- lenia Góra 09 grudnia 2 Szczegółowe wytyczne realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- lenia Góra 09 grudnia 2 Szczegółowe wytyczne realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo"

Transkrypt

1 - lenia Góra 9 grudnia 2 Szczegółowe wytyczne realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo Podstawa prawna - Regulaminu studiów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej - Ustawa z dn. 5 lipca 1996r.o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 21r.Nr.57,poz.62 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dn.27 lipca 25r. Prawo o szkolnictwie wyższym (.Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 27 r. w prawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz z późn. zm. ) Postanowienia ogólne 1 Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest komisyjna ocena stopnia przygotowania zawodowego studentów do samodzielnego i bezpiecznego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki (pielęgniarza). Przedmiotem oceny części praktycznej egzaminu dyplomowego jest poziom umiejętności intelektualnych, praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji funkcji zawodowych pielęgniarki Egzamin przeprowadza i ocenia Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dziekana Wydziału, zwana dalej Komisją w składzie: przewodniczący i 2 egzaminatorów na każdym oddziale osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe i będące pracownikami Uczelni. W pracach Komisji mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora: przedstawiciele Samorządu Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz opiekun roku. 2. W skład Komisji może wchodzić przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej pielęgniarka oddziałowa, przełożona, naczelna w charakterze obserwatora. 3. Część praktyczna egzaminu dyplomowego odbywa się w wytypowanym przez Dziekana Wydziału Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 4. Część praktyczna egzaminu dyplomowego dla licencjatów pielęgniarstwa jest przeprowadzana równolegle w trzech podstawowych oddziałach szpitalnych tj.: oddział internistyczny, oddział chirurgiczny oddział pediatryczny 5. Wybór oddziału przez studenta jest losowy. 6. Część praktyczna egzaminu dyplomowego dla studentów studiów pomostowych odbywa się w siedzibie Uczelni. 7. Terminy egzaminu i ilość zdających w danym terminie ustala Dziekan Wydziału po zapoznaniu się z możliwościami organizacyjnymi placówki, w której będzie odbywał się egzamin. 8. Termin części praktycznej egzaminu dyplomowego, kryteria oceniania oraz skład Komisji podany jest do wiadomości studenta po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Przyrodniczo - Technicznego na miesiąc przed końcem ostatniego semestru studiów Część praktyczna egzaminu dyplomowego na oddziale może zdawać równocześnie nie więcej niż: 8 studentów w oddziale internistycznym, 8 studentów w oddziale chirurgicznym, 4 studentów w oddziale pediatrycznym. 2. Studenci losują oddział, w którym będą zdawać część praktyczną egzaminu dyplomowego na dzień przed egzaminem, w obecności Dziekana Wydziału lub Prodziekana oraz przewodniczącego Komisji na terenie Uczelni. 3. Studenci studiów pomostowych losują przypadki egzaminacyjne w dniu egzaminu praktycznego. 4. Z losowania oddziałów/zadań sporządza się protokół (zał. nr 1, 1a) zawierający informacje: nazwisko i imię studenta,

2 wylosowany oddział (w przypadku studentów studiów stacjonarnych I stopnia), numer zadania egzaminacyjnego (w przypadku studentów studiów pomostowych), data egzaminu, Przebieg części praktycznej egzaminu dyplomowego 1. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu 3 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu z aktualną książeczką zdrowia (nie dotyczy studentów studiów pomostowych) i dowodem potwierdzającym tożsamość Studenta obowiązuje w czasie egzaminu ubiór zgodny z regulaminem praktycznej nauki zawodu i identyfikator nie dotyczy studentów studiów pomostowych. 3. Zadanie egzaminacyjne (zał. nr2) stanowiące podstawę przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dyplomowego zdający losują na oddziale, w którym będą zdawać egzamin, w dniu egzaminu przed rozpoczęciem dyżuru egzaminacyjnego o godz Studenci studiów pomostowych losują zadanie egzaminacyjne bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego w siedzibie Uczelni. (zał. nr 2a) 4. Zadanie egzaminacyjne zawiera: nazwisko i imię podopiecznego, wiek, rozpoznanie lekarskie, numer sali, temat zadania egzaminacyjnego. Dla studentów studiów pomostowych zadanie egzaminacyjne zawiera: numer zadania, diagnozę lekarską, opis przypadku, polecenie do wykonania. 5. Zadanie egzaminacyjne ma charakter zadania praktycznego typu próba pracy i polega na: samodzielnym sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w czasie 7-godzinnego dyżuru, złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z procesu pielęgnowania (zał. nr 3) na arkuszach dostarczonych przez Komisję, opatrzonych pieczątką Uczelni. W przypadku studentów studiów pomostowych rozwiązanie zadania polega na opracowaniu procesu pielęgnowania na podstawie wylosowanego zadania egzaminacyjnego i trwa 3 godziny lekcyjne. (Załącznik nr 3a) 6. Z losowania zadań sporządza się protokół (nie dotyczy studentów studiów pomostowych) (zał. nr 4) zawierający: Nazwisko i imię studenta Numer zadania egzaminacyjnego 7. W przypadku studentów studiów stacjonarnych I stopnia ocenie podlegają: a. indywidualna praca studenta z pacjentem i/lub jego bliskimi w oparciu o przyjęte kryteria (zał. nr 5) b. rozpoznanie pielęgniarskie, c. ustalenie planu pielęgnacji, d. realizacja zaplanowanych czynności pielęgnacyjnych i leczniczych, e. kontrola i ocena efektów działania, f. współpraca z zespołem terapeutycznym i pacjentem, g. samoocena podejmowanych działań, 8. W przypadku studentów studiów pomostowych ocenie podlegają: a. indywidualna praca studenta z pacjentem i/lub jego bliskimi w oparciu o przyjęte kryteria (zał. nr 4 a) b. rozpoznanie pielęgniarskie, c. ustalenie celu pielęgnacji, d. ustalenie planu pielęgnacji, e. kontrola i ocena efektów działania, f. ustalenie zaleceń, g. sporządzenie krótkiej notatki o pacjencie, 9. W postępowaniu pielęgnacyjnym należy uwzględnić: (nie dotyczy studentów studiów pomostowych) a. ocenę stanu klinicznego pacjenta na podstawie analizy objawów i dokumentacji, b. zaplanowanie postępowania pielęgnacyjnego, zgodnie z zasadami procesu pielęgnowania pacjenta, c. wykonanie wybranych zabiegów pielęgnacyjno leczniczych. d. Każdy student powinien objąć profesjonalną opieką jednego pacjenta i/lub jego bliskich z zgodnie z rozpoznaną sytuacją zdrowotną. 1. Studenta obowiązuje w czasie egzaminu przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów BHP, profilaktyki HIV i WZW. (nie dotyczy studentów studiów pomostowych)

3 Przebieg dyżuru dyplomowego (nie dotyczy studentów studiów pomostowych) 5 1. Część praktyczna egzaminu dyplomowego trwa 7 godzin dydaktycznych. 2. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 7 po uprzednim wylosowaniu zadania egzaminacyjnego i trwa do godziny W czasie egzaminu student ma prawo do 3 minutowej przerwy na śniadanie. 4. Przerwa na posiłek odbywa się w obecności Komisji. 5. Student nie może podczas egzaminu opuszczać samowolnie oddziału. 6. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem, zdającemu towarzyszy członek Komisji. 7. Student zadanie egzaminacyjne wykonuje samodzielnie. Niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób lub materiałów poglądowych (podręczniki, poradniki, encyklopedie itp.) 8. Student może korzystać z dokumentacji pacjenta i oddziału w zakresie niezbędnym do rozwiązania zadania egzaminacyjnego. 9. Członkowie Komisji towarzyszą studentowi przy wszystkich wykonywanych przez niego czynnościach. 1. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję wg kryteriów, stanowiących załącznik do dokumentacji praktycznego egzaminu dyplomowego (Załącznik nr 5 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz załącznik nr 4a dla studentów studiów pomostowych) 11. Członkowie Komisji gromadzą informacje o zdających w indywidualnych arkuszach przebiegu egzaminu, które stanowią załącznik do dokumentacji egzaminu z przygotowania zawodowego (zał. nr 5a dla studentów studiów pomostowych oraz załącznik nr 6 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia). 12. Z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego sporządza się protokół ( dla studentów studiów pomostowych załącznik nr 6a oraz dla studentów studiów stacjonarnych zał. nr 7) 13. Do protokołu dołącza się pisemne sprawozdanie studenta oraz treść zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez studenta Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest oceną cząstkową. 2. Popełnienie przez zdającego błędu krytycznego tj. zagrożenie zdrowiu lub życiu pacjenta powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywania zadania egzaminacyjnego i jest równoznaczne z niezdaniem części praktycznej egzaminu dyplomowego. 3. Maksymalna liczba punktów zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik do regulaminu z części praktycznej egzaminu dyplomowego wynosi 5 pkt. 4. Uzyskana przez studenta suma punktów stanowi podstawę do uzyskania oceny z części praktycznej egzaminu dyplomowego według następujących zasad: Punktacja Ocena 45 5 pkt 5, bardzo dobry pkt 4, dobry pkt. 3, dostateczny do 26 pkt 2, niedostateczny 5. Wszystkie niejasności, wątpliwości i zapytania student może kierować wyłącznie do Członków Komisji. 6. Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest podawana do wiadomości studenta przez przewodniczącego Komisji bezpośrednio po zakończeniu dyżuru dyplomowego. W przypadku studentów studiów pomostowych w terminie do pięciu dni od zakończenia egzaminu.

4 7. Student zaliczył część praktyczną egzaminu dyplomowego, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał ocenę przynajmniej dostateczną. 8. Zdanie części praktycznej egzaminu dyplomowego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu dyplomowego. 9. W przypadku niestawienia się studenta na część praktyczną egzaminu dyplomowego z przyczyn losowych lub negatywnej oceny z tego egzaminu Dziekan Wydziału wyznacza ponowny termin egzaminu, jako ostateczny. Powtórny egzamin może się odbyć nie wcześniej niż po upływie trzech tygodni i nie później niż po upływie sześciu tygodni od pierwszego terminu składania części praktycznej egzaminu dyplomowego. 1. Dokumentację przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego stanowią: Dla kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia a. Protokół losowania oddziałów (zał. nr 1) b. Zadanie egzaminacyjne (zał. nr 2) c. Proces pielęgnowania,(zał. nr 3) d. Protokół losowania zadań egzaminacyjnych (zał. nr 4) e. Szczegółowe kryteria oceniania, (zał. nr 5) f. Indywidualny arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo (zał. nr 6) g. Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo (zał. nr 7) Dla kierunku pielęgniarstwo pomostowe a. Protokół losowania zadań (zał. nr 1a) b. Zadanie egzaminacyjne (zał. nr 2a) c. Proces pielęgnowania,(zał. nr 3a) d. Szczegółowe kryteria oceniania,(zał. nr 4a) e. Indywidualny arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo pomostowe (zał. nr 5a) f. Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo pomostowe (zał. nr 6a) 2. Dokumentację egzaminu przechowuje się wg. zasad określonych odrębnymi przepisami Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszych szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo nie przysługuje odwołanie. 2. Kwestie sporne między studentem a egzaminatorem wynikające ze stosowania przepisów regulaminu rozstrzyga przewodniczący Komisji. 3. Kwestie sporne między Studentem, a Komisją wynikające ze stosowania przepisów szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego rozstrzyga Dziekan Wydziału.

5 Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ LOSOWANIA ODDZIAŁÓW W dniu... 2 r. przeprowadzono losowanie oddziałów przewidzianych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo. Do losowania przystąpiło... studentów. W wyniku losowania n/w studenci wylosowali następujące oddziały: Lp. Imię i Nazwisko studenta Wylosowany oddział/zadanie Data egzaminu Uwagi

6 Członkowie Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:

7 Załącznik nr 1a Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja PROTOKÓŁ LOSOWANIA ZADAŃ W dniu r. przeprowadzono losowanie zadań przewidzianych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo pomostowe. Do losowania przystąpiło... studentów W wyniku losowania n/w studenci wylosowali następujące zadania: Lp. Imię i Nazwisko studenta Numer zadania Data egzaminu Uwagi

8 Członkowie Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej:

9 Załącznik nr 2 ZADANIE EGZAMINACYJNE Imię i nazwisko studenta...data egzaminu... ZADANIE NR... Dane o pacjencie: inicjały... wiek...nr sali... Rozpoznanie lekarskie:......inne uwagi dotyczące pacjenta: Polecenie dla zdającego Dokonaj oceny stanu pacjenta. Na podstawie własnej obserwacji i dostępnej dokumentacji pacjenta postaw diagnozę pielęgniarską, ustal cel i plan pielęgnacji. Załącznik nr 2 ZADANIE EGZAMINACYJNE Imię i nazwisko studenta...data egzaminu... ZADANIE NR... Dane o pacjencie: inicjały... wiek...nr sali... Rozpoznanie lekarskie:......inne uwagi dotyczące pacjenta: Polecenie dla zdającego Dokonaj oceny stanu pacjenta. Na podstawie własnej obserwacji i dostępnej dokumentacji pacjenta postaw diagnozę pielęgniarską, ustal cel i plan pielęgnacji.

10 Załącznik nr3 PROCES PIELĘGNOWANIA Imię i nazwisko studentki(a) Data egzaminu. Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital)..oddział... Inicjały pacjenta. wiek nr sali Rozpoznanie lekarskie.... ROZPOZNANIE PIELĘGNIARSKIE CEL PIELĘGNACJI PLAN PIELĘGNACJI KONTROLA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ ZALECENIA

11

12 NOTATKA Z DYŻURU. Podpis studentki(a) Uwagi Komisji/Ocena:. Podpisy Członków. Przewodniczący..

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 3a PROCES PIELĘGNOWANIA Imię i nazwisko studentki(a) Data egzaminu. Oddział...Inicjały pacjenta. wiek... Rozpoznanie lekarskie.... ROZPOZNANIE PIELĘGNIARSKIE CEL PIELĘGNACJI PLAN PIELĘGNACJI KONTROLA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ ZALECENIA

14 NOTATKA O PACJENCIE.. Podpis studentki(a)

15 Uwagi Komisji/Ocena:. Ocena Podpisy Członków. Przewodniczący..

16 Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ LOSOWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH W dniu., w oddziale..przeprowadzono losowanie zadań egzaminacyjnych z części praktycznej egzaminu dyplomowego. Do losowania przystąpiło studentów. W wyniku losowania n/w studenci wylosowali następujące numery zadań: Lp. Imię i Nazwisko studenta Numer zadania egzaminacyjnego Uwagi Podpisy Komisji Podpis Przewodniczącego

17 Załącznik 4a Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Egzamin dyplomowy część praktyczna dla studentów pielęgniarstwa pomostowego. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W momencie popełnienia błędu krytycznego student kończy egzamin z ocenę negatywną Wykaz błędów krytycznych: błędnie rozpoznanie stanu zdrowia i potrzeb pacjenta proponowanie wykonywania czynności stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta Czas przeznaczony na egzamin 3 godzin dydaktycznych L.p. Kryteria oceny Skala punktowa 1 ROZPOZNANIE PIELĘGNIARSKIE Max 1 1. Postawił pełne rozpoznanie pielęgniarskie Postawił rozpoznanie pielęgniarskie niepełne Błędnie rozpoznał sytuację zdrowotną pacjenta. 2 CEL PIELĘGNACJI 1. Określił cel ( cele ) pielęgnacji adekwatnie do rozpoznania pielęgniarskiego. 2. Nie wyjaśnił w pełni celu działań pielęgnacyjnych. 3. Określenie celu pielęgnacji nieadekwatne do rozpoznania pielęgniarskiego. 3 PLAN PIELĘGNACJI 1. Prawidłowo zaplanował czynności pielęgnacyjne adekwatnie do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. 2. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne przedstawia w sposób niepełny. 3. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne nieadekwatne do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. 4 KONTROLA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ 1. Prawidłowo przedstawia porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ( celami ). 2. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem (celami )niepełne. 3. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ((celami ) nieprawidłowe. 5 ZALECENIA 1. Zalecenia prawidłowe związane z aktualnym stanem pacjenta adekwatne do wyników kontroli i efektów działań. 2. Zalecenia niepełne. 3. Zalecenia nieprawidłowe lub ich brak Max Max Max Max Uzyskana liczba punktów

18 6 KRÓTKA NOTATKA Z DYŻURU 1. Przedstawia istotne informacje dotyczące pacjenta. 2. Przedstawia, powtarza informacje zawarte w procesie pielęgnowania 3. Informacji nie przedstawia Max Suma punktów stanowi podstawę do uzyskania oceny z egzaminu praktycznego według następujących zasad: 48 5 pkt. ocena: 5. bardzo dobry pkt. ocena: 4.5 plus dobry pkt. ocena: 4. dobry pkt. ocena: 3.5 plus dostateczny pkt. ocena: 3. dostateczny Do 25 pkt. ocena: 2. - niedostateczny 2 3

19 Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W momencie popełnienia błędu krytycznego student kończy egzamin z ocenę negatywną Wykaz błędów krytycznych: błędnie rozpoznanie stanu zdrowia i potrzeb pacjenta nieprzestrzeganie podstawowych zasad przygotowywania i podawania leków drogą dojelitową i pozajelitową stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (np. błędne obliczenie dawki, pomylenie leku, pomylenie pacjentów) pomylenie pacjentów i czynności pielęgnacyjno-leczniczych negatywna postawa wobec zespołu terapeutycznego mimo pozytywnej postawy w stosunku do pacjenta negatywna postawa wobec pacjentów. wykonywanie czynności stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta (np. pionizacja w stanie ostrym po udarze mózgowym, oklepywanie pacjenta przy krwotoku płucnym) Czas przeznaczony na egzamin 7 godzin dydaktycznych L.p. Kryteria oceny Skala punktowa 1 ROZPOZNANIE PIELĘGNIARSKIE Max 5 4. Postawił pełne rozpoznanie pielęgniarskie Postawił rozpoznanie pielęgniarskie niepełne Błędnie rozpoznał sytuację zdrowotną pacjenta. 2 PLAN PIELĘGNACJI Max 1 4. Prawidłowo zaplanował czynności pielęgnacyjne adekwatnie do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu 8-1 pielęgnacji. 5. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne przedstawia w 7-5 sposób niepełny. 6. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne nieadekwatne do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. Uzyskana liczba punktów 3 REALIZACJA ZAPLANOWANYCH CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I LECZNICZYCH 1. Samodzielnie zorganizował i wykonał czynności zgodnie z przyjętą procedurą 2. Czynności pielęgnacyjno-lecznicze wymagały ukierunkowań organizacyjnych i wykonawczych 3. W realizacji planu pielęgnacji nie przestrzegał Max

20 podstawowych zasad i procedur 4 KONTROLA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ 4. Prawidłowo przedstawia porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ( celami ). 5. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem (celami )niepełne. 6. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ((celami ) nieprawidłowe. 5 WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM I PACJENTEM 4. Prawidłowo współpracował z pacjentem i zespołem terapeutycznym w każdym etapie procesu pielęgnowania. 5. Wykazywał trudności we współpracy. 6. Nieprawidłowo współpracował z pacjentem i zespołem terapeutycznym 6 SAMOOCENA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 4. Potrafi prawidłowo i w sposób krytyczny ocenić swoje działania. 5. Wykazywał problemy z prawidłowym przeprowadzeniem samooceny. 6. Nieprawidłowo i bezkrytycznie ocenia swoje działania Max Max Max SKALA OCEN STOSOWANA NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Punktacja Ocena 45 5 pkt 5, bardzo dobry pkt 4, dobry pkt. 3, dostateczny do 26 pkt 2, niedostateczny

21 Załącznik nr 5a Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja INDYWIDUALNY ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Imię i nazwisko studentki(a)..data egzaminu Numer zadania egzaminacyjnego.. W momencie popełnienia błędu krytycznego student kończy egzamin z ocenę negatywną W momencie popełnienia błędu krytycznego student kończy egzamin z ocenę negatywną Wykaz błędów krytycznych: błędnie rozpoznanie stanu zdrowia i potrzeb pacjenta proponowanie wykonywania czynności stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta Czas przeznaczony na egzamin 3 godzin dydaktycznych L.p. Kryteria oceny Skala punktowa 1 ROZPOZNANIE PIELĘGNIARSKIE Max 1 7. Postawił pełne rozpoznanie pielęgniarskie Postawił rozpoznanie pielęgniarskie niepełne Błędnie rozpoznał sytuację zdrowotną pacjenta. 2 CEL PIELĘGNACJI 4. Określił cel ( cele ) pielęgnacji adekwatnie do rozpoznania pielęgniarskiego. 5. Nie wyjaśnił w pełni celu działań pielęgnacyjnych. 6. Określenie celu pielęgnacji nieadekwatne do rozpoznania pielęgniarskiego. 3 PLAN PIELĘGNACJI 7. Prawidłowo zaplanował czynności pielęgnacyjne adekwatnie do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. 8. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne przedstawia w sposób niepełny. 9. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne nieadekwatne do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. 4 KONTROLA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ 7. Prawidłowo przedstawia porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ( celami ). Max Max Max Uzyskana liczba punktów

22 8. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem (celami )niepełne. 9. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ((celami ) nieprawidłowe. 5 Zalecenia 7. Zalecenia prawidłowe związane z aktualnym stanem pacjenta adekwatne do wyników kontroli i efektów działań. 8. Zalecenia niepełne. 9. Zalecenia nieprawidłowe lub ich brak 6 KRÓTKA NOTATKA Z DYŻURU 7. Przedstawia istotne informacje dotyczące pacjenta. 8. Przedstawia, powtarza informacje zawarte w procesie pielęgnowania 9. Informacji nie przedstawia 7-5 Max Max Suma punktów stanowi podstawę do uzyskania oceny z egzaminu praktycznego według następujących zasad: 48 5 pkt. ocena: 5. bardzo dobry pkt. ocena: 4.5 plus dobry pkt. ocena: 4. dobry pkt. ocena: 3.5 plus dostateczny pkt. ocena: 3. dostateczny do 25 pkt. ocena: 2. - niedostateczny

23 Załącznik nr 6 INDYWIDUALNY ARKUSZ PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Imię i nazwisko studentki(a)..data egzaminu Zakład Opieki Zdrowotnej (szpital) Oddział. Numer zadania egzaminacyjnego.. W momencie popełnienia błędu krytycznego student kończy egzamin z ocenę negatywną Wykaz błędów krytycznych: błędnie rozpoznanie stanu zdrowia i potrzeb pacjenta nieprzestrzeganie podstawowych zasad przygotowywania i podawania leków drogą dojelitową i pozajelitową stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta (np. błędne obliczenie dawki, pomylenie leku, pomylenie pacjentów) pomylenie pacjentów i czynności pielęgnacyjno-leczniczych negatywna postawa wobec zespołu terapeutycznego mimo pozytywnej postawy w stosunku do pacjenta negatywna postawa wobec pacjentów. wykonywanie czynności stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta (np. pionizacja w stanie ostrym po udarze mózgowym, oklepywanie pacjenta przy krwotoku płucnym) Czas przeznaczony na egzamin 7 godzin dydaktycznych L.p. Kryteria oceny 1 ROZPOZNANIE PIELĘGNIARSKIE 1. Postawił pełne rozpoznanie pielęgniarskie. 2. Postawił rozpoznanie pielęgniarskie niepełne. 3. Błędnie rozpoznał sytuację zdrowotną pacjenta. 2 PLAN PIELĘGNACJI 1. Prawidłowo zaplanował czynności pielęgnacyjne adekwatnie do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. Skala punktowa Max Max Uzyskana liczba punktów

24 2. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne przedstawia w sposób niepełny. 3. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne nieadekwatne do rozpoznania pielęgniarskiego oraz celu pielęgnacji. 3 REALIZACJA ZAPLANOWANYCH CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I LECZNICZYCH 1. Samodzielnie zorganizował i wykonał czynności zgodnie z przyjętą procedurą 2. Czynności pielęgnacyjno-lecznicze wymagały ukierunkowań organizacyjnych i wykonawczych 3. W realizacji planu pielęgnacji nie przestrzegał podstawowych zasad i procedur 4 KONTROLA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁAŃ 1. Prawidłowo przedstawia porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ( celami ). 2. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem (celami )niepełne. 3. Porównanie osiągniętych wyników z założonym celem ((celami ) nieprawidłowe. 5 WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM I PACJENTEM 1. Prawidłowo współpracował z pacjentem i zespołem terapeutycznym w każdym etapie procesu pielęgnowania. 2. Wykazywał trudności we współpracy. 3. Nieprawidłowo współpracował z pacjentem i zespołem terapeutycznym 6 SAMOOCENA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Potrafi prawidłowo i w sposób krytyczny ocenić swoje działania. 2. Wykazywał problemy z prawidłowym przeprowadzeniem samooceny. 3. Nieprawidłowo i bezkrytycznie ocenia swoje działania 7-5 Max Max Max Max Suma punktów ogółem 5 SKALA OCEN STOSOWANA NA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Punktacja Ocena 45 5 pkt 5, bardzo dobry pkt 4, dobry pkt. 3, dostateczny do 26 pkt 2, niedostateczny

25 Załącznik nr 6a Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Jelenia Góra, dnia PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Komisja w składzie: Przewodniczący... Członkowie Stwierdza, że do egzaminu w dniu... przystąpiło... studentów. W wyniku egzaminu n/w studenci uzyskali następujące oceny i decyzje Komisji Egzaminacyjnej: Lp Imię i Nazwisko studenta Numer zadania egzaminacyjnego Uzyskana ilość punktów cyfrą Ocena z egzaminu słownie Decyzja komisji Wpisać zdał/nie zdał

26 Uwagi Podpis Komisji Podpis Przewodniczącego

27 Załącznik nr 7 Jelenia Góra, dnia PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Komisja w składzie: Przewodniczący... Członkowie Stwierdza, że do egzaminu w dniu... przystąpiło... studentów. W wyniku egzaminu n/w studenci uzyskali następujące oceny i decyzje Komisji Egzaminacyjnej: Lp. Imię i Nazwisko studenta Numer zadania egzaminacyjnego Uzyskana ilość punktów Ocena z egzaminu cyfrą słownie Decyzja komisji Wpisać zdał/nie zdał

28 Uwagi Podpis Komisji Podpis Przewodniczącego

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE. Zasady przeprowadzania Egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE. Zasady przeprowadzania Egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa Załącznik nr 6 do Regulaminu Dyplomowania Zasady przeprowadzania Egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa przeprowadza się na podstawie aktualnie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI 2011/2012

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN LICENCJACKI KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO ZIELONA GÓRA 2011 1 I. Organizacja i przebieg egzaminu

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO PIELĘGNIARSTWA ORAZ POŁOŻNICTWA w PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO PIELĘGNIARSTWA ORAZ POŁOŻNICTWA w PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2013 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 25 lutego 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO PIELĘGNIARSTWA ORAZ POŁOŻNICTWA w PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik nr 19 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

Regulamin egzaminu dyplomowo - licencjackiego ( część praktyczna) z Fizjoterapii

Regulamin egzaminu dyplomowo - licencjackiego ( część praktyczna) z Fizjoterapii Załącznik nr do Uchwały nr 39/204 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 03..204 roku załącznik nr P Jelenia Góra, dnia K A R K O N O S K A P A Ń S T W O W A S Z K O Ł A W Y Ż S Z A WYDZIAŁ PRZYRODNICZOTECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik do uchwały Senatu nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU KATEDRA NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, NIESTACJONARNE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO 1 Egzamin kończący studia zawodowe pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Uchwała Nr 4 Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2010 Roku W Sprawie Warunków Dopuszczenia i Przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego oraz Zasad Ustalania Ostatecznego Wyniku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 6. Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia - pomostowe

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 6. Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia - pomostowe PROCEDURA 6 Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia - pomostowe 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. studenckich,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik nr 19 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO. Kierunek PIELĘGNIARSTWO

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO. Kierunek PIELĘGNIARSTWO Załącznik 1 do Uchwały Senatu 18/09/2012 z dnia 19 września 2012r. WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO Kierunek PIELĘGNIARSTWO Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr inż. Jan Andreasik

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dr inż. Jan Andreasik Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa SIEDLCE 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Egzamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU 1 Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów

Bardziej szczegółowo

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. dr inż. Jan Andreasik

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. dr inż. Jan Andreasik Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z dnia 22.01. 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego praktycznego na kierunku pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO kierunek KOSMETOLOGIA studia I

DOKUMENTACJA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO kierunek KOSMETOLOGIA studia I DOKUMENTACJA CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU DYPLOMOWEGO kierunek KOSMETOLOGIA studia I Przygotowała: mgr Alicja Gołdzińska Zaakceptował do przedstawienia na posiedzeniu Rady Wydziału: Dziekan Wydziału Nauk

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ZAŁOŻENIA OGÓLNE REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA obwiązujący od roku akademickiego 2015/2016 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Podstawę do opracowania Regulaminu egzaminu dyplomowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 418/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA DLA PIELĘGNIAREK/RZY NIESTACJONARNE I STOPNIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA DLA PIELĘGNIAREK/RZY NIESTACJONARNE I STOPNIA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 34 z dnia 16.02.2016 r. AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA DLA PIELĘGNIAREK/RZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010 Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 6 marca 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Egzaminu dyplomowy powinien:

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. I. Egzaminu dyplomowy powinien: ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Egzaminu dyplomowy powinien: 1. Zapewnić obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami studenta. 2. Sprawdzić przygotowanie do zawodu, a nie tylko

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dyplomowania na kierunku pielęgniarstwo. Dokumentacja przebiegu egzaminu zawodowego:

Dokumentacja dyplomowania na kierunku pielęgniarstwo. Dokumentacja przebiegu egzaminu zawodowego: Dokumentacja dyplomowania na kierunku pielęgniarstwo Dokumentacja przebiegu egzaminu zawodowego: 1) Załącznik nr 1 - protokół z przeprowadzenia losowania oddziałów do egzaminu praktycznego z przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek PIELĘGNIARSTWO, studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek PIELĘGNIARSTWO, studia stacjonarne i niestacjonarne Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 12 z dnia 28 czerwca 2010 r. Kierunek PIELĘGNIARSTWO, studia stacjonarne i niestacjonarne Regulamin przebiegu egzaminu dyplomowego Podstawa prawna: 1. EUROPEJSKIE POROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE, NIESTACJONARNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE, NIESTACJONARNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katedra Nauk o Zdrowiu REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE, NIESTACJONARNE KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzen ia nr 9 /2017. Załącznik nr 7

Załącznik do Zarządzen ia nr 9 /2017. Załącznik nr 7 Załącznik do Zarządzen ia nr 9 /017 Rektora PWSZ w Koszalin ie z dnia 3 ma rca 01 7 Załącznik nr 7 d o Regula minu Dyplo mo wania w PWSZ w Koszalinie ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia uzupełniające, tzw.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 38.z dnia 16.02.2016 r. AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ. Kierunek studiów: PIELĘGNIARSTWO - studia pierwszego stopnia REGULAMIN

EGZAMIN DYPLOMOWY I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ. Kierunek studiów: PIELĘGNIARSTWO - studia pierwszego stopnia REGULAMIN EGZAMIN DYPLOMOWY I OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ Kierunek studiów: PIELĘGNIARSTWO - studia pierwszego stopnia REGULAMIN Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Zatwierdzony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła WyŜsza KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia uzupełniające, tzw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 135.z dnia 14.03.2017 r. AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016. Podstawa prawna

Obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016. Podstawa prawna REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Obowiązującego od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE NIESTACJONARNE I STOPNIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE NIESTACJONARNE I STOPNIA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 135 z dnia 14.03.2017 r. AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA na kierunku

REGULAMIN DYPLOMOWANIA na kierunku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Wydział Ochrony Zdrowia REGULAMIN DYPLOMOWANIA na kierunku PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE Suwałki 2016 1 Regulamin dyplomowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 116/2016/2017 z dnia 13.12.2016r. AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY i obrona pracy dyplomowej REGULAMIN. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

EGZAMIN DYPLOMOWY i obrona pracy dyplomowej REGULAMIN. Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie EGZAMIN DYPLOMOWY i obrona pracy dyplomowej REGULAMIN Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie Kierunek studiów: ratownictwo medyczne - studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I ADMINISTRACJI REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA Obowiązuje od 1 października 2009 r. WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek PIELĘGNIARSTWO INSTYTUT ZDROWIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, kierunek PIELĘGNIARSTWO INSTYTUT ZDROWIA Szczegółowe zasady przeprowadzania EGZAMINU DYPLOMOWEGO na Kierunku Pielęgniarstwo obowiązujące w roku ak. 2012/2013 Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Kierunku pielęgniarstwo zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

na kierunku KOSMETOLOGIA

na kierunku KOSMETOLOGIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ na kierunku KOSMETOLOGIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zgodnie z 25 ust. 1 Regulaminu Studiów PUM w Szczecinie uchwalonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCY W SAMODZIELNEJ PRACOWNI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE Obowiązuje od 01 października

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Wyciąg z Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zgodnie z 25 ust. 1 Regulaminu studiów PUM

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki Załącznik obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 pełna nazwa jednostki dane jednostki (e-mail, telefon) Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne

Egzamin dyplomowy Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne Egzamin dyplomowy Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne 1. Celem egzaminu dyplomowego jest ocena stopnia przygotowania studenta do zawodu. 2. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Instytut Zdrowia. Kierunek: PIELĘGNIARSTWO. Profil: praktyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Instytut Zdrowia. Kierunek: PIELĘGNIARSTWO. Profil: praktyczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Zdrowia Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Profil: praktyczny Studia pierwszego stopnia KIERUNKOWY REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin zdawania egzaminów testowych w Roku Akademickim 2010/2011

1. Regulamin zdawania egzaminów testowych w Roku Akademickim 2010/2011 1. Regulamin zdawania egzaminów testowych w Roku Akademickim 2010/2011 1. Postanowienia ogólne 1. Po zarejestrowaniu się na Portalu Egzaminacyjnym student otrzymuje login i hasło, które pozwalają na zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Łomży ( w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia z dnia 24 sierpnia 2015 r.) 1. 1. Egzamin dyplomowy jest formą oceny

Bardziej szczegółowo

6) Zatwierdzenie pytań testowych i zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu; 7) Ogłoszenie wyniku egzaminu;

6) Zatwierdzenie pytań testowych i zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej i praktycznej egzaminu; 7) Ogłoszenie wyniku egzaminu; REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO Procedura 10 (kod: PJK_10_WNoZiKF) PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

6) Zatwierdza pytania testowe i zadania egzaminacyjne do części teoretycznej i praktycznej egzaminu; 7) Ogłasza wyniki egzaminu;

6) Zatwierdza pytania testowe i zadania egzaminacyjne do części teoretycznej i praktycznej egzaminu; 7) Ogłasza wyniki egzaminu; REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego. w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Warunki dopuszczenia do egzaminu poprawkowego

Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego. w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach. Warunki dopuszczenia do egzaminu poprawkowego Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach 1 Warunki dopuszczenia do egzaminu poprawkowego Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych SZCZEGÓŁOWE ZASADY EGZAMINU DYPLOMOWEGO (licencjackiego) NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. Nr 199, poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r.

Dz.U. Nr 199, poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. Dz.U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ FILIA W KOSZALINIE WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Kierunek: Pedagogika

REGULAMIN PROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ FILIA W KOSZALINIE WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PROWADZENIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ FILIA W KOSZALINIE WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Kierunek: Pedagogika I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski CTS Pielęgniarstwo 7. Zasady oceniania i egzaminowania Postępy studentów są oceniane podczas całego procesu kształcenia. Do oceny poziomu wiedzy studenta są stosowane stopnie (ocenianie tradycyjne) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO W LICEUM PLASTYCZNYM IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas czwartej w Liceum Plastycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU poprawkowego i klasyfikacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy Podstawa prawna: Procedura stanowi załącznik do WSO Gimnazjum nr1 Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ZDROWIA KOBIETY Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

KATEDRA ZDROWIA KOBIETY Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU TECHNIKI PORODOWE I PROWADZENIE PORODU dla studentów III studiów I stopnia, kierunek POŁOŻNICTWO (rok rozpoczęcia nauki 2013/2014) Przedmiot Techniki położnicze i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim OMIWERSYTET ŁÓDIICI ul KonstYtucjł 3 Maja 65/67 Q7 900 Tomaszów Mazowiecki tsfaks (0-48-44) 724-97-20 Tomaszów Mazowiecki, dnia 21.06.2013r. Uchwała Filialnej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Filii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO

PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO PROCEDURA SZKOLNEGO EGZAMINU POPRAWKOWEGO 65 1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń (również z klasy programowo najwyższej), który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZAKŁADZIE NAUK HUMANISTYCZNYCH W MEDYCYNIE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU POMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne

Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 20 kwietnia 2016 r. Regulamin Dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 20 grudnia 2013 r. REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego Tekst jednolity Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 38 z dnia 23.IV.2010 r., znowelizowane Uchwałą nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA

REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA REGULAMIN PRAKTYK STUDENTÓW ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Studia pierwszego stopnia Kierunek FIZJOTERAPIA I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki studenckie mają charakter obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu

Zespół Szkół im. T. Kościuszki. w Miliczu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. / Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz 2572, Nr 273,

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań, tel./fax +48 (61) 868 48 68 Załącznik do statutu nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Przepisy ogólne 1 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY. Kierunek: FILOLOGIA Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC

Bardziej szczegółowo

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów kształconych w formie zaocznej Rozdział I: Przepisy ogólne 1 1. Zasady oceniania i egzaminowania oraz tryb egzaminowania semestralnego uczniów Medycznej Szkoły

Bardziej szczegółowo