Zarządzenie Nr 16/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 16/2012"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC). Działając na podstawie Taryfy Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK), Pisma DRPK,W-38/2012/BOL ustalam następujące składki taryfowe, znizki/zwyżki składki bazowej i należnej oraz inne zasady zawierania umów w odniesieniu do ubezpieczenia: odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC), odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty (ZK). Słowniczek pojęć 1. Centrum Produktowe - Centrum Produktowe właściwe dla siedziby agenta/miejsca pracy pracownika WARTY. 2. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem okres posiadania uprawnień obliczany jest analogicznie jak Wiek WłaścicielaltJżytkownika pojazdu oraz dziecka. 3. Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym osoba kierująca pojazdem, inna niż Właściciel i Użytkownik pojazdu, która nie ukończyła 25 roku życia lub osoba, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niż 3 lata, 4. Sprzedawca osoba związana z WARTĄ umową na podstawie, której dokonuje sprzedaży ubezpieczeń (agent ubezpieczeniowy, dealer/doradca, pracownik WARTY). 5. WARTA - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S A. 6. Wiek Właściciela/Użytkownika (Klienta) pojazdu oraz dziecka - wiek Właściciela/Użytkownika pojazdu/dziecka oblicza się według daty urodzenia biorąc pod uwagę dzień, miesiąc i rok, przyjmując, że w dniu rocznicy urodzin osoba ta ma ukończony dany rok Przy wyliczaniu wieku osoby przyjmuje się datę początku ochrony ubezpieczeniowej Zakres stosowania 1 Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia OC zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, a w przypadku Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) takze do umów wznawianych w ramach Małej Floty, w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych na obszarze województwa śląskiego zastrzeżeniem ust W przypadku pojazdów nie zarejestrowanych do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby (na terytorium RP) Właściciela pojazdu 3. W przypadku ubezpieczenia granicznego, do umow ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zawierania umowy ubezpieczenia

2 4. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu/kredytu, zarejestrowanych na terytorium RP i użytkowanych poza miejscem rejestracji, do umów ubezpieczenia OC zastosowanie mają taryfy składek oraz zasady zawierania umów obowiązujące w miejscu zamieszkania/siedziby Użytkownika. We Wniosku o ubezpieczenie i polisie niezbędne jest podanie danych Właściciela (leasingodawcy/kredytodawcy) i Użytkownika pojazdu. 5. W pozostałych, nie wymienionych w ust. 1-4 przypadkach, taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określa centrum Produktowe właściwe dla siedziby sprzedawcy WARTY. Składki taryfowe 1. Wysokość składek taryfowych za 1 2-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy samochodów osobowych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr I do niniejszego Zarządzenia. 2. Wysokość składek taryfowych za 1 2-miesięczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych innych niż osobowe zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe określa Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Wysokość składek taryfowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą wjeżdżających na terytorium RP bez ważnego ubezpieczenia OC lub zawierających umowę na terytorium RP, w miejscu innym niż granica Państwa (Ubezpieczenie Graniczne) określa Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 5. Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe. dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. Określanie statusu umowy 1, Zastosowanie właściwego sposobu taryfikacji (umowa nowa lub wznowienie w ramach SOWA) uzaleznione jest od prawidłowego zidentyfikowania statusu umowy (Umowa Wznowiona / Nowa) w oparciu o informacje podane w tym zakresie we wniosku o ubezpieczenie OC. 2 W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak SOFS (duże floty) pakiety dealerskie i inne umowy generalne. należy przyjmowac status umowy NOWA determinujący możliwą do zastosowania ściezkę taryfikacji indywidualnej. 3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na zasadach taryfikacji indywidualnej, w odniesieniu do pojazdów ubezpieczanych wcześniej w ramach specjalnych systemów taryfikacyjnych takich jak Lokalne Programy Samochodowe, Małe Floty nalezy przyjmować status umowy WZNOWlONA determinujący konieczność zastosowania Systemu Ochrony Wznowień Agenta (SOWA) Status ten jest dostepny o ile spełnione są warunki i ramy czasowe, j okres przerwy pomiedzy data końca obowiązywania poprzedniej umowy a początkiem okresu ubezp kolejnej umowy jest nie dłuższy niz 30 dni 5. W przypadku umów wznawianych (z mocy Ustawy) po sprzedazy pojazdu w okresie obowiązywania umowy poprzedniej, nalezy przyjmować status umowy NOWA niezaleznie od 2

3 tego czy poprzednia umowa OC była rekalkulowana, czy też nie, determinujące możliwą do zastosowania ścieżkę taryfikacji indywidualnej. Korekty składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów OC 1. Ustalenie uprawnień do korekty bonus-malus (zniżka/zwyżka za liczbę szkód w okresie ostatnich 36 miesięcy z umów ubezpieczenia OC, w których Właściciel/Użytkownik ubezpieczanego pojazdu występował jako Właściciel/Użytkownik pojazdów, jak i umów ubezpieczenia OC pojazdów, których nie był Właścicielem/Użytkownikiem i kierował tymi pojazdami w momencie powstania szkody OC) i zwyżki za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie lub załączniku do wniosku o ubezpieczenie Nowa Umowa - Oświadczenie Klienta (druk WARTA Bl 342). 2. Każdy z Właścicieli/Użytkowników deklaruje swoją liczbę szkód i okres posiadania umów wysokość zniżek/zwyżek zastosowanych w umowie określa się według zasady najwyzszego ryzyka najniższa zniżka i najwyższa zwyżka. 3. W przypadku gdy jednym ze Współwłaścicieli pojazdu jest bank kredytujący jego zakup, warunki doi szkód i umów dotyczą tylko pozostałych Współwłaścicieli. 4. Wysokość zniżek/zwyżek bonus-malus OC w zależności od liczby szkód wynosi: iczba szkód z OC w okresie Zniżka / Zwyżka ostatnich 36 m-cy O -60% I -40% 2 +50% 3 i więcej +200% 5. Wysokość zwyżek za okres posiadania umów OC w ciągu ostatnich 36 miesięcy, w zależności od długości okresu posiadania umów wynosi. 1) Dla osób fizycznych. które ukończyły 30 lat Osoba fizyczne - ukończone 30 lat Zwyżka posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach Brak (ponizej 12 m-cy) +50% 1 rok (poniże; 24 m-cy) +30% 2 lata (poniżej 36 m-cy) 0% 3 lata (36 m-cy) 0% 2) Dla osob fizycznych, które nie ukonczyły 30 roku zycia innych podmiotów Osoba fizyczna ponizej 30 lat lub inny podmio Zwyzka posiadanie OC w ostatnich 36 miesiącach Brak(ponżejl2mcy) +150 I 1 rok (poniżej 24 m cy) lata poniże; 36 m cy) O 3 lata (36 m cy) OC 6. Okres posiadania umów określa się jako łączną liczbę dni w okresie 36 miesięcy, w których klient posiadał ochronę z ubezpieczenia OC 7. W odniesieniu do zwyżki za okres posiadania umów ubezpieczenia OC w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia w WARCIE, w których klient

4 występował. jako Właściciel/Użytkownik pojazdów. dopuszcza się tolerancję w ustalaniu długości tego okresu, w wysokości: 1> 30 dni gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 1 rok lub 2 lata, 2) 90 dni - gdy taka liczba dni brakuje do określenia okresu posiadania jako 3 lata. 8. W przypadku umów zawieranych przez obcokrajowców (Właściciel/Użytkownik) przyjmuje się wysokości zwyżek zgodnie z ust. 4 i 5. Jednocześnie zniżki składki ustalone zgodnie z ust. 4 nie mają zastosowania. W przypadkach szczególnych, odstępstwo od tej zasady wymaga zgody Centrum Produktowego. 9. Informacje na temat historii szkodowej i okresu posiadania umów służące do określenia wysokości zniżek i zwyżek, o których mowa w ust. 1 podane przez Ubezpieczającego podlegają weryfikacji zgodności z danymi zawartymi w rejestrze umów i szkód Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego podstawa prawna: art. 104 ust. I pkt 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). 10. Zasady ogólne korzystania z korekt z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów: 1> prawo do zniżek lub zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów nie przechodzi na nowego Właśdciela/Użytkownika pojazdu. 2) system zniżek oraz zwyżek z tytułu przebiegu ubezpieczenia i posiadania umów ubezpieczenia ma zastosowanie w przypadku ubezpieczenia wszystkich rodzajów pojazdów. 11. Przy określaniu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC nie uwzględnia się szkód: 1) zamkniętych (bez wypłaty odszkodowania), gdy wszyscy poszkodowani zrezygnowali w całości ze swoich roszczeń odszkodowawczych albo zakończonych odmową wypłaty odszkodowania w związku ze stwierdzonym brakiem odpowiedzialności za szkodę. 2) wyrządzonych po dniu zbycia pojazdu mechanicznego w odniesieniu do zbywcy pojazdu, o ile nie był kierującym pojazdem sprawcy w momencie wyrządzenia szkody, 3) wyrządzonych przez kierującego. który wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa. 4) z ubezpieczenia Zielona Karta (ZK). 12. W odniesieniu do małżonków będących współwłaścicielami lub Użytkownikami ubezpieczanego pojazdu uznaje się jako wspólny okres posiadania umów przez jednego z małżonków na podstawie oznaczenia w umowie iż Właściciele/Użytkownicy pojazdu są małżonkami. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) 1. Dla Klientów wznawiających zawarte w WARCIE umowy ubezpieczenia OC wprowadza się System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC). 2. Składkę należną w ramach SOWA OC stanowi kwota zawarta w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC, skorygowana o ewentualne zwyżki składki z tytułu podwyższenia ryzyka lub płatności ratalnej określone w ust. 7 i Taryfikacja składki należnej w ramach SOWA OC dotyczy wszystkich rodzajów pojazdów. 4. System Ochrony Wznowień Agenta (SOWA OC) obowiązuje także przy wznawianiu umów zawartych w ramach Lokalnych Programów Samochodowych (LPS) i na warunkach systemu Mała Flota, przy czym w takich umowach wznowionych zastosowanie mają symbole statystyczne wg taryfikacji indywidualnej (dla LPS) i wg Małej Floty (dla umów zawartych w ramach odnowionej umowy generalnej Mała Flota). 5. Wprowadza się 3 warianty SOWA: 1) SOWA OC O stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/Użytkownikami pojazdów. którzy BEZSZKODOWO kontynuują daną umowę. 2) SOWA OC A - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/Użytkownikami pojazdów, którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia w okresie ostatnich 12 mies. zaistniała jedna szkoda ze wznawianej urnowy 3) SOWA OC B - stosuje się we wznowieniach umów zawartych z Właścicielami/Użytkownikami pojazdów którzy kontynuują daną umowę ubezpieczenia i w okresie ostatnich 12 mies zaistniały co najmniej dwie szkody ze wznawianej umowy. 6. Szczegółowe zasady stosowania taryfikacji SOWA OC: 1) zastosowanie SOWA OC możliwe jest tylko przy wznowieniach umów ubezpieczenia OC w WARCIE, zgodnie z 2 ust. 8 Taryfy Składek OC, 4

5 2) ustalenie prawa do zastosowania w danej umowie właściwego wariantu SOWA OC następuje na podstawie informacji zawartych w bazie umów wznawianych w ramach SOWA OC oraz na podstawie informacji zawartych we wniosku o ubezpieczenie Klienta, w tym także o liczbie szkód z umowy OC w ostatnich 12 miesiącach ubezpieczenia. 7. Rozszerzenia / zawężenia umów SOWA OC: 1) w razie zwiększenia ryzyka w umowie wznawianej wg SOWA 0: a) upoważnienie osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, b) ryzyka dodatkowe (naukę jazdy. wykorzystywanie pojazdu, jako rekwizytu, wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych, wyścigowych i konkursowych, zarobkowy wynajem pojazdu), c) użytek zawodowy/zarobkowy (dotyczy taxi osoby fizycznej). składkę należną ustaloną zgodnie z SOWA należy powiększyć o zwyżki składki z tego tytułu wynikające z obowiązującej Taryfy Składek, proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy. 2) w razie zawężenia umowy o wyłączenie upoważnienia osoby o zwiększonym ryzyku (tylko przy zawarciu umowy), składkę należną należy pomniejszyć o 9% zniżkę składki, 3) jeżeli rozszerzenie / zawężenie następuje w trakcie trwania umowy to dopłatę składki z tego tytułu należy ustalić proporcjonalnie do okresu rozszerzenia umowy, 4) W razie zmiany ryzyka w umowie wznawianej o zmianę miejsca zarejestrowania pojazdu, rodzaju pojazdu i zmianę współwłaściciela pojazdu przysługuje taryfikacja wg SOWA bez korekty składki. 8. Do taryfikacji składki dokonywanej w oparciu o SOWA OC nie mają zastosowania jakiekolwiek zniżki składki z zastrzeżeniem uprawnień sprzedawcy do stosowania zniżki kwotowej Budżet zniżek. 9. Do składki ustalonej wg SOWA OC stosuje się 5% zwyżkę składki z tytułu płatności ratalnej. gdy: 1) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z jednorazowej na 2 lub 4 raty, 2) w stosunku do umowy ubiegłorocznej/wznawianej następuje zmiana schematu płatności składki z 2 na 4 raty. 10, System Ochrony Wznowień Agenta SOWA OC wprowadzany jest. jako promocja dla klientów wznawiających umowy ubezpieczenia OC w WARCIE. Zwyżki I zniżki składki Wysokość zwyzek i zniżek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju i za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania określa Załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia Składka minimalna 1. Składka minimalna za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC wynosi 25% składki bazowej. nie mniej jednak niz 20 zł w przypadku umów 12-miesięcznych zarówno nowych i wznowionych, z zastrzezeniem ust. 2 W przypadku opłaty składki w ratach minimalna kwota raty wynosi 20 zł 2 Kwoty składek minimalnych za 12-miesięczny okres ubezpieczenia OC dla pojazdów z grup taryfowych 85. D. E1-E4. ES i FI wynoszą 1) dla B5: 7.OOO00 zł (nie dotyczy wznowień umów przeprowadzanych w ramach systemu SOWA), 2) dla D: 50 zł, 3) dla E1-E4: 45zł, 4) dla E6:55zl 5) dla FI : 55 zł. 3. Dopuszcza się możliwość obnizenia progu składki minimalnej do 20% składki bazowej w przypadku zastosowanie określonych w Załączniku nr 6 znizek składki. których definicja 5

6 dopuszcza obniżenie progu, z zastrzeżeniem, że składka minimalna nie może przekroczyć kwotowego progu określonego w ust. 1 i Składki minimalne za ubezpieczenie krótkoterminowe dla pojazdów mechanicznych nabytych i zarejestrowanych za granicą, dla których państwem umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska (nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie przez jego nabywcę) odpowiadają kwotom składek taryfowych za ubezpieczanie graniczne określonym w zał nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Odroczenie terminu płatności 1. W przypadku zawierania 12miesięcznej umowy ubezpieczenia na podstawie Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia i wg SOWA istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składki/pierwszej raty składki do 14 dni. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest łącznie z ubezpieczeniem AC, wówczas odroczenie płatności składki/pierwszej raty składki OC musi być zgodne z zasadami określonymi w obowiązującym na dzień zawarcia umowy Zarządzeniu Dyrektora Centrum Produktowego w sprawie Taryfy Składek oraz zasad zawierania umów: ACS i ACK 3. Jeśli jako Ubezpieczający w umowie występuje obcokrajowiec, wówczas nie ma możliwości odraczania płatności składki. a cała należna składka winna być inkasowana jednorazowo w chwili zawierania umowy (gotówka/karta). Pozostałe zasady io Taryfy składek oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia określone w niniejszym Zarządzeniu nie mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach Flot samochodowych oraz programu dla Małych Flot. 2. Zastosowanie Taryfy Składek OC oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia określonych w niniejszym Zarządzeniu, dla właścicieli, którzy ubezpieczają w WARCIE powyżej 10 pojazdów wymaga pisemnej zgody Centrum Produktowego właściwego dla siedziby sprzedawcy TUiR WARTA SA. 3 W przypadku samochodów osobowych będących własnością osób prawnych, a jednocześnie, gdy: 1) Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa I bank kredytujący jego zakup, natomiast Użytkownikiem jest także osoba prawna (za wyjątkiem sp cywilnych oraz firm prowadzonych jako jednoosobowa działalność gospodarcza takie podmioty w umowie traktowane są jak osoby fizyczne wg PESEL wspólników/właściciela takiej firmy) lub 2) jedynym Właścicielem pojazdu jest inna osoba prawna (Z zastrzezeniem jak w pkt 1 w odniesieniu do sp cywilnych i jednoosobowej działalności gosp), dopuszcza się taryfikacje składki wg parametrów osoby fizycznej, będącej członkiem kierownictwa bądź władz właścicielskich tej firmy i wskazanej w umowie jako wyłączny użytkownik tego samochodu służbowego; warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest uzyskanie i załączenie do dokumentacji polisowej dodatkowego pisemnego oświadczenia Ubezpieczającego o wyłącznym uzytkowaniu tego pojazdu przez ww osobę/osoby fiz (maks dwie osoby), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia we wniosku i na polisie taki uzytkownik wyłączny wpisywany jest jako Użytkownik, takze jednoczesnie z Uzytkownikiem firmowym w przypadkach jak w pktl) 4 W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają postanowienia obowiązującej Taryfy Składek OC, zasady zawierania i obsługi umów ubezpieczenia określone w Wytycznych do zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych oraz innych regulacjach. 6

7 Postanowienia końcowe Niniejsze Zarządzenie ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od 2 łipca 2012 roku. 2. W odniesieniu do umów zawartych od 2 lipca 2012 roku traci moc: Zarządzenie Dyrektora Centrum produktowego w Katowicach nr 1/2012 z dnia 01 lutego 2012 roku. Zarządzenie Dyrektora Centrum produktowego w Katowicach nr 5/2012 z dnia 27 marca 2012 roku. Zarządzenie Dyrektora Centrum produktowego w Katowicach nr 8/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku. DYREV R

8 lod grupy > 1o1]1oJ grupa pojawiów wg pojumnocj s6nika W t) ) -cl to to a - o CI -4 a CI to CI Ul to (O Ul -4 Ul Ul Ul Ul Ul O O O O Ul L O O L to _ _ T I - IQ..A * * CI CI CI Ul CI CI CI 0)0) O CI CI (D O Ul QlOUlUlOl CI O ta Ul O Ul Ul O * * * to to CI Ol (D CI CI Ul f9 - O (D (D (D (D CO CO - 0 CI O O O O O Ul O O O O O O to * * * CI CI 0)0) O CI Olo) Ul to to O O Ul (D ( UlUlOUl 10 (O (O (O -4 CI CI 0) Ul Ul Ul () Cl Ul UlOOOUl :1 O I mhwio na prawach powiatu V 2 zę p w I Veg zwy r e g K it K g V M M lek hiw g rpeyteek E3aa lg r rpwat 8y r watpwd Z C TC I Od pfcwdbh P wal Dąb md Ce aw w arz OC rawa 4 p mat Ryb J V a I a prawa V wci K r we to a I ca prawa p waluty by p watqm k k I miasto na prawach powiatu ( rwce be cn wcw aok e węt N wwe powiat beru ak ędz r V wdy elawak 4 część powiatu tarnogórsklugo gro r y Ka ely Krupkk Mty Mraale z S ąrd Tworog miasto na prawach powiatu. Czę to O we Ja IrZęb e Zb powiat będe kk rr Co wsk rw, boru< ryb ok b powiat zyw e V 6 miasto na prawach powiatu Mykłowrce Ruda Ślaska 7 Powiat: brekkr Z ewek a powiat c eezy(w J 7 J C J ON Oo tj C om mm O Z I W U U 0 Z UH -4-4 I 1 I I 9 miasto na prawach powiatu: Z ry powiat pezozy? ek Zawerb W k 10 miasto na prawach powiatu P ccc y Ślas)ue Jaw z 11 Powiat:,,zęM ohnwd kb b,, 7 r S ro, zkjwk C Ca! O O O 3 CZ C 3

9 II Ii ił ł1 II U I I

10 Załącznik NR 3 do Zarządzenia NR 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 201 2r Wysokość składek taryfowych za 30-dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia miedzy biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe Grupa samochodów według pojemności silnika Składka ryczaltowa (w zł) Ai do A A A A A A A A AlO Ali Ai2 ponad

11 Załącznik NR 3 do Zarządzenia NR 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r Wysokość składek taryfowych za 30dniowy okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważnego na terytorium Krajów Unii Europejskiej i innych, których Biura Narodowe są sygnatariuszami jednolitego porozumienia miedzy biurami narodowymi dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenia krótkoterminowe) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne lub tablice tymczasowe Kod grupy Rodzaje pojazdow Składka ryczałtowa (W zł) i Samochody ciężarowe (W tym ciężarowo-osobowe), sam. specjalne o 80 B2 dmc do 35t o ład do 800kg Samochody ciężarowe (W tym ciężarowo-osobowe), sam. specjalne o dmc do 35t - o ład._powyżej_800kg i kempingowe 83 Samochody ciężarowe o dmc powyżej 351 (inne niż w gr. 84) 1 50 Samochody przeznaczone do przewozu materiałów niebezpiecznych 84 (cysterny itp.) Ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe Pozostałe samochody specjalne 60 Cl Autobusy do 20 miejsc (łącznie z miejscem kierującego) 1 00 C2 Pozostałe autobusy 1 30 C3 Trolejbusy 1 30 D ciągniki rolnicze 30 El Przyczepy ciężarowe o ład do 400 kg i kempingowe 20 E2 Przyczepy rolnicze 20 E3 Przyczepy autobusowe 70 E4 Przyczepy naczepy specjalne 3Q EJ Przyczepy/naczepy do przewozu materiałow niebezpiecznych (cysterny itp) E6 Pozostałe przyczepy/naczepy ciężarowe 20 Fl Motorowery 30 F2 Motocykle o poj silnika do 250 cm3 oraz trojkołowe pojazdy samochodowe F3 Motocykle o pojemności silnika pow 250 cm3 30 G Poiazdy samochodowe inne inp czterokołowce) H jpoiazdy wolnobieżne [ 40

12 . Zarycz/s Nr 4 dc arządzera Nr 16/2012 Dyrektora CeNI/m Produklowego w katow/cach Z des 20 czerwca 2012r Wysokość smadek taryfowych za ubezpieczente odpowledzlalnosci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarelęstrowanych za qy)ęjw)deózajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez waznego ubezpieczenia OC lub zawierąjcycb umowę na terytorium Rzeczypowpotitsrj Polskiej, w miejscu Innym 008 granica państwa (ubezpieczenie graniczne) Miasta na prawach powiatu: Katowice, Sytom., Chorzów, Dabrowa Górnicza., Moda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochiowice., Zabrze, Gtiwice, Jastrzębie Zdny, Jaworzno, Myslowice, Piekary Śląskie, Rybnik, Tychy, Żory, Bieiskm.Biala, OBSZARY STOSOWANIA Częstochowa powiaty zędziński, bieruns.konędziński, ghwrck/, mikoiowski, pszczyńeki, raciborski, rybnicki, tarnogórski.. wodzisławski, zawierciarlski, bielski ziemski, cieszyński, ż8wiecki., istobocki, częslochowok: ziemski, lubliniecki. myszkowskr Rodzaje pojazdów 30 dni (w zł) AlA? Samccrrzo oscorzce Opo 1emnosc s/owa do 1 1 7/JDcm/ Srccr:rzcy osocowe O poemncsrz s/orla Af-A P//wydr/i i./04$m Samochody cezarowe /W tym c,ęzaroam Bl 0000/neC). sam, sper:)aine o dm4 do 3,51 o 460 lad. do 800 kg Samcc.hody cięyarowe iw tym cięzarowrn 82 asokmwe), sam., specialne o dm4 do 3,51. O 4k/O.ad. powyżej 800 kg i kemsngowe Samochody ciężarowe o dm4 powyże) 3,51 (inne niż W gr. 84) Samochody przeznaczone do przewozu maieriaiów niebezpiecznych (cysterny itp.) 85 Ciągniki samochodowe s.odkiw5 i balastowe 770 SB ozostaie samochody speca/rre i/00 ż/2cc.usy do 2/) mie5c (lącznie z m/cis/sm k/er///(ceg c/ C2 Pczcszae autco/usy 580 O ONgrrk, r/2n,cze El Prz,czocy cezarowe c /254 kemp/n.gcwe tki) E2 Prz 1zepy osocze Przyczepy sctobusowe Przyczepyinaczepy spezlaine 170 Es Przyczepyinacoepy do przewozu materiaiów niebezpiecznych (cysterny itpj 771> ES Pozosiale przyczepy)naczepy ciężarowe 170 Pl Motorowery 125 Motocykle o po), silnika do 250 cm3 oraz tró)kclowe pojazdy samochodowe l2b P3 Motocykle o pc)ernnoóc: s/in/ka pow. 250 cm) 125

13 przyjmuje ZaiązniK Nr 5 do Zarządzenia Nr Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012r, Wysokość składek bazowych za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, Indywidualne, zabytkowe, dyplomatyczne na wyjazd do państw, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonel OBSZARY STOSOWANIA Miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom Chorzów, Dabrowa Górnicza, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze. Gliwice. Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Myslowice, Piekary Śląskie, Rybnik. Tychy. Zory. Bielsko-Biała. Częstochowa powiaty: będzinskl. bierunsko-iędzinski, gliwicki, mikolowski. pszczynski. raciborski, rybnicki, tarnogórski. wodzisławski, zawierciański, bielski ziemski cieszyński. zywiecki, kłobucki. częstochowski ziemski, lubhniecki. myszkowski L Dla Klientów, którzy zawarli obowiązkowe ubezpieczenie OC w TUiR WARTA pod warunkiem opłacenia w terminie rat składek obowiązkowego ubezpieczenia OC (W zł> Rodzaje pojazdów od 15 dni do 30 dni powyżej 30 dni do 12 miesięcy 1 Osobowe Inne niż osobowo Podane składki obejmują okres nie dłuższy, niż do końca ochrony ubezpieczeniowej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z mchem tych pojazdów w kraju i za granicą. W odniesieniu do umów z okresem krótszym niż 15 dni - przyjmuje się minimalny okres ochrony 15 dni. Umowy z okresem dłuższym niż 30 dni, a krótszym niż 12 miesięcy stosuje się składkę z tabeli do 12 miesięcy II. Dla pozostałych Klientów (w zł) Rodzaje pojazdów od 15 dni do 30 dni powyżej 30 dni do 12 miesięcy I Osobowe Inne niż osobowe W odniesieniu do umów z okresem krótszym niż 15 dni - się minimalny okres ochrony 15 dni. Umowy z okresem dłuzszym niż 30 dni. a krótszym niz 12 miesięcy stosuje się składkę z tabeli do 12 miesięcy.

14 Załączn k Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w katowicach z dnia 20 czerwca 2012r Wysokość zwyżek i zniżek składek taryfowych i bazowych, które nie zostały uregulowane w Taryfie Składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z rucham tych pojazdów w kraju I za granicą (OC) oraz warunki ich stosowania. L ZWYżKI/ZMŻKI SKŁADEK TARYFOWYCH NA POTRZEBY WYUCZENIA SKŁADKI BAZOWEJ I USTALENIA PROGU SKŁADKI MINIMALNĘ4. 1. Współczynnik szkodowy Dla wszystkich umów zawieranych na podstawie Załączników nr 1-4 do niniejszego Zarządzenia, do określenia składki bazowej zastosowanie ma współczynnik szkodowy w wysokości 1, Zwyżka za wiek pojazdu OC 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów w wieku powyżej 10 lat (11 i więcej) do 15 lat włącznie stosuje się zwyżkę składki taryfowej w wysokości 5%. 2) Dla wszystkich rodzajów pojazdów w wieku powyżej 15 lat (16 i więcej) stosuje się zwyżkę składki taryfowej w wysokości 10%. 3) Wiek pojazdu ustala się jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu. II. ZWYŻKI/ZNIŻKI SKŁADEK BAZOWYCH NA POTRZEBY WYLICZENIA SKŁADKI NALEŻNEJ. 3. Wiek właścicielalużytkownika pojazdu 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów zastosowanie ma poniższy system zwyżek/zniżek w zależności od wieku Właściciela/Użytkownika (osoby fizycznej): Wiek (ukończone lata) lata) l8imłodsi +120% f % % % % % % 31 +7% % 3+3% % 33-1% 24 +6Q o % o % % o 27 +3Q0u 70 i starsi O o 2) Wysokośc zniżki/zwyżki ustala się odrębnie wg parametrów każdego ze Wspołwłaścicieli/Uzytkowników pojazdu 3) W kalkulacji składki zastosowanie ma wysokość znizk zwyzk wg zasady najwyższego ryzyka przyjmując najmniejszą zniżkę/największa zwyżkę spośród znlzek/zwyzek ustalonych odrębnie dla każdego ze Wspołwłaścicieli/Uzytkowników pojazdu 4

15 Zatączn k Nr 6 do Zarządzenia Nr 16J2012 Dyrektora Centrum Produktowego w katowicach z dnia 20 czerwca 2012r 4. Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdem 1) Dla wszystkich rodzajow pojazdów zastosowanie ma ponizszy system zwyżek w zalezności od okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdem przez Właściciela/Użytkownika (osoby fizycznej) Posiadanie uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem Zwyżka Brak prawa jazdy 0% współwłaściciela do 3 lat +20% powyżej 3 lat 0% żaden z właścicieli nie ma +75% prawa jazdy 2> Wysokość zwyżki ustala się odrębnie Współwłaścicieli/Użytkowników pojazdu. wg parametrów każdego ze 3) W kalkulacji składki zastosowanie ma wysokość zwyżki wg zasady najwyższego ryzyka przyjmując największą zwyżkę spośród zwyżek ustalonych odrębnie dla każdego ze Współwłaścicieli/Użytkowników pojazdu. 5. Upoważnienie do kierowania pojazdem osoby o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym 1) Jeżeli właściciel/użytkownik pojazdu (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) w okresie trwania umowy ubezpieczenia upoważnia do kierowania tym pojazdem osobę, która nie ukończyła 25 roku życia lub osobę, która posiada uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu krócej niż 3 lata, bez względu na rodzaj pojazdu, stosuje się zwyżkę w wysokości 10%, z zastrzeżeniem pkt 2). 2) Zwyżki nie stosuje się w przypadku, gdy wiek najmłodszego Właściciela/Użytkownika jest do 25 lat lub gdy zastosowana została zwyżka za wykorzystanie pojazdu do nauki jazdy. 6. Użytek zawodowylzarobkowy 1) Z tytułu użytku zawodowego stosuje się zwyżkę składki w ubezpieczeniu Oc w wysokości 20%. 2) Zwyzka stosowana jest dla wszystkich samochodów osobowych (kod grupy: A1A12) przeznaczonych do użytku zawodowego 3) W przypadku pojazdów przeznaczonych do użytku zawodowego (bez względu na zastosowanie zwyżki bądź odstępstwo od niej) zarejestrowanych na osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowosci prawnej nie stosuje się zwyżek/znizek Z tytułu wieku Właściciela/Uzytkownika pojazdu i okresu posiadania uprawnień do kierowania pojazdem. 4) W przypadku pojazdów przeznaczonych do użytku zawodowego (bez względu na zastosowanie zwyżki lub odstępstwo od niej) stosuje się zawsze numery statystyczne OC użytek zawodowy/leasing 7. Rozszerzenie ochrony Dla wszystkich rodzajów pojazdow stosuje się następujace zwyżki za specjalne uzytkowanie pojazdu związane z 1) przeznaczeniem pojazdu do nauki jazdy - w wysokości 10%, 2) zarobkowym wynajmowaniem pojazdu - w wysokości 50%, 3) wykorzystywaniem pojazdu dojazd próbnych - w wysokości 10%, 4) wykorzystywaniem pojazdu w charakterze rekwizytu - w wysokości 10%, 2 J

16 Załącznik Nr 6 do Zarzadzenta Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w katowicach z dnia 20 czerwca 2012r. 5) wykorzystywaniem pojazdu do jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów do tych jazd - w wysokości 50%. 8. Zniżka za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy 1) Dla wszystkich rodzajów pojazdów, w umowach OC zawieranych jednocześnie z AC (tzn. na jednym druku polisy), stosuje się Zniżkę za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy w wysokości 15%. gdy: Właściciel/Użytkownik posiadał w okresie ostatnich 36 miesięcy ubezpieczenie AC przez okres co najmniej 24 miesięcy. 2) Zniżka za posiadanie umów AC przez okres 24 miesięcy może powodować obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 9. Inne zniżki specjalne 1) Do umów ubezpieczenia OC stosuje się inne zniżki specjalne: a) Karta Klienta WARTY VIP (zniżka może powodować obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej), b) Karta Visa GoId KB/WARTA (co-branded), c) Pracownik WARTY, d) Pracownik Grupy KBC, e) WARTA FIRMA, f) Rentowny Agent, g) Zniżka kwotowa Budżet zniżek, h) Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych. 2) Fakt udzielenia zniżki musi zostać odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki (w części lnne zniżki/zwyżki ) w pozycji lnne (zwyżki/zniżki). 3) Szczegółowe zasady stosowania zniżek określają odpowiednie regulaminy lub instrukcje WARTY. III. PROMOCJA DLA KLIENTÓW OBOWIAZUJACE DO ODWOŁANIA. 10. Zniżka Dziecko 1) Z tytułu posiadania lub sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem, które nie ukończyło 13 lat, stosuje się zniżkę Dziecko w wysokości 5%. 2) Zniżka Dziecko stosowana jest dla wszystkich samochodów z grupy taryfowej A1-A12 i Bl. dla umów zawieranych na okres 12 miesięcy. 3) Zniżka Dziecko stosowana jest wyłącznie w umowach zawieranych z osobami fizycznymi. które ukończyły 30 rok życia, a nie ukończyły 50 roku życia (kryterium wieku dotyczy wszystkich Właścicieli/Użytkowników pojazdu) 4) Fakt udzielenia zniżki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części..zniżki/zwyżki Klienta w pozycji Dziecko oraz we wniosku o ubezpieczenie poprzez wpisanie nr PESEL dziecka, którego zniżka dotyczy. 5) Zniżka Dziecko nie może być stosowana łącznie ze zniżką Rolnik. 6) Zniżka Dziecko może powodować obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowej. 11. Zniżka Rolnik 1) Dla pojazdów grupy taryfowej Ai A12, Bi, B2, B3. D. El, E2, E4, ES. w umowach zawieranych z osobami fizycznymi, które ukończyły 30 rok życia, a nie ukończyły 70 roku życia, są właścicielami/posiadaczami/użytkownikami gruntów lub użytków rolnych podlegających podatkowi rolnemu stosuje się zniżkę Rolnik w wysokości 20%, 2) Podstawą udzielenia zniżki jest załączenie do wniosku o ubezpieczenie kopii aktualnej decyzji o ustaleniu wymiaru podatku rolnego na rzecz Właściciela/Użytkownika pojazdu, spełniającego warunki określone w pkt. 1).

17 Załczn,k *6 do Zerzqcizanrn * Dymktorn Centrwn ProduktowegD wktowioach zdo,a 20 cze,wca 2012v 3) Znl*a Rolnik nie moe byó stosowana w umowach nowych zawieranych z włelamiluzytkownikami pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatów grodzkich. 4) W przypadku ustanowionej na pojeżdzie współasno*ci, zastosowame znizki nie jest mo2liwe. jeteli którykolwiek ze wspóiwłaclcleli nie spełnia kryterium wieku (ukończony 30 rok tycia. snie ukończony 7(1 roku tycia) 5) Fakt udzielenia zniżki musi być odnotowany na Arkuszu kalkulacji składki w części ZnItkUyżki KIlenW w pozycji RoInlk*, 5) Zbitka Rolnik nie może być stosowana łącznie ze zniżką. OzieÓko 7) Zniżka Rolnik może powodówać obniżenie progu składki minimalnej do 20% składki bazowęj 4

18 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2012 roku oświadczenie o wyłączny użytkowaniu pojazdu firmowego przez właściciela! kierownika! dyrektora! prezesa firmy, będącego wyłącznym użytkownikiem pojazdy służbowego (sam. osobowego): OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko/nazwa Ubezpieczającego), oświadczam, że niżej wskazana osoba, tj. (podać imię, nazwisko i adres wyłącznego użytkownika) posiada zgodę WłaścicielalUżytkownika na wyłączne użytkowanie pojazdu (podać markę/typ i nr rejestracyjny) i w okresie trwania zawieranej umowy ubezpieczenia OC*IAC* pozostanie jedynym użytkownikiem tego pojazdu W przypadku ujawnienia faktu korzystania z tego pojazdu w okresie ubezpieczenia przez innego użytkownika, zobowiązuję się do dopłaty składki dodatkowej, ustalonej przez WARTĘ jako różnica składki należnej (obliczonej wg parametrów dol WłaścicielalUżytkownika pojazdu) i składki należnej określonej w polisie (obliczonej wg parametrów dol ww. wyłącznego użytkownika pojazdu. niepotrzebne skreślić Data i podpis UbezpieczająCego Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część umowy ubezpieczenia. potwierdzonej polisą Data i podpis przedstawiciela TUiR WARTA SA.

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2012

Zarządzenie Nr 16/2012 Zarządzenie Nr 16/01 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 6 czerwca 01 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2012

Zarządzenie Nr 14/2012 Zarządzenie Nr 14/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne

Zarządzenie Nr 18/2012. Postanowienia ogólne Ogólnych Zarządzenie Nr 18/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Katowicach Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad zawierania umów ubezpieczenia w

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Taryfa składek Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) TARYFA SKŁADEK z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK www.hdi-asekuracja.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta Wrzesień 2012 FAQ NOWA KLASA BM W SEGMENCIE C - ŚCIEŻKI WEJŚCIA KLIENTA 1) Klient nieposiadający innego aktywnego ubezpieczenia w Ergo Hestii.

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2011 r.

Ustawa z dnia... 2011 r. Projekt Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Dyrektora Centrum Produktowego w Lublinie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie taryfy składek oraz zasad zawierania umów ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ NOWA KLASA BM W SEGMENCIE C - ŚCIEŻKI WEJŚCIA KLIENTA 1) Klient nieposiadający innego aktywnego ubezpieczenia w Ergo Hestii Klasa BM określana

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Informacja dla podmiotów organizujących na obszarze województwa śląskiego loterie fantowe lub grę bingo fantowe z ograniczoną pulą wygranych, o których mowa w art. 7 ust.1a lub 1b ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2009 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH 1. Informacje dotyczące wszystkich maturzystów szkół dla dorosłych egzamin maturalny w roku szkolnym 2008/2009 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów. październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami

Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów. październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami Rodzaje taryfowe motocykle, motorowery 1/2 Motocykle, motorowery, skutery 112 motocykl, skuter z silnikiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C

Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Wytyczne dotyczące zasad postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie B i C Luty 2013 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 4 CZĘŚĆ A WYTYCZNE SPRZEDAŻOWE 4 I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 922. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4094 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2010-2012 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://matura.ewd.edu.pl W zestawieniu uwzględniono te powiaty, w których są co najmniej 4 licea 1 Od 2010 r. publikowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. Postanowienia ogólne

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. Postanowienia ogólne Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 grudnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Program zniżkowy organizowany jest przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. Postanowienia ogólne

Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. Postanowienia ogólne Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Program zniżkowy organizowany jest przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN MATURALNY 2011 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO... 4 3. ZDAWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 447 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo