INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA Spis treści 1.WSTĘP UMOWA UBEZPIECZENIA OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA KLIENT INDYWIDULANY (SYSTEM BONUS MALUS) OFERTA UBEZPIECZENIA ANULOWANIE POLISY UBEZPIECZENIE OC ZASADY WYSTAWIANIA ANEKSÓW DO OC CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU ZIELONA KARTA UMOWY DODATKOWE NNW Komunikacyjne NNW Domowe Ubezpieczenie od Utraty Pracy Ubezpieczenie Ochrony Prawnej UBEZPIECZENIE AUTOCASCO WIEK POJAZDU\SUMA UBEZPIECZENIA ZABEZPIECZENIA FRANSZYZA INTEGRALNA FRANSZYZA REDUKCYJNA WARIANT ASO, KOMFORTOWY, OPTYMALNY SUMA UBEZPIECZENIA BRUTTO/ NETTO INFORMACJE O POJEŹDZIE DOKUMENTY POJAZDU WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I KARTA POJAZDU Numer VIN INSPEKCJA POJAZDU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POJAZDU PRZY UBEZPIECZENIU AUTOCASCO DOUBEZPIECZENIE PROCEDURA UNDERWRITINGOWA POBIERANIE GOTÓWKI BLOKOWANIE KONTA SPRZEDAŻY

2 1.WSTĘP 1. Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym Proama adresowanym do osób zajmujących się zawieraniem umów ubezpieczeń komunikacyjnych w imieniu i na rzecz Proama. 2. Zakres instrukcji obejmuje zasady postępowania przy zawieraniu indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zasady zawierania umów indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych tj.: OC, Autocasco, regulują następujące dokumenty: a. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), b. Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), c. Kodeks cywilny (KC), d. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama: użyte w niniejszej INSTRUKCJI skróty oznaczają: OC obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC - ubezpieczenie autocasco w Proama, ZK - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego (System Zielonej Karty), z wyłączeniem państw sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego. 2.UMOWA UBEZPIECZENIA 1. Pośrednik ubezpieczeniowy (Agent) może zawierać umowy ubezpieczenia, w ramach posiadanych pełnomocnictw Proama, wyłącznie za pomocą aplikacji PROAgent. 2. Umowę uważa się za zawartą po złożeniu pod nią podpisu przez klienta. 3.OKRES UBEZPIECZENIA 1. W ubezpieczeniach dobrowolnych standardowy okres ubezpieczenia to 1 rok. 2. Okres ubezpieczenia określa się wybierając datę (dzień miesiąc, rok) początku ubezpieczenia w aplikacji PROAgent ; 3. Godzina początku ubezpieczenia: a. jeśli jako dzień początku ubezpieczenia zostanie wskazany dzień inny niż bieżący godzina zostanie ustalona automatycznie, jako pierwszego dnia ochrony b. jeśli jako dzień początku ubezpieczenia zostanie wskazany dzień bieżący to godzina zawarcia umowy jest jednoczesna z czasem wybrania opcji kup ubezpieczenie. 2

3 c. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu należnej składki. Wskazanie daty i godziny na polisie 4. Godzina końca okresu ubezpieczenia przypada zawsze na godzinę ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. 5. Na jednej polisie wszystkie rodzaje ubezpieczeń muszą mieć ten sam wspólny koniec okresu ubezpieczenia. 3

4 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY 1. Dane klienta należy wpisywać lub sprawdzać na podstawie przedstawionego przez Ubezpieczającego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 2. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wpisanych jest kilku właścicieli, każdego z nich należy potraktować, jako współwłaścicieli i wszystkich wymienić w polisie. 3. Do kalkulacji składki przyjęty zostanie (automatycznie) wiek i okres posiadania prawa jazdy najmłodszego ze współwłaścicieli. 4. Wiek klienta zostanie ustalony automatycznie przez system PROAgent. 5. Okres posiadania prawa jazdy danej kategorii ustalany jest automatycznie na podstawie roku nadania uprawnień umieszczonych w dokumencie prawa jazdy. 6. Data nadania uprawnień do kierowania pojazdem znajduje się na rewersie w tabeli w kolumnie 10 obok odpowiedniej kategorii prawa jazdy. 4

5 5.PRZEBIEG UBEZPIECZENIA 1. Przy stosowaniu systemu zniżek/zwyżek składki zależnie od przebiegu 2. ubezpieczenia (Bonus-Malus) uwzględnia się liczbę lat bezszkodowych. Szkody kradzieżowe mają wpływ na przebieg ubezpieczenia AC 3. Każda wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC w związku ze szkodą, której sprawca posiada ubezpieczenie OC, w stosunku do którego może wystąpić z regresem, powoduje zmianę klasy Bonus/Malus w AC. Skuteczność regresu decyduje o przywróceniu klasy Bonus/Malus. 6.KLIENT INDYWIDULANY (SYSTEM BONUS MALUS) 1. Zniżkę lub zwyżkę za przebieg ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego (współwłaściciela) 2. Za każdy rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Klient nabywa uprawnienia do zmiany klasy Bonus Malus o jeden poziom, maksymalnie do poziomu odpowiadającego -70% zniżki. 3. Tabela Bonus/Malus a. Klient może posiadać różne wysokości zniżek/zwyżek w OC i AC - dwa odrębne systemy BM dla OC i AC, b. Po zakończeniu każdej (rocznej) polisy przechodzimy 1 poziom w górę w tabeli B/M (większa zniżka) o jeden poziom c. Po każdej szkodzie przesuwamy się 2 poziomy w dół tabeli BM d. Gdy klient nie posiada historii przebiegu ubezpieczenia OC startuje z poziomu 0 4. Możliwość przeniesienia zniżki z OC na AC w następujących 2 przypadkach: a. Klient nie miał do tej pory polisy AC b. Klient miał polisę AC oraz ma większą zniżkę OC niż AC (np. -60% zniżki OC, -40% zniżki AC) Pod dwoma warunkami: W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miał szkód OC ani AC oraz W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miał szkód AC 5

6 c. Klient bez historii AC otrzymuje zniżkę B-M, jaką ma w OC, (jeżeli w ostatnim roku nie miał szkody OC) Tabela BM w Proama Klasa B-M Zniżka/zwyżka 7-70% 6-60% 5-50% 4-40% 3-30% 2-20% 1-10% 0 0% -1 15% -2 30% -3 50% % 5. Ubezpieczony zachowuje nabyte uprawnienia do zniżki składki, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu pojazdu nie jest dłuższy niż 5 lat. Po przerwie w ubezpieczeniu wynoszącej powyżej 5 lat ubezpieczony Klient traci wszystkie zniżki. 6

7 6. Zniżki BM wyliczane są w następujący sposób: 7. Współwłaściciel pojazdu, który korzystał z korzystniejszej klasy Bonus/Malus niż wynikało to z jego okresu ubezpieczenia, w przypadku zniesienia współwłasności lub ubezpieczenia innego pojazdu wyłącznie na swoją rzecz, nie przejmuje automatycznie korzystniejszej klasy Bonus/Malus, lecz klasę Bonus/Malus ustalana jest na podstawie jego rzeczywistego okresu ubezpieczenia. 8. Zawierając nową umowę ubezpieczenia na rzecz Proama poziom przysługujących zniżek/zwyżek z tytułu bonus-malus ustala się na podstawie: a. Jeśli Klient posiada ostatnią polisę z uwidocznionymi zniżkami: Zaliczamy zniżki b. Jeśli klient posiada zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia i zniżkach od poprzedniego ubezpieczyciela postępujemy jak wyżej c. Jeśli Klient nie posiada zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia i zniżkach od poprzedniego ubezpieczyciela, ani polisy z wyszczególnionymi zniżkami: Klient składa oświadczenie o zniżkach, które Agent uwzględnia w systemie PROAgent, klient podpisuje je jako zgodne z prawdą, podpisując polisę. 7

8 d. zniżka BM może tez być wyliczana w aplikacji PROAgent z uwzględnieniem deklarowanych przez Klienta okresów użytkowania pojazdu mechanicznego oraz deklarowanej w poszczególnych okresach ilości szkód; e. we wszystkich przypadkach Klient zostanie sprawdzony w UFG. 9. W aplikacji PROAgent pojawiają się komunikaty uściślające kierowane do klienta zapytania: a. Czy pojazd został sprowadzony z zagranicy 8

9 b. Zakład Ubezpieczeń z ostatniej zawartej polisy 10. Weryfikacja w UFG Weryfikacja odbywa się automatycznie w PROAgencie. Informacje podane przez klienta porównywane są z informacjami znajdującymi się w UFG. Sprawdzane są następujące informacje: a/ data ochrony w aplikacji Proagent pojawia się komunikat podpowiadający datę ochrony w odniesieniu do danego pojazdu. Agent może wybrać inną datę niż podpowiada komunikat: b/ zakład ubezpieczeń z poprzedniej polisy (trwającej min 6 miesięcy). W przypadku podania niepoprawnych danych dotyczących zakładu ubezpieczeń z poprzedniej polisy pojawi się komunikat z sugestią z bazy UFG: 9

10 System porównuje informacje uzyskane z UFG z zakładem ubezpieczeń z ostatniej polisy zadeklarowanym przez klienta. c/ poprawność danych podanych przez klienta odnośnie ilości szkód w OC i AC. W przypadku podania danych niezgodnych z bazą UFG pojawia się komunikat: Negatywna weryfikacja może spowodować skierowanie wniosku do Underwritingu w celu indywidualnej oceny ryzyka. Istnieje możliwość załączenia dokumentów dotyczących przebiegu ubezpieczenia, które mogą wpłynąć na proces oceny ryzyka (np. zaświadczenie o braku wypłaty odszkodowania, regresie, itp.,). Weryfikacja wniosku przez Underwritera jest dokonywana na podstawie załączonych dokumentów oraz raportu w UFG. Wniosek otrzymuje status <oczekujący>. Po rozpatrzeniu wniosku przez UW, na adres mailowy Agenta zostanie wysłany następujący komunikat:,,szanowni Państwo, informujemy, że ocena ryzyka dotycząca wniosku nr została zakończona. Proces sprzedaży ubezpieczenia może zostać dokończony w aplikacji PROAgent. Z wyrazami szacunku, Zespół Proama 10

11 d/ poprawność danych personalnych podanych przez klienta (tzw. błędy literówki w imieniu lub nazwisku lub błędny numer PESEL): W tym przypadku należy ponownie podać dane dotyczące właściciela. Jeżeli kolejna weryfikacja w UFG nie przyniesie skutku należy wysłać wniosek do indywidualnej oceny przez Dział Oceny Ryzyka lub w braku posiadania prawidłowych danych zakończyć ofertowanie poprzez zamknięcie okna. Istnieje możliwość załączenia dokumentów dotyczących przebiegu ubezpieczenia, które mogą wpłynąć na proces oceny ryzyka (np. skan ostatniej polisy, zaświadczenie o zniżkach,). Załączanie dokumentów potwierdzających zniżki klienta będzie szczególnie pomocne w sytuacji kiedy Agent korzysta z kalkulatora do obliczenia klasy BM. 11

12 6.1. OFERTA UBEZPIECZENIA Przygotowana w PROAgencie oferta ubezpieczenia jest zapisana w systemie jako OFERTA tylko w sytuacji gdy dojdziemy w i wybierzemy opcję GENERUJ OFERTĘ. Zapisana w ten sposób oferta jest podwieszona do systemu PROAgent i ważna 30 dni. W terminie do 30 dni można ją otworzyć ponownie i zakończyć proces sprzedaży polisy Proama z ceną składki zaproponowaną w dniu ofertowania. Możliwość wydrukowania oferty 12

13 6.2 ANULOWANIE POLISY 1. Anulowanie polisy w aplikacji PROAgent; a. Wnioski o anulowanie polis przesyłane są za pośrednictwem aplikacji PROAgent; b. Polisy dla których nie został wygenerowany raport składki i nie rozpoczął się okres ochrony anulowane są automatycznie po wypełnieniu zlecenia c. Anulowanie polis dla których wygenerowany został raport składki lub rozpoczął się okres ochrony odbywa się po zatwierdzeniu przez Proama na podstawie wypełnionego w aplikacji PROAgent zlecenia. d. W obu przypadkach konieczne jest wypełnienie pop up w aplikacji PROAgent, załączenie podpisanego przez klienta i agenta skanu polisy z adnotacją <proszę o anulowanie polisy z powodu > oraz przesłanie zlecenia anulacji za pomocą PROAgent e. Przekreślenie dokumentu polisy przez Agenta jest jedynie unieważnieniem dokumentu i bez zgody Proama nie rodzi skutków prawnych w zakresie anulowania umowy. W nagłych przypadkach wniosek o anulację, wraz z załączonym skanem polisy może być przesłany na adres 2. Aby anulować polisę należy: a. W zakładce <polisy i wnioski> wybrać przycisk <anuluj polisę> 13

14 b. Następnie załączyć do aplikacji, skan polisy z prośbą o anulację podpisany przez Klienta, 14

15 7.UBEZPIECZENIE OC 1. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). 3. Minimalne sumy gwarancyjne są ustalone zapisami Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych i są identyczne dla wszystkich umów. Podwyższenie sum gwarancyjnych ponad ten limit wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora ds. Produktów Ubezpieczeniowych. 4. Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Proama ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w regulacjach prawnych państwa, na terytorium, na którym miało miejsce zdarzenie. Jeżeli zatem suma gwarancyjna w tych krajach jest wyższa niż przewidziana w zawartej umowie ubezpieczenia OC, Proama odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej przewidzianej w przepisach prawnych kraju miejsca zdarzenia. Jeżeli natomiast suma gwarancyjna w kraju miejsca zdarzenia jest niższa od ustalonej w umowie ubezpieczenia OC, wówczas Proama pokrywa zobowiązania do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia OC. 5. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rzeczpospolita Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz 5 państw nienależących do Unii Europejskiej, tj.: Chorwacja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Andora. Ubezpieczeniem tym objęte są także terytoria, za które zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura Sygnatariusze Porozumienia, tj.: a. Channel Islands, Gibraltar i Wyspa Man (the Isle of Man) - biuro brytyjskie; b. Liechtenstein biuro szwajcarskie; c. Wyspy Faroe biuro duńskie; d. Monako biuro francuskie; e. San Marino i Watykan biuro włoskie. 15

16 6. Na terytorium tych państw obowiązuje zasada tzw. domniemania pokrycia ubezpieczeniowego, co oznacza, że uznaje się, iż każdy pojazd zarejestrowany na terenie ww. państw, przekraczając granicę któregokolwiek z tych państw, posiada obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych. 7. Umowę ubezpieczenia, poza szczególnymi przypadkami, zawiera się na okres 12 miesięcy. 8. Umowa ubezpieczenia OC może zostać wypowiedziana: a. przez nabywcę pojazdu w dowolnym terminie (jeżeli umowa została zawarta przed 11 lutego 2012r. ma na to 30 dni) b. przez posiadacza pojazdu najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia (art.28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych) c. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z tym samym okresem ochrony w innym zakładzie ubezpieczeń w dowolnym terminie przy czym do momentu wypowiedzenia składka za okres ochrony zostanie naliczona, o ile umowa została wznowiona automatycznie. 9. W przypadku sprzedaży pojazdu obcokrajowcowi i sytuacji, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany w związku z jego sprzedażą i wywozem za granicę, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą. 10. Zawarcie umowy jest potwierdzone wystawieniem dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, 11. Umowa zostaje zawarta zgodnie z datami określonymi w dokumencie ubezpieczenia a okres ochrony rozpoczyna się po opłaceniu należnej składki 12. W przypadku zawarcia ubezpieczenia OC Agent jest zobowiązany załączyć do aplikacji PROAgent jedynie skan podpisanej przez Klienta polisy. Aby załączyć skan polisy należy w zakładce <dane szczegółowe polisy> wybrać <załącz dokumenty> W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu należy zainstalować wtyczkę Java zgodnie z wytycznymi. W przypadku wystąpienia problemów prosimy skontaktować się ze Wsparciem Agenta pod adresem bądź pod nr tel

17 Po zainstalowaniu wtyczki (proces jednorazowy) załączamy skan polisy do aplikacji PROAgent: 7.1.ZASADY WYSTAWIANIA ANEKSÓW DO OC SPRZEDAŻ POJAZDU 1. Wystawianie aneksów dokonywane jest wyłącznie przez pracownika Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta. 2. Podstawą wystawienia aneksu jest umowa kupna-sprzedaży pojazdu oraz chęć kontynuowania ubezpieczenia przez nowego nabywcę pojazdu. 3. Umowa kupna sprzedaży powinna być dostarczona skutecznie przez klienta do Oddziału (mail, poczta itp.) 17

18 4. Zbywca pojazdu mechanicznego obowiązany jest do powiadomienia Proama w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu (jeżeli umowa została zawarta przed 11 lutego 2012r. ma na to 30 dni) o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy (art. 32 ustawy). 5. Informacje, które klient powinien przekazać Proama to imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL nabywcy lub nazwę, adres siedziby oraz REGON w przypadku firm. 6. Umowę kupna/ sprzedaży załączamy do PROAgenta, skan wysyłamy na adres: natomiast klient wysyła kopię listem poleconym na adres Oddziału w Lublinie: ul. Zana 32A, Lublin 7.2.CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU 1. Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają samochody ciężarowe, autobusy, samochody specjalne 2. PROAgent nie obsługuje samochodów ciężarowych oraz pozostałych wymienionych 3. Czasowe wycofanie z ruchu można dokonać wyłącznie przez Oddział Proama. 8.ZIELONA KARTA 1. System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa w tym 32 państwa będące sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Mołdawia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran Tunezja, Izrael Turcja, Macedonia, Ukraina, Maroko i Rosja (od r.). 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia ZK jest polisa komunikacyjna Proama wraz z Certyfikatem Zielonej Karty. Druk Certyfikatu jest drukiem międzynarodowym i nie jest możliwe nanoszenie na nim odręcznych poprawek. 3. Każda ingerencja w treść Certyfikatu może spowodować, że utraci on swoją ważność. 4. Każda polisa OC wykupiona przez klienta w Proama, daje prawo do skorzystania z ochrony w ramach systemu Zielonej Karty. 5. Potwierdzenie ZK w wersji papierowej przygotowywane jest dla klienta wyłącznie przez OOOK, na wyraźne życzenie klienta, po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania pod numerem Potwierdzenie ZK przesyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty - niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 7. Klient ma prawo otrzymać certyfikat ZK w ciągu całego okresu ochrony. 18

19 9. UMOWY DODATKOWE Przy okazji zawierania ubezpieczenia OC w Proama istnieje możliwość dokupienia umów dodatkowych. Sprzedaż umów dodatkowych ułatwiają pojawiające się komunikaty zawierające podstawowe informacje dotyczące zakresu i ceny ubezpieczenia. 1. Super Assistance 2. NNW Komunikacyjne 19

20 3. NNW Domowe 4. Ubezpieczenie od Utraty Pracy 20

21 5. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej 10. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 10.1.WIEK POJAZDU\SUMA UBEZPIECZENIA 1. W PROAgencie ubezpieczamy samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t. 2. Ubezpieczenie AC można kupić jedynie w pakiecie z OC. 3. Ubezpieczeniem AUTOCASCO mogą zostać objęte pojazdy, których wiek nie przekracza 10 lat, z możliwością kontynuacji ubezpieczenia w kolejnych latach w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w Proama. 4. Wiek pojazdu - liczony od roku produkcji pojazdu mechanicznego, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok produkcji pojazdu, 5. Górną granicą odpowiedzialności Proama jest ustalona w polisie suma ubezpieczenia. 6. Suma ubezpieczenia jest ustalana w programie PROAgent na podstawie danych rynkowych dotyczących wartości ubezpieczanego pojazdu. Istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia w zakresie +/- 10% zgodnie z oczekiwaniami Klienta związanymi np. z wyposażeniem dodatkowym pojazdu. Zmiany przekraczające 10% wymagają indywidualnej zgody Oceny Ryzyka, 7. Wartość pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia może zostać podwyższona o wartość wyposażenia dodatkowego. Wartość wyposażenia dodatkowego określa ubezpieczający, 8. Wartość pojazdu zakupionego w salonie dealerskim ustalana jest na podstawie faktury zakupu pojazdu i wprowadzana jest do systemu ręcznie: EKRAN: <sprzedaż polis><wybór produktu> 21

22 Program automatycznie proponuje wartość pojazdu zgodnie z katalogiem Eurotax. <zmień wartość> -pozwala na wprowadzenie innej wartości Zaznaczenie pola <Nowy samochód>, pozwala na wprowadzenie wartości pojazdu zgodnej z fakturą zakupu. 9. W przypadku zawyżenia sumy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, należy poinformować klienta, że wyższa suma ubezpieczenia powoduje konieczność zapłaty wyższej składki nie dając podstaw do uzyskania odszkodowania w kwocie wyższej od wartości rynkowej pojazdu, 10. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. 22

23 10.2.ZABEZPIECZENIA 1. Warunkiem odpowiedzialności Proama za szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, z wyłączeniem rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą: a. pojazdy o wartości do zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno takie urządzenie, b. pojazdy powyżej zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej dwa różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające. Zwracamy Państwa uwagę, aby każdorazowo pytać klientów o liczbę posiadanych zabezpieczeń. Akceptracja ryzyka nastąpi jedynie w przypadku, gdy liczba zabezpieczeń odpowiadać będzie wymogom przewidzianym w OWU. 2. Za urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą uznajemy: a. autoalarm, b. elektroniczna blokada uruchomienia silnika (immobiliser), c. mechaniczna blokada skrzyni biegów, d. system pozycjonowania pojazdu (np. GPS) wraz z aktualną umową abonencką z firmą realizującą usługi monitoringu e. inne zaakceptowane przez Proama atestowane urządzenie lub system urządzeń służących zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą FRANSZYZA INTEGRALNA Ubezpieczeniem nie są objęte szkody, których wartość brutto nie przekracza 500 zł Przykład: Szkoda została oszacowana na kwotę 400 zł Franszyza integralna 500 zł Wypłata odszkodowania brak 10.4.FRANSZYZA REDUKCYJNA 1. Wysokość franszyzy redukcyjnej określona jest kwotowo: 1/ 0 zł, 2/ 500 zł, 3/ 1000 zł, 4/ 2000 zł, 2. Wysokość franszyzy redukcyjnej określa Ubezpieczający w momencie zawierania umowy ubezpieczenia i jego wysokość jest zaznaczona w polisie. 3. Tak ustalona franszyza redukcyjna obowiązuje we wszystkich szkodach przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. 4. Przy wypłacie odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia. Przykład 1: Wysokość franszyzy redukcyjnej 500 zł Wysokość szkody zł Wysokość odszkodowania zł 23

24 Przykład 2: Wysokość franszyzy redukcyjnej 1000 zł Wysokość szkody zł Wysokość odszkodowania zł 5. Im wyższa kwota udziału Klienta w szkodzie wprowadzona do umowy, tym wyższą zniżkę otrzymuje Klient przy kalkulacji składki WARIANT ASO, KOMFORTOWY, OPTYMALNY 1. Umowa ubezpieczenia AUTOCASCO zawierana jest w jednym z trzech wariantów: a. Casco ASO dla pojazdów mechanicznych, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 3 lat, b. Casco Komfortowy dla pojazdów mechanicznych, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 8 lat, c. Casco optymalny dla pojazdów mechanicznych, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 10 lat, o ile nie umówiono się inaczej. 2. Wybór wariantu wpływa na sposób likwidacji szkody: a. przy wyborze wariantu ASO, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie wyceny dokonanej przez Proama lub na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy,; koszty robocizny - według norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w katalogu Audatex oraz stawek ASO koszt materiałów - zgodnie z cenami nowych oryginalnych materiałów i części zamiennych sygnowanych logo producenta lub dystrybuowanych w sieci producenta lub oficjalnego importera pojazdu, b. przy wyborze wariantu KOMFORTOWY, ustalenie odszkodowania na podstawie wyceny dokonanej przez Proama lub na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy (z wyłączeniem w ASO); koszty robocizny - według norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w katalogu Audatex oraz wg. średnich stawek nieautoryzowanych warsztatów naprawczych; koszt materiałów - zgodnie z cenami nowych materiałów i części zamiennych wyprodukowanych zgodnie ze standardami ustalonymi przez producenta pojazdu i o tej samej jakości co części oryginalne a w przypadku ich braku na podstawie cen części oryginalnych pomniejszonych o 30% c. przy wyborze wariantu OPTYMALNY, ustalenie odszkodowania na podstawie wyceny dokonanej przez Proama; koszty robocizny - według norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w katalogu Audatex oraz wg. średnich stawek nieautoryzowanych warsztatów naprawczych; koszt materiałów - ustala się zgodnie z cenami nowych materiałów i części zamiennych o porównywalnej jakości, co do których producent zaświadcza, że są tej samej jakości, co materiały i części zamienne stosowane przez producenta pojazdu SUMA UBEZPIECZENIA BRUTTO/ NETTO W aplikacji PROAgent nie obsługujemy obecnie ubezpieczeń do wartości netto. 24

25 11.INFORMACJE O POJEŹDZIE 11.1.DOKUMENTY POJAZDU 1. Dane pojazdu należy ustalić na podstawie dokumentów pojazdu tj. dowód rejestracyjny lub karta pojazdu. 2. Informacje, dotyczące pojazdu, które wymagają sprawdzenia należy zweryfikować podczas dokonywania oględzin pojazdu, które wymagane są tylko w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie AUTOCASCO. 3. Szczególnie dotyczy to: a. przebiegu pojazdu, który powinien być spisany z licznika przejechanych kilometrów oraz b. numerów identyfikacyjnych pojazdu, tj. numeru VIN, numeru nadwozia/podwozia lub ramy WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I KARTA POJAZDU 1. Oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym wydawanym od r.: A numer rejestracyjny pojazdu, B data pierwszej rejestracji pojazdu, C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.1.2 numer PESEL lub REGON, C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 numer PESEL lub REGON, C.2.3 adres właściciela pojazdu, D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: D.1 marka pojazdu, D.2 typ pojazdu: - wariant, jeżeli występuje, - wersja, jeżeli występuje, D.3 model pojazdu, E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg), F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie, I data wydania dowodu rejestracyjnego, J kategoria pojazdu, K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, L liczba osi, O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), P.1 pojemność silnika (w cm3), P.2 maksymalna moc netto silnika (w kw), P.3 rodzaj paliwa, Q stosunek mocy do masy własnej (w kw/kg); dotyczy motocykli i motorowerów, 25

26 S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy, S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje. 2. Każdy pojazd legalnie wprowadzony na polski obszar celny powinien posiadać dokument odprawy celnej w postaci dowodu odprawy celnej przywozowej pojazdu samochodowego. 3. Dowód odprawy celnej powinien zawierać dane pojazdu, w tym numery identyfikacyjne nadwozia i silnika, rok produkcji, dane personalne sprowadzającego i nadającego pojazd, kraj nadania, pieczęć urzędu celnego dokonującego odprawy, numer seryjny druku i numery identyfikujące odprawę, wartość pojazdu, opłat celnych i podatków granicznych, potwierdzenie dokonania tych opłat oraz dopuszczenia do wolnego obrotu na polskim obszarze celnym. Dowód odprawy celnej powołuje załączniki stanowiące podstawę odprawy np.: a. dowód rejestracyjny pojazdu z kraju jego pochodzenia, b. dowód własności pojazdu, c. rachunek zakupu, d. ocenę techniczną (w przypadku samochodów uszkodzonych). 4. Analiza tych dokumentów może być bardzo przydatna przy ocenie stanu prawnego i technicznego pojazdu. W przypadku braku ww. dokumentów, oczywistych nieprawidłowości w ich treści ( przeróbek lub braków w treści) - należy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia AC 5. Ubezpieczamy: samochody sprowadzone, oclone, z załatwionymi wszystkimi formalnościami, które czekają na rejestrację. Jeśli są to pojazdy podlegające rejestracji w Polsce, w przypadku których właściciel nie ma innego wyboru jak tylko je zarejestrować. Mogą one zostać objęte ochroną. Ubezpieczamy je na podstawie nr VIN. W polu numer rejestracyjny w PROAgent wpisujemy <brak numeru>. W momencie zarejestrowania pojazdu należy zrobić aneks do polisy, w którym zostaną uzupełnione polskie tablice rejestracyjne. 6. Nie ubezpieczamy samochodów które nie mają być ostatecznie zarejestrowane na terenie RP (gdy np. właściciel mieszka w Anglii, w Polsce jest przejazdem, auto nie jest oclone itp.). 7. Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na pojazd sprowadzony z zagranicy, ubezpieczany po raz pierwszy w Polsce: a. dowód rejestracyjny, b. dokumenty potwierdzające tytuł prawny pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp., c. dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu sprowadzonego z zagranicy Numer VIN 1. Większość pojazdów posiada indywidualne oznaczenia identyfikacyjne, których zgodność należy sprawdzić ze stanem faktycznym. W Polsce znakami identyfikującymi pojazd są numery nadwozia/podwozia w tym również VIN. 2. VIN (Vehicle Identification Number) to międzynarodowy system oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych. Numer identyfikacyjny wg tego systemu zawiera 17 znaków literowych i cyfrowych. W V W Z 1 9 Z G W światowy kod opis pojazdu identyfikacja pojazdu (VIS) producenta (WMI) (VDS) 3. Szczególnie pomocne w identyfikacji są trzy pierwsze znaki będące kodowym oznakowaniem producentów oraz znak 10 (litera) pozwalający określić rok produkcji pojazdu. 4. Jeżeli numer nadwozia nie jest zgodny z numerem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym, posiada ślady przeróbek lub nie można go odczytać - należy odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia AUTOCASCO. 26

27 5. Każdy producent samochodów umieszcza numer VIN w indywidualnie wybranym przez siebie miejscu. Najczęściej znajduje się on w okolicy podszybia (górna część przegrody czołowej), pod pokrywą silnika, w okolicy przedniego fotela pasażera (pod klapką w pobliżu górnego mocowania kolumny McPhersona, czy w bagażniku. Numer VIN może być powtórzony także w innych miejscach dla celów informacyjnych. 6. W większości modeli amerykańskich i wybranych europejskich (np. nowszych renault lagunach), dodatkowa plakietka z VIN-em znajduje się pod przednią szybą. W niektórych autach plakietka z numerem bywa umieszczana dodatkowo na słupku. 7. środkowym (widać ją po otwarciu drzwi) lub w bagażniku (w okolicy koła zapasowego). Numer VIN znajduje się także w książce serwisowej pojazdu. Cyfry w tabeli poniżej oznaczają lokalizację numeru VIN w pojeździe danej marki: 27

28 11.4 INSPEKCJA POJAZDU 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia AUTOCASCO konieczne jest przeprowadzenie oględzin pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia w tym zakresie dalej nazywane INSPEKCJĄ POJAZDU. 2. Agent powinien sprawdzić: a. stan powłoki lakierniczo blacharskiej, b. stan elementów plastikowych (zderzaki, listwy), c. stan elementów szklanych (reflektory, szyby). I opisać w aplikacji PROAgent: 11.5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POJAZDU PRZY UBEZPIECZENIU AUTOCASCO Dokumentacja fotograficzna obligatoryjnie powinna być załączona do PROagenta nie później niż w 48 h od daty jej wystawienia. 1. Dokumentację fotograficzną należy wykonać każdorazowo przy ubezpieczaniu pojazdu w Proama po raz pierwszy w zakresie AUTOCASCO. 2. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej nie jest wymagane, gdy: a. umowa w zakresie AUTOCASCO jest bezszkodowo kontynuowana na kolejny okres ubezpieczenia i między kolejnymi umowami nie nastąpiła przerwa oraz nie dokonano zmian w ubezpieczanym pojeździe, b. pojazd ubezpieczony w zakresie AUTOCASCO jest pojazdem fabrycznie nowym zakupionym u dealera w Polsce. c. Zdjęcia powinny zostać wykonane min w rozdzielczości 800x600 28

29 inspekcję: Zdjęcia obligatoryjne(obowiązkowe) które należy wykonać aby prawidłowo sporządzić - Zdjęcia z zewnątrz pojazdu 29

30 - Jedno zdjęcie tablicy rozdzielczej z widokiem na konsolę środkową - Jedno zdjęcie zegarów z widocznym wskazaniem drogomierza, - Jedno zdjęcie komory silnika z widocznymi zaczepami reflektorów, 30

31 - Jedno zdjęcie tabliczki znamionowej, - Jedno zdjęcie pola numerowego ( VIN na stałym elemencie szkieletu nadwozia/ramy, nie etykietki mocowanej do deski rozdzielczej za szybą czołową) 31

32 - Dwa zdjęcia dowodu rejestracyjnego, dowodu osobistego, prawa jazdy: awers i rewers oraz zdjęcie minimum jednego kluczyka ( z uwidocznieniem dwóch stron brzeszczotów ) Dodatkowo: Zdjęcia innych dokumentów pojazdu, jeśli nie ma jeszcze aktualnego dowodu rejestracyjnego (poprzedni dowód rejestracyjny, umowa kupna/sprzedaży, dokumenty celne itp.) Zdjęcia wyposażenia dodatkowego, które ma być ubezpieczone a elementy ubezpieczane nie zostały ujęte podczas zdjęć konsoli ( np. zmieniarka w bagażniku ) Zdjęcia uszkodzeń elementów zewnętrznych i przedziału pasażerskiego pojazdu, 32

33 Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać wszystkie zdjęcia obowiązkowe. Zdjęcia powinny być wykonywane aparatem cyfrowym z prawidłowo ustawionym datownikiem. 1. Technika przekazywania dokumentacji. a. wymaganą dokumentację fotograficzną należy umieścić w pliku PDF lub przesłać jako oddzielne JPEG. Zalecaną formą jest umieszczenie wszystkich zdjęć w jednym pliku pdf b. następnie należy w aplikacji PROAgent wejść w moduł polisy i wnioski, gdzie trzeba wyszukać konkretną polisę, której dotyczy dokumentacja fotograficzna, c. będąc w ekranie wyszukanej polisy po kliknięciu przycisku polisa otwiera się dostęp do danych szczegółowych polisy, 33

34 d. Po kliknięciu przycisku załącz dokument należy załączyć zapisaną wcześniej w formacie PDF lub JPEG dokumentacja fotograficzną dot. konkretnej polisy - zdjęcia załączamy w jednym pliku PDF/JPEG lub każde zdjęcie oddzielnie. 2. Pamiętaj Dokumentacja fotograficzna obligatoryjnie powinna być załączona do dokumentu źródłowego, czyli polisy nie później niż 48 h od daty jej wystawienia. W wyjątkowych sytuacjach Agent zobowiązany jest wypełnić dodatkowy dokument protokół inspekcji pojazdu Protokół inspekcji wykonywany przez Agenta w przypadku uszkodzeń innych/dodatkowych od tych, o których poinformował Klient na etapie zawarcia umowy. Zawiera następujące grupy informacji, które wcześniej powinny również znaleźć się w aplikacji: - Dane właściciela pojazdu, - Dane pojazdu, - Dane dotyczące wyposażenia dodatkowego pojazdu, - UWAGI istotne dla ubezpieczenia (dokumenty potwierdzające pochodzenie, opis uszkodzeń itp.). Wzór protokołu inspekcji pojazdu poniżej: 34

35 PROTOKÓŁ INSPEKCJI POJAZDU Do polisy nr: Nr: Nr referencyjny: Data wystawienia polisy Data i godzina zakończenia inspekcji Dane ubezpieczonego Pojazd ubezpieczonego Imię Nr rej Nazwisko Marka model PESEL Wersja Poczta Paliwo Miejscowość Nr VIN Ulica, nr domu Rok prod. Poj silnika Telefon I rej w Polsce TAK NIE Wyposażenie dodatkowe samochodu Dane z poprzednich polis Zwyżka/zniżka z poprzedniej polisy OC Zwyżka/zniżka z poprzedniej polisy AC Ilość szkód z poprzedniej polisy OC Ilość szkód z poprzedniej polisy AC Widoczne uszkodzenia pojazdu Zdjęcia wykonane podczas inspekcji pojazdu Dowód rej. VIN na stałym el. nadwozia Komora silnika Prawo jazdy Naklejka z nr rej na szybie czoł. Uszkodzenia pojazdu Dowód osobisty Licznik z widocznym przebiegiem Tabliczka znamionowa Poprzednia polisa Tapicerka drzwi (2 lub 4 zdj.) Wyposażenie dod. Foto czterech narożników (4) Kluczyki wszystkie komplety Konsola środkowa Miejscowość data Podpis Właściciela/Pełnomocnika Podpis inspektora/agenta 35

36 12. DOUBEZPIECZENIE Doubezpieczenie pojazdu lub wyposażenia - Ten proces nie jest obecnie obsługiwany w aplikacji PROAgent. Prosimy o kontakt z infolinią. 13. PROCEDURA UNDERWRITINGOWA 1. Ocena ryzyka w przypadku zawierania polisy OC i AC dokonywana jest przez Underwritera, za pośrednictwem aplikacji Proagent. 2. Szkodowość każdego Klienta jest sprawdzana przez pracownika Proama w UFG. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą przeprowadzona zostanie rekalkulacja składki z użyciem prawidłowych danych. 3. Nie ma konieczności kontaktowania się bezpośrednio z Underwriterem - system Proagent generuje automatycznie informację dla Underwritera o konieczności dokonania szczegółowej analizy. Ocena dokonywana jest w trybie natychmiastowym, w celu zamknięcia sprzedaży podczas jednej wizyty klienta. 4. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej reguły krytycznej, podczas wprowadzania danych pojawi się komunikat: Ze względu na wprowadzone dane dot. Pojazdu i Klienta oferta musi zostać poddana dodatkowej ocenie ryzyka przez Underwritera Oddziału. Uzupełnij kolejne wymagane informacje w celu uzyskania akceptacji przez Oddział oferty dla Klienta. Przypominamy, że zmiana jakichkolwiek parametrów zatwierdzonej przez Underwritera oferty będzie wymagała powtórzenia całego procesu Widok na ekranie jak poniżej: 36

37 Po zamknięciu okienka, nastąpi powrót do kalkulacji i danych klienta. Widok ekranu poniżej: Po zaakceptowaniu pojawi się okienko z miejscem na dane klienta. Należy je uzupełnić i zaakceptować poprzez wybranie polecenia Dalej. Widok ekranu poniżej: 37

38 Pojawi się komunikat: Ze względu na wprowadzone dane zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga zgody Underwritera. Przypominamy, że po zmianie statusu polisy z Oczekująca na Aplikacja możliwa będzie kontynuacja procesu sprzedaży. Widok ekranu poniżej: Wniosek trafia do Underwritera, który przystępuje do oceny ryzyka. W systemie wniosek zostaje zapisany, jako oczekujący. Po dokonaniu oceny przez Underwritera wniosek z OCZEKUJĄCY zmieni swój status na WNIOSEK lub ANULOWANY. 38

39 W przypadku nadania statusu WNIOSEK można przystąpić do dalszego procesu sprzedaży. W przypadku nadania statusu ANULOWANY - odmowa zawarcia ubezpieczenia. W przypadku odmowy ubezpieczenia w zakresie Autocasco produkt ten nie będzie widoczny we wniosku otrzymanym od Underwritera. 14. POBIERANIE GOTÓWKI 1) PIERWSZA RATA SKŁADKI 1. Po przyjęciu od klienta wpłaty gotówkowej przy zakupie polisy, Pośrednik kwituje odbiór gotówki swoim podpisem na polisie. 2. Po przyjęciu wpłaty gotówkowej II raty składki Pośrednik korzysta z zakładki Płatności / Wyszukiwanie Płatności aby wygenerować odpowiedni druk KP dla klienta. 3. Wpłata gotówkowa powinna być niezwłocznie przekazana na konto Proama, tak aby najpóźniej 10-tego dnia od wystawienia polisy środki te były zaksięgowane na koncie Proama stąd też zalecamy rozliczenie gotówki w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu wystawienia polisy i przyjęcia inkasa. 4. Pośrednik, aby dokonać rozliczenia, wybiera zakładkę Płatności, przechodząc na ekran Wyszukiwanie Płatności: zgodnie z INSTRUKCJA OBSŁUGI WPŁAT GOTÓWKOWYCH. 2) DRUGA RATA SKŁADKI 1. Na ekranie Płatności w oknie wyboru Stan płatności Agenta należy wybrać Druga rata do pobrania i nacisnąć <lupkę> 2. Po wyfiltrowaniu wszystkich polis w statusie Druga rata do pobrania należy wybrać poszukiwaną polisę i nacisnąć przycisk Pobierz II 39

40 Spowoduje to zamianę okienka na Pobierz KP, dokumentu KP (Kasa Przyjmie) zawierającego dane Klienta, polisy i płatności Aby przyjąć gotówkę od Klienta należy nacisnąć przycisk Pobierz KP, pobrać i wydrukować dokument w jednym egzemplarzu Kliknięcie pobierz KP spowoduje pokazanie się kwadracika do rozliczenia gotówki Opłać 3. Przyjmując gotówkę należy podpisać dokument Dokument KP zawiera także dane Agenta oraz jest numerowany wg numeracji unikatowej dla każdego Agenta 4. Scan podpisanego przez Klienta dokumentu należy załączyć do aplikacji PROAgent na ekranie polisy używając przycisku Załącz dokumenty wybierając Potwierdzenie przyjęcia gotówki KP 40

41 5. Oryginał podpisanego dokumentu Agent przekazuje Klientowi 6. Po wygenerowaniu raportu płatności nie ma możliwości ponownego pobrania <KP>; w tym miejscu prezentowany jest do pobrania raport płatności 7. Kliknięcie pobierz KP spowoduje możliwość pobrania i zapisania dokumentu i pokazanie się pola (kwadracika )do rozliczenia gotówki w kolumnie Opłać Ważne! Jeśli pierwsza rata nie jest opłacona, kwota drugiej raty jest sumą należnych płatności 15. BLOKOWANIE KONTA SPRZEDAŻY W przypadku przekroczenia zapisów niniejszej instrukcji, mogą pojawić się następujące komunikaty dotyczące blokady systemu sprzedaży: 1. Blokada modułu sprzedaży w przypadku przekroczenia limitu kwotowego pobranej gotówki 2. Blokada modułu sprzedaży gotówkowej w przypadku przekroczenia dziesięciodniowego terminu rozliczeń, przez następne 4 dni (do 14 dnia od momentu wystawienia polisy) istnieje możliwość sprzedaży polis w opcji płatności przelewem bankowym. 3. Blokada modułu sprzedaży w przypadku utrzymujących się braków w dokumentacji zdjęciowej (jeśli Agent/Owca nie załączy w systemie inspekcji pojazdu). 4. Blokada modułu sprzedaży w przypadku utrzymujących się braków w dokumentacji sprzedażowej (jeśli Agent/Owca nie załączy w systemie skanów polis). Informacje o zastosowanych blokadach będą uwidocznione w aplikacji PROAgent w postaci indywidualnych komunikatów: 41

42 Zdjęcie blokady następuje automatycznie w przypadku usunięcia przyczyny jej zastosowania. 42

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Procedura UW dla Agenta w pigułce

Procedura UW dla Agenta w pigułce Procedura UW dla Agenta w pigułce 1. Ocena ryzyka w przypadku zawierania polisy OC i AC dokonywana jest przez undwritera, za pośrednictwem aplikacji Proagent. 2. Nie ma konieczności kontaktowania się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Aneksy, oświadczenia klienta, dowody wpłaty za polisę, etc. Scany Zielonej Karty. Rozliczenie odbywa się w cyklu tygodniowym, dokumenty jak:

Aneksy, oświadczenia klienta, dowody wpłaty za polisę, etc. Scany Zielonej Karty. Rozliczenie odbywa się w cyklu tygodniowym, dokumenty jak: RODZAJ CZYNNOŚCI INFORMACJE OPIEKA REGIONALNA: Namiary na opiekunów regionalnych znajdują się w SOS Unilink w zakładce OBSŁUGA po kliknięci u na logo Tuw Tuz. INFOLINIA Infolinia dla klientów: 800-808-444

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 1 Postanowienia Ogólne 2 Definicje Liberty Klient Polisa Ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Promocji Ubezpieczenie turystyczne w pakiecie obowiązujący od dnia 25.06.2014 r. (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając oznaczenie Liberty Direct na Liberty ) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/14 CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela Starosta Sępoleński 1. Kodeks

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO

WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I POZWOLENIA CZASOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1169) Załącznik nr 1 WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/3 REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO Rejestracja pojazdu zabytkowego Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/46 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 2. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267). 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Inspektorat Serwis Obsługi Klientów ZAPYTAJ O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach serwisu e-inspektorat ZUS, pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/6 REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ihestii. Izabella Skrzypczyk/ PD Opole Opole, r.

Przewodnik po ihestii. Izabella Skrzypczyk/ PD Opole Opole, r. Przewodnik po ihestii Izabella Skrzypczyk/ PD Opole Opole, 15.09.2017r. SPRZEDAŻ Informacje o produktach SPRZEDAŻ Zamawianie druków Menu boczne, wybrać ipegaz Obsługa Organizacja- Zamawianie druków W tym

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

AUTOCASCO. Owu Autocasco TUiR Allianz Polska S.A.

AUTOCASCO. Owu Autocasco TUiR Allianz Polska S.A. AUTOCASCO Owu Autocasco 27.01.2017 TUiR Allianz Polska S.A. Spis treści 1 Najważniejsze Zmiany OWU Autocasco 2 Wprowadzenie wariantu partnerskiego w Ac 3 Wprowadzenie nowej klauzuli szybowej 4 Pytania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 195 11195 Poz. 1160 1160 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AXA DIRECT/ manual obsługowy

AXA DIRECT/ manual obsługowy Załącznik Nr 1 Instrukcja sprzedażowa AXA DIRECT/ manual obsługowy spis treści: strona I. Strefa Agenta 1. Logowanie do strefy Agenta 2 2. Utworzenie nowego konta 2 3. Resetowanie hasła 3 4. Opis funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r.

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od r. do odwołania (zmieniony dn r. Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010r. do odwołania (zmieniony dn. 01.01.2011r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna: 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz Regulamin Promocji PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz PAKIET ATLANTYCKI W KLUCZ TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 15.06.2017 r.) 1. Opis Promocji 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykaz klauzul PZU rozszerzający zakres ochrony ubezpieczeniowej 1) KLAUZULA PZU FK_5.1.1 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

1. Pierwsze logowanie do Panelu Agenta

1. Pierwsze logowanie do Panelu Agenta Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie KRS 0000273211, NIP 1070006600, REGON 140857150 ul. Chocimska

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Prosta 51 00-838 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MODUŁ ANEKSÓW IPORTAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Moduł Aneksy informacje podstawowe... 3 2.1. Warunki dostępności Aneksów... 3 2.2. Lokalizacja modułu... 3 3. Aneksy... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Start z Ergo Hestią. Izabella Skrzypczyk. Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl

Start z Ergo Hestią. Izabella Skrzypczyk. Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl Start z Ergo Hestią Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Konkurs Konkurs na zakończenie webinarium Dla 5 pierwszych osób, które wyślą

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nabywcy Gwarancja Producenta: Wady materiałowe, montażowe, fabryczne, z wyjątkiem normalnego zużycia i czynności obsługowych & Renault

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY GRUPY OTWARTE program WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 13.01.2014 1. Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu Rejestracja umowy: WARTA DLA CIEBIE I RODZINY - wybór programu 1. Wybierz na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.):

PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): PODSTAWA PRAWNA REJESTRACJI POJAZDÓW (m.in.): 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności: Art. 72, 73, 74, 78, 81. 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r.

Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia r. Cennik usług w roamingu w ofercie nju na kartę z dnia 01.07.2015r. nju mobile w rozumieniu niniejszego cennika oznacza ofertę telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Orange Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMIAN W PROCESIE WZNOWIEŃ OC Spis treści 1 OGÓLNA ZASADA FUNKCJONOWANIA... 3 2 WZNOWIENIE POLISY... 3 2.1 POLISY ZAWIERAJĄCE TYLKO RYZYKO OC:... 3 2.2 POLISY ZAWIERAJĄCE TYLKO RYZYKA

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 września 2016 r.

Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 14 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 października 2016 r. Poz. 1652 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu...

Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... Znak Sprawy: Załącznik Nr 6.2 do SIWZ Projekt - Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta w Tomaszowie Lubelskim, w dniu... pomiędzy: Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal

Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal 1 Wytyczne dotyczące elektronicznej obsługi kart ServiceCard za pośrednictwem internetowego portalu ServiceCardPortal Warunki Zawarta umowa o akceptacji karty (umowa partnerska). Aktywacja uprawniająca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA DO SPRZEDAŻY BILETÓW AUTOKAROWYCH, POLIS oraz KART MŁODZIEŻOWYCH za pomocą PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH System agenta elektronicznego dostępny jest po zalogowaniu na stronę www.rez.pl System partnerski

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14. TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14. TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr KM-14 URZĄD MIASTA KRAKOWA TYTUŁ Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy 1. Załatw sprawę elektronicznie Strona internetowa: www.esp.pwpw.pl 2. Załączniki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ owca.skokubezpieczenia24.pl WERSJA 2 10.01.2012 Formularz ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych 1) Kliknij zielony przycisk Sprawdź lub w dowolnym

Bardziej szczegółowo