NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH"

Transkrypt

1 XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie NAGNIATANIE PŁASKICH POWIERZCHNI FREZOWANYCH Janusz KALISZ, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków STRESZCZENIE W artykule zamieszczono wyniki badań mających na celu określenie zalecanych parametrów nagniatania tocznego stopu aluminium w aspekcie wygładzenia płaskich powierzchni frezowanych. Analizowano parametry struktury geometrycznej powierzchni nagniatanej po frezowaniu. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość uzyskania dużego wygładzenia powierzchni przy stosowaniu nagniatania z wierszowaniem w kierunku ortogonalnym. Słowa kluczowe: nagniatanie, frezowanie, struktura geometryczna powierzchni 1. WPROWADZENIE Jedną z głównych cech jakości technologicznej części maszyn jest ich odporność na zużycie, która najczęściej determinowana jest właściwościami ich warstwy wierzchniej. Odpowiednie właściwości warstwy wierzchniej części maszyn kształtowane są najczęściej w procesach obróbki mechanicznej, nierzadko poprzedzonej obróbką cieplną, a niekiedy cieplno-chemiczną. Istotny wpływ na odporność na zużycie części maszyn mają m.in. chropowatość powierzchni oraz twardość warstwy wierzchniej [1]. Nagniatanie umożliwia otrzymanie warstwy wierzchniej o szczególnie korzystnych właściwościach użytkowych. Obróbka ta polega na miejscowym odkształcaniu plastycznym na zimno przedmiotu wskutek siłowego oraz kinetycznego współdziałania narzędzia z powierzchnią obrabianą. Naciski powierzchniowe, jakim poddawany jest przedmiot podczas nagniatania, po przekroczeniu wartości naprężenia uplastyczniającego materiał obrabiany, powodują przemieszczenie nierówności i zgniot w warstwie wierzchniej przedmiotu obrobionego. Efektem przemieszczenia nierówności powierzchni jest zmniejszenie chropowatości powierzchni obrobionej i powstanie nowej struktury geometrycznej powierzchni (SGP), natomiast efektem zgniotu jest umocnienie materiału, które powoduje zmiany właściwości mechanicznych i fizycznych, m.in. wzrost twardości i wytrzymałości zmęczeniowej. Zjawiska te, chociaż występują najczęściej jednocześnie, mogą mieć różną intensywność zależnie od warunków i parametrów obróbki. Nagniatanie najczęściej stosowane jest jako [1, 2]: obróbka gładkościowa, której głównym celem jest zmniejszenie nierówności powierzchni po obróbce poprzedzającej (najczęściej wiórowej), a umocnienie warstwy wierzchniej jest dodatkową jej zaletą, umacniająca, mająca na celu głównie istotną zmianę właściwości mechanicznych i fizycznych w warstwie wierzchniej materiału, dla zwiększenia m.in. wytrzymałości zmęczeniowej części maszyn, obróbka wymiarowo-gładkościowa mająca na celu określone zwiększenie dokładności wymiarowej z jednoczesnym zmniejszeniem chropowatości powierzchni może być praktycznie osiągane tylko w zakresie odkształceń plastycznych nierówności powierzchni -118-

2 przy stosowaniu sztywnego docisku i zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności obróbki poprzedzającej nagniatanie (toczenia, frezowania lub szlifowania). W Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi IZTW prace z zakresu nagniatania prowadzone są od kilkudziesięciu lat, w tym również dotyczące nagniatania tocznego powierzchni płaskich, a zwłaszcza płaskich pierścieniowych; w ostatnim czasie prowadzone były prace z zakresu nagniatania ślizgowego i tocznego powierzchni płaskich i przestrzennych na 5-osiowym centrum frezarskim CNC, po uprzedniej obróbce frezowaniem [3-6]. Opracowane zostały do tego celu konstrukcje narzędzi przeznaczonych na obrabiarki CNC, w których siła docisku elementu nagniatającego do powierzchni nagniatanej wywierana jest poprzez odpowiednie ugięcie sprężyny [5,6]. Zagadnienia nagniatania tocznego po frezowaniu rozwijano także w Instytucie Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, gdzie stosowano narzędzia, w których siłę nagniatania wywierano z pomocą zasilacza hydraulicznego [7,8]. Badania przeprowadzono na stalach C45 (20 HRC) i 42CrMo4 (35 HRC) [8]. 2. METODYKA BADAŃ Proces nagniatania realizowano narzędziem wykonanym w IZTW: nagniatakiem tocznym z elementem nagniatającym ceramicznym (Si3N4) w kształcie kulki o promieniu 4 mm (rys. 1), w których siła docisku kulki do powierzchni nagniatanej wywierana jest poprzez odpowiednie ugięcie sprężyny. Rys.1. Narzędzie IZTW do nagniatania z dociskiem sprężystym powierzchni płaskich i przestrzennych na frezarkach CNC metodą toczną, za pomocą kulki stalowej lub ceramicznej W przeprowadzonych badaniach nagniataniu poddano płaskie powierzchnie próbek ze stopu aluminium EN AW-AlCu4MgSi(A) o twardości 110 HB. Powierzchnie próbek, w postaci równomiernie rozmieszczonych na płycie 25 obszarów o wymiarach 60x30 mm i wysokość 3 mm (Rys. 2), frezowano kształtująco frezem kulistym (HSS-E) o średnicy 8 mm, pochylonym o kąt 15, przy czym zabieg frezowania wykonywany był w kierunku osi Y obrabiarki z zachowaniem takich samych parametrów dla wszystkich obszarów; stosowano prędkość skrawania vc = 190 m/min, głębokość skrawania ap = 0,5 mm, posuw na ostrze fz = 0,09 mm/ostrze i posuw poprzeczny (wierszowania) fwf = 0,5 mm. Po wykonaniu frezowania, na połowie wydzielonych obszarów o wymiarach 30x30 mm, przeprowadzono nagniatanie w dwóch etapach: -119-

3 etap pierwszy: nagniatanie wg przyjętych strategii (rys. 3) siłą Fn = 200 N i posuwem poprzecznym (wierszowania) fwn = 0,04 mm, etap drugi: dla strategii nagniatania, która przyniosła najlepsze efektu wykonane zostały badania w których przyjęto: siłę nagniatania Fn = {100 N; 200 N; 300 N} oraz posuw wierszowania fwn = {0,02 mm; 0,04 mm; 0,06 mm}. a) b) Rys. 2. Próbka do prób nagniatania z wydzielonymi obszarami (a) oraz nagniatak w trakcie pracy (b) Rys.3. Strategie nagniatania przyjęte w badaniach: a) ortogonalna, b) równoległa, c) krzyżowa 90, d) krzyżowa ±45 Próby przeprowadzono ze stałym dosunięciem U = 0,3 mm (ugięciem sprężyny nagniataka po zetknięciu się jego elementu roboczego z powierzchnią obrabianą) i posuwem roboczym ft = 8000 mm/min. Proces obróbki frezowaniem i nagniataniem przeprowadzano w jednym zamocowaniu na pięcioosiowym centrum frezarskim typu DMC 75V Linear firmy DECKEL MAHO. Wszystkie programy sterujące obrabiarką, tak dla frezowania, jak i nagniatania opracowano z wykorzystaniem systemu NX CAM. Pomiary 2D parametrów SGP przeprowadzane były za pomocą profilometru HOMMEL TESTER T1000; dla uzyskanych w badaniach optymalnych wyników wykonano także pomiary 3D za pomocą profilometru TOPO

4 Oprócz wielkości zmierzonych bezpośrednio, określono również współczynnik zmniejszenia chropowatości KRa, który jest wynikiem stosownych przeliczeń (1): K Ra ' Ra Ra (1) gdzie: Ra średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej (wartości przed nagniataniem), Ra średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej (wartości po nagniataniu) 3. WYNIKI BADAŃ W pierwszym etapie badań po w wyniku nagniatania uzyskano polepszenie parametrów chropowatości powierzchni dla wszystkich strategii z wyjątkiem strategii równoległej (tab. 1, rys. 4 i 5), gdzie uzyskano gorsze parametry chropowatości niż po frezowaniu. Najmniejsze wartości parametrów chropowatości Ra = 0,15 m, Rz = 0,89 m, Rt = 1,19 m uzyskano po nagniataniu powierzchni frezowanych płaskich według strategii ortogonalnej. Uzyskano także zmniejszenie wartości poziomu odniesienia c (tj. odległości od wierzchołków profilu chropowatości do linii cięcia) dla udziału materiałowego profilu Rmr(c) = 50%; po frezowaniu uśredniona wartość c wynosiła 77% Rt, a po nagniataniu zawierała się zakresie c = 47 74% Rt. Tabela 1. Porównanie uśrednionych wyników prób nagniatana tocznego przeprowadzonych według różnych strategii dla siły nagniatania F n = 200 N oraz posuwu wierszowania f wn = 0,04 mm Ra μm Rt μm Rz μm c, % Rt dla Rmr(c)=50% Frezowanie 1,96 8,69 8, Nagniatanie wg strategii ortogonalnej ,19 0, ,07 Nagniatanie wg strategii krzyżowej ± ,77 1, ,52 Nagniatanie wg strategii krzyżowej ± ,97 1, ,26 Nagniatanie wg strategii równoległej ,52 9, ,83 Uwagi: 1. Kierunek pomiaru parametrów struktury geometrycznej powierzchni po frezowaniu: prostopadły do posuwu frezowania, 2. Kierunek pomiaru parametrów struktury geometrycznej powierzchni po nagniataniu: prostopadły do kierunku nagniatania, 3. Odcinek pomiarowy Lt = 4,8 mm, 4. Podana wartość c w % Rt dla Rmr(c)=50% to wartość poziomu odniesienia c (czyli odległości od wierzchołków profilu chropowatości do linii cięcia; wyrażona w % Rt) dla Rmr(c) = 50%, 5. Rt całkowita wysokość profilu chropowatości, 1. Rz największa wysokość profilu chropowatości, 6. Rmr(c) udział materiałowy profilu chropowatości, 7. Parametry chropowatości powierzchni określone zgodnie z PN-EN ISO 4287:1999. K Ra -121-

5 a) b) Rys. 4. Porównanie uzyskanych parametrów chropowatości Ra (a) oraz wartości poziomu odniesienia c (b) dla różnych strategii nagniatania Rys. 5. Porównanie uzyskanych parametrów chropowatości Rz i Rt dla różnych strategii nagniatania -122-

6 W drugim etapie badań dla nagniatania wg strategii ortogonalnej najmniejsze wartości parametru chropowatości Ra uzyskano po nagniataniu z siłą Fn = 100 N (tab. 2, rys. 6, 7, 8, 9). Przy założonej sile dla różnych posuwów poprzecznych nagniatania fwn = {0,02 mm; 0,04 mm; 0,06 mm} średnie wartości parametru Ra różniły się w niewielkim stopniu (Ra = 0,10 0,13 m); najmniejszą średnią wartość parametru Ra = 0,10 m uzyskano przy posuwie poprzecznym nagniatania fwn = 0,04 mm, przy którym współczynnik zmniejszenia chropowatości powierzchni był największy KRa = 19,42. Tabela 2. Uśrednione wyniki z prób nagniatania tocznego, wierszowanie w kierunku ortogonalnym do śladów obróbki po frezowaniu Siła nagniata nia [N] Posuw wierszowania f wn, mm Parametry SGP po frezowaniu Ra, μm Rz, μm Rt, μm c, % Rt dla Rmr(c)=50% Parametry SGP po nagniataniu c, % Rt Ra, Rz, Rt, K Ra dla μm μm m Rmr(c)=50% 0,13 0, ,84 0,02 0,04 0,10 0,58 0, ,42 0,06 0,12 0,68 0, ,05 0,02 0,16 0,98 1, ,72 0,04 1,96 8,23 8, ,15 0,89 1, ,07 0,06 0,17 0,94 1, ,58 0,02 0,24 1,89 2, ,35 0,04 0,18 1,09 1, ,14 0,06 0,26 1,39 1, ,27 Uwagi: 1. Kierunek pomiaru parametrów struktury geometrycznej powierzchni po frezowaniu: prostopadły do posuwu frezowania, 2. Kierunek pomiaru parametrów struktury geometrycznej powierzchni po nagniataniu: prostopadły do kierunku nagniatania, 3. Odcinek pomiarowy Lt = 4.8 mm, 4. Podana wartość c w % Rt dla Rmr(c)=50% to wartość poziomu odniesienia c (czyli odległości od wierzchołków profilu chropowatości do linii cięcia; wyrażona w % Rt) dla Rmr(c) = 50%, 5. Rt całkowita wysokość profilu chropowatości, 6. Rz największa wysokość profilu chropowatości, 7. Rmr(c) udział materiałowy profilu chropowatości, 8. Parametry chropowatości powierzchni określone zgodnie z PN-EN ISO 4287:1999. Rys. 6. Zależność chropowatości powierzchni Ra po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji siły nagniatania F n -123-

7 W wyniku nagniatania zaobserwowano korzystną zmianę krzywej udziału materiałowego. W efekcie nagniatania wysokość profilu wyrażana parametrem Rt uległa znacznemu zmniejszeniu (Rt = 8,69 m, Rt = 0,74 2,70 m) a wierzchołki nierówności zostały wygładzone (rys. 10, 11). Zmniejszeniu uległa także największa wysokość profilu chropowatości wyrażana parametrem Rz (Rz = 8,23 m, Rz = 0,58 1,89 m). Rys. 7. Zależność chropowatości powierzchni Ra po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji posuwu poprzecznego nagniatania f wn Rys. 8. Zależność współczynnika zmniejszenia chropowatości K Ra po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji siły nagniatania F n Rys. 9. Zależność współczynnika zmniejszenia chropowatości K Ra po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji posuwu poprzecznego nagniatania f wn -124-

8 Rys. 10. Zależność chropowatości powierzchni Rz po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji siły nagniatania F n Rys. 11. Zależność chropowatości powierzchni Rz po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji posuwu poprzecznego nagniatania f wn Po nagniataniu tocznym ortogonalnym powierzchni płaskiej uprzednio frezowanej uzyskiwano istotne zmniejszenie wartości poziomu odniesienia c (tj. odległości od wierzchołków profilu chropowatości do linii cięcia) dla udziału materiałowego profilu Rmr(c) = 50%; po frezowaniu uśredniona wartość c wynosiła 77% Rt, a po nagniataniu zawierała się w zakresie c = 38 55% Rt (rys. 12, 13). Rys. 12. Wartości poziomu odniesienia c po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji siły nagniatania F n -125-

9 Rys. 13. Wartości poziomu odniesienia c po nagniataniu tocznym ortogonalnym w funkcji posuwu poprzecznego nagniatania f wn Poniżej przedstawiono zarejestrowane przykładowe wykresy chropowatości, falistości i profilu pierwotnego po frezowaniu (Rys. 14) i nagniataniu (Rys. 15). Rys. 14. Wykres chropowatości, falistości i profilu pierwotnego powierzchni po frezowaniu -126-

10 Rys. 15. Wykres chropowatości, falistości i profilu pierwotnego powierzchni po nagniataniu tocznym ortogonalnym. Parametry nagniatania: siła nagniatania F n = 100 N, posuw poprzeczny f wn = 0.04 mm Obróbka nagniataniem jest powierzchniową obróbką plastyczną, a więc obróbką nieubytkową i niesie ze sobą różne pozytywne skutki. Jednym z nich jest korzystny przebieg (rozkład) udziału materiałowego Rmr(c), co widać na rysunku 16. Rysunek 16a pokazuje wykres udziału materiałowego powierzchni po frezowaniu. Wykres ma charakter degresywny, zdecydowanie niekorzystny z punktu widzenia tribologii. Na rysunku 16b pokazano wykres udziału materiałowego po nagniataniu tocznym. Wykres ma charakter progresywny, zdecydowanie korzystny z punktu widzenia tribologii. To właśnie ta zdecydowana zmiana charakteru krzywych nośności (krzywe Abbott a Firestona) jest m.in. jedną z wielu zalet powodujących, że powierzchnie części maszyn poddane obróbce nagniataniem wykazują większą odporność na zużycie. Rys. 16. Przykładowe krzywe Abbotta po frezowaniu (a) i nagniataniu tocznym (b). Parametry nagniatania: siła nagniatania F n = 100 N, posuw poprzeczny f wn = 0.04 mm Na kolejnych rysunkach przedstawiono wykresy 3D struktury geometrycznej powierzchni (powierzchnie filtrowane) po frezowaniu (Rys. 17) i nagniataniu (Rys. 18). Przedstawione -127-

11 powierzchnie po nagniataniu uzyskano dla parametrów nagniatania: siły Fn = 100 N, posuwu fwn = 0,04 mm. Dla przedstawionej powierzchni uzyskano w pomiarach 2D najmniejszą wartość parametru chropowatości powierzchni Ramin = 0,1 m i największą wartość KRamax = 19,42. Dla porównania, wartość chropowatości Sa powierzchni uzyskana po pomiarach 3D dla frezowania wynosiła Sa = 2,421 m, natomiast dla nagniatania Sa = 0,033 m. Analogicznie do współczynnika KRa można stworzyć współczynnik KSa tzn. współczynnik zmniejszenia chropowatości powierzchni dla trójwymiarowej struktury geometrycznej powierzchni. Dla przedstawionych wyników badań uzyskano największą wartość współczynnika KSa = 73,4. Rys. 17. Wykres 3D chropowatości powierzchni uzyskany po frezowaniu Rys. 18. Wykres 3D chropowatości powierzchni uzyskany po nagniataniu tocznym ortogonalnym. Parametry nagniatania: siła nagniatania F n = 100 N, posuw poprzeczny f wn = 0.04 mm 4. PODSUMOWANIE Badanie strategii nagniatania ortogonalnej, krzyżowej (±45 i 90 ) i równoległej (w stosunku do kierunku frezowania poprzedzającego nagniatanie) wykazało, że istotnie lepsze parametry SGP pozwala uzyskiwać nagniatanie ortogonalne. Integracja kształtującego frezowania oraz wykończeniowego nagniatania powierzchni płaskich na frezarkach CNC jest celowa ze względu na znaczną poprawę SGP i obniżenie kosztów produkcji. Można uzyskać wielkości Ra 0,10 m oraz duże wartości KRa. Duże prędkości posuwu we współczesnych centrach frezarskich czynią nagniatanie zabiegiem wydajnym. Ponadto jako powierzchniowa obróbka plastyczna niesie ze sobą jej znane i korzystne skutki, co jest szczególnie istotne przy obróbce skomplikowanych i drogich części jak matryce, formy, tłoczniki itp. Uzyskane wartości współczynnika zmniejszenia chropowatości KRa > 19 przy jednym przejściu narzędzia (nagniataka) wskazują, że nagniatanie powierzchni płaskich spełnia warunki właściwe dla obróbki wykończeniowej ponadto jest to obróbka efektywna. Przyjęty sposób frezowania (frezem kulistym) i strategia nagniatania (ortogonalna) mogą być stosowane zarówno do obróbki wykończeniowej powierzchni płaskich (2D), jak i powierzchni przestrzennych (3D) o niedużym stopniu zakrzywienia, w obu przypadkach warunki obróbki są bardzo podobne

12 LITERATURA [1] Przybylski W.: Technologia obróbki nagniataniem. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, [2] Polowski W.: Nagniatanie. Rozdział w Poradniku inżyniera, konstruktora i mechanika Obróbka skrawaniem w praktyce pod redakcją J. Stósa. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa, [3] Czechowski K., Polowski W., Kalisz J., Janczewski Ł., Toboła D., Wszołek J: Zestaw narzędzi do obróbki nagniataniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Innovative Manufacturing Technology 2, [Monografia: Kraków, IZTW, 2012]. [4] Czechowski K., Polowski W., Kalisz J., Janczewski Ł., Toboła D., Wszołek J.: Zestaw narzędzi do nagniatania tocznego i ślizgowego powierzchni złożonych na obrabiarkach CNC. Mechanik, 2012, 12, [5] Kalisz J., Czerwiński A., Janczewski Ł., Czechowski K., Polowski W., Toboła D.: Wybrane aspekty modyfikacji struktury geometrycznej powierzchni po frezowaniu za pomocą nagniatania tocznego i ślizgowego. Obróbka skrawaniem interakcja procesobrabiarka; Szkoła Obróbki Skrawaniem nr 7, Mierzęcin, 2013, [Monografia: Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2013] [dysk CD: Mechanik, 2013, 8-9]. [6] Kalisz J., Janczewski Ł., Czechowski K., Polowski W.: Wybrane aspekty nagniatania tocznego powierzchni frezowanych. Innovative Manufacturing Technology 2013, [Monografia: Kraków, IZTW, 2013]. [7] Sosnowski M., Grochała D.: Problemy technologii nagniatania powierzchni przestrzennych złożonych na centrach obróbkowych. Mechanik, 2011, 1, [8] Grochała D.: Nagniatanie narzędziami hydrostatycznymi złożonych powierzchni przestrzennych na frezarkach CNC, Praca Doktorska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Szczecin BURNISHING OF MILLED FLAT SURFACES SUMMARY The results of investigations of aluminium alloy aiming for the determination of ball burnishing parameters recommended in the aspect of smoothing the milled flat surfaces are presented. Geometric structure parameters of the surface burnished after milling were analyzed. The obtained results indicate the possibility of gaining the best surface smoothing when burnishing is applied in orthogonal direction towards the direction of milling feed

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH Janusz KALISZ 1, Aneta ŁĘTOCHA, Kazimierz CZECHOWSKI 1, Andrzej CZERWIŃSKI 1, Łukasz JANCZEWSKI 1 1. WPROWADZENIE Istnieje wiele metod

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ TECHNOLOGII NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH DEVELOPMENT OF ROLLER BURNISHING TECHNOLOGY OF MILLED SURFACES

ROZWÓJ TECHNOLOGII NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH DEVELOPMENT OF ROLLER BURNISHING TECHNOLOGY OF MILLED SURFACES ROZWÓJ TECHNOLOGII NAGNIATANIA TOCZNEGO POWIERZCHNI FREZOWANYCH Janusz KALISZ 1, Łukasz JANCZEWSKI 1, Kazimierz CZECHOWSKI 1, Andrzej CZERWIŃSKI 1, Waldemar POLOWSKI 1, Aneta ŁĘTOCHA 1 Zamieszczono wyniki

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FREZOWANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWEJ PO NAGNIATANIU STOPU ALUMINIUM. Streszczenie

WPŁYW FREZOWANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI KRZYWOLINIOWEJ PO NAGNIATANIU STOPU ALUMINIUM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.488 Mgr inż. Janusz KALISZ (Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania), mgr inż. Aneta ŁĘTOCHA (Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania), prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1.

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : Studium: niestacjonarne, II st. : : MCH Rok akad.: 207/8 Liczba godzin - 0 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a torium(hala 20 ZOS) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 605,

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) : BMiZ Studium: stacjonarne I stopnia : : MiBM Rok akad.:201/17 godzin - 15 L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki pok. 18 WBMiZ, tel. 52 08 e-mail: marek.rybicki@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie DOI: 1.17814/mechanik.215.8-9.451 Mgr inż. Roman CHUDY, prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK (Politechnika Opolska): BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ Streszczenie Opisano nowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ

ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ ĆWICZENIE NR 4 4. OBRÓBKA ROWKA PROSTOKĄTNEGO NA FREZARCE POZIOMEJ 4.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki rowka prostokątnego, wykonywanego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU TOCZNYM

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU TOCZNYM 67/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM 6-2011 T R I B O L O G I A 61 Michał DOBRZYŃSKI *, Włodzimierz PRZYBYLSKI *, Piotr WASZCZUR * OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM EVALUATION

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie

7. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SKRAWANIA. 7.1 Cel ćwiczenia. 7.2 Wprowadzenie 7. OPTYMALIZACJA PAAMETÓW SKAWANIA 7.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z wyznaczaniem optymalnych parametrów skrawania metodą programowania liniowego na przykładzie toczenia. 7.2

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI 6-2011 T R I B O L O G I A 143 Maciej MATUSZEWSKI * NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI LOAD CAPACITY AND KIND OF MACHINING Słowa kluczowe: nośność powierzchni, zużywanie Key words: load capacity

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO.

DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI ZŁOŻONEJ PO PROCESACH SYMULTANICZNEGO 5-OSIOWEGO FREZOWANIA PUNKTOWEGO ORAZ OBWODOWEGO. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.481 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; mgr inż. Karol ŻURAWSKI; mgr inż. Piotr ŻUREK, mgr inż. Jacek MISIURA (Politechnika Rzeszowska): DOKŁADNOŚĆ KSZTAŁTOWA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI

BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie BADANIA WPŁYWU TECHNOLOGICZNYCH PARAMETRÓW FREZOWANIA I NAGNIATANIA NA TOPOGRAFIĘ POWIERZCHNI Daniel GROCHAŁA 1, Krzysztof CHMIELEWSKI 1, Wiesław

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA : Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(26), 2017

Management Systems in Production Engineering No 2(26), 2017 MODELOWANIE STANU STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI PO ZINTEGROWANIU KSZTAŁTUJĄCEGO FREZOWANIA Z WYKOŃCZENIOWYM NAGNIATANIEM Stefan BERCZYŃSKI, Daniel GROCHAŁA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 5 Temat zajęć: Dobór narzędzi obróbkowych i parametrów skrawania Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Ireneusz Zagórski, Paweł Pieśko 1) BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Streszczenie: W artykule przedstawiono: zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.441 Mgr inż. Marta WIJAS, dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI (Politechnika Świętokrzyska): FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO Streszczenie Praca przedstawia wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.485 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą: Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

BADANIA IZOTROPII POWIERZCHNI FREZOWANEJ I NAGNIATANEJ NA TWARDO ZE STALI X160CRMOV121. Streszczenie

BADANIA IZOTROPII POWIERZCHNI FREZOWANEJ I NAGNIATANEJ NA TWARDO ZE STALI X160CRMOV121. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.477 Mgr inż. Emilia BACHTIAK-RADKA, dr inż. Daniel GROCHAŁA, dr inż. Krzysztof CHMIELEWSKI, prof. dr inż. Wiesław OLSZAK (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny):

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m

Metody frezowania. Wysokowydajne frezy do gwintów. Programowanie obrabiarek CNC. Posuw na konturze narzędzia F k. Posuw w osi narzędzia F m Programowanie obrabiarek CNC Metody frezowania Frezowanie współbieżne Frezowanie przeciwbieżne Właściwości: Właściwości Obrót narzędzia w kierunku zgodnym Obrót narzędzia w kierunku zgodnym Ruch narzędzia

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ 6-2012 T R I B O L O G I A 113 Maciej MATUSZEWSKI *, Janusz MUSIAŁ *, Michał STYP-REKOWSKI * PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

Bardziej szczegółowo

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10 PL 216101 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216101 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386573 (51) Int.Cl. B24B 39/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU

WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU 1-2010 T R I B O L O G I A 51 Stanisław LABER * WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU THE INFLUENCE OF THE CONDITION OF THE SURFACE

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

30 MECHANIK NR 3/2015

30 MECHANIK NR 3/2015 30 MECHANIK NR 3/2015 frezowanie czołowe, parametry skrawania, minimalna grubość warstwy skrawanej, przemieszczenia względne w układzie narzędzie przedmiot obrabiany face milling, machining parameters,

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA NARZĘDZIAMI DIAMENTOWYMI DO NAGNIATANIA ŚLIZGOWEGO

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA NARZĘDZIAMI DIAMENTOWYMI DO NAGNIATANIA ŚLIZGOWEGO Waldemar Polowski, Piotr Bednarski, Daniel Toboła 1) OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA NARZĘDZIAMI DIAMENTOWYMI DO NAGNIATANIA ŚLIZGOWEGO Streszczenie: Przedstawione zostały możliwości obróbki wykończeniowej nagniatania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym r Nałęczów Seminarium zadań badawczych Seminarium ZB1, ZB2, ZB5 Projektu Kluczowego Nowoczesne Zakładu technologie Automatyzacji, materiałowe Obrabiarek stosowane i Obróbki w Skrawaniem przemyśle lotniczym 03.10.2013

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH

WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Nagniatanie może być wykorzystywane w procesie technologicznym wytwarzania i regeneracji wielu elementów

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Mieczysław KORZYŃSKI Waldemar KOSZELA Politechnika Rzeszowska KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW ŚLIZGOWYCH W SKOJARZENIU MATERIAŁOWYM SiC 42CrMo4

WPŁYW NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW ŚLIZGOWYCH W SKOJARZENIU MATERIAŁOWYM SiC 42CrMo4 4-2015 T R I B O L O G I A 21 Beata BULIKOWSKA *, Lidia GAŁDA * WPŁYW NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW ŚLIZGOWYCH W SKOJARZENIU MATERIAŁOWYM SiC 42CrMo4 THE EFFECT OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH

PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU MIKROGEOMETRII POWIERZCHNI ODLEWÓW PRECYZYJNYCH 72/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum O dlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PRÓBA ZASTOSOWANIA PARAMETRÓW KRZYWEJ UDZIAŁU MATERIAŁOWEGO DO OPISU

Bardziej szczegółowo

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji

Frezy kuliste Sphero-XR / Sphero-XF obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji passion passion for precision for precision Frezy kuliste Sphero-R / Sphero-F obróbka kształtów 3D opanowana do perfekcji Obróbka kształtów 3D frezami Sphero- Frezy kuliste serii Sphero- zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU

PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU PORÓWNANIE WPŁYWU GLIKOLU PROPYLENOWEGO PODAWANEGO METODĄ MQL Z EMULGOLEM NA WARSTWĘ WIERZCHNIĄ PODCZAS PROCESU SZLIFOWANIA TYTANU Radosław ROSIK 1 1. WPROWADZENIE W procesie szlifowania ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering Vol. 2, no. 1, pp. 73 79, 2016 Research article Submitted: 2016.11.18 Accepted: 2016.12.22 Published: 2016.12.26 ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES

Bardziej szczegółowo

Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym

Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym Wygładzanie powierzchni tłoczników blach za pomocą innowacyjnej wielonarzędziowej głowicy z niezależnym napędem pneumatycznym Jan Baran, Jarosław Plichta Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W

T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W : Studium: stacjonarne II stopnia : : MiBM Rok akad.: 017/18 Liczba godzin - 15 T E N D E N C J E W K S Z T A Ł T O W A N I U U B Y T K O W Y M W Y R O B Ó W L aborato r ium ( h a l a 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH : Studium: stacjonarne II stopnia : : ZiIP Rok akad.: 205/6 Liczba godzin - 5 T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH L a b o r a t o r i u m ( h a la 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Damian

Bardziej szczegółowo

PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH

PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH Wojciech Labuda Akademia Morska w Gdyni PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH W artykule przedstawiono metodę obróbki wykańczającej czopów wałów pomp okrętowych.

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

plany badawcze metody statystyczne inżynieria powierzchni

plany badawcze metody statystyczne inżynieria powierzchni Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a dr hab. inż. Aleksander MAZURKOW, prof. PRz W procesie wydawniczym pominięto etap opracowania językowego. Monografię wydrukowano z matryc dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe

Frezy nasadzane 3.2. Informacje podstawowe 3. Frezy nasadzane Informacje podstawowe 3 Frezy nasadzane Frezy nasadzane z nakładami ze stali szybkotnącej (HSS) przeznaczone do profesjonalnej obróbki drewna litego miękkiego oraz frezy nasadzane z

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

P R O C E S Y I T E C H N I K I P R O D U K C Y J N E O B R Ó B K A S K R A W A N I E M

P R O C E S Y I T E C H N I K I P R O D U K C Y J N E O B R Ó B K A S K R A W A N I E M Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Zakład Obróbki Skrawaniem Wydział: BMiZ Studium: stacjonarne, I st. Semestr: III Kierunek: ZiIP Rok akad.:2017/18 Liczba godzin - 15 L A B O R A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Chropowatości powierzchni

Chropowatości powierzchni Chropowatość powierzchni Chropowatość lub chropowatość powierzchni cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoznawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, niewynikające z jej

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ Mechanika pękania 1. Dla nieograniczonej płyty stalowej ze szczeliną centralną o długości l = 2 [cm] i obciążonej naprężeniem S = 120 [MPa], wykonać wykres naprężeń y w

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS

WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS LESZEK SKOCZYLAS * OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA ZWOJÓW ŚLIMAKA STOŻKOWYMI NARZĘDZIAMI TRZPIENIOWYMI WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych magisterskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Mgr/2013 Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas obróbki stopów niklu 002/I8/ Mgr /2013

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy Konstrukcji Maszyn Podstawy Konstrukcji Maszyn Część Wykład nr. 1 1. Podstawowe prawo zazębienia I1 przełożenie kinematyczne 1 i 1 = = ω ω r r w w1 1 . Rozkład prędkości w zazębieniu 3 4 3. Zarys cykloidalny i ewolwentowy

Bardziej szczegółowo

O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH

O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH XII Konferencja Naukowa Technologia obróbki przez nagniatanie O PROBLEMACH WIELOOSIOWEGO NAGNIATANIA NA CENTRACH OBRÓBKOWYCH Daniel GROCHAŁA 1, Wojciech KWACZYŃSKI 1 1 dr inż. - Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TECHNIKI I TECHNOLOGII

PODSTAWY TECHNIKI I TECHNOLOGII POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: PODSTAWY TECHNIKI I TECHNOLOGII Kod przedmiotu: ISO1123, INO1123 Numer ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH Część : Procedura pomiaru parametrów konstrukcyjnych noŝy styczno-obrotowych oraz karta

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI NAGNIATANIEM W TECHNOLOGII SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH

ZASTOSOWANIE OBRÓBKI NAGNIATANIEM W TECHNOLOGII SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH Włodzimierz Przybylski 1) ZASTOSOWANIE OBRÓBKI NAGNIATANIEM W TECHNOLOGII SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH Streszczenie: Opisano zintegrowaną technologię tulei cylindrów hydraulicznych polegającej na obróbce

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo