Zarządzenie Nr 16/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 16/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC). Działając na podstawie Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK), Pisma DRPK,W-38/2012/BOL ustalam następujące składki taryfowe, znizki/zwyżki składki bazowej i należnej oraz inne zasady zawierania umów w odniesieniu do ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK). Słowniczek pojęć 1. Centrum Produktowe - Centrum Produktowe właściwe dla siedziby agenta/miejsca pracy pracownika WARTY. 2. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem okres posiadania uprawnień obliczany jest analogicznie jak Wiek WłaścicielaltJżytkownika pojazdu oraz dziecka. 3. Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym osoba kierująca pojazdem, inna niż Właściciel i Użytkownik pojazdu, która nie ukończyła 25 roku życia lub osoba, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niż 3 lata, 4. Sprzedawca osoba związana z WARTĄ umową na podstawie, której dokonuje sprzedaży ubezpieczeń (agent ubezpieczeniowy, dealer/doradca, pracownik WARTY). 5. WARTA - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S A. 6. Wiek Właściciela/Użytkownika (Klienta) pojazdu oraz dziecka - wiek Właściciela/Użytkownika pojazdu/dziecka oblicza się według daty urodzenia biorąc pod uwagę dzień, miesiąc i rok, przyjmując, że w dniu rocznicy urodzin osoba ta ma ukończony dany rok Przy wyliczaniu wieku osoby przyjmuje się datę początku ochrony ubezpieczeniowej Zakres stosowania 1 Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia OC zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, a w przypadku Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) takze do umów wznawianych w ramach Małej Floty, w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na obszarze województwa śląskiego zastrzeżeniem ust W przypadku pojazdów nie zarejestrowanych do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby (na terytorium RP) Właściciela pojazdu 3. W przypadku ubezpieczenia granicznego, do umow ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zawierania umowy ubezpieczenia

2 4. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu/kredytu, zarejestrowanych na terytorium RP i użytkowanych poza miejscem rejestracji, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby Użytkownika. We Wniosku o ubezpieczenie i polisie niezbędne jest podanie danych Właściciela (leasingodawcy/kredytodawcy) i Użytkownika pojazdu. 5. W pozostałych, nie wymienionych w ust. 1-4 przypadkach, taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określa centrum Produktowe właściwe dla siedziby sprzedawcy WARTY. Składki taryfowe 1. Wysokość składek taryfowych za 1 2-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr I do niniejszego Zarządzenia. 2. Wysokość składek taryfowych za 1 2-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych innych niż osobowe zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Wysokość składek taryfowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą wjeżdżających na terytorium RP bez ważnego ubezpieczenia OC lub zawierających umowę na terytorium RP, w miejscu innym niż granica Państwa (Ubezpieczenie Graniczne) określa Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 5. Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe. dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. Określanie statusu umowy 1, Zastosowanie właściwego sposobu taryfikacji (umowa nowa lub wznowienie w ramach SOWA) uzaleznione jest od prawidłowego zidentyfikowania statusu umowy (Umowa Wznowiona / Nowa) w oparciu o informacje podane w tym zakresie we wniosku o ubezpieczenie OC. 2 W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak SOFS (duże floty) pakiety dealerskie i inne umowy generalne. należy przyjmowac status umowy NOWA determinujący możliwą do zastosowania ściezkę taryfikacji indywidualnej. 3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak Lokalne Programy Samochodowe, Małe Floty nalezy przyjmować status umowy WZNOWlONA determinujący konieczność zastosowania Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA) Status ten jest dostepny o ile spełnione są warunki i ramy czasowe, j okres przerwy pomiedzy data końca obowiązywania poprzedniej umowy a początkiem okresu ubezp kolejnej umowy jest nie dłuższy niz 30 dni 5. W przypadku umów wznawianych (z mocy Ustawy) po sprzedazy pojazdu w okresie obowiązywania umowy poprzedniej, nalezy przyjmować status umowy NOWA niezaleznie od 2

3 tego czy poprzednia umowa OC była rekalkulowana, czy też nie, determinujące możliwą do zastosowania ścieżkę taryfikacji indywidualnej. Korekty składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów OC 1. Ustalenie uprawnień do korekty bonus-malus (zniżka/zwyżka za liczbę szkód w okresie ostatnich 36 miesięcy z umów ubezpieczenia OC, w których Właściciel/Użytkownik ubezpieczanego pojazdu występował jako Właściciel/Użytkownik pojazdów, jak i umów ubezpieczenia OC pojazdów, których nie był Właścicielem/Użytkownikiem i kierował tymi pojazdami w momencie powstania szkody OC) i zwyżki za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie lub załączniku do wniosku o ubezpieczenie Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (druk WARTA Bl 342). 2. Każdy z Właścicieli/Użytkowników deklaruje swoją liczbę szkód i okres posiadania umów wysokość zniżek/zwyżek zastosowanych w umowie określa się według zasady najwyzszego ryzyka najniższa zniżka i najwyższa zwyżka. 3. W przypadku gdy jednym ze Współwłaścicieli pojazdu jest bank kredytujący jego zakup, warunki doi szkód i umów dotyczą tylko pozostałych Współwłaścicieli. 4. Wysokość zniżek/zwyżek bonus-malus OC w zależności od liczby szkód wynosi: iczba szkód z OC w okresie Zniżka / Zwyżka ostatnich 36 m-cy O -60% I -40% 2 +50% 3 i więcej +200% 5. Wysokość zwyżek za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zależności od długości okresu posiadania umów wynosi. 1) Dla osób fizycznych. które ukończyły 30 lat Osoba fizyczne - ukończone 30 lat Zwyżka posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach Brak (ponizej 12 m-cy) +50% 1 rok (poniże; 24 m-cy) +30% 2 lata (poniżej 36 m-cy) 0% 3 lata (36 m-cy) 0% 2) Dla osob fizycznych, które nie ukonczyły 30 roku zycia innych podmiotów Osoba fizyczna ponizej 30 lat lub inny podmio Zwyzka posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach Brak(ponżejl2mcy) +150 I 1 rok (poniżej 24 m cy) lata poniże; 36 m cy) O 3 lata (36 m cy) OC 6. Okres posiadania umów określa się jako łączną liczbę dni w okresie 36 miesięcy, w których klient posiadał ochronę z ubezpieczenia OC 7. W odniesieniu do zwyżki za okres posiadania umów ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia w WARCIE, w których klient

4 występował. jako Właściciel/Użytkownik pojazdów. dopuszcza się tolerancję w ustalaniu długości tego okresu, w wysokości: 1> 30 dni gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 1 rok lub 2 lata, 2) 90 dni - gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 3 lata. 8. W przypadku umów zawieranych przez obcokrajowców (Właściciel/Użytkownik) przyjmuje się wysokości zwyżek zgodnie z ust. 4 i 5. Jednocześnie zniżki składki ustalone zgodnie z ust. 4 nie mają zastosowania. W przypadkach szczególnych, odstępstwo od tej zasady wymaga zgody Centrum Produktowego. 9. Informacje na temat historii szkodowej i okresu posiadania umów służące do określenia wysokości zniżek i zwyżek, o których mowa w ust. 1 podane przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. I pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 10. Zasady ogólne korzystania z korekt z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów: 1> prawo do zniżek lub zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów nie przechodzi na nowego Właśdciela/Użytkownika pojazdu. 2) system zniżek oraz zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów ubezpieczenia ma zastosowanie w przypadku ubezpieczenia wszystkich rodzajów pojazdów. 11. Przy określaniu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC nie uwzględnia się szkód: 1) zamkniętych (bez wypłaty odszkodowania), gdy wszyscy poszkodowani zrezygnowali w całości ze swoich roszczeń odszkodowawczych albo zakończonych odmową wypłaty odszkodowania w związku ze stwierdzonym brakiem odpowiedzialności za szkodę. 2) wyrządzonych po dniu zbycia pojazdu mechanicznego w odniesieniu do zbywcy pojazdu, o ile nie był kierującym pojazdem sprawcy w momencie wyrządzenia szkody, 3) wyrządzonych przez kierującego. który wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa. 4) z ubezpieczenia Zielona Karta (ZK). 12. W odniesieniu do małżonków będących współwłaścicielami lub Użytkownikami ubezpieczanego pojazdu uznaje się jako wspólny okres posiadania umów przez jednego z małżonków na podstawie oznaczenia w umowie iż Właściciele/Użytkownicy pojazdu są małżonkami. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) 1. Dla Klientów wznawiających zawarte w WARCIE umowy ubezpieczenia OC wprowadza się System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC). 2. Składkę należną w ramach SOWA OC stanowi kwota zawarta w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC, skorygowana o ewentualne zwyżki składki z tytułu podwyższenia ryzyka lub płatności ratalnej określone w ust. 7 i Taryfikacja składki należnej w ramach SOWA OC dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów. 4. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) obowiązuje także przy wznawianiu umów zawartych w ramach Lokalnych Programów Samochodowych (LPS) i na warunkach systemu Mała Flota, przy czym w takich umowach wznowionych zastosowanie mają symbole statystyczne wg taryfikacji indywidualnej (dla LPS) i wg Małej Floty (dla umów zawartych w ramach odnowionej umowy generalnej Mała Flota). 5. Wprowadza się 3 warianty SOWA: 1) SOWA OC O stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/Użytkownikami pojazdów. którzy BEZSZKODOWO kontynuują daną umowę. 2) SOWA OC A - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/Użytkownikami pojazdów, którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia w okresie ostatnich 12 mies. zaistniała jedna szkoda ze wznawianej urnowy 3) SOWA OC B - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/Użytkownikami pojazdów którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia i w okresie ostatnich 12 mies zaistniały co najmniej dwie szkody ze wznawianej umowy. 6. Szczegółowe zasady stosowania taryfikacji SOWA OC: 1) zastosowanie SOWA OC możliwe jest tylko przy wznowieniach umów ubezpieczenia OC w WARCIE, zgodnie z 2 ust. 8 Taryfy Składek OC, 4

5 2) ustalenie prawa do zastosowania w danej umowie właściwego wariantu SOWA OC następuje na podstawie informacji zawartych w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC oraz na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie Klienta, w tym także o liczbie szkód z umowy OC w ostatnich 12 miesiącach ubezpieczenia. 7. Rozszerzenia / zawężenia umów SOWA OC: 1) w razie zwiększenia ryzyka w umowie wznawianej wg SOWA 0: a) upoważnienie osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, b) ryzyka dodatkowe (naukę jazdy. wykorzystywanie pojazdu, jako rekwizytu, wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych, wyścigowych i konkursowych, zarobkowy wynajem pojazdu), c) użytek zawodowy/zarobkowy (dotyczy taxi osoby fizycznej). składkę należną ustaloną zgodnie z SOWA należy powiększyć o zwyżki składki z tego tytułu wynikające z obowiązującej Taryfy Składek, proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy. 2) w razie zawężenia umowy o wyłączenie upoważnienia osoby o zwiększonym ryzyku (tylko przy zawarciu umowy), składkę należną należy pomniejszyć o 9% zniżkę składki, 3) jeżeli rozszerzenie / zawężenie następuje w trakcie trwania umowy to dopłatę składki z tego tytułu należy ustalić proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy, 4) W razie zmiany ryzyka w umowie wznawianej o zmianę miejsca zarejestrowania pojazdu, rodzaju pojazdu i zmianę współwłaściciela pojazdu przysługuje taryfikacja wg SOWA bez korekty składki. 8. Do taryfikacji składki dokonywanej w oparciu o SOWA OC nie mają zastosowania jakiekolwiek zniżki składki z zastrzeżeniem uprawnień sprzedawcy do stosowania zniżki kwotowej Budżet zniżek. 9. Do składki ustalonej wg SOWA OC stosuje się 5% zwyżkę składki z tytułu płatności ratalnej. gdy: 1) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z jednorazowej na 2 lub 4 raty, 2) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z 2 na 4 raty. 10, System Ochrony Wznowień Agenta SOWA OC wprowadzany jest. jako promocja dla klientów wznawiających umowy ubezpieczenia OC w WARCIE. Zwyżki I zniżki składki Wysokość zwyzek i zniżek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania określa Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia Składka minimalna 1. Składka minimalna za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC wynosi 25% składki bazowej. nie mniej jednak niz 20 zł w przypadku umów 12-miesięcznych zarówno nowych i wznowionych, z zastrzezeniem ust. 2 W przypadku opłaty składki w ratach minimalna kwota raty wynosi 20 zł 2 Kwoty składek minimalnych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC dla pojazdów z grup taryfowych 85. D. E1-E4. ES i FI wynoszą 1) dla B5: 7.OOO00 zł (nie dotyczy wznowień umów przeprowadzanych w ramach systemu SOWA), 2) dla D: 50 zł, 3) dla E1-E4: 45zł, 4) dla E6:55zl 5) dla FI : 55 zł. 3. Dopuszcza się możliwość obnizenia progu składki minimalnej do 20% składki bazowej w przypadku zastosowanie określonych w Załączniku nr 6 znizek składki. których definicja 5

6 dopuszcza obniżenie progu, z zastrzeżeniem, że składka minimalna nie może przekroczyć kwotowego progu określonego w ust. 1 i Składki minimalne za ubezpieczenie krótkoterminowe dla pojazdów mechanicznych nabytych i zarejestrowanych za granicą, dla których państwem umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska (nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie przez jego nabywcę) odpowiadają kwotom składek taryfowych za ubezpieczanie graniczne określonym w zał nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Odroczenie terminu płatności 1. W przypadku zawierania 12miesięcznej umowy ubezpieczenia na podstawie Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia i wg SOWA istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składki/pierwszej raty składki do 14 dni. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest łącznie z ubezpieczeniem AC, wówczas odroczenie płatności składki/pierwszej raty składki OC musi być zgodne z zasadami określonymi w obowiązującym na dzień zawarcia umowy Zarządzeniu Dyrektora Centrum Produktowego w sprawie Taryfy Składek oraz zasad zawierania umów: ACS i ACK 3. Jeśli jako Ubezpieczający w umowie występuje obcokrajowiec, wówczas nie ma możliwości odraczania płatności składki. a cała należna składka winna być inkasowana jednorazowo w chwili zawierania umowy (gotówka/karta). Pozostałe zasady io Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Flot samochodowych oraz programu dla Małych Flot. 2. Zastosowanie Taryfy Składek OC oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia określonych w niniejszym Zarządzeniu, dla właścicieli, którzy ubezpieczają w WARCIE powyżej 10 pojazdów wymaga pisemnej zgody Centrum Produktowego właściwego dla siedziby sprzedawcy TUiR WARTA SA. 3 W przypadku samochodów osobowych będących własnością osób prawnych, a jednocześnie, gdy: 1) Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa I bank kredytujący jego zakup, natomiast Użytkownikiem jest także osoba prawna (za wyjątkiem sp cywilnych oraz firm prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza takie podmioty w umowie traktowane są jak osoby fizyczne wg PESEL wspólników/właściciela takiej firmy) lub 2) jedynym Właścicielem pojazdu jest inna osoba prawna (Z zastrzezeniem jak w pkt 1 w odniesieniu do sp cywilnych i jednoosobowej działalności gosp), dopuszcza się taryfikacje składki wg parametrów osoby fizycznej, będącej członkiem kierownictwa bądź władz właścicielskich tej firmy i wskazanej w umowie jako wyłączny użytkownik tego samochodu służbowego; warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest uzyskanie i załączenie do dokumentacji polisowej dodatkowego pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wyłącznym uzytkowaniu tego pojazdu przez ww osobę/osoby fiz (maks dwie osoby), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia we wniosku i na polisie taki uzytkownik wyłączny wpisywany jest jako Użytkownik, takze jednoczesnie z Uzytkownikiem firmowym w przypadkach jak w pktl) 4 W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają postanowienia obowiązującej Taryfy Składek OC, zasady zawierania i obsługi umów ubezpieczenia określone w Wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych regulacjach. 6

7 Postanowienia końcowe Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 2 łipca 2012 roku. 2. W odniesieniu do umów zawartych od 2 lipca 2012 roku traci moc: Zarządzenie Dyrektora Centrum produktowego w Katowicach nr 1/2012 z dnia 01 lutego 2012 roku. Zarządzenie Dyrektora Centrum produktowego w Katowicach nr 5/2012 z dnia 27 marca 2012 roku. Zarządzenie Dyrektora Centrum produktowego w Katowicach nr 8/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku. DYREV R

8 lod grupy > 1o1]1oJ grupa pojawiów wg pojumnocj s6nika W t) ) -cl to to a - o CI -4 a CI to CI Ul to (O Ul -4 Ul Ul Ul Ul Ul O O O O Ul L O O L to _ _ T I - IQ..A * * CI CI CI Ul CI CI CI 0)0) O CI CI (D O Ul QlOUlUlOl CI O ta Ul O Ul Ul O * * * to to CI Ol (D CI CI Ul f9 - O (D (D (D (D CO CO - 0 CI O O O O O Ul O O O O O O to * * * CI CI 0)0) O CI Olo) Ul to to O O Ul (D ( UlUlOUl 10 (O (O (O -4 CI CI 0) Ul Ul Ul () Cl Ul UlOOOUl :1 O I mhwio na prawach powiatu V 2 zę p w I Veg zwy r e g K it K g V M M lek hiw g rpeyteek E3aa lg r rpwat 8y r watpwd Z C TC I Od pfcwdbh P wal Dąb md Ce aw w arz OC rawa 4 p mat Ryb J V a I a prawa V wci K r we to a I ca prawa p waluty by p watqm k k I miasto na prawach powiatu ( rwce be cn wcw aok e węt N wwe powiat beru ak ędz r V wdy elawak 4 część powiatu tarnogórsklugo gro r y Ka ely Krupkk Mty Mraale z S ąrd Tworog miasto na prawach powiatu. Czę to O we Ja IrZęb e Zb powiat będe kk rr Co wsk rw, boru< ryb ok b powiat zyw e V 6 miasto na prawach powiatu Mykłowrce Ruda Ślaska 7 Powiat: brekkr Z ewek a powiat c eezy(w J 7 J C J ON Oo tj C om mm O Z I W U U 0 Z UH -4-4 I 1 I I 9 miasto na prawach powiatu: Z ry powiat pezozy? ek Zawerb W k 10 miasto na prawach powiatu P ccc y Ślas)ue Jaw z 11 Powiat:,,zęM ohnwd kb b,, 7 r S ro, zkjwk C Ca! O O O 3 CZ C 3

9 II Ii ił ł1 II U I I

10 Załącznik NR 3 do Zarządzenia NR 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 201 2r Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia miedzy biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe Grupa samochodów według pojemności silnika Składka ryczaltowa (w zł) Ai do A A A A A A A A AlO Ali Ai2 ponad

11 Załącznik NR 3 do Zarządzenia NR 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r Wysokość składek taryfowych za 30dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia miedzy biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe Kod grupy Rodzaje pojazdow Składka ryczałtowa (W zł) i Samochody ciężarowe (W tym ciężarowo-osobowe), sam. specjalne o 80 B2 dmc do 35t o ład do 800kg Samochody ciężarowe (W tym ciężarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 35t - o ład._powyżej_800kg i kempingowe 83 Samochody ciężarowe o dmc powyżej 351 (inne niż w gr. 84) 1 50 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych 84 (cysterny itp.) Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe Pozostałe samochody specjalne 60 Cl Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 1 00 C2 Pozostałe autobusy 1 30 C3 Trolejbusy 1 30 D ciągniki rolnicze 30 El Przyczepy ciężarowe o ład do 400 kg i kempingowe 20 E2 Przyczepy rolnicze 20 E3 Przyczepy autobusowe 70 E4 Przyczepy naczepy specjalne 3Q EJ Przyczepy/naczepy do przewozu materiałow niebezpiecznych (cysterny itp) E6 Pozostałe przyczepy/naczepy ciężarowe 20 Fl Motorowery 30 F2 Motocykle o poj silnika do 250 cm3 oraz trojkołowe pojazdy samochodowe F3 Motocykle o pojemności silnika pow 250 cm3 30 G Poiazdy samochodowe inne inp czterokołowce) H jpoiazdy wolnobieżne [ 40

12 . Zarycz/s Nr 4 dc arządzera Nr 16/2012 Dyrektora CeNI/m Produklowego w katow/cach Z des 20 czerwca 2012r Wysokość smadek taryfowych za ubezpieczente odpowledzlalnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarelęstrowanych za qy)ęjw)deózajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez waznego ubezpieczenia OC lub zawierąjcycb umowę na terytorium Rzeczypowpotitsrj Polskiej, w miejscu Innym 008 granica państwa (ubezpieczenie graniczne) Miasta na prawach powiatu: Katowice, Sytom., Chorzów, Dabrowa Górnicza., Moda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochiowice., Zabrze, Gtiwice, Jastrzębie Zdny, Jaworzno, Myslowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Tychy, Żory, Bieiskm.Biala, OBSZARY STOSOWANIA Częstochowa powiaty zędziński, bieruns.konędziński, ghwrck/, mikoiowski, pszczyńeki, raciborski, rybnicki, tarnogórski.. wodzisławski, zawierciarlski, bielski ziemski, cieszyński, ż8wiecki., istobocki, częslochowok: ziemski, lubliniecki. myszkowskr Rodzaje pojazdów 30 dni (w zł) AlA? Samccrrzo oscorzce Opo 1emnosc s/owa do 1 1 7/JDcm/ Srccr:rzcy osocowe O poemncsrz s/orla Af-A P//wydr/i i./04$m Samochody cezarowe /W tym c,ęzaroam Bl 0000/neC). sam, sper:)aine o dm4 do 3,51 o 460 lad. do 800 kg Samcc.hody cięyarowe iw tym cięzarowrn 82 asokmwe), sam., specialne o dm4 do 3,51. O 4k/O.ad. powyżej 800 kg i kemsngowe Samochody ciężarowe o dm4 powyże) 3,51 (inne niż W gr. 84) Samochody przeznaczone do przewozu maieriaiów niebezpiecznych (cysterny itp.) 85 Ciągniki samochodowe s.odkiw5 i balastowe 770 SB ozostaie samochody speca/rre i/00 ż/2cc.usy do 2/) mie5c (lącznie z m/cis/sm k/er///(ceg c/ C2 Pczcszae autco/usy 580 O ONgrrk, r/2n,cze El Prz,czocy cezarowe c /254 kemp/n.gcwe tki) E2 Prz 1zepy osocze Przyczepy sctobusowe Przyczepyinaczepy spezlaine 170 Es Przyczepyinacoepy do przewozu materiaiów niebezpiecznych (cysterny itpj 771> ES Pozosiale przyczepy)naczepy ciężarowe 170 Pl Motorowery 125 Motocykle o po), silnika do 250 cm3 oraz tró)kclowe pojazdy samochodowe l2b P3 Motocykle o pc)ernnoóc: s/in/ka pow. 250 cm) 125

13 przyjmuje ZaiązniK Nr 5 do Zarządzenia Nr Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r, Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, Indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonel OBSZARY STOSOWANIA Miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom Chorzów, Dabrowa Górnicza, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze. Gliwice. Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Myslowice, Piekary Śląskie, Rybnik. Tychy. Zory. Bielsko-Biała. Częstochowa powiaty: będzinskl. bierunsko-iędzinski, gliwicki, mikolowski. pszczynski. raciborski, rybnicki, tarnogórski. wodzisławski, zawierciański, bielski ziemski cieszyński. zywiecki, kłobucki. częstochowski ziemski, lubhniecki. myszkowski L Dla Klientów, którzy zawarli obowiązkowe ubezpieczenie OC w TUiR WARTA pod warunkiem opłacenia w terminie rat składek obowiązkowego ubezpieczenia OC (W zł> Rodzaje pojazdów od 15 dni do 30 dni powyżej 30 dni do 12 miesięcy 1 Osobowe Inne niż osobowo Podane składki obejmują okres nie dłuższy, niż do końca ochrony ubezpieczeniowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z mchem tych pojazdów w kraju i za granicą. W odniesieniu do umów z okresem krótszym niż 15 dni - przyjmuje się minimalny okres ochrony 15 dni. Umowy z okresem dłuższym niż 30 dni, a krótszym niż 12 miesięcy stosuje się składkę z tabeli do 12 miesięcy II. Dla pozostałych Klientów (w zł) Rodzaje pojazdów od 15 dni do 30 dni powyżej 30 dni do 12 miesięcy I Osobowe Inne niż osobowe W odniesieniu do umów z okresem krótszym niż 15 dni - się minimalny okres ochrony 15 dni. Umowy z okresem dłuzszym niż 30 dni. a krótszym niz 12 miesięcy stosuje się składkę z tabeli do 12 miesięcy.

14 Załączn k Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w katowicach z dnia 20 czerwca 2012r Wysokość zwyżek i zniżek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z rucham tych pojazdów w kraju I za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania. L ZWYżKI/ZMŻKI SKŁADEK TARYFOWYCH NA POTRZEBY WYUCZENIA SKŁADKI BAZOWEJ I USTALENIA PROGU SKŁADKI MINIMALNĘ4. 1. Współczynnik szkodowy Dla wszystkich umów zawieranych na podstawie Załączników nr 1-4 do niniejszego Zarządzenia, do określenia składki bazowej zastosowanie ma współczynnik szkodowy w wysokości 1, Zwyżka za wiek pojazdu OC 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów w wieku powyżej 10 lat (11 i więcej) do 15 lat włącznie stosuje się zwyżkę składki taryfowej w wysokości 5%. 2) Dla wszystkich rodzajów pojazdów w wieku powyżej 15 lat (16 i więcej) stosuje się zwyżkę składki taryfowej w wysokości 10%. 3) Wiek pojazdu ustala się jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu. II. ZWYŻKI/ZNIŻKI SKŁADEK BAZOWYCH NA POTRZEBY WYLICZENIA SKŁADKI NALEŻNEJ. 3. Wiek właścicielalużytkownika pojazdu 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów zastosowanie ma poniższy system zwyżek/zniżek w zależności od wieku Właściciela/Użytkownika (osoby fizycznej): Wiek (ukończone lata) lata) l8imłodsi +120% f % % % % % % 31 +7% % 3+3% % 33-1% 24 +6Q o % o % % o 27 +3Q0u 70 i starsi O o 2) Wysokośc zniżki/zwyżki ustala się odrębnie wg parametrów każdego ze Wspołwłaścicieli/Uzytkowników pojazdu 3) W kalkulacji składki zastosowanie ma wysokość znizk zwyzk wg zasady najwyższego ryzyka przyjmując najmniejszą zniżkę/największa zwyżkę spośród znlzek/zwyzek ustalonych odrębnie dla każdego ze Wspołwłaścicieli/Uzytkowników pojazdu 4

15 Zatączn k Nr 6 do Zarządzenia Nr 16J2012 Dyrektora Centrum Produktowego w katowicach z dnia 20 czerwca 2012r 4. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem 1) Dla wszystkich rodzajow pojazdów zastosowanie ma ponizszy system zwyżek w zalezności od okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdem przez Właściciela/Użytkownika (osoby fizycznej) Posiadanie uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem Zwyżka Brak prawa jazdy 0% współwłaściciela do 3 lat +20% powyżej 3 lat 0% żaden z właścicieli nie ma +75% prawa jazdy 2> Wysokość zwyżki ustala się odrębnie Współwłaścicieli/Użytkowników pojazdu. wg parametrów każdego ze 3) W kalkulacji składki zastosowanie ma wysokość zwyżki wg zasady najwyższego ryzyka przyjmując największą zwyżkę spośród zwyżek ustalonych odrębnie dla każdego ze Współwłaścicieli/Użytkowników pojazdu. 5. Upoważnienie do kierowania pojazdem osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym 1) Jeżeli właściciel/użytkownik pojazdu (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) w okresie trwania umowy ubezpieczenia upoważnia do kierowania tym pojazdem osobę, która nie ukończyła 25 roku życia lub osobę, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niż 3 lata, bez względu na rodzaj pojazdu, stosuje się zwyżkę w wysokości 10%, z zastrzeżeniem pkt 2). 2) Zwyżki nie stosuje się w przypadku, gdy wiek najmłodszego Właściciela/Użytkownika jest do 25 lat lub gdy zastosowana została zwyżka za wykorzystanie pojazdu do nauki jazdy. 6. Użytek zawodowylzarobkowy 1) Z tytułu użytku zawodowego stosuje się zwyżkę składki w ubezpieczeniu Oc w wysokości 20%. 2) Zwyzka stosowana jest dla wszystkich samochodów osobowych (kod grupy: A1A12) przeznaczonych do użytku zawodowego 3) W przypadku pojazdów przeznaczonych do użytku zawodowego (bez względu na zastosowanie zwyżki bądź odstępstwo od niej) zarejestrowanych na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowosci prawnej nie stosuje się zwyżek/znizek Z tytułu wieku Właściciela/Uzytkownika pojazdu i okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdem. 4) W przypadku pojazdów przeznaczonych do użytku zawodowego (bez względu na zastosowanie zwyżki lub odstępstwo od niej) stosuje się zawsze numery statystyczne OC użytek zawodowy/leasing 7. Rozszerzenie ochrony Dla wszystkich rodzajów pojazdow stosuje się następujace zwyżki za specjalne uzytkowanie pojazdu związane z 1) przeznaczeniem pojazdu do nauki jazdy - w wysokości 10%, 2) zarobkowym wynajmowaniem pojazdu - w wysokości 50%, 3) wykorzystywaniem pojazdu dojazd próbnych - w wysokości 10%, 4) wykorzystywaniem pojazdu w charakterze rekwizytu - w wysokości 10%, 2 J

16 Załącznik Nr 6 do Zarzadzenta Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w katowicach z dnia 20 czerwca 2012r. 5) wykorzystywaniem pojazdu do jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd - w wysokości 50%. 8. Zniżka za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów, w umowach OC zawieranych jednocześnie z AC (tzn. na jednym druku polisy), stosuje się Zniżkę za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy w wysokości 15%. gdy: Właściciel/Użytkownik posiadał w okresie ostatnich 36 miesięcy ubezpieczenie AC przez okres co najmniej 24 miesięcy. 2) Zniżka za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy może powodować obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 9. Inne zniżki specjalne 1) Do umów ubezpieczenia OC stosuje się inne zniżki specjalne: a) Karta Klienta WARTY VIP (zniżka może powodować obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej), b) Karta Visa GoId KB/WARTA (co-branded), c) Pracownik WARTY, d) Pracownik Grupy KBC, e) WARTA FIRMA, f) Rentowny Agent, g) Zniżka kwotowa Budżet zniżek, h) Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych. 2) Fakt udzielenia zniżki musi zostać odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki (w części lnne zniżki/zwyżki ) w pozycji lnne (zwyżki/zniżki). 3) Szczegółowe zasady stosowania zniżek określają odpowiednie regulaminy lub instrukcje WARTY. III. PROMOCJA DLA KLIENTÓW OBOWIAZUJACE DO ODWOŁANIA. 10. Zniżka Dziecko 1) Z tytułu posiadania lub sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem, które nie ukończyło 13 lat, stosuje się zniżkę Dziecko w wysokości 5%. 2) Zniżka Dziecko stosowana jest dla wszystkich samochodów z grupy taryfowej A1-A12 i Bl. dla umów zawieranych na okres 12 miesięcy. 3) Zniżka Dziecko stosowana jest wyłącznie w umowach zawieranych z osobami fizycznymi. które ukończyły 30 rok życia, a nie ukończyły 50 roku życia (kryterium wieku dotyczy wszystkich Właścicieli/Użytkowników pojazdu) 4) Fakt udzielenia zniżki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części..zniżki/zwyżki Klienta w pozycji Dziecko oraz we wniosku o ubezpieczenie poprzez wpisanie nr PESEL dziecka, którego zniżka dotyczy. 5) Zniżka Dziecko nie może być stosowana łącznie ze zniżką Rolnik. 6) Zniżka Dziecko może powodować obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 11. Zniżka Rolnik 1) Dla pojazdów grupy taryfowej Ai A12, Bi, B2, B3. D. El, E2, E4, ES. w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, które ukończyły 30 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia, są właścicielami/posiadaczami/użytkownikami gruntów lub użytków rolnych podlegających podatkowi rolnemu stosuje się zniżkę Rolnik w wysokości 20%, 2) Podstawą udzielenia zniżki jest załączenie do wniosku o ubezpieczenie kopii aktualnej decyzji o ustaleniu wymiaru podatku rolnego na rzecz Właściciela/Użytkownika pojazdu, spełniającego warunki określone w pkt. 1).

17 Załczn,k *6 do Zerzqcizanrn * Dymktorn Centrwn ProduktowegD wktowioach zdo,a 20 cze,wca 2012v 3) Znl*a Rolnik nie moe byó stosowana w umowach nowych zawieranych z włelamiluzytkownikami pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatów grodzkich. 4) W przypadku ustanowionej na pojeżdzie współasno*ci, zastosowame znizki nie jest mo2liwe. jeteli którykolwiek ze wspóiwłaclcleli nie spełnia kryterium wieku (ukończony 30 rok tycia. snie ukończony 7(1 roku tycia) 5) Fakt udzielenia zniżki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części ZnItkUyżki KIlenW w pozycji RoInlk*, 5) Zbitka Rolnik nie może być stosowana łącznie ze zniżką. OzieÓko 7) Zniżka Rolnik może powodówać obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowęj 4

18 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012 roku oświadczenie o wyłączny użytkowaniu pojazdu firmowego przez właściciela! kierownika! dyrektora! prezesa firmy, będącego wyłącznym użytkownikiem pojazdy służbowego (sam. osobowego): OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczającego), oświadczam, że niżej wskazana osoba, tj. (podać imię, nazwisko i adres wyłącznego użytkownika) posiada zgodę WłaścicielalUżytkownika na wyłączne użytkowanie pojazdu (podać markę/typ i nr rejestracyjny) i w okresie trwania zawieranej umowy ubezpieczenia OC*IAC* pozostanie jedynym użytkownikiem tego pojazdu W przypadku ujawnienia faktu korzystania z tego pojazdu w okresie ubezpieczenia przez innego użytkownika, zobowiązuję się do dopłaty składki dodatkowej, ustalonej przez WARTĘ jako różnica składki należnej (obliczonej wg parametrów dol WłaścicielalUżytkownika pojazdu) i składki należnej określonej w polisie (obliczonej wg parametrów dol ww. wyłącznego użytkownika pojazdu. niepotrzebne skreślić Data i podpis UbezpieczająCego Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. potwierdzonej polisą Data i podpis przedstawiciela TUiR WARTA SA.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/62 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo