Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie pojazdów Autocasco"

Transkrypt

1 Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

2 TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. nr 11, poz. 66 j.t.), Gothaer TU S.A. ustala niniejszą taryfę składek z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów AUTOCASCO (AC). 2. W porozumieniu z Ubezpieczającym Dyrektor właściwego Biura Centrali Gothaer TU S.A. może, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka, ustalić inny sposób taryfikacji niż przewiduje to niniejsza taryfa składek. 3. Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Centrali Gothaer TU S.A. (w ramach posiadanego umocowania) może wprowadzić, na podstawie okresowych analiz przebiegów szkodowych, dodatkowe zniżki lub zwyżki, inne niż określone w niniejszej taryfie składek, poprzez zastosowanie współczynników korygujących wysokość składki odnoszących się do: określonego terytorium działalności Gothaer TU S.A., lub/i określonych grup pojazdów. Zasady zawierania i wykonania umów ubezpieczenia AC określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące w Gothaer TU S.A. w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3 Składka ubezpieczeniowa 4 System zniżek i zwyżek składki podstawowej 1. Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia AC oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia pojazdu przez właściwą stopę składki określoną w Tabeli nr 1 lub nr 2 (składka podstawowa) oraz uwzględniając zniżki i zwyżki w składce, określone w Tabeli nr 3 i nr 4 niniejszej taryfy. 2. Stopy składki podstawowej wyrażone są w procentach i przedstawione: w Tabeli nr 1: 1) wiersz od 1 do 5 stopa składki dla: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 2 ton (w tym ciężarowo-osobowych i zarejestrowanych jako ciężarowe, a wykonanych przez adaptację samochodu osobowego), motocykli. 2) wiersz 6-ty stopa składki dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 2 ton jednak nie większej niż 3,5 tony oraz dla samochodów kempingowych, w Tabeli nr 2 stopy składki dla pozostałych pojazdów nie wymienionych w Tabeli nr Ustala się: 1) 10 stref przyporządkowania regionalnego taryfy składek dla: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 2 ton (w tym ciężarowo-osobowych i zarejestrowanych jako ciężarowe, a wykonanych przez adaptację samochodu osobowego), motocykli. 2) 5 stref przyporządkowania regionalnego taryfy składek dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 2 ton jednak nie większej niż 3,5 tony oraz dla samochodów kempingowych. 3) 1 strefę dla pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1 i 2. Lokalną przynależność strefową ustala Centrala Gothaer TU S.A. 4. Składkę za ubezpieczenie AC danego pojazdu ustala się według strefy regionalnej obowiązującej w miejscu stałego pobytu (zamieszkania) lub siedziby firmy posiadacza pojazdu. W przypadku pojazdów użytkowanych poza miejscem stałego pobytu (zamieszkania) lub siedzibą firmy posiadacza pojazdu składkę można ustalić wg strefy obowiązującej w miejscu stałego użytkowania pojazdu, po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia (np. zaświadczenia o miejscu zatrudnienia). 5. Jeśli pojazd jest własnością kilku osób o różnych miejscach pobytu (zamieszkania), do taryfikacji składki przyjmuje się miejsce zamieszkania (strefę powiatu) tego ze współwłaścicieli, który jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym jako pierwszy (z zastrzeżeniem ust. 6). 6. W przypadku pojazdów leasingowanych lub nabywanych za środki pochodzące z kredytu o strefie taryfowej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby leasingobiorcy, kredytobiorcy (użytkownika pojazdu). 7. Składkę dodatkową za doubezpieczenie pojazdu ustala się według taryfy składek obowiązującej w dniu zawierania umowy uzupełniającej. Do wyliczenia wysokości składki za doubezpieczenie stosuje ten sam system zniżek i zwyżek, który obowiązywał przy zawieraniu umowy podstawowej, o ile w trakcie trwania umowy nie zmieniło się ryzyko ubezpieczeniowe. 1. Wykaz zniżek obowiązujących przy naliczaniu składki przedstawia Tabela nr Wykaz zwyżek obowiązujących przy naliczaniu składki przedstawia Tabela nr Za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia uważa się co najmniej 12 miesięczny okres ubezpieczenia AC, w którym nie zgłoszono szkody, z tytułu której zakład ubezpieczeń wypłacił lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. 1

3 4. Przy ubezpieczeniu AC uwzględnia się zniżki i zwyżki w składce wynikające z tytułu dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, które określa Tabela nr 5 (bonus/malus). 5. Tabela nr 5 (bonus/malus) ma zastosowanie przy ubezpieczeniu pojazdów należących do: 1) osób fizycznych obowiązują klasy taryfowe b/m od 1 do 10, 2) dla osób innych niż fizyczne (np. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej itd.) - obowiązują klasy taryfowe b/m od 1 do 7. (z zastrzeżeniem ust.6) 6. Osoba inna niż fizyczna może skorzystać z Tabeli bonus/malus do klasy 10 włącznie, jednak pod warunkiem udokumentowania przebiegu ubezpieczenia (baza UFG, zaświadczenia od poprzednich ubezpieczycieli) wszystkich pojazdów, których jest właścicielem. 7. Jeżeli nie umówiono się inaczej, uprawnienia do zniżki składki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia przysługują właścicielowi na wszystkie pojazdy ubezpieczone w Gothaer TU S.A. Zasada ta ma zastosowanie również przy utracie uprawnień do nabytej zniżki, a także w przypadku zwyżki składki (szkoda w jednym pojeździe wpływa na wysokość składki przy ubezpieczeniu innych pojazdów tego właściciela). 8. W przypadku ubezpieczania pojazdów leasingowanych lub nabytych za środki pochodzące z kredytu przy kalkulacji składki uwzględnia się dotychczasowy przebieg ubezpieczenia leasingobiorcy, kredytobiorcy (użytkownika pojazdu). 9. Jeśli pojazd jest własnością więcej niż jednej osoby, zniżkę składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia ustala się na podstawie udokumentowanych uprawnień do zniżki składki tego z właścicieli, który legitymuje się uprawnieniami do najwyższej zniżki z tego tytułu, z zastrzeżeniem ust Wysokość zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia może być uznana najwyżej do wysokości stanowiącej równowartość okresu posiadania prawa jazdy przez właściciela pojazdu. 11. Zwyżki za wiek właściciela samochodu osobowego lub motocykla, a także za posiadanie prawa jazdy krócej niż 2 lata nalicza się w przypadku, gdy dotyczy to któregokolwiek ze współwłaścicieli pojazdu. 12. Jeżeli właściciel samochodu osobowego lub motocykla jest wieku do 25 lat i jednocześnie posiada prawo jazdy krócej niż 2 lata, wówczas przy wyliczeniu składki obciążony jest zwyżką składki za wiek właściciela pojazdu. 13. Jeśli współwłaścicielami samochodu osobowego lub motocykla są osoby w różnym wieku, przy wyliczeniu składki stosuje się tylko jeden, najmniej korzystny parametr związany z wiekiem właściciela/współwłaściciela, tj.: najwyższą zwyżkę za wiek albo najniższą zniżkę za wiek. 14. Jeśli współwłaścicielami samochodu osobowego lub motocykla są np. dwie lub więcej osób posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata, stosuje się jest jedną zwyżkę w wysokości 20%. 15. Za upoważnienie do kierowania samochodem osobowym lub motocyklem osoby w wieku do 25 lat i posiadającej prawo jazdy krócej niż 2 lata naliczana jest tylko jedna zwyżka w wysokości 35%, bez względu na to czy osoba upoważniona do kierowania pojazdem spełnia jedno, czy oba z kryteriów do zwyżki. 16. Jeżeli właściciel/współwłaściciel samochodu osobowego lub motocykla będący w wieku do lat 25 albo w wieku 76-ciu lat i powyżej, upoważnia do kierowania tym pojazdem inną osobę będącą w wieku do 25 lat lub posiadającą prawo jazdy krócej niż 2 lata, nalicza się obie zwyżki, tj. jedną za wiek właściciela, drugą z tytułu upoważnienia do kierowania pojazdem. 17. Nie nalicza się zwyżki składki za brak prawa jazdy właściciela/współwłaściciela pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ile złoży on pisemne oświadczenie, iż w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie przewiduje możliwości uzyskania prawa jazdy i w związku z tym nie będzie kierował ubezpieczonym pojazdem. 18. Nie nalicza się zwyżki za wiek właściciela / współwłaściciela samochodu osobowego do 25 lat albo w wieku 76-ciu lat i powyżej, jeżeli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ma prawa jazdy i złoży pisemne oświadczenie, iż w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie przewiduje możliwości uzyskania prawa jazdy i w związku z tym nie będzie kierował ubezpieczonym pojazdem. 19. Złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 17 i 18 nie wymaga się od osób, które z uwagi na określoną sytuację życiową nie mają w ogóle możliwości uzyskania prawa jazdy w okresie trwania umowy ubezpieczenia np. inwalidzi narządów ruchu, wiek poniżej 16 lat, itd. 20. W przypadku ubezpieczania pojazdu, którego właściciel nie posiada prawa jazdy, natomiast upoważni pisemnie konkretną osobę do używania ubezpieczonego pojazdu, przewiduje się możliwość kalkulowania składki, z uwzględnieniem: 1) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia wypracowanego przez osobę wskazaną do kierowania pojazdem, 2) zwyżki za wiek kierującego pojazdem i okres posiadania przez niego prawa jazdy w takiej wysokości, jak dla właściciela pojazdu. 21. Właściciel pojazdu traci uprawnienie do zniżki w składce za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu AC był dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust Jeżeli na dzień zawierania umowy ubezpieczenia przerwa w ubezpieczeniu AC była dłuższa niż 24 miesiące, jednak nie dłuższa niż 4 lata, właściciel pojazdu może skorzystać z wypracowanych wcześniej uprawnień do zniżki w składce ubezpieczenia AC, pomniejszonej o jedną klasę taryfową określoną w Tabeli nr 5 bonus/malus, jednak pod warunkiem kontynuowania w tym okresie bezszkodowo ubezpieczenia OC. Okres bezszkodowego kontynuowania umowy OC i AC musi być udokumentowany stosownym zaświadczeniem. 23. W przypadku ubezpieczania pojazdu będącego własnością osoby fizycznej, która: a) nie posiadała dotychczas w ogóle ubezpieczenia AC lub miała przerwę w ubezpieczeniu AC dłuższą niż okres 24 miesięcy, poprzedzających bezpośrednio zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie AC, b) przysługuje jej co najmniej 30% zniżka z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC, przy taryfikowaniu ubezpieczenia AC można zastosować zniżkę specjalną w wysokości odpowiadającej zniżce z tabeli bonus/ malus, z pozycji o 2 klasy taryfowe niższej niż klasa taryfowa w ubezpieczeniu OC. Ww. zniżka specjalna może być zastosowana przy ubezpieczeniu pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych o DMC do 3,5 tony. Warunkiem udzielenia ww. zniżki dla Ubezpieczających, którzy nie kontynuują umowy ubezpieczenia OC w Gothaer TU S.A., jest udokumentowanie posiadanych zniżek w ubezpieczeniu OC. 2

4 24. Nie można łączyć uprawnień wynikających z zapisu ust. 22 i Prawo do zniżek lub obowiązek opłaty składki z podwyżką nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu, chyba że dotyczy to współmałżonka. 26. Uprawnienie do zniżki składki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia nabyte przez właściciela pojazdu przechodzi na jego współmałżonka, jednak pod warunkiem, że współmałżonek posiada prawo jazdy oraz do wysokości ustalonej zgodnie z zapisami ust Zasada wspólnego rozliczania przebiegu ubezpieczenia małżonków ma również zastosowanie przy utracie uprawnień do zniżki oraz przy składkach podwyższonych. 28. Na wniosek Ubezpieczającego, dla każdego z małżonków posiadających zarejestrowany na siebie pojazd, można zastosować indywidualne rozliczenie przebiegu ubezpieczenia. 29. Przy ubezpieczeniu pojazdu silnikowego nie uwzględnia się zniżek, jakie właściciel pojazdu uzyskał jedynie z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia przyczepy. Przewiduje się natomiast możliwość skorzystania ze zniżek przy ubezpieczeniu przyczepy, wypracowanych z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia pojazdu silnikowego. 30. Przy kontynuacji umowy ubezpieczenia w Gothaer TU S.A. na określenie jego dotychczasowego przebiegu nie ma wpływu odszkodowanie wypłacone: 1) za szkodę drobną, w rozumieniu postanowień OWU Autocasco, jeżeli zakres umowy ubezpieczenia został rozszerzony o opcję szkody drobnej, 2) za zniszczenie lub utratę dodatkowego wyposażenia pojazdu, ubezpieczonego za dodatkową składkę, z wyodrębnioną sumą ubezpieczenia (o ile nie wypłacono jednocześnie odszkodowania za inne uszkodzenia pojazdu powstałe np. przy kradzieży lub zniszczeniu wyposażenia dodatkowego), 3) za wymianę lub/i naprawę wkładek zamka, stacyjki i/lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o ile zakres umowy został rozszerzony o opcję utraty kluczyków. Jeżeli wypłaty odszkodowania określone w pkt 1-3 były jedynymi w okresie ubezpieczenia, przy kontynuacji umowy właściciel pojazdu zachowuje prawo do uzyskania kolejnej zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. 31. Wykaz współczynników korygujących składkę za zniesienie amortyzacji części zamiennych przedstawia Tabela nr Wykaz współczynników korygujących składkę w zależności od marki pojazdu przedstawia Tabela nr 7. 5 Ubezpieczenie krótkoterminowe i rozszerzenie umowy o ryzyka dodatkowe 6 Opłata składki 7 Postanowienia dodatkowe 1. Przy zawarciu umowy ubezpieczenia w zakresie ograniczonym (bez ryzyka kradzieży) na okres krótszy niż 12 miesięcy, należna składka wynosi: 1) za 2 miesiące 25% składki, jaka byłaby należna za ubezpieczenie 12-miesięczne, 2) za każdy następny miesiąc po 12% składki, jaka byłaby należna za ubezpieczenie 12-miesięczne. 2. Przy ubezpieczeniu krótkoterminowym AC nie stosuje się zniżek i zwyżek przy naliczaniu składki, z wyjątkiem zniżki za zakres ograniczony umowy i zwyżki za ubezpieczenie motocykla. 3. Przy rozszerzeniu umowy ubezpieczenia w zakresie pełnym (w trakcie jej trwania) o ryzyka dodatkowe, dopłatę składki za rozszerzenie umowy oblicza się za każdy dzień umowy rozszerzonej, przyjmując za podstawę wyliczenia różnicę składki pomiędzy składką 12-miesięczną uwzględniającą rozszerzenie umowy, a składką naliczoną bez tego rozszerzenia. 1. Składka za 12-miesięczny okres ubezpieczenia może być opłacana jednorazowo, w dwóch lub w czterech równych ratach. 2. Płatność ratalna składki może być stosowana przy składce należnej w wysokości: 1) powyżej 300 zł na 2 raty, 2) powyżej 800 zł na 4 raty. 3. Nie ma możliwości rozłożenia składki na raty w przypadku umów krótkoterminowych. 4. Zniżki i zwyżki składki przedstawione w niniejszej taryfie składek naliczane są metodą iloczynową. 5. Minimalna składka z tytułu 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia, bez względu na zakres przysługujących zniżek, nie może być niższa niż 30% składki podstawowej i nie mniejsza niż 300 zł, z wyłączeniem przyczep lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg, dla których minimalna składka nie może być niższa niż 30% składki podstawowej i nie mniejsza niż 100 zł. 6. Składkę ubezpieczeniową do zapłacenia zaokrągla się do pełnych złotych w górę/ w dół. 1. Gothaer TU S.A. uwzględnia dotychczasowy przebieg ubezpieczenia AC klienta, bez względu na zmianę ubezpieczyciela. 2. Przebieg ubezpieczenia AC klienta ustalany jest następująco: a) w przypadku umowy kontynuowanej w Gothaer TU S.A. tego samego pojazdu na podstawie danych o przebiegu ubezpieczeń AC klienta wynikających z informacji zawartych w bazie danych Gothaer TU S.A., b) w przypadku umowy kontynuowanej w Gothaer TU S.A. na inny pojazd w miejsce poprzedniego (przy przerwie nie dłuższej niż 6 miesięcy) na podstawie danych o przebiegu ubezpieczeń AC klienta wynikających z informacji zawartych w bazie danych Gothaer TU S.A., c) w przypadku umowy nowej na podstawie ustaleń wynikających z bazy UFG dotyczących przebiegu ubezpieczeń danego klienta występującego w roli właściciela/ użytkownika pojazdu oraz sprawcy szkody pojazdem, którego nie jest właścicielem. 3. Klient ma prawo do zakwestionowania ustaleń wynikających z bazy UFG poprzez : a) przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia AC od poprzedniego ubezpieczyciela, b) złożenie pisemnego oświadczenia o przysługujących mu zniżkach za przebieg ubezpieczenia w ostatnim okresie ochrony wraz z zobowiązaniem się do dostarczenia w ciągu 30 dni zaświadczenia potwierdzającego wysokość deklarowanych zniżek oraz do dopłaty różnicy w składce, jeśli ww. zobowiązania nie spełni w ustalonym terminie, c) przedstawienia oryginału poprzedniej polisy AC (wystawionej na ubezpieczany pojazd, na okres bezpośrednio poprzedzający datę wniosku o ubezpieczenie), z którego można uzyskać jednoznaczną informację o wysokości zniżki (zwyżki) w składce uwzględnionej przez poprzedniego ubezpieczyciela w takiej sytuacji sprawdzenie w bazie UFG dotyczyć będzie jedynie przebiegu ubezpieczeń z ostatnich 12 miesięcy. 3

5 Uwaga: zgodnie z zapisem ust.2 pkt c na wysokość zniżek lub zwyżek wynikających z Tabeli nr 5 (bonus/malus) może mieć wpływ nie tylko dotychczasowy przebieg ubezpieczenia AC posiadacza pojazdów mechanicznych, w którym Ubezpieczony występuje w roli właściciela/użytkownika ubezpieczanych pojazdów, ale również informacja, czy Ubezpieczony był, czy nie był, sprawcą szkody, jako kierujący innymi pojazdami nie stanowiącymi jego własności. 8 Postanowienia końcowe 1. Niniejsza taryfa składek została zatwierdzona uchwałą Zarządu Gothaer TU S.A. nr 41/13 z dnia 28 maja 2013 r. 2. Niniejsza taryfa składek wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2013r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od tej daty. Członek Zarządu Prezes Zarządu Adam Dwulecki Anna Włodarczyk-Moczkowska Tabela nr 1 Tabela określająca stopę składki (w%) przy ubezpieczeniu AC dla: samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o DMC do 2 ton (w tym ciężarowo-osobowych i zarejestrowanych jako ciężarowe, a wykonanych przez adaptację samochodu osobowego), motocykli, samochodów ciężarowych o DMC powyżej 2 ton do 3,5 tony do oraz samochodów kempingowych. Wartość pojazdu osobowego i motocykla*/ rodzaj pojazdu Zakres pełny ubezpieczenia Strefa Do zł 13,9% 13,1% 12,3% 11,7% 11,3% 10,8% 10,6% 10,1% 9,7% 9,1% 2. Od zł do zł 11,3% 10,6% 10,0% 9,5% 9,1% 8,8% 8,6% 8,2% 7,9% 7,4% 3. Od zł do zł 10,6% 10,0% 9,5% 8,9% 8,6% 8,3% 8,1% 7,7% 7,4% 7,0% Od zł do zł Powyżej zł Samochody ciężarowe o DMC powyżej 2 ton do 3,5 tony oraz samochody kempingowe 10,1% 9,5% 9,0% 8,5% 8,2% 7,9% 7,7% 7,3% 7,0% 6,6% 9,6% 9,0% 8,5% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% 6,9% 6,7% 6,3% 9,4% 9,0% 8,0% 7,1% 6,1% 1. *UWAGA: za ubezpieczenie motocykla składka podstawowa ustalona zgodnie z wartością pojazdu ulega podwyższeniu o 100%. 2. Motocykl: to pojazd samochodowy bez nadwozia, posiadający dwa (lub więcej) koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności powyżej 50 cm 3. Skuter pod tym pojęciem może występować zarówno motocykl, jak i motorower. Jeżeli skuter wyposażony jest w silnik spalinowy o pojemności powyżej 50 cm 3 to lekki, obudowany motocykl składkę wylicza się jak przy ubezpieczeniu motocykli. Natomiast najlżejsze skutery z silnikiem do 50 cm 3 zaliczane są do motorowerów (dla motorowerów Gothaer TU S.A. nie przewiduje oferty ubezpieczenia w zakresie AC). 3. Samochód osobowy: pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. 4. Pojazdy samochodowe (bez względu na sposób zarejestrowania tj.: ciężarowy, osobowy, ciężarowo-osobowe), które: nie posiadają nadwozia samochodu osobowego, mają dopuszczalną masę całkowitą (DMC) powyżej 2 tony do 3,5 tony, dla celów ubezpieczeniowych klasyfikowane są jako samochody ciężarowe i taryfikowane zgodnie ze stawkami z Tabeli nr 1 wiersz 6. 4

6 Tabela nr 2 Stopa składki (w %) za ubezpieczenie pojazdów innych niż wymienione w Tabeli nr 1 Rodzaj pojazdu / Zakres pełny ubezpieczenia Stopa składki w % Autobusy 6,0 Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony, 6,3 Ciągniki siodłowe, balastowe, 6,3 Pojazdy specjalne (karetki pogotowia ratunkowego, pojazdy straży pożarnej, samochody pogrzebowe, śmieciarki, pojazdy asenizacyjne, polewaczki, piaskarki, pługi śnieżne, pogotowia techniczne, dźwigi, koparki, spycharki, koparko-spycharki, inne pojazdy specjalne). 4,4 Ciągniki rolnicze 2,0 Pojazdy wolnobieżne ( w tym kombajny i wózki widłowe) 2,0 Przyczepy lekkie o DMC do 750 kg i przyczepy kempingowe 3,1 Przyczepy ciężarowe o DMC powyżej 750 kg i naczepy 4,4 1. Autobus: pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 2. Pojazd specjalny to pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Tabela nr 3 Wykaz zniżek obowiązujących przy naliczaniu składki ubezpieczenia AC Lp. Tytuł zniżki Wysokość zniżki Uwagi 1 Jednorazowa opłata składki 8 % Zakres ograniczony umowy - samochody osobowe - pozostałe grupy pojazdów Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - właściciel pojazdu osoba fizyczna, - właściciel pojazdu osoba inna niż fizyczna Wiek właściciela/współwłaściciela samochodu osobowego* lub motocykla lat lat Ubezpieczenie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 tony Ubezpieczenie rocznego sam. ciężarowego o DMC do 3,5 tony Ubezpieczenie dwuletniego sam. ciężarowego o DMC do 3,5 tony Kontynuacja umowy ubezpieczenia AC w Gothaer TU S.A. jeżeli: - w ostatnim roku ubezpieczenia w Gothaer TU S.A. wystąpiła szkoda, - w ostatnim roku ubezpieczenia w Gothaer TU S.A. nie było szkody, - w ostatnich 2 latach ubezpieczenia w Gothaer TU S.A. nie było szkody, - w ostatnich 3 latach ubezpieczenia w Gothaer TU S.A. nie było szkody 15% 20% Max do 60 % 30% lub 60 % 0% 10% 20% Bez ryzyka kradzieży Zgodnie z Tabelą nr 5 Zniżka dotyczy osób fizycznych Uwaga! Przy współwłaścicielach pojazdu stosuje się najmniej korzystny parametr zniżki lub zwyżki Ubezpieczenie w roku produkcji pojazdu 15% - 10% - 5% 10% 12% 15% Dotyczy kontynuacji ubezpieczenia tego samego pojazdu lub innego ubezpieczonego w miejsce poprzedniego, jednak przerwa pomiędzy ubezpieczeniami nie może być dłuższa niż 6 miesięcy. 9 Ubezpieczenie OC w Gothaer danego pojazdu 10% - 10 Ubezpieczenie w Gothaer TU S.A. od 5 do 9 pojazdów należących do jednego właściciela 5% - 11 Zniżka specjalna: - dla osób, które nie posiadały ubezpieczenia AC w okresie ostatnich 24 miesięcy, a wypracowały zniżki w ubezpieczeniu OC Zniżka odpowiadająca zniżce o 2 klasy taryfowe niższej niż zniżka w OC Zniżka dotyczy osób fizycznych. Dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony. 12 Inne ubezpieczenia majątkowe i/lub osobowe zawarte w Gothaer TU S.A. 5% Zniżka stosowana przy ubezpieczeniu samochodów osobowych, przy składce za ubezpieczenia pozakomunikacyjne minimum 150 zł. 5

7 1. Wiek właściciela / współwłaściciela pojazdu liczony jest jako różnica między datą rozpoczęcia odpowiedzialności Gothaer TU S.A., a jego datą urodzenia zgodnie z poniższymi przykładami: - jeżeli ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się np r. to ubezpieczony urodzony r. w dniu rozpoczęcia ochrony ma 26 lat, natomiast urodzony np r. ma w dniu rozpoczęcia ochrony jeszcze 25 lat. - jeżeli ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się r. to ubezpieczony urodzony r. w dniu rozpoczęcia ochrony ma 30 lat, natomiast urodzony r. ma w dniu rozpoczęcia ochrony jeszcze 29 lat. - jeżeli ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się r. to ubezpieczony urodzony w dniu rozpoczęcia ochrony ma 21 lat. 2. Okres posiadania prawa jazdy - liczony jest w pełnych latach, analogicznie jak ww. wiek właściciela pojazdu. Tabela nr 4 Wykaz zwyżek obowiązujących przy naliczaniu składki ubezpieczenia AC Lp Tytuł zwyżki Wysokość zwyżki Uwagi 1 Wybór wariantu Serwis 3% 2 Ratalna opłata składki II raty IV raty 8% 12% Dla pojazdów starszych niż trzyletnie dodatkowym warunkiem zawarcia umowy w wariancie Serwis jest wykupienie zniesienia amortyzacji części zamiennych Zgodnie z zapisem 6 ust 2. 2 raty powyżej 300 zł 4 raty powyżej 800 zł 3 Szkodowy przebieg ubezpieczenia do 180% Zgodnie z Tabela nr 5 4 Zniesienie amortyzacji części zamiennych pojazdu użytkowanego do 13 roku (włącznie) Zgodnie z Tabelą nr 6 Tylko dla wariantu Serwis 5 Odstąpienie od zmniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie 15% 6 Opcja gwarantowana suma ubezpieczenia 7% Warunkiem zawarcia umowy z gwarantowaną sumą ubezpieczenia jest zawarcie umowy w wariancie Serwis oraz wykupienie odstąpienia od zmniejszania sumy ubezpieczenia po szkodzie 7 Zniesienie udziału własnego w pierwszej i drugiej szkodzie 15% 8 Zniesienie udziału własnego we wszystkich szkodach 30% 9 Współczynnik korygujący składkę w zależności od marki pojazdu Zgodnie z Tabelą nr 7 11 Wiek właściciela/współwłaściciela samochodu osobowego lub motocykla: i więcej 100% 70% 45% 10% Zwyżka dotyczy osób fizycznych Uwaga! Przy współwłaścicielach pojazdu stosuje się najmniej korzystny parametr zwyżki lub zniżki 12 Okres posiadania prawa jazdy właściciela/współwłaściciela sam. osobowego lub motocykla, krótszy niż 2 lata. 20% Zwyżka dotyczy osób fizycznych. Zgodnie z 4 ust. 12 dla właścicieli w wieku do 25 lat stosuje się tylko zwyżkę za wiek właściciela 13 Upoważnienie do kierowania sam. osobowym lub motocyklem osoby w wieku do 25 lat lub posiadającej prawo jazdy krócej niż 2 lata 35% Zwyżka dotyczy osób fizycznych 14 Przewóz towarów niebezpiecznych 100% Np. cysterny z paliwami, związkami chemiczny, gazem. 15 Odpowiedzialność za zdarzenia wymienione w 4 ust. 3 pkt 4, 5, 6, 8 OWU na terenie Białorusi, Rosji 50% 16 Wyścigi, rajdy,konkursy, treningi, 300% 17 Rekwizyty, jazdy próbne 100% 7

8 18 Nauka jazdy i jej doskonalenie 50% Rent a car zakres podstawowy z rozszerzeniem odpowiedzialności o ryzyko przywłaszczenia pojazdu Pojazd użytkowany jako zastępczy, na zasadach innych niż wynajem 50% 170% 20% 21 Wyposażenie dodatkowe 15% Składka liczona od sumy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego. 22 Wykupienie opcji utrata kluczyków 4% 23 Wykupienie opcji szkoda drobna 20% 24 Ubezpieczenie motocykla 100% Zgodnie z zapisem pod Tabelą nr 1 26 Inne zwyżki wprowadzane jako współczynniki korygujące składkę na podstawie analiz przebiegów szkodowych odnoszące się do: określonych grup pojazdów określonych terenów działalności Gothaer TU S.A. Zgodnie z aktualnym załącznikiem Tabela nr 5 System bonus/malus Klasa taryfowa % składki podstawowej Stawka/okres bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Przemieszczenie w klasach taryfowych w zależności od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim roku Po 1 szkodzie w ciągu 12 m-cy Po 2 szkodzie w ciągu 12 m-cy Po 3 szkodzie w ciągu 12 m-cy Stawka maksymalna Stawka zaostrzona Stawka podwyższona Stawka podstawowa rok lata lata lata lat lat Po czwartej szkodzie w ciągu 12-to miesięcznego okresu ubezpieczenia następuje przeniesienie do 1 klasy taryfowej. Klienci opłacający składkę według stawki maksymalnej, zaostrzonej, podwyższonej (1, 2 i 3 klasa taryfowa) po 12-to miesięcznym bezszkodowym okresie ubezpieczenia, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na rok następny opłacają składkę według stawki podstawowej (4 klasa taryfowa). W pozostałych przypadkach, po 12-miesięcznym okresie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia następuje przesunięcie o jedną grupę taryfową. 8

9 Tabela nr 6 Współczynnik korygujący składkę za zniesienie amortyzacji części zamiennych (wariant SERWIS) Wiek pojazdu Współczynnik korygujący składkę przy zniesieniu amortyzacji Pojazdy nowe, roczne, dwuletnie, trzyletnie 1,00 Pojazdy 4 i 5 letnie 1,10 Pojazdy 6 letnie 1,20 Pojazdy 7 letnie 1,40 Pojazdy 8 lenie 1,60 Pojazdy 9 letnie 1,80 Pojazdy 10 letnie 1,80 Pojazdy 11, 12 i 13 letnie 2,00 UWAGA: Wiek pojazdu: a) w chwili ubezpieczenia pojazdu, dla celów kalkulacji składki, ustala się w latach liczonych jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia, a rokiem produkcji pojazdu, b) dla celów likwidacji szkody ustala się w latach liczonych jako różnicę pomiędzy rokiem powstania szkody, a rokiem produkcji pojazdu. Tabela nr 7 Współczynnik korygujący składkę w zależności od marki pojazdu. Dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 2 ton (zgodnie z Tabelą nr 1 wiersze od 1-5) Klasa pojazdu A B Marka pojazdu BMW, AUDI, Mercedes, Chrysler, Volvo, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Smart, Dodge, Cadillac, Pontiac, Nissan Primera, Nissan Maxima, Nissan Murano, Plymouht, VW Golf Lexus, Jaguar, Porsche, VW Passat, Acura, Saab, Chrysler 300c, Infiniti, Maybach oraz samochody sportowe i cabrio. Współczynnik korygujący składkę Poj. do 3 roku eksploatacji Poj. powyżej 3 roku eksploatacji 1,10 1,00 1,20 1,10 9

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Taryfa składek Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) TARYFA SKŁADEK z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel. 1 95 21 www.libertydirect.pl Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM (komunikacja)

VADEMECUM (komunikacja) Klauzula nr 10 - ZzZ Nowe OC Nowe AC Lux car (AC) zniżka specjalna (AC) zniżka specjalna (OC) AC 4 ROK zniżka incydentalna zniżka pracownicza Programy Branżowe (dawne karty stand.) VADEMECUM (komunikacja)

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Pakiet NASZA RODZINA

Pakiet NASZA RODZINA Pakiet NASZA RODZINA obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Pakiet NASZA RODZINA (zwany dalej pakietem NR ) przeznaczony jest dla osób fizycznych 1 : posiadających samochód osobowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Pakiet BEZPIECZNY ROLNIK

Pakiet BEZPIECZNY ROLNIK Pakiet BEZPIECZNY ROLNIK obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Pakiet BEZPIECZNY ROLNIK (zwany dalej Pakietem ) przeznaczony jest dla: 1) rolników indywidualnych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów. październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami

Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów. październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami Platforma Everest 2.0: rodzaje taryfowe pojazdów październik 2015; Biuro Zarządzania Produktami Rodzaje taryfowe motocykle, motorowery 1/2 Motocykle, motorowery, skutery 112 motocykl, skuter z silnikiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet NASZA RODZINA

Pakiet NASZA RODZINA Pakiet NASZA RODZINA obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Pakiet NASZA RODZINA (zwany dalej pakietem NR ) przeznaczony jest dla osób fizycznych 1 posiadających samochód osobowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SWU. Auto & Przestrzeń Ubezpieczenie komunikacyjne Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy

SWU. Auto & Przestrzeń Ubezpieczenie komunikacyjne Pakiet Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel

Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania. Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel Ergo Hestia Komunikacja- najczęstsze pytania Izabella Skrzypczyk Ergo Hestia PD Opole Tel. 508 045 767 Izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1. W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 BM Klient

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA FLOTY SAMOCHODOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 11 Do SIWZ sprawa nr 14/RL/2012 I. Dane dotyczące floty Nazwa i adres firmy: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. 65-120

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta

FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta FAQ nowa klasa BM w segmencie C - ścieżki wejścia Klienta Wrzesień 2012 FAQ NOWA KLASA BM W SEGMENCIE C - ŚCIEŻKI WEJŚCIA KLIENTA 1) Klient nieposiadający innego aktywnego ubezpieczenia w Ergo Hestii.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Adam Małyszko Prezes Stowarzyszenia FORS Obowiązkowe ubezpieczenie oc Obowiązkowemu ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 7787 UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia komunikacyjne Katowice, 26.06.2015 Likwidacja bezpośrednia Od 4 kwietnia 2014 r., klient ubezpieczający się w PZU SA w zakresie OC p.p.m może skorzystać z tzw. bezpośrednia likwidacja szkody.

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct) stał się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa AXA Direct jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/224/2013 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 31 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/224/2013 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 31 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/224/2013 RADY MIASTA JORDANOWA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 27 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7447 UCHWAŁA NR XII/84/15 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Auto Casco (taryfa) Start - 19 listopada 2012 r. Auto Casco Nowa taryfa 19.11.2012 r. data wejścia w Ŝycie nowych warunków i taryf dla: ASSISTANCE AUTO SZYBY AUTO CASCO Auto Casco

Bardziej szczegółowo

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych:

Zniżki komunikacja. Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: Zniżki komunikacja Przypominamy o funkcjonujących zniżkach pozataryfowych: 1. Incydentalna; 2. NOWE OC, AC; 3. LUXCAR 4. AC4ROK; 5. Pojazdy zabytkowe; 6. Grupy branżowe (10% i 20%); 7. Grupy zawodowe;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas ofertę obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną przez nas ofertę obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości. Szanowni Państwo! INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI stowarzyszonych w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości Z przyjemnością przedstawiamy Państwu przygotowaną

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/171/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXVII/171/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XXVII/171/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. NIP PESEL 2. Nr dokumentu... 3. Status... DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 4. Na rok Podstawa prawna: Art. 9 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW Znak sprawy:or.273.9.2016 Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Zielonogórskiego oraz jednostek organizacyjnych Część I : Ubezpieczenie mienia, OC i NNW

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/214/14 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 5 listopada 2014 roku

Uchwała Nr XL/214/14 Rady Gminy w Mędrzechowie z dnia 5 listopada 2014 roku Uchwała Nr XL/214/14 z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Mędrzechów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40, 41 i 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH za rok 2004 Przedmiot opodatkowania Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŒCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (HDI ZK) WRAZ Z TARYF SK ADEK www.hdi-asekuracja.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4

Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Ubezpieczenie MINI FLOTY LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/540/2014 RADY GMINY w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIV/67/2015 RADY GMINY LUBENIA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINI FLOTY SAMOCHODOWE

MINI FLOTY SAMOCHODOWE MINI FLOTY SAMOCHODOWE PRODUKT MINI FLOTY PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Auto Casco dla samochodów osobowych do 10 lat i dostawczych do 8lat 2. Przyczepki oraz wózki widłowe w zakresie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 3270 UCHWAŁA NR 34/15 RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA. z dnia 29 października 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 3270 UCHWAŁA NR 34/15 RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 3270 UCHWAŁA NR 34/15 RADY GMINY DĘBOWA ŁĄKA w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007 r

Uchwała Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 października 2007 r Uchwała z dnia 26 października 2007 r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wolbrom Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/176/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/176/12 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pleśna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXVIII/219/2013 RADY GMINY OSIEK w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 OPIS PRODUKTU Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy zderzeniem z innym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIASTA JORDANOWA. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIASTA JORDANOWA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia r. Projekt z dnia 3 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Oferta ubezpieczeń Ubezpieczenia Pocztowe oferowane w koasekuracji przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Kompleksowe ubezpieczenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. l. Zamenhofa w Białymstoku nr sprawy: PN-10/17/28 zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012

OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 OKÓLNIK Nr 45/2012 z dnia 05.06.2012 DYREKTORA DEPARTAMENTU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH UNIQA TU S.A. W sprawie: wprowadzenia z dniem 11 czerwca 2012 roku zmodyfikowanych taryf komunikacyjnych OC i AC

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo