Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7"

Transkrypt

1 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE str 2 2. KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 str 2 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str 2 4. OKRES UBEZPIECZENIA str 2 5. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PAKIETU HESTIA 7 str 2 6. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 3 7. UBEZPIECZENIE MIENIA str 4 8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW str 7 9. UBEZPIECZENIE ODOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ORAZ UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ str FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI str CESJA str WYBRANE CZYNNIKI TARYFIKACYJNE str KORZYŚCI Z TYTUŁU PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str LIKWIDACJA SZKÓD str UBEZPIECZENIE ASSISTANCE odrębne OWU str ZAŁĄCZNIK NR 1 str 10 1

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na mocy Uchwały nr 55/2010 Zarządu STU Ergo Hestia SA z dnia 10 stycznia 2011 r. wprowadzono do sprzedaży zmodyfikowany pakiet Hestia KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 Pakiet Hestia 7 przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych i ich bliskich (w rozumieniu 3 pkt 23 OWU), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że na polisach pakietowych Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, z wyjątkiem polis komunikacyjnych (ubezpieczenie pojazdu przewłaszczonego na zabezpieczenie). Ubezpieczeniem może zostać objęty dom jednorodzinny lub mieszkanie, w którym prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza wskazana w załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych, o ile część domu lub mieszkania przeznaczonego na działalność nie przekracza 50% całej powierzchni mieszkania lub domu jednorodzinnego. Jeżeli działalność zajmuje więcej niż 50% ogólnej powierzchni, taki obiekt powinien być ubezpieczony w ramach segmentu B. Ubezpieczeniem może zostać objęty pojazd zakupiony przez osobę fizyczną, również dla celów prowadzonej, jednoosobowej, działalności gospodarczej wymienionej w załączniku nr 1 niniejszych wytycznych. Ustalenie rodzaju prowadzonej działalności winno następować na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym zgodnie z klasyfikacją PKD WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU Aby wykupić pakiet H7 muszą być spełnione 2 warunki: Wykupienie ryzyk majątkowych oferowanych przez pakiet H7, tj: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, ubezpieczenie oszkleń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ze składką minimalną nie mniejszą niż 250 zł (niezależnie od ilości wykupionych ryzyk i z wyłączeniem produktów Assistance). Uwaga! Wymagane jest wykupienie co najmniej jednego ryzyka. Nie każde z wymienionych ryzyk można wykupić samodzielnie. Co najmniej jedno z wyżej wymienionych ryzyk musi być wykupione na 12 miesięcy. 4. OKRES UBEZPIECZENIA Okres ubezpieczenia wpisuje się na polisie z podaniem godziny rozpoczęcia odpowiedzialności w następującej kolejności: dzień, miesiąc, rok, godzina. Okres ubezpieczenia SOS Assistance, Home Assistance i Medical Assistance jest wyrównywany do okresu ubezpieczenia na polisie głównej. Na jednej polisie wszystkie ryzyka mają ten sam koniec okresu ubezpieczenia. 5. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PAKIETU HESTIA 7 Pakiet Hestia 7 składa się z następujących rodzajów ubezpieczeń: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży, 3) ubezpieczenie mienia podręcznego od rozboju, 4) ubezpieczenie oszkleń, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, 6) ubezpieczenie ochrony prawnej, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) Hestia 7 Assistance (odrębne ogólne warunki): SOS Assistance, Home Assistance, Medical Assistance. 2

3 Dodatkowo do ubezpieczeń majątkowych (H7) możemy dołączyć ubezpieczenia komunikacyjne Klienta (H7 Kom). Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach pakietu Hestia 7 uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 20% na każdy pojazd ubezpieczany na zasadach pakietu należący do Ubezpieczonego. Pakiet H7 składa się z następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych: 1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadacza Pojazdu Mechanicznego, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym (zielona karta) i zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152, z 2003 roku z późn. zm.), 2) Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco), 3) Ubezpieczenie Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance, 4) Ubezpieczenie Szyb Samochodowych, 5) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów. Aby połączyć ubezpieczenie pakietu majątkowego z pakietem komunikacyjnym (Hestia 7 i Hestia 7 Kom) należy w systemie ipegaz, w miejscu Polisa powiązana z pakietem wpisać numer aktywnej polisy majątkowej. WAŻNE! RYZYKO POWODZI Od 10 stycznia 2011 roku z katalogu zdarzeń losowych wyłączone zostało ryzyko powodzi rozumiane jako zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Za opłatą dodatkowej składki możliwe jest włączenie tego ryzyka do zakresu ochrony. Dla prawidłowej oceny ryzyka na ścieżce sprzedaży wprowadzono pytanie dotyczące wystąpienia w miejscu ubezpieczenia powodzi w okresie ostatnich 5 lat. Zależnie od udzielonej odpowiedzi zastosowanie ma zwyżka składki zgodnie z poniższą tabelą: ryzyko powodzi w zakresiebrak powodzi w ostatnich 5 latach 6% ryzyko powodzi w zakresie1 wystąpienie powodzi w ostatnich 5 latach 32% ryzyko powodzi w zakresie2 lub więcej powodzi w ostatnich 5 latach brak wiedzy o szkodach w ostatnich 5 latach 111% Przez wystąpienie powodzi rozumiemy zalanie jakiejkolwiek części miejsca ubezpieczenia. W przypadku mieszkań mówimy o wystąpieniu powodzi w ubezpieczanej lokalizacji, a nie w samym mieszkaniu. Wynika to z faktu, że przy ubezpieczeniu mieszkania ubezpieczamy również pomieszczenia przynależne, które najczęściej są położone poniżej gruntu są zagrożone zalaniem wskutek powodzi. Jeżeli polisa Hestii 7 obejmuje więcej niż jedną lokalizację (np. garaż zlokalizowany jest w innym miejscu niż ubezpieczony dom/mieszkanie) przez wystąpienie powodzi rozumiemy powódź w którejkolwiek z wymienionych lokalizacji. W przypadku wykupienia przez Klienta ryzyka powodzi zakresem ubezpieczenia zostaną objęte szkody związanie z przesiąkaniem wód gruntowych, których poziom podniósł się na skutek powodzi. 6. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DRUKI UBEZPIECZENIOWE Agent sprzedający pakiet Hestia 7 powinien wpisywać na okładce książeczki końcowe daty odpowiedzialności Ubezpieczyciela sygnalizujących Klientowi koniec ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk pozakomunikacyjnych oraz komunikacyjnych. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO Dane dotyczące Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, w tym nr PESEL, winny być przepisane z dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na rzecz obcokrajowca, na polisie, w miejscu numeru PESEL, należy wpisać datę urodzenia. Dane Ubezpieczonego wypełnia się jeśli są inne niż dane Ubezpieczającego, stosując takie same zasady jak przy wypełnianiu danych Ubezpieczającego. W przypadku gdy właścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania jest więcej niż jedna osoba to należy wszystkie te osoby wymienić w polu dodatkowym klauzule, podając ich imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania. Obowiązkowo musimy określić zgodę (lub jej brak) na przetwarzanie danych do celów marketingowych. Ponadto obligatoryjnie wpisujemy dane kontaktowe Ubezpieczającego. 3

4 7. UBEZPIECZENIE MIENIA Ubezpieczeniem może być objęte wyłącznie mienie znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WAŻNE! MIESZKANIE NA OSTATNIM PIĘTRZE Jeżeli przedmiot ubezpieczenia stanowi mieszkanie znajdujące się na ostatnim piętrze, stosowana jest zwyżka składki w wysokości 25%. Jako mieszkanie na ostatniej kondygnacji rozumiemy lokal, nad którego całą powierzchnią nie znajduje się inny lokal mieszkalny. Tym samym wystarczy, by chociaż nad częścią ubezpieczonego mieszkania znajdował się taras, niezamieszkałe poddasze lub dach, by zakwalifikować dany lokal jako znajdujący się na ostatniej kondygnacji. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podaje Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, obiektu małej architektury lub garażu musi odpowiadać ich wartości odtworzeniowej. Suma ubezpieczenia mieszkania musi odpowiadać wartości rynkowej z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Uwaga! Stałe elementy mieszkania ubezpieczamy odrębnie (osobna suma ubezpieczenia) W przypadku, gdy przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość stanowiąca współwłasność kilku osób to dla zapewnienia pełnej ochrony należy wystawić jedną polisę traktując cały budynek jako dom jednorodzinny (na tej polisie ubezpieczone będą tylko mury i stałe elementy), a ubezpieczonymi będą wszyscy współwłaściciele, których należy wymienić na polisie zgodnie z pkt 6 wytycznych i wskazać % udział poszczególnych osób w ubezpieczanej nieruchomości. Taka konstrukcja ubezpieczenia ma na celu zapewnienie ochrony części wspólnych nieruchomości (ściany zewnętrzne, dach, instalacje). Dla pełnego zabezpieczenia wydzielonych w nieruchomości mieszkań należy ubezpieczyć każde z nich jako osobne mieszkanie(stałe elementy, mienie ruchome). Przy takim rozwiązaniu, w nieznacznym zakresie, może wystąpić podwójne ubezpieczenie elementów budynku, jednak gwarantuje ono pełny zakres ubezpieczenia mieszkań wraz z mieniem, które się w nich znajduje. Przykład zamieszczony poniżej obrazuje sposób ubezpieczenia w przedmiotowej sytuacji. Przykład 1 Dom zamieszkały przez 4 rodziny prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe Wartość domu 4 mln zł Udział każdej z rodzin 1mln zł (25%) Sposób Ubezpieczenia: 1. Dom wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych na su- 4mln zł (jedna polisa!) 2. Stałe elementy mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł 3. Mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł W przypadku, gdy współwłaściciele budynku nie chcą wspólnie ubezpieczyć nieruchomości należy postąpić zgodnie z 10 ust. 5 OWU Hestia 7: Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest część domu jednorodzinnego stanowiącego współwłasność kilku osób (z wyłączeniem małżonków), suma ubezpieczenia powinna być ustalona według wartości odtworzeniowej w wysokości odpowiadającej oznaczonej w akcie notarialnym wartości udziału Ubezpieczonego we własności całego domu jednorodzinnego. Wysokość odszkodowania ustala się wtedy jako udział w szkodzie proporcjonalnie do udziału Ubezpieczonego we własności całego domu jednorodzinnego. Przykład zamieszczony poniżej obrazuje sposób ubezpieczenia w przedmiotowej sytuacji. Przykład 2 Dom zamieszkały przez 4 rodziny prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe Wartość domu 4 mln zł Udział każdej z rodzin 1mln zł (25%) Sposób Ubezpieczenia: 1. Dom wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych na su - 1 mln zł (4 odrębne polisy) 2. Stałe elementy mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł 6. Mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł Dom jednorodzinny może zostać ubezpieczony na podstawie OWU Hestia 7, jeśli nie są w nim prowadzone prace budowlane w rozumieniu OWU. Istotny jest stan faktyczny, a nie formalny. Prace budowlane dotyczące wyłącznie stałych elementów nie wyłączają możliwości ubezpieczenia budynku. Dom jednorodzinny może być ubezpieczony na podstawie OWU Hestia 7 także w sytuacji, gdy nie ma jeszcze nadanego numeru oraz nie ma odbiorów technicznych (poza protokołem sprawdzenia i pomiaru instalacji elektrycznej dla domów o wieku do 5 lat), a jest już zamieszkały. 4

5 Warunkiem jest określenie dokładnego adresu nieruchomości i wpisanie numeru działki w miejscu numeru domu. W ubezpieczeniu Hestia 7 nie ma możliwości wyboru wariantu ubezpieczenia nieruchomości według wartości odtworzeniowej bądź rzeczywistej. Nieruchomości (z wyjątkiem mieszkań) ubezpieczamy na sumę ubezpieczenia odpowiadającą jej wartości odtworzeniowej. Jednakże w przypadku, gdy zużycie techniczne domu jednorodzinnego jest większe niż 50%, a budynku gospodarczego, obiektów małej architektury bądź garażu jest większe niż 30% to odszkodowanie ustalone zostanie zgodnie z wartością rzeczywistą. Dla uproszczenia można przyjąć, że zużycie w przypadku domów jednorodzinnych wynosi około 1,1% rocznie. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia ma bardzo duże znaczenie w kontekście wprowadzenia do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestii 7 zasady proporcji. Jeżeli na dzień szkody przyjęta suma ubezpieczenia jest mniejsza o ponad 30% od wartości przedmiotu ubezpieczenia (budynku ze stałymi elementami lub mieszkania), to odszkodowanie wypłaca się w takiej proporcji, w jakiej przyjęta suma ubezpieczenia odpowiadała wartości budynku ze stałymi elementami lub mieszkania na dzień szkody. Zasada proporcji nie dotyczy szkód, których wartość nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia. Wprowadzając zasadę proporcji wprowadzono równolegle możliwość jej wyłączenia przy zastosowaniu poniższych warunków: suma ubezpieczenia w przypadku kontynuacji ubezpieczenia nie będzie niższa niż w poprzednim okresie ubezpieczenia, zastosowanie 15% zwyżki składki za ryzyko ubezpieczenia mienia, wpisanie odpowiedniej klauzuli zawartej w pełnomocnictwach. W związku z wprowadzeniem konsumpcji sumy ubezpieczenia, po wypłacie odszkodowania, należy pamiętać by nieruchomość została doubezpieczona. UBEZPIECZENIE DOMU/MIESZKANIA, W KTÓRYM PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Pakiet Hestia 7 jest przeznaczony dla klientów nieprowadzących działalności gospodarczej.istnieje jednak możliwość ubezpieczenia w ramach pakietu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rodzaj tych działalności zamieszczony jest w załączniku do niniejszych wytycznych. Jeżeli PKD nie jest wymienione w załączniku to przyjmujemy Klienta do ubezpieczenia w ramach pakietu H7 po spełnieniu następujących kryteriów: działalność gospodarcza prowadzona jest jednoosobowo, w miejscu ubezpieczenia Klient nie wykonuje czynności związanych z prowadzoną działalnością (np. regularna praca, przyjmowanie Klientów). W takim przypadku na ścieżce sprzedaży w systemie ipegaz nie należy zaznaczać, że Klient prowadzi działalność gospodarczą. W klauzulach natomiast należy wpisać, że wykonuje działalność gospodarczą o określonym numerze PKD. Ponadto należy dopisać, że jest to działalność prowadzona jednoosobowo, a w miejscu ubezpieczenia Klient nie wykonuje czynności z nią związanych. Przykłady: Przykład 1 Przedstawiciel handlowy pracujący na zasadach samozatrudnienia świadczy stałe usługi dla firmy, z którą współpracuje (handel w terenie poza miejscem ubezpieczenia). Przykład 2 Osoba prowadząca działalność transportową (przewóz osób i mienia), która nie przyjmuje klientów w miejscu ubezpieczenia. Przykład 3 Osoba prowadząca działalność gastronomiczną (bar, restauracja), zlokalizowaną w innym miejscu niż miejsce ubezpieczenia. W takiej sytuacji zaznaczamy: ubezpieczający oświadcza, że w ubezpieczanym lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a w zastosowanych klauzulach wpisujemy, że Klient ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (podać PKD), ale fizycznie nie prowadzi jej w ubezpieczonej lokalizacji. Ważne: W przypadku przedmiotowego odstępstwa Klientom nie przysługuje zniżka na ubezpieczenia komunikacyjne na pojazdy zakupione lub wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Takie pojazdy powinny zostać ubezpieczone w ramach segmentu B. W sytuacji, w której kod PKD jest spoza listy wyszczególnionej w załączniku i nie są spełnione powyższe warunki (np. prowadzenie sklepu w domu) nie możemy przyjąć Klienta do ubezpieczenia w ramach pakietu. Proponujemy wówczas ubezpieczenie takiego budynku w segmencie C na Ogólnych Warunkach Mieszkań i Domów Jednorodzinnych z zastosowaniem 50% zwyżki za prowadzenie działalności gospodarczej. OKRESOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO Użytkownik budynku ubezpieczonego w Hestii 7 ma obowiązek posiadania odbioru instalacji elektrycznej w domu. Z powodów praktycznych odbiór taki jest wymagany wyłącznie dla budynków nie starszych niż 5 lat. Przy czym za dokument odbioru rozumiany jest protokół ze sprawdzenia i pomiaru instalacji elektrycznej, jaki musi być dołączony, zgodnie z art. 57 prawa budowlanego, do wniosku o udzielenie 5

6 pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy. Konsekwencją niedotrzymania tego obowiązku jest wyłączenie szkód w mieniu spowodowanych wadą niesprawdzonej instalacji. Na Ubezpieczonego został też nałożony obowiązek utrzymywania we właściwym stanie technicznym dachu nieruchomości. Obowiązek ten jest zawężony do osób, które są odpowiedzialne za stan techniczny budynku, a w szczególności właściciela bądź posiadacza, a także współwłaściciela i współposiadacza nieruchomości, która nie posiada zarządcy. Obowiązek ten ograniczony jest do widocznych uszkodzeń dachu, które są możliwe do stwierdzenia na podstawie jego oględzin niewymagających wejścia na dach, w szczególności przez kontrole wewnętrznej strony poszycia dachu czy lustracji z zewnątrz budynku. Dodatkowo, poniżej przedstawiamy podstawowy katalog najbardziej istotnych obowiązków właściciela domu jednorodzinnego, przy czym nie jest to katalog zamknięty a same obowiązki mogą różnić się w zależności od lokalizacji czy konstrukcji budynku. Okresowo, co najmniej raz na 3 miesiące: czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem stałym, Okresowo, co najmniej raz na 6 miesięcy: czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym, UWAGA! przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego nie jest wymagane korzystanie z usług osób posiadających kwalifikacje kominiarskie. (Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. 34). Okresowo, co najmniej raz w roku: kontrola instalacji gazowych, kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). UWAGA! Kontrola musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. (Podstawa prawna: Prawo budowlane rozdz. 6, art. 62). Należy pamiętać, że konsekwencją nie wywiązywania się z tych obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, o ile miało to wpływ na powstanie szkody. UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego nie ma obowiązku sporządzania wykazu ubezpieczanego mienia. Przy ubezpieczaniu dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich dopuszcza się możliwość uznania w miejsce wymaganej wyceny rzeczoznawcy - rachunków zakupu ww. przedmiotów w domach aukcyjnych, salonach sztuki dawnej itp., prowadzących wycenę sprzedawanych przez nie dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich. Rachunki zakupu winny być wystawione w okresie jednego roku poprzedzającego datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopuszcza się możliwość uznania rachunków lub wyceny również sprzed roku lub dwóch lat, jednakże pod warunkiem zweryfikowania wartości dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich o stopień inflacji. Jeżeli wartość ubezpieczonych dzieł sztuki wzrośnie w okresie ubezpieczenia, możliwe jest ich doubezpieczenie Po tym okresie należy bezwzględnie dokonać skatalogowania oraz wyceny przez rzeczoznawcę wartości omawianych przedmiotów. Ubezpieczenie, bez dokonania wyceny przez rzeczoznawcę, po uprzednim skatalogowaniu i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, jest możliwe wyłącznie w stosunku do zbiorów kolekcjonerskich, do których wyceny nie ma możliwości znalezienia rzeczoznawcy z uwagi na ich niestandardowy charakter.należy również pamiętać o sprawdzeniu pełnomocnictwa w zakresie podlimitu dopuszczalnej sumy ubezpieczenia na ubezpieczenie dzieł sztuki. ZAGRZYBIENIE I PRZEMARZANIE ŚCIAN W ramach pakietu Hestia 7 wprowadzono wyłączenie szkód polegających na zagrzybieniu lub przemarzaniu ścian. Pojawienie się grzyba (pleśni, wilgoci na ścianie w budynku) jest objawem przemarzania ścian. Przemarzanie ścian ma miejsce, gdy budynek jest niewłaściwie ogrzewany lub posiada niesprawną wentylację. UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO SŁUŻĄCEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ramach pakietu Hestia 7 dopuszcza się możliwość ubezpieczenia mienia ruchomego zakupionego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wskazanej w załączniku do niniejszych wytycznych, znajdującego się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, jeżeli spełnione zostały poniższe warunki: ubezpieczane mienie ruchome, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej jest wykorzystywane także do zwykłego użytku domowego, 6

7 wartość ubezpieczanego mienia ruchomego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekracza zł. Mienie ruchome służące do prowadzenia działalności gospodarczej spełniające powyższe warunki uznaje się za mienie ruchome w myśl definicji OWU Hestia 7 i jest ono ubezpieczone w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności ustalonych w OWU Hestia 7 dla mienia ruchomego i stałych elementów. ILOŚĆ LOKALIZACJI NA JEDNEJ POLISIE Na jednej polisie możemy ubezpieczyć tylko jedną lokalizację obejmującą dom jednorodzinny bądź mieszkanie. Jeżeli Ubezpieczający chce ubezpieczyć więcej niż jedną nieruchomość w różnych lokalizacjach, należy wystawić polisę w formie doubezpieczenia na nieruchomość w danej lokalizacji. Polisa doubezpieczenia może być wystawiona bez zachowania składki minimalnej określonej dla pakietu Hestia 7, jednak rodzaj doubezpieczanej nieruchomości musi być zgodny z umową pierwotną. Jeśli zatem ubezpieczyliśmy mieszkanie nie możemy doubezpieczyć nieruchomości będącej domem jednorodzinnym i na odwrót. Tak zawarta polisa w formie doubezpieczenia będzie miała wyrównane okresy ubezpieczenia do polisy pierwotnej. 8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ryzyku NNW nie ma wymogu objęcia ubezpieczeniem Ubezpieczającego. Niezależnie od ilości osób objętych ubezpieczeniem, na polisie powinna znaleźć się suma ubezpieczenia na jedną osobę. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych osób. Osobę uprawnioną może wskazać jedynie Ubezpieczony. W przypadku zawarcia umowy na rachunek osoby trzeciej, wskazanie osoby uprawnionej przez Ubezpieczającego nie wywołuje skutków prawnych. Dane osobowe osoby uprawnionej wpisujemy w systemie ipegaz w miejscu przeznaczonym na klauzule. 9. UBEZPIECZENIE ODOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ORAZ UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ubezpieczeniu OC osób fizycznych w życiu prywatnym nie pobiera się dodatkowej składki za dzieci pozostające pod opieką Ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko jest powyżej 13 roku życia istnieje obowiązek wprowadzenia do systemu sprzedażowego jego danych osobowych. Wiek dziecka liczymy biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia. Wiek Wpis Składka do 13 lat nie nie od 13 do 18 lat tak nie powyżej 18 lat tak tak Konstrukcja taryfy w ryzykach Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej w pakiecie Hestia 7 umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową osób bliskich wspólnie zamieszkujących z Ubezpieczonym (dodatkowo ubezpieczonych) pod warunkiem jednoczesnego objęcia ochroną Ubezpieczającego i uiszczenia składki wskazanej w taryfie. 10. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI Opłata składki w ratach może zostać dokonana przy użyciu druków polecenia przelewu, kartą płatniczą lub za pośrednictwem ekonta. Formę i warunki płatności składki określa się w umowie. 11. CESJA Cesję z polisy przyjmuje upoważniony agent lub uprawniony pracownik Przedstawicielstwa Detalicznego na wniosek Klienta, zgodnie z obowiązującymi aktami legislacji.uprawnienia agenta do przyjmowania cesji są określone w pełnomocnictwie agencyjnym. CESJA Z POLISY MIESZKANIOWEJ Umowa cesji to umowa podpisywana pomiędzy klientem a bankiem. Cesja powinna dotyczyć jednej polisy. Jeżeli to samo mienie ubezpieczone jest na więcej niż jednej polisie, np. polisa główna i doubezpieczenie, cesję należy przyporządkować do właściwej umowy ubezpieczenia. Możliwe jest również wystawienie jednej polisy, wówczas powinna być naniesiona adnotacja, którego przedmiotu cesja dotyczy. Polisa powinna być wystawiona na właściciela mieszkania lub domu jednorodzinnego (Ubezpieczonego). 7

8 12. WYBRANE CZYNNIKI TARYFIKACYJNE 12.1 Łączna składka minimalna z ubezpieczeń mienia, mienia podręcznego, oszkleń od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków niezależnie od sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz udzielonych zniżek i zwyżek (z wyłączeniem zwyżki za raty) wynosi 250 zł Dopuszcza się możliwość rozłożenia płatności składki na dwie lub cztery równe raty płatne półrocznie lub kwartalnie, pod warunkiem że składka z całego pakietu (łącznie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi) jest większa niż: 1) 400 zł w przypadku dwóch rat, 2) 600 zł w przypadku czterech rat Zwyżka za rozłożenie składki na raty wynosi: 1) przy dwóch ratach nie stosuje się zwyżki, 2) przy czterech ratach +10% Zniżka za jednorazowe opłacenie składki wynosi -10% W przypadku ubezpieczenia mieszkania położonego na ostatniej kondygnacji lub mienia w mieszkaniu położonym na ostatniej kondygnacji od ognia i innych zdarzeń losowych stosuje się zwyżkę składki w wysokości 25% od stawek taryfowych W przypadku bezszkodowej kontynuacji w STU Ergo Hestia SA ubezpieczenia mienia, podręcznego mienia ruchomego, oszkleń, odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ochrony prawnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od formy kontynuacji (do okresu podlegającego ocenie poziomu szkodowości wlicza się kontynuację umów, zarówno w pakiecie Hestia 1, Hestia 7 oraz ubezpieczeń poza pakietem), stawka z poszczególnych ubezpieczeń może zostać obniżona: po pierwszym roku 10% po dwóch kolejnych latach 13% po trzech kolejnych latach 15% dodatkowo po każdym kolejnym roku zniżka zwiększa się o 1% aż do uzyskania zniżki maksymalnej w wysokości 20% 12.7 Zniżka za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia jest naliczana po wcześniejszym zastosowaniu innych zniżek przysługujących dla danego ubezpieczenia. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia uważa się fakt zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia obejmującej ten sam przedmiot i zakres ubezpieczenia co umowa ubezpieczenia z zakończonym okresem ubezpieczenia Ubezpieczyciel stosuje następujące zniżki składki za ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży z włamaniem i rozboju (w % składki podstawowej) za: 1) system antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny -10% 2) zabezpieczenie wejść drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie, potwierdzonej atestem -15% 3) system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia -30% 4) stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia -35% W przypadku ubezpieczenia mieszkania usytuowanego na parterze budynku, dla zastosowania zniżki, o której mowa w ust ) wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych kratami lub żaluzjami antywłamaniowymi.zniżki składki wymienione w ust oblicza się sumarycznie, przy czym łączna wysokość obniżki nie może przekroczyć 60% składki podstawowej Zwyżka składki za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko powodzi wynosi: H ) dla strefy 0 (w ostatnich 5 latach w miejscu ubezpieczenia nie wystąpiła powódź) 6% od stawek taryfowych, 2) dla strefy I (w ostatnich 5 latach w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła 1 raz) 32% od stawek taryfowych, 3) dla strefy II (w ostatnich 5 latach w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła 2 lub więcej razy) 111% od stawek taryfowych. 13. KORZYŚCI Z TYTUŁU PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU Klient zyskuje: 1) kompleksową ochronę ubezpieczeniową, 2) atrakcyjne składki przy zakupie ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu, 8

9 3) całodobową pomoc konsultanta infolinii w zakresie postępowania, praw i obowiązków klienta w przypadku wystąpienia szkody, przyjęcia zgłoszenia szkody oraz w razie konieczności organizacji usługi assistance, informację na temat przebiegu likwidacji szkody, 4) dostęp do ekonta Ubezpieczeniowego, 5) pomoc likwidatorów mobilnych w przypadku wystąpienia szkody, 6) pomoc w wyjaśnianiu niejasnych kwestii dotyczących posiadanego ubezpieczenia poprzez infolinię lub , 7) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, listownego przypomnienia o zbliżającym się końcu ubezpieczenia bądź terminie zapłaty raty składki. 8) Nawet 25% zniżki w komunikacji za ubezpieczenie majątku w pakiecie, 9) Możliwość ubezpieczenia domu bez odbioru technicznego w chwili wprowadzenia się i zamieszkania, 10) Szeroki zakres usług Assistance. Agent zyskuje: 1) skuteczne narzędzie pozyskiwania i utrzymania Klienta, 2) skrócenie procedury obsługi Klienta, zmniejszenie kosztów własnych, 3) wsparcie promocyjne, 4) pomoc merytoryczną z zakresu treści OWU i wytycznych akwizycyjnych poprzez infolinię, 5) możliwość sprawdzenia dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia Klienta. 14. LIKWIDACJA SZKÓD W przypadku powstania szkody z ubezpieczeń zawartych w ramach pakietu Hestia 7 mają zastosowanie dedykowane dla tego pakietu procedury likwidacji szkód. Procedury te określają priorytetowy sposób likwidacji szkody. Oznacza to min, że: Wszystkie szkody można zgłaszać całodobowo za pośrednictwem infolinii , lub za pomocą ekonta, Likwidator mobilny kontaktuje się telefonicznie z klientem w przeciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia w celu ustalenia daty, godziny oraz miejsca oględzin, Dedykowany zespół likwidatorów zapewnia priorytetową likwidację szkody. 15. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE ODRĘBNE OWU W ramach pakietu Hestia 7 Klient ma możliwość rozszerzenia ochrony o usługi Assistance określone w odrębnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance. W ramach Hestia 7 Assistance dostępne są 3 rodzaje usług: SOS Assistance Ubezpieczenie może zostać zawarte pod warunkiem posiadania jednego z niżej wymienionych ubezpieczeń: domu ze stałymi elementami, mieszkania z pomieszczeniami przynależnymi, stałych elementów od ognia. Home Assistance Ubezpieczenie może zostać zawarte pod warunkiem posiadania jednego z niżej wymienionych ubezpieczeń: domu ze stałymi elementami, mieszkania z pomieszczeniami przynależnymi, stałych elementów od ognia, mienia ruchomego od ognia, mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży. Medical Assistance (wariant podstawowy i rozszerzony) Ubezpieczenie może zostać zawarte pod warunkiem posiadania jakiegokolwiek z ubezpieczeń w ramach pakietu Hestia 7. Ubezpieczenia Assistance można dokupić w trakcie trwania polisy głównej pod warunkiem spełnienia następujących założeń: składka za ubezpieczenie powinna wynosić minimum 50% składki rocznej, koniec okresu ubezpieczenia powinien zostać zrównany z umową główną. 9

10 Ważne: Należy także zwrócić uwagę na dowiązanie SOS Assistance i Home Assistance do konkretnej wskazanej lokalizacji. W przypadku, gdy Ubezpieczający chce objąć ochroną inne lokalizacje konieczne jest każdorazowe wykupienie tych produktów do konkretnej lokalizacji. W przypadku Medical Assistance zakres terytorialny obejmuje całe terytorium Polski, więc nie ma konieczności wykupienia tego produktu do każdej lokalizacji z osobna. ZAŁĄCZNIK NR 1 PKD-2007 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z* Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz pozostałego sprzętu audiowideo Z* Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego naprawy lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Z* Wykończanie wyrobów włókienniczych wykonywania nadruków na wyrobach tekstylnych Z* Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego naprawy telefonów przenośnych Z* Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych dopasowywania, montażu obcasów Z* Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego naprawy i konserwacji rowerów, naprawy i przeróbki odzieży, strojenia pianin i fortepianów, naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z* Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana dorabiania kluczy, foliowania dokumentów Z* Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych działalności kantorów wymiany walut Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych z wyłączeniem: działalności kantorów wymiany walut 10

11 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne z wyłączeniem: działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z* Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z* Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych Z* Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania z wyłączeniem: działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych Z* Działalność związana z oprogramowaniem z wyłączeniem: analizy systemowej potrzeb i problemów użytkownika i doradzania rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, instalowania oprogramowania Z* Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki analizy systemowej potrzeb i problemów użytkownika i doradzania rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia Z* Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych instalowania oprogramowania Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi zarządzania urządzeniami informatycznymi Z* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność z wyłączeniem: zarządzania urządzeniami informatycznymi Z* Wydawanie książek publikowania książek w trybie Online Z* Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) publikowania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) w trybie Online 11

12 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z* Wydawanie gazet publikowania gazet w trybie Online Z* Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków publikowania czasopism i pozostałych periodyków w trybie Online Z* Pozostała działalność wydawnicza publikowania baz danych w trybie Online, pozostałej działalności wydawniczej w trybie Online, gdzie indziej niesklasyfikowanej Z* Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych publikowania gier komputerowych w trybie Online Z* Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania publikowania pozostałego oprogramowania w trybie Online, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych Z* Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych publikowania (udostępniania) nagrań dźwiękowych w trybie Online Z* Nadawanie programów radiofonicznych nadawania programów radiowych przez Internet Z* Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych nadawania programów telewizyjnych przez Internet Z* Działalność związana z oprogramowaniem działalności związanej z projektowaniem struktury i zawartości bazy danych Z* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność przechowywania danych,działalności związanej z bazami danych Z Działalność portali internetowych działalności portali internetowych Z* Naprawa i konserwacja maszyn naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych Z* Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Działalność prawnicza Z* Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Z* Działalność usługowa związana z leśnictwem doradztwa w zakresie zarządzania lasem 12

13 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu Z* Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana doradztwa w zakresie agronomii Z* Działalność wspomagająca edukację działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo Z Działalność w zakresie architektury projektowania architektonicznego i doradztwa technicznego, z wyłączeniem doradztwa prowadzonego przez inżynierów Z* Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne działalności w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego i doradztwa inżynieryjnego Z* Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne działalności geodezyjnej i kartograficznej Z* Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana prognozowania pogody,działalności związanej z wykonywaniem obmiarów budowlanych Z Działalność agencji reklamowych działalności agencji reklamowych A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z* Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z Działalność agencji pracy tymczasowej działalności agencji pracy tymczasowej 13

14 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników działalności związanej z udostępnianiem pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi Z Działalność związana z tłumaczeniami działalności związanej z tłumaczeniami Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura z wyłączeniem: działalności związanej z tłumaczeniami,pisania na maszynie, przepisywania dokumentów, korekty tekstu oraz wykonywania fotokopii, usług stenografii, stenotypiiusług przyjmowania telefonów Z* Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura pisania na maszynie, przepisywania dokumentów, korekty tekstu oraz wykonywania fotokopii Z* Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana usług stenografii, stenotypii, usług przyjmowania telefonów Z Praktyka lekarska ogólna konsultacji, diagnostyki i leczenia przez lekarzy medycyny ogólnej Z Praktyka lekarska specjalistyczna konsultacji, diagnostyki i leczenia przez lekarzy specjalistów Z Praktyka lekarska dentystyczna A Działalność fizjoterapeutyczna Z Działalność weterynaryjna Z* Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych działalności indywidualnych aktorów, tancerzy, muzyków, lektorów i prezenterów Z* Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych działalności indywidualnych reżyserów, producentów, scenografów, projektantów teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny itd Z* Artystyczna i literacka działalność twórcza działalności indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp., działalności indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin Z Działalność agencji informacyjnych działalności agencji informacyjnych Z* Działalność fotograficzna działalności fotografów prasowych Z* Artystyczna i literacka działalność twórcza działalności niezależnych dziennikarzy 14

15 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z Leasing finansowy Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo