 811 szkoły podstawowe plan złotych, wykonano ,71 złotych, co stanowi 47,41% planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych i dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych obejmującej podręczniki szkolne o wartości 1 złotych zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 436/6 i 684/6 oraz na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6. Rozdział 814 przedszkola plan złote, wykonano ,1 złote,co stanowi 11,16% planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz odsetki w kwocie 213,91 złotych. Rozdział 811 gimnazja plan złotych, wykonano 4.372,5 złotych, co stanowi 15,3 % planu. Otrzymano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

14 Rozdział 8195 pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 99,87 % planu z tytułu dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6, 692/6 i 82/6. Dział 852 Pomoc społeczna plan złotych, wykonano ,1 złotych, co stanowi 99,13 % planu Rozdział świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan złotych,wykonano ,21 złotych tj. 99,38% planu. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 19.8, wykonano 19.61,75 złotych, co stanowi 99,4 % planu. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan złotych, wykonano ,42 złotych, co stanowi 99,18 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze. Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan 384.3, wykonano ,6 złotych, co stanowi 99,41 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 18.7 złotych, wykonano 18.7 złotych, co stanowi 1, % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan złotych, wykonano złotych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego F.B.I /6 z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 26 roku. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 1, %. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się odpłatność za świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz osób dla których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji Rządowego Programu,,Posiłek dla potrzebujących. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan złotych, wykonano złotych tj. 1, %. Rozdział pomoc materialna dla uczniów plan złotych, wykonano złotych tj. 1, % planu.. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego FB.I /5, FB.I /6,FB.I /6 i FB.I /6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie

15 przedmiotowej i pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan złotych, wykonano ,89 złotych, co stanowi 98,91%. Rozdział 91 gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 16. złotych, wykonano złotych tj. 226,56% planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z podpisanymi umowami. Rozdział 92 gospodarka odpadami plan 38. złotych, wykonano ,35 złotych, co stanowi 138,24 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu administrowania Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. \ Rozdział 913- Schroniska dla zwierząt wykonano dochody w kwocie 237,55 złotych z tytułu rozliczenia budowy schroniska dla zwierząt w Kijewie. Zadanie to było zapisane jako wydatek niewygasający z upływem roku 25, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/423/25 z dnia r. Rozdział 92 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 7. złotych,wykonano 5.688,2złotych, tj.81,26 % planu z tytułu opłaty produktowej.. Rozdział 995 pozostała działalność plan 1.8. złotych, wykonano ,97 złotych, co stanowi 97, % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 31.7 złotych,wykonanie ,84 złote tj. 111,42 % Uchwałą Nr XXXVII/495/26 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 26 roku dokonano likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z dniem 1 sierpnia 26 roku utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby ,97 złotych, wynajmu Sali przez osoby indywidualne , złotych, wpływy z reklam Pływalnia ,15 złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia , złotych, wynajmu autobusu ,25 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy ,91 złotych, wynajmu sprzętu pływającego... 81, złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia ,64 złotych, wpływy z parkingu złotych, wpływy z refaktur ,7 złotych, inne dochody ,85 złotych

16 II.WYDATKI Wydatki budżetowe na 26 rok przy planie , złotych, wykonano ,91 złotych, co stanowi 9,98 % planu, w tym wydatki majątkowe plan złote, wykonano ,34 złotych, co stanowiło 73,71 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków na 26 rok Wykonanie wydatków w 26 roku Realizacja wydatków do planu 1 Rolnictwo i łowiectwo ,45 51,85% 2 Leśnictwo ,% 6 Transport i łączność ,13 87,73% 7 Gospodarka mieszkaniowa ,34 91,11% 71 Działalność usługowa ,47 9,34% 75 Administracja publiczna ,79 91,96% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 6,64% ,66 96,11% ,78 88,22% 757 Obsługa długu publicznego ,34 32,21% 758 Różne rozliczenia 2 81 Oświata i wychowanie ,47 98,21% 851 Ochrona zdrowia , 99,29% 852 Pomoc społeczna ,63 98,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,76 99,2% 9 Gospodarka komunalna i ochrona ,34 77,49% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,2 99,51% narodowego 926 Kultura fizyczna i sport ,78 98,5% Ogółem dochody ,91 9,98% Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie , , , , , ,7-16 -

17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Ogółem wydatki ,

19 Zmiany wprowadzone w wydatkach w 26 roku Dział Treść Uchwała Uchwały i zarządzenia podjęte w I półroczu 26 roku Po Rozdział XXX/421/25 zmianach XXXIV/43/26 XXXVI/477/ 5/26 XXXVII/489/26 XXXV/459/ Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 Izby rolnicze Pozostała działalność 2 Leśnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 6 Transport i łączność 64 Lokalny transport zbiorowy 614 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 7 Gospodarka mieszkaniowa 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność 71 Działalność

20 usługowa 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7195 Pozostała działalność Administracja publiczna 7511 Urzędy Wojewódzkie 7522 Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7519 Wybory do rad - gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, - 2 -

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo