Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7"

Transkrypt

1 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE str 2 2. KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 str 2 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str 2 4. OKRES UBEZPIECZENIA str 2 5. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PAKIETU HESTIA 7 str 2 6. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 3 7. UBEZPIECZENIE MIENIA str 4 8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW str 7 9. UBEZPIECZENIE ODOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ORAZ UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ str FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI str CESJA str WYBRANE CZYNNIKI TARYFIKACYJNE str KORZYŚCI Z TYTUŁU PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str LIKWIDACJA SZKÓD str UBEZPIECZENIE ASSISTANCE odrębne OWU str ZAŁĄCZNIK NR 1 str 10 1

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na mocy Uchwały nr 55/2010 Zarządu STU Ergo Hestia SA z dnia 10 stycznia 2011 r. wprowadzono do sprzedaży zmodyfikowany pakiet Hestia KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 Pakiet Hestia 7 przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych i ich bliskich (w rozumieniu 3 pkt 23 OWU), prowadzących wspólne gospodarstwo domowe i mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że na polisach pakietowych Ubezpieczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, z wyjątkiem polis komunikacyjnych (ubezpieczenie pojazdu przewłaszczonego na zabezpieczenie). Ubezpieczeniem może zostać objęty dom jednorodzinny lub mieszkanie, w którym prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza wskazana w załączniku nr 1 do niniejszych wytycznych, o ile część domu lub mieszkania przeznaczonego na działalność nie przekracza 50% całej powierzchni mieszkania lub domu jednorodzinnego. Jeżeli działalność zajmuje więcej niż 50% ogólnej powierzchni, taki obiekt powinien być ubezpieczony w ramach segmentu B. Ubezpieczeniem może zostać objęty pojazd zakupiony przez osobę fizyczną, również dla celów prowadzonej, jednoosobowej, działalności gospodarczej wymienionej w załączniku nr 1 niniejszych wytycznych. Ustalenie rodzaju prowadzonej działalności winno następować na podstawie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym zgodnie z klasyfikacją PKD WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU Aby wykupić pakiet H7 muszą być spełnione 2 warunki: Wykupienie ryzyk majątkowych oferowanych przez pakiet H7, tj: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży, ubezpieczenie oszkleń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ze składką minimalną nie mniejszą niż 250 zł (niezależnie od ilości wykupionych ryzyk i z wyłączeniem produktów Assistance). Uwaga! Wymagane jest wykupienie co najmniej jednego ryzyka. Nie każde z wymienionych ryzyk można wykupić samodzielnie. Co najmniej jedno z wyżej wymienionych ryzyk musi być wykupione na 12 miesięcy. 4. OKRES UBEZPIECZENIA Okres ubezpieczenia wpisuje się na polisie z podaniem godziny rozpoczęcia odpowiedzialności w następującej kolejności: dzień, miesiąc, rok, godzina. Okres ubezpieczenia SOS Assistance, Home Assistance i Medical Assistance jest wyrównywany do okresu ubezpieczenia na polisie głównej. Na jednej polisie wszystkie ryzyka mają ten sam koniec okresu ubezpieczenia. 5. NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PAKIETU HESTIA 7 Pakiet Hestia 7 składa się z następujących rodzajów ubezpieczeń: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży, 3) ubezpieczenie mienia podręcznego od rozboju, 4) ubezpieczenie oszkleń, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, 6) ubezpieczenie ochrony prawnej, 7) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 8) Hestia 7 Assistance (odrębne ogólne warunki): SOS Assistance, Home Assistance, Medical Assistance. 2

3 Dodatkowo do ubezpieczeń majątkowych (H7) możemy dołączyć ubezpieczenia komunikacyjne Klienta (H7 Kom). Zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych w ramach pakietu Hestia 7 uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 20% na każdy pojazd ubezpieczany na zasadach pakietu należący do Ubezpieczonego. Pakiet H7 składa się z następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych: 1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadacza Pojazdu Mechanicznego, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym (zielona karta) i zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152, z 2003 roku z późn. zm.), 2) Ubezpieczenie Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco), 3) Ubezpieczenie Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance, 4) Ubezpieczenie Szyb Samochodowych, 5) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów. Aby połączyć ubezpieczenie pakietu majątkowego z pakietem komunikacyjnym (Hestia 7 i Hestia 7 Kom) należy w systemie ipegaz, w miejscu Polisa powiązana z pakietem wpisać numer aktywnej polisy majątkowej. WAŻNE! RYZYKO POWODZI Od 10 stycznia 2011 roku z katalogu zdarzeń losowych wyłączone zostało ryzyko powodzi rozumiane jako zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Za opłatą dodatkowej składki możliwe jest włączenie tego ryzyka do zakresu ochrony. Dla prawidłowej oceny ryzyka na ścieżce sprzedaży wprowadzono pytanie dotyczące wystąpienia w miejscu ubezpieczenia powodzi w okresie ostatnich 5 lat. Zależnie od udzielonej odpowiedzi zastosowanie ma zwyżka składki zgodnie z poniższą tabelą: ryzyko powodzi w zakresiebrak powodzi w ostatnich 5 latach 6% ryzyko powodzi w zakresie1 wystąpienie powodzi w ostatnich 5 latach 32% ryzyko powodzi w zakresie2 lub więcej powodzi w ostatnich 5 latach brak wiedzy o szkodach w ostatnich 5 latach 111% Przez wystąpienie powodzi rozumiemy zalanie jakiejkolwiek części miejsca ubezpieczenia. W przypadku mieszkań mówimy o wystąpieniu powodzi w ubezpieczanej lokalizacji, a nie w samym mieszkaniu. Wynika to z faktu, że przy ubezpieczeniu mieszkania ubezpieczamy również pomieszczenia przynależne, które najczęściej są położone poniżej gruntu są zagrożone zalaniem wskutek powodzi. Jeżeli polisa Hestii 7 obejmuje więcej niż jedną lokalizację (np. garaż zlokalizowany jest w innym miejscu niż ubezpieczony dom/mieszkanie) przez wystąpienie powodzi rozumiemy powódź w którejkolwiek z wymienionych lokalizacji. W przypadku wykupienia przez Klienta ryzyka powodzi zakresem ubezpieczenia zostaną objęte szkody związanie z przesiąkaniem wód gruntowych, których poziom podniósł się na skutek powodzi. 6. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA DRUKI UBEZPIECZENIOWE Agent sprzedający pakiet Hestia 7 powinien wpisywać na okładce książeczki końcowe daty odpowiedzialności Ubezpieczyciela sygnalizujących Klientowi koniec ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk pozakomunikacyjnych oraz komunikacyjnych. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO Dane dotyczące Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, w tym nr PESEL, winny być przepisane z dokumentu stwierdzającego tożsamość. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na rzecz obcokrajowca, na polisie, w miejscu numeru PESEL, należy wpisać datę urodzenia. Dane Ubezpieczonego wypełnia się jeśli są inne niż dane Ubezpieczającego, stosując takie same zasady jak przy wypełnianiu danych Ubezpieczającego. W przypadku gdy właścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania jest więcej niż jedna osoba to należy wszystkie te osoby wymienić w polu dodatkowym klauzule, podając ich imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania. Obowiązkowo musimy określić zgodę (lub jej brak) na przetwarzanie danych do celów marketingowych. Ponadto obligatoryjnie wpisujemy dane kontaktowe Ubezpieczającego. 3

4 7. UBEZPIECZENIE MIENIA Ubezpieczeniem może być objęte wyłącznie mienie znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WAŻNE! MIESZKANIE NA OSTATNIM PIĘTRZE Jeżeli przedmiot ubezpieczenia stanowi mieszkanie znajdujące się na ostatnim piętrze, stosowana jest zwyżka składki w wysokości 25%. Jako mieszkanie na ostatniej kondygnacji rozumiemy lokal, nad którego całą powierzchnią nie znajduje się inny lokal mieszkalny. Tym samym wystarczy, by chociaż nad częścią ubezpieczonego mieszkania znajdował się taras, niezamieszkałe poddasze lub dach, by zakwalifikować dany lokal jako znajdujący się na ostatniej kondygnacji. SUMA UBEZPIECZENIA Sumę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podaje Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia domu jednorodzinnego, budynku gospodarczego, obiektu małej architektury lub garażu musi odpowiadać ich wartości odtworzeniowej. Suma ubezpieczenia mieszkania musi odpowiadać wartości rynkowej z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Uwaga! Stałe elementy mieszkania ubezpieczamy odrębnie (osobna suma ubezpieczenia) W przypadku, gdy przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość stanowiąca współwłasność kilku osób to dla zapewnienia pełnej ochrony należy wystawić jedną polisę traktując cały budynek jako dom jednorodzinny (na tej polisie ubezpieczone będą tylko mury i stałe elementy), a ubezpieczonymi będą wszyscy współwłaściciele, których należy wymienić na polisie zgodnie z pkt 6 wytycznych i wskazać % udział poszczególnych osób w ubezpieczanej nieruchomości. Taka konstrukcja ubezpieczenia ma na celu zapewnienie ochrony części wspólnych nieruchomości (ściany zewnętrzne, dach, instalacje). Dla pełnego zabezpieczenia wydzielonych w nieruchomości mieszkań należy ubezpieczyć każde z nich jako osobne mieszkanie(stałe elementy, mienie ruchome). Przy takim rozwiązaniu, w nieznacznym zakresie, może wystąpić podwójne ubezpieczenie elementów budynku, jednak gwarantuje ono pełny zakres ubezpieczenia mieszkań wraz z mieniem, które się w nich znajduje. Przykład zamieszczony poniżej obrazuje sposób ubezpieczenia w przedmiotowej sytuacji. Przykład 1 Dom zamieszkały przez 4 rodziny prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe Wartość domu 4 mln zł Udział każdej z rodzin 1mln zł (25%) Sposób Ubezpieczenia: 1. Dom wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych na su- 4mln zł (jedna polisa!) 2. Stałe elementy mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł 3. Mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł W przypadku, gdy współwłaściciele budynku nie chcą wspólnie ubezpieczyć nieruchomości należy postąpić zgodnie z 10 ust. 5 OWU Hestia 7: Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest część domu jednorodzinnego stanowiącego współwłasność kilku osób (z wyłączeniem małżonków), suma ubezpieczenia powinna być ustalona według wartości odtworzeniowej w wysokości odpowiadającej oznaczonej w akcie notarialnym wartości udziału Ubezpieczonego we własności całego domu jednorodzinnego. Wysokość odszkodowania ustala się wtedy jako udział w szkodzie proporcjonalnie do udziału Ubezpieczonego we własności całego domu jednorodzinnego. Przykład zamieszczony poniżej obrazuje sposób ubezpieczenia w przedmiotowej sytuacji. Przykład 2 Dom zamieszkały przez 4 rodziny prowadzące oddzielne gospodarstwo domowe Wartość domu 4 mln zł Udział każdej z rodzin 1mln zł (25%) Sposób Ubezpieczenia: 1. Dom wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych na su - 1 mln zł (4 odrębne polisy) 2. Stałe elementy mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł 6. Mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych na su X zł Dom jednorodzinny może zostać ubezpieczony na podstawie OWU Hestia 7, jeśli nie są w nim prowadzone prace budowlane w rozumieniu OWU. Istotny jest stan faktyczny, a nie formalny. Prace budowlane dotyczące wyłącznie stałych elementów nie wyłączają możliwości ubezpieczenia budynku. Dom jednorodzinny może być ubezpieczony na podstawie OWU Hestia 7 także w sytuacji, gdy nie ma jeszcze nadanego numeru oraz nie ma odbiorów technicznych (poza protokołem sprawdzenia i pomiaru instalacji elektrycznej dla domów o wieku do 5 lat), a jest już zamieszkały. 4

5 Warunkiem jest określenie dokładnego adresu nieruchomości i wpisanie numeru działki w miejscu numeru domu. W ubezpieczeniu Hestia 7 nie ma możliwości wyboru wariantu ubezpieczenia nieruchomości według wartości odtworzeniowej bądź rzeczywistej. Nieruchomości (z wyjątkiem mieszkań) ubezpieczamy na sumę ubezpieczenia odpowiadającą jej wartości odtworzeniowej. Jednakże w przypadku, gdy zużycie techniczne domu jednorodzinnego jest większe niż 50%, a budynku gospodarczego, obiektów małej architektury bądź garażu jest większe niż 30% to odszkodowanie ustalone zostanie zgodnie z wartością rzeczywistą. Dla uproszczenia można przyjąć, że zużycie w przypadku domów jednorodzinnych wynosi około 1,1% rocznie. Właściwe określenie sumy ubezpieczenia ma bardzo duże znaczenie w kontekście wprowadzenia do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestii 7 zasady proporcji. Jeżeli na dzień szkody przyjęta suma ubezpieczenia jest mniejsza o ponad 30% od wartości przedmiotu ubezpieczenia (budynku ze stałymi elementami lub mieszkania), to odszkodowanie wypłaca się w takiej proporcji, w jakiej przyjęta suma ubezpieczenia odpowiadała wartości budynku ze stałymi elementami lub mieszkania na dzień szkody. Zasada proporcji nie dotyczy szkód, których wartość nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia. Wprowadzając zasadę proporcji wprowadzono równolegle możliwość jej wyłączenia przy zastosowaniu poniższych warunków: suma ubezpieczenia w przypadku kontynuacji ubezpieczenia nie będzie niższa niż w poprzednim okresie ubezpieczenia, zastosowanie 15% zwyżki składki za ryzyko ubezpieczenia mienia, wpisanie odpowiedniej klauzuli zawartej w pełnomocnictwach. W związku z wprowadzeniem konsumpcji sumy ubezpieczenia, po wypłacie odszkodowania, należy pamiętać by nieruchomość została doubezpieczona. UBEZPIECZENIE DOMU/MIESZKANIA, W KTÓRYM PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Pakiet Hestia 7 jest przeznaczony dla klientów nieprowadzących działalności gospodarczej.istnieje jednak możliwość ubezpieczenia w ramach pakietu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą rodzaj tych działalności zamieszczony jest w załączniku do niniejszych wytycznych. Jeżeli PKD nie jest wymienione w załączniku to przyjmujemy Klienta do ubezpieczenia w ramach pakietu H7 po spełnieniu następujących kryteriów: działalność gospodarcza prowadzona jest jednoosobowo, w miejscu ubezpieczenia Klient nie wykonuje czynności związanych z prowadzoną działalnością (np. regularna praca, przyjmowanie Klientów). W takim przypadku na ścieżce sprzedaży w systemie ipegaz nie należy zaznaczać, że Klient prowadzi działalność gospodarczą. W klauzulach natomiast należy wpisać, że wykonuje działalność gospodarczą o określonym numerze PKD. Ponadto należy dopisać, że jest to działalność prowadzona jednoosobowo, a w miejscu ubezpieczenia Klient nie wykonuje czynności z nią związanych. Przykłady: Przykład 1 Przedstawiciel handlowy pracujący na zasadach samozatrudnienia świadczy stałe usługi dla firmy, z którą współpracuje (handel w terenie poza miejscem ubezpieczenia). Przykład 2 Osoba prowadząca działalność transportową (przewóz osób i mienia), która nie przyjmuje klientów w miejscu ubezpieczenia. Przykład 3 Osoba prowadząca działalność gastronomiczną (bar, restauracja), zlokalizowaną w innym miejscu niż miejsce ubezpieczenia. W takiej sytuacji zaznaczamy: ubezpieczający oświadcza, że w ubezpieczanym lokalu nie jest prowadzona działalność gospodarcza, a w zastosowanych klauzulach wpisujemy, że Klient ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (podać PKD), ale fizycznie nie prowadzi jej w ubezpieczonej lokalizacji. Ważne: W przypadku przedmiotowego odstępstwa Klientom nie przysługuje zniżka na ubezpieczenia komunikacyjne na pojazdy zakupione lub wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Takie pojazdy powinny zostać ubezpieczone w ramach segmentu B. W sytuacji, w której kod PKD jest spoza listy wyszczególnionej w załączniku i nie są spełnione powyższe warunki (np. prowadzenie sklepu w domu) nie możemy przyjąć Klienta do ubezpieczenia w ramach pakietu. Proponujemy wówczas ubezpieczenie takiego budynku w segmencie C na Ogólnych Warunkach Mieszkań i Domów Jednorodzinnych z zastosowaniem 50% zwyżki za prowadzenie działalności gospodarczej. OKRESOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWANIA DOMU JEDNORODZINNEGO Użytkownik budynku ubezpieczonego w Hestii 7 ma obowiązek posiadania odbioru instalacji elektrycznej w domu. Z powodów praktycznych odbiór taki jest wymagany wyłącznie dla budynków nie starszych niż 5 lat. Przy czym za dokument odbioru rozumiany jest protokół ze sprawdzenia i pomiaru instalacji elektrycznej, jaki musi być dołączony, zgodnie z art. 57 prawa budowlanego, do wniosku o udzielenie 5

6 pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy. Konsekwencją niedotrzymania tego obowiązku jest wyłączenie szkód w mieniu spowodowanych wadą niesprawdzonej instalacji. Na Ubezpieczonego został też nałożony obowiązek utrzymywania we właściwym stanie technicznym dachu nieruchomości. Obowiązek ten jest zawężony do osób, które są odpowiedzialne za stan techniczny budynku, a w szczególności właściciela bądź posiadacza, a także współwłaściciela i współposiadacza nieruchomości, która nie posiada zarządcy. Obowiązek ten ograniczony jest do widocznych uszkodzeń dachu, które są możliwe do stwierdzenia na podstawie jego oględzin niewymagających wejścia na dach, w szczególności przez kontrole wewnętrznej strony poszycia dachu czy lustracji z zewnątrz budynku. Dodatkowo, poniżej przedstawiamy podstawowy katalog najbardziej istotnych obowiązków właściciela domu jednorodzinnego, przy czym nie jest to katalog zamknięty a same obowiązki mogą różnić się w zależności od lokalizacji czy konstrukcji budynku. Okresowo, co najmniej raz na 3 miesiące: czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem stałym, Okresowo, co najmniej raz na 6 miesięcy: czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym, UWAGA! przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego nie jest wymagane korzystanie z usług osób posiadających kwalifikacje kominiarskie. (Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. 34). Okresowo, co najmniej raz w roku: kontrola instalacji gazowych, kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). UWAGA! Kontrola musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. (Podstawa prawna: Prawo budowlane rozdz. 6, art. 62). Należy pamiętać, że konsekwencją nie wywiązywania się z tych obowiązków może być ograniczenie lub nawet odmowa wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, o ile miało to wpływ na powstanie szkody. UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego nie ma obowiązku sporządzania wykazu ubezpieczanego mienia. Przy ubezpieczaniu dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich dopuszcza się możliwość uznania w miejsce wymaganej wyceny rzeczoznawcy - rachunków zakupu ww. przedmiotów w domach aukcyjnych, salonach sztuki dawnej itp., prowadzących wycenę sprzedawanych przez nie dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich. Rachunki zakupu winny być wystawione w okresie jednego roku poprzedzającego datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopuszcza się możliwość uznania rachunków lub wyceny również sprzed roku lub dwóch lat, jednakże pod warunkiem zweryfikowania wartości dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich o stopień inflacji. Jeżeli wartość ubezpieczonych dzieł sztuki wzrośnie w okresie ubezpieczenia, możliwe jest ich doubezpieczenie Po tym okresie należy bezwzględnie dokonać skatalogowania oraz wyceny przez rzeczoznawcę wartości omawianych przedmiotów. Ubezpieczenie, bez dokonania wyceny przez rzeczoznawcę, po uprzednim skatalogowaniu i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej, jest możliwe wyłącznie w stosunku do zbiorów kolekcjonerskich, do których wyceny nie ma możliwości znalezienia rzeczoznawcy z uwagi na ich niestandardowy charakter.należy również pamiętać o sprawdzeniu pełnomocnictwa w zakresie podlimitu dopuszczalnej sumy ubezpieczenia na ubezpieczenie dzieł sztuki. ZAGRZYBIENIE I PRZEMARZANIE ŚCIAN W ramach pakietu Hestia 7 wprowadzono wyłączenie szkód polegających na zagrzybieniu lub przemarzaniu ścian. Pojawienie się grzyba (pleśni, wilgoci na ścianie w budynku) jest objawem przemarzania ścian. Przemarzanie ścian ma miejsce, gdy budynek jest niewłaściwie ogrzewany lub posiada niesprawną wentylację. UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO SŁUŻĄCEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ramach pakietu Hestia 7 dopuszcza się możliwość ubezpieczenia mienia ruchomego zakupionego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wskazanej w załączniku do niniejszych wytycznych, znajdującego się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, jeżeli spełnione zostały poniższe warunki: ubezpieczane mienie ruchome, niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej jest wykorzystywane także do zwykłego użytku domowego, 6

7 wartość ubezpieczanego mienia ruchomego służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekracza zł. Mienie ruchome służące do prowadzenia działalności gospodarczej spełniające powyższe warunki uznaje się za mienie ruchome w myśl definicji OWU Hestia 7 i jest ono ubezpieczone w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności ustalonych w OWU Hestia 7 dla mienia ruchomego i stałych elementów. ILOŚĆ LOKALIZACJI NA JEDNEJ POLISIE Na jednej polisie możemy ubezpieczyć tylko jedną lokalizację obejmującą dom jednorodzinny bądź mieszkanie. Jeżeli Ubezpieczający chce ubezpieczyć więcej niż jedną nieruchomość w różnych lokalizacjach, należy wystawić polisę w formie doubezpieczenia na nieruchomość w danej lokalizacji. Polisa doubezpieczenia może być wystawiona bez zachowania składki minimalnej określonej dla pakietu Hestia 7, jednak rodzaj doubezpieczanej nieruchomości musi być zgodny z umową pierwotną. Jeśli zatem ubezpieczyliśmy mieszkanie nie możemy doubezpieczyć nieruchomości będącej domem jednorodzinnym i na odwrót. Tak zawarta polisa w formie doubezpieczenia będzie miała wyrównane okresy ubezpieczenia do polisy pierwotnej. 8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ryzyku NNW nie ma wymogu objęcia ubezpieczeniem Ubezpieczającego. Niezależnie od ilości osób objętych ubezpieczeniem, na polisie powinna znaleźć się suma ubezpieczenia na jedną osobę. Suma ubezpieczenia jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych osób. Osobę uprawnioną może wskazać jedynie Ubezpieczony. W przypadku zawarcia umowy na rachunek osoby trzeciej, wskazanie osoby uprawnionej przez Ubezpieczającego nie wywołuje skutków prawnych. Dane osobowe osoby uprawnionej wpisujemy w systemie ipegaz w miejscu przeznaczonym na klauzule. 9. UBEZPIECZENIE ODOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ORAZ UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W ubezpieczeniu OC osób fizycznych w życiu prywatnym nie pobiera się dodatkowej składki za dzieci pozostające pod opieką Ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku, gdy dziecko jest powyżej 13 roku życia istnieje obowiązek wprowadzenia do systemu sprzedażowego jego danych osobowych. Wiek dziecka liczymy biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia. Wiek Wpis Składka do 13 lat nie nie od 13 do 18 lat tak nie powyżej 18 lat tak tak Konstrukcja taryfy w ryzykach Odpowiedzialności Cywilnej i Ochrony Prawnej w pakiecie Hestia 7 umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową osób bliskich wspólnie zamieszkujących z Ubezpieczonym (dodatkowo ubezpieczonych) pod warunkiem jednoczesnego objęcia ochroną Ubezpieczającego i uiszczenia składki wskazanej w taryfie. 10. FORMA I WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI Opłata składki w ratach może zostać dokonana przy użyciu druków polecenia przelewu, kartą płatniczą lub za pośrednictwem ekonta. Formę i warunki płatności składki określa się w umowie. 11. CESJA Cesję z polisy przyjmuje upoważniony agent lub uprawniony pracownik Przedstawicielstwa Detalicznego na wniosek Klienta, zgodnie z obowiązującymi aktami legislacji.uprawnienia agenta do przyjmowania cesji są określone w pełnomocnictwie agencyjnym. CESJA Z POLISY MIESZKANIOWEJ Umowa cesji to umowa podpisywana pomiędzy klientem a bankiem. Cesja powinna dotyczyć jednej polisy. Jeżeli to samo mienie ubezpieczone jest na więcej niż jednej polisie, np. polisa główna i doubezpieczenie, cesję należy przyporządkować do właściwej umowy ubezpieczenia. Możliwe jest również wystawienie jednej polisy, wówczas powinna być naniesiona adnotacja, którego przedmiotu cesja dotyczy. Polisa powinna być wystawiona na właściciela mieszkania lub domu jednorodzinnego (Ubezpieczonego). 7

8 12. WYBRANE CZYNNIKI TARYFIKACYJNE 12.1 Łączna składka minimalna z ubezpieczeń mienia, mienia podręcznego, oszkleń od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków niezależnie od sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz udzielonych zniżek i zwyżek (z wyłączeniem zwyżki za raty) wynosi 250 zł Dopuszcza się możliwość rozłożenia płatności składki na dwie lub cztery równe raty płatne półrocznie lub kwartalnie, pod warunkiem że składka z całego pakietu (łącznie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi) jest większa niż: 1) 400 zł w przypadku dwóch rat, 2) 600 zł w przypadku czterech rat Zwyżka za rozłożenie składki na raty wynosi: 1) przy dwóch ratach nie stosuje się zwyżki, 2) przy czterech ratach +10% Zniżka za jednorazowe opłacenie składki wynosi -10% W przypadku ubezpieczenia mieszkania położonego na ostatniej kondygnacji lub mienia w mieszkaniu położonym na ostatniej kondygnacji od ognia i innych zdarzeń losowych stosuje się zwyżkę składki w wysokości 25% od stawek taryfowych W przypadku bezszkodowej kontynuacji w STU Ergo Hestia SA ubezpieczenia mienia, podręcznego mienia ruchomego, oszkleń, odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, ochrony prawnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, niezależnie od formy kontynuacji (do okresu podlegającego ocenie poziomu szkodowości wlicza się kontynuację umów, zarówno w pakiecie Hestia 1, Hestia 7 oraz ubezpieczeń poza pakietem), stawka z poszczególnych ubezpieczeń może zostać obniżona: po pierwszym roku 10% po dwóch kolejnych latach 13% po trzech kolejnych latach 15% dodatkowo po każdym kolejnym roku zniżka zwiększa się o 1% aż do uzyskania zniżki maksymalnej w wysokości 20% 12.7 Zniżka za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia jest naliczana po wcześniejszym zastosowaniu innych zniżek przysługujących dla danego ubezpieczenia. Za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia uważa się fakt zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia obejmującej ten sam przedmiot i zakres ubezpieczenia co umowa ubezpieczenia z zakończonym okresem ubezpieczenia Ubezpieczyciel stosuje następujące zniżki składki za ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży z włamaniem i rozboju (w % składki podstawowej) za: 1) system antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny -10% 2) zabezpieczenie wejść drzwiami o zwiększonej odporności na włamanie, potwierdzonej atestem -15% 3) system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia -30% 4) stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia -35% W przypadku ubezpieczenia mieszkania usytuowanego na parterze budynku, dla zastosowania zniżki, o której mowa w ust ) wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych kratami lub żaluzjami antywłamaniowymi.zniżki składki wymienione w ust oblicza się sumarycznie, przy czym łączna wysokość obniżki nie może przekroczyć 60% składki podstawowej Zwyżka składki za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko powodzi wynosi: H ) dla strefy 0 (w ostatnich 5 latach w miejscu ubezpieczenia nie wystąpiła powódź) 6% od stawek taryfowych, 2) dla strefy I (w ostatnich 5 latach w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła 1 raz) 32% od stawek taryfowych, 3) dla strefy II (w ostatnich 5 latach w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła 2 lub więcej razy) 111% od stawek taryfowych. 13. KORZYŚCI Z TYTUŁU PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU Klient zyskuje: 1) kompleksową ochronę ubezpieczeniową, 2) atrakcyjne składki przy zakupie ubezpieczeń wchodzących w skład pakietu, 8

9 3) całodobową pomoc konsultanta infolinii w zakresie postępowania, praw i obowiązków klienta w przypadku wystąpienia szkody, przyjęcia zgłoszenia szkody oraz w razie konieczności organizacji usługi assistance, informację na temat przebiegu likwidacji szkody, 4) dostęp do ekonta Ubezpieczeniowego, 5) pomoc likwidatorów mobilnych w przypadku wystąpienia szkody, 6) pomoc w wyjaśnianiu niejasnych kwestii dotyczących posiadanego ubezpieczenia poprzez infolinię lub , 7) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, listownego przypomnienia o zbliżającym się końcu ubezpieczenia bądź terminie zapłaty raty składki. 8) Nawet 25% zniżki w komunikacji za ubezpieczenie majątku w pakiecie, 9) Możliwość ubezpieczenia domu bez odbioru technicznego w chwili wprowadzenia się i zamieszkania, 10) Szeroki zakres usług Assistance. Agent zyskuje: 1) skuteczne narzędzie pozyskiwania i utrzymania Klienta, 2) skrócenie procedury obsługi Klienta, zmniejszenie kosztów własnych, 3) wsparcie promocyjne, 4) pomoc merytoryczną z zakresu treści OWU i wytycznych akwizycyjnych poprzez infolinię, 5) możliwość sprawdzenia dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia Klienta. 14. LIKWIDACJA SZKÓD W przypadku powstania szkody z ubezpieczeń zawartych w ramach pakietu Hestia 7 mają zastosowanie dedykowane dla tego pakietu procedury likwidacji szkód. Procedury te określają priorytetowy sposób likwidacji szkody. Oznacza to min, że: Wszystkie szkody można zgłaszać całodobowo za pośrednictwem infolinii , lub za pomocą ekonta, Likwidator mobilny kontaktuje się telefonicznie z klientem w przeciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia w celu ustalenia daty, godziny oraz miejsca oględzin, Dedykowany zespół likwidatorów zapewnia priorytetową likwidację szkody. 15. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE ODRĘBNE OWU W ramach pakietu Hestia 7 Klient ma możliwość rozszerzenia ochrony o usługi Assistance określone w odrębnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance. W ramach Hestia 7 Assistance dostępne są 3 rodzaje usług: SOS Assistance Ubezpieczenie może zostać zawarte pod warunkiem posiadania jednego z niżej wymienionych ubezpieczeń: domu ze stałymi elementami, mieszkania z pomieszczeniami przynależnymi, stałych elementów od ognia. Home Assistance Ubezpieczenie może zostać zawarte pod warunkiem posiadania jednego z niżej wymienionych ubezpieczeń: domu ze stałymi elementami, mieszkania z pomieszczeniami przynależnymi, stałych elementów od ognia, mienia ruchomego od ognia, mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży. Medical Assistance (wariant podstawowy i rozszerzony) Ubezpieczenie może zostać zawarte pod warunkiem posiadania jakiegokolwiek z ubezpieczeń w ramach pakietu Hestia 7. Ubezpieczenia Assistance można dokupić w trakcie trwania polisy głównej pod warunkiem spełnienia następujących założeń: składka za ubezpieczenie powinna wynosić minimum 50% składki rocznej, koniec okresu ubezpieczenia powinien zostać zrównany z umową główną. 9

10 Ważne: Należy także zwrócić uwagę na dowiązanie SOS Assistance i Home Assistance do konkretnej wskazanej lokalizacji. W przypadku, gdy Ubezpieczający chce objąć ochroną inne lokalizacje konieczne jest każdorazowe wykupienie tych produktów do konkretnej lokalizacji. W przypadku Medical Assistance zakres terytorialny obejmuje całe terytorium Polski, więc nie ma konieczności wykupienia tego produktu do każdej lokalizacji z osobna. ZAŁĄCZNIK NR 1 PKD-2007 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z* Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku naprawy sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz pozostałego sprzętu audiowideo Z* Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego naprawy lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Z* Wykończanie wyrobów włókienniczych wykonywania nadruków na wyrobach tekstylnych Z* Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego naprawy telefonów przenośnych Z* Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych dopasowywania, montażu obcasów Z* Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego naprawy i konserwacji rowerów, naprawy i przeróbki odzieży, strojenia pianin i fortepianów, naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanych Z* Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana dorabiania kluczy, foliowania dokumentów Z* Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych działalności kantorów wymiany walut Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych z wyłączeniem: działalności kantorów wymiany walut 10

11 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne z wyłączeniem: działalności związanej z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z* Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z* Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych Z* Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania z wyłączeniem: działalności wydawniczej w zakresie gier komputerowych Z* Działalność związana z oprogramowaniem z wyłączeniem: analizy systemowej potrzeb i problemów użytkownika i doradzania rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, instalowania oprogramowania Z* Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki analizy systemowej potrzeb i problemów użytkownika i doradzania rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia Z* Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych instalowania oprogramowania Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi zarządzania urządzeniami informatycznymi Z* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność z wyłączeniem: zarządzania urządzeniami informatycznymi Z* Wydawanie książek publikowania książek w trybie Online Z* Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) publikowania wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) w trybie Online 11

12 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z* Wydawanie gazet publikowania gazet w trybie Online Z* Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków publikowania czasopism i pozostałych periodyków w trybie Online Z* Pozostała działalność wydawnicza publikowania baz danych w trybie Online, pozostałej działalności wydawniczej w trybie Online, gdzie indziej niesklasyfikowanej Z* Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych publikowania gier komputerowych w trybie Online Z* Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania publikowania pozostałego oprogramowania w trybie Online, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych Z* Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych publikowania (udostępniania) nagrań dźwiękowych w trybie Online Z* Nadawanie programów radiofonicznych nadawania programów radiowych przez Internet Z* Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych nadawania programów telewizyjnych przez Internet Z* Działalność związana z oprogramowaniem działalności związanej z projektowaniem struktury i zawartości bazy danych Z* Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność przechowywania danych,działalności związanej z bazami danych Z Działalność portali internetowych działalności portali internetowych Z* Naprawa i konserwacja maszyn naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych Z* Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Działalność prawnicza Z* Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Z* Działalność usługowa związana z leśnictwem doradztwa w zakresie zarządzania lasem 12

13 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji Z* Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu Z* Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana doradztwa w zakresie agronomii Z* Działalność wspomagająca edukację działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo Z Działalność w zakresie architektury projektowania architektonicznego i doradztwa technicznego, z wyłączeniem doradztwa prowadzonego przez inżynierów Z* Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne działalności w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego i doradztwa inżynieryjnego Z* Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne działalności geodezyjnej i kartograficznej Z* Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana prognozowania pogody,działalności związanej z wykonywaniem obmiarów budowlanych Z Działalność agencji reklamowych działalności agencji reklamowych A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z* Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z Działalność agencji pracy tymczasowej działalności agencji pracy tymczasowej 13

14 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników działalności związanej z udostępnianiem pracowników oraz zarządzania zasobami ludzkimi Z Działalność związana z tłumaczeniami działalności związanej z tłumaczeniami Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura z wyłączeniem: działalności związanej z tłumaczeniami,pisania na maszynie, przepisywania dokumentów, korekty tekstu oraz wykonywania fotokopii, usług stenografii, stenotypiiusług przyjmowania telefonów Z* Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura pisania na maszynie, przepisywania dokumentów, korekty tekstu oraz wykonywania fotokopii Z* Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana usług stenografii, stenotypii, usług przyjmowania telefonów Z Praktyka lekarska ogólna konsultacji, diagnostyki i leczenia przez lekarzy medycyny ogólnej Z Praktyka lekarska specjalistyczna konsultacji, diagnostyki i leczenia przez lekarzy specjalistów Z Praktyka lekarska dentystyczna A Działalność fizjoterapeutyczna Z Działalność weterynaryjna Z* Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych działalności indywidualnych aktorów, tancerzy, muzyków, lektorów i prezenterów Z* Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych działalności indywidualnych reżyserów, producentów, scenografów, projektantów teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny itd Z* Artystyczna i literacka działalność twórcza działalności indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp., działalności indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin Z Działalność agencji informacyjnych działalności agencji informacyjnych Z* Działalność fotograficzna działalności fotografów prasowych Z* Artystyczna i literacka działalność twórcza działalności niezależnych dziennikarzy 14

15 SYMBOL NAZWA PODKLASY OPIS ZAKRESU PODKLASY Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Z Leasing finansowy Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 15

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 Marzec 2012 2 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 5 2. Klienci pakietu Hestia 7 5 3. Najważniejsze założenia pakietu Hestia

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER

PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER PEŁNOMOCNICTWO akwizycyjne typu E AGENT- DILER Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Nazwa produktu pozycji taryfy. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych od ognia i innych zdarzeń losowych PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C 1 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu C obowiązujące od 13.06.2016 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych Segment B Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii wielkość majątku (który jest lub mógłby być ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych Segment B Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii wielkość majątku (który jest lub mógłby być ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: komputerowego, -

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: komputerowego, - Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 22.11.Z Wydawanie książek, 2) 22.12.Z Wydawanie gazet, 3) 22.13.Z Wydawanie

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna:

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna: M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Raport bieŝący nr 18/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zwołanie Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na WZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 17 czerwca 2015 roku wraz z uzasadnieniem.

Projekty uchwał na WZA INTERSPORT Polska S.A. zwołane na 17 czerwca 2015 roku wraz z uzasadnieniem. Zarząd Spółki przedstawia treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne

Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne Taryfa za ubezpieczenie INTER Lokum zatwierdzona uchwałą Zarządu TU Inter Polska S.A. nr 38/2012 z dnia 26.07.2012r. Postanowienia wspólne 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Szczęśliwa siódemka

Regulamin Promocji Szczęśliwa siódemka Regulamin Promocji Szczęśliwa siódemka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Promocji Szczęśliwa siódemka (zwanej dalej: Promocją ) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatsulecinski.pl Sulęcin: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2013 godz. 23:37:50 Numer KRS: 0000462950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nagle Sami

Statut Fundacji Nagle Sami Statut Fundacji Nagle Sami (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Nagle Sami, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór)

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Siekierczyn UMOWA Nr (Wzór) Załącznik Nr 5c do SIWZ dot. CZĘŚCI III UMOWA Nr (Wzór) zawarta w dniu... 2015 r. w Siekierczynie pomiędzy Gminą Siekierczyn z siedzibą w Siekierczynie, 59-818 Siekierczyn 271, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk

Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Program Agent Underwriter Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia 1 Program Agent UWR Trwa od 1 października do 31 grudnia b.r. 20% maksymalna wysokość zniżki, jaką można udzielić w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.11.2015 godz. 08:20:20 Numer KRS: 0000478961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ON III

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ON III ON.272.3.2015.III Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 49433-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy

UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA GENERALNA 272/../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Regon Gminy

Bardziej szczegółowo