INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA Spis treści 1.WSTĘP UMOWA UBEZPIECZENIA OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA KLIENT INDYWIDULANY (SYSTEM BONUS MALUS) OFERTA UBEZPIECZENIA ANULOWANIE POLISY UBEZPIECZENIE OC ZASADY WYSTAWIANIA ANEKSÓW DO OC CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU ZIELONA KARTA UMOWY DODATKOWE NNW Komunikacyjne NNW Domowe Ubezpieczenie od Utraty Pracy Ubezpieczenie Ochrony Prawnej UBEZPIECZENIE AUTOCASCO WIEK POJAZDU\SUMA UBEZPIECZENIA ZABEZPIECZENIA FRANSZYZA INTEGRALNA FRANSZYZA REDUKCYJNA WARIANT ASO, KOMFORTOWY, OPTYMALNY SUMA UBEZPIECZENIA BRUTTO/ NETTO INFORMACJE O POJEŹDZIE DOKUMENTY POJAZDU WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I KARTA POJAZDU Numer VIN INSPEKCJA POJAZDU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POJAZDU PRZY UBEZPIECZENIU AUTOCASCO DOUBEZPIECZENIE PROCEDURA UNDERWRITINGOWA POBIERANIE GOTÓWKI BLOKOWANIE KONTA SPRZEDAŻY

2 1.WSTĘP 1. Instrukcja jest dokumentem wewnętrznym Proama adresowanym do osób zajmujących się zawieraniem umów ubezpieczeń komunikacyjnych w imieniu i na rzecz Proama. 2. Zakres instrukcji obejmuje zasady postępowania przy zawieraniu indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zasady zawierania umów indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych tj.: OC, Autocasco, regulują następujące dokumenty: a. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), b. Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.), c. Kodeks cywilny (KC), d. Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama: użyte w niniejszej INSTRUKCJI skróty oznaczają: OC obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, AC - ubezpieczenie autocasco w Proama, ZK - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium państw będących sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego (System Zielonej Karty), z wyłączeniem państw sygnatariuszy Porozumienia Wielostronnego. 2.UMOWA UBEZPIECZENIA 1. Pośrednik ubezpieczeniowy (Agent) może zawierać umowy ubezpieczenia, w ramach posiadanych pełnomocnictw Proama, wyłącznie za pomocą aplikacji PROAgent. 2. Umowę uważa się za zawartą po złożeniu pod nią podpisu przez klienta. 3.OKRES UBEZPIECZENIA 1. W ubezpieczeniach dobrowolnych standardowy okres ubezpieczenia to 1 rok. 2. Okres ubezpieczenia określa się wybierając datę (dzień miesiąc, rok) początku ubezpieczenia w aplikacji PROAgent ; 3. Godzina początku ubezpieczenia: a. jeśli jako dzień początku ubezpieczenia zostanie wskazany dzień inny niż bieżący godzina zostanie ustalona automatycznie, jako pierwszego dnia ochrony b. jeśli jako dzień początku ubezpieczenia zostanie wskazany dzień bieżący to godzina zawarcia umowy jest jednoczesna z czasem wybrania opcji kup ubezpieczenie. 2

3 c. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po opłaceniu należnej składki. Wskazanie daty i godziny na polisie 4. Godzina końca okresu ubezpieczenia przypada zawsze na godzinę ostatniego dnia okresu ubezpieczenia. 5. Na jednej polisie wszystkie rodzaje ubezpieczeń muszą mieć ten sam wspólny koniec okresu ubezpieczenia. 3

4 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY 1. Dane klienta należy wpisywać lub sprawdzać na podstawie przedstawionego przez Ubezpieczającego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). 2. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym wpisanych jest kilku właścicieli, każdego z nich należy potraktować, jako współwłaścicieli i wszystkich wymienić w polisie. 3. Do kalkulacji składki przyjęty zostanie (automatycznie) wiek i okres posiadania prawa jazdy najmłodszego ze współwłaścicieli. 4. Wiek klienta zostanie ustalony automatycznie przez system PROAgent. 5. Okres posiadania prawa jazdy danej kategorii ustalany jest automatycznie na podstawie roku nadania uprawnień umieszczonych w dokumencie prawa jazdy. 6. Data nadania uprawnień do kierowania pojazdem znajduje się na rewersie w tabeli w kolumnie 10 obok odpowiedniej kategorii prawa jazdy. 4

5 5.PRZEBIEG UBEZPIECZENIA 1. Przy stosowaniu systemu zniżek/zwyżek składki zależnie od przebiegu 2. ubezpieczenia (Bonus-Malus) uwzględnia się liczbę lat bezszkodowych. Szkody kradzieżowe mają wpływ na przebieg ubezpieczenia AC 3. Każda wypłata odszkodowania z ubezpieczenia AC w związku ze szkodą, której sprawca posiada ubezpieczenie OC, w stosunku do którego może wystąpić z regresem, powoduje zmianę klasy Bonus/Malus w AC. Skuteczność regresu decyduje o przywróceniu klasy Bonus/Malus. 6.KLIENT INDYWIDULANY (SYSTEM BONUS MALUS) 1. Zniżkę lub zwyżkę za przebieg ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego (współwłaściciela) 2. Za każdy rok bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Klient nabywa uprawnienia do zmiany klasy Bonus Malus o jeden poziom, maksymalnie do poziomu odpowiadającego -70% zniżki. 3. Tabela Bonus/Malus a. Klient może posiadać różne wysokości zniżek/zwyżek w OC i AC - dwa odrębne systemy BM dla OC i AC, b. Po zakończeniu każdej (rocznej) polisy przechodzimy 1 poziom w górę w tabeli B/M (większa zniżka) o jeden poziom c. Po każdej szkodzie przesuwamy się 2 poziomy w dół tabeli BM d. Gdy klient nie posiada historii przebiegu ubezpieczenia OC startuje z poziomu 0 4. Możliwość przeniesienia zniżki z OC na AC w następujących 2 przypadkach: a. Klient nie miał do tej pory polisy AC b. Klient miał polisę AC oraz ma większą zniżkę OC niż AC (np. -60% zniżki OC, -40% zniżki AC) Pod dwoma warunkami: W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miał szkód OC ani AC oraz W ciągu ostatnich 36 miesięcy nie miał szkód AC 5

6 c. Klient bez historii AC otrzymuje zniżkę B-M, jaką ma w OC, (jeżeli w ostatnim roku nie miał szkody OC) Tabela BM w Proama Klasa B-M Zniżka/zwyżka 7-70% 6-60% 5-50% 4-40% 3-30% 2-20% 1-10% 0 0% -1 15% -2 30% -3 50% % 5. Ubezpieczony zachowuje nabyte uprawnienia do zniżki składki, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu pojazdu nie jest dłuższy niż 5 lat. Po przerwie w ubezpieczeniu wynoszącej powyżej 5 lat ubezpieczony Klient traci wszystkie zniżki. 6

7 6. Zniżki BM wyliczane są w następujący sposób: 7. Współwłaściciel pojazdu, który korzystał z korzystniejszej klasy Bonus/Malus niż wynikało to z jego okresu ubezpieczenia, w przypadku zniesienia współwłasności lub ubezpieczenia innego pojazdu wyłącznie na swoją rzecz, nie przejmuje automatycznie korzystniejszej klasy Bonus/Malus, lecz klasę Bonus/Malus ustalana jest na podstawie jego rzeczywistego okresu ubezpieczenia. 8. Zawierając nową umowę ubezpieczenia na rzecz Proama poziom przysługujących zniżek/zwyżek z tytułu bonus-malus ustala się na podstawie: a. Jeśli Klient posiada ostatnią polisę z uwidocznionymi zniżkami: Zaliczamy zniżki b. Jeśli klient posiada zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia i zniżkach od poprzedniego ubezpieczyciela postępujemy jak wyżej c. Jeśli Klient nie posiada zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia i zniżkach od poprzedniego ubezpieczyciela, ani polisy z wyszczególnionymi zniżkami: Klient składa oświadczenie o zniżkach, które Agent uwzględnia w systemie PROAgent, klient podpisuje je jako zgodne z prawdą, podpisując polisę. 7

8 d. zniżka BM może tez być wyliczana w aplikacji PROAgent z uwzględnieniem deklarowanych przez Klienta okresów użytkowania pojazdu mechanicznego oraz deklarowanej w poszczególnych okresach ilości szkód; e. we wszystkich przypadkach Klient zostanie sprawdzony w UFG. 9. W aplikacji PROAgent pojawiają się komunikaty uściślające kierowane do klienta zapytania: a. Czy pojazd został sprowadzony z zagranicy 8

9 b. Zakład Ubezpieczeń z ostatniej zawartej polisy 10. Weryfikacja w UFG Weryfikacja odbywa się automatycznie w PROAgencie. Informacje podane przez klienta porównywane są z informacjami znajdującymi się w UFG. Sprawdzane są następujące informacje: a/ data ochrony w aplikacji Proagent pojawia się komunikat podpowiadający datę ochrony w odniesieniu do danego pojazdu. Agent może wybrać inną datę niż podpowiada komunikat: b/ zakład ubezpieczeń z poprzedniej polisy (trwającej min 6 miesięcy). W przypadku podania niepoprawnych danych dotyczących zakładu ubezpieczeń z poprzedniej polisy pojawi się komunikat z sugestią z bazy UFG: 9

10 System porównuje informacje uzyskane z UFG z zakładem ubezpieczeń z ostatniej polisy zadeklarowanym przez klienta. c/ poprawność danych podanych przez klienta odnośnie ilości szkód w OC i AC. W przypadku podania danych niezgodnych z bazą UFG pojawia się komunikat: Negatywna weryfikacja może spowodować skierowanie wniosku do Underwritingu w celu indywidualnej oceny ryzyka. Istnieje możliwość załączenia dokumentów dotyczących przebiegu ubezpieczenia, które mogą wpłynąć na proces oceny ryzyka (np. zaświadczenie o braku wypłaty odszkodowania, regresie, itp.,). Weryfikacja wniosku przez Underwritera jest dokonywana na podstawie załączonych dokumentów oraz raportu w UFG. Wniosek otrzymuje status <oczekujący>. Po rozpatrzeniu wniosku przez UW, na adres mailowy Agenta zostanie wysłany następujący komunikat:,,szanowni Państwo, informujemy, że ocena ryzyka dotycząca wniosku nr została zakończona. Proces sprzedaży ubezpieczenia może zostać dokończony w aplikacji PROAgent. Z wyrazami szacunku, Zespół Proama 10

11 d/ poprawność danych personalnych podanych przez klienta (tzw. błędy literówki w imieniu lub nazwisku lub błędny numer PESEL): W tym przypadku należy ponownie podać dane dotyczące właściciela. Jeżeli kolejna weryfikacja w UFG nie przyniesie skutku należy wysłać wniosek do indywidualnej oceny przez Dział Oceny Ryzyka lub w braku posiadania prawidłowych danych zakończyć ofertowanie poprzez zamknięcie okna. Istnieje możliwość załączenia dokumentów dotyczących przebiegu ubezpieczenia, które mogą wpłynąć na proces oceny ryzyka (np. skan ostatniej polisy, zaświadczenie o zniżkach,). Załączanie dokumentów potwierdzających zniżki klienta będzie szczególnie pomocne w sytuacji kiedy Agent korzysta z kalkulatora do obliczenia klasy BM. 11

12 6.1. OFERTA UBEZPIECZENIA Przygotowana w PROAgencie oferta ubezpieczenia jest zapisana w systemie jako OFERTA tylko w sytuacji gdy dojdziemy w i wybierzemy opcję GENERUJ OFERTĘ. Zapisana w ten sposób oferta jest podwieszona do systemu PROAgent i ważna 30 dni. W terminie do 30 dni można ją otworzyć ponownie i zakończyć proces sprzedaży polisy Proama z ceną składki zaproponowaną w dniu ofertowania. Możliwość wydrukowania oferty 12

13 6.2 ANULOWANIE POLISY 1. Anulowanie polisy w aplikacji PROAgent; a. Wnioski o anulowanie polis przesyłane są za pośrednictwem aplikacji PROAgent; b. Polisy dla których nie został wygenerowany raport składki i nie rozpoczął się okres ochrony anulowane są automatycznie po wypełnieniu zlecenia c. Anulowanie polis dla których wygenerowany został raport składki lub rozpoczął się okres ochrony odbywa się po zatwierdzeniu przez Proama na podstawie wypełnionego w aplikacji PROAgent zlecenia. d. W obu przypadkach konieczne jest wypełnienie pop up w aplikacji PROAgent, załączenie podpisanego przez klienta i agenta skanu polisy z adnotacją <proszę o anulowanie polisy z powodu > oraz przesłanie zlecenia anulacji za pomocą PROAgent e. Przekreślenie dokumentu polisy przez Agenta jest jedynie unieważnieniem dokumentu i bez zgody Proama nie rodzi skutków prawnych w zakresie anulowania umowy. W nagłych przypadkach wniosek o anulację, wraz z załączonym skanem polisy może być przesłany na adres 2. Aby anulować polisę należy: a. W zakładce <polisy i wnioski> wybrać przycisk <anuluj polisę> 13

14 b. Następnie załączyć do aplikacji, skan polisy z prośbą o anulację podpisany przez Klienta, 14

15 7.UBEZPIECZENIE OC 1. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. 2. Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152, z późn. zm.). 3. Minimalne sumy gwarancyjne są ustalone zapisami Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych i są identyczne dla wszystkich umów. Podwyższenie sum gwarancyjnych ponad ten limit wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora ds. Produktów Ubezpieczeniowych. 4. Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Proama ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w regulacjach prawnych państwa, na terytorium, na którym miało miejsce zdarzenie. Jeżeli zatem suma gwarancyjna w tych krajach jest wyższa niż przewidziana w zawartej umowie ubezpieczenia OC, Proama odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej przewidzianej w przepisach prawnych kraju miejsca zdarzenia. Jeżeli natomiast suma gwarancyjna w kraju miejsca zdarzenia jest niższa od ustalonej w umowie ubezpieczenia OC, wówczas Proama pokrywa zobowiązania do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia OC. 5. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 32 państwa, w tym 27 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Rzeczpospolita Polska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz 5 państw nienależących do Unii Europejskiej, tj.: Chorwacja, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Andora. Ubezpieczeniem tym objęte są także terytoria, za które zgodnie z Porozumieniem Wielostronnym, odpowiadają Biura Sygnatariusze Porozumienia, tj.: a. Channel Islands, Gibraltar i Wyspa Man (the Isle of Man) - biuro brytyjskie; b. Liechtenstein biuro szwajcarskie; c. Wyspy Faroe biuro duńskie; d. Monako biuro francuskie; e. San Marino i Watykan biuro włoskie. 15

16 6. Na terytorium tych państw obowiązuje zasada tzw. domniemania pokrycia ubezpieczeniowego, co oznacza, że uznaje się, iż każdy pojazd zarejestrowany na terenie ww. państw, przekraczając granicę któregokolwiek z tych państw, posiada obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych. 7. Umowę ubezpieczenia, poza szczególnymi przypadkami, zawiera się na okres 12 miesięcy. 8. Umowa ubezpieczenia OC może zostać wypowiedziana: a. przez nabywcę pojazdu w dowolnym terminie (jeżeli umowa została zawarta przed 11 lutego 2012r. ma na to 30 dni) b. przez posiadacza pojazdu najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia (art.28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych) c. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z tym samym okresem ochrony w innym zakładzie ubezpieczeń w dowolnym terminie przy czym do momentu wypowiedzenia składka za okres ochrony zostanie naliczona, o ile umowa została wznowiona automatycznie. 9. W przypadku sprzedaży pojazdu obcokrajowcowi i sytuacji, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany w związku z jego sprzedażą i wywozem za granicę, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą. 10. Zawarcie umowy jest potwierdzone wystawieniem dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, 11. Umowa zostaje zawarta zgodnie z datami określonymi w dokumencie ubezpieczenia a okres ochrony rozpoczyna się po opłaceniu należnej składki 12. W przypadku zawarcia ubezpieczenia OC Agent jest zobowiązany załączyć do aplikacji PROAgent jedynie skan podpisanej przez Klienta polisy. Aby załączyć skan polisy należy w zakładce <dane szczegółowe polisy> wybrać <załącz dokumenty> W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu należy zainstalować wtyczkę Java zgodnie z wytycznymi. W przypadku wystąpienia problemów prosimy skontaktować się ze Wsparciem Agenta pod adresem bądź pod nr tel

17 Po zainstalowaniu wtyczki (proces jednorazowy) załączamy skan polisy do aplikacji PROAgent: 7.1.ZASADY WYSTAWIANIA ANEKSÓW DO OC SPRZEDAŻ POJAZDU 1. Wystawianie aneksów dokonywane jest wyłącznie przez pracownika Ogólnopolskiego Oddziału Obsługi Klienta. 2. Podstawą wystawienia aneksu jest umowa kupna-sprzedaży pojazdu oraz chęć kontynuowania ubezpieczenia przez nowego nabywcę pojazdu. 3. Umowa kupna sprzedaży powinna być dostarczona skutecznie przez klienta do Oddziału (mail, poczta itp.) 17

18 4. Zbywca pojazdu mechanicznego obowiązany jest do powiadomienia Proama w terminie 14 dni od dnia zbycia pojazdu (jeżeli umowa została zawarta przed 11 lutego 2012r. ma na to 30 dni) o fakcie zbycia tego pojazdu i o danych osobowych nabywcy (art. 32 ustawy). 5. Informacje, które klient powinien przekazać Proama to imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL nabywcy lub nazwę, adres siedziby oraz REGON w przypadku firm. 6. Umowę kupna/ sprzedaży załączamy do PROAgenta, skan wysyłamy na adres: natomiast klient wysyła kopię listem poleconym na adres Oddziału w Lublinie: ul. Zana 32A, Lublin 7.2.CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU 1. Czasowemu wycofaniu z ruchu podlegają samochody ciężarowe, autobusy, samochody specjalne 2. PROAgent nie obsługuje samochodów ciężarowych oraz pozostałych wymienionych 3. Czasowe wycofanie z ruchu można dokonać wyłącznie przez Oddział Proama. 8.ZIELONA KARTA 1. System Zielonej Karty obejmuje 44 państwa w tym 32 państwa będące sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (Certyfikat ZK) istnieje tylko na terenie państw: Albania, Mołdawia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran Tunezja, Izrael Turcja, Macedonia, Ukraina, Maroko i Rosja (od r.). 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia ZK jest polisa komunikacyjna Proama wraz z Certyfikatem Zielonej Karty. Druk Certyfikatu jest drukiem międzynarodowym i nie jest możliwe nanoszenie na nim odręcznych poprawek. 3. Każda ingerencja w treść Certyfikatu może spowodować, że utraci on swoją ważność. 4. Każda polisa OC wykupiona przez klienta w Proama, daje prawo do skorzystania z ochrony w ramach systemu Zielonej Karty. 5. Potwierdzenie ZK w wersji papierowej przygotowywane jest dla klienta wyłącznie przez OOOK, na wyraźne życzenie klienta, po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania pod numerem Potwierdzenie ZK przesyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty - niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 7. Klient ma prawo otrzymać certyfikat ZK w ciągu całego okresu ochrony. 18

19 9. UMOWY DODATKOWE Przy okazji zawierania ubezpieczenia OC w Proama istnieje możliwość dokupienia umów dodatkowych. Sprzedaż umów dodatkowych ułatwiają pojawiające się komunikaty zawierające podstawowe informacje dotyczące zakresu i ceny ubezpieczenia. 1. Super Assistance 2. NNW Komunikacyjne 19

20 3. NNW Domowe 4. Ubezpieczenie od Utraty Pracy 20

21 5. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej 10. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 10.1.WIEK POJAZDU\SUMA UBEZPIECZENIA 1. W PROAgencie ubezpieczamy samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t. 2. Ubezpieczenie AC można kupić jedynie w pakiecie z OC. 3. Ubezpieczeniem AUTOCASCO mogą zostać objęte pojazdy, których wiek nie przekracza 10 lat, z możliwością kontynuacji ubezpieczenia w kolejnych latach w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w Proama. 4. Wiek pojazdu - liczony od roku produkcji pojazdu mechanicznego, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok produkcji pojazdu, 5. Górną granicą odpowiedzialności Proama jest ustalona w polisie suma ubezpieczenia. 6. Suma ubezpieczenia jest ustalana w programie PROAgent na podstawie danych rynkowych dotyczących wartości ubezpieczanego pojazdu. Istnieje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia w zakresie +/- 10% zgodnie z oczekiwaniami Klienta związanymi np. z wyposażeniem dodatkowym pojazdu. Zmiany przekraczające 10% wymagają indywidualnej zgody Oceny Ryzyka, 7. Wartość pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia może zostać podwyższona o wartość wyposażenia dodatkowego. Wartość wyposażenia dodatkowego określa ubezpieczający, 8. Wartość pojazdu zakupionego w salonie dealerskim ustalana jest na podstawie faktury zakupu pojazdu i wprowadzana jest do systemu ręcznie: EKRAN: <sprzedaż polis><wybór produktu> 21

22 Program automatycznie proponuje wartość pojazdu zgodnie z katalogiem Eurotax. <zmień wartość> -pozwala na wprowadzenie innej wartości Zaznaczenie pola <Nowy samochód>, pozwala na wprowadzenie wartości pojazdu zgodnej z fakturą zakupu. 9. W przypadku zawyżenia sumy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, należy poinformować klienta, że wyższa suma ubezpieczenia powoduje konieczność zapłaty wyższej składki nie dając podstaw do uzyskania odszkodowania w kwocie wyższej od wartości rynkowej pojazdu, 10. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. 22

23 10.2.ZABEZPIECZENIA 1. Warunkiem odpowiedzialności Proama za szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, z wyłączeniem rozboju lub wymuszenia rozbójniczego, jest zainstalowanie w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą: a. pojazdy o wartości do zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej jedno takie urządzenie, b. pojazdy powyżej zł muszą mieć zainstalowane przynajmniej dwa różnego rodzaju urządzenia zabezpieczające. Zwracamy Państwa uwagę, aby każdorazowo pytać klientów o liczbę posiadanych zabezpieczeń. Akceptracja ryzyka nastąpi jedynie w przypadku, gdy liczba zabezpieczeń odpowiadać będzie wymogom przewidzianym w OWU. 2. Za urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą uznajemy: a. autoalarm, b. elektroniczna blokada uruchomienia silnika (immobiliser), c. mechaniczna blokada skrzyni biegów, d. system pozycjonowania pojazdu (np. GPS) wraz z aktualną umową abonencką z firmą realizującą usługi monitoringu e. inne zaakceptowane przez Proama atestowane urządzenie lub system urządzeń służących zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą FRANSZYZA INTEGRALNA Ubezpieczeniem nie są objęte szkody, których wartość brutto nie przekracza 500 zł Przykład: Szkoda została oszacowana na kwotę 400 zł Franszyza integralna 500 zł Wypłata odszkodowania brak 10.4.FRANSZYZA REDUKCYJNA 1. Wysokość franszyzy redukcyjnej określona jest kwotowo: 1/ 0 zł, 2/ 500 zł, 3/ 1000 zł, 4/ 2000 zł, 2. Wysokość franszyzy redukcyjnej określa Ubezpieczający w momencie zawierania umowy ubezpieczenia i jego wysokość jest zaznaczona w polisie. 3. Tak ustalona franszyza redukcyjna obowiązuje we wszystkich szkodach przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. 4. Przy wypłacie odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w dokumencie ubezpieczenia. Przykład 1: Wysokość franszyzy redukcyjnej 500 zł Wysokość szkody zł Wysokość odszkodowania zł 23

24 Przykład 2: Wysokość franszyzy redukcyjnej 1000 zł Wysokość szkody zł Wysokość odszkodowania zł 5. Im wyższa kwota udziału Klienta w szkodzie wprowadzona do umowy, tym wyższą zniżkę otrzymuje Klient przy kalkulacji składki WARIANT ASO, KOMFORTOWY, OPTYMALNY 1. Umowa ubezpieczenia AUTOCASCO zawierana jest w jednym z trzech wariantów: a. Casco ASO dla pojazdów mechanicznych, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 3 lat, b. Casco Komfortowy dla pojazdów mechanicznych, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 8 lat, c. Casco optymalny dla pojazdów mechanicznych, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekroczył 10 lat, o ile nie umówiono się inaczej. 2. Wybór wariantu wpływa na sposób likwidacji szkody: a. przy wyborze wariantu ASO, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie wyceny dokonanej przez Proama lub na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy,; koszty robocizny - według norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w katalogu Audatex oraz stawek ASO koszt materiałów - zgodnie z cenami nowych oryginalnych materiałów i części zamiennych sygnowanych logo producenta lub dystrybuowanych w sieci producenta lub oficjalnego importera pojazdu, b. przy wyborze wariantu KOMFORTOWY, ustalenie odszkodowania na podstawie wyceny dokonanej przez Proama lub na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy (z wyłączeniem w ASO); koszty robocizny - według norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w katalogu Audatex oraz wg. średnich stawek nieautoryzowanych warsztatów naprawczych; koszt materiałów - zgodnie z cenami nowych materiałów i części zamiennych wyprodukowanych zgodnie ze standardami ustalonymi przez producenta pojazdu i o tej samej jakości co części oryginalne a w przypadku ich braku na podstawie cen części oryginalnych pomniejszonych o 30% c. przy wyborze wariantu OPTYMALNY, ustalenie odszkodowania na podstawie wyceny dokonanej przez Proama; koszty robocizny - według norm czasowych określonych przez producenta pojazdu i ujętych w katalogu Audatex oraz wg. średnich stawek nieautoryzowanych warsztatów naprawczych; koszt materiałów - ustala się zgodnie z cenami nowych materiałów i części zamiennych o porównywalnej jakości, co do których producent zaświadcza, że są tej samej jakości, co materiały i części zamienne stosowane przez producenta pojazdu SUMA UBEZPIECZENIA BRUTTO/ NETTO W aplikacji PROAgent nie obsługujemy obecnie ubezpieczeń do wartości netto. 24

25 11.INFORMACJE O POJEŹDZIE 11.1.DOKUMENTY POJAZDU 1. Dane pojazdu należy ustalić na podstawie dokumentów pojazdu tj. dowód rejestracyjny lub karta pojazdu. 2. Informacje, dotyczące pojazdu, które wymagają sprawdzenia należy zweryfikować podczas dokonywania oględzin pojazdu, które wymagane są tylko w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia w zakresie AUTOCASCO. 3. Szczególnie dotyczy to: a. przebiegu pojazdu, który powinien być spisany z licznika przejechanych kilometrów oraz b. numerów identyfikacyjnych pojazdu, tj. numeru VIN, numeru nadwozia/podwozia lub ramy WZÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO I KARTA POJAZDU 1. Oznaczenia kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym wydawanym od r.: A numer rejestracyjny pojazdu, B data pierwszej rejestracji pojazdu, C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.1.2 numer PESEL lub REGON, C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego, C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 numer PESEL lub REGON, C.2.3 adres właściciela pojazdu, D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: D.1 marka pojazdu, D.2 typ pojazdu: - wariant, jeżeli występuje, - wersja, jeżeli występuje, D.3 model pojazdu, E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy), F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg), F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg), H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie, I data wydania dowodu rejestracyjnego, J kategoria pojazdu, K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje, L liczba osi, O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), P.1 pojemność silnika (w cm3), P.2 maksymalna moc netto silnika (w kw), P.3 rodzaj paliwa, Q stosunek mocy do masy własnej (w kw/kg); dotyczy motocykli i motorowerów, 25

26 S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy, S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występuje. 2. Każdy pojazd legalnie wprowadzony na polski obszar celny powinien posiadać dokument odprawy celnej w postaci dowodu odprawy celnej przywozowej pojazdu samochodowego. 3. Dowód odprawy celnej powinien zawierać dane pojazdu, w tym numery identyfikacyjne nadwozia i silnika, rok produkcji, dane personalne sprowadzającego i nadającego pojazd, kraj nadania, pieczęć urzędu celnego dokonującego odprawy, numer seryjny druku i numery identyfikujące odprawę, wartość pojazdu, opłat celnych i podatków granicznych, potwierdzenie dokonania tych opłat oraz dopuszczenia do wolnego obrotu na polskim obszarze celnym. Dowód odprawy celnej powołuje załączniki stanowiące podstawę odprawy np.: a. dowód rejestracyjny pojazdu z kraju jego pochodzenia, b. dowód własności pojazdu, c. rachunek zakupu, d. ocenę techniczną (w przypadku samochodów uszkodzonych). 4. Analiza tych dokumentów może być bardzo przydatna przy ocenie stanu prawnego i technicznego pojazdu. W przypadku braku ww. dokumentów, oczywistych nieprawidłowości w ich treści ( przeróbek lub braków w treści) - należy odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia AC 5. Ubezpieczamy: samochody sprowadzone, oclone, z załatwionymi wszystkimi formalnościami, które czekają na rejestrację. Jeśli są to pojazdy podlegające rejestracji w Polsce, w przypadku których właściciel nie ma innego wyboru jak tylko je zarejestrować. Mogą one zostać objęte ochroną. Ubezpieczamy je na podstawie nr VIN. W polu numer rejestracyjny w PROAgent wpisujemy <brak numeru>. W momencie zarejestrowania pojazdu należy zrobić aneks do polisy, w którym zostaną uzupełnione polskie tablice rejestracyjne. 6. Nie ubezpieczamy samochodów które nie mają być ostatecznie zarejestrowane na terenie RP (gdy np. właściciel mieszka w Anglii, w Polsce jest przejazdem, auto nie jest oclone itp.). 7. Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na pojazd sprowadzony z zagranicy, ubezpieczany po raz pierwszy w Polsce: a. dowód rejestracyjny, b. dokumenty potwierdzające tytuł prawny pojazdu (np. umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp., c. dokumenty potwierdzające pochodzenie pojazdu sprowadzonego z zagranicy Numer VIN 1. Większość pojazdów posiada indywidualne oznaczenia identyfikacyjne, których zgodność należy sprawdzić ze stanem faktycznym. W Polsce znakami identyfikującymi pojazd są numery nadwozia/podwozia w tym również VIN. 2. VIN (Vehicle Identification Number) to międzynarodowy system oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów mechanicznych. Numer identyfikacyjny wg tego systemu zawiera 17 znaków literowych i cyfrowych. W V W Z 1 9 Z G W światowy kod opis pojazdu identyfikacja pojazdu (VIS) producenta (WMI) (VDS) 3. Szczególnie pomocne w identyfikacji są trzy pierwsze znaki będące kodowym oznakowaniem producentów oraz znak 10 (litera) pozwalający określić rok produkcji pojazdu. 4. Jeżeli numer nadwozia nie jest zgodny z numerem wpisanym w dowodzie rejestracyjnym, posiada ślady przeróbek lub nie można go odczytać - należy odstąpić od zawarcia umowy ubezpieczenia AUTOCASCO. 26

27 5. Każdy producent samochodów umieszcza numer VIN w indywidualnie wybranym przez siebie miejscu. Najczęściej znajduje się on w okolicy podszybia (górna część przegrody czołowej), pod pokrywą silnika, w okolicy przedniego fotela pasażera (pod klapką w pobliżu górnego mocowania kolumny McPhersona, czy w bagażniku. Numer VIN może być powtórzony także w innych miejscach dla celów informacyjnych. 6. W większości modeli amerykańskich i wybranych europejskich (np. nowszych renault lagunach), dodatkowa plakietka z VIN-em znajduje się pod przednią szybą. W niektórych autach plakietka z numerem bywa umieszczana dodatkowo na słupku. 7. środkowym (widać ją po otwarciu drzwi) lub w bagażniku (w okolicy koła zapasowego). Numer VIN znajduje się także w książce serwisowej pojazdu. Cyfry w tabeli poniżej oznaczają lokalizację numeru VIN w pojeździe danej marki: 27

28 11.4 INSPEKCJA POJAZDU 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia AUTOCASCO konieczne jest przeprowadzenie oględzin pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia w tym zakresie dalej nazywane INSPEKCJĄ POJAZDU. 2. Agent powinien sprawdzić: a. stan powłoki lakierniczo blacharskiej, b. stan elementów plastikowych (zderzaki, listwy), c. stan elementów szklanych (reflektory, szyby). I opisać w aplikacji PROAgent: 11.5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA POJAZDU PRZY UBEZPIECZENIU AUTOCASCO Dokumentacja fotograficzna obligatoryjnie powinna być załączona do PROagenta nie później niż w 48 h od daty jej wystawienia. 1. Dokumentację fotograficzną należy wykonać każdorazowo przy ubezpieczaniu pojazdu w Proama po raz pierwszy w zakresie AUTOCASCO. 2. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej nie jest wymagane, gdy: a. umowa w zakresie AUTOCASCO jest bezszkodowo kontynuowana na kolejny okres ubezpieczenia i między kolejnymi umowami nie nastąpiła przerwa oraz nie dokonano zmian w ubezpieczanym pojeździe, b. pojazd ubezpieczony w zakresie AUTOCASCO jest pojazdem fabrycznie nowym zakupionym u dealera w Polsce. c. Zdjęcia powinny zostać wykonane min w rozdzielczości 800x600 28

29 inspekcję: Zdjęcia obligatoryjne(obowiązkowe) które należy wykonać aby prawidłowo sporządzić - Zdjęcia z zewnątrz pojazdu 29

30 - Jedno zdjęcie tablicy rozdzielczej z widokiem na konsolę środkową - Jedno zdjęcie zegarów z widocznym wskazaniem drogomierza, - Jedno zdjęcie komory silnika z widocznymi zaczepami reflektorów, 30

31 - Jedno zdjęcie tabliczki znamionowej, - Jedno zdjęcie pola numerowego ( VIN na stałym elemencie szkieletu nadwozia/ramy, nie etykietki mocowanej do deski rozdzielczej za szybą czołową) 31

32 - Dwa zdjęcia dowodu rejestracyjnego, dowodu osobistego, prawa jazdy: awers i rewers oraz zdjęcie minimum jednego kluczyka ( z uwidocznieniem dwóch stron brzeszczotów ) Dodatkowo: Zdjęcia innych dokumentów pojazdu, jeśli nie ma jeszcze aktualnego dowodu rejestracyjnego (poprzedni dowód rejestracyjny, umowa kupna/sprzedaży, dokumenty celne itp.) Zdjęcia wyposażenia dodatkowego, które ma być ubezpieczone a elementy ubezpieczane nie zostały ujęte podczas zdjęć konsoli ( np. zmieniarka w bagażniku ) Zdjęcia uszkodzeń elementów zewnętrznych i przedziału pasażerskiego pojazdu, 32

33 Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać wszystkie zdjęcia obowiązkowe. Zdjęcia powinny być wykonywane aparatem cyfrowym z prawidłowo ustawionym datownikiem. 1. Technika przekazywania dokumentacji. a. wymaganą dokumentację fotograficzną należy umieścić w pliku PDF lub przesłać jako oddzielne JPEG. Zalecaną formą jest umieszczenie wszystkich zdjęć w jednym pliku pdf b. następnie należy w aplikacji PROAgent wejść w moduł polisy i wnioski, gdzie trzeba wyszukać konkretną polisę, której dotyczy dokumentacja fotograficzna, c. będąc w ekranie wyszukanej polisy po kliknięciu przycisku polisa otwiera się dostęp do danych szczegółowych polisy, 33

34 d. Po kliknięciu przycisku załącz dokument należy załączyć zapisaną wcześniej w formacie PDF lub JPEG dokumentacja fotograficzną dot. konkretnej polisy - zdjęcia załączamy w jednym pliku PDF/JPEG lub każde zdjęcie oddzielnie. 2. Pamiętaj Dokumentacja fotograficzna obligatoryjnie powinna być załączona do dokumentu źródłowego, czyli polisy nie później niż 48 h od daty jej wystawienia. W wyjątkowych sytuacjach Agent zobowiązany jest wypełnić dodatkowy dokument protokół inspekcji pojazdu Protokół inspekcji wykonywany przez Agenta w przypadku uszkodzeń innych/dodatkowych od tych, o których poinformował Klient na etapie zawarcia umowy. Zawiera następujące grupy informacji, które wcześniej powinny również znaleźć się w aplikacji: - Dane właściciela pojazdu, - Dane pojazdu, - Dane dotyczące wyposażenia dodatkowego pojazdu, - UWAGI istotne dla ubezpieczenia (dokumenty potwierdzające pochodzenie, opis uszkodzeń itp.). Wzór protokołu inspekcji pojazdu poniżej: 34

35 PROTOKÓŁ INSPEKCJI POJAZDU Do polisy nr: Nr: Nr referencyjny: Data wystawienia polisy Data i godzina zakończenia inspekcji Dane ubezpieczonego Pojazd ubezpieczonego Imię Nr rej Nazwisko Marka model PESEL Wersja Poczta Paliwo Miejscowość Nr VIN Ulica, nr domu Rok prod. Poj silnika Telefon I rej w Polsce TAK NIE Wyposażenie dodatkowe samochodu Dane z poprzednich polis Zwyżka/zniżka z poprzedniej polisy OC Zwyżka/zniżka z poprzedniej polisy AC Ilość szkód z poprzedniej polisy OC Ilość szkód z poprzedniej polisy AC Widoczne uszkodzenia pojazdu Zdjęcia wykonane podczas inspekcji pojazdu Dowód rej. VIN na stałym el. nadwozia Komora silnika Prawo jazdy Naklejka z nr rej na szybie czoł. Uszkodzenia pojazdu Dowód osobisty Licznik z widocznym przebiegiem Tabliczka znamionowa Poprzednia polisa Tapicerka drzwi (2 lub 4 zdj.) Wyposażenie dod. Foto czterech narożników (4) Kluczyki wszystkie komplety Konsola środkowa Miejscowość data Podpis Właściciela/Pełnomocnika Podpis inspektora/agenta 35

36 12. DOUBEZPIECZENIE Doubezpieczenie pojazdu lub wyposażenia - Ten proces nie jest obecnie obsługiwany w aplikacji PROAgent. Prosimy o kontakt z infolinią. 13. PROCEDURA UNDERWRITINGOWA 1. Ocena ryzyka w przypadku zawierania polisy OC i AC dokonywana jest przez Underwritera, za pośrednictwem aplikacji Proagent. 2. Szkodowość każdego Klienta jest sprawdzana przez pracownika Proama w UFG. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą przeprowadzona zostanie rekalkulacja składki z użyciem prawidłowych danych. 3. Nie ma konieczności kontaktowania się bezpośrednio z Underwriterem - system Proagent generuje automatycznie informację dla Underwritera o konieczności dokonania szczegółowej analizy. Ocena dokonywana jest w trybie natychmiastowym, w celu zamknięcia sprzedaży podczas jednej wizyty klienta. 4. W przypadku wystąpienia przynajmniej jednej reguły krytycznej, podczas wprowadzania danych pojawi się komunikat: Ze względu na wprowadzone dane dot. Pojazdu i Klienta oferta musi zostać poddana dodatkowej ocenie ryzyka przez Underwritera Oddziału. Uzupełnij kolejne wymagane informacje w celu uzyskania akceptacji przez Oddział oferty dla Klienta. Przypominamy, że zmiana jakichkolwiek parametrów zatwierdzonej przez Underwritera oferty będzie wymagała powtórzenia całego procesu Widok na ekranie jak poniżej: 36

37 Po zamknięciu okienka, nastąpi powrót do kalkulacji i danych klienta. Widok ekranu poniżej: Po zaakceptowaniu pojawi się okienko z miejscem na dane klienta. Należy je uzupełnić i zaakceptować poprzez wybranie polecenia Dalej. Widok ekranu poniżej: 37

38 Pojawi się komunikat: Ze względu na wprowadzone dane zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga zgody Underwritera. Przypominamy, że po zmianie statusu polisy z Oczekująca na Aplikacja możliwa będzie kontynuacja procesu sprzedaży. Widok ekranu poniżej: Wniosek trafia do Underwritera, który przystępuje do oceny ryzyka. W systemie wniosek zostaje zapisany, jako oczekujący. Po dokonaniu oceny przez Underwritera wniosek z OCZEKUJĄCY zmieni swój status na WNIOSEK lub ANULOWANY. 38

39 W przypadku nadania statusu WNIOSEK można przystąpić do dalszego procesu sprzedaży. W przypadku nadania statusu ANULOWANY - odmowa zawarcia ubezpieczenia. W przypadku odmowy ubezpieczenia w zakresie Autocasco produkt ten nie będzie widoczny we wniosku otrzymanym od Underwritera. 14. POBIERANIE GOTÓWKI 1) PIERWSZA RATA SKŁADKI 1. Po przyjęciu od klienta wpłaty gotówkowej przy zakupie polisy, Pośrednik kwituje odbiór gotówki swoim podpisem na polisie. 2. Po przyjęciu wpłaty gotówkowej II raty składki Pośrednik korzysta z zakładki Płatności / Wyszukiwanie Płatności aby wygenerować odpowiedni druk KP dla klienta. 3. Wpłata gotówkowa powinna być niezwłocznie przekazana na konto Proama, tak aby najpóźniej 10-tego dnia od wystawienia polisy środki te były zaksięgowane na koncie Proama stąd też zalecamy rozliczenie gotówki w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu wystawienia polisy i przyjęcia inkasa. 4. Pośrednik, aby dokonać rozliczenia, wybiera zakładkę Płatności, przechodząc na ekran Wyszukiwanie Płatności: zgodnie z INSTRUKCJA OBSŁUGI WPŁAT GOTÓWKOWYCH. 2) DRUGA RATA SKŁADKI 1. Na ekranie Płatności w oknie wyboru Stan płatności Agenta należy wybrać Druga rata do pobrania i nacisnąć <lupkę> 2. Po wyfiltrowaniu wszystkich polis w statusie Druga rata do pobrania należy wybrać poszukiwaną polisę i nacisnąć przycisk Pobierz II 39

40 Spowoduje to zamianę okienka na Pobierz KP, dokumentu KP (Kasa Przyjmie) zawierającego dane Klienta, polisy i płatności Aby przyjąć gotówkę od Klienta należy nacisnąć przycisk Pobierz KP, pobrać i wydrukować dokument w jednym egzemplarzu Kliknięcie pobierz KP spowoduje pokazanie się kwadracika do rozliczenia gotówki Opłać 3. Przyjmując gotówkę należy podpisać dokument Dokument KP zawiera także dane Agenta oraz jest numerowany wg numeracji unikatowej dla każdego Agenta 4. Scan podpisanego przez Klienta dokumentu należy załączyć do aplikacji PROAgent na ekranie polisy używając przycisku Załącz dokumenty wybierając Potwierdzenie przyjęcia gotówki KP 40

41 5. Oryginał podpisanego dokumentu Agent przekazuje Klientowi 6. Po wygenerowaniu raportu płatności nie ma możliwości ponownego pobrania <KP>; w tym miejscu prezentowany jest do pobrania raport płatności 7. Kliknięcie pobierz KP spowoduje możliwość pobrania i zapisania dokumentu i pokazanie się pola (kwadracika )do rozliczenia gotówki w kolumnie Opłać Ważne! Jeśli pierwsza rata nie jest opłacona, kwota drugiej raty jest sumą należnych płatności 15. BLOKOWANIE KONTA SPRZEDAŻY W przypadku przekroczenia zapisów niniejszej instrukcji, mogą pojawić się następujące komunikaty dotyczące blokady systemu sprzedaży: 1. Blokada modułu sprzedaży w przypadku przekroczenia limitu kwotowego pobranej gotówki 2. Blokada modułu sprzedaży gotówkowej w przypadku przekroczenia dziesięciodniowego terminu rozliczeń, przez następne 4 dni (do 14 dnia od momentu wystawienia polisy) istnieje możliwość sprzedaży polis w opcji płatności przelewem bankowym. 3. Blokada modułu sprzedaży w przypadku utrzymujących się braków w dokumentacji zdjęciowej (jeśli Agent/Owca nie załączy w systemie inspekcji pojazdu). 4. Blokada modułu sprzedaży w przypadku utrzymujących się braków w dokumentacji sprzedażowej (jeśli Agent/Owca nie załączy w systemie skanów polis). Informacje o zastosowanych blokadach będą uwidocznione w aplikacji PROAgent w postaci indywidualnych komunikatów: 41

42 Zdjęcie blokady następuje automatycznie w przypadku usunięcia przyczyny jej zastosowania. 42

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo