REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TEORII I PRAKTYCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TEORII I PRAKTYCE"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 20, Nr 2/2016 Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego w kierunku budowy ładu zintegrowanego Monika Stachowicz 1 REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TEORII I PRAKTYCE Streszczenie: RIPOK to zakłady gospodarki odpadami przetwarzające odpady od min. 120 tys. osób. Budowa, utrzymanie i eksploatacja RIPOK to obowiązek gmin, o ile wynika to wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W artykule ukazano znaczenie RIPOK w systemie gospodarowania odpadami na przykładzie woj. łódzkiego. Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, przetwarzanie odpadów, składowisko odpadów Wstęp Gospodarka odpadami komunalnymi, obejmująca m.in. ich zbiórkę, utylizację oraz unieszkodliwianie, należy do zadań własnych gminy. Sprawy z tym związane regulują ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 oraz o odpadach 3. Pierwsza z nich porządkuje m.in. obowiązki gminy związane z: organizacją systemu zbiórki odpadów komunalnych, uchwalaniem opłat za zagospodarowanie odpadów, a także tworzeniem określonej infrastruktury 4. Zgodnie z art. 3. tej 1 Dr Monika Stachowicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami opisane zostały także w literaturze przedmiotu, np.: Zbigniew Grzymała, Grzegorz Maślak, Marek Goleń, Edwin Górecki, Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Warszawa: SGH, 2013); Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak, Gospodarka odpadami w gminie, Warszawa: C.H.Beck,

2 ustawy obowiązkiem gminy jest m.in.: budowa, eksploatacja oraz utrzymanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), o ile wynika to z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Gmina może budować takie instalacje samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami. Konieczność budowy nowoczesnych zakładów utylizacji odpadów komunalnych wynika z obowiązku redukcji masy odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, a także zwiększania ilości odpadów poddawanych recyklingowi 5. Do 2011 r. plany gospodarki odpadami (PGO) przygotowywane były na każdym szczeblu samorządu, przy czym plany gminne musiały być zgodne z planami powiatowymi, a te z wojewódzkimi. Obecnie PGO przygotowywane są wyłącznie na szczeblu krajowym i wojewódzkim, przy czym te drugie dodatkowo są zatwierdzane m.in. przez władze samorządowe niższych szczebli oraz związki międzygminne funkcjonujące na danym terenie. Wojewódzkie PGO regulują m.in. podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK), a także lokalizacje RIPOK oraz instalacji zastępczych w poszczególnych regionach. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia RIPOK w polskim systemie gospodarowania odpadami przez omówienie prawnych podstaw ich tworzenia i funkcjonowania oraz danych ilościowych dotyczących tych instalacji. Szczegółowe kwestie dotyczące budowy RIPOK, instalacji zastępczych oraz ich parametrów, przedstawiono na przykładzie województwa łódzkiego. Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w teorii Zgodnie z art. 35. pkt 6. ustawy o odpadach, regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) jest zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska 6, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający: 1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, 2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku, 3) składowanie odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie 5 Magdalena Wiśniewska, System gospodarki odpadami komunalnymi, w: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (Warszawa: Placet, 2013), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz

3 przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji MBP. RIPOK powinny zapewnić: moc przerobową wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru wyznaczonego regionu, wymaganą redukcję składowania odpadów ulegających biodegradacji, odpowiednie przygotowanie odpadów pochodzących z selektywnego zbierania, a także osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia określonych frakcji odpadów komunalnych 7. Ponadto, MBP musi odbywać się w ramach jednej instalacji, tzn. musi być zachowana jedność przestrzenna. Uzyskanie statusu RIPOK w przypadku instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów jest możliwe tylko wówczas, gdy prowadzący instalację posiada pozwolenie ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin. Zważywszy zaś na zasadę bliskości, nakazującą zagospodarowanie wytworzonych odpadów w miejscu ich powstawania lub najbliżej tego miejsca, składowiskiem regionalnym powinno być składowisko zlokalizowane najbliżej instalacji MBP zmieszanych odpadów komunalnych 8. Mówiąc o regionie gospodarowania odpadami komunalnymi (RGOK), warto przytoczyć także jego definicję, zawartą w art. 35. ustawy o odpadach: jest to obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez RIPOK. RGOK może to być również obszar jednej gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców. Wsparciem dla działalności RIPOK mogą być ponadregionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, którymi są spalarnie odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 500 tys. mieszkańców 9. Tworzenie RIPOK wymaga wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował takie instalacje. Wybór ten powinien nastąpić w drodze przetargu, na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku, gdyby przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, a nie zostałby także dokonany wybór koncesjonariusza lub partnera prywatnego, gmina może zadania te realizować samodzielnie. Jak już wspomniano, wojewódzkie plany gospodarki odpadami określają nie tylko podział na RGOK oraz lokalizacje RIPOK, ale wskazują także instalacje zastępcze w poszczególnych regionach, które mają pełnić swoje funkcje w okresie 7 Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012, dostęp, 8 Plan gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa wielkopolskiego na lata , Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz

4 przejściowym, do końca 2017 r., a później stracą ten status. W planach gospodarki odpadami określa się dwa rodzaje instalacji zastępczych: pierwsze przewidziane są do zastępczej obsługi regionów, w przypadku gdy regionalna instalacja ulegnie awarii lub nie będzie mogła przyjmować odpadów z innych przyczyn (dotyczy to zatem tych regionów, gdzie wskazane zostały funkcjonujące już RIPOK), drugie pełnią rolę instalacji zastępczych do czasu uruchomienia RIPOK (funkcjonują w tych regionach, gdzie nie ma instalacji spełniającej kryteria instalacji regionalnej). Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w praktyce Z przedstawionych wcześniej informacji wynika, że ustawa o odpadach wprowadziła dwie klasyfikacje instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Pierwsza klasyfikacja rodzajowa wyróżnia trzy typy instalacji: A. Instalacje do MBP zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. B. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych, środków do uprawy roślin lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku (kompostownie). C. Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie MBP zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji MBP. Druga klasyfikacja, przyjmująca za kryterium status instalacji, wyróżnia: A. RIPOK; B. Instalacje zastępcze: na wypadek awarii instalacji regionalnych lub do czasu ich ustanowienia. Zgodnie z uchwałami sejmików województw w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami (z 2012 r.), status RIPOK będzie posiadało w Polsce docelowo 268 instalacji, w tym: 96 instalacji MBP, 72 kompostownie oraz 100 składowisk odpadów. Z uwagi na to, że część RIPOK nadal pozostaje w budowie, w kraju wyznaczono łącznie 704 instalacje zastępcze. Obejmują one: 213 instalacji MBP, 150 kompostowni oraz 341 składowisk odpadów. Poza tym, w niektórych województwach między innymi w śląskim i łódzkim wyznaczono instalacje do produkcji paliwa alternatywnego 10. W woj. łódzkim wyznaczone zostały cztery obszary RGOK. Region I to północna część woj. łódzkiego oraz po dwie gminy z województw: wielkopolskiego i mazowieckiego. Region II obejmuje południowo-zachodnią część województwa, zaś Region III południowo-wschodnią. Region IV to miasto Łódź. Liczbę gmin oraz mieszkańców w tych regionach przedstawia tabela Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, dostęp , nazwa.pl/blizejsmieci/index.php/wykaz-i-mapa-ripok-ow. 324

5 Tabela 1. Liczba gmin oraz mieszkańców w regionach gospodarki odpadami komunalnymi w woj. łódzkim Region I II III IV Liczba gmin Liczba mieszkańców (w tys.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r., Mapa 1. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz lokalizacje instalacji regionalnych i zastępczych w woj. łódzkim Źródło: Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r.,

6 Regiony oraz lokalizacje instalacji przetwarzania odpadów w województwie łódzkim przedstawia mapa nr 1. Warto zauważyć, że w ramach niektórych RIPOK wyróżnia się różne instalacje funkcjonujące wspólnie, które spełniają odrębne funkcje w zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Mowa tu o: instalacjach MBP, sortowniach, kompostowniach i składowiskach odpadów zgodnie z przyjętą wcześniej klasyfikacją rodzajową, a także urządzeniach do produkcji paliw alternatywnych, wykorzystywanych w celach energetycznych, zwykle na terenach danych instalacji regionalnych. Jedną z informacji zawartych na mapie 1., jest fakt, że w momencie sporządzania łódzkiego planu gospodarki odpadami, Regiony I i II posiadały już instalacje spełniające kryteria instalacji regionalnych, czego nie można powiedzieć o najbardziej zaludnionych Regionach III i IV. W Regionie I, instalacja zawierająca MBP, sortownię, kompostownię oraz składowisko odpadów znajduje się w Krzyżanówku, w gminie Krzyżanów. W Regionie II dwie RIPOK pełnią pojedyncze funkcje: w Dylowie A, gmina Pajęczno, funkcjonuje instalacja MBP, natomiast w Woli Kruszczyńskiej, gmina Bełchatów, znajduje się regionalna kompostownia. Według stanu na r. w woj. łódzkim funkcjonowało już 9 instalacji posiadających status RIPOK 11. W każdym z Regionów wskazano lokalizacje instalacji zastępczych, które do końca 2017 r. mogą pełnić fukcje RIPOK Łódź posiada najmniej takich instalacji (4), najwięcej zaś, bo aż 18, Region III. Na kolejnej mapie woj. łódzkiego z podziałem na RGOK, przedstawiono zarówno instalacje już istniejące, jak i planowane. W porównaniu z mapą 1. łatwo można zauważyć, że część lokalizacji na niej zaznaczonych nie jest powtórzona na mapie 2., pominięte zostały bowiem te instalacje, które pełniły funkcje zastępcze wyłącznie do momentu uruchomienia właściwych RIPOK. Te, które pozostały, są to instalacje zastępcze na wypadek awarii RIPOK. Wyjaśnienia wymagają inwestycje zaplanowane w Regionie IV, czyli na terenie Łodzi. Z mapy wynika, że miałaby tu stanąć jedyna w województwie spalarnia odpadów, gdyż tak zostało to zaplanowane w 2012 r. Dziś wiadomo już, że instalacja taka nie powstanie, choć starania władz miasta o tę inwestycję trwały ponad 10 lat. W to miejsce planowana jest rozbudowa dwóch miejskich sortowni odpadów tak, by zyskały status RIPOK. Jak widać na przedstawionych mapach, na terenie Regionu II znajduje się obszar wyłączony jest to Region Orli Staw Ceków Kolonia, obejmujący gminy: Sieradz, Wróblew, Goszczanów i Warta, które należą do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina, z siedzibą w Kaliszu. Związek ten jest podmiotem międzywojewódzkim, a z uwagi na siedzibę, cały jego teren został ujęty w wielkopolskim regionie gospodarki odpadami komunalnymi. 11 Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, dostęp , nazwa.pl/blizejsmieci/index.php/wykaz-i-mapa-ripok-ow. 326

7 Mapa 2. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz lokalizacje istniejących i planowanych instalacji w woj. łódzkim Źródło: Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r., 125. W tabeli 2. przedstawione zostały parametry istniejących i planowanych RIPOK z podziałem na RGOK w woj. łódzkim. Z zestawienia wynika, że łączne moce przerobowe RIPOK (planowane i istniejące) dla Regionu I będą wystarczające dla MBP oraz kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych instalacje te będą się wzajemnie uzupełniać. Brakuje pojemności dla regionalnych składowisk odpadów do składowania odpadów powstających w procesie MBP oraz pozostałości z sortowania, dlatego konieczne 327

8 jest wybudowanie dodatkowego składowiska, które pokryje przynajmniej brakującą moc przerobową dla 9500 m 3 odpadów. Do tego czasu odpady te będą przyjmowane przez składowiska zastępcze. W Regionie II łączne moce przerobowe RIPOK będą wystarczające dla MBP oraz pojemności regionalnych składowisk odpadów. Zbyt mała została jednak zaplanowana wielkość kompostowni o przepustowości 2500 Mg/rok. Przy zapotrzebowaniu rzędu 6000 Mg/rok, konieczna jest budowa jeszcze co najmniej jednej takiej instalacji. W Regionie III podobnie jak w Regionie II łączne moce przerobowe RIPOK będą wystarczające dla MBP oraz pojemności składowisk odpadów, konieczna jest jednak budowa co najmniej jednej kompostowni, o mocy przerobowej ok Mg/rok. Z uwagi na brak danych dotyczących mocy przerobowych RIPOK potrzebnych dla Regionu IV, nie sposób ocenić, czy zaplanowane instalacje pokryją istniejące zapotrzebowanie. Tabela 2. Istniejące oraz docelowe (do 2020 r.) moce przerobowe RIPOK w woj. łódzkim, według RGOK Rodzaj instalacji MBP: część mechaniczna część biologiczna [Mg/rok] Moc przerobowa istniejących instalacji Region I Moc przerobowa RIPOK potrzebna dla regionu Docelowa moc przerobowa RIPOK Kompostownie [Mg/rok] Składowiska [m 3 ] Region II MBP: część mechaniczna część biologiczna [Mg/rok] Kompostownie [Mg/rok] Składowiska [m 3 ] Region III MBP: część mechaniczna część biologiczna[mg/rok] Kompostownie [Mg/rok] Składowiska [m 3 ] Region IV MBP: część mechaniczna część biologiczna [Mg/rok] 0 0 b.d. b.d Kompostownie [Mg/rok] b.d. b.d. Składowiska [m 3 ] b.d Źródło: Opracowanie własne na podstawie Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r.,

9 Łączna minimalna przepustowość RIPOK, jakie należy wybudować na terenie woj. łódzkiego tak, by razem z funkcjonującymi RIPOK pokryły zapotrzebowanie wynikające z ilości produkowanych tu odpadów, wynosi: 12 MBP Mg/rok, kompostownie Mg/rok, składowiska odpadów m 3. Docelowo na terenie woj. łódzkiego będzie funkcjonowało 14 RIPOK, które będą obsługiwały województwo w zakresie przetwarzania zamieszanych odpadów komunalnych. Instalacje wyznaczone w poszczególnych regionach będą pełnić względem siebie rolę instalacji zastępczych na wypadek awarii którejkolwiek z nich. Zakończenie Głównym celem tworzenia RIPOK jest maksymalne ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz maksymalny odzysk surowców wtórnych przez selektywną zbiórkę odpadów, a także jak najbardziej efektywne sortowanie i przetwarzanie odpadów zebranych w sposób zmieszany. Nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stanowią wysoce kapitałochłonny, kluczowy element infrastruktury w sektorze gospodarki odpadami, dlatego istotne jest stworzenie odpowiednich warunków, zarówno prawnych, jak i ekonomicznych (finansowych), aby w maksymalny sposób wykorzystać przepustowość budowanych instalacji. Jeżeli na którekolwiek z nowopowstających RIPOK nie zostanie skierowany odpowiednio wysoki strumień odpadów, instalacje te będą nierentowne. Liczba RIPOK powinna być zatem ograniczona łącznym wojewódzkim poziomem wytwarzanych odpadów, by nie dopuścić do powstania konkurencji po stronie instalacji zagospodarowujących odpady komunalne 13. Bibliografia Grzymała, Zbigniew, Grzegorz Maślak, Marek Goleń, Edwin Górecki, Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Warszawa: 2013, SGH. Jaśkiewicz Paweł, Anna Olejniczak. Gospodarka odpadami w gminie. Warszawa: C.H.Beck, Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego Dostęp, /urzad-marszalkowski/programy/item/578-programy-ochrona-środowiska. Plan gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa wielkopolskiego na lata Dostęp, 12 Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 r., Konkurencję między instalacjami MBP przewiduje prof. G. Wielgosiński, którego zdaniem łączna moc przerobowa funkcjonujących i planowanych instalacji MBP znacznie przewyższy ilość produkowanych w Polsce odpadów. Podobnie będzie ze spalaniem paliwa alternatywnego. Szerzej: dostęp , 329

10 Portal Zakładu Utylizacji Odpadów w Szczecinie. Dostęp, /aktualnosci/122.html. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Dostęp, nazwa.pl/ blizejsmieci/index.php/wykaz-i-mapa-ripok-ow. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. z 2013 r., poz. 21. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz Wiśniewska, M., System gospodarki odpadami komunalnymi. W: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa: Placet, Abstract Regional municipal waste processing systems in theory and practice RIPOK are waste management plants processing waste from a minimum of 120 thousand inhabitants. The construction, maintenance and operation of RIPOK is the responsibility of municipalities. The article shows the RIPOK in the system of waste management on the example of Łódź province. Keywords: waste management, waste treatment, landfill 330

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Podstawy prawne, założenia i praktyka. Mateusz Richert Polskie prawodawstwo Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA Nr /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia r. Parafy: Marszałek WM: W. Kozak Dyrektor SR: K. Laszczak Radca Prawny: G. Piechocki (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr /16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i szanse dla samorządów gminnych i wojewódzkich

Wyzwania i szanse dla samorządów gminnych i wojewódzkich Wyzwania i szanse dla samorządów gminnych i wojewódzkich Uwarunkowania ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych ustaw Skróty UoU(1996) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Rola RIPOK we współpracy z gminami. Jak wypracować dobry model współpracy w celu stworzenia mocnego systemu gospodarki odpadami.

Rola RIPOK we współpracy z gminami. Jak wypracować dobry model współpracy w celu stworzenia mocnego systemu gospodarki odpadami. Rola RIPOK we współpracy z gminami. Jak wypracować dobry model współpracy w celu stworzenia mocnego systemu gospodarki odpadami. 19-20 maja 2016 r., Hotel Faltom, Rumia System gospodarowania odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt KRAKÓW, 6 grudnia 2011 USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 ROKU O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi Magdalena Zabłocka Radca prawny, Senior Associate Warszawa, 12 października 2011 roku, IX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów- Kongres Skarbników

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Stan obecny: Dolny Śląsk

Stan obecny: Dolny Śląsk Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Nowe możliwości, nowe formy wsparcia, nowe podmioty na rynku Tomasz Styś kg tys.ton Stan obecny: Dolny Śląsk

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji maj 2015 OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka 30.03.2016 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W PL Stan obecny, zmiany prawa, cele do 2020r Tomasz GRABOWSKI doradca ministra Gabinet Polityczny Ministra, Sztokholm, 23.V.2011 Agenda 1. GOSPODARKA ODPADAMI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ Maria DUCZMAL radca prawny DGO Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów - instalacje wskazane do przyjmowania odpadów z regionu: do czasu uruchomienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego maja 2016 r., Hotel Faltom, Rumia

Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego maja 2016 r., Hotel Faltom, Rumia Stan gospodarki odpadami na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego. 19-20 maja 2016 r., Hotel Faltom, Rumia GOSPODARKĘ ODPADAMI NA TERENIE OBU POWIATÓW REGULUJĄ NASTĘPUJĄCE PRZEPISY PRAWA: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ZAMBRÓW. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za rok 2013 i I półrocze Wydział Gospodarki Komunalnej

ZAMBRÓW. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za rok 2013 i I półrocze Wydział Gospodarki Komunalnej Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za rok 2013 i I półrocze 2014 ZAMBRÓW Wydział Gospodarki Komunalnej Jerzy Burak Wioleta Klimowicz Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Druk nr 798 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Konsekwencje dla gmin, wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRZEGORZEW ZA 2016 ROK Grzegorzew, 25 kwietnia 2017r. I. CEL I ZAŁOŻENIA ANALIZY Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie odpadów komunalnych po zmianach ustawowych

Zagospodarowanie odpadów komunalnych po zmianach ustawowych Zagospodarowanie odpadów komunalnych po zmianach ustawowych Jak nie utopić publicznych pieniędzy w śmieciach? Skróty UoZ(2011) Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt)

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt) PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2012-2017 (projekt) Seminarium szkoleniowe Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Białystok, 19 czerwca 2012 r. W dniu 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2014 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych ram prawnych Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

czystości i porządku w gminach jako nowe wyzwanie dla samorządów

czystości i porządku w gminach jako nowe wyzwanie dla samorządów Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako nowe wyzwanie dla samorządów Warszawa, 14 września 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska Obecny system

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STOPNICA ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STOPNICA ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STOPNICA ZA ROK 2015 Stopnica, kwiecień 2016 r. I. Wstęp Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła

Bardziej szczegółowo

MINI-RAPORT DEBATA 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

MINI-RAPORT DEBATA 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE STRONA 1 MINI-RAPORT DEBATA 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE MIEJSCE DEBATY: Rzeszów DATA DEBATY: 25/06/2014 UCZESTNICY DEBATY: W dyskusji wzięło udział dwudziestu gości, ważnych przedstawicieli sektora gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Uwagi woj. świętokrzyskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1. W art. 1 przed pkt 1 należy dodać punkt o treści: art. 20 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Zakazuje

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ARTYKUŁY NAUKOWE ASO.A.7(1)/2016/119-134 ISSN 2300-1739 Monika STACHOWICZ Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi The responsibilities of the municipal waste management Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEZNO Gniezno, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWA PRAWNA... 3 3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2016 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 27 września 2012 r. Poz. 1324 UCHWAŁA NR XX/272/2012 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja WPGO zmiany w regionach gospodarki odpadami województw

Aktualizacja WPGO zmiany w regionach gospodarki odpadami województw Aktualizacja WPGO zmiany w regionach gospodarki odpadami województw MACIEJ KIEŁBUS Partner Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl Charakter

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (UCZiP) oraz niektórych innych ustaw Prof. Andrzej Kraszewski MINISTER ŚRODOWISKA RP Zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za rok 2015 Gmina Pęczniew Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Pęczniew za rok 2015 Kwiecień 2016r. 1. Wprowadzenie Spis treści 1.1. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych SPOTKANIE INFORMACYJNE Zielona Góra, 17 grudnia 2015 r. Plan spotkania 1. Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r.

ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. Andrychów, dnia 24.03.2015 r. ZMIANA SIWZ zmiany dokonano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 24.03.2015 r. W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/01/KS/2015 o zamówienie publiczne na Odbiór

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. GOSPODARKA KOMUNALNA w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) W latach 2005-2006

Bardziej szczegółowo

Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska

Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska 1.Projekt nowej ustawy o odpadach; 2.Projekt nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia 2017r.

Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia 2017r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZA 2016 r. SPORZĄDZIŁ: Tomasz Kozioł Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Warta Bolesławiecka, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... /../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA NR... /../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia r. UHWŁ NR... /../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia. 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 20122017 Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie

Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie na II spotkanie w sprawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

Bardziej szczegółowo