MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA"

Transkrypt

1 MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH I SIŁ W PROCESIE SZLIFOWANIA Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki modelowania obciążeń ziaren aktywnych i sił w procesie szlifowania. Ponadto przedstawiono strukturę aplikacji kompleksowego systemu do modelowania i symulacji procesu szlifowania. Wyniki badań uzyskane w procesie symulacji mogą być wykorzystywane do optymalizacji rzeczywistego procesu szlifowania w celu poprawienia jakości powierzchni lub w celu prognozowania zmiany wybranego parametru na topografię powierzchni. Słowa kluczowe: szlifowanie, siły szlifowania, modelowanie, symulacja Summary: This paper presents the methodology and results of modeling loads active grains and forces in the grinding process. In addition, the application shows the structure of a complex system modeling and simulation of the grinding process. The results obtained in the simulation can be used to optimize the actual grinding process in order to improve the surface quality or to predict the changes of the selected parameter onto the topography of the surface. Key words: grinding, grinding forces, modeling, simulation, 1. WSTĘP Szlifowanie jest ważnym procesem w precyzyjnym i ultra-precyzyjnym kształtowaniu powierzchni. Stochastyczny charakter budowy i cech stereometrycznych powierzchni narzędzi ściernych oraz cechy procesu szlifowania sprawiają, że trudne lub niemożliwe jest określenie chwilowych i lokalnych cech procesu, takich jak liczba kontaktów ziaren ściernych, przekroje warstw skrawanych, objętości wiórów oraz długość kontaktów dla poszczególnych ziaren. Energia i moc szlifowania zależą nie tylko od parametrów procesu i cech narzędzia, ale także od cech rozkładu chwilowych i lokalnych obciążeń ziaren ściernych [3]. Zjawiska zachodzące w strefie szlifowania, są opisywane przez cechy o krótkim czasie występowania (około kilku milisekund) i obejmują obszary o małych powierzchniach lokalnych oddziaływań (o wielkości kilkunastu µm 2 ) oraz występują z wielką częstotliwością (0,3 10MHz), co sprawia, że są trudne do eksperymentalnego obserwowania. Prognozowanie wyników procesu wymaga jednak oceny tych cech. Dlatego w wielu ośrodkach naukowych próbuje się przybliżyć i opisać zjawiska zachodzące w strefie szlifowania [2,9] poprzez ich modelowanie i symulacje całego procesu szlifowania [1,5 6,11]. 1 Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej, ul. Racławicka 15 17, Koszalin,

2 2. SYMULACJA PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA OBWODEM ŚCIERNICY W Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Mechanicznym w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej powstał kompleksowy system do modelowania i symulacji procesu szlifowania obwodem ściernicy [5], w którym uwzględniono wyniki badań procesu mikroszlifowania [8], oraz modelowania i badań zużywania narzędzi ściernych [10]. Parametry zakresu wyprowadzanych wyników Główny skrypt aplikacji procesu symulacji główna instancja środowiska obliczeniowego Parametry procesu Parametry wejściowe Cechy modeli obliczeniowych Charakterystyka ściernicy Charakterystyka modeli ziaren ściernych Charakterystyka przedmiotu Obliczenia pomocnicze Powierzchnia narzędzia Strefa obróbki Współczynniki do modelowania procesu tworzenia wypływek Inicjalizacja macierzy Powierzchnia początkowa przedmiotu Inicjalizacja obiektów do tworzenia animacji Kompleksowe moduły do weryfikacji wyników symulacji procesu obróbki Wyniki pośrednie Zapis wybranych stref przedmiotu Zapis stanu całej powierzchni Analiza cech statystycznych rozmieszczenia wierzchołków ziaren Analiza czynnej powierzchni ściernicy Zapis przekrojów warstw skrawanych Zapis sił szlifowania Wyznaczanie i zapisywanie geometrii wiórów Główna pętla procesu symulacji Proces formowana wypływek Powierzchnia przedmiotu z wypływkami Powierzchnia przedmiotu Operacja minimum Nowa powierzchnia przedmiotu Obliczanie przekrojów warstw skrawanych Obliczanie sił szlifowania Powierzchnia oddziaływania ściernicy Wyznaczenie toru ziarna Pobranie pasma ziaren ściernych Proces zużywania się ziaren ściernych Wyznaczenie zakłóceń toru ziaren Wyświetlenie parametrów wejściowych i wartości obliczonych Przerwanie procesu symulacji Instancje środowiska obliczeniowego do generowania pasm ziaren ściernych Film z procesu obróbki Instancja środowiska obliczeniowego do rejestracji animacji procesu Zapisywanie wyników Zamykanie pod instancji Koniec procesu symulacji Rys. 1. Schemat struktury aplikacji do symulacji procesów obróbki w środowisku MatLab

3 Rezultaty symulacji procesu szlifowania z wykorzystaniem wymienionego systemu autorzy udostępniają w formie gotowych wyników w specjalnym kanale informacyjnym (Katedry Mechaniki Precyzyjnej) w systemie multimedialnym YouTube ( Możliwe jest również wykonanie symulacji procesu dla podanych parametrów i warunków interesujących określone zespoły badawcze. Na rysunku 1 przedstawiono schemat założonej struktury aplikacji do symulacji procesu szlifowania obwodem ściernicy opracowanej w środowisku MatLab. Opracowany system do modelowania i symulacji procesów szlifowania obwodem ściernicy umożliwia: - dobór ponad 10 parametrów charakteryzujących proces (w tym parametry definiujące cechy procesu tworzenia wypływek oraz parametry opisujące drgania układu obróbkowego), ponad 40 parametrów charakteryzujących narzędzie (w tym parametry definiujące cechy geometryczne ziaren ściernych, parametry opisujące proces kondycjonowania ściernicy, parametry charakteryzujące intensywność procesu zużywania ziaren ściernych), ponad 5 parametrów charakteryzujących rozmiary i cechy powierzchni przedmiotu obrabianego, 26 parametrów charakteryzujących zakres wyprowadzania wyników, 7 parametrów charakteryzujących cechy procesu symulacji, ponad 50 parametrów charakteryzujących sposoby wizualizacji, prezentacji wyników oraz animacji procesu, ponad 5 parametrów charakteryzujących zakres zapisywanych danych i wyników, - generowanie powierzchni ziaren ściernych i przeprowadzanie weryfikacji ich cech [7], - generowanie powierzchni czynnej ściernicy i analizy cech stereometrycznych rozmieszczenia wierzchołków, - wyznaczenie lokalnych (również w mikrostrefach) i chwilowych wartości parametrów charakteryzujących kształtowanie powierzchni obrabianego przedmiotu (lokalnych w różnych miejscach strefy szlifowania, chwilowych w kolejnych momentach procesu, w ustalonych przedziałach czasu), - wyznaczenie zmian stereometrii obrabianej powierzchni i topografii powierzchni ściernicy dla zbiorów parametrów procesu i warunków wykraczających poza obecne lub standardowe zastosowania, - wyznaczenie lokalnych i chwilowych oraz globalnych parametrów charakteryzujących obciążenie poszczególnych ziaren, wykonaną pracę (i jej zmiany lokalne oraz zmiany w czasie), rozkład strumieni energii, - wyznaczenie wpływu cech narzędzi oraz parametrów i warunków obróbki (w tym również wyizolowanych zmian) na wartości lokalnych i chwilowych wartości parametrów charakteryzujących kształtowanie powierzchni obrabianego przedmiotu, - wyznaczenie wpływu zakłóceń procesu na realizację i wyniki procesu szlifowania,

4 - analizę procesów z nowymi typami narzędzi o strukturze zmiennej strefowo, z ziarnami agregatowymi i hybrydowymi, o strefowo i kierunkowo zmiennych właściwościach, narzędzi o zmiennej podatności, narzędzi o odmiennych cechach statystycznych dotyczących kształtu i rozmieszczenia ziaren na powierzchni narzędzia, - wyznaczenie licznych zbiorów danych dla analizy cech stereometrycznych, oceny przydatności nowych parametrów oceny i klasyfikacji oraz opracowania założeń do korzystnych modyfikacji narzędzi oraz doboru parametrów i warunków obróbki. Wyniki procesu symulacji mogą być wykorzystywane do optymalizacji rzeczywistego procesu szlifowania w celu poprawy jakości powierzchni lub w celu prognozowania zmiany wybranego parametru obróbki na topografię powierzchni. 3. MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ ZIAREN AKTYWNYCH 3.1. MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ I SIŁ SZLIFOWANIA Znając cechy stereometryczne powierzchni ściernicy, cechy stereometryczne powierzchni przedmiotu oraz parametry obróbki można wyznaczyć funkcję prawdopodobieństwa usuwania materiału w strefie szlifowania f(pa z ) (rys. 2) oraz uwzględniając aktywność ziaren ściernych, wyznaczyć siły dla poszczególnych ziaren. Rys. 3. Schemat do analizy prawdopodobieństwa usuwania materiału w kolejnych położeniach względnych ściernicy i określonej strefy przedmiotu podczas pierwszego przejścia szlifującego S

5 Składową F z siły szlifowania dla określonych założeń obejmujących zależności F zi = f(a zi ) oraz szerokości przedziału y można opisać według zależności 1., (1) gdzie k = L/ y liczba stref (rys. 4), n j liczba ziaren aktywnych we fragmencie strefy y j o szerokość y, i numer ziarna we fragmencie j strefy szlifowanej, j numer strefy szlifowanej. Rys. 3. Schemat do analizy prawdopodobieństwa usuwania materiału podczas powrotu wyiskrzającego W Rys. 4. Prawdopodobieństwo usunięcia materiału w strefie szlifowania dla pierwszego przejścia (linia ciągła) i podczas powrotu wyiskrzającego (linia przerywana) Dla kolejnych przejść nad daną strefą przedmiotu, w wyniku posuwu poprzecznego (w szlifowaniu płaszczyzn) tok analiz wynikających ze schematów na rysunkach 2 i 3 oraz 4 pozostaje podobny METODYKA WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZEKROJU WARSTWY SKRAWANEJ OKREŚLONYM OSTRZEM W zaprezentowanym systemie symulacji procesu szlifowania obwodem ściernicy możliwe jest rejestrowanie położeń ziaren aktywnych w trójwymiarowym układzie kartezjańskim. Znając położenie ziarna aktywnego można wyznaczyć rzędne powierzchni przed i po wykonaniu przez ostrze operacji skrawania. Rzędne tych

6 powierzchni niezbędne są do wyznaczenia maksymalnego przekroju warstwy skrawanej przez ziarno aktywne. Metodykę wyznaczania maksymalnego przekroju warstwy skrawanej (rys. 5) można opisać w następujących punktach: - wyodrębnianie fragmentów rzędnych powierzchni opisujących warstwę wierzchnią przed skrawaniem P a i po skrawaniu P b z powierzchni warstwy skrawanej W s (wióra), - wyznaczenie różnicy R między rzędnymi powierzchni P a i P b i zrzutowanie powstałej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do ruchu głównego narzędzia ściernego, rzut stanowi maksymalny przekrój warstwy skrawanej a z, - wyznaczenie parametrów geometrycznych maksymalnego przekroju warstwy skrawanej: pole przekroju (a z ), szerokość (b z ) i wysokość (h z ) przekroju. Rys. 5. Schemat do wyznaczania maksymalnego przekroju warstwy skrawanej 4. WYNIKI MODELOWANIA OBCIĄŻEŃ ZIAREN ŚCIERNYCH 4.1 PROGRAM BADAŃ W środowisku MatLab przeprowadzono dwie symulacje procesów szlifowania obwodem ściernicy dla różnej głębokości szlifowania 20 i 5 µm. Dla obu symulacji prędkość szlifowania v c wynosiła 35 m/s i prędkość wzdłużna przedmiotu v w wynosiła 3 m/min (0,05 m/s)

7 położenie przedmiotu względem ściernicy ściernica ściernica ściernica S 1 W 1 S n W n kierunek ruchu przedmiotu szerokość posuwu poprzecznego Rys. 6. Schemat do analizy względnego położenia powierzchni ściernicy i przedmiotu szlifowanego kierunek posuwu wzdłużnego przedmiotu ściernica a) b) ściernica przedmiot przedmiot kierunek posuwu porzecznego przedmiotu S1 W 1 S 2 W 2 S 3 W3 S4 W 4 Rys. 7. Schemat do analizy zmiany wartości siły w strefie obróbki dla przejść roboczych (a) i przejść wyiskrzających (b)

8 Symulacje wykonano z wykorzystaniem modeli ściernic z ziarnami o numerze 120. Wartości oczekiwane kątów wierzchołkowych i promieni zaokrąglenia wierzchołków modelowych naroży ziaren ściernych statystycznie odpowiadały ziarnom rzeczywistym z elektrokorundu szlachetnego [7]. Na rysunku 6 przedstawiono schemat do analizy numeru przejścia i pp powierzchni ściernicy nad przedmiotem szlifowanym oraz rodzaju położenia powierzchni przedmiotu względem ściernicy. Przyjęto że ściernica wykonuje pracę w dwóch kierunkach dla jednego posuwu poprzecznego (przejście szlifujące S, powrót ściernicy przejście wyiskrzające W). Dodatkowo na rysunku 7 przedstawiono schemat do analizy zmiany wartości siły w strefie obróbki dla przejść roboczych i przejść wyiskrzających w kolejnych przejściach i pp powierzchni ściernicy nad przedmiotem szlifowanym. Dla każdej z symulacji rejestrowano wartości przekrojów warstw skrawnych i sił w strefie obróbki. Na rysunku 8 przedstawiono wizualizację zapisu wartości siły normalnej szlifowania w strefie obróbki podczas procesu symulacji. Rys. 8. Rejestracja sił szlifowania podczas symulacji mikroszlifowania 4.2. WYNIKI MODELOWANIA OBCIĄŻEŃ ZIAREN ŚCIERNYCH Na rysunkach 9, 11, przedstawiono wykresy zmienności sumy przekrojów warstw skrawanych ziarnami aktywnymi, a na rysunkach 10, 12, zestawiono wykresy zmienności sumy sił szlifowania ziarnami aktywnymi

9 Rys. 9. Wykres zmienności sumy przekrojów warstw skrawanych ziarnami aktywnymi w kolejnych przejściach i pp dla numeru ziarna 120 i głębokości szlifowania g = 20µm z uwzględnieniem zużycia ziaren ściernych (S W) Rys. 10. Wykres zmienności sumy sił szlifowania ziarnami aktywnymi w kolejnych przejściach i pp dla numeru ziarna 120 i głębokości szlifowania g = 20µm z uwzględnieniem zużycia ziaren ściernych (S W)

10 Rys. 11. Wykres zmienności sumy przekrojów warstw skrawanych ziarnami aktywnymi w kolejnych przejściach i pp dla numeru ziarna 120 i głębokości szlifowania g = 5µm z uwzględnieniem zużycia ziaren ściernych (S>W) Rys. 12. Wykres zmienności sumy sił szlifowania ziarnami aktywnymi w kolejnych przejściach i pp dla numeru ziarna 120 i głębokości szlifowania g = 5µm z uwzględnieniem zużycia ziaren ściernych (S>W)

11 Dla głębokości szlifowania 20µm wartości sumy sił szlifowania i sumy przekrojów warstw skrawanych dla przejść szlifujących S są zdecydowanie większe od wartości dla przejść wyiskrzających W zwłaszcza w pierwszej fazie procesu szlifowania, gdy usuwana jest największa objętość powierzchni. Dla głębokości szlifowania 5µm wartości sumy sił szlifowania i sumy przekrojów warstw skrawanych dla przejść szlifujących S są nieznacznie większe od wartości dla przejść wyiskrzających W ale tylko w pierwszej fazie obróbki. W drugiej i w trzeciej fazie są na tym samym poziomie. 5. PODSUMOWANIE W artykule przedstawiono metodykę oraz wyniki modelowania obciążeń ziaren aktywnych i sił w procesie szlifowania. Ponadto przedstawiono strukturę aplikacji do kompleksowego systemu do modelowania i symulacji procesu szlifowania. Wyniki badań uzyskane w procesie symulacji mogą być wykorzystywane do optymalizacji rzeczywistego procesu szlifowania w celu poprawienia jakości powierzchni lub w celu prognozowania wpływu zmiany wybranego parametru obróbki na topografię powierzchni. Opracowany system umożliwia również w trakcie trwania procesu, monitorowanie i wyznaczenie zmiennych diagnostycznych m.in. lokalnych i chwilowych oraz globalnych parametrów charakteryzujących obciążenia poszczególnych ziaren ściernych, wartości siły (i ich zmiany lokalne oraz zmiany w czasie). LITERATURA [1] DARAFON A., WARKENTIN A., BAUER R., 3D metal removal simulation to determine uncut chip thickness, contact length, and surface finish in grinding. W: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 66, 2013, [2] HOLTERMANN R., SCHUMANNM S., MENZEL A., BIERMANN D., Modelling, simulation and experimental investigation of chip formation in internal traverse grinding W: Production Engineering Research and Development, vol. 7, 2013, [3] KACALAK W., Teoretyczne podstawy minimalizacji energii właściwej w procesach obróbki ściernej W: Materiały XX Jubileuszowej Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej, Poznań, 1997, s [4] KACALAK W., KASPRZYK M., KRZYŻYŃSKI T., On Modelling of Stochastic Processes of Abrasive Wear and Durability of Grinding Wheel W: International Conference GAMM 2002, Augsburg, Niemcy, [5] KACALAK W., SZAFRANIEC F., Kompleksowy system do modelowania i symulacji procesu szlifowania v. 12, Katedra Mechaniki Precyzyjnej. Politechnika Koszalińska [6] KACALAK W., SZAFRANIEC F., KUNC R., Wyniki modelowania i symulacji mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej lub hiperboloidalnej powierzchni czynnej. W: Współczesne problemy [monografie], Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Politechnika Gdańska 2011, [7] KACALAK W., SZAFRANIEC F., TOMKOWSKI R., Metodyka modelowania powierzchni ziaren określonych materiałów ściernych. w: Innovative Manufacturing Technology 2, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012,

12 [8] KACALAK W., i zespół, Nowe metody i narzędzia do mikro- i nanoszlifowania oraz nanowygładzania materiałów stosowanych w mechatronice i nanoinżynierii. W: Raport końcowy z realizacji projektu badawczego własnego nr N N [9] KRÓLIKOWSKI T., BAŁASZ B., Ocena i modelowanie składowych sił mikroszlifowania pojedynczym ziarnem. W: Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 55, nr 4, 2009, [10] LIPIŃSKI D., KACALAK W., TOMKOWSKI R., Methodology of Evaluation of Abrasive Tool Wear with the Use of Laser Scanning Microscopy. W: SCANNING 9999:1-11, [11] YANLONG CAO, JIAYAN GUAN, BO LI, XIAOLONG CHEN, JIANGXIN YANG, CHUNBIAO GAN, Modeling and simulation of grinding surface topography considering wheel vibration. W: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 66, 2013,

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn

Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn 164 MECHANIK NR 8-9/215 Topografia śladów skrawania tworzonych przez ziarna na czynnej powierzchni ściernicy podczas szlifowania płaszczyzn The topography of the cutting traces created by the grain on

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni

Wybrane problemy modelowania i symulacji procesów wygładzania powierzchni Błażej Bałasz, Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Tomasz Szatkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Techniczny; Politechnika Koszalińska, Katedra Mechaniki Precyzyjnej

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI

METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WY T Y C ZN E D O N A P I S A N I A A R T Y K U Ł U XXXIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ Łódź, 8-10 września 2010 r. METODYKA DOBORU PARAMETRÓW MIKRO I NANOSZLIFOWANIA DLA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ, DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH

METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH XXXIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ Łódź, -1 września 1 r. METODYKA OCENY TOPOGRAFII FOLII ŚCIERNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZMIESZCZENIA ZIAREN ŚCIERNYCH Wojciech Kacalak *), Katarzyna Tandecka

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

RECENZJA. Podstawa opracowania: pismo L.dz.PK/WM/Dz/6/302/2016, z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgra inż. Łukasza Rypiny nt.: Analiza i modelowanie procesów mikroskrawania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ

MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ MODELOWANIE PROCESÓW MIKROSZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z ZASTOSOWANIEM ŚCIERNIC O STOŻKOWEJ LUB HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC 1, Radosław KUNC 1 1. WPROWADZENIE Technologie

Bardziej szczegółowo

Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej

Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej MECHANIK NR 9/2014 255 Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej Methodology of neural modelling of grinding process using analytical

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Autoreferat

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn Autoreferat Dr inż. Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji

Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz Wykaz publikacji 1996-2016 1. Kacalak W., Rypina Ł., Tandecka K., Bałasz B.: Modelowanie w środowisku

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej

Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej Analiza procesów szlifowania specjalnymi ściernicami o budowie mikroagregatowej Prof. dr hab. inż. KACALAK Wojciech, dr h. c.; dr inż. TANDECKA Katarzyna, dr inż. LIPIŃSKI Dariusz, mgr inż. SZAFRANIEC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie 7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie

3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA. 3.1 Cel ćwiczenia. 3.2 Wprowadzenie 3. TEMPERATURA W PROCESIE SZLIFOWANIA 3.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wpływem wybranych parametrów szlifowania na zmiany temperatury szlifowania oraz ze sposobem jej pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Autoreferat

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Autoreferat DR INŻ. TOMASZ KRÓLIKOWSKI Wydział Mechaniczny Koszalińskiej Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego z nauk technicznych w dziedzinie budowy i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi

Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi MECHANIK NR 8-9/2015 179 Analiza zjawiska nieciągłości tworzenia mikrowiórów w procesie wygładzania foliami ściernymi Analysis of the phenomenon discontinuities create the micro-chips in the process of

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU

WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU WPŁYW MATERIAŁU ŚCIERNEGO NA STAN WARSTWY WIERZCHNIEJ PODCZAS SZLIFOWANIA STOPÓW TYTANU Anna GRDULSKA 1, Radosław ROSIK 2 Streszczenie: Badania doświadczalne miały na celu określenie wpływu rodzaju materiału

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA

BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA BADANIA MODELOWE PROCESU MIKROSKRAWANIA Wojciech KACALAK 1, Katarzyna TANDECKA 1, Radosław SEMPRUCH 1 Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki modelowania przemieszczeń materiału w strefie skrawania.

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ

PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ POWIERZCHNI CZYNNEJ Wojciech KACALAK, Filip SZAFRANIEC Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki Precyzyjnej PODSTAWY DOBORU CECH GEOMETRYCZNYCH METODY I PARAMETRÓW SZLIFOWANIA CZOŁEM ŚCIERNICY O HIPERBOLOIDALNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI 6-2011 T R I B O L O G I A 143 Maciej MATUSZEWSKI * NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI LOAD CAPACITY AND KIND OF MACHINING Słowa kluczowe: nośność powierzchni, zużywanie Key words: load capacity

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823

dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 dr inż. Wojciech Musiał Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; Tel. kom. 661 201 823 wmusiał@vp.pl Tytuł: Wygładzanie powierzchni krzywoliniowych z wykorzystaniem robota przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy. Książki

Dorobek naukowy. Książki e-mail:blazej.balasz@tu.koszalin.pl Dorobek naukowy Książki [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz], Arkusze kalkulacyjne. Koszalin 2008. [współautor: T. Królikowski, W. Susłow, A. Wandycz],

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej

Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej MECHANIK NR 9/2014 207 Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej The effects of the use of discontinuous active surface of microfinishing films for superfinishing process

Bardziej szczegółowo

Teoretyczna analiza modalna zespołu wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów

Teoretyczna analiza modalna zespołu wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów 870 MECHANIK NR 11/2011 Teoretyczna analiza modalna zespołu wrzeciennika przedmiotu szlifierki do otworów WITOLD PAWŁOWSKI SEBASTIAN BOJANOWSKI * W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania programu

Bardziej szczegółowo

Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym

Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym MECHANIK NR -9/05 77 Model siły skrawania w procesie szlifowania obwodowego ceramiki inżynierskiej ze wspomaganiem ultradźwiękowym Cutting force prediction in ultrasonic assisted grinding of ceramic materials

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Politechnika Koszalińska RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Magdaleny WIŚNIEWSKIEJ z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej nt.: CIĘCIE MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11

Spis treści. Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 Spis treści Wykaz ważniejszych symboli i akronimów... 11 WPROWADZENIE... 15 1. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W PROCESACH SZLIFOWANIA OTWORÓW ŚCIERNICAMI Z MIKROKRYSTALICZNYM KORUNDEM SPIEKANYM I SPOIWEM CERAMICZNYM...

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Mikrowygładzanie powierzchni

Mikrowygładzanie powierzchni Charakterystyka procesu mikrowygładzania z zastosowaniem diamentowych folii ściernych cz. I prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak (wojciech.kacalak@tu.koszalin.pl), dr inż. Katarzyna Tandecka Katedra Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING MARIUSZ DOMAGAŁA, STANISŁAW OKOŃSKI ** SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W artykule podjęto próbę modelowania procesu

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA SZLIFOWANIA GUIDELINES FOR CREATION CAM SOFTWARE FOR GRINDING Dr hab inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, email: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska WYTYCZNE DO OPRACOWANIA SYSTEMU CAM DLA

Bardziej szczegółowo

Wpływ drgań oscylacyjnych przedmiotu obrabianego na głębokość szlifowania płaszczyzn

Wpływ drgań oscylacyjnych przedmiotu obrabianego na głębokość szlifowania płaszczyzn 40 MECHANIK NR 8-9/2015 Wpływ drgań oscylacyjnych przedmiotu obrabianego na głębokość szlifowania płaszczyzn The impact of oscillating vibrations of the work-piece on the depth of the flat grinding GRZEGORZ

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZLIFOWANIA ŚCIERNICAMI CBN O PODWYŻSZONEJ POROWATOŚCI Z MIKROZIARNAMI KORUNDU SFERYCZNEGO

BADANIE EFEKTYWNOŚCI SZLIFOWANIA ŚCIERNICAMI CBN O PODWYŻSZONEJ POROWATOŚCI Z MIKROZIARNAMI KORUNDU SFERYCZNEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 BARBARA STANIEWICZ-BRUDNIK *, JAROSŁAW PLICHTA **, KRZYSZTOF NADOLNY ***, JUSTYNA PLUTA **** BADANIE

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

Analiza kształtu i położenia strefy obróbki w procesie szlifowania powierzchni śrubowych ślimaków stożkowych

Analiza kształtu i położenia strefy obróbki w procesie szlifowania powierzchni śrubowych ślimaków stożkowych MECHANIK NR 8-9/2015 159 Analiza kształtu i położenia strefy obróbki w procesie szlifowania powierzchni śrubowych ślimaków stożkowych Analysis of the shape and position of machining zone in the process

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

NEURONOWY MODEL WYZNACZANIA ENERGII SZLIFOWANIA OBWODOWEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SILNIKA

NEURONOWY MODEL WYZNACZANIA ENERGII SZLIFOWANIA OBWODOWEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SILNIKA NIKOŃCZUK Piotr 1 KRÓLIKOWSKI Tomasz BAŁASZ BłaŜej 2 Sieci neuronowe, energia procesu szlifowania NEURONOWY MODEL WYZNACZANIA ENERGII SZLIFOWANIA OBWODOWEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SILNIKA W obecnych

Bardziej szczegółowo

Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania

Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego mikrowygładzania PAK vol. 57, nr 5/2011 1 Wojciech KACALAK, Katarzyna TANDECKA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, KATEDRA MECHANIKI PRECYZYJNEJ Metrologiczne aspekty oceny topografii diamentowych folii ściernych do precyzyjnego

Bardziej szczegółowo

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS Jakub Matuszak Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Słowa

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE

STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE STANOWISKO BADAWCZE DO SZLIFOWANIA POWIERZCHNI WALCOWYCH ZEWNĘTRZNYCH, KONWENCJONALNIE I INNOWACYJNIE Ryszard WÓJCIK 1 1. WPROWADZENIE Do przeprowadzenia badań porównawczych procesu szlifowania konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Opracował; Daniel Gugała

Opracował; Daniel Gugała Opracował; Daniel Gugała Obróbka skrawaniem rodzaj obróbki ubytkowej polegający na zdejmowaniu (ścinaniu) małych części obrabianego materiału zwanych wiórami. Obróbkę skrawaniem dzieli się na dwie grupy:

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI, e-mail: tmarkow@prz.edu.pl Dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl Dr inż. Bogdan KOZIK, e-mail: bogkozik@prz.edu.pl Mgr inż. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.485 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Obróbka skrawaniem Machining Processes

Obróbka skrawaniem Machining Processes Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Obróbka

Bardziej szczegółowo

METODYKA I ALGORYTMY MODELOWANIA I SYMULACJI ORAZ BADAŃ I ANALIZY PROCESÓW OBRÓBKI ŚCIERNEJ

METODYKA I ALGORYTMY MODELOWANIA I SYMULACJI ORAZ BADAŃ I ANALIZY PROCESÓW OBRÓBKI ŚCIERNEJ METODYKA I ALGORYTMY MODELOWANIA I SYMULACJI ORAZ BADAŃ I ANALIZY PROCESÓW OBRÓBKI ŚCIERNEJ Wojciech KACALAK 1, Filip SZAFRANIEC 1 1. WPROWADZENIE Do niedawna empiryzm był, a nawet i obecnie często jest

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium

Bardziej szczegółowo

Szlifowanie powierzchni ceramicznych płytek skrawających do realizacji obróbki w przemyśle motoryzacyjnym

Szlifowanie powierzchni ceramicznych płytek skrawających do realizacji obróbki w przemyśle motoryzacyjnym Szlifowanie powierzchni ceramicznych płytek skrawających do realizacji obróbki w przemyśle motoryzacyjnym Mariola Choromańska, Wojciech Musiał Streszczenie W pracy przedstawiono badania powierzchni ceramicznych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie 4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI 4.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z zależnością pomiędzy rodzajem i warunkami obróbki a mikrogeometrią

Bardziej szczegółowo

Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem

Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem 146 MECHANIK NR 8-9/2015 Analiza naprężeń i odkształceń oraz sił i energii w początkowej strefie kontaktu ziarna ściernego z obrabianym materiałem Analysis of stress and strains, forces and energy in initial

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY SYMULACYJNE WSPOMAGAJĄCE PROCES DOBORU NARZEDZI ŚCIERNYCH DO OBRÓBKI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

NOWOCZESNE METODY SYMULACYJNE WSPOMAGAJĄCE PROCES DOBORU NARZEDZI ŚCIERNYCH DO OBRÓBKI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Mariola CHOROMAŃSKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Rafał KURCEK, Monika FORYSIEWICZ NOWOCZESNE METODY SYMULACYJNE WSPOMAGAJĄCE PROCES DOBORU NARZEDZI ŚCIERNYCH DO OBRÓBKI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Streszczenie Artykuł

Bardziej szczegółowo

Temat: POMIAR SIŁ SKRAWANIA

Temat: POMIAR SIŁ SKRAWANIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze. ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych

Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze. ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych MECHANIK NR 8-9/ 7 Ocena właściwości użytkowych ściernic supertwardych ze spoiwem metalowym na podstawie stereometrycznych parametrów CPS Assessment of metal-bonded super-hard grinding wheels performances

Bardziej szczegółowo

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING

APPLICATIONS OF SELECTED CAx TOOLS FOR INVESTIGATIONS OF ULTRASONIC ASSISTED GRINDING dr hab. inż. Janusz Porzycki, prof. PRz, e-mail: jpor@prz.edu.pl mgr inż. Roman Wdowik, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl mgr inż. Marek Krok, e-mail: mkrok@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej Grzegorz Budzik dr hab. inż., prof. PRz Bartłomiej Sobolewski mgr inż. Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej Artykuł

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Paweł KAŁDUŃSKI, Łukasz BOHDAL ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości

Bardziej szczegółowo

Sposób precyzyjnej obróbki płaskich powierzchni, (54) zwłaszcza obróbki drobnych przedmiotów ceramicznych w cyklu automatycznym

Sposób precyzyjnej obróbki płaskich powierzchni, (54) zwłaszcza obróbki drobnych przedmiotów ceramicznych w cyklu automatycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161481 (13) B2 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 287841 (22) Data zgłoszenia: 15.11.1990 (51) Int.C l.5: B24B 7/22

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 138 MECHANIK NR 9/2014 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 Monitoring of the cutting forces in flat surface grinding process of Titanium Alloy TIGR5

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ 6-2012 T R I B O L O G I A 113 Maciej MATUSZEWSKI *, Janusz MUSIAŁ *, Michał STYP-REKOWSKI * PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych ĆWICZENIE NR.6 Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych 1. Wstęp W nowoczesnych przekładniach zębatych dąży się do uzyskania małych gabarytów w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II.

Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II. MECHANIK NR 9/2014 171 Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II. Modelling material stresses and displacements

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów Seminarium zadań badawczych Seminarium ZB1, ZB2, ZB5 Projektu Kluczowego Nowoczesne Zakładu technologie Automatyzacji, materiałowe Obrabiarek stosowane i Obróbki w Skrawaniem przemyśle lotniczym 03.10.2013

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU W KOMORZE PRASOWANIA MASZYNY CIŚNIENIOWEJ

OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU W KOMORZE PRASOWANIA MASZYNY CIŚNIENIOWEJ 13/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 006, Rocznik 6, Nr 18 (/) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 006, Volume 6, N o 18 (/) PAN Katowice PL ISSN 164-5308 OBLICZANIE PRĘDKOŚCI KRYTYCZNEJ PRZEMIESZCZANIA FALI CZOŁOWEJ STOPU

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo